Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt."

Transkript

1 Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der er alt for mange ting der ikke stir klart. Ejendommen bestir af 40 mindre lejligheder pi 54 m2 og 140 lejligheder der er stsrre end 100 m2. Skal man oprette en andelsboligforening bar detvare 55o/o af bruttoarealet, der skal stemme for. Er det 55Yo af lejemilene man regner med, si, vil de smi lejligheder fb urimelig stor indflydelse, idet de udgor 11 oh af bruttoarealet, men22yo af antallet af lejemil, og man vil hermed risikere at boligafgiften bliver endnu stsne for andelshaveme. I ovrigt er det langtfra sikkert, at det er nogen fordel at vrere andelshaver, ndr prisen for boligen bliver si hoj som i vores tilfelde. Prov selv at gi ind pi nettet p& adressen: det kan man fh forstand af. Hvem skal betale hvis andelene ikke kan srlges til den forventede pris, som jo kommer til at ligge omkring en million? Hvordan gar det si med boligafgiften? Boligafgiften for en lejlighed pi vores storrelse(l19 m2) vil resultere i en merudgift pfl minimum 2500 kr. per mdned, dvs kr. per 6r. Mange penge for os pensionister, som miske nok nu har en rimelig pension, men den er for de fleste ikke injlationssikret, dvs. den bliver mindre og mindre vrerd som arene gfu.ifolge statistikken er universitetslerere den gruppe af alle der har den hojeste gennemsnits levealder, si pa papiret kan jeg leve mange Ar endnu. Jeg har ud fra sidste huslejeopkrevning beregnet, at man lovpligtigt opsparer ca. 150 kr. per m2 arligl til udvendig vedligeholdelse af ejendommen, hvilket svarer til ca. 2,5 millioner kr. per 6r. I regnskabet er afsat %mill.lcr. Som engangsudgift beregnes 15 mill. til facaderenoveringen, det rrekker vel, men pi langt sigt mi man nok forvente en kraftig stigning af boligafgiften, hvis ejendommen skal holde standarden. Det er uklart for mig, hvad der egentlig kan ske, hvis en ny udefra kommende ksber ejendommen. Jeg mitte desverre pi grund af sygdom forlade madet inden Aksel Wallse Hansen fremlagde sine betragtninger pa sidste made, og jeg mi sige jeg kan slet ikke forst6, hvordan man kan komme til de tal, der star i referatet. Vores husleje er pi de 11 8r, vi har boet her steget med ca kr. pr. ar, hvilket svarer til ca. 50 kr. pr m2 pi en 1l 6rs periode. Der er ingen tvivl om at Magistrenes Pensionkasse har brugt loven til det yderste, og jeg tvivler ikke om at en ny ejer vil gar det sarrune, men jeg tror, frygten for huslejestigninger er langt overdrevet. Kan vi ikke fi en kyndig person. f.eks. en fra et huslejen&vn eller lejemes LO til at komme til vores msde og sagligt forklare os, hvad en ejer kan gore for at oge huslejen? Det er miske ikke helt prnt at nevne det, men jeg er ikke helt tryg ved, at vi kun har vores advokats ord at rette os efter, vi taler trods alt om et honorar pi over I million for at oprette en andelsboligforening og vores boligforeningsformand bor i en af de sma lejligheder, som nok bliver de lettest omsrettelige. Jeg tror ikke en ny ejer kan fvangsmodemisere, dvs. forbedre vores lejligheder, si det kan give stigninger af den stsrrelse som Wallse Hansen siger. Vi bor jo i forvejen i et meget avanceret boligkompleks med et godt badeverelse, grestetoilet, affaldsskakt, elevator, godt vaskeri med mere, si det bliver vanskeligt at forbedre ejendommen. Det er klart, at man fremover ved fraflytninger vil lave nye kskkener for at ffi en gevinst her, man vil miske ogsi fierne badekar og lave bruseniche(hvilket efter vores mening er det modsatte af en forbedring). VI MA HAVE MERE KONKRET NEUTRAL OPLYSNING OM EN NY EJERS RETTIGHEDER. INDEN VI TAGER STILLING. Mon ikke flere er enige med os? Giv din mening til kende pi Inge & Birger Rasmussen Duevej 143.tv

2 Kommentar til Dobrzanski m. fl. Med udgangspunkt i en renteforhojelse ph%yo, af den samlede geld fas en fordyrelse pi kr Dette belsb belaster udelukkende budgetpunktet "Boligafgift andelshavere", som i budgettet udgar kr. d.v.s.en stigning ph 24,14Yo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I Pi en l06m2lejlighed leje:5.843,43krlmd - 70.l2l,l6krlt$ bliver stigningen ,241hr eller 179,42krlhrlm2 Med en sammenkedning af 3ejendomshandler kan man meget frit sette prisen pi den ene ejendom, nir blot summen af de 3 priser er OK for ksber, vi kan ikke regne med at markedsmekanismerne sretter prisen ned hvis renten gar op. Det er det rene hasard at udskyde kobet Jens Toft Duevei 6. 6

3 Kjeld Rahbak Msller Duevej 6, 3 tv, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax februar 2O07 Til advokat Nicolai Gjodesen Jeg skal herved pi tre punkter protestere over det materiale, der er udsendt iforbindelse med indkaldelsen til stiftende generalforsamling iandelsboligforeningen Duegarden. 1. Som det fremg6r af referatet af msdet d var der her et onske om at fa udarbejdet fslsomhedsanalyser itilfelde af hojere tilslutning end 60 %. Dette er ikke sket. Selve beregningerne ganske enkle og giver som resultat, at den Arlige kvadratmeterpris bliver 795 kr Arligt ved en tilslutning pa 80 % i stedet for de angivne 661,52 kr ved en tilslutning pe 60 o/o, For en lejlighed pa 119 kvm bliver den minedlige husleje kr i stedet for de angivne kr. Ud fra dette tal kan man let sksnne over konsekvensen af andre mulige tilslutningsprocenter. Beboerne burde vare oplyst herom. Man kan ikke forvente, at den enkelte selv skal sidde og regne sidan noget ud. 2. Det burde et sksn over, hvor meget den enkelte skal betale for moderniseringen af kokkenet. Det er sikkert rigtigt, at du og bestyrelsen ikke har alle oplysninger til at arbejd et pracist tal, men i budgettet er der jo optaget et punkt, der hedder individuel moderniseringsydelse, andelshavere. Det skon, der ligger til grund herfor, kunne ogsa bruges til at beregn et sksn over den enkeltes udgifter. Det er jo ikke smipenge, vi taler om. Det burde ogsi begrundes, hvorfor belobet skal beregnes ud fra huslejestigningen i stedet for de faktisk afholdte moderniseringsudgifter, passende nedskrevet. 3. Fristen for indlevering af indmeldelseskupon er urimeligt og overflodigt kort. Det fremgar ikke klart, om den skal indsendes til advokatkontoret, eller om den ogsd kan indleveres til den nwalgte formand. Hvis det fsrste er tilfeldet, er fristen jo reelt pa generalforsamlingen, man kan ikke vere sikker pa, at posten er omdelt inden kl 9. Under alle omstendigheder bsr beboerne have rimelig lejlighed til at fordsje alle informationerne herunder dem, der fremkommer pi sefve generalforsamlingen, lar de traffer deres beslutning. En lengere frist skal naturligvis ikke forhindre, at der velges bestyrelse, vedtages vedtagter mv, og at kun allerede tilmeldte har stemmeret ved disse afstemninger. Jeg skal derfor henstille, at der forud for generalforsamlingen udsendes folsomhedsanalyser ved andre tilslutningsprocenter end 60, at der udsendeskon over den enkeltes betaling for modernisering af kskkenet med de nodvendige forbehold, og at fristen for tilmelding skydes til eksempelvis torsdag d. 8. marts kl 9. Med venlig hilsen Kjeld Rahbak Msller Kopi til Michael Chestnut

4 Kjeld Rahbak Moller Duevej 6, 3 tv, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax februar 2007 Til Michael Chestnut Vedrsrende de foreslaede vedtegter for Andelsboligforeningen DuegArden Jeg skal foresla, at udkastetil vedtegter andres pa to punkter. 1. Som hovedregel bor det bestyrelsen og ikke den enkelte andelshaver, der finder nye kobere. Som der blev talt om pa modet d ,bsr der vere undtagelser i tilfelde af bytte af lejligheder beboere indbyrdes og i tilfelde salg til born og eventuelt andre nere slegtninge. Men med disse begrensede undtagelser bsr det vere bestyrelsen, der star for at finde koberen. Hvis det bliver den enkelte andelshaver, far vi erfaringsmessigt problemer med penge under bordet og den slags ubehageligheder. 2. Pi den stiftende generalforsamling er det ifolge udkastetil vedtegter kun et bestyrelsesmedlem, der kun valges for et Ar. Det bor vel to. I en bestyrelse pa 5, hvor hvert enkelt medlem velges for to Ar, bar man vel skifte mellem at velge to og tre bestyrelsesmedlemmer, ikke mellem at velge et og fire, som udkastet vil medfsre. Med venlig hilsen Kjeld Rahbak Msller

5 Kjeld Rahbak Msller Duevej 6, 3 tv, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax Til beboerne idet, der nu Abenbart skal hedde "Dueg rrden" Undertegnede tilhenger af andelsprojektet. Jeg synes i modsetning til Dobzanski, Rasmussen og Berthelsen ikke, at vi skal vente pa det lovpligtige tilbud efter lejelovens krav. Til gengeld mener jeg i lighed med de nevnte, at informationsniveauet er alt for lavt, og at en stiftelse af andelsforeningen i morgen fredag kommer til at ligne et kup. Der burde naturligvis udsendt konsekvensberegninger i tilfalde af en anden tilsf utningsprocent end 60. lfolge advokat Gjodesens brev af 27. februar er der regnet p6 konsekvenserne af en tilslutningsprocent pi 80, men resultatet er ikke vedlagt. lfolge et brev af Gjodesen til mig vil resultatet dog blive fremlagt mundtligt pa selve modet. Det er naturligvis alt for sent. Bl.a. derfor har jeg vedheftet mit brev til Gjodesen, hvoraf tallene fremgar, sa beboerne kan regne deres individuelle husleje ud ved forskellige tilslutningsprocenter. De af os, der har faet moderniseret kskkenet, skalforlods betale herfor. Det synes jeg som udgangspunkt er rigtigt, og jeg glader mig dagligt over mit kokken og har intet imod at betale for det. Til gengeld er jeg ikke uinteresseret i, hvor meget jeg skal betale. Advokat Gjodesen har i brev til mig fastholdt, at man ikke kan give et skon over disse betalinger, og omtaler dem som "mindre vasentlige belob". Af det udsendte budget fremgir det imidlertid, at der Arligt forventes en indkomst pi kr herfra. Det fremgdr endvidere, at dette belsb fremkommer ved, at det forventes, at de p6galdende beboere betaler deres def over 10 Ar med ydelse pa ca 12,3 oh Arligt. SA kan man regne tilbage. Den pageldende ydelse ma andrage ca kr for alle. Hvordan det belsb skal fordeles pi den enkelte, er det ikke muligt at regne ud. Under forudsatning af, at det er en tredjedel af de 60 % af beboeme, der forventes at tilslutte sig, der skal betale dette belsb, skal belsbet fordeles pa ca 36 lejligheder, og sa bliver det i gennemsnit ca kr kr til hver. Dette sksn er naturligvis for lsst til at kunne bruges til noget, men der er under alle omstandigheder tale om et tal, der ikke er "mindre vesentligt" pa mit budget. Som mindstemalbsr vi have de forudsetninger, der ligger bag den pageldende budgetpost. Det er ogsa uklart, hvordan det pageldende belsb skal udregnes. I indkaldelsen tilden stiftende generalforsamling star der, at "det er hensigten at beregne forbedringens vardi pa grundlag af moderniseringsforhojelsen", mens det i budgettet star, at det skal "betales efter konkret vurdering - efter andelsboliglovens regler, herunder nedskrivning af vardien efter forbedringens alder". Jeg er naturligvis opmarksom pe, at vi til gengeld modtager et andelsbevis af en ganske betydelig verdi, og at den pigeldende moderniseringsudgift oven i ksbet kan legges til

6 denne verdi, naturligvis nedskrevet med den hengaede tid. Andelsbeviset udgor imidlertid kun en lanemulighed, sa lange vi bliver boende, og en lanemulighed er nu engang ikke det samme som kontante penge. Under alle omstandigheder finder jeg det uanstendigt, at nogen forsoger at overtale mig til at skrive under pa et papir uden at gare sit yderste for at oplyse mig om, hvad jeg kommer til at hafte for ved denne underskrift. Som omtalt af Dobzanski, Rasmussen og Berthelsen det ogsa et problem, at det tilsyneladende ikke bliver muligt at fa en demokratisk debat om vedtagter mv pa den stiftende generalforsamling, hvor det Abenbart er meningen at vedtage advokatens udkast uden debat eller afstemning. Jeg har sendt Michael Chestnut nogle bemarkninger til andringer. Disse er vedlagt. Det fsrste endringsforslag kan jo ikke komme til afstemning, da det ikke er udformet som et egentligt endringsforslag - og jeg agter ikke at lege amatsradvokat. Det andet endringsforslag er sa kortfattet, at det kan bringes til afstemning. Endelig er det et problem, at fristen for tilmelding er sat sa kort, at det i sig selv giver mistanke om manipulation. Jeg skal derfor foreslar, at folk undlader at tilmelde sig andelsforeningen i morgen, men at forsamlingen i stedet vedtager at indkalde til en ny stiftende generalforsamling om to eller tre uger og valger et forberedende udvalg bestaende af den nuverende beboerreprasentation suppleret med et par beboere. Opgaven for dette forberedende udvalg skal vare at optimere informationsniveauet og at indkalde forslag til vedtagter mv fra beboere, som sa kan udsendes forud for den endelige stiftende generalforsamling, sa vi der kan fa egte demokratiske beslutninger pa baggrund af det bedst mulige informationsniveau. Yffi'[:ivt-u Kjeld Rahbak Msller

7 I TIL BEBOERREPR,'DS ENTATIONEN Frederiksberg, 19. feb vedr.: Nicolai Gisdesens bebuderse af stiftende generalforsamling. I forbindelse med advokat Gisdesenskrivelse af 14. februar 2007, hvori han pi beboerreprasentationens vegne bebuder en stiftende generalforsamling af en andelsboligforening, tillader jeg mig at fremsrette nogle betrenkelighejer, som efter min opfattelse er af stor betydning for alle beboere i vor ejendom, som overvejer at indmelde sig i andelsforeningen. Bebudelsen af en generalforsamling pi nuvarende tidspunkt mi vrekke nogle tvivl, som jeg her vil fremhrve: L Hvorfor skal vi ikke folge den grengse procedure, som gir ud pal, at man forst efter, at der foreligger en bindende skriftlig kobsaftale mellem pensionskassen og det ejendomsselskab, som advokate nrevner i sin skrivelse, indkalder tii stiftende generalforsamling? Der er fsrst nar en sidan aftale foreligger, at alle lejere personligt vil fa tilsendt et officielt tilbud om i frellesskab at overtage ejendommen pi andelsbasis og fsrst da vil en offentlig kopi af kobsaftale med alle tilhorende bilag meifolge. Pi nuvrerende tidspunkt har vi kun fiet advokatens forsikring om, at ejendommen nu er "betinget solgt for kr. 360 mill." og at MP Pension "ikke vil srelge Jjendommen for mindre end kr.360 mil." Denne forsikring, si lrenge som den ikke folges af en officiel tilbudsskrivelse og kopi af ksbsaftale fra MP Pension til samtlige beboere, kan ikke betragtes, som et tilstrrkkeligt og fyldestgorende grundlag for, at beboerne kan tage en informeret beslutning om at indkalde til en stiftende general forsamling og om en el.t. indtredelse i en andelsboligforening. Advokatens oplysning om, at ejendommen "er betinget solgt" krcver ogsi en n&nnere belysning, da det godt kan tankes, at ksbet afvor ejendom afdet nrevnte ejendomsselskab netop er "betinget" af vor eventuelle overtagelse af ejendommen for de 360 mil. I sidant et tilfrlde bliver vi netop misbrugt som "lsftestang", som nogle beboere frygtede, men ikke for at bringe salgssummen hojere, men for at ibni en mulighed op for ejendomsselskabet til at ksbe ejendommen til en lavere pris, hvis vi det skuile vise sig, at vi alligevel ville afsti fra handlen. Med de signaler der er sendt ud til nuvarende tid, har beboerne ved indkaldelse til en stiftende general forsamling, overfor MP Pension indirekte tilkendegivet, at vi ser ud til at vrere indforstiede med at betale 360mill. for ejendommen.

8 2 Det lyder ogsi til, at det omtalte ejendomsselskab heller agter at byde et hojere belob, da de i si fald ikke ville have tilbudt at vi indtridte i handlen allerede nu. Prisen kan siledes pil ingen mide gi op. Den har kun mulighed for at gi ned. Beboerne mister intet ved pi nuvarende tid ikke at sige ja til et ksb. Ved at afuente fir vi enten muligheden at kobe ejendommen til 360mi11., hvis dette bliver det belob som det omtalte ejendomsselskab far forhandlet sig frem til, eller ogsi vil det omtalte ejendomsselskab presse MP Pension til at sanke prisen, hvorefter vi si iflg. lovgrundlaget stadig far tilbud om at overtage ejendommen til samme pris. Det skal pipeges, at det, at MP Pension ikke vil selge huset for mindre end 360 mil. kun er en ting. En anden ting er, om denne pris svarer til markedsvrerdien pi nuvrerende tidspunkt; og det kan vi kun vide, hvis vi disponerer over et skriftligt materiale i form af en underskrevet ksbsaftale med alle tilhsrende bilag. Ellers kan vi risikere, at vi ksber ejendommen til en hojere pris, end en investor er villig til at betale. Det kan godt trenkes, at nu, hvor boligmarkedet synes at vere stagneret og priserne tilsyneladende ser ud til at vrere faldende, vil MP Pension alligevel blive tvunget til at justere prisen nedad. For at opsummere: At indtrrede i handlen allerede pi nuvrrende tidspunkt, som advokaten tilsyneladende tilskynder os til, dvs. fsr vi har fbet en kopi af en bindende ksbsaftale mellem pensionskassen og det navnte ejendomsselskab, synes for mig siledes at vrere en alt for hastig og potentielt farlig beslutning. Det af advokaten anforte argument, at vi ved en tidlig handel "kan udnytte det nuvrerende billige renteniveau", stir alt for svagt i forhold til muligheden for et nedslag i pris fra MP Pensions side, som det omtalte ejendomsselskab hojst sandsynligt vil kunne forhandle sig frem til, hvis vi ikke indtrreder i handlen nu. 2. Udover ovennavnte betrenkeligheder, vil jeg ogsi anfore nogle bemrerkninger vedr. det provisoriske budget, som det erblevet fremlagt af advokaten.: a) Det at optage en si stor kassekredit gor andelsboligforeningen okonomisk svag fra starten, for slet ikke at n&vne langtidsperspektiver, som om 10 ar kan ende med en mulig skonomisk katastrofe. For at undgi dette, kunne man i stedet for det af advokaten foresliede andelsindskud pf, kr. 200 pr m2,lregge ud med et pi min kr pr m2. Pi denne made vil man mindske behovet for den store kassekredit, styrke foreningen skonomisk, og undg6l den situation, at alle uventede stsrre reparationer i huset altid ville skulle finansieres udelukkende ved drastiske forhojelser af boligafgiften. Det er sund fornuft, at jo storre udbetaling man legger ved et huskob, jo storre en del af lanet kan besti af realkreditlan (op til 80%), som er billigst, og okonomien bliver derfor sikret mod evt. uventede udviklinger i markederne eller ogede udgifter til vedligehold.

9 Ved nasten slet ikke at lregge nogen udbetaling (dvs. have et minimalt indskud), og finansiere hele kobet af lan (80% realkredit, kaisekredit til resten), og det vel ai merke afclragsfrie(!) i min. l0 ar, vil er,t. uforudsete udgifter altid straks medfore behov for at lflne endnu flere penge og dermed igen en hojere boligafgift. Advokatens forklaring til nogle af beboerne om at det ikke kan betale sig at betale et stsrre indskud, "fordi besparelsen bliver for lille, idet foreningen kan lan-e pengene vresentlig billigere end den enkelte andelshaver", er kun -.g.t lidt rigtig. Dette fordi, at selvom en andelsforening kan forhandle sig tii lavere."nl. end den enkelte andelshaver kan, nar vedkommende skal lane til eit andelstilskud, si kan de renter den enkelte andelshaver selv betaler af pi sit eget l6n, fradrages i vedkommendes skattepligtige indkomst, hvorved hans rente faktisk bliver "i. zl"t" lavere end den pilydende rente opgivet i banken. Om et indskud pi ca kr /m2 siledes finansieres gennem en kassekredit optaget af andelsforeningen, eller gennem en privat andelsboligkredit i bank, gir ud pi samme rent okonomisk. Til gengrld bliver selve foreningen styrket okonomisk, ved et storre indskud pr. andelshaver, og andelshaverne far mulighed for at spare op i deres andel. Ved selv at skulle lane penge i banken til et indskud, ffir man nemlig mulighed for at betragte sin andel som en investering man sparer op i. Man oger incitamentet hos andelshaverne til at blive i foreningen, da man skonomisk ikke langere kun betaler leje(boligafgift), som kun gir til renter, men kan vrelge ogsi at afdrage pi sit lin til indskuddet, og siledes medvig til bide en styrkelse af foreningens skonomi og sin egen opsparing. Det skal pipeges, at man ved at holde andelsindskuddet minimalt, si fratager man alle andelshavere muligheden for individuelt at kunne valge, om de vil spare op i deres andele, eller blot hele tiden afbetale renter. Og sidst, men ikke mindst, vil boligafgiften for den enkelte andelshaver selvfolgelig kunne settes tilsvarende lavere ved et storre indskud, siledes at andelshavere, sim i forvejen har en fri opsparing, vil kunne ffi lavere boligudgifter. Og det af advokaten til nogle beboere givne rid om, at beboeme er bedre tjent med blot at have en enkelt boligafgift at trnke pi, og hvis de sa ved siden af vil spare ieres frie midler op, kan dette gores pi bankkonti(som i bedste fald pt. max giver 4,Z5oA i rente.; eller i verdipapirer (som udgor en meget storre risiko end fast ejendom) er intet vrerd i forhold til at eje en del afen eftertragtet ejendom pi Frederiksberg. b) Som det allerede er navnt under msdet 23. januu, synes afsrettelse l0 mil. til renovering at vare utilstrakkeligt. c) Flere positioner i budgettet er alt for hypotetiske.

10 3. Generelt om budgettet og fremgangsmiden: Ved at lrese "anskaffelses- og driftsbudget" kan man ikke undgi at bemrerke, at det hele er siledes udformet, som om at det gjaldt om at friste si mange beboere som muligt til hurtigst muligt at tilslutte sig projektet om overtagelsen af ejendommen pi andelsbasis. For at eventuelt ikke afskrckke nogle potentielle kandidater til andelsforeningen, er alt gjort for at vise, at det i virkeligheden ikke vil koste noget synderligt for den enkelte beboer at stifte foreningen, og man sretter endda i udsigt at man kan bliver meget rigere fra den ene dag til den anden. Man fir indtryk af, at der er meget mindre trenkt pi en sund skonomisk og reel andelsforening, som solidt kan sti pi egne ben, end pi de spekulative og hypotetiske skonomiske gevinster, ved en evt. ny og hojere valuar vurdering af ejendommen. Denne fristende mide at udforme budgettet pi bliver ogsi fulgt af en skrivelse af 14. februar (bebudelse om stiftende generalforsamling), som igen i sin form synes at tilskynde os til at tage en rask beslutning om at overtage ejendommen "allerede pi nuvrerende tidspunkt, siledes at vi kan udnyte det nuvrrende billige renteniveau". Man synes at antyde, at vi ellers kan miste en enestiende chance for et godt kob. Og her kan jeg ikke undgi at sporge beboerreprresentanterne; hvorfor al den hast? Hvorfor den fristende og tilskyndende udformning af advokatens henvendelser til os? Hvorfor ikke, som det i forste omgang syntes at have vreret konklusionen efter beboermodet af 23.jan, at folge den gengse procedure, og vente pi, at MP Pension sender hver enkelt beboer et lejelovstilbud om overtagelse af ejendommen? Det vil forst vrere her, at vi med en kopi af en bindende ksbsaftale og alle bilag kan fa det fulde indblik i, om det er attraktivt at overtage ejendommen. Hvorfor har der fra start af kun vreret udarbejdet et provisorisk budget, med meget optimistiske tal? Hvorfor har der ikke ogsi vreret prasenteret et budget med et hojt indskud, elt. med pro og kontra, som pi lrengere sigt dog viser sig at vrere det eneste rigtige, men som dog pi kort sigt maske kunne skramme enkelte beboere vrek, da disse miske selv vil skulle optage et lin i deres bank? Kun en kopi af en bindende ksbsaftale med bilag, flere alternative budgetter, baseret pi forskellige indskud og ogsi linetyper andre end kun afdragsfrie, samt rapport fra besigtigelse af ejendommen mm., vil kunne danne grundlag for at hver enkelt beboer vil kunne tage en informeret beslutning, om vedkommende onsker at trrde ind i en elt. kommende andelsforenins.

11 5 stadig, Yihiflg. loven, god tid, dvs. ti uger fra modtagelsen af den formelle tilbudsskrivelse fra MP Pension, for vi evt. skal afgive e-tilsagn om overtagelse af ejendommen. En stiftende generalforsamling bsr Jiledes ikke foreslis for, it lej elovstilbuddet foreligger. Alle beboere har desuden brug for den tid til at kunne analysere alle de oplysninger, der bor foreligge, heriblandt flere forskellige udkast til vedtagter, mm. Pi nuvarende tidspunkt mangler vi i virkeligheden nresten alle oplysninger, som er nodvendige forudsetninger for at kunne tage en endelig beslutningo..ut. indkaldelse til en stiftende generalforsamling og stiftelse if en andelsiorenins. Konklusion: Si lenge de rejste tvivlssporgsmal ikke bliver fyldestgorende opklarede, synes jeg, at den forelobige hensigt om at afholde en stiftende generaldrs amling2.marts zboz, sdt tilbagekaldes. Med venlige hilsener Leonard Dobrzanski (Duevej 20,2.tv) Ps. Ved at fremsende denne_skrivelse, hiber jeg pe, at jeg snarest muligt vil fi Jeres svar og at I kan belyse de betrenkeligheder, som jeg har fremlagt for Jer. Jeg forbeholder mig dog ogsi ret til at dele mine betrenleligheder med andre beboere i ejendommen, hvis ikke jeg fer et tilfredsstillende svar indei en evt. formel indkaldelse til den bebudede stiftende generalforsamling. r ovigl snskes det desuden uddybet, om advokat N. Gisdesen pi nogen m6de, og i hvilken grad, har fiet fuldmagt til at handle pi beboeneprasentationens(beboern-es) vegne og evt. til at indga en bindende frivillig ksbsaftale, inden et lejelovstilbud foreligger, og i si fald, af hvem?

12 , Krere Medbeboere! tredcriksbers- 28 f'eb 2007 Da der blandt os, som vil stifte en andelsboligforening, er blevet skabt en helt unodvendig uro og usikkerhed, udlsst af advokatens og beboerrepresentationens hastige indkaldelse til en stiftende generalforsamling og specieltaf den vedlagte indmeldelsesblanket, henvendervi ostiljeralle med et forslag, hvis acceptkunne drempe uroen. Det mi vrere ganske klart, at uroen og forvirringen kunne have vreret undgiet, hvis det, som alle tilsyneladende blev enige om pi beboerm sdet af 23. ian, var blevet fort ud i livet. Pi modet blev vi mere eller mindre enige om folgende: 1. "et sporgeskema med horing om beboernes onsker burde udsendes" (det fremg6r af msde referatet) 2. atvi fir presenteret folsomheds-analyser af flere alternative budgetter. 3. at vi ffir fremlagt en dokumentation vedr. kobet af ejendommen (en bindende ksbsaftale indgiet mellem MP Pension og den evt. kober af ejendommen med alt tilhsrende dokumentation, byggeteknisk rapport, mm.) 4. at vi skulle handle efter lejelovens princip og vente pi det lovpligtige tilbud (efter lejelovens krav) om overtagelse af ejendommen pi andelsbasis' Fsrst fra den dag, hvor hver enkelt beboer i huset har ffiet et kobstilbud med dertil horende dokumentation, tilsendt med posten direkte fra MP Pension, beregnes l0 UGERS FRISTEN (som blev nevnt under modet) til evt. at stifte en andelsforening og overtag ejendommen pi andelsbasis. Her skal det med det samme forklares, at det lovpligtige tilbud samtidig er den eneste sikkerhed for, at prisen svarer til markedsverdien af eiendommen. Da ingen af de ovennevnte punkter er blevet fsrt ud i livet og vi derved ikke er blevet forsynet med en tilstrrekkelig information og dokumentation for at kunne tage en ansvarlig og kvalificeret beslutning om at indtrrede i en andelsforening for at overtag ejendommen pi nuverende tidspunkt, foresl&r vi, at beboerne afventer med at srette deres underskrift pi nogen som helst blanketter (HUSK! Underskriften er juridisk bindende), indtil den rette information og en demokratisk iben fremgangsmide foreligger.

13 2 tfrederiksberg, 28 f'eb 2007 vi henstiller til beboerreprresentanterne, at den bebudede stiftende generalforsamling pi fredag bliver omformet til et beboermode, hvor alle tvivlssporgsmil vil kunne afklares. En ny stiftende generalforsamling vil fsrst kunne indkaldes, n6r alle beboere har stemt for enten at afvente det af le-leloven garanterede lovpligtige lejelovstilbud, eller for at holde fast i det af advokaten stillede forslag om en frivillig handel. Det er vigtigt at p6pege, at ved at vente p6 det af lejeloven bestemte tilbud, mister vi ingenting, men ffir derimod indsigt i de nodvendige dokumenter for en kvalificeret beslutning, og en vis garanti for at ejendommens handles til den pris, som svarer til dens markedsvrrdi. Det er ogsi vigtigt at pipege, at en andelsboligforening er en demokratisk forening, hvor alle kommende medlemmer skal have lige tale- og stemmeret' Fx burde alle beboere i god tid fsr en stiftende generalforsamling have f6et mulighed for selv at komme med forslag til foreningens NAVN, evt. forslag til foreningens VEDTAGTER, samt evt. alternative forslag til foreningens BUDGET, mm. Ingen er nogen steder oplyst om, at dette er deres ret, og der er lagt op til at kun fi de af advokaten fremlagte forslag, incl. budget stemt igennem uden nogen form for diskussion.. Krere medbeboere, hvis I er enige med os i, at det hele gir ALT for strerkt, og at den stiftende generalforsamling skal udsrettes til det tidspunkt, hvor vi alle er i besiddelse af den fornodne dokumentation, og at vi har lov til selv at beslutte om processen skal forlsbe i henhold til lejelovens krav om tilbudspligt eller ej - si afsti venligst fra at underskrive den af advokaten forberedte indmeldelsesblanket, og tilslut jer forslaget om, at den bebudede generalforsamling pi fredag bliver omformet til et almindeligt beboermsde' Med venlige hilsener, Leonard Dobrzanski, Birger Rasmussen, Allan Berthelsen, pi mange beboeres vegne.

14 Frederiksberg, 28. f'eb 2007 Kere beboer Hvis du deler de i dette sret papirer omtalte betrenkeligheder og synspunkter, si vil vi bede dig om en tilkendegivelse ved at skrive dit navn og adresse pi denne seddel, og returnere den i brevsprrekken hos en af de tre hovedunderskrivere, senest fredag2. marts kl. 16: Duevej 14,3. tv: Inge og Birger Rasmussen Duevej 20,2. tv: Leonard Dobrzanski Duevej 20, 6. sal: Allan Berthelsen -eller sende dit navn og adresse i en til Ved din tilkendegivelse vil du vise, at du onsker en mere demokratisk og iben proces i forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen og en evt. overtagelse af ejendommen pe andelsbasis. Du tilkendegiver ogsa, at du ikke er tilhrnger af sa hurtigt et tempo som nu, og at du synes det er en god ide, at den stiftende generalforsamling udsrettes til et tidspunkt, hvor alle beboere i god tid er blevet grundigt informeret om alle relevante dokumenter og vigtige forhold vedr. stiftelsen af en andelsboligforening. NAVN:tbide for- og efternavn med blokbogstaver) Godth6bsvej 74,...sa, lejlighed nr'... Duevej nr.. "sal" Itil hojre el. venstre] (Evt. underskrift: )...

15 o Kommentar til Advokat Giodesenskrivelse af 28. Feb trederiksbers- 28. feb 2007 Ad "Gir det for sterkt?" Det er besynderligt og aldeles urimeligt at forvente, at alle ejendommens 178 beboere kvalificeret kan tage stilling til b6de "e.iendommens byggetekniske stand, finansiering fra bank og kreditforening, forsikringsforhold, andelslejlighedernes verdi og andre forudsetninger for budgettet, og dermed boligafgiften", samtidigt med, at de i lsbet af samme eftermiddag/aften bedes om at aflevere deres bindende underskrift pi indmeldelse i en andelsforening, hvis de gerne vil have inflydelse pi andelsboligforeningens stiftelse. Ad "Er der tale om et lejelovstilbud?" Nej, det er der ikke. Hvilket lige precis er det modsatte af, hvad der tilsyneladende blev droftet og accepteret som den valgte procedure pi beboerm sdel af 23. Jan 07. Ad 'oer vi sikre pi at salgssummen pi kr. 360 mill. er den rigtige, eller kan vi fi ejendommen billigere ved at vente?" Den eneste m6de at 1? dette at vide pi, er ved at afvente et lovpligtigt lejelovstilbud, som kun vil foreligge, nir en endelig bindende kobsaftale mellem MP Pension og en kober foreligger. Hvad den "betingede kobsaftale" rent faktisk drkker over, er de ferreste blevet oplyst om. Husk, at en ejendomspris ALTID er til forhandling, indtil en bindende ksbsaftale foreligger. MP Pensions omtalte brev af 29jan. er pi ingen mide juridisk bindende for nogen parter, for si vidt angir prisen, som ejendommen ender med at blive handletil. Ad "Kan vi vente pi at fi forelagt et lejelovstilbud?" De par m6neder der vil gi ved at vente pa lejelovstilbudet, vil give alle beboere tid til at gare sig bekendte med informationsmateriale, selv komme med forslag til foreningens navn, vedtrgter, budget, etc. Lejelovstilbuddet vil garantere fuld indsigt i vrrdifuld information og sikre den rette markedspris. Advokaten har ret i, at muligheden for at renten om et par mineder igen stiger, er tilstede. Det er dog en risiko alle husksbere altid mi reqne med. Flere bankmrend og boligridgivere har fortalt L: ingen kan forudse en rentestigning helt korrekt, og 2.: ved en el.t. rentestigning vil husets pris i en forhandlingssituation falde tilsvarende. Sporgsmilet er siledes, hvad der er mest risikabelt for os: at lave en forhastet handel pi nuvrerende vilk6r UDEN et lejelovstilbud (med fare for en for hoj pris for ejendommen) og en for de fleste ganske uigennemsigtig process, eller at vente pi lejelovstilbudet (som i bedste fald kan vise sig at vrere lavere) og samtidigt ffi lidt tid til pi mere demokratisk og Aben vis at stifte andelsboligforeningen. Kort sagt: Udtalelser om kommende rentestigninger er til en vis grad altid gretteri, ligesom en ejendomspris altid er til forhandling, indtil en bindende ksbsaftale foreligger.

16 5 Frederiksberg, 28. f-eb 2007 Og apropo stigende renter, sa er det verd at n&vne, at advokatens budget bygger ph, at20oh af de kr. 360 mill. finianseres vha. en kassekredit med variabel rente, som i alle tilfrlde vil stige, nir renten stiger. Ad "Hvilken tilslutningsprocent skal vi egentligt regne med?" Advokaten, sammen med beboerreprcsentationen, anser en tilslutningsgrad pi 607o som mest realistisk, og har saledes lagt dette til grund for sit budget. Der angives, at konsekvenserne af 80o/o tilslutning ogsi er beregnede. Ville det mest demokratiske ikke vere at dele disse konsekvenser med resten af beboerne, ved at udfrerdige alternative budgetter, man kunne tage stilling til, FOR man moder op til en stiftende generalforsamling? Ad "Bor betingelserne for indmeldelse ikke afklares fsr indmeldelse finder sted?" Er man i tvivl, og venter til efter at en evt. generalforsamling er til ende, frasiger man sig sin stemmeret til generalforsamlingen. Man f6r siledes ingen medindflydelse ved stiftelsen af foreningen, hvilket vist kun de fereste er interesseret i. Ad "Kan vi stole pi at budgettet holder?" Kreditforeningsl6net er fast forrentet i hele lobetiden. MEN, dette udgor kun 80% af linebehovet. 20 Yo finansieres gennem en KASSEKREDIT, med VARIABEL rente, som automatisk vil stige, hvis renten, som advokaten spir, stiger i samfundet. Med nuverende forelagte budget, og hvis vi forestiller os en rentestigningp60,5o/o allerede indenfor et par mineder (advokatens egen forudsigelse), vil boligafgiften automatisk stige med 36,12kr.lm2lhr, dvs. 3 l9kr/min for en lej lighed ph 106m2. Desuden vil enhver uforudset vedligeholdelse af ejendommen i nuverende finansieringsform resultere i en boligafgiftsforhojelse, da ejendommen forudsrttes bel6nt fuldt ud. Budgettet er si stramt som det overhovedet kan blive. Ad "Konklussion" Hvordan ialverden kan man forestille sig en demokratisktilblivelse af en andelsboligforening, hvor beboerne forst en time for en stiftende generalforsamling, f6r indsigt i sagens mest vrerdifulde og vigtigste dokumenter (vnf. advokatens ps.), og derefter straks afkrrves deres juridisk bindende underskrift, for at skulle have noget at sige pi generalforsamlingen? Kunne det ikke trenkes, at man gerne pi forhind ville have haft mulighed for at granske dokumenterne lidt nojere, tilsammen med sin egen advokat, boligridgiver, etc.? Hvordan skal 178 beboere iovrigt i praksis, alle kunne ni at fi mulighed for at studere sagens vigtigste dokumenter, nir disse offentliggores blot dn time fsr der skal tages juridisk bindende stilling til det videre forlsb?

17 U Orederiksberg' 28 t-eb 2007 Det er i ovrigt besynderligt, at vi i indkaldelsen fra I 8. j an 07, til beboermod e 23. jan, fik oplyst, at en udefra kommende investor var interesseret i overtagelsen af vor ejendom, bl.a. med henblik pi foretagelse af moderniseringer i lej I ighederne. I mellemtiden er det kommet beboerne for orene, at den udefrakommende investor slet ikke er interesseret i vor ejendom, men kun overtager den som betingelse for at kunne overtage andre ejendomme i indre by, som ogsi ejes af MP Pension. Nu ffir vi tilgengrld oplyst, at det vil "koste os beboere dyrt", i renteudgifter, hvis vi venter pi et lejelovstilbud. Vi sporger til slut, er det kun os, som fornemmer en vis pression overfor beboerne og tilskyndelse at opni en si hurtis handel som mulist?

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson t.o.

Mie Vinkel Ssrensen. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt. Anne Kristine Axelsson <AKA@jm.dk> t.o. Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Mie Vinkel Ssrensen Fra: Sendt: Tit: Emne: Anne Kristine Axelsson 19. november 20L3Il:24 Christian Kettel Thomsen

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Salgsprospekt af andelslejligheden Venøgade 5, 4.tv. 2100 København Ø. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 8.072,47 eksl. varme mm. og incl. 100% finansiering af andelskronen.

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Deloitte. A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83. Arsrapp ort 201lll2

Deloitte. A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83. Arsrapp ort 201lll2 Deloitte Ddoite Sma,tcisae Revt*rspafersebk$ CVR+r.: 38S3556 WeijekanHpde6 Posfboks 16& SkberfsunC Td6n: 36123 Teldar 3612,{ wu,v.deloilb.d< A/B Den Tsrre Side CVR-nr. 19 26 44 83 Arsrapp ort 21lll2 Medlem

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, 2 0 08, 2009, 2010, 20L3 0g 20t4 Kapitel l: Navn

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen

Forsikringsaftale. Topd,--qprP,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: 9367 788 957 Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for m@det var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Sprogpolitik som problemknuser

Sprogpolitik som problemknuser Berlingske Tidender2. sektion, onsdag 18. juni 2003 Kronik: En formuleret sprogpolitik er vigtig bide i offentlige institutioner og private virksomheder. Domstolenes sprogpolitik er en landvinding inden

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere