IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling."

Transkript

1 Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Studierejser og udveksling giver eleverne mulighed for at udforske verden. 32

2 Undervisning GRUNDSKOLEN klasse på Herlufsholm er for de elever, der er ivrige efter at lære, ønsker at være del af et sjovt og stærkt fællesskab, og som stræber efter faglig og personlig udvikling. Vi prioriterer elevernes faglige og personlige udvikling højt. Derfor fokuserer vi på en skolegang med faglighed i højsædet. Vores grundskole går hånd i hånd med skolens værdier ansvarlighed, engagement og faglighed. Vi tager den enkelte elev alvorligt og skaber en tydelig ramme af gensidig respekt. På Herlufsholm Skole er det meget vigtigt, at eleverne udfordres på deres eget niveau. Derfor arbejder vi målrettet med individuelle målsætninger, klasseleveregler og læringsstile. Eleverne lærer selv at sætte mål, at vurdere deres arbejdsindsat og tage ansvar for et socialt forpligtende fællesskab. Læs mere om vores grundskole på hjemmesiden eller her: GYMNASIET Gymnasiet sætter faglighed i centrum. Gennem uddannelsens tre år er der fokus på at give eleverne de studiekompetencer, der kræves på videregående uddannelser i Danmark og udlandet. Alle elever tildeles en mentor blandt lærerne, som følger og støtter dem gennem året. Deres rolle er at inspirere og guide eleverne til at holde fokus og opnå mere, selvom opgaverne til tider er udfordrende. Vi prioriterer derfor både akademiske og personlige egenskaber og sætter særligt fokus på studievaner, planlægning og opfølgning. Skolen tilbyder også de dygtigste elever mulighed for ekstra udfordringer i form af nationale, faglige konkurrencer og aktiviteter med fokus på personlig udvikling. Vi har stor erfaring med at understøtte elevernes deltagelse i fx Unge Forskere, European Business Games, Kemi- og Fysik - OL samt Forskerspirerkonkurrencen. Læs mere om gymnasiet og studieretningerne på hjemmesiden eller her: 33

3 Studieretninger i gymnasiet: Den kunstneriske studieretning Den naturvidenskabelige studieretning Samfund & Business studieretningen Den samfundsvidenskabelige studieretning Den sproglige studieretning PREP-IB Prep-IB er en 1-årig lower-secondary uddannelse, der har til formål at bygge bro mellem grundskolen og den meget krævende IB-uddannelse. Med den bedste faglige ballast fører Prep-IB frem til IGCSE enkelfagseksaminer, der er anerkendt af skoler i både ind- og udland. Prep-IB forløbet er udviklet til at gøre eleverne selvsikre, ansvarlige, refleksive og fagligt parate, så de får den bedst mulige start på deres internationale uddannelse. Både Prep- IB og IB har en helt særlig skriftlig eksamensform, der er meget forskellig fra den danske, og Prep-IB sørger derfor for, at eleverne lærer at arbejde med de forskellige typer af opgaver og eksamensformer. Læs mere om Prep-IB på hjemmesiden eller her: IB-programmet (International Baccalaureate Diploma) åbner døre til videregående uddannelser hvor som helst i verden. Det 2-årige program er meget krævende og sigter mod akademisk og personlig vækst. Uddannelsen er bygget op omkring en balance mellem faglig indlæring og personlig opdagelse. Foruden et almendannende pensum, der sikrer et bredt kendskab til sprog, humaniora, naturvidenskab og kunst, vægter IB også personlig udvikling gennem CAS-programmet (Creativity, Action, Service), som har til formål at gøre eleverne bevidste om deres personlige ansvar, styrker og potentiale. Alle fag på IB afsluttes med en skriftlig prøve - med undtagelse af Visual Arts og Theatre Arts, der afsluttes med en mundtlig prøve. Standarden er høj, og prøverne vurderes af et internationalt censorkorps. Derudover skal eleverne også skrive et extended essay, som er et selvstændigt forskningsessay, hvor eleverne fokuserer på et emne af international betydning eller af særlig interesse. For både Prep-IB og IB gælder det, at eksaminer kan falde på helligdage. Læs mere om IB på hjemmesiden eller her: 34

4 35

5 A- og B-uger Herlufsholm skole tilrettelægger undervisningen i et skema med 10 forskellige skema-dage fordelt på to skemauger: A-uger og B-uger. A-uge, når ugens undervisning begynder TIRSDAG. B-uge, når ugens undervisning begynder MANDAG. Fordelingen af A- og B-uger fremgår af skolens årsplan bagerst i denne skolehåndbog. I løbet af skoleåret vil der være perioder med særligt skema til specielle forløb, tværfaglige projekter og ekskursioner. Bemærk også, at visse perioder kan have fx to B-uger i træk (ses bl.a. ved skolestart). Det er muligt at holde sig opdateret om skemaet i årsplanen, på hjemmesiden og på Lectio. Skemaændringer Skolen bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt som muligt. Det kan dog fx ske, at en time, som ellers har været aflyst dagen OVERSIGT OVER DAGENS LEKTIONER GRUNDSKOLEN GYMNASIET 1. lektion - 60 min. Morgensang/Morgensamling - 15 min. 2. lektion - 60 min. Frikvarter/formiddagsboller - 15 min. 3. lektion - 60 min. MAUSE - 50 min Frikvarter - 5 min. Middagspause: lektion - 60 min lektion - 60 min MAUSE - 50 min Frikvarter - 5 min. Middagspause: lektion - 60 min Frikvarter - 5 min lektion - 60 min Frikvarter - 5 min lektion - 60 min. 36

6 før, bliver erstattet af anden undervisning. Alle elever har derfor pligt til at holde sig orienteret om eventuelle skemaændringer via Lectio, evt. via infostanderne på skolen. Det er særligt vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om eventuelle ændringer i eksamensperioden. Både elever og forældre kan holde sig orienteret om skema, skemaændringer og lektier på Lectio. Med brugernavn og adgangskode er det også muligt at se fravær, elevens individuelle eksamensplan og for elever i gymnasiet og IB ligeledes karaktererne (vyrd). Vi opfordrer forældre til at få deres barns brugernavn og adgangskode. Disse informationer skal også bruges i forbindelse med forældrekonsultationerne. Lektielæsning Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen, at eleverne laver de lektier, de har for i de forskellige fag. Det betyder blandt andet, at man ikke kan forvente at have lektiefri i rejseweekender og i ferier (sommerferien undtaget). I denne sammenhæng bestræber vi os selvfølgelig på, at eleverne i god tid ved, hvilke lektier de har for, samt hvilke opgaver de skal aflevere, således at det er muligt for kosteleverne at medbringe de relevante materialer i weekender og ferier. Mødepligt og fravær På Herlufsholm er der mødepligt til en lang række aktiviteter i hverdagen. Vi forventer derfor, at eleverne deltager i morgensang, lektielæsning (lal), fællesarrangementer og andre aktiviteter, som skolen arrangerer. Der er naturligvis også mødepligt til undervisningen, og alle elever har pligt til at deltage aktivt. Enhver form for udeblivelse fra undervisningen registreres som fravær. Lægebesøg, køreprøve eller anden god grund kan imidlertid gøre det nødvendigt at forsømme undervisningen. Dette kontrolleres og reguleres efterfølgende af skolens kontor. 37

7 Hvis du er nødsaget til at forsømme enkelte timer, skal du altid henvende dig på kontoret inden fraværet og huske elektronisk at angive årsagen Det er til dit vigtigt, fravær at i Lectio. alle tager pligten til at informere om nødvendigt fravær alvorligt, idet uretmæssigt fravær ikke accepteres og kan få alvorlige konsekvenser. Elever, der deltager i et af skolens udvekslingsprogrammer, konferencer, som repræsentant for skolen i talentkonkurrencer, o.l., kan dog få godskrevet deres fravær. FERIEPLAN Hvert år udarbejdes en årsplan over ferier og rejseweekender. Elevers fravær fra undervisningen griber forstyrrende ind i elevens forberedelse, det faglige forløb og oplevelsen af faglig sammenhæng. Det kan være generende for klassens arbejdsrytme og det sociale liv på skolen. Vi ser derfor helst, at ingen elever rejser uden for ferieperioderne. Vær også opmærksom på, at nogle prøver kan gøre det umuligt at rejse før feriestart, fordi elevernes tilstedeværelse er påkrævet. I situationer, hvor særlige forhold gør sig gældende, bedes forældre henvende sig til Rektorkontoret i god tid før evt. planlagt fravær helst via til KARAKTERER (VYRD) Alle elever på Herlufsholm får karakterer. I grundskolen gives karakterer 3 gange årligt. Karaktererne sendes direkte til forældrene og kan ikke ses på Lectio. I gymnasiet og på IB gives karakterer 3 gange om året. Karaktererne offentliggøres i Lectio, som forældre kan få adgang til ved at få oplyst deres barns brugernavn og password. 1.g får desuden en foreløbig vurdering i oktober. Ferierne i skoleåret Sommerferie Efterårsferie Juleferie Vinterferie Påskeferie Sommerferie 2016 varierer, men senest dimissionsdagen d

8 39

9 Ved skoleårets afslutning sendes altid en udskrift af elevernes karakterer til forældrene, så de har mulighed for at få et overblik over de faglige resultater gennem hele skoleåret. I Prep-IB2 og 2.i er der ligeledes terminsprøvekarakterer. Den danske karakterskalas syv trin, målopfyldelse og beståkrav Karakterskalaen har 7 trin ligesom den internationale omregningsskala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): Prep-IB og IBs karakterskala 7-TRINS-SKALAEN KARAKTER BETEGNELSE BESKRIVELSE ECTS Den fremragende præstation Den fortrintlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrintlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 0 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F 40

10 Man kan ikke umiddelbart oversætte IB-karakterer til karakterer efter den danske 7-trins skala. Det kræver i alt en sum af 24 point for at bestå IB. De point hentes fra de 6 fag med 1-7 skala og eventuelle bonuspoint erhvervet fra Theory of Knowledge og Extended Essay. STUDIEPLANER GRADE DESCRIPTION IB GRADE SCALE Excellent performance Very good performance Good performance Satisfactory performance Mediocre performance Poor performance Very poor performance THE DIPLOMA POINTS MATRIX Theory of Knowledge Extended essay Excellent A Good B Satisfactory C Mediocre D Elementary E Not Submitted Excellent A Failing condition N Good B 1 Failing condition Satisfactory C Failing condition Mediocre D Failing condition Elementary E 1 + Failing condition Failing condition Failing condition Failing condition Failing condition Not Submitted N N N N N N N N N N 41

11 For hver klasse i gymnasiet udarbejdes en overordnet studieplan for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres og evalueres. Studieplanens hensigt er at oplyse om elevernes og lærernes arbejde med udviklingen af elevernes faglige, almene og personlige kompetencer gennem gymnasiets tre år. Studieplanen omfatter alle klassens fag og deres samspil, ligesom eleverne kan få et overblik over deres skriftlige opgaver. Oplysningerne i studieplanen har en sådan detaljeringsgrad, at alle interessenter, herunder forældre og Undervisningsministeriet, kan få udbytte af planen. Disse oplysninger opdateres løbende. Studieplanen offentliggøres i Lectio i et samarbejde mellem elever, lærere (enkeltvis og i teams) og skolens ledelse. Klassens lærerteam er ansvarlig for udarbejdelsen af studieplanen. På IB er disse planer i høj grad dikteret af fagets pensum. MENTORORDNING Alle elever i gymnasiet, i Prep-IB, IB og i grundskolens 9. og 10. klasse får tildelt en mentor, som skal følge eleven i løbet af året. Formålet er gennem voksenkontakt at styrke elevernes faglige og personlige kompetencer med fokus på studievaner, planlægning og opfølgning. Mentor og elev tilrettelægger samtalefrekvens og -omfang med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og behov. Mentorens opgave er både at støtte og give inspiration. 42

12 TALENTPLEJE Herlufsholm har i en lang årrække arbejdet meget bevidst med talentudvikling. Vi anser talentudvikling som et af vores vigtigste indsatsområder. Talentudviklingen af den enkelte elev sker i tæt samarbejde mellem eleven, skolens talentkoordinator samt elevens faglærer. De elever, som efter vurdering bliver opfordret til at deltage i talentudviklingsprogrammer, er normalt elever med særligt gode evner i fagene, hvor en målrettet indsat vil bringe dem til at være blandt skolens og landets bedste. Deltagelse i talentudviklingsforløb er krævende, og det er tit nødvendigt for eleven at deltage i møder med vejledere på videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen tager de nødvendige hensyn til de elever, som deltager i disse talentudviklingsprogrammer, og følger den enkelte elev tæt med vejledning og råd. Herlufsholm skole tilbyder mulighed for deltagelse i følgende nationale konkurrencer samt talentudviklingsprogrammer: - Forskerspire konkurrencen - European Business Games - George Mohr matematikkonkurrence - Unge forskere - Science olympiaderne Herlufsholm er endvidere en del af Sciencetalent-netværket, der tilbyder mange målrettede talentudviklingsprogrammer inden for naturvidenskaberne. 43

13 HJÆLPEMIDLER I UNDERVISNINGEN Lommeregnere Eleverne i grundskolen har alle brug for en lommeregner. Der er ikke krav om en bestemt type. Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en særlig lommeregner, bør man i grundskolen kun investere i en almindelig lommeregner uden for mange funktioner. Lommeregnere i mobiltelefoner må ikke anvendes som skolelommeregner. Eleverne i gymnasiet og IB skal ikke købe lommeregner, før de har talt med deres faglærer ved skolestarten, dette for at sikre at modellen er godkendt til eksamen. Ordbøger Der er adgang til en række elektroniske ordbøger via skolens netværk, men derudover anbefaler skolen alle elever, at de anskaffer sig trykte ordbøger. For de fleste elever vil det være relevant at have en nudansk ordbog samt en dansk/engelsk og engelsk/ dansk ordbog. Alt efter hvilke sprog, man i øvrigt har valgt, er der naturligvis en række andre ordbøger, som kan være nyttige. Bogdepotet Til brug i undervisningen låner eleverne bøger af skolen. Den enkelte elev kvitterer for hver lånt bog, og disse bøger skal normalt afleveres ved skoleårets afslutning (i visse tilfælde dog først ved uddannelsens afslutning). Skolens boginspektor udarbejder en afleveringsplan for hver klasse. Eleven modtager derefter en komplet mangelliste samt et afleveringstidspunkt. Det registreres i skolens bogsystem, når eleven efterfølgende afleverer sine bøger. Efter afleveringen af bøgerne udskrives en eventuel mangelliste. Såfremt manglende bøger ikke er afleveret inden for 14 dage, udsendes en faktura. Biblioteket DEK DEK (discipelbiblioteket) er skolens bibliotek med bogudlån, læsesal og IT-faciliteter. Åbningstiderne kan ses på Hjemmesiden, ForældreIntra, intranet, i Hylen, i Vylen og på elevgårdene. Bibliotekarerne kan være behjælpelige med at finde materiale til de opgaver, eleverne skal skrive i løbet af året. Det er selvfølgelig vigtigt, at lånte bøger afleveres, så andre også kan få glæde af dem. I maj/juni adviseres alle elever pr. mail (elevens skole- adresse) derfor om ikke-afleverede bøger samt om, at regning vil blive udskrevet, såfremt bøgerne ikke afleveres inden sommerferiens begyndelse. En sådan advisering kan også finde sted i løbet af skoleåret. Man kan altid træffe aftale med bibliotekarerne om forlængelse af lånet. 44

14 OPGAVESKRIVNING Gymnasiet og IB rummer en række skriftlige opgaver, hvor eleverne får undervisningstid til skriveprocessen. Dageleverne er selvfølgelig velkomne til at arbejde hjemme, men kosteleverne skal som hovedregel skrive deres opgaver på skolen. Det skyldes bl.a. hensynet til kostskolens rytme, men også at eleverne skal have mulighed for at få vejledning af deres faglærer under opgaveskrivningen. Eneste undtagelse er studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, hvor to uger er afsat til opgaveskrivningen. Her har kosteleverne mulighed for at rejse hjem efter den første skrivedag. LEKTIEHJÆLP OG EKSTRAUNDERVISNING Studiecafé Skolens studiecafé, som er for både grundskolen og gymnasiet, giver eleverne mulighed for at få lærernes hjælp med skolearbejdet. Studiecaféen er åben tirsdag-torsdag i A-uger og mandag-torsdag i B-uger og er placeret i Agoraen i Helenhallen. Bemanding og lokaler meddeles ved opslag ved semesterstart. Elever kan med fordel bruge hjemmesiden der er en online lektiehjælp og som for eksempel kan bruges i forbindelse med eksamenslæsning. IB elever henvises til Study hall Når IB-eleverne har fritimer, er de oftest henvist til at bruge Study hall. Dette er et stille lokale med supervision, hvor eleverne kan koncentrere sig om lektier og faglig læsning. Der er også mulighed for at arbejde sammen i grupper. Ekstraundervisning Skolen kan i særlige tilfælde være behjælpelig med at forsøge at finde en lærer, der vil varetage ekstraundervisning for en elev, hvor elevens faglærer har vurderet, at eleven mangler faglige forudsætninger. I første omgang henvises eleverne dog altid til skolens studiecafe. Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning udgør 200 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale om individuel undervisning. Hvis undervisningen foregår på 2-mandshold, er prisen 125 kr. pr. person for en lektion af 30 min., mens prisen er 100 kr. pr. person pr. lektion af 30 min., hvis holdet er på 3 eller flere elever. Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde ekstraundervisning, 45

15 46

16 forsøger skolen at finde en ældre, mere erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen anbefaler i disse tilfælde en aflønning på 85 kr. pr. lektion a 30 min. Indlæringsvanskeligheder Ved formodning om dysleksi eller lignende specifikke vanskeligheder testes de pågældende elever i samarbejde med skolens læsevejleder eller testlærer så tidligt i forløbet som muligt. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at få testet elever på engelsk. Skolen henviser derfor elever og forældre med disse behov til at søge hjælp eksternt for egen regning. Elever, som har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder, tilbydes en samtale med skolens læsevejleder, hvor det videre forløb aftales. I den forbindelse kan det være nødvendig med en yderligere test. Skolen tilbyder flere IT-programmer til at afhjælpe læsevanskelighederne. Vurderingen af hvilke programmer, der har den bedste effekt, sker i samarbejde med skolens læsevejleder. Læsevejlederen vil endvidere være behjælpelig med introduktion til brugen af programmerne. I forbindelse med eksamen kan der efter ansøgning gives dispensation til elever med læsevanskeligheder eller andre specifikke vanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om ekstra tid ved eksamen. Elever med læsevanskeligheder og andre særlige behov kan træffe aftale om ekstraundervisning ud fra skolens almindelige regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med kontoret. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt forældrebetaling, med mindre udgiften er tilskudsberettiget eller dækkes af offentlige myndigheder. Skolen stiller flere programmer gratis til rådighed herunder programmerne Vital og Vise Ord. De programmer installeres gratis på Microsoft Windows computere. Elever med Mac computere vejledes af skolens læsevejleder i forbindelse med programmer. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt med betaling for installation af programmerne. Screening udenfor skolens regi samt ekstraundervisning betales af forældrene. Få yderligere oplysninger hos afdelingsinspektøren i grundskolen eller pædagogisk inspektor i gymnasiet/ib. Wittprogrammet Herlufsholm modtager hvert år et antal elever, der på grund af skolegang i udlandet, forældrenes modersmålsbaggrund eller andre forhold har vanskeligt ved at begå sig på dansk. For sådanne elever er der i kraft af en donation fra brødrene Henrik og Carsten Witt (årgang 73 og 76) blevet mulighed for at få et intensivt kursus i dansk, normalt placeret i efterårssemesteret, dvs. normalt i umiddelbar tilknytning til elevens optagelse på Herlufsholm. 47

17 I nogle tilfælde bruger vi Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI), som forestår screening af disse elevers færdigheder i dansk, og på den baggrund tilrettelægges et danskkursus. Målet er, at sådanne elever hurtigt vil kunne opnå færdigheder, der sætter dem i stand til at klare sig på dansk. Det betyder fx, at IB-elever vil kunne vælge Danish B, og at de i det daglige hurtigere vil kunne kommunikere på dansk. På baggrund af screeninger beslutter skolen efterfølgende, om en elev skal have et særlig danskkursus (Wittprogrammet). Hvis man får besked om, at eleven er med i Wittprogrammet, må man være klar over, at deltagelse er obligatorisk (mødepligt), og at der føres fraværsregistrering på samme måde som ved den normale undervisning. Deltagelse i Wittprojektet er gratis frem til efterårsferien. Hvis der fortsat er behov for undervisning, vil der blive opkrævet forældrebetaling. Tilbuddet gælder elever både i grundskolen og gymnasiet/ib, men er ikke beregnet på dansktalende og skrivende elever med normal dansk skolegang bag sig. 48

18 IT PÅ HERLUFSHOLM På Herlufsholm får alle elever deres egen adresse samt adgang til skolens netværk, intranet og Lectio. Postkassen er på 100 MB og bliver slettet, når eleven forlader Herlufsholm. Det er derfor vigtigt, at eleven husker at tage backup af denne ved skoleafslutning. Vi forventer, at alle elever dagligt tjekker deres , bruger de onlineressourcer, der stilles til rådighed på intranettet og i øvrigt sætter sig ind i skolens IT-politik. Overtrædelse af skolens regler for brugen af IT kan medføre sanktioner på linje med den sanktionspolitik, der er beskrevet i kapitel 5. Herlufsholm Skole anvender Microsoft Office 2010-programmerne i forbindelse med undervisningen. Da skolen udelukkende bruger Microsoft Office pakken og Microsoft Windows operativsystem, henviser vi til, at elever i forbindelse med aflevering af opgaver tager hensyn til, at disse skal kunne åbnes med Microsoft Office Ønsker man at aflevere i et andet filformat, skal dette aftales med læreren på forhånd. Vi bruger desuden en række fagrelaterede programmer på CD/DVD eller til download. Disse skoleprogrammer (fx IT-rygsækken, TI Nspire, TI Inter- Active, CAS, MathType) er udviklet til Microsoft Windows platformen. Har man spørgsmål omkring IT, kan man altid kontakte IT-afdelingen ved at møde op på deres kontor eller på til Netværk Herlufsholm skole har både kablet og trådløst netværk. I skolens IT-centre og undervisningslokaler er det muligt at benytte skolens elev-pc ere på det kablede net. Bemærk, at det ikke er tilladt at tilkoble sin egen PC på det kablede net, ej heller i klasselokalerne. For at logge på det trådløse net skal eleven have oplyst koden af IT-afdelingen. Koden kan ændre sig fra skoleår til skoleår. Elever, der benytter det trådløse net, skal efterfølgende logge ind med deres Herlufsholm brugernavn og password. Dette password skal fornyes hver 3. måned. Man kan logge på med både computer og mobil. 49

19 Det er ikke tilladt at spille spil, når man benytter skolens kablede netværk. Elever må gerne spille spil, når de er logget på det trådløse netværk, men må naturligvis ikke downloade på ulovlig vis. Hvor finder jeg trådløst netværk? Alle humre på kostgårdene + IT-centrene Gymnasiefløjens klasselokaler Skygningens klasselokaler + datalokalet + Vylen Galen også i undervisningslokalet Hylen + Cafén Helenhalen (Agora og H-lokaler) Trollehallen + datalokalet Mygningens undervisningslokaler Sciencebygningen KREA ved Godskontoret Festsalen, Billedkunst og Musik i Klosterbygningen DEK og 6. klasses undervisningslokaler SUS Anvendelse af IT i undervisningen Skolen forventer, at eleverne har en bærbar computer, der kan medbringes til undervisningen. Som udgangspunkt skal mobiltelefoner være usynlige i skoletiden. Eleverne er velkomne til at medbringe deres computere/tablet, men hvorvidt de må bruge den i undervisningen er op til den enkelte lærer. Alle elever skal have tilladelse af deres lærer i den aktuelle undervisningstime før de må benytte mobiltelefon eller computer/tablet i undervisningen. Det er ikke tilladt at bruge sin computer/tablet i undervisningen til ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter. Læs mere om brugen af IT i undervisningen på skolens hjemmeside, Forældreintra eller her: Bemærk desuden, at elever ikke kan regne med strømmuligheder i alle klasselokalerne. IT til eksamen Til skriftlig eksamen i grundskolen og i gymnasiet ikke Prep-IB og IB er det muligt at bruge sin egen computer og printer. Reglerne for brugen af computer ved skriftlige eksamener udleveres til eleverne op til eksamensperioden, men vær dog opmærksom på, at eleven selv er ansvarlig for, at teknikken fungerer. Vær derfor altid forberedt på at fortsætte en eksamen på traditionel vis med papir og blyant/kuglepen, hvis teknologien svigter. IT-politik Mange elever bruger hver dag skolens IT-faciliteter. Derfor er det nødvendigt med fælles regler for elevernes brug af IT på Herlufsholm. Alle elever har pligt til at sætte sig ind i og overholde skolens IT-politik. 50

20 Regler for brug af IT på Herlufsholm 1. Jura Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt at hente og videresende visse filer og tekster. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en fil/tekst er ophavsretligt beskyttet, skal du spørge i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang til andres computer/tablet/smartphone, passwords og netværk (hacking). 2. Sikkerhed Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og mod misbrug af de rettigheder, du har. Derfor er det meget vigtigt, at du beskytter din kode og ændrer den med jævne mellemrum. Dit password er lige så personligt som koder til f.eks. kreditkort, og du må aldrig låne det til andre. Får du mistanke om, at andre bruger dit password, skal du straks ændre det og meddele det til IT-afdelingen. 3. Aftaler/Licenser Aftalemæssige krav er f.eks. skolens ITaftaler med eksterne udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms net fungerer. Du må derfor ikke installere programmer på skolens computere, og du må ikke ændre på opsætninger. Hvis du savner et program, skal du henvende dig til IT-afdelingen, der normalt vil sørge for, at programmet bliver installeret, hvis det kan lade sig gøre. Anvendelse af skolens net (både det kablede og det trådløse) til deltagelse i fildelingsnetværk el. lign. er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet (subnet) og arbejdsgrupper via skolens net. Det er heller ikke tilladt at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede trådløse net kan forstyrre skolens trådløse net og kan blive betragtet som snyd ved eksamen. 4. Holdninger Når du bruger nettet det gælder både Internettet og skolens lokalnet skal du tænke på, at du repræsenterer Herlufsholm. Du må derfor hverken producere, downloade eller distribuere materiale, der strider mod skolens værdier, når du anvender Herlufsholms IT-systemer. Det gælder f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller ærekrænkende. Herlufsholms regler for almindelig høflighed og gensidig respekt gælder naturligvis også i IT-sammenhænge. I tilfælde hvor der er mistanke om misbrug af IT-systemerne eller kriminelle aktiviteter, kan det være nødvendigt, at skolen får adgang til elevens Herlufsholm og filer på skolens net. 5. Praktiske regler IT kan bruges til både viden og underholdning. Da Herlufsholm er en skole, prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen. Du ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr fungerer, når du skal bruge det. Sørg derfor for, at udstyret fungerer, når du selv er færdig med at benytte det. Hvis der opstår fejl, så meddel det straks til IT-afdelingen. 51

21 STUDIEREJSER På Herlufsholm tager eleverne af sted både på ekskursioner og studierejser af forskellig art. I grundskolen arrangerer vi en lejrskole for 8. klasse samt en studierejse for eleverne, der har valgt 10. præp. I gymnasiet er det især studieturen i 2.g, som er i fokus. Denne indgår som en del af gymnasiets AT-forløb og IB s TOK/CAS-program. Der bruges 20 undervisningstimer på forløbet. Udover de traditionelle studieture, kan der i gymnasiet også være mulighed for mindre studierejser med højniveau-holdene, sprogrejser samt rejser i de kunstneriske fag. Disse studierejser kan normalt kun finde sted i 2.g eller 3.g og omfatter max 3 undervisningsdage. Studieretningen Samfund & Business, som har et særligt internationalt sigte, har dog flere og længere studieture fordelt på alle tre årgange. UDVEKSLING Herlufsholm Skole har et omfattende udvekslingsprogram. Vi mener, at et udvekslingsophold kan bibringe den enkelte elev væsentlige erfaringer samt indsigt i den faglighed, der er i andre skolekulturer end vores egen. Et udvekslingsophold bidrager til personlig dannelse, åbenhed i forhold til omverdenen og personlig udvikling. Derudover giver de elever, der udveksles til Herlufsholm, vores egne elever en unik mulighed for at møde folk fra andre kulturer, at orientere sig ud mod verden samt udvikle en global forståelse. Udveksling giver dog også en række udfordringer for både elever og lærere. Elever deltager derfor kun i programmet efter ansøgning og efterfølgende udvælgelse. I denne proces lægger vi vægt på, at de elever, der udvælges udover at kunne få et personligt udbytte har viljen og evnerne til at yde det ekstra, det kræver. Vores udvekslingsprogrammer indeholder både individuelle og gruppeudvekslinger, klasseudvekslinger og deltagelse i konferencer i Round Square regi. Vi vil hvert år udbyde et varierende antal udvekslinger, og elever i 1.g er også velkomne til at ønske udveksling til en bestemt Round Square skole. 52

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere