IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling."

Transkript

1 Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Studierejser og udveksling giver eleverne mulighed for at udforske verden. 32

2 Undervisning GRUNDSKOLEN klasse på Herlufsholm er for de elever, der er ivrige efter at lære, ønsker at være del af et sjovt og stærkt fællesskab, og som stræber efter faglig og personlig udvikling. Vi prioriterer elevernes faglige og personlige udvikling højt. Derfor fokuserer vi på en skolegang med faglighed i højsædet. Vores grundskole går hånd i hånd med skolens værdier ansvarlighed, engagement og faglighed. Vi tager den enkelte elev alvorligt og skaber en tydelig ramme af gensidig respekt. På Herlufsholm Skole er det meget vigtigt, at eleverne udfordres på deres eget niveau. Derfor arbejder vi målrettet med individuelle målsætninger, klasseleveregler og læringsstile. Eleverne lærer selv at sætte mål, at vurdere deres arbejdsindsat og tage ansvar for et socialt forpligtende fællesskab. Læs mere om vores grundskole på hjemmesiden eller her: GYMNASIET Gymnasiet sætter faglighed i centrum. Gennem uddannelsens tre år er der fokus på at give eleverne de studiekompetencer, der kræves på videregående uddannelser i Danmark og udlandet. Alle elever tildeles en mentor blandt lærerne, som følger og støtter dem gennem året. Deres rolle er at inspirere og guide eleverne til at holde fokus og opnå mere, selvom opgaverne til tider er udfordrende. Vi prioriterer derfor både akademiske og personlige egenskaber og sætter særligt fokus på studievaner, planlægning og opfølgning. Skolen tilbyder også de dygtigste elever mulighed for ekstra udfordringer i form af nationale, faglige konkurrencer og aktiviteter med fokus på personlig udvikling. Vi har stor erfaring med at understøtte elevernes deltagelse i fx Unge Forskere, European Business Games, Kemi- og Fysik - OL samt Forskerspirerkonkurrencen. Læs mere om gymnasiet og studieretningerne på hjemmesiden eller her: 33

3 Studieretninger i gymnasiet: Den kunstneriske studieretning Den naturvidenskabelige studieretning Samfund & Business studieretningen Den samfundsvidenskabelige studieretning Den sproglige studieretning PREP-IB Prep-IB er en 1-årig lower-secondary uddannelse, der har til formål at bygge bro mellem grundskolen og den meget krævende IB-uddannelse. Med den bedste faglige ballast fører Prep-IB frem til IGCSE enkelfagseksaminer, der er anerkendt af skoler i både ind- og udland. Prep-IB forløbet er udviklet til at gøre eleverne selvsikre, ansvarlige, refleksive og fagligt parate, så de får den bedst mulige start på deres internationale uddannelse. Både Prep- IB og IB har en helt særlig skriftlig eksamensform, der er meget forskellig fra den danske, og Prep-IB sørger derfor for, at eleverne lærer at arbejde med de forskellige typer af opgaver og eksamensformer. Læs mere om Prep-IB på hjemmesiden eller her: IB-programmet (International Baccalaureate Diploma) åbner døre til videregående uddannelser hvor som helst i verden. Det 2-årige program er meget krævende og sigter mod akademisk og personlig vækst. Uddannelsen er bygget op omkring en balance mellem faglig indlæring og personlig opdagelse. Foruden et almendannende pensum, der sikrer et bredt kendskab til sprog, humaniora, naturvidenskab og kunst, vægter IB også personlig udvikling gennem CAS-programmet (Creativity, Action, Service), som har til formål at gøre eleverne bevidste om deres personlige ansvar, styrker og potentiale. Alle fag på IB afsluttes med en skriftlig prøve - med undtagelse af Visual Arts og Theatre Arts, der afsluttes med en mundtlig prøve. Standarden er høj, og prøverne vurderes af et internationalt censorkorps. Derudover skal eleverne også skrive et extended essay, som er et selvstændigt forskningsessay, hvor eleverne fokuserer på et emne af international betydning eller af særlig interesse. For både Prep-IB og IB gælder det, at eksaminer kan falde på helligdage. Læs mere om IB på hjemmesiden eller her: 34

4 35

5 A- og B-uger Herlufsholm skole tilrettelægger undervisningen i et skema med 10 forskellige skema-dage fordelt på to skemauger: A-uger og B-uger. A-uge, når ugens undervisning begynder TIRSDAG. B-uge, når ugens undervisning begynder MANDAG. Fordelingen af A- og B-uger fremgår af skolens årsplan bagerst i denne skolehåndbog. I løbet af skoleåret vil der være perioder med særligt skema til specielle forløb, tværfaglige projekter og ekskursioner. Bemærk også, at visse perioder kan have fx to B-uger i træk (ses bl.a. ved skolestart). Det er muligt at holde sig opdateret om skemaet i årsplanen, på hjemmesiden og på Lectio. Skemaændringer Skolen bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt som muligt. Det kan dog fx ske, at en time, som ellers har været aflyst dagen OVERSIGT OVER DAGENS LEKTIONER GRUNDSKOLEN GYMNASIET 1. lektion - 60 min. Morgensang/Morgensamling - 15 min. 2. lektion - 60 min. Frikvarter/formiddagsboller - 15 min. 3. lektion - 60 min. MAUSE - 50 min Frikvarter - 5 min. Middagspause: lektion - 60 min lektion - 60 min MAUSE - 50 min Frikvarter - 5 min. Middagspause: lektion - 60 min Frikvarter - 5 min lektion - 60 min Frikvarter - 5 min lektion - 60 min. 36

6 før, bliver erstattet af anden undervisning. Alle elever har derfor pligt til at holde sig orienteret om eventuelle skemaændringer via Lectio, evt. via infostanderne på skolen. Det er særligt vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om eventuelle ændringer i eksamensperioden. Både elever og forældre kan holde sig orienteret om skema, skemaændringer og lektier på Lectio. Med brugernavn og adgangskode er det også muligt at se fravær, elevens individuelle eksamensplan og for elever i gymnasiet og IB ligeledes karaktererne (vyrd). Vi opfordrer forældre til at få deres barns brugernavn og adgangskode. Disse informationer skal også bruges i forbindelse med forældrekonsultationerne. Lektielæsning Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen, at eleverne laver de lektier, de har for i de forskellige fag. Det betyder blandt andet, at man ikke kan forvente at have lektiefri i rejseweekender og i ferier (sommerferien undtaget). I denne sammenhæng bestræber vi os selvfølgelig på, at eleverne i god tid ved, hvilke lektier de har for, samt hvilke opgaver de skal aflevere, således at det er muligt for kosteleverne at medbringe de relevante materialer i weekender og ferier. Mødepligt og fravær På Herlufsholm er der mødepligt til en lang række aktiviteter i hverdagen. Vi forventer derfor, at eleverne deltager i morgensang, lektielæsning (lal), fællesarrangementer og andre aktiviteter, som skolen arrangerer. Der er naturligvis også mødepligt til undervisningen, og alle elever har pligt til at deltage aktivt. Enhver form for udeblivelse fra undervisningen registreres som fravær. Lægebesøg, køreprøve eller anden god grund kan imidlertid gøre det nødvendigt at forsømme undervisningen. Dette kontrolleres og reguleres efterfølgende af skolens kontor. 37

7 Hvis du er nødsaget til at forsømme enkelte timer, skal du altid henvende dig på kontoret inden fraværet og huske elektronisk at angive årsagen Det er til dit vigtigt, fravær at i Lectio. alle tager pligten til at informere om nødvendigt fravær alvorligt, idet uretmæssigt fravær ikke accepteres og kan få alvorlige konsekvenser. Elever, der deltager i et af skolens udvekslingsprogrammer, konferencer, som repræsentant for skolen i talentkonkurrencer, o.l., kan dog få godskrevet deres fravær. FERIEPLAN Hvert år udarbejdes en årsplan over ferier og rejseweekender. Elevers fravær fra undervisningen griber forstyrrende ind i elevens forberedelse, det faglige forløb og oplevelsen af faglig sammenhæng. Det kan være generende for klassens arbejdsrytme og det sociale liv på skolen. Vi ser derfor helst, at ingen elever rejser uden for ferieperioderne. Vær også opmærksom på, at nogle prøver kan gøre det umuligt at rejse før feriestart, fordi elevernes tilstedeværelse er påkrævet. I situationer, hvor særlige forhold gør sig gældende, bedes forældre henvende sig til Rektorkontoret i god tid før evt. planlagt fravær helst via til KARAKTERER (VYRD) Alle elever på Herlufsholm får karakterer. I grundskolen gives karakterer 3 gange årligt. Karaktererne sendes direkte til forældrene og kan ikke ses på Lectio. I gymnasiet og på IB gives karakterer 3 gange om året. Karaktererne offentliggøres i Lectio, som forældre kan få adgang til ved at få oplyst deres barns brugernavn og password. 1.g får desuden en foreløbig vurdering i oktober. Ferierne i skoleåret Sommerferie Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Sommerferie 2016 varierer, men senest dimissionsdagen d

8 39

9 Ved skoleårets afslutning sendes altid en udskrift af elevernes karakterer til forældrene, så de har mulighed for at få et overblik over de faglige resultater gennem hele skoleåret. I Prep-IB2 og 2.i er der ligeledes terminsprøvekarakterer. Den danske karakterskalas syv trin, målopfyldelse og beståkrav Karakterskalaen har 7 trin ligesom den internationale omregningsskala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): Prep-IB og IBs karakterskala 7-TRINS-SKALAEN KARAKTER BETEGNELSE BESKRIVELSE ECTS Den fremragende præstation Den fortrintlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrintlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 0 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F 40

10 Man kan ikke umiddelbart oversætte IB-karakterer til karakterer efter den danske 7-trins skala. Det kræver i alt en sum af 24 point for at bestå IB. De point hentes fra de 6 fag med 1-7 skala og eventuelle bonuspoint erhvervet fra Theory of Knowledge og Extended Essay. STUDIEPLANER GRADE DESCRIPTION IB GRADE SCALE Excellent performance Very good performance Good performance Satisfactory performance Mediocre performance Poor performance Very poor performance THE DIPLOMA POINTS MATRIX Theory of Knowledge Extended essay Excellent A Good B Satisfactory C Mediocre D Elementary E Not Submitted Excellent A Failing condition N Good B 1 Failing condition Satisfactory C Failing condition Mediocre D Failing condition Elementary E 1 + Failing condition Failing condition Failing condition Failing condition Failing condition Not Submitted N N N N N N N N N N 41

11 For hver klasse i gymnasiet udarbejdes en overordnet studieplan for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres og evalueres. Studieplanens hensigt er at oplyse om elevernes og lærernes arbejde med udviklingen af elevernes faglige, almene og personlige kompetencer gennem gymnasiets tre år. Studieplanen omfatter alle klassens fag og deres samspil, ligesom eleverne kan få et overblik over deres skriftlige opgaver. Oplysningerne i studieplanen har en sådan detaljeringsgrad, at alle interessenter, herunder forældre og Undervisningsministeriet, kan få udbytte af planen. Disse oplysninger opdateres løbende. Studieplanen offentliggøres i Lectio i et samarbejde mellem elever, lærere (enkeltvis og i teams) og skolens ledelse. Klassens lærerteam er ansvarlig for udarbejdelsen af studieplanen. På IB er disse planer i høj grad dikteret af fagets pensum. MENTORORDNING Alle elever i gymnasiet, i Prep-IB, IB og i grundskolens 9. og 10. klasse får tildelt en mentor, som skal følge eleven i løbet af året. Formålet er gennem voksenkontakt at styrke elevernes faglige og personlige kompetencer med fokus på studievaner, planlægning og opfølgning. Mentor og elev tilrettelægger samtalefrekvens og -omfang med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og behov. Mentorens opgave er både at støtte og give inspiration. 42

12 TALENTPLEJE Herlufsholm har i en lang årrække arbejdet meget bevidst med talentudvikling. Vi anser talentudvikling som et af vores vigtigste indsatsområder. Talentudviklingen af den enkelte elev sker i tæt samarbejde mellem eleven, skolens talentkoordinator samt elevens faglærer. De elever, som efter vurdering bliver opfordret til at deltage i talentudviklingsprogrammer, er normalt elever med særligt gode evner i fagene, hvor en målrettet indsat vil bringe dem til at være blandt skolens og landets bedste. Deltagelse i talentudviklingsforløb er krævende, og det er tit nødvendigt for eleven at deltage i møder med vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen tager de nødvendige hensyn til de elever, som deltager i disse talentudviklingsprogrammer, og følger den enkelte elev tæt med vejledning og råd. Herlufsholm skole tilbyder mulighed for deltagelse i følgende nationale konkurrencer samt talentudviklingsprogrammer: - Forskerspire konkurrencen - European Business Games - George Mohr matematikkonkurrence - Unge forskere - Science olympiaderne Herlufsholm er endvidere en del af Sciencetalent-netværket, der tilbyder mange målrettede talentudviklingsprogrammer inden for naturvidenskaberne. 43

13 HJÆLPEMIDLER I UNDERVISNINGEN Lommeregnere Eleverne i grundskolen har alle brug for en lommeregner. Der er ikke krav om en bestemt type. Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en særlig lommeregner, bør man i grundskolen kun investere i en almindelig lommeregner uden for mange funktioner. Lommeregnere i mobiltelefoner må ikke anvendes som skolelommeregner. Eleverne i gymnasiet og IB skal ikke købe lommeregner, før de har talt med deres faglærer ved skolestarten, dette for at sikre at modellen er godkendt til eksamen. Ordbøger Der er adgang til en række elektroniske ordbøger via skolens netværk, men derudover anbefaler skolen alle elever, at de anskaffer sig trykte ordbøger. For de fleste elever vil det være relevant at have en nudansk ordbog samt en dansk/engelsk og engelsk/ dansk ordbog. Alt efter hvilke sprog, man i øvrigt har valgt, er der naturligvis en række andre ordbøger, som kan være nyttige. Bogdepotet Til brug i undervisningen låner eleverne bøger af skolen. Den enkelte elev kvitterer for hver lånt bog, og disse bøger skal normalt afleveres ved skoleårets afslutning (i visse tilfælde dog først ved uddannelsens afslutning). Skolens boginspektor udarbejder en afleveringsplan for hver klasse. Eleven modtager derefter en komplet mangelliste samt et afleveringstidspunkt. Det registreres i skolens bogsystem, når eleven efterfølgende afleverer sine bøger. Efter afleveringen af bøgerne udskrives en eventuel mangelliste. Såfremt manglende bøger ikke er afleveret inden for 14 dage, udsendes en faktura. Biblioteket DEK DEK (discipelbiblioteket) er skolens bibliotek med bogudlån, læsesal og IT-faciliteter. Åbningstiderne kan ses på Hjemmesiden, ForældreIntra, intranet, i Hylen, i Vylen og på elevgårdene. Bibliotekarerne kan være behjælpelige med at finde materiale til de opgaver, eleverne skal skrive i løbet af året. Det er selvfølgelig vigtigt, at lånte bøger afleveres, så andre også kan få glæde af dem. I maj/juni adviseres alle elever pr. mail (elevens skole- adresse) derfor om ikke-afleverede bøger samt om, at regning vil blive udskrevet, såfremt bøgerne ikke afleveres inden sommerferiens begyndelse. En sådan advisering kan også finde sted i løbet af skoleåret. Man kan altid træffe aftale med bibliotekarerne om forlængelse af lånet. 44

14 OPGAVESKRIVNING Gymnasiet og IB rummer en række skriftlige opgaver, hvor eleverne får undervisningstid til skriveprocessen. Dageleverne er selvfølgelig velkomne til at arbejde hjemme, men kosteleverne skal som hovedregel skrive deres opgaver på skolen. Det skyldes bl.a. hensynet til kostskolens rytme, men også at eleverne skal have mulighed for at få vejledning af deres faglærer under opgaveskrivningen. Eneste undtagelse er studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, hvor to uger er afsat til opgaveskrivningen. Her har kosteleverne mulighed for at rejse hjem efter den første skrivedag. LEKTIEHJÆLP OG EKSTRAUNDERVISNING Studiecafé Skolens studiecafé, som er for både grundskolen og gymnasiet, giver eleverne mulighed for at få lærernes hjælp med skolearbejdet. Studiecaféen er åben tirsdag-torsdag i A-uger og mandag-torsdag i B-uger og er placeret i Agoraen i Helenhallen. Bemanding og lokaler meddeles ved opslag ved semesterstart. Elever kan med fordel bruge hjemmesiden der er en online lektiehjælp og som for eksempel kan bruges i forbindelse med eksamenslæsning. IB elever henvises til Study hall Når IB-eleverne har fritimer, er de oftest henvist til at bruge Study hall. Dette er et stille lokale med supervision, hvor eleverne kan koncentrere sig om lektier og faglig læsning. Der er også mulighed for at arbejde sammen i grupper. Ekstraundervisning Skolen kan i særlige tilfælde være behjælpelig med at forsøge at finde en lærer, der vil varetage ekstraundervisning for en elev, hvor elevens faglærer har vurderet, at eleven mangler faglige forudsætninger. I første omgang henvises eleverne dog altid til skolens studiecafe. Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning udgør 200 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale om individuel undervisning. Hvis undervisningen foregår på 2-mandshold, er prisen 125 kr. pr. person for en lektion af 30 min., mens prisen er 100 kr. pr. person pr. lektion af 30 min., hvis holdet er på 3 eller flere elever. Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde ekstraundervisning, 45

15 46

16 forsøger skolen at finde en ældre, mere erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen anbefaler i disse tilfælde en aflønning på 85 kr. pr. lektion a 30 min. Indlæringsvanskeligheder Ved formodning om dysleksi eller lignende specifikke vanskeligheder testes de pågældende elever i samarbejde med skolens læsevejleder eller testlærer så tidligt i forløbet som muligt. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at få testet elever på engelsk. Skolen henviser derfor elever og forældre med disse behov til at søge hjælp eksternt for egen regning. Elever, som har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder, tilbydes en samtale med skolens læsevejleder, hvor det videre forløb aftales. I den forbindelse kan det være nødvendig med en yderligere test. Skolen tilbyder flere IT-programmer til at afhjælpe læsevanskelighederne. Vurderingen af hvilke programmer, der har den bedste effekt, sker i samarbejde med skolens læsevejleder. Læsevejlederen vil endvidere være behjælpelig med introduktion til brugen af programmerne. I forbindelse med eksamen kan der efter ansøgning gives dispensation til elever med læsevanskeligheder eller andre specifikke vanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om ekstra tid ved eksamen. Elever med læsevanskeligheder og andre særlige behov kan træffe aftale om ekstraundervisning ud fra skolens almindelige regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med kontoret. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt forældrebetaling, med mindre udgiften er tilskudsberettiget eller dækkes af offentlige myndigheder. Skolen stiller flere programmer gratis til rådighed herunder programmerne Vital og Vise Ord. De programmer installeres gratis på Microsoft Windows computere. Elever med Mac computere vejledes af skolens læsevejleder i forbindelse med programmer. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt med betaling for installation af programmerne. Screening udenfor skolens regi samt ekstraundervisning betales af forældrene. Få yderligere oplysninger hos afdelingsinspektøren i grundskolen eller pædagogisk inspektor i gymnasiet/ib. Wittprogrammet Herlufsholm modtager hvert år et antal elever, der på grund af skolegang i udlandet, forældrenes modersmålsbaggrund eller andre forhold har vanskeligt ved at begå sig på dansk. For sådanne elever er der i kraft af en donation fra brødrene Henrik og Carsten Witt (årgang 73 og 76) blevet mulighed for at få et intensivt kursus i dansk, normalt placeret i efterårssemesteret, dvs. normalt i umiddelbar tilknytning til elevens optagelse på Herlufsholm. 47

17 I nogle tilfælde bruger vi Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI), som forestår screening af disse elevers færdigheder i dansk, og på den baggrund tilrettelægges et danskkursus. Målet er, at sådanne elever hurtigt vil kunne opnå færdigheder, der sætter dem i stand til at klare sig på dansk. Det betyder fx, at IB-elever vil kunne vælge Danish B, og at de i det daglige hurtigere vil kunne kommunikere på dansk. På baggrund af screeninger beslutter skolen efterfølgende, om en elev skal have et særlig danskkursus (Wittprogrammet). Hvis man får besked om, at eleven er med i Wittprogrammet, må man være klar over, at deltagelse er obligatorisk (mødepligt), og at der føres fraværsregistrering på samme måde som ved den normale undervisning. Deltagelse i Wittprojektet er gratis frem til efterårsferien. Hvis der fortsat er behov for undervisning, vil der blive opkrævet forældrebetaling. Tilbuddet gælder elever både i grundskolen og gymnasiet/ib, men er ikke beregnet på dansktalende og skrivende elever med normal dansk skolegang bag sig. 48

18 IT PÅ HERLUFSHOLM På Herlufsholm får alle elever deres egen adresse samt adgang til skolens netværk, intranet og Lectio. Postkassen er på 100 MB og bliver slettet, når eleven forlader Herlufsholm. Det er derfor vigtigt, at eleven husker at tage backup af denne ved skoleafslutning. Vi forventer, at alle elever dagligt tjekker deres , bruger de onlineressourcer, der stilles til rådighed på intranettet og i øvrigt sætter sig ind i skolens IT-politik. Overtrædelse af skolens regler for brugen af IT kan medføre sanktioner på linje med den sanktionspolitik, der er beskrevet i kapitel 5. Herlufsholm Skole anvender Microsoft Office 2010-programmerne i forbindelse med undervisningen. Da skolen udelukkende bruger Microsoft Office pakken og Microsoft Windows operativsystem, henviser vi til, at elever i forbindelse med aflevering af opgaver tager hensyn til, at disse skal kunne åbnes med Microsoft Office Ønsker man at aflevere i et andet filformat, skal dette aftales med læreren på forhånd. Vi bruger desuden en række fagrelaterede programmer på CD/DVD eller til download. Disse skoleprogrammer (fx IT-rygsækken, TI Nspire, TI Inter- Active, CAS, MathType) er udviklet til Microsoft Windows platformen. Har man spørgsmål omkring IT, kan man altid kontakte IT-afdelingen ved at møde op på deres kontor eller på til Netværk Herlufsholm skole har både kablet og trådløst netværk. I skolens IT-centre og undervisningslokaler er det muligt at benytte skolens elev-pc ere på det kablede net. Bemærk, at det ikke er tilladt at tilkoble sin egen PC på det kablede net, ej heller i klasselokalerne. For at logge på det trådløse net skal eleven have oplyst koden af IT-afdelingen. Koden kan ændre sig fra skoleår til skoleår. Elever, der benytter det trådløse net, skal efterfølgende logge ind med deres Herlufsholm brugernavn og password. Dette password skal fornyes hver 3. måned. Man kan logge på med både computer og mobil. 49

19 Det er ikke tilladt at spille spil, når man benytter skolens kablede netværk. Elever må gerne spille spil, når de er logget på det trådløse netværk, men må naturligvis ikke downloade på ulovlig vis. Hvor finder jeg trådløst netværk? Alle humre på kostgårdene + IT-centrene Gymnasiefløjens klasselokaler Skygningens klasselokaler + datalokalet + Vylen Galen også i undervisningslokalet Hylen + Cafén Helenhalen (Agora og H-lokaler) Trollehallen + datalokalet Mygningens undervisningslokaler Sciencebygningen KREA ved Godskontoret Festsalen, Billedkunst og Musik i Klosterbygningen DEK og 6. klasses undervisningslokaler SUS Anvendelse af IT i undervisningen Skolen forventer, at eleverne har en bærbar computer, der kan medbringes til undervisningen. Som udgangspunkt skal mobiltelefoner være usynlige i skoletiden. Eleverne er velkomne til at medbringe deres computere/tablet, men hvorvidt de må bruge den i undervisningen er op til den enkelte lærer. Alle elever skal have tilladelse af deres lærer i den aktuelle undervisningstime før de må benytte mobiltelefon eller computer/tablet i undervisningen. Det er ikke tilladt at bruge sin computer/tablet i undervisningen til ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter. Læs mere om brugen af IT i undervisningen på skolens hjemmeside, Forældreintra eller her: Bemærk desuden, at elever ikke kan regne med strømmuligheder i alle klasselokalerne. IT til eksamen Til skriftlig eksamen i grundskolen og i gymnasiet ikke Prep-IB og IB er det muligt at bruge sin egen computer og printer. Reglerne for brugen af computer ved skriftlige eksamener udleveres til eleverne op til eksamensperioden, men vær dog opmærksom på, at eleven selv er ansvarlig for, at teknikken fungerer. Vær derfor altid forberedt på at fortsætte en eksamen på traditionel vis med papir og blyant/kuglepen, hvis teknologien svigter. IT-politik Mange elever bruger hver dag skolens IT-faciliteter. Derfor er det nødvendigt med fælles regler for elevernes brug af IT på Herlufsholm. Alle elever har pligt til at sætte sig ind i og overholde skolens IT-politik. 50

20 Regler for brug af IT på Herlufsholm 1. Jura Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt at hente og videresende visse filer og tekster. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en fil/tekst er ophavsretligt beskyttet, skal du spørge i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang til andres computer/tablet/smartphone, passwords og netværk (hacking). 2. Sikkerhed Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og mod misbrug af de rettigheder, du har. Derfor er det meget vigtigt, at du beskytter din kode og ændrer den med jævne mellemrum. Dit password er lige så personligt som koder til f.eks. kreditkort, og du må aldrig låne det til andre. Får du mistanke om, at andre bruger dit password, skal du straks ændre det og meddele det til IT-afdelingen. 3. Aftaler/Licenser Aftalemæssige krav er f.eks. skolens ITaftaler med eksterne udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms net fungerer. Du må derfor ikke installere programmer på skolens computere, og du må ikke ændre på opsætninger. Hvis du savner et program, skal du henvende dig til IT-afdelingen, der normalt vil sørge for, at programmet bliver installeret, hvis det kan lade sig gøre. Anvendelse af skolens net (både det kablede og det trådløse) til deltagelse i fildelingsnetværk el. lign. er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet (subnet) og arbejdsgrupper via skolens net. Det er heller ikke tilladt at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede trådløse net kan forstyrre skolens trådløse net og kan blive betragtet som snyd ved eksamen. 4. Holdninger Når du bruger nettet det gælder både Internettet og skolens lokalnet skal du tænke på, at du repræsenterer Herlufsholm. Du må derfor hverken producere, downloade eller distribuere materiale, der strider mod skolens værdier, når du anvender Herlufsholms IT-systemer. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Herlufsholms regler for almindelig høflighed og gensidig respekt gælder naturligvis også i IT-sammenhænge. I tilfælde hvor der er mistanke om misbrug af IT-systemerne eller kriminelle aktiviteter, kan det være nødvendigt, at skolen får adgang til elevens Herlufsholm og filer på skolens net. 5. Praktiske regler IT kan bruges til både viden og underholdning. Da Herlufsholm er en skole, prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen. Du ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr fungerer, når du skal bruge det. Sørg derfor for, at udstyret fungerer, når du selv er færdig med at benytte det. Hvis der opstår fejl, så meddel det straks til IT-afdelingen. 51

21 STUDIEREJSER På Herlufsholm tager eleverne af sted både på ekskursioner og studierejser af forskellig art. I grundskolen arrangerer vi en lejrskole for 8. klasse samt en studierejse for eleverne, der har valgt 10. præp. I gymnasiet er det især studieturen i 2.g, som er i fokus. Denne indgår som en del af gymnasiets AT-forløb og IB s TOK/CAS-program. Der bruges 20 undervisningstimer på forløbet. Udover de traditionelle studieture, kan der i gymnasiet også være mulighed for mindre studierejser med højniveau-holdene, sprogrejser samt rejser i de kunstneriske fag. Disse studierejser kan normalt kun finde sted i 2.g eller 3.g og omfatter max 3 undervisningsdage. Studieretningen Samfund & Business, som har et særligt internationalt sigte, har dog flere og længere studieture fordelt på alle tre årgange. UDVEKSLING Herlufsholm Skole har et omfattende udvekslingsprogram. Vi mener, at et udvekslingsophold kan bibringe den enkelte elev væsentlige erfaringer samt indsigt i den faglighed, der er i andre skolekulturer end vores egen. Et udvekslingsophold bidrager til personlig dannelse, åbenhed i forhold til omverdenen og personlig udvikling. Derudover giver de elever, der udveksles til Herlufsholm, vores egne elever en unik mulighed for at møde folk fra andre kulturer, at orientere sig ud mod verden samt udvikle en global forståelse. Udveksling giver dog også en række udfordringer for både elever og lærere. Elever deltager derfor kun i programmet efter ansøgning og efterfølgende udvælgelse. I denne proces lægger vi vægt på, at de elever, der udvælges udover at kunne få et personligt udbytte har viljen og evnerne til at yde det ekstra, det kræver. Vores udvekslingsprogrammer indeholder både individuelle og gruppeudvekslinger, klasseudvekslinger og deltagelse i konferencer i Round Square regi. Vi vil hvert år udbyde et varierende antal udvekslinger, og elever i 1.g er også velkomne til at ønske udveksling til en bestemt Round Square skole. 52

Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve.

Undervisning. Efter 9. klasse afsluttes forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve. Undervisning GRUNDSKOLEN 6.-9. kl og juniorprogrammet I 6.-9. klasse har Herlufsholm skabt sin egen pædagogiske model, kaldet Juniorprogrammet. Programmet følger de krav og kriterier, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere