Besparelser på administrationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser på administrationsområdet"

Transkript

1 Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den september 2008

2 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser på administrationsområdet j.nr. 08/3969 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Beslutningspunkt Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes videre med en besparelse på 3 mio. kr. på administrationsområdet. Der er udarbejdet beskrivelser af følgende forslag inden for administrationsområdet: Reducere antallet af biler/udgifter til kørsel i Forvaltningen Færre udgifter til forsikring Reducere antallet af medarbejdere i Forvaltningen med 5 personer Reducere antal byrådsmedlemmer Der foreligger forslag til besparelser på maksimalt kr. Se de enkelte beskrivelser Se de enkelte beskrivelser For så vidt angår udgifter til biler/kørsel og reduktion af antal medarbejdere i Forvaltningen har der været dialog i MED udvalg og i Teamforum. 1. Besparelsesforslag vedr. biler/udgifter til kørsel. 2. Besparelsesforslag vedr. forsikring. 3. Besparelsesforslag vedr. medarbejdere i Forvaltningen 4. Besparelsesforslag vedr. byrådsmedlemmer. Udvalgets indstilling Beslutning Oversendes til seminaret. BILAG 1-4 følger herunder

3 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 3 af 12 BILAG 1 Forvaltningens biler og kørselsudgifter Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr./ regneark ADM-2 Analyseområdet Administrationsområdet - Forvaltningens biler og overskrift+titel kørselsudgifter Kort beskrivelse af sparemål Det skal undersøges hvilke besparelser der kan opnås ved at reducere antallet af biler og udgifter til kørsel i Forvaltningen. Derudover er det undersøgt om det er muligt yderligere at reducere udgifter til Forvaltningens biler ved at anvende reklamer på bilerne. Biler og kørsel i forvaltningen er blandt de 4 spareområder på administrationsområdet, hvor der er et sparemål på i alt 3 mio. kr. Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Økonomiudvalget Anne Steffensen Budgettet til drift af forvaltningens 12 biler er kr. i I dag råder Forvaltningen over 12 biler: Redningsberedskabet Redningsberedskabet har 4 biler, som består af indsatslederbil, beredskabslastbil, brandbil og en uddannelsesbus. Budgettet til drift af bilerne er kr. Én af bilerne er leaset, resten ejer beredskabets selv. Sundhedsteam Sundhedsteamet har 3 biler. De 2 af bilerne benyttes til hjemmebesøg, konferencer, møder og lign. 1 af bilerne anvendes til udbringning af hjælpemidler. Budgettet til drift af bilerne er kr. Alle bilerne er leasede. Natur og miljøteam samt Drifts- og Anlægsteam De 2 tekniske teams råder over 3 biler. Bilerne benyttes til planlagte og akutte tilsyn. 2 af bilerne er 4-hjulstrækkere. Budgettet til drift af bilerne er kr. Ingen af bilerne er leasede. Team for kommunale ejendomme Teamet råder over rådhusbetjent-bilen, som benyttes til kørsel til/fra posthuset, kørsel for borgmester og byrådet, vagttilkald, valg osv. Derudover har teamet en almindelig personbil, som kan benyttes af alle på rådhuset til møder, kurser osv. Budgettet til drift af bilerne er kr.

4 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 4 af 12 Derudover blev der i 2007 udbetalt ca kr. i kørselsgodtgørelse til Forvaltningens medarbejdere for kørsel til uddannelse og møder. Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Reducere antal biler i Forvaltningen Efter en gennemgang af kørselsbehovet på bilerne, foreslås det at de 12 biler i Forvaltningen reduceres til 10 biler. Redningsberedskabet kan ikke afstå biler. Det er specielle køretøjer, som skal stå til rådighed for udrykningsopgaver. Hjælpemiddel-bilen i Sundhedsteamet kan ligeledes ikke afstås. Det er en varevogn som primært holder ved hjælpemiddeldepotet i Vassingerød. De øvrige 5 biler bliver fælles biler i Forvaltningen og kan således bookes igennem det fælles bookingsystem. Budgettet og ansvaret for bilernes drift overgives til Team for Kommunale Ejendomme. Besparelsen for reducerede antal biler bliver ca kr. årligt. Samtidig opfordres der til at der spares udgifter til kørselsgodtgørelse ved at medarbejdere f.eks. kører 2 eller flere samlet til møder. Der kan spares på såvel kørselsgodtgørelse som brug af bilerne ved at der anvendes offentlig transport til møder, såfremt det er billigst. Muligheden for brug af fælles cykler kan undersøges. Det vil dog reducere ovenstående besparelse. Cyklerne skal kunne indstilles i højden, kræver vedligehold og skal være tilstrækkeligt sikrede. Reklamering på køretøjer Der kan spares yderligere udgifter til Forvaltningens biler (og evt. cykler) ved at sætte reklamer på dem. Ifølge gældende lov kan kommunen anvende løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Der skal opkræves markedspris for reklameringen. Hvis kommunen skal anvende lovens muligheder skal der tages en princip-beslutning om dette i Byrådet. Der er etiske spørgsmål der bør tages stilling til. Konsekvenser, økonomiske og faglige Ved reduceret antal biler i Forvaltningen kan der spares kr. årligt.

5 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 5 af 12 Ved anvendelse af reklamering på Forvaltningens øvrige biler kan disse helt eller delvist finansieres. Da flere af de biler, der før har tilhørt det enkelte team, bliver fælles biler, vil det kræve højere grad af planlægning og booking i bookingsystemet for den enkelte medarbejder i Forvaltningen. Da der alt andet lige vil blive større pres på de fælles biler, kan man komme i en situation hvor medarbejderen må finde anden form for transport til og fra møder. Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces - Kan gennemføres fra 2009, hvor 2 af forvaltningens biler sælges. Efterhånden som leasingaftalerne på de leasede biler udløber, vil der blive leaset biler, der passer til Forvaltningens samlede behov. Forslagene til besparelser diskuteres i Teamforum og på MEDudvalgsmøder.

6 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 6 af 12 BILAG 2 Arbejdsskadesikring Bemærkninger Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr../ regneark ADM-1 Analyseonrådet Besparelser på administrationsområdet arbejdsskadesikring overskrift+titel Kort beskrivelse af sparemål Det skal undersøges om der kan spares på budgettet til arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring er ét af 4 områder for besparelser på administrationsområdet, hvor sparemålet i alt er 3 mio. kr. Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Konsekvenser, økonomiske og faglige Økonomiudvalget Anne Steffensen kr. Allerød Kommune skal som arbejdsgiver have arbejdsskadesikring for alle ansatte. Allerød Kommune har siden 2006 været selvforsikret på arbejdsskadesikringsområdet. Det betyder at der ikke tegnes forsikring i et forsikringsselskab, men kommunen har i stedet en forsikringsmægler til at administrere skaderne, og skaderne betales direkte af Allerød Kommune. Siden 2006 har Allerød Kommune årligt budgetteret med ca. 4,5 mio. kr. til dækning af udgifter ifm. arbejdsskader. Imidlertid har det ved en aktuarberegning foretaget i juni 2008 vist sig, at et budget på 2,5 mio. kr. årligt skønnes at kunne dække udgifterne. a. Det foreslås at der fremover årligt afsættes et budget på 2,5 mio. kr. Besparelsen er hermed 2 mio. kr. om året. b. Det foreslås at budgettet fastholdes. Det er umuligt at forudsige hvor mange arbejdsulykker som opstår i løbet af et år, ligesom erstatningsudgiften er svær at forudsige. Derfor er det risiko for at der kommer år, hvor der må hensættes ekstra udover budgettet. Uforudsigeligheden omkring hvornår skader sker og hvor dyre de bliver, er den største konsekvens. a. Besparelse på 2 mio. kr. om året b. Nuværende budget fastholdes Nøgletal/benchmark hvad - gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Kan gennemføres fra 2009 Beskrivelse af den Der er ikke gennemført dialogproces. gennemførte dialogproces

7 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 7 af 12 BILAG 3 Reduktion af Forvaltningen med 5 stillinger Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr../ regneark ADM-5 Analyseområdet Administrationsområdet reducere antal medarbejdere overskrift+titel Kort beskrivelse af sparemål Byrådet har besluttet at det skal analyses hvordan Forvaltningen kan reducere med 5 stillinger. Dette område er ét af 4 analyseområder for besparelser på administrationsområdet, hvor sparemålet i alt er 3 mio. kr. Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c Økonomiudvalget Anne Steffensen Forvaltningens lønbudget for 2008 er i alt kr. Der er pr. februar ansatte i forvaltningen, hvilket inkluderer elever, direktører mv. Nogle af stillingerne er deltidsstillinger. Forvaltningen er p.t. fordelt på 15 teams. Direktionen har i oplæg af 9. juni 2008 udarbejdet nyt oplæg til Forvaltningens organisering. Følgende ændringer i organiseringen vil kunne reducere Forvaltningen med 5 stillinger: Byggesagsteamet og ejendomsteamet samles i ét team, idet der reduceres med én stilling. Besparelsen kan få virkning fra Den igangsatte analyse på børne-ungeområdet må forventes at få konsekvenser for organiseringen af såvel Børne- og Ungeteamet som Børne- og Ungerådgivningen. Evt. organisatoriske ændringer afventer analyseresultatet, men direktionen vurderer at der i løbet af de kommende år kan spares én stilling på området. Besparelsen kan få virkning fra Opkrævningsteamet og Økonomiteamet samles i ét team. Med henblik på at styrke den samlede økonomifunktion samles Forvaltningens økonomikonsulenter samtidig i Økonomiteamet. Ved omorganiseringen vurderer direktionen at der vil kunne reduceres med én stilling. Besparelsen kan få virkning fra Der kan reduceres med én stilling i borgerportalen. Besparelsen kan få virkning fra Det er besluttet at nedsætte antallet af direktører til tre. I den forbindelse vurderer direktionen, at der kan spares, hvad der

8 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 8 af 12 svarer til én gennemsnitsløn. Besparelsen kan få virkning fra Konsekvenser, økonomiske og faglige En gennemsnitsløn i Forvaltningen er kr. om året inkl. pension. En reduktion på 5 stillinger betyder derfor en mindreudgift på kr. om året. Det vil få konsekvenser for opgaveløsningen i de teams, hvor der skal reduceres medarbejdere. Opgaveløsningen må effektiviseres. Opgaverne må evt. fordeles anderledes og det må vurderes om visse opgaver ikke længere behøver at blive løst. En større grad af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering kan hjælpe med til aflaste medarbejderne og effektivisere arbejdet. Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces - Fra 2009, hvor 3 af stillingerne kan spares bliver besparelsen kr. pr. år Fra 2011, hvor de sidste 2 stillinger kan spares bliver besparelsen yderligere kr. pr. år. Ny organisering for Forvaltningen herunder den foreslåede medarbejderreduktion er diskuteret i MED-udvalg og Teamforum.

9 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 9 af 12 BILAG 4 Reduktion af antal byrådsmedlemmer Bemærkninger Acadre sagsnummer 08/3969 Løbenr. / regneark ADM Analyseområdet overskrift+titel Besparelse på administrationsområdet - reduktion af antal byrådsmedlemmer Kort beskrivelse af sparemål Det skal undersøges om der kan spares på udgifter til byrådsmedlemmer ved at reducere antallet. Reduktion af antal byrådsmedlemmer er ét af 4 områder for besparelser på administrationsområdet, hvor sparemålet i alt er 3 mio. kr. 1. Antallet af byrådsmedlemmer kan reduceres til 19, svarende til lovens minimum for kommuner over indbyggere. Herudover peges på yderligere sparemuligheder i form af: 2.a. Reduceret formandsvederlag og/eller medlemsvederlag 2.b. Reduktion af antal stående udvalg fra 4 til 3 2.c. Reduktion i antal udvalg fra 4 til 3 og samtidig reduktion i vederlag 3. Besparelser på abonnementer og seminarer Fagudvalg Direktør Budget for området i 2008 prisniveau Beskrivelse nuværende ydelse/-er Økonomiudvalget Anne Steffensen kr. i samlet budget til vederlag, diæter, mødeudgifter, repræsentation mv. Herudover indgår udgifter til it og telefongodtgørelse på andre budgetkonti. Der er i dag 21 byrådsmedlemmer, hvoraf alle undtagen borgmesteren modtager et fast lovbestemt vederlag på kr. pr. år. Borgmesterens modtager et lovbestemt vederlag på årligt kr. Antallet af udvalg udgør i dag 6 (økonomiudvalg, det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg, samt 4 stående udvalg). Formandsvederlag er i dag fastlagt på lovens maksimum, dvs. tilsammen 140 % af borgmesterens løn, svarende til kr.: Formand for Børne- og ungeudvalget: (10 % af borgmesterens løn) Formænd for stående udvalg: kr. (29,55 % af borgmesterens løn) Næstformænd for stående udvalg: kr. (2,95 % af borgmesterens løn) Vederlag til udvalgsmedlemmer er i dag fastlagt til i alt 80 % af borgmesterens løn (svarende til kr.) hvor lovenes

10 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 10 af 12 maksimum er hævet til 95 %. Beløbet fordeles i dag mellem 24 udvalgspladser, dvs kr. pr. plads. Der anvendes i dag kr. årligt pr. byrådsmedlem til abonnementer på Politiken, Frederiksborg Amtsavis samt Danske Kommuner, dvs. i alt kr. Desuden gennemsnitligt ca kr. årligt pr. medlem til to byrådsseminarer, hver med 1 overnatning, svarende til ca kr. Forslag til fremtidig drift i kr. og tekst. Flere alternativer får a,b,c 1. Reduktion af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19. Ved en reduktion af byrådet med 2 medlemmer kan der spares i alt ca kr. dvs.: kr. til fast vederlag samt ca kr. til øvrige udgifter (telefongodtgørelse, ASDLforbindelse, abonnementer, seminarer, bespisning, kørsel). 2.a. Fastholdelse af 4 stående udvalg samtidig med reduceret vederlag (ved 19 byrådsmedlemmer) Reduceres formandsvederlag til 4 stående udvalg til f.eks. 120% af borgmesterens løn, kan der spares kr. Vederlag bliver hermed kr./formand og kr./næstformand. Reduceres procentsatsen til udvalgsvederlag til f.eks. 60% af borgmesterens løn kan der (ved et uændret antal udvalg og fortsat 24 udvalgspladser) spares kr. Vederlag bliver hermed kr. pr. plads Samlet besparelse bliver hermed kr. 2.b. Reduktion af antal stående udvalg fra 4 til 3 Der kan spares kr. (ved uændrede vederlag til den enkelte formand og det enkelte udvalgsmedlem) svarende til: 1 formandsvederlag på 29,55 % af borgmesterens løn = kr. 1 næstformandsvederlag på 2,95 % af borgmesterens løn = Vederlag til 4 udvalgspladser (inkl. næstformanden) på 4 x = kr. 2.c. Reduktion af antal stående udvalg fra 4 til 3 samtidig med reduktion af vederlag (ved 19 byrådsmedlemmer) Ved reduceret antal udvalg og reduceret formandsvederlag på f.eks. 90% af borgmesterens løn kan der spares kr. Vederlag bliver hermed kr./formand og kr./næstformand. Hvis det vælges at reducere antal udvalg fra 4 til 3 og størrelsen af formandsvederlag men ikke at reducere vederlag til udvalgsmedlemmer spares desuden kr.

11 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 11 af 12 Ved reduceret antal udvalg og reduceret vederlag til udvalgsmedlemmerne til f.eks. 60% af borgmesterens løn kan der spares kr. til 20 udvalgsmedlemmer Vederlag bliver hermed kr. pr. plads. Hvis det vælges at reducere antal udvalg fra 4 til 3 og vederlaget til udvalgsmedlemmer men ikke at reducere formandsvederlaget forøges besparelsen med kr. Hvis det vælges at reducere antal udvalg fra 4 til 3 og reducere såvel formandsvederlag som udvalgsvederlag med ovenstående procenter bliver besparelsen i alt kr. 3. Besparelse på abonnementer og seminarer. Der kan spares i alt kr. årligt, hvis abonnementer til aviser og Danske Kommuner bortfalder (ved 19 medlemmer). Derudover kan der spares ca kr. årligt, hvis de årlige to byrådsseminarer afholdes som en-dagsarrangementer uden overnatning. Konsekvenser, økonomiske og faglige 1. Ved et uændret antal udvalg og udvalgspladser skal 2 færre byrådsmedlemmer dele det samlede antal pladser i udvalgene. 2.a. Vederlaget for såvel formands- som næstformandsposten samt udvalgsmedlemmer reduceres. Arbejdsbyrden vil være den samme med mindre der samtidig foretages andre ændringer; f.eks. øget delegering til administrationen. Fælles for 2.b. og 2.c. gælder: Med færre udvalg bliver udvalgenes ansvarsområder bredere, hvilket generelt set giver større mulighed for helhed og sammenhæng i politikdannelsen. Afhængigt af graden af delegering til administrationen vil arbejdsbyrden for det enkelte udvalg blive større. Med færre udvalg vil der dog være færre byrådsmedlemmer, der er medlem af mere end ét udvalg. 2.b. Formænd, næstformænd og medlemmer af de resterende udvalg vil modtage samme vederlag som i dag. 2.c. Vederlaget for såvel formands- som næstformandsposten samt udvalgsmedlemmer reduceres. 3. Bortfald af abonnementer betyder, at byrådsmedlemmerne skal holde sig orienteret via avisernes net-udgaver eller selv betale for abonnementet. Seminarer uden overnatning vil mindske tiden til mere uformelle politiske drøftelser og socialt samvær.

12 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 12 af 12 Nøgletal/benchmark hvad gør man i de andre kommuner Eksempler fra andre ikke-sammenlagte kommuner mellem og indbyggere: Kommune Allerød Hørsholm Odder Solrød Ishøj Herlev Antal byrådsmedlemmer Antal stående udvalg Formandsvederlag i % af borgm. løn Stående udvalg i alt Børne- og ungeudvalg 10 5 ikke oplyst 1, Forslag til ikrafttræden Beskrivelse af den gennemførte dialogproces 1. Reduktion med to byrådsmedlemmer: 1. januar 2010, hvor et nyt byråd tiltræder. 2.a. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag: 1. januar b eller 2.c. Reduktion af antal udvalg: 1. januar 2010, hvor et nyt byråd tiltræder. 3. Besparelser på abonnementer og seminarer: 1. januar Der er ikke gennemført dialogproces.

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G - 8230 Åbyhøj Til Århus Byråd Den 20. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 42 30 E-mail: uk@skat.aarhus.dk

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Børn og Kultur. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalg for Børn og Kultur. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalg for Børn og Kultur Referat Dato: 17. september 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Besparelser på kultur- og fritidsområdet

Besparelser på kultur- og fritidsområdet Besparelser på kultur- og fritidsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på kultur og fritid. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 25 UDVALGET FOR KULTUR,

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter v/ juridisk konsulent Karen Svane Rettigheder og pligter Konstituerende møde mellem 1. og 15. december 2017 Valg af borgmester og viceborgmester Valg

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere