Besparelser på administrationsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser på administrationsområdet"

Transkript

1 Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den september 2008

2 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser på administrationsområdet j.nr. 08/3969 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Beslutningspunkt Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes videre med en besparelse på 3 mio. kr. på administrationsområdet. Der er udarbejdet beskrivelser af følgende forslag inden for administrationsområdet: Reducere antallet af biler/udgifter til kørsel i Forvaltningen Færre udgifter til forsikring Reducere antallet af medarbejdere i Forvaltningen med 5 personer Reducere antal byrådsmedlemmer Der foreligger forslag til besparelser på maksimalt kr. Se de enkelte beskrivelser Se de enkelte beskrivelser For så vidt angår udgifter til biler/kørsel og reduktion af antal medarbejdere i Forvaltningen har der været dialog i MED udvalg og i Teamforum. 1. Besparelsesforslag vedr. biler/udgifter til kørsel. 2. Besparelsesforslag vedr. forsikring. 3. Besparelsesforslag vedr. medarbejdere i Forvaltningen 4. Besparelsesforslag vedr. byrådsmedlemmer. Udvalgets indstilling Beslutning Oversendes til seminaret. BILAG 1-4 følger herunder

3 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 3 af 12 BILAG 1 Forvaltningens biler og kørselsudgifter Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr./ regneark ADM-2 Analyseområdet Administrationsområdet - Forvaltningens biler og overskrift+titel kørselsudgifter Kort beskrivelse af sparemål Det skal undersøges hvilke besparelser der kan opnås ved at reducere antallet af biler og udgifter til kørsel i Forvaltningen. Derudover er det undersøgt om det er muligt yderligere at reducere udgifter til Forvaltningens biler ved at anvende reklamer på bilerne. Biler og kørsel i forvaltningen er blandt de 4 spareområder på administrationsområdet, hvor der er et sparemål på i alt 3 mio. kr. Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Økonomiudvalget Anne Steffensen Budgettet til drift af forvaltningens 12 biler er kr. i I dag råder Forvaltningen over 12 biler: Redningsberedskabet Redningsberedskabet har 4 biler, som består af indsatslederbil, beredskabslastbil, brandbil og en uddannelsesbus. Budgettet til drift af bilerne er kr. Én af bilerne er leaset, resten ejer beredskabets selv. Sundhedsteam Sundhedsteamet har 3 biler. De 2 af bilerne benyttes til hjemmebesøg, konferencer, møder og lign. 1 af bilerne anvendes til udbringning af hjælpemidler. Budgettet til drift af bilerne er kr. Alle bilerne er leasede. Natur og miljøteam samt Drifts- og Anlægsteam De 2 tekniske teams råder over 3 biler. Bilerne benyttes til planlagte og akutte tilsyn. 2 af bilerne er 4-hjulstrækkere. Budgettet til drift af bilerne er kr. Ingen af bilerne er leasede. Team for kommunale ejendomme Teamet råder over rådhusbetjent-bilen, som benyttes til kørsel til/fra posthuset, kørsel for borgmester og byrådet, vagttilkald, valg osv. Derudover har teamet en almindelig personbil, som kan benyttes af alle på rådhuset til møder, kurser osv. Budgettet til drift af bilerne er kr.

4 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 4 af 12 Derudover blev der i 2007 udbetalt ca kr. i kørselsgodtgørelse til Forvaltningens medarbejdere for kørsel til uddannelse og møder. Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Reducere antal biler i Forvaltningen Efter en gennemgang af kørselsbehovet på bilerne, foreslås det at de 12 biler i Forvaltningen reduceres til 10 biler. Redningsberedskabet kan ikke afstå biler. Det er specielle køretøjer, som skal stå til rådighed for udrykningsopgaver. Hjælpemiddel-bilen i Sundhedsteamet kan ligeledes ikke afstås. Det er en varevogn som primært holder ved hjælpemiddeldepotet i Vassingerød. De øvrige 5 biler bliver fælles biler i Forvaltningen og kan således bookes igennem det fælles bookingsystem. Budgettet og ansvaret for bilernes drift overgives til Team for Kommunale Ejendomme. Besparelsen for reducerede antal biler bliver ca kr. årligt. Samtidig opfordres der til at der spares udgifter til kørselsgodtgørelse ved at medarbejdere f.eks. kører 2 eller flere samlet til møder. Der kan spares på såvel kørselsgodtgørelse som brug af bilerne ved at der anvendes offentlig transport til møder, såfremt det er billigst. Muligheden for brug af fælles cykler kan undersøges. Det vil dog reducere ovenstående besparelse. Cyklerne skal kunne indstilles i højden, kræver vedligehold og skal være tilstrækkeligt sikrede. Reklamering på køretøjer Der kan spares yderligere udgifter til Forvaltningens biler (og evt. cykler) ved at sætte reklamer på dem. Ifølge gældende lov kan kommunen anvende løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Der skal opkræves markedspris for reklameringen. Hvis kommunen skal anvende lovens muligheder skal der tages en princip-beslutning om dette i Byrådet. Der er etiske spørgsmål der bør tages stilling til. Konsekvenser, økonomiske og faglige Ved reduceret antal biler i Forvaltningen kan der spares kr. årligt.

5 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 5 af 12 Ved anvendelse af reklamering på Forvaltningens øvrige biler kan disse helt eller delvist finansieres. Da flere af de biler, der før har tilhørt det enkelte team, bliver fælles biler, vil det kræve højere grad af planlægning og booking i bookingsystemet for den enkelte medarbejder i Forvaltningen. Da der alt andet lige vil blive større pres på de fælles biler, kan man komme i en situation hvor medarbejderen må finde anden form for transport til og fra møder. Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces - Kan gennemføres fra 2009, hvor 2 af forvaltningens biler sælges. Efterhånden som leasingaftalerne på de leasede biler udløber, vil der blive leaset biler, der passer til Forvaltningens samlede behov. Forslagene til besparelser diskuteres i Teamforum og på MEDudvalgsmøder.

6 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 6 af 12 BILAG 2 Arbejdsskadesikring Bemærkninger Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr../ regneark ADM-1 Analyseonrådet Besparelser på administrationsområdet arbejdsskadesikring overskrift+titel Kort beskrivelse af sparemål Det skal undersøges om der kan spares på budgettet til arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring er ét af 4 områder for besparelser på administrationsområdet, hvor sparemålet i alt er 3 mio. kr. Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Økonomiudvalget Anne Steffensen kr. Allerød Kommune skal som arbejdsgiver have arbejdsskadesikring for alle ansatte. Allerød Kommune har siden 2006 været selvforsikret på arbejdsskadesikringsområdet. Det betyder at der ikke tegnes forsikring i et forsikringsselskab, men kommunen har i stedet en forsikringsmægler til at administrere skaderne, og skaderne betales direkte af Allerød Kommune. Siden 2006 har Allerød Kommune årligt budgetteret med ca. 4,5 mio. kr. til dækning af udgifter ifm. arbejdsskader. Imidlertid har det ved en aktuarberegning foretaget i juni 2008 vist sig, at et budget på 2,5 mio. kr. årligt skønnes at kunne dække udgifterne. a. Det foreslås at der fremover årligt afsættes et budget på 2,5 mio. kr. Besparelsen er hermed 2 mio. kr. om året. b. Det foreslås at budgettet fastholdes. Det er umuligt at forudsige hvor mange arbejdsulykker som opstår i løbet af et år, ligesom erstatningsudgiften er svær at forudsige. Derfor er det risiko for at der kommer år, hvor der må hensættes ekstra udover budgettet. Uforudsigeligheden omkring hvornår skader sker og hvor dyre de bliver, er den største konsekvens. a. Besparelse på 2 mio. kr. om året b. Nuværende budget fastholdes Nøgletal/benchmark hvad - gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Kan gennemføres fra 2009 Beskrivelse af den Der er ikke gennemført dialogproces. gennemførte dialogproces

7 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 7 af 12 BILAG 3 Reduktion af Forvaltningen med 5 stillinger Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr../ regneark ADM-5 Analyseområdet Administrationsområdet reducere antal medarbejdere overskrift+titel Kort beskrivelse af sparemål Byrådet har besluttet at det skal analyses hvordan Forvaltningen kan reducere med 5 stillinger. Dette område er ét af 4 analyseområder for besparelser på administrationsområdet, hvor sparemålet i alt er 3 mio. kr. Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Økonomiudvalget Anne Steffensen Forvaltningens lønbudget for 2008 er i alt kr. Der er pr. februar ansatte i forvaltningen, hvilket inkluderer elever, direktører mv. Nogle af stillingerne er deltidsstillinger. Forvaltningen er p.t. fordelt på 15 teams. Direktionen har i oplæg af 9. juni 2008 udarbejdet nyt oplæg til Forvaltningens organisering. Følgende ændringer i organiseringen vil kunne reducere Forvaltningen med 5 stillinger: Byggesagsteamet og ejendomsteamet samles i ét team, idet der reduceres med én stilling. Besparelsen kan få virkning fra Den igangsatte analyse på børne-ungeområdet må forventes at få konsekvenser for organiseringen af såvel Børne- og Ungeteamet som Børne- og Ungerådgivningen. Evt. organisatoriske ændringer afventer analyseresultatet, men direktionen vurderer at der i løbet af de kommende år kan spares én stilling på området. Besparelsen kan få virkning fra Opkrævningsteamet og Økonomiteamet samles i ét team. Med henblik på at styrke den samlede økonomifunktion samles Forvaltningens økonomikonsulenter samtidig i Økonomiteamet. Ved omorganiseringen vurderer direktionen at der vil kunne reduceres med én stilling. Besparelsen kan få virkning fra Der kan reduceres med én stilling i borgerportalen. Besparelsen kan få virkning fra Det er besluttet at nedsætte antallet af direktører til tre. I den forbindelse vurderer direktionen, at der kan spares, hvad der

8 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 8 af 12 svarer til én gennemsnitsløn. Besparelsen kan få virkning fra Konsekvenser, økonomiske og faglige En gennemsnitsløn i Forvaltningen er kr. om året inkl. pension. En reduktion på 5 stillinger betyder derfor en mindreudgift på kr. om året. Det vil få konsekvenser for opgaveløsningen i de teams, hvor der skal reduceres medarbejdere. Opgaveløsningen må effektiviseres. Opgaverne må evt. fordeles anderledes og det må vurderes om visse opgaver ikke længere behøver at blive løst. En større grad af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering kan hjælpe med til aflaste medarbejderne og effektivisere arbejdet. Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces - Fra 2009, hvor 3 af stillingerne kan spares bliver besparelsen kr. pr. år Fra 2011, hvor de sidste 2 stillinger kan spares bliver besparelsen yderligere kr. pr. år. Ny organisering for Forvaltningen herunder den foreslåede medarbejderreduktion er diskuteret i MED-udvalg og Teamforum.

9 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 9 af 12 BILAG 4 Reduktion af antal byrådsmedlemmer Bemærkninger Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr. / regneark ADM Analyseområdet overskrift+titel Besparelse på administrationsområdet - reduktion af antal byrådsmedlemmer Kort beskrivelse af sparemål Det skal undersøges om der kan spares på udgifter til byrådsmedlemmer ved at reducere antallet. Reduktion af antal byrådsmedlemmer er ét af 4 områder for besparelser på administrationsområdet, hvor sparemålet i alt er 3 mio. kr. 1. Antallet af byrådsmedlemmer kan reduceres til 19, svarende til lovens minimum for kommuner over indbyggere. Herudover peges på yderligere sparemuligheder i form af: 2.a. Reduceret formandsvederlag og/eller medlemsvederlag 2.b. Reduktion af antal stående udvalg fra 4 til 3 2.c. Reduktion i antal udvalg fra 4 til 3 og samtidig reduktion i vederlag 3. Besparelser på abonnementer og seminarer Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Økonomiudvalget Anne Steffensen kr. i samlet budget til vederlag, diæter, mødeudgifter, repræsentation mv. Herudover indgår udgifter til it og telefongodtgørelse på andre budgetkonti. Der er i dag 21 byrådsmedlemmer, hvoraf alle undtagen borgmesteren modtager et fast lovbestemt vederlag på kr. pr. år. Borgmesterens modtager et lovbestemt vederlag på årligt kr. Antallet af udvalg udgør i dag 6 (økonomiudvalg, det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg, samt 4 stående udvalg). Formandsvederlag er i dag fastlagt på lovens maksimum, dvs. tilsammen 140 % af borgmesterens løn, svarende til kr.: Formand for Børne- og ungeudvalget: (10 % af borgmesterens løn) Formænd for stående udvalg: kr. (29,55 % af borgmesterens løn) Næstformænd for stående udvalg: kr. (2,95 % af borgmesterens løn) Vederlag til udvalgsmedlemmer er i dag fastlagt til i alt 80 % af borgmesterens løn (svarende til kr.) hvor lovenes

10 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 10 af 12 maksimum er hævet til 95 %. Beløbet fordeles i dag mellem 24 udvalgspladser, dvs kr. pr. plads. Der anvendes i dag kr. årligt pr. byrådsmedlem til abonnementer på Politiken, Frederiksborg Amtsavis samt Danske Kommuner, dvs. i alt kr. Desuden gennemsnitligt ca kr. årligt pr. medlem til to byrådsseminarer, hver med 1 overnatning, svarende til ca kr. Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c 1. Reduktion af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19. Ved en reduktion af byrådet med 2 medlemmer kan der spares i alt ca kr. dvs.: kr. til fast vederlag samt ca kr. til øvrige udgifter (telefongodtgørelse, ASDLforbindelse, abonnementer, seminarer, bespisning, kørsel). 2.a. Fastholdelse af 4 stående udvalg samtidig med reduceret vederlag (ved 19 byrådsmedlemmer) Reduceres formandsvederlag til 4 stående udvalg til f.eks. 120% af borgmesterens løn, kan der spares kr. Vederlag bliver hermed kr./formand og kr./næstformand. Reduceres procentsatsen til udvalgsvederlag til f.eks. 60% af borgmesterens løn kan der (ved et uændret antal udvalg og fortsat 24 udvalgspladser) spares kr. Vederlag bliver hermed kr. pr. plads Samlet besparelse bliver hermed kr. 2.b. Reduktion af antal stående udvalg fra 4 til 3 Der kan spares kr. (ved uændrede vederlag til den enkelte formand og det enkelte udvalgsmedlem) svarende til: 1 formandsvederlag på 29,55 % af borgmesterens løn = kr. 1 næstformandsvederlag på 2,95 % af borgmesterens løn = Vederlag til 4 udvalgspladser (inkl. næstformanden) på 4 x = kr. 2.c. Reduktion af antal stående udvalg fra 4 til 3 samtidig med reduktion af vederlag (ved 19 byrådsmedlemmer) Ved reduceret antal udvalg og reduceret formandsvederlag på f.eks. 90% af borgmesterens løn kan der spares kr. Vederlag bliver hermed kr./formand og kr./næstformand. Hvis det vælges at reducere antal udvalg fra 4 til 3 og størrelsen af formandsvederlag men ikke at reducere vederlag til udvalgsmedlemmer spares desuden kr.

11 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 11 af 12 Ved reduceret antal udvalg og reduceret vederlag til udvalgsmedlemmerne til f.eks. 60% af borgmesterens løn kan der spares kr. til 20 udvalgsmedlemmer Vederlag bliver hermed kr. pr. plads. Hvis det vælges at reducere antal udvalg fra 4 til 3 og vederlaget til udvalgsmedlemmer men ikke at reducere formandsvederlaget forøges besparelsen med kr. Hvis det vælges at reducere antal udvalg fra 4 til 3 og reducere såvel formandsvederlag som udvalgsvederlag med ovenstående procenter bliver besparelsen i alt kr. 3. Besparelse på abonnementer og seminarer. Der kan spares i alt kr. årligt, hvis abonnementer til aviser og Danske Kommuner bortfalder (ved 19 medlemmer). Derudover kan der spares ca kr. årligt, hvis de årlige to byrådsseminarer afholdes som en-dagsarrangementer uden overnatning. Konsekvenser, økonomiske og faglige 1. Ved et uændret antal udvalg og udvalgspladser skal 2 færre byrådsmedlemmer dele det samlede antal pladser i udvalgene. 2.a. Vederlaget for såvel formands- som næstformandsposten samt udvalgsmedlemmer reduceres. Arbejdsbyrden vil være den samme med mindre der samtidig foretages andre ændringer; f.eks. øget delegering til administrationen. Fælles for 2.b. og 2.c. gælder: Med færre udvalg bliver udvalgenes ansvarsområder bredere, hvilket generelt set giver større mulighed for helhed og sammenhæng i politikdannelsen. Afhængigt af graden af delegering til administrationen vil arbejdsbyrden for det enkelte udvalg blive større. Med færre udvalg vil der dog være færre byrådsmedlemmer, der er medlem af mere end ét udvalg. 2.b. Formænd, næstformænd og medlemmer af de resterende udvalg vil modtage samme vederlag som i dag. 2.c. Vederlaget for såvel formands- som næstformandsposten samt udvalgsmedlemmer reduceres. 3. Bortfald af abonnementer betyder, at byrådsmedlemmerne skal holde sig orienteret via avisernes net-udgaver eller selv betale for abonnementet. Seminarer uden overnatning vil mindske tiden til mere uformelle politiske drøftelser og socialt samvær.

12 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 12 af 12 Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Eksempler fra andre ikke-sammenlagte kommuner mellem og indbyggere: Kommune Allerød Hørsholm Odder Solrød Ishøj Herlev Antal byrådsmedlemmer Antal stående udvalg Formandsvederlag i % af borgm. løn Stående udvalg i alt Børne- og ungeudvalg 10 5 ikke oplyst 1, Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces 1. Reduktion med to byrådsmedlemmer: 1. januar 2010, hvor et nyt byråd tiltræder. 2.a. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag: 1. januar b eller 2.c. Reduktion af antal udvalg: 1. januar 2010, hvor et nyt byråd tiltræder. 3. Besparelser på abonnementer og seminarer: 1. januar Der er ikke gennemført dialogproces.

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere