Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt."

Transkript

1 Kommentar til mulig oprettelse af en andelsboligforening Det 96r for strerkt. Vi har nu modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling til en andelsboligforening. Jeg synes, det gir for sterkt, der er alt for mange ting der ikke stir klart. Ejendommen bestir af 40 mindre lejligheder pi 54 m2 og 140 lejligheder der er stsrre end 100 m2. Skal man oprette en andelsboligforening bar detvare 55o/o af bruttoarealet, der skal stemme for. Er det 55Yo af lejemilene man regner med, si, vil de smi lejligheder fb urimelig stor indflydelse, idet de udgor 11 oh af bruttoarealet, men22yo af antallet af lejemil, og man vil hermed risikere at boligafgiften bliver endnu stsne for andelshaveme. I ovrigt er det langtfra sikkert, at det er nogen fordel at vrere andelshaver, ndr prisen for boligen bliver si hoj som i vores tilfelde. Prov selv at gi ind pi nettet p& adressen: det kan man fh forstand af. Hvem skal betale hvis andelene ikke kan srlges til den forventede pris, som jo kommer til at ligge omkring en million? Hvordan gar det si med boligafgiften? Boligafgiften for en lejlighed pi vores storrelse(l19 m2) vil resultere i en merudgift pfl minimum 2500 kr. per mdned, dvs kr. per 6r. Mange penge for os pensionister, som miske nok nu har en rimelig pension, men den er for de fleste ikke injlationssikret, dvs. den bliver mindre og mindre vrerd som arene gfu.ifolge statistikken er universitetslerere den gruppe af alle der har den hojeste gennemsnits levealder, si pa papiret kan jeg leve mange Ar endnu. Jeg har ud fra sidste huslejeopkrevning beregnet, at man lovpligtigt opsparer ca. 150 kr. per m2 arligl til udvendig vedligeholdelse af ejendommen, hvilket svarer til ca. 2,5 millioner kr. per 6r. I regnskabet er afsat %mill.lcr. Som engangsudgift beregnes 15 mill. til facaderenoveringen, det rrekker vel, men pi langt sigt mi man nok forvente en kraftig stigning af boligafgiften, hvis ejendommen skal holde standarden. Det er uklart for mig, hvad der egentlig kan ske, hvis en ny udefra kommende ksber ejendommen. Jeg mitte desverre pi grund af sygdom forlade madet inden Aksel Wallse Hansen fremlagde sine betragtninger pa sidste made, og jeg mi sige jeg kan slet ikke forst6, hvordan man kan komme til de tal, der star i referatet. Vores husleje er pi de 11 8r, vi har boet her steget med ca kr. pr. ar, hvilket svarer til ca. 50 kr. pr m2 pi en 1l 6rs periode. Der er ingen tvivl om at Magistrenes Pensionkasse har brugt loven til det yderste, og jeg tvivler ikke om at en ny ejer vil gar det sarrune, men jeg tror, frygten for huslejestigninger er langt overdrevet. Kan vi ikke fi en kyndig person. f.eks. en fra et huslejen&vn eller lejemes LO til at komme til vores msde og sagligt forklare os, hvad en ejer kan gore for at oge huslejen? Det er miske ikke helt prnt at nevne det, men jeg er ikke helt tryg ved, at vi kun har vores advokats ord at rette os efter, vi taler trods alt om et honorar pi over I million for at oprette en andelsboligforening og vores boligforeningsformand bor i en af de sma lejligheder, som nok bliver de lettest omsrettelige. Jeg tror ikke en ny ejer kan fvangsmodemisere, dvs. forbedre vores lejligheder, si det kan give stigninger af den stsrrelse som Wallse Hansen siger. Vi bor jo i forvejen i et meget avanceret boligkompleks med et godt badeverelse, grestetoilet, affaldsskakt, elevator, godt vaskeri med mere, si det bliver vanskeligt at forbedre ejendommen. Det er klart, at man fremover ved fraflytninger vil lave nye kskkener for at ffi en gevinst her, man vil miske ogsi fierne badekar og lave bruseniche(hvilket efter vores mening er det modsatte af en forbedring). VI MA HAVE MERE KONKRET NEUTRAL OPLYSNING OM EN NY EJERS RETTIGHEDER. INDEN VI TAGER STILLING. Mon ikke flere er enige med os? Giv din mening til kende pi Inge & Birger Rasmussen Duevej 143.tv

2 Kommentar til Dobrzanski m. fl. Med udgangspunkt i en renteforhojelse ph%yo, af den samlede geld fas en fordyrelse pi kr Dette belsb belaster udelukkende budgetpunktet "Boligafgift andelshavere", som i budgettet udgar kr. d.v.s.en stigning ph 24,14Yo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I Pi en l06m2lejlighed leje:5.843,43krlmd - 70.l2l,l6krlt$ bliver stigningen ,241hr eller 179,42krlhrlm2 Med en sammenkedning af 3ejendomshandler kan man meget frit sette prisen pi den ene ejendom, nir blot summen af de 3 priser er OK for ksber, vi kan ikke regne med at markedsmekanismerne sretter prisen ned hvis renten gar op. Det er det rene hasard at udskyde kobet Jens Toft Duevei 6. 6

3 Kjeld Rahbak Msller Duevej 6, 3 tv, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax februar 2O07 Til advokat Nicolai Gjodesen Jeg skal herved pi tre punkter protestere over det materiale, der er udsendt iforbindelse med indkaldelsen til stiftende generalforsamling iandelsboligforeningen Duegarden. 1. Som det fremg6r af referatet af msdet d var der her et onske om at fa udarbejdet fslsomhedsanalyser itilfelde af hojere tilslutning end 60 %. Dette er ikke sket. Selve beregningerne ganske enkle og giver som resultat, at den Arlige kvadratmeterpris bliver 795 kr Arligt ved en tilslutning pa 80 % i stedet for de angivne 661,52 kr ved en tilslutning pe 60 o/o, For en lejlighed pa 119 kvm bliver den minedlige husleje kr i stedet for de angivne kr. Ud fra dette tal kan man let sksnne over konsekvensen af andre mulige tilslutningsprocenter. Beboerne burde vare oplyst herom. Man kan ikke forvente, at den enkelte selv skal sidde og regne sidan noget ud. 2. Det burde et sksn over, hvor meget den enkelte skal betale for moderniseringen af kokkenet. Det er sikkert rigtigt, at du og bestyrelsen ikke har alle oplysninger til at arbejd et pracist tal, men i budgettet er der jo optaget et punkt, der hedder individuel moderniseringsydelse, andelshavere. Det skon, der ligger til grund herfor, kunne ogsa bruges til at beregn et sksn over den enkeltes udgifter. Det er jo ikke smipenge, vi taler om. Det burde ogsi begrundes, hvorfor belobet skal beregnes ud fra huslejestigningen i stedet for de faktisk afholdte moderniseringsudgifter, passende nedskrevet. 3. Fristen for indlevering af indmeldelseskupon er urimeligt og overflodigt kort. Det fremgar ikke klart, om den skal indsendes til advokatkontoret, eller om den ogsd kan indleveres til den nwalgte formand. Hvis det fsrste er tilfeldet, er fristen jo reelt pa generalforsamlingen, man kan ikke vere sikker pa, at posten er omdelt inden kl 9. Under alle omstendigheder bsr beboerne have rimelig lejlighed til at fordsje alle informationerne herunder dem, der fremkommer pi sefve generalforsamlingen, lar de traffer deres beslutning. En lengere frist skal naturligvis ikke forhindre, at der velges bestyrelse, vedtages vedtagter mv, og at kun allerede tilmeldte har stemmeret ved disse afstemninger. Jeg skal derfor henstille, at der forud for generalforsamlingen udsendes folsomhedsanalyser ved andre tilslutningsprocenter end 60, at der udsendeskon over den enkeltes betaling for modernisering af kskkenet med de nodvendige forbehold, og at fristen for tilmelding skydes til eksempelvis torsdag d. 8. marts kl 9. Med venlig hilsen Kjeld Rahbak Msller Kopi til Michael Chestnut

4 Kjeld Rahbak Moller Duevej 6, 3 tv, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax februar 2007 Til Michael Chestnut Vedrsrende de foreslaede vedtegter for Andelsboligforeningen DuegArden Jeg skal foresla, at udkastetil vedtegter andres pa to punkter. 1. Som hovedregel bor det bestyrelsen og ikke den enkelte andelshaver, der finder nye kobere. Som der blev talt om pa modet d ,bsr der vere undtagelser i tilfelde af bytte af lejligheder beboere indbyrdes og i tilfelde salg til born og eventuelt andre nere slegtninge. Men med disse begrensede undtagelser bsr det vere bestyrelsen, der star for at finde koberen. Hvis det bliver den enkelte andelshaver, far vi erfaringsmessigt problemer med penge under bordet og den slags ubehageligheder. 2. Pi den stiftende generalforsamling er det ifolge udkastetil vedtegter kun et bestyrelsesmedlem, der kun valges for et Ar. Det bor vel to. I en bestyrelse pa 5, hvor hvert enkelt medlem velges for to Ar, bar man vel skifte mellem at velge to og tre bestyrelsesmedlemmer, ikke mellem at velge et og fire, som udkastet vil medfsre. Med venlig hilsen Kjeld Rahbak Msller

5 Kjeld Rahbak Msller Duevej 6, 3 tv, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax Til beboerne idet, der nu Abenbart skal hedde "Dueg rrden" Undertegnede tilhenger af andelsprojektet. Jeg synes i modsetning til Dobzanski, Rasmussen og Berthelsen ikke, at vi skal vente pa det lovpligtige tilbud efter lejelovens krav. Til gengeld mener jeg i lighed med de nevnte, at informationsniveauet er alt for lavt, og at en stiftelse af andelsforeningen i morgen fredag kommer til at ligne et kup. Der burde naturligvis udsendt konsekvensberegninger i tilfalde af en anden tilsf utningsprocent end 60. lfolge advokat Gjodesens brev af 27. februar er der regnet p6 konsekvenserne af en tilslutningsprocent pi 80, men resultatet er ikke vedlagt. lfolge et brev af Gjodesen til mig vil resultatet dog blive fremlagt mundtligt pa selve modet. Det er naturligvis alt for sent. Bl.a. derfor har jeg vedheftet mit brev til Gjodesen, hvoraf tallene fremgar, sa beboerne kan regne deres individuelle husleje ud ved forskellige tilslutningsprocenter. De af os, der har faet moderniseret kskkenet, skalforlods betale herfor. Det synes jeg som udgangspunkt er rigtigt, og jeg glader mig dagligt over mit kokken og har intet imod at betale for det. Til gengeld er jeg ikke uinteresseret i, hvor meget jeg skal betale. Advokat Gjodesen har i brev til mig fastholdt, at man ikke kan give et skon over disse betalinger, og omtaler dem som "mindre vasentlige belob". Af det udsendte budget fremgir det imidlertid, at der Arligt forventes en indkomst pi kr herfra. Det fremgdr endvidere, at dette belsb fremkommer ved, at det forventes, at de p6galdende beboere betaler deres def over 10 Ar med ydelse pa ca 12,3 oh Arligt. SA kan man regne tilbage. Den pageldende ydelse ma andrage ca kr for alle. Hvordan det belsb skal fordeles pi den enkelte, er det ikke muligt at regne ud. Under forudsatning af, at det er en tredjedel af de 60 % af beboeme, der forventes at tilslutte sig, der skal betale dette belsb, skal belsbet fordeles pa ca 36 lejligheder, og sa bliver det i gennemsnit ca kr kr til hver. Dette sksn er naturligvis for lsst til at kunne bruges til noget, men der er under alle omstandigheder tale om et tal, der ikke er "mindre vesentligt" pa mit budget. Som mindstemalbsr vi have de forudsetninger, der ligger bag den pageldende budgetpost. Det er ogsa uklart, hvordan det pageldende belsb skal udregnes. I indkaldelsen tilden stiftende generalforsamling star der, at "det er hensigten at beregne forbedringens vardi pa grundlag af moderniseringsforhojelsen", mens det i budgettet star, at det skal "betales efter konkret vurdering - efter andelsboliglovens regler, herunder nedskrivning af vardien efter forbedringens alder". Jeg er naturligvis opmarksom pe, at vi til gengeld modtager et andelsbevis af en ganske betydelig verdi, og at den pigeldende moderniseringsudgift oven i ksbet kan legges til

6 denne verdi, naturligvis nedskrevet med den hengaede tid. Andelsbeviset udgor imidlertid kun en lanemulighed, sa lange vi bliver boende, og en lanemulighed er nu engang ikke det samme som kontante penge. Under alle omstandigheder finder jeg det uanstendigt, at nogen forsoger at overtale mig til at skrive under pa et papir uden at gare sit yderste for at oplyse mig om, hvad jeg kommer til at hafte for ved denne underskrift. Som omtalt af Dobzanski, Rasmussen og Berthelsen det ogsa et problem, at det tilsyneladende ikke bliver muligt at fa en demokratisk debat om vedtagter mv pa den stiftende generalforsamling, hvor det Abenbart er meningen at vedtage advokatens udkast uden debat eller afstemning. Jeg har sendt Michael Chestnut nogle bemarkninger til andringer. Disse er vedlagt. Det fsrste endringsforslag kan jo ikke komme til afstemning, da det ikke er udformet som et egentligt endringsforslag - og jeg agter ikke at lege amatsradvokat. Det andet endringsforslag er sa kortfattet, at det kan bringes til afstemning. Endelig er det et problem, at fristen for tilmelding er sat sa kort, at det i sig selv giver mistanke om manipulation. Jeg skal derfor foreslar, at folk undlader at tilmelde sig andelsforeningen i morgen, men at forsamlingen i stedet vedtager at indkalde til en ny stiftende generalforsamling om to eller tre uger og valger et forberedende udvalg bestaende af den nuverende beboerreprasentation suppleret med et par beboere. Opgaven for dette forberedende udvalg skal vare at optimere informationsniveauet og at indkalde forslag til vedtagter mv fra beboere, som sa kan udsendes forud for den endelige stiftende generalforsamling, sa vi der kan fa egte demokratiske beslutninger pa baggrund af det bedst mulige informationsniveau. Yffi'[:ivt-u Kjeld Rahbak Msller

7 I TIL BEBOERREPR,'DS ENTATIONEN Frederiksberg, 19. feb vedr.: Nicolai Gisdesens bebuderse af stiftende generalforsamling. I forbindelse med advokat Gisdesenskrivelse af 14. februar 2007, hvori han pi beboerreprasentationens vegne bebuder en stiftende generalforsamling af en andelsboligforening, tillader jeg mig at fremsrette nogle betrenkelighejer, som efter min opfattelse er af stor betydning for alle beboere i vor ejendom, som overvejer at indmelde sig i andelsforeningen. Bebudelsen af en generalforsamling pi nuvarende tidspunkt mi vrekke nogle tvivl, som jeg her vil fremhrve: L Hvorfor skal vi ikke folge den grengse procedure, som gir ud pal, at man forst efter, at der foreligger en bindende skriftlig kobsaftale mellem pensionskassen og det ejendomsselskab, som advokate nrevner i sin skrivelse, indkalder tii stiftende generalforsamling? Der er fsrst nar en sidan aftale foreligger, at alle lejere personligt vil fa tilsendt et officielt tilbud om i frellesskab at overtage ejendommen pi andelsbasis og fsrst da vil en offentlig kopi af kobsaftale med alle tilhorende bilag meifolge. Pi nuvrerende tidspunkt har vi kun fiet advokatens forsikring om, at ejendommen nu er "betinget solgt for kr. 360 mill." og at MP Pension "ikke vil srelge Jjendommen for mindre end kr.360 mil." Denne forsikring, si lrenge som den ikke folges af en officiel tilbudsskrivelse og kopi af ksbsaftale fra MP Pension til samtlige beboere, kan ikke betragtes, som et tilstrrkkeligt og fyldestgorende grundlag for, at beboerne kan tage en informeret beslutning om at indkalde til en stiftende general forsamling og om en el.t. indtredelse i en andelsboligforening. Advokatens oplysning om, at ejendommen "er betinget solgt" krcver ogsi en n&nnere belysning, da det godt kan tankes, at ksbet afvor ejendom afdet nrevnte ejendomsselskab netop er "betinget" af vor eventuelle overtagelse af ejendommen for de 360 mil. I sidant et tilfrlde bliver vi netop misbrugt som "lsftestang", som nogle beboere frygtede, men ikke for at bringe salgssummen hojere, men for at ibni en mulighed op for ejendomsselskabet til at ksbe ejendommen til en lavere pris, hvis vi det skuile vise sig, at vi alligevel ville afsti fra handlen. Med de signaler der er sendt ud til nuvarende tid, har beboerne ved indkaldelse til en stiftende general forsamling, overfor MP Pension indirekte tilkendegivet, at vi ser ud til at vrere indforstiede med at betale 360mill. for ejendommen.

8 2 Det lyder ogsi til, at det omtalte ejendomsselskab heller agter at byde et hojere belob, da de i si fald ikke ville have tilbudt at vi indtridte i handlen allerede nu. Prisen kan siledes pil ingen mide gi op. Den har kun mulighed for at gi ned. Beboerne mister intet ved pi nuvarende tid ikke at sige ja til et ksb. Ved at afuente fir vi enten muligheden at kobe ejendommen til 360mi11., hvis dette bliver det belob som det omtalte ejendomsselskab far forhandlet sig frem til, eller ogsi vil det omtalte ejendomsselskab presse MP Pension til at sanke prisen, hvorefter vi si iflg. lovgrundlaget stadig far tilbud om at overtage ejendommen til samme pris. Det skal pipeges, at det, at MP Pension ikke vil selge huset for mindre end 360 mil. kun er en ting. En anden ting er, om denne pris svarer til markedsvrerdien pi nuvrerende tidspunkt; og det kan vi kun vide, hvis vi disponerer over et skriftligt materiale i form af en underskrevet ksbsaftale med alle tilhsrende bilag. Ellers kan vi risikere, at vi ksber ejendommen til en hojere pris, end en investor er villig til at betale. Det kan godt trenkes, at nu, hvor boligmarkedet synes at vere stagneret og priserne tilsyneladende ser ud til at vrere faldende, vil MP Pension alligevel blive tvunget til at justere prisen nedad. For at opsummere: At indtrrede i handlen allerede pi nuvrrende tidspunkt, som advokaten tilsyneladende tilskynder os til, dvs. fsr vi har fbet en kopi af en bindende ksbsaftale mellem pensionskassen og det navnte ejendomsselskab, synes for mig siledes at vrere en alt for hastig og potentielt farlig beslutning. Det af advokaten anforte argument, at vi ved en tidlig handel "kan udnytte det nuvrerende billige renteniveau", stir alt for svagt i forhold til muligheden for et nedslag i pris fra MP Pensions side, som det omtalte ejendomsselskab hojst sandsynligt vil kunne forhandle sig frem til, hvis vi ikke indtrreder i handlen nu. 2. Udover ovennavnte betrenkeligheder, vil jeg ogsi anfore nogle bemrerkninger vedr. det provisoriske budget, som det erblevet fremlagt af advokaten.: a) Det at optage en si stor kassekredit gor andelsboligforeningen okonomisk svag fra starten, for slet ikke at n&vne langtidsperspektiver, som om 10 ar kan ende med en mulig skonomisk katastrofe. For at undgi dette, kunne man i stedet for det af advokaten foresliede andelsindskud pf, kr. 200 pr m2,lregge ud med et pi min kr pr m2. Pi denne made vil man mindske behovet for den store kassekredit, styrke foreningen skonomisk, og undg6l den situation, at alle uventede stsrre reparationer i huset altid ville skulle finansieres udelukkende ved drastiske forhojelser af boligafgiften. Det er sund fornuft, at jo storre udbetaling man legger ved et huskob, jo storre en del af lanet kan besti af realkreditlan (op til 80%), som er billigst, og okonomien bliver derfor sikret mod evt. uventede udviklinger i markederne eller ogede udgifter til vedligehold.

9 Ved nasten slet ikke at lregge nogen udbetaling (dvs. have et minimalt indskud), og finansiere hele kobet af lan (80% realkredit, kaisekredit til resten), og det vel ai merke afclragsfrie(!) i min. l0 ar, vil er,t. uforudsete udgifter altid straks medfore behov for at lflne endnu flere penge og dermed igen en hojere boligafgift. Advokatens forklaring til nogle af beboerne om at det ikke kan betale sig at betale et stsrre indskud, "fordi besparelsen bliver for lille, idet foreningen kan lan-e pengene vresentlig billigere end den enkelte andelshaver", er kun -.g.t lidt rigtig. Dette fordi, at selvom en andelsforening kan forhandle sig tii lavere."nl. end den enkelte andelshaver kan, nar vedkommende skal lane til eit andelstilskud, si kan de renter den enkelte andelshaver selv betaler af pi sit eget l6n, fradrages i vedkommendes skattepligtige indkomst, hvorved hans rente faktisk bliver "i. zl"t" lavere end den pilydende rente opgivet i banken. Om et indskud pi ca kr /m2 siledes finansieres gennem en kassekredit optaget af andelsforeningen, eller gennem en privat andelsboligkredit i bank, gir ud pi samme rent okonomisk. Til gengrld bliver selve foreningen styrket okonomisk, ved et storre indskud pr. andelshaver, og andelshaverne far mulighed for at spare op i deres andel. Ved selv at skulle lane penge i banken til et indskud, ffir man nemlig mulighed for at betragte sin andel som en investering man sparer op i. Man oger incitamentet hos andelshaverne til at blive i foreningen, da man skonomisk ikke langere kun betaler leje(boligafgift), som kun gir til renter, men kan vrelge ogsi at afdrage pi sit lin til indskuddet, og siledes medvig til bide en styrkelse af foreningens skonomi og sin egen opsparing. Det skal pipeges, at man ved at holde andelsindskuddet minimalt, si fratager man alle andelshavere muligheden for individuelt at kunne valge, om de vil spare op i deres andele, eller blot hele tiden afbetale renter. Og sidst, men ikke mindst, vil boligafgiften for den enkelte andelshaver selvfolgelig kunne settes tilsvarende lavere ved et storre indskud, siledes at andelshavere, sim i forvejen har en fri opsparing, vil kunne ffi lavere boligudgifter. Og det af advokaten til nogle beboere givne rid om, at beboeme er bedre tjent med blot at have en enkelt boligafgift at trnke pi, og hvis de sa ved siden af vil spare ieres frie midler op, kan dette gores pi bankkonti(som i bedste fald pt. max giver 4,Z5oA i rente.; eller i verdipapirer (som udgor en meget storre risiko end fast ejendom) er intet vrerd i forhold til at eje en del afen eftertragtet ejendom pi Frederiksberg. b) Som det allerede er navnt under msdet 23. januu, synes afsrettelse l0 mil. til renovering at vare utilstrakkeligt. c) Flere positioner i budgettet er alt for hypotetiske.

10 3. Generelt om budgettet og fremgangsmiden: Ved at lrese "anskaffelses- og driftsbudget" kan man ikke undgi at bemrerke, at det hele er siledes udformet, som om at det gjaldt om at friste si mange beboere som muligt til hurtigst muligt at tilslutte sig projektet om overtagelsen af ejendommen pi andelsbasis. For at eventuelt ikke afskrckke nogle potentielle kandidater til andelsforeningen, er alt gjort for at vise, at det i virkeligheden ikke vil koste noget synderligt for den enkelte beboer at stifte foreningen, og man sretter endda i udsigt at man kan bliver meget rigere fra den ene dag til den anden. Man fir indtryk af, at der er meget mindre trenkt pi en sund skonomisk og reel andelsforening, som solidt kan sti pi egne ben, end pi de spekulative og hypotetiske skonomiske gevinster, ved en evt. ny og hojere valuar vurdering af ejendommen. Denne fristende mide at udforme budgettet pi bliver ogsi fulgt af en skrivelse af 14. februar (bebudelse om stiftende generalforsamling), som igen i sin form synes at tilskynde os til at tage en rask beslutning om at overtage ejendommen "allerede pi nuvrerende tidspunkt, siledes at vi kan udnyte det nuvrrende billige renteniveau". Man synes at antyde, at vi ellers kan miste en enestiende chance for et godt kob. Og her kan jeg ikke undgi at sporge beboerreprresentanterne; hvorfor al den hast? Hvorfor den fristende og tilskyndende udformning af advokatens henvendelser til os? Hvorfor ikke, som det i forste omgang syntes at have vreret konklusionen efter beboermodet af 23.jan, at folge den gengse procedure, og vente pi, at MP Pension sender hver enkelt beboer et lejelovstilbud om overtagelse af ejendommen? Det vil forst vrere her, at vi med en kopi af en bindende ksbsaftale og alle bilag kan fa det fulde indblik i, om det er attraktivt at overtage ejendommen. Hvorfor har der fra start af kun vreret udarbejdet et provisorisk budget, med meget optimistiske tal? Hvorfor har der ikke ogsi vreret prasenteret et budget med et hojt indskud, elt. med pro og kontra, som pi lrengere sigt dog viser sig at vrere det eneste rigtige, men som dog pi kort sigt maske kunne skramme enkelte beboere vrek, da disse miske selv vil skulle optage et lin i deres bank? Kun en kopi af en bindende ksbsaftale med bilag, flere alternative budgetter, baseret pi forskellige indskud og ogsi linetyper andre end kun afdragsfrie, samt rapport fra besigtigelse af ejendommen mm., vil kunne danne grundlag for at hver enkelt beboer vil kunne tage en informeret beslutning, om vedkommende onsker at trrde ind i en elt. kommende andelsforenins.

11 5 stadig, Yihiflg. loven, god tid, dvs. ti uger fra modtagelsen af den formelle tilbudsskrivelse fra MP Pension, for vi evt. skal afgive e-tilsagn om overtagelse af ejendommen. En stiftende generalforsamling bsr Jiledes ikke foreslis for, it lej elovstilbuddet foreligger. Alle beboere har desuden brug for den tid til at kunne analysere alle de oplysninger, der bor foreligge, heriblandt flere forskellige udkast til vedtagter, mm. Pi nuvarende tidspunkt mangler vi i virkeligheden nresten alle oplysninger, som er nodvendige forudsetninger for at kunne tage en endelig beslutningo..ut. indkaldelse til en stiftende generalforsamling og stiftelse if en andelsiorenins. Konklusion: Si lenge de rejste tvivlssporgsmal ikke bliver fyldestgorende opklarede, synes jeg, at den forelobige hensigt om at afholde en stiftende generaldrs amling2.marts zboz, sdt tilbagekaldes. Med venlige hilsener Leonard Dobrzanski (Duevej 20,2.tv) Ps. Ved at fremsende denne_skrivelse, hiber jeg pe, at jeg snarest muligt vil fi Jeres svar og at I kan belyse de betrenkeligheder, som jeg har fremlagt for Jer. Jeg forbeholder mig dog ogsi ret til at dele mine betrenleligheder med andre beboere i ejendommen, hvis ikke jeg fer et tilfredsstillende svar indei en evt. formel indkaldelse til den bebudede stiftende generalforsamling. r ovigl snskes det desuden uddybet, om advokat N. Gisdesen pi nogen m6de, og i hvilken grad, har fiet fuldmagt til at handle pi beboeneprasentationens(beboern-es) vegne og evt. til at indga en bindende frivillig ksbsaftale, inden et lejelovstilbud foreligger, og i si fald, af hvem?

12 , Krere Medbeboere! tredcriksbers- 28 f'eb 2007 Da der blandt os, som vil stifte en andelsboligforening, er blevet skabt en helt unodvendig uro og usikkerhed, udlsst af advokatens og beboerrepresentationens hastige indkaldelse til en stiftende generalforsamling og specieltaf den vedlagte indmeldelsesblanket, henvendervi ostiljeralle med et forslag, hvis acceptkunne drempe uroen. Det mi vrere ganske klart, at uroen og forvirringen kunne have vreret undgiet, hvis det, som alle tilsyneladende blev enige om pi beboerm sdet af 23. ian, var blevet fort ud i livet. Pi modet blev vi mere eller mindre enige om folgende: 1. "et sporgeskema med horing om beboernes onsker burde udsendes" (det fremg6r af msde referatet) 2. atvi fir presenteret folsomheds-analyser af flere alternative budgetter. 3. at vi ffir fremlagt en dokumentation vedr. kobet af ejendommen (en bindende ksbsaftale indgiet mellem MP Pension og den evt. kober af ejendommen med alt tilhsrende dokumentation, byggeteknisk rapport, mm.) 4. at vi skulle handle efter lejelovens princip og vente pi det lovpligtige tilbud (efter lejelovens krav) om overtagelse af ejendommen pi andelsbasis' Fsrst fra den dag, hvor hver enkelt beboer i huset har ffiet et kobstilbud med dertil horende dokumentation, tilsendt med posten direkte fra MP Pension, beregnes l0 UGERS FRISTEN (som blev nevnt under modet) til evt. at stifte en andelsforening og overtag ejendommen pi andelsbasis. Her skal det med det samme forklares, at det lovpligtige tilbud samtidig er den eneste sikkerhed for, at prisen svarer til markedsverdien af eiendommen. Da ingen af de ovennevnte punkter er blevet fsrt ud i livet og vi derved ikke er blevet forsynet med en tilstrrekkelig information og dokumentation for at kunne tage en ansvarlig og kvalificeret beslutning om at indtrrede i en andelsforening for at overtag ejendommen pi nuverende tidspunkt, foresl&r vi, at beboerne afventer med at srette deres underskrift pi nogen som helst blanketter (HUSK! Underskriften er juridisk bindende), indtil den rette information og en demokratisk iben fremgangsmide foreligger.

13 2 tfrederiksberg, 28 f'eb 2007 vi henstiller til beboerreprresentanterne, at den bebudede stiftende generalforsamling pi fredag bliver omformet til et beboermode, hvor alle tvivlssporgsmil vil kunne afklares. En ny stiftende generalforsamling vil fsrst kunne indkaldes, n6r alle beboere har stemt for enten at afvente det af le-leloven garanterede lovpligtige lejelovstilbud, eller for at holde fast i det af advokaten stillede forslag om en frivillig handel. Det er vigtigt at p6pege, at ved at vente p6 det af lejeloven bestemte tilbud, mister vi ingenting, men ffir derimod indsigt i de nodvendige dokumenter for en kvalificeret beslutning, og en vis garanti for at ejendommens handles til den pris, som svarer til dens markedsvrrdi. Det er ogsi vigtigt at pipege, at en andelsboligforening er en demokratisk forening, hvor alle kommende medlemmer skal have lige tale- og stemmeret' Fx burde alle beboere i god tid fsr en stiftende generalforsamling have f6et mulighed for selv at komme med forslag til foreningens NAVN, evt. forslag til foreningens VEDTAGTER, samt evt. alternative forslag til foreningens BUDGET, mm. Ingen er nogen steder oplyst om, at dette er deres ret, og der er lagt op til at kun fi de af advokaten fremlagte forslag, incl. budget stemt igennem uden nogen form for diskussion.. Krere medbeboere, hvis I er enige med os i, at det hele gir ALT for strerkt, og at den stiftende generalforsamling skal udsrettes til det tidspunkt, hvor vi alle er i besiddelse af den fornodne dokumentation, og at vi har lov til selv at beslutte om processen skal forlsbe i henhold til lejelovens krav om tilbudspligt eller ej - si afsti venligst fra at underskrive den af advokaten forberedte indmeldelsesblanket, og tilslut jer forslaget om, at den bebudede generalforsamling pi fredag bliver omformet til et almindeligt beboermsde' Med venlige hilsener, Leonard Dobrzanski, Birger Rasmussen, Allan Berthelsen, pi mange beboeres vegne.

14 Frederiksberg, 28. f'eb 2007 Kere beboer Hvis du deler de i dette sret papirer omtalte betrenkeligheder og synspunkter, si vil vi bede dig om en tilkendegivelse ved at skrive dit navn og adresse pi denne seddel, og returnere den i brevsprrekken hos en af de tre hovedunderskrivere, senest fredag2. marts kl. 16: Duevej 14,3. tv: Inge og Birger Rasmussen Duevej 20,2. tv: Leonard Dobrzanski Duevej 20, 6. sal: Allan Berthelsen -eller sende dit navn og adresse i en til Ved din tilkendegivelse vil du vise, at du onsker en mere demokratisk og iben proces i forbindelse med stiftelsen af andelsboligforeningen og en evt. overtagelse af ejendommen pe andelsbasis. Du tilkendegiver ogsa, at du ikke er tilhrnger af sa hurtigt et tempo som nu, og at du synes det er en god ide, at den stiftende generalforsamling udsrettes til et tidspunkt, hvor alle beboere i god tid er blevet grundigt informeret om alle relevante dokumenter og vigtige forhold vedr. stiftelsen af en andelsboligforening. NAVN:tbide for- og efternavn med blokbogstaver) Godth6bsvej 74,...sa, lejlighed nr'... Duevej nr.. "sal" Itil hojre el. venstre] (Evt. underskrift: )...

15 o Kommentar til Advokat Giodesenskrivelse af 28. Feb trederiksbers- 28. feb 2007 Ad "Gir det for sterkt?" Det er besynderligt og aldeles urimeligt at forvente, at alle ejendommens 178 beboere kvalificeret kan tage stilling til b6de "e.iendommens byggetekniske stand, finansiering fra bank og kreditforening, forsikringsforhold, andelslejlighedernes verdi og andre forudsetninger for budgettet, og dermed boligafgiften", samtidigt med, at de i lsbet af samme eftermiddag/aften bedes om at aflevere deres bindende underskrift pi indmeldelse i en andelsforening, hvis de gerne vil have inflydelse pi andelsboligforeningens stiftelse. Ad "Er der tale om et lejelovstilbud?" Nej, det er der ikke. Hvilket lige precis er det modsatte af, hvad der tilsyneladende blev droftet og accepteret som den valgte procedure pi beboerm sdel af 23. Jan 07. Ad 'oer vi sikre pi at salgssummen pi kr. 360 mill. er den rigtige, eller kan vi fi ejendommen billigere ved at vente?" Den eneste m6de at 1? dette at vide pi, er ved at afvente et lovpligtigt lejelovstilbud, som kun vil foreligge, nir en endelig bindende kobsaftale mellem MP Pension og en kober foreligger. Hvad den "betingede kobsaftale" rent faktisk drkker over, er de ferreste blevet oplyst om. Husk, at en ejendomspris ALTID er til forhandling, indtil en bindende ksbsaftale foreligger. MP Pensions omtalte brev af 29jan. er pi ingen mide juridisk bindende for nogen parter, for si vidt angir prisen, som ejendommen ender med at blive handletil. Ad "Kan vi vente pi at fi forelagt et lejelovstilbud?" De par m6neder der vil gi ved at vente pa lejelovstilbudet, vil give alle beboere tid til at gare sig bekendte med informationsmateriale, selv komme med forslag til foreningens navn, vedtrgter, budget, etc. Lejelovstilbuddet vil garantere fuld indsigt i vrrdifuld information og sikre den rette markedspris. Advokaten har ret i, at muligheden for at renten om et par mineder igen stiger, er tilstede. Det er dog en risiko alle husksbere altid mi reqne med. Flere bankmrend og boligridgivere har fortalt L: ingen kan forudse en rentestigning helt korrekt, og 2.: ved en el.t. rentestigning vil husets pris i en forhandlingssituation falde tilsvarende. Sporgsmilet er siledes, hvad der er mest risikabelt for os: at lave en forhastet handel pi nuvrerende vilk6r UDEN et lejelovstilbud (med fare for en for hoj pris for ejendommen) og en for de fleste ganske uigennemsigtig process, eller at vente pi lejelovstilbudet (som i bedste fald kan vise sig at vrere lavere) og samtidigt ffi lidt tid til pi mere demokratisk og Aben vis at stifte andelsboligforeningen. Kort sagt: Udtalelser om kommende rentestigninger er til en vis grad altid gretteri, ligesom en ejendomspris altid er til forhandling, indtil en bindende ksbsaftale foreligger.

16 5 Frederiksberg, 28. f-eb 2007 Og apropo stigende renter, sa er det verd at n&vne, at advokatens budget bygger ph, at20oh af de kr. 360 mill. finianseres vha. en kassekredit med variabel rente, som i alle tilfrlde vil stige, nir renten stiger. Ad "Hvilken tilslutningsprocent skal vi egentligt regne med?" Advokaten, sammen med beboerreprcsentationen, anser en tilslutningsgrad pi 607o som mest realistisk, og har saledes lagt dette til grund for sit budget. Der angives, at konsekvenserne af 80o/o tilslutning ogsi er beregnede. Ville det mest demokratiske ikke vere at dele disse konsekvenser med resten af beboerne, ved at udfrerdige alternative budgetter, man kunne tage stilling til, FOR man moder op til en stiftende generalforsamling? Ad "Bor betingelserne for indmeldelse ikke afklares fsr indmeldelse finder sted?" Er man i tvivl, og venter til efter at en evt. generalforsamling er til ende, frasiger man sig sin stemmeret til generalforsamlingen. Man f6r siledes ingen medindflydelse ved stiftelsen af foreningen, hvilket vist kun de fereste er interesseret i. Ad "Kan vi stole pi at budgettet holder?" Kreditforeningsl6net er fast forrentet i hele lobetiden. MEN, dette udgor kun 80% af linebehovet. 20 Yo finansieres gennem en KASSEKREDIT, med VARIABEL rente, som automatisk vil stige, hvis renten, som advokaten spir, stiger i samfundet. Med nuverende forelagte budget, og hvis vi forestiller os en rentestigningp60,5o/o allerede indenfor et par mineder (advokatens egen forudsigelse), vil boligafgiften automatisk stige med 36,12kr.lm2lhr, dvs. 3 l9kr/min for en lej lighed ph 106m2. Desuden vil enhver uforudset vedligeholdelse af ejendommen i nuverende finansieringsform resultere i en boligafgiftsforhojelse, da ejendommen forudsrttes bel6nt fuldt ud. Budgettet er si stramt som det overhovedet kan blive. Ad "Konklussion" Hvordan ialverden kan man forestille sig en demokratisktilblivelse af en andelsboligforening, hvor beboerne forst en time for en stiftende generalforsamling, f6r indsigt i sagens mest vrerdifulde og vigtigste dokumenter (vnf. advokatens ps.), og derefter straks afkrrves deres juridisk bindende underskrift, for at skulle have noget at sige pi generalforsamlingen? Kunne det ikke trenkes, at man gerne pi forhind ville have haft mulighed for at granske dokumenterne lidt nojere, tilsammen med sin egen advokat, boligridgiver, etc.? Hvordan skal 178 beboere iovrigt i praksis, alle kunne ni at fi mulighed for at studere sagens vigtigste dokumenter, nir disse offentliggores blot dn time fsr der skal tages juridisk bindende stilling til det videre forlsb?

17 U Orederiksberg' 28 t-eb 2007 Det er i ovrigt besynderligt, at vi i indkaldelsen fra I 8. j an 07, til beboermod e 23. jan, fik oplyst, at en udefra kommende investor var interesseret i overtagelsen af vor ejendom, bl.a. med henblik pi foretagelse af moderniseringer i lej I ighederne. I mellemtiden er det kommet beboerne for orene, at den udefrakommende investor slet ikke er interesseret i vor ejendom, men kun overtager den som betingelse for at kunne overtage andre ejendomme i indre by, som ogsi ejes af MP Pension. Nu ffir vi tilgengrld oplyst, at det vil "koste os beboere dyrt", i renteudgifter, hvis vi venter pi et lejelovstilbud. Vi sporger til slut, er det kun os, som fornemmer en vis pression overfor beboerne og tilskyndelse at opni en si hurtis handel som mulist?

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

,llx:il;:",,"^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore

,llx:il;:,,^ - I FEI, 2001. .b/ S TIFTELSES OVERENSKOM S T. Undertegnede. Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore t Undertegnede Adm. Direktsr Troels Olivero Trepilevej 3 2930 Klampeubore S TFTELSES OVERENSKOM S T l r r l l - j ''", f 6''' z f,;;at,llx:il;:",,"^ - FE, 2001 og Steen Ssrensen Dagmarsgade 24.1 nr. 100

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet

DnrATr LsYN ET. Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup. Vedrorende din henvendelse til Datatilsynet DnrATr LsYN ET :lt: rt,, '11jlr.,.,,...:i,ir:.r..,,,,,.,; :ll,l i!'' Troels Olivero Henningsens,4'116 33 2900 Hellerup zo. oktober zou Datatitsynet Borgergade 28, 5. r3oo Kobenhavn K CVR-nr. l:-8837-29

Læs mere

Gmail - VS: referat stormøde 03.06.09

Gmail - VS: referat stormøde 03.06.09 Page 1 of 7 Kristian Lange VS: referat stormøde 03.06.09 1 meddelelse Lene Crossmann 3. jul. 2009 20.08 Til: lisegranerud@gmail.com, Bo Winding ,

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - www.abast.dk Kontortid: Mandag - onsdag -fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administntor Advokat Ole

Læs mere

Få et overblik over din økonomi

Få et overblik over din økonomi Uanset om det er første gang eller du har prøvet det før, er der mange ting at holde styr på. Til at begynde med kan det være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring økonomisk råderum og reelle

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

I'W. irlil. tj G',,' Vekselstrommen i vore boliger. l&'

I'W. irlil. tj G',,' Vekselstrommen i vore boliger. l&' ( Aff bade Det gir Men ledn er de alle r Den til r krer ogn ver i Billed ind i et Den gv og me Vekselstrommen i vore boliger Normale stikkontakter har en spending ph220 voit. I de fleste moderne boliger

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Problemformulering typer og faldgruber (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 3: Problemformulering

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

VEDTE,,GTER. RWa.m.b.a Sandemandsvei 1A '8700 Ronne 'TIf' 56 91 04 04 'Telefax 56 91 01 04. RW a.m.b.a. for. $ 1 Navn og hiemsted

VEDTE,,GTER. RWa.m.b.a Sandemandsvei 1A '8700 Ronne 'TIf' 56 91 04 04 'Telefax 56 91 01 04. RW a.m.b.a. for. $ 1 Navn og hiemsted "t r$ RWa.m.b.a Sandemandsvei 1A '8700 Ronne 'TIf' 56 91 04 04 'Telefax 56 91 01 04 VEDTE,,GTER for RW a.m.b.a. $ 1 Navn og hiemsted Stk. 1. Selskabets navn er RW a.m.b.a. med binavnet Ronne Vand- og Varmeforsyning.

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

rden for Farum K okushin Karate Forretnin Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK) Indkaldelse til moder. dagsorden og modepligter Q 2:

rden for Farum K okushin Karate Forretnin Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK) Indkaldelse til moder. dagsorden og modepligter Q 2: Jf. lovens $ 12 Forretnin rden for Farum K okushin Karate Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK) Ryttergirdsvej 140 3520 Farum Telefon: 4495 84 01 Opgaver og konstituering 0 1: stk"1 Bestyrelsen

Læs mere

År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G

År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G 1 Referat Ekstraordinær Generalforsamling 26. oktober 2015 År 2015, den 26. oktober kl. 19.00 afholdtes i Kulturhuset på Islands Brygge ekstraordinær generalforsamling for andelsboligforeningen SAGA G

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: Kontingent 6, stk 2. Der kan tegnes såvel aktivt som passivt medlemskab. Desuden kan der tegnes et familie medlemskab,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev.

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev. i {l^\l Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET Sag 642/7-136 MKI/MKI Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev Klageemne: Nrcvnets sagkyndige: Kgb af ring

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Som nye bestyrelsesmedlemmer kom Nina og Roger og fra start har de vist stort engagement og flid.

Som nye bestyrelsesmedlemmer kom Nina og Roger og fra start har de vist stort engagement og flid. J. nr. 11-10308 Generalforsamling den 28.05.2008. A.B. J.M. Thorvald Bestyrelsens beretning. Det seneste år har været et travlt år. Det begyndte med at de 2 suppleanter Leif og Torben indtrådte som bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Langåsens Vandværk, ekstraordinær generalforsamling

Langåsens Vandværk, ekstraordinær generalforsamling Forhold med relation til den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 4. september 2012 I det følgende er der redegjort for det forløb, der har ført frem til ovennævnte ekstraordinære generalforsamling,

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup F'UNDER & OSTENFELD Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup Arsrapport for perioden f. ianuar - 31. december 212 Samt budset for flr 213 11. resnskabsflr 6e ncn/ tbr,son bng 2o. ma,ts Zo l3 FUNDTR

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

0.-"\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev

0.-\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev FonenucERsryRErsEN 0.-"\ L AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET Sag 642/1-l19 KAMP/KAMP Klager: - - - Indklagede:, Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev Klageemne: Annullation af auktionskgb

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: tirsdag den 15. februar 2005 kl. 19 30-20 30 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Wismann Property Consult A/S Salgsprospekt af andelslejligheden Venøgade 5, 4.tv. 2100 København Ø. Månedlig boligydelse er beregnet til kr. 8.072,47 eksl. varme mm. og incl. 100% finansiering af andelskronen.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

VEDTIEGTER. Svendborg den 26. marts Patricia (Fond) havde folgende formal:

VEDTIEGTER. Svendborg den 26. marts Patricia (Fond) havde folgende formal: Svendborg den 26. marts 2014 VEDTIEGTER :{i Den 29. december 1997 blev "Patricia" (Fond) stiftet af Jens R.aahduge Vinkelvej 4, 5771 Stenstrup, Egebjerg kommune. Patricia (Fond) havde folgende formal:

Læs mere

Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A. Rye, den J.nr Initialer: /bn

Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A. Rye, den J.nr Initialer: /bn Til de andelshaverne AB Gentoftegade 55-55A Ejendomsadministration v/ Statsaut. ejendomsmægler/valuar og administrator MED Munkholmvej 370, Rye DK 4060 Kirke Såby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

4. Foreleggelse af arsregnskab, forslag til verdiansrttelse samt godkendelse af 6rsregnskabet og vardiansettelsen

4. Foreleggelse af arsregnskab, forslag til verdiansrttelse samt godkendelse af 6rsregnskabet og vardiansettelsen 63318 L EDATEA fu 2010, tirsdag den 31. august, kl.19.00, afholdtes ordiner generalforsamling i AiB Lillegrund 2=4 i Amager Kulturpunkt, loftet - oresundsvej 4, 2. sal,mej foigende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 5.11.14. N-J Bärtel, Agna Skriver, Ole Jensen, Per N. Jensen, Kjeld Larsen, Flemming Nørgaard, Jacob Toft og Palle Laugesen.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere