Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej"

Transkript

1 Rejsetidsmåling på Frederikssundsvej Teknikumingeniør René Ring, Trafikal Drift, Vejdirektoratet Indledning Følgende gennemgang vil lægge hovedvægt på at beskrive det etablerede system til rejsetidsmåling på en ca. 11 km lang strækning af Frederikssundsvej, og herunder komme ind på nogle af de overvejelser, som har været gjort under systemets tilblivelse. Systemet er etableret i et samarbejdsprojekt mellem Vejdirektoratet og Københavns Amt. COWI er rådgiver på projektet. Olsen Engineering ApS er systemleverandør. Forløbet der er tale om strækker sig i projektmæssig sammenhæng over perioden fra primo 2001 og til dato (august 2003). På nuværende tidspunkt er systemet stadig i afsluttende prøvedrift, og det er altså ikke endeligt afleveret. Det er derfor noget begrænset, hvad der er foretaget af evaluering, bortset fra hvad der findes i forbindelse med de rent testmæssige resultater. Systemet er i korte træk et videobaseret system, som vha. nummerpladegenkendelse er i stand til at beregne rejsetid for strækninger, og omsætte beregningerne til trafiktilstande, som så vises på et kort på Internettet. Beregningerne foregår løbende og Internetkortet opdateres hele tiden. Her kan trafikanter forud for deres køretur skaffe sig overblik over den aktuelle trafiksituation. Internetkortet anvendes også af lokalradioerne i deres trafikinformation, og derigennem kan trafikanterne holde sig informeret under deres køretur. Formålet med det samlede system er at forbedre informationen om den aktuelle trafiksituation på strækningen, så trafikanterne kan handle ud fra det. Endvidere har det været formålet at få praktisk erfaring med anvendelse af rejsetidsmåling ved hjælp af videobaseret nummerpladegenkendelse til at beskrive den aktuelle trafiktilstand på en ikke motorvej. Projektgrundlag Udgangspunktet for projektet har været at lave et TRIM-lignende system for en ikke motorvej. TRIM er det system, som på et Internetkort orienterer om den aktuelle trafiksituation på det meste af motorvejsnettet omkring Storkøbenhavn. Det sker vha. farverne rød, gul, grøn og sort symboliserende henholdsvis kø trafik, tæt trafik, fri trafikafvikling og manglende data. Et tidligt forundersøgelsesarbejde udpegede Frederikssundsvej som kandidatstrækning for projektet, motiveret ved at Frederikssundsvej er en særdeles trafikbelastet ikke-motorvej, som både Vejdirektoratet og Københavns Amt strækningsvis er vejbestyrere af. Samme forundersøgelsesarbejde forkastede muligheden for som datagrundlag at anvende spolebaserede trafikdata indsamlet fra signalanlæggene på strækningen. De signalspolerelaterede data var ikke beskrivende nok for trafikafviklingen på strækningen. Det skal i den forbindelse nævnes, at TRIM-systemets datagrundlag er spolebaseret, men motorvejsnettet er også et anderledes lukket system med nøje styr på til- og frakørende trafik. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Et senere forundersøgelsesarbejde fastlagde endeligt anvendelsen af detekteringsmetoden videobaseret nummerpladegenkendelse. Samme forundersøgelsesarbejde udpegede også den endelige strækning af Frederikssundsvej, som er kommet til at danne grundlag for projektet og systemet. På kortene nedenfor, figur 1 og 2, er vist hhv. Frederikssundsvejs placering på kort over Storkøbenhavn, og et mere detaljeret kort over strækningen med den inddeling i delstrækninger, som systemet anvender. Figur 1 Figur 2 Systemet er etableret på en ca. 11 km lang strækning af Frederikssundsvej mellem Knardrupvej mod vest og Motorring 3 mød øst. Det dækker begge trafikretninger, og der er etableret 5 målepunkter, som inddeler strækningen i 2x4 delstrækninger. Systemet er specificeret til at skulle kunne udvides til 25 målesteder. Valg af målesteder og strækningsinddeling er foretaget på baggrund af vejnettet, det aktuelle trafikafviklingsmønster, og under hensyntagen til at udmelding overfor trafikanterne skal kunne ske i forhold til geografiske og trafikale, genkendelige, sigende og naturlige skillepunkter. Vejdirektoratet er vejbestyrer vest for det midterste målested, og Københavns Amt er det øst for og indtil kort efter det østligste målested, hvor kommunegrænsen mod Københavns Kommune går. Systemet Systemet består af hvad der i daglig tale kaldes et marksystem dvs. udstyr placeret ude på strækningen - datakommunikation og en centralt placeret hovedstation. Marksystemet er ens opbygget på de 5 målesteder. Det består af en kameraopstilling, som er forbundet til et vejskab, hvori alle øvrige komponenter på målestedet er placeret. Systemoversigt fremgår af figur 3, og de væsentligste elementer gennemgås i det følgende. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Figur 3 Kameraer Kamerabestykningen ved hvert målested omfatter 2x2 kameraer, således at begge gennemkørende vognbaner i hver trafikretning er dækket ind. Den fuldt dækkende kamerabestykning med detektering i alle gennemgående kørespor, blev antaget for at være nødvendig for at opnå tilstrækkeligt mange muligheder for nummerplade-match fx elimineres tab af match-mulighed, hvis et køretøj skifter kørespor undervejs mellem to målesteder. Bag ved antagelsen lå, at målinger lidt overraskende viste et rimeligt stort procentuelt frafald af køretøjer passerende strækningen fra vest mod øst ved det østligste punkt var der 13 pct. tilbage, som også havde passeret det vestligste punkt. Alle kameraopstillinger er placeret i midterrabat, enten på master opsat til formålet eller på eksisterende portaler e.l. Eksempel på en kameraopstilling er vist på figur 4. Midterrabatplaceringen er valgt af flere grunde blandt andet: - ønske om at begrænse antallet af master - der færre høje køretøjer i vognbanen tættest på kameraopstillingen, som kan skygge for køretøjer i vognbanen længst væk fra kameraopstillingen - vejprofilet gav alle steder mulighed for midterrabatplacering, hvorved visse placeringsmæssige komplikationer i forhold til fortov/cykelsti samtidig undgås - kameraerne blev lidt mindre tilgængelige for eventuelt hærværk Hvor målestederne ligger i forbindelse med signalregulerede kryds, er kameraopstillingen i hver trafikretning placeret så langt efter (nedstrøms for) krydset, som signal-ledningsføringen Trafikdage på Aalborg Universitet

4 til vejskabet tillader det. Der er sket for at opnå tilstrækkelig afstand mellem køretøjerne, til at der kan tages brugbare billeder. Se principskitse i figur 5. Figur 4 Figur 5 Kameraerne er baseret på IR-teknologi (infrarød teknologi). Når kameraet i sit billedfelt detekterer tilstedeværelse af et køretøj, optages en billedsekvens, som online transmitteres til en billedbehandlingsenhed i vejskabet. Der er ikke tale om et billede, der kan tydes af det menneskelige øje; hvis man fører signalet ind i videoudstyr kan det menneskelige øje blot se et gråtonet billede, hvor forlygter og nummerplade lyser op. Se figur 6. Figur 6 Vejskabe For hvert målested er opstillet et vejskab, hvori er placeret systemets øvrige komponenter ude på målestedet. Et vejskab med indhold er vist på figur 7. De væsentlige komponenter gennemgås i det følgende. Billedbehandlingsenhed I hvert skab findes en billedbehandlingsenhed. I det konkrete system er én billedbehandlingsenhed tilstrækkelig til at behandle signaler fra 4 kameraer. Det skyldes, Figur 7 at dimensioneringsgrundlaget afhænger af den tidsopløsning, hvormed billederne skal tages, som igen afhænger af den skiltede hastighed på strækningen, i dette tilfælde 70 km/t. Billedsekvensen af hver køretøjspassage består af 3 billeder. Billedbehandlingsenheden behandler de 3 billeder og udvælger det teknisk set bedst egnede billede. Ud fra det billede udledes alle cifrene på nummerpladen (OCR), og denne information krypteres - begge dele mhp. at anonymisere informationen. Til kryptering anvendes en rutine (CRC32 one-way hash algoritme), der altid vil omsætte samme cifferinformation til samme krypterede værdi, men omvendt ikke vil kunne udlede cifferinformationen af en krypteret værdi. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Den krypterede information pakkes sammen med oplysning om tid, sted og køretøjsart (udledt af de første to cifre i registreringsnummeret) i en datapakke, som via vejcomputeren sendes til den centrale hovedstation. Hele billedbehandlingen foregår øjeblikkelig, og der lagres ingenting bortset fra indholdet i datapakken. Vejcomputer I hvert skab findes en vejcomputer. Denne enhed binder de øvrige enheder i skabet sammen, styrer hvad der foregår i skabet og udveksler information med hovedstationen. Vejcomputerens væsentligste funktioner er at være i live, at sende datapakker og eventuelle alarmer videre til hovedstationen, og at sørge for at holde tiden synkroniseret med regelmæssig udsendt systemtid fra hovedstationen. Stort set al informationsudveksling mellem enheder i skabet og vejcomputer samt mellem vejcomputer og den centrale hovedstation er event drevet. Det vil blandt andet sige, at der ikke forekommer forsinkelse, som følge af at information venter på at blive aftaget. Spændingsforsyning, ups og batteri backup Skabet forsynes med 230 V netspænding. I tilfælde af spændingsudfald er der batteri-backup til godt 3 timers drift. Kommunikation Den interne kommunikation i skabet foregår på et tcp/ip ethernetværk. Kommunikationen mellem skabet og hovedstationen foregår på ADSL forbindelser lejet og serviceret af TDC. I vejskabet omfatter udstyret en router med indbygget switch og et ADSL modem. Klimastyring Vejskabet er udstyret med klimastyring og dertilhørende komponenter. Klimastyringen skal sørge for, dels at opretholde tilstrækkelig varme i skabet i kuldeperioder, og dels at sørge afkøling af skabet i varmeperioder og ventilation i fugtperioder. Klimastyringen er valgt til for at sikre overholdelse af de klimaspecifikationer, der gælder for enhederne i skabet. Alarmer De alarmer, der kan afgives, vedrøre høj/lav temperatur, høj fugtighed, kameraudfald, spændingsudfald, batteribackup, ups-aktivering, skabsdør åben/lukket og i live signal fra vejcomputer. Hovedstationen Hovedstationen er en computer placeret centralt i Vejdirektoratet. På den findes udover systemprogrammel mv. også en database (Oracle) og applikationsprogrammel. Al information fra marksystemet i form af alarmer og data lagres i databasen. Den væsentligste dataopsamling relateret til trafikale data omfatter: - for hvert målesnit: målesnits-id, antal forsøgte og foretagne aflæsninger - for hver køretøjspassage: tidspunkt, sted, køretøjsart, krypteret nummerpladeinformation og pålidelighed for aflæsningen. Databehandlingen for trafikale data En gang hvert minut (justerbart) køres en beregningsrutine for de trafikale data. Rutinen beregner den aktuelle rejsetid for alle strækninger imellem to målesteder i det konkrete (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, , 5-4, 5-3, 5-2, 5-1, 4-3, ). tilfælde en matrice på 2 x 10 strækninger Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Årsagen til de mange strækningsberegninger er, dels at der skal være mulighed for substitution ved målestedsudfald, og dels at der tages konceptuelt højde for, at systemet kan udvides til at dække et vejnet og ikke blot en strækning. For hver strækning søges efter nummerplade-match mellem start-målepunktet og slutmålepunktet i op til 4 timer bagud i tiden. Efter yderligere en række fravalgmuligheder på data/nummerpladematch, som ikke skal indgå i beregningen, foretages rejsetidsberegningen på det resulterende sæt af data. De beregnede rejsetider sammenholdes derefter med en fastsat nominel rejsetid for den pågældende strækning, og afhængig af forskellen udledes den aktuelle trafiktilstand. Også den nominelle rejsetid såvel som de udsvingsintervaller, der afgør trafiktilstanden, kan justeres, blandt andet kan de knyttes op på en kalenderstyringsfunktion. Som det fremgår, er der alt i alt mange justeringsmuligheder, som kan gøre beregningen rimelig kompliceret. Efter endt beregning sendes resultatet videre til TRIM-systemets præsentationsdel, som sørger for at optegne resultatet på Internetkortet se figur 8. Kortet er endnu ikke offentligt tilgængeligt. Figur 8 Andre system-faciliteter Hele systemets administrative side er tilgængeligt via web-interface. Ad den vej kan alle konfigurationsparametre fastsættes/justeres, og en række af systemets funktioner kontrolleres. Systemet danner nogle logfiler, blandt andet samles alle de beregnede trafiktilstandsresultater i en samlet fil pr. døgn. Systemets alarmhåndtering inkluderer advisering via . Fuld mulighed for granskning, udtræk af data mv. haves ved direkte tilgang til databasen. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Økonomi Anskaffelsesudgifterne for systemet bestående af de 5 målesteder og central hovedstationssoftware beløber sig til ca. 2,6 mio. kr. Hertil skal lægges et mindre beløb i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. til diverse bygherreleverancer eksempelvis hovedstations-hardware, oprettelsesog tilslutningsafgifter til el og tele etc. Udgifter til rådgivning er ikke medtaget. Årlige service- og driftsudgifter (serviceaftale, el, tele) forventes at være ca kr. Evaluering Systemteknisk evaluering Selve etableringen af systemet omfatter en række tests af, om systemet lever op til de stillede krav. De to væsentligste tests er en accepttest og en prøvedriftsperiode. Accepttesten afholdes over en til to dage. Der gås frem efter en på forhånd fastlagt testplan, der sikrer, at alle forhold og funktioner gennemgås og afprøves, og at det sker i en hensigtsmæssig rækkefølge. Hvor det er muligt indgår systemdokumentationens anvisninger og beskrivelser i gennemførelsen af de enkelte testpunkter, eksempelvis følges hele installationsbeskrivelsesproceduren slavisk. Hovedparten af accepttesten foregår ved hovedstationen, men forinden den finder sted, er marksystemet blevet inspiceret. Efter velgennemført accepttest overgår systemet til prøvedrift, hvor det i en periode på 3 måneder skal køre fejlfrit i det reelle driftsmiljø, som det siden hen skal fungere i. Trafikal effektanalyse I det kommende år planlægges gennemført en undersøgelse af systemets trafikale virkning. Undersøgelsen skal afdække, om der kan spores en virkning, og i givet fald hvilken virkning der er tale om. Undersøgelserne vil omfatte trafiktællinger på Frederikssundsvejstrækningen og udvalgte alternative strækninger. Der vil blive gennemført en spørgekortundersøgelse rettet mod trafikanterne, og systemets egne registreringer og beregninger vil blive analyseret. Der vil blive søgt efter svar på blandt andet: - om systemet kan få trafikanterne til at ændre rejsetidspunkt eller rute - om systemet på anden måde har fået trafikanterne til at ændre adfærd - hvad trafikanternes holdning er til information generelt og specifikt i form af formidlingen på Internetkortet. Som eksempel på brug af systemets registreringer er herunder på figur 9 vist graf over den aktuelle rejsetid på hele strækningen fra vest mod øst. Hvis en sådan information er til rådighed for trafikanterne i den konkrete situation, ville der være bedre mulighed for at udjævne trafikbelastningen på det/de kritiske tidspunkt/er. Figur 9 Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Erfaringsopsamling Som tidligere nævnt er systemet i øjeblikket stadig under prøvedrift. Det er således begrænset, hvad der er opsamlet af erfaringer med faktisk brug af systemet. Afslutningsvis sammenfattes herunder diverse, vigtigste erfaringer gjort på nuværende tidspunkt. - Systemet ser ud til rent teknisk at fungere efter hensigten. Som tidligere nævnt mangler der på nuværende tidspunkt en undersøgelse af de trafikale effekter. - Systemets evne til at aflæse nummerpladeinformationen lever tilsyneladende op til det lovede. Det lovede er i worst-case tilfælde en korrekt aflæsningsandel på 65 pct. af alle køretøjspassager (med gyldig nummerplade) i kameraets detekteringszone det selv under meget dårlige (dvs. grænsende til ekstreme) vejrforhold. - Der er tilsyneladende ingen problemer med at anvende en databaseløsning til håndtering og konstant løbende anvendelse af de opsamlede data. De er i hvert fald ikke konstateret til dato med den størrelse systemet og datamængderne har for nuværende. En stress-undersøgelse af systemet vil blive gennemført i nærmeste fremtid. - Systemet har formentlig flere indstillings- og konfigurationsmuligheder, end der i praksis viser sig at være brug for. En kommende aktivitet er formentlig en nærmere analyse af finjusteringsmulighederne, med henblik på at forenkle indstillings- og konfigurationsmulighederne til brug for specifikation af kommende systemer. - Bortset fra enkelte tilfælde af graffiti på vejskabe har der ikke fundet hærværk sted på installationerne i marken dette på trods af at systemet i marken, og specielt kameraerne, fremtræder rimelig tydeligt. - Etableringsforløbet for marksystemet har været relativt strømlinet. Hvor der har været problemer, har det hovedsagelig vedrørt den centrale hovedstation samt arbejdet vedrørende den afsluttende systemintegrationsproces; herunder det forhold, at systemet har skullet integreres og bringes til at fungere i et eksisterende IT-miljø i modsætning til, hvis det havde været et stand-alone-system. Trafikdage på Aalborg Universitet

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Marts 2014 1 Projekt: Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Er udarbejdet af: EXERGI - Innovation og rådgivning DTU BYG,

Læs mere

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat Til Afrapportering af projektet Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat 2. maj 2012 GW/OKJ Indholdsfortegnelse: 1. Projektets formål og målsætning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Målsætning... 3 1.3

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere