Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1. kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for perioden 2010 og frem 7 Økonomisk orientering maj måned 8 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 13 Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur 15 Resultatrevision Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt som følge af den aktuelle økonomiske situation 23 Valg af driftsherre til den kommende energi- og klimavenlige daginstitution på Breeltetrekanten 27 Renovering og modernisering af naturfagslokaler på Rungsted Skole 30 Fremrykning af byggeri på Rungsted skole 35 Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan 38 Opdatering af Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen 40 Den sammenhængende børnepolitik, status efter 2. år 43 Politikområde 34 - Forslag til reduktion 47 Etablering af madordning i Hørsholms daginstitutioner 53 Frigivelse af bevilling til renovering og vedligeholdelse af HRTs haller 59 Frigivelse af bevilling til bygherrerådgiver, renoveringer og tekniske projekter samt til etablering af ny omklædningsfacilitet 61 Oplæg til eliteidrætskoncept i Hørsholm Kommune 64 Ansøgning om ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers 68 Forslag til Helhedsplan : Retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægning 71 Forslag til lokalplan 141 og tillæg 11 til Helhedsplan Pleje- og ældreboliger på Kokkedal Vest 76 Stutteri på Stasevangsvej 7 - lovliggørelse af byggeri 81 Ansøgning fra HAB, afdeling Elmeparken om ommærkning af 3 ungdomsboliger, beliggende Elmeparken 51, 53 og Miljøtilsynsberetning Affaldsplan

2 Kriterier for kloaksanering 93 Undersøgelse af jordforurening i børneinsstitutioner 96 Udvidet åbningstid på Genbrugspladsen Vandtårnsvej 99 Tilgængelighedspulje Bilagsoversigt 104 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsorden Punkt 116 om oplæg til eliteidrætskoncept udgår af dagsordenen. Punkt 120 Stutteri på Stasevangsvej 7 udgår - tilbagesendes til TMU med henblik på behandling af henvendelse af 27. april fra ejers advokat. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 98 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringspunkter Orientering om borgmestermøde i KL Kjeld Holm orienterede om borgmestermøde afholdt i KL i sidste uge. ØU tog orienteringen til efterretning. Status på salget af Jobhuset I budgetaftalen fremgår, at Jobhuset på Stationsvej skal sælges. Det var derfor planen, at de hidtidige aktiviteter i Jobhuset skulle flyttes til Lyngsø Allé i år. Det forberedende salgsarbejde er derfor indledt, men det har imidlertid vist sig (i lyset af den aktuelle økonomiske situation i samfundet), at der nu er flere ansøgere til kontakthjælp. DSS foreslår derfor, at salget af Jobhuset berosættes til udgangen af 2009, idet der fortsat er behov for huset til aktiviteter for de nye ansøgere til kontanthjælp. Faciliteterne på Lyngsø Allé rummer ikke tilstrækkelig plads. Det kan i øvrigt oplyses, at DSB har rettet henvendelse om ejendommen, idet DSB gerne ser, at arealet kunne anvendes til etablering af yderligere parkeringspladser ved stationen. ØU tog orienteringen til efterretning. Henvendelse fra Oplysningsforbundenes Fællesråd Oplysningsforbundenes Fællesråd har i et brev til kommunen oplyst, at de i samarbejde med Det Internationale Akademi for Uddannelse og demokrati (IAED) har udviklet et demokratiprojekt ( Vores Danmark ), som sigter mod at skabe en god, vedkommende og bred debat i de danske kommuner (kopi fordelt til ØU-medlemmerne). Projektet kører i perioden september til sidst i oktober og vil være en møderække om to temaer: et lokalt fastlagt tema og et fælles tema, der tager udgangspunkt i samfundsøkonomien og den europæiske og globale økonomi i sammenhæng med den aktuelle globale økonomiske krise. Hvert møde vil koste kr., hvoraf de kr. vil være lokale udgifter til lokaler, annoncering, mødeledelses mm. Hørsholm Kommunes inviteres til at deltage i projektet, hvorfor jeg skal høre, om der er interesse herfor. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 ØU besluttede at sige nej tak til invitationen til projektet. Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. delegation af kompetence til fælles beredskabskommission Statsforvaltningen har nu behandlet en klage fra Beredskabsstyrelsen omkring Rudersdal og Hørsholm kommuners delegation af kompetence til Beredskabskommissionen. Konkret drejer det sig om delegation af kompetence til at godkende planerne for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Statsforvaltningen finder, at Rudersdal og Hørsholm Kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen til den fælles beredskabskommission. Planen skal således behandles af de to kommuners kommunalbestyrelser. Det er administrationens vurdering, at sagen ikke skal behandles af kommunalbestyrelsen, idet kommunalbestyrelsen den 25. februar 2008 godkendte forslaget om, at kommunalbestyrelsen tilkendegiver at være enig i beredskabskommissionens beslutning. Således anses formalia for at være opfyldt for Hørsholm Kommunes vedkommende. ØU tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 99 Acadre sagsnr.: 09/8191 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling Resume Vedrører Hørsholm Kommunes repræsentation ved den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget bemyndiger 1. viceborgmesteren eller et andet kommunalbestyrelsesmedlem som f.eks. er medlem af økonomiudvalget til at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling den Sagsfremstilling Hørsholm Kommune besidder kr. aktier i Rungsted Havn A/S. Det giver kommunen en stemmeret på Der er ordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S den Dagsordenen fastsættes jf. vedtægterne og offentliggøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Administrationen har skriftligt anmeldt Hørsholm Kommunes deltagelse som aktionær på generalforsamlingen jf. vedtægternes 7 og har samtidigt anmodet om at få skriftlig meddelelse om dagsordenen for generalforsamlingen jf. vedtægternes 4. Sidste år blev borgmester Uffe Thorndahl bemyndiget til at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling. Da borgmesteren i år er forhindret den , foreslås det at økonomiudvalget bemyndiger 1. viceborgmesteren eller et andet kommunalbestyrelsesmedlem som f.eks. er medlem af økonomiudvalget til at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Bilag - Fuldmagt i udkast - Dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Beslutning Økonomiudvalget den ØU bemyndigede 1. viceborgmester Kjeld Holm til at deltage i den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn og til at stemme nej til pkt. 5 i den fremsendte dagsorden. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Økonomiudvalget Punkt: 100 Acadre sagsnr.: 09/7862 Journalnr.: P10 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen 1. kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for perioden 2010 og frem Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for perioden 2010 og frem. Forslag Der foreslås at kvartalsopfølgningen tages til efterretning. Sagsfremstilling Kvartalsopfølgningen viser, at antallet af fødsler i 1. kvartal af 2009 har været 43. De kommende to kvartaler forventes henholdsvis 50 og 55 fødsler. På baggrund af denne forventning, samt udviklingen i antallet af kvinder og fertilitetskvotienten i løbet af det sidste kvartal, forventer administrationen, at antallet af nul-årige 1. januar 2010 vil være på niveau med det den vedtagne befolkningsprognose viser. For de øvrige aldersgrupper ser antallet med udgangen af 1. kvartal 2009 også ud til at bevæge sig i retningen af de prognosticerede antal (se bilag 1). Der er foretaget en række justeringer af boligudbygningsplanen i forhold til den plan, der lå til grund for den vedtagne befolkningsprognose. Ændringerne fremgår af bilag 2. Effekterne af ændringerne på det samlede befolkningstal er relativt ubetydelige. Økonomi/personale Administrationen har vurderet at det på nuværende tidspunkt ikker er nødvendigt at genberegne det udgiftspres, der indgår i budget Bilag - Bilag 1_ _Notat om 1 kvartalsopgørelse for befolkningsprognosen 2010 og frem - Bilag 2_ _boligudbygningsplan revideret ved 1. kvartalspofølgning Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 101 Acadre sagsnr.: 09/6664 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Økonomisk orientering maj måned Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2009 opgjort ultimo april Status for forbruget til og med april 2009 viser på de overordnede tal, at forbruget er højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 35,1 mio. kr. Samme opgørelse ultimo marts måned udviste et periodiseret merforbrug på 14,7 mio. kr. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 375,3 mio. kr. opgjort ultimo april Ud af et helårsbudget på 1.140,0 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 32,9 (de første 3 kolonner af tabel 1). I de sidste 3 kolonner af tabel 1 er forbruget opgjort i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2009 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene Tabel 1 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo april 2009 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Mindreforbrug Mindreforbrug Forbrug Vedtaget Per (-) i mio. kr. Forbrugspct. per vedtaget (-) i pct. af vedtaget af per budget budget vedtaget budget budget TMU - skat 20,0 70,9 28,2% 22,3-2,3-10,4% TMU - bruger -60,1-18, BSU 134,3 406,7 33,0% 121,5 12,8 10,5% Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 SSU 133,4 393,9 33,9% 109,3 24,1 22,0% KFU 21,3 55,6 38,3% 19,0 2,3 12,0% BEU 13,8 45,3 30,5% 13,5 0,3 2,3% ØU 52,5 167,6 31,3% 54,6-2,2-3,9% I alt 315, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 375, ,0 32,9% 340,4 35,0 10,3% I tabel 2 nedenfor er der lavet en lignende opgørelse, med den forskel at forbruget holdes op mod det korrigerede budget, ekskl. overførsler. Da der endnu ikke er foretaget mange korrektioner til det vedtagne budget (jf. tabel 4) er denne tabel på nuværende tidspunkt meget lig tabel 1. Tabel 2 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo april 2009 (mio. kr.) ift. korrigeret budget Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Mindreforbrug Per korrigeret (-) i mio. kr. af per budget korrigeret eksl. budget eksl. overførsler overførsler Mindreforbrug (-) i pct. af per korrigeret budget eksl. overførsler TMU - skat 20,0 75,8 26,4% 23,8-3,9-16,2% TMU - bruger -60,1-19, BSU 134,3 403,9 33,3% 120,7 13,6 11,3% SSU 133,4 392,5 34,0% 109,0 24,5 22,5% KFU 21,3 55,4 38,5% 19,0 2,4 12,5% BEU 13,8 44,8 30,8% 13,4 0,4 3,4% ØU 52,5 166,9 31,4% 54,4-1,9-3,5% I alt 315, , I alt ekskl. det brugerfinansierede område 375, ,2 32,9% 340,2 35,1 10,3% På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at bygningsvedligeholdelse er igangsat senere end vanligt. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 13,6 mio. kr. De 7,8 mio. kr. vedrører børn og unge med særlige behov. Ved budgetopfølgning 2 vil der blive søgt om 1,4 mio. kr. til kontanthjælp. Børn og unge området bliver fulgt tæt og i maj måned forelægges en sag på BSU vedrørende merbevilling. Det øvrige merforbrug fordeler sig ligeligt på folkeskoler og daginstitutioner. Ved budgetopfølgning 2 vil der blive flyttet 2,8 mio. kr. til disse områder fra udgiftsprespuljen under ØU s område som følge af den demografiske udvikling. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 24,5 mio. kr. ultimo april måned mod et periodiseret merforbrug på 14,2 mio. kr. ultimo marts Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 måned. På politikområde 41 - Ældre, Sundhed - kan en del af det periodiserede merforbrug forklares med manglende bogføring af indtægter på plejehjemmene, der beløber sig til 3,8 mio. kr. Herudover er der bogført 0,65 mio. kr. på driften, der bliver omkonteret til anlægsudgifter. En stor del af det periodiserede merforbrug vedrører pleje og omsorg af ældre og handicappede på enten plejehjem eller i hjemmeplejen. Laves en mere detaljeret analyse af dette område alene, kan det periodiserede merforbrug på udvalgets område nedkorrigeres med 3-6 mio. kr., da der historisk er brugt flere midler i starten af året på dette område end for hele udvalgets samlede økonomi. Administrationen har igangsat et større udredningsarbejde af politikområde 41 - Sundhed, Ældre - frem mod budgetrevision 2, der skal behandles i Økonomiudvalget d. 11. juni Udredningsarbejdet skal føre til konkrete tiltag, der kan sikre opbremsning af merforbruget, men kan også føre til en ansøgning om tillægsbevilling til politikområde 41 "Ældre, sundhed". Politikområde 42 - Social og Psykiatri - har ultimo marts til ultimo april udviklet sig i negativ retning med ca. 5 mio. kr. i periodiseret merforbrug. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 2,4 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 0,4 mio. kr., der kan henføres til en stigning i udgifter til kontanthjælp. På Økonomiudvalgets område er der periodiseret mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Ved budgetopfølgning 2 vil der ske en udmøntning af midler fra udgiftsprespuljen. Anlæg Ud af et korrigeret budget i 2009 på 53,6 mio. kr. er der ultimo april måned 2009 bogført anlægsudgifter for 11,9 mio. kr. Tabel 3 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo marts 2009 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrugspct./korrigeret budget TMU - skat 1,2 29,1 29,1 4,3% TMU - bruger 1,4 18,0 17,5 8,0% BSU 1,7 34,0 34,0 5,0% SSU 0,2 1,0 4,9 4,0% KFU 0,7 14,0 14,8 4,6% BEU ØU 6,7-51,7-46,7-14,4% I alt 11,9 44,4 53,6 22,3% Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 113,5 mio. kr. opgjort ultimo april Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Gennemsnitlige likvide aktiver, Tabel 4 viser tillægsbevillinger i 2009 fordelt på drift og anlæg Tabel 4. Oversigt over tillægsbevillinger 2009 Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Godkendte tillægsbevillinger Harmonisering af budgetterne for klubområdet KB Rungsted badestrand KB Budgetopfølgning 1 KB Jon Little Søgruppe KB Klubhus til Rungsted Kajakklub KB Kokkedal fremrykket betaling af refusion KB Frigivelse Kokkedal Vest KB Overførsler fra 2008 til samlet opgørelse KB Foreslåede tillægsbevillinger ØU 14/ Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt ØU Renovering og modernisering af naturfagslokaler ØU Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Fremrykning af byggeri på Rungsted skole ØU Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan Ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers Undersøgelse af jordforurening i børneinstitutioner ØU ØU ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Beslutning Økonomiudvalget den ØU tog orienteringen til efterretning, men anmoder administrationen om at udvise en tilbageholdende adfærd. ØU afventer analyser for politikområde 34 og 40 og en økonomisk orientering på ØUs møde i juni Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 102 Acadre sagsnr.: 08/20809 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune Resume Nu foreligger årsregnskab for 2008 og det udviser et overskud på 10,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning har været på 102,0 mio. kr. i løbet af 2008 og det er ca. 20 % lavere end i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende det samlede årsregnskab for 2008 og at videresende det godkendte regnskab til påtegning hos revisionen Sagsfremstilling Årsregnskabet for 2008 er opstillet og aflægges efter Velfærdsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og to taloversigter (bilag 2 og 3). I lighed med tidligere år fremsendes kun bilag 1 i papirform, mens bilag 2 og 3 fremsendes på mail. Det skyldes at de to bilag er meget omfangsrige og har en høj detaljeringsgrad. For at få et hurtigt overblik anbefales det, at læse afsnittet Økonomisk resultat på side 4 og eventuelt supplere med efterfølgende afsnit frem til Indtægter og udgifter side 10. Økonomi- og målopfølgningerne for hver enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning. Årets resultat udviser et overskud på 10,1 mio. kr., som i forhold til det korrigerede budget er et forbedret resultat på 51,3 mio. kr. netto. Heraf bliver der overført 50,9 mio. kr. til På det skattefinansierede område er der et overskud på 14,8 mio. kr., hvilket er 42,6 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget. Det brugerfinansierede område udviser et underskud på 4,7 mio. kr., hvilket indebærer, at kommunens gæld til området er blevet tilsvarende nedbragt. Bilag 1 og 2 trykkes i deres sædvanlige indbundne form og samtidig bliver de gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside. Bilag 3 vil kun være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Aflæggelse af kommunens regnskab efter de ovennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Velfærdsministeriet inden d. 1. juni. Kommunikation Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse, og det trykte regnskab fremsendes til en lang række interessenter. Det trykte regnskab vil desuden ligge tilgængeligt i Borgerservice og på biblioteket. Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har godkendt regnskab og overførsler på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget 23. marts 2009 Børne- og Skoleudvalget 24. marts 2009 Kultur- og Fritidsudvalget 25. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalget 25. marts 2009 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 26. marts 2009 Økonomiudvalget 26. marts 2009 Bilag - Bilag 1. Beretning Regnskab Bilag 2. Taloversigt udgiftsbaseret regnskab Bilag 3. Taloversigt omkostningsbaseret regnskab 2008 Noter til bilag Bilag 2 og 3 fremsendes kun pr. mail. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 103 Acadre sagsnr.: 08/14769 Journalnr.: P16 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur Resume Inden udgangen af 2009 skal kommunalbestyrelsen ifølge planloven vedtage en ny Helhedsplan (kommuneplan). Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune har valgt en temarevision. Helhedsplanens to dokumenter Hovedstruktur og Rammer for lokalplanlægning skal forud for vedtagelsen sendes i 8 ugers høring. I dette dagsordenspunkt behandles Forslag til Hovedstrukturen, som indeholder kommunalbestyrelsens visioner og indsatsområder. Hovedstrukturen forlægges alle fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur til offentlig høring i perioden fra tirsdag den 16. juni til onsdag den 16. september I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning afholdes der ingen borgermøder i forbindelse med høringen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af Plan- og Agenda 21 strategien "Hørsholm i Bevægelse" besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle laves en temarevision af Helhedsplanen med følgende temaer: Sunde borgere By og bolig Erhverv og Beskæftigelse Natur og miljø Klima og energi. Dokumentet Hovedstruktur er revideret således, at der foreslås nye visioner, der er tilpasset de valgte temaer og dokumentet er desuden ajourført i forhold til ny lovgivning og konsekvensrettelser på baggrund af nedlæggelse af Frederiksborg Amt og HUR (Hovedstadens Udviklingsråd), som har betydning for nogle indsatsområder i Hovedstrukturen (fx Askehavegård og Sjælsmark Kaserne). Formulering af nye visioner har været drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde den 5. marts I det følgende gennemgås de enkelte kapitler/afsnit kort og der redegøres for ændringer. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Hørsholm og verden omkring os Afsnittet indledes med befolknings- og boligprognoser, der er ajourført og fremskrevet i forhold til ny 12-årig planperiode. Der redegøres for forhold til overordnede planer som Landsplandirektivet Fingerplan 2007 og Den Regionale Udviklingsplan, udarbejdet af Region Hovedstaden. Forslag til Helhedsplan er i overensstemmelse med de overordnede planer. I landsplandirektivet Fingerplan 2007 sætter miljøministeriet rammerne for den fremtidige byudvikling i Hørsholm. (Der redegøres for Fingerplanens konsekvenser i afsnit By og bolig) Hørsholm er en del af Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har i 2008 vedtaget den Den regionale Udviklingsplan. Udviklingsplanen indeholder en vision og syv pejlemærker. Helhedsplanen for Hørsholm Kommune er i overensstemmelse med fokusområderne i den regionale udviklingsplan. By og bolig Askehavegård I Helhedsplan er Askehavegårdområdet i Hovedstrukturen udpeget som fremtidigt "perspektivområde", som kommunalbestyrelsen på længere sigt ønskede at udvikle som boligområde. Fingerplan 2007 fastlægger at områder vest for Helsingørmotorvejen i Helsingørfingeren ikke må udlægges til byformål. Askehavegårdområdet er derfor, som konsekvens af bestemmelserne i Fingerplan 2007, i denne Hovedstruktur ikke medtaget som "perspektiv område" for fremtidig byudvikling. Sjælsmark Kaserne I Helhedsplan var Sjælsmark Kaserne udpeget som et særligt indsatsområde, på baggrund af Forsvarsministeriets beslutning om at nedlægge kasernen og ønske om at vurdere mulighederne for en eventuel byudvikling. Sjælsmark Kaserne er beliggende i landområdet i den grønne kile mellem Helsingør og Hillerød fingeren. Området kan ikke byudvikles efter bestemmelserne i Fingerplan Forsvarsministeriet forventer en fortsat anvendelse til forsvarsmæssige formål. Området er ikke i Helhedsplan et særligt indsatsområde. Området var i Helhedsplan udlagt til fremtidige rekreative forhold. Denne fremtidige anvendelse er fastholdt i Helhedsplan Byomdannelse og fortætning Kommunalbestyrelsen ønsker, i overensstemmelse med den overordnede planlægning, at fokusere på byomdannelse og fortætning i særligt udvalgte områder i kommunen. De udvalgte områder er Bymidten, Usserød Kongevej og dele af Rungstedvej samt de stationsnære områder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst Stationer. Usserød Kongevej Kommunalbestyrelsen har i maj 2008 godkendt Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej (Vejledning Usserød Kongevej) og dermed åbnet for fortætning langs Usserød Kongevej. Vejledningens overordnede principper er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser. Rungsted Kyst Station DSB ejer områder omkring Rungsted Kyst Station, som de har ønsket at udvikle til boligformål. Skitseforslag til bebyggelse har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2005, men der blev ikke truffet beslutning om igangsættelse af lokalplanarbejde. Fortætning i området er i overensstemmelse med bestemmelser i Fingerplan 2007 om tæt by omkring stationerne. Intentionerne i skitseprojektet er indarbejdet i Helhedsplanens rammebestemmelser, der således er forberedt på fortætning i området. Kokkedal Vest og Nordvest I begyndelsen af 2009 er der afholdt arkitektkonkurrence om plejeboliger på Kokkedal Vest og en lokalplan er under udarbejdelse. Kokkedal Vest området tænkes udviklet dels med pleje- og ældreboliger, dels familieboliger. Også området Kokkedal Nordvest, der tidligere Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 har været anvendt til nyttehaver, ønskes udviklet til boligformål, i overensstemmelse med overordnet målsætning om udbygning i de stationsnære områder. Boligpolitik Kommunalbestyrelsen har i 2009 vedtaget en boligpolitik. I Helhedsplan tilkendegives, at Kommunalbestyrelsen også ønsker at udarbejde en arkitekturpolitik. Dette arbejde er ikke igangsat. I Helhedsplan er ønsket fastholdt, suppleret således at det bliver en samlet by - arkitekturpolitik. En grøn og blå kommune I Helhedsplan er der i kapitlet en grøn og blå kommune fokuseret på borgernes muligheder for at opleve og udnytte de blå og grønne områder. Kommunalreformen og kravet om at retningslinjerne fra Regionplan 2005 skal indarbejdes i Helhedsplanen betyder at kommunerne har fået ansvar for at varetage natur- og landskabshensyn ikke alene som et rekrativt gode for borgerne, men også i forhold til at beskytte naturen ud fra biologiske interesser. Planlægning af natur og grønne områder er også en vigtig parameter i forhold til de meget aktuelle udfordringer om klimaændringer og tilpasning til disse. Regionplanens retningslinjer for arealanvendelse er indarbejdet i dokumentet Retningslinjer for arealanvendelse og rammer for lokalplanlægning. Kultur og Fritid Kultur og fritid er ajourført i forhold til initiativer og tiltag i den forløbne planperiode. Kommunalbestryelsen har fx i sommeren 2007 vedtaget en ny kulturpolitik og i 2008 en ny bibliotekspolitik. Synergi mellem kultur- og fritidsliv og integrering af sundhed på alle niveauer er vigtige elementer. Fornyelse af Idrætsparken er en af de store indsatsområder som spænder på tværs af de kommunale politikområder. Børn og Unge Skoler og institutioner er i konstant udvikling og en ny sammenhængende Børne og ungepolitik er under udarbejdelse, hvor også de overordnede temaer sundhed og klima, energi og miljø søges integreret. Det kommer bl.a. til udtryk ved planlægning af en ny klimainstitution, hvor klimatilpasning og ressourceforbrug indgår i byggeriet og også søges inddraget i det pædagogiske arbejde. Ældre og seniorer Generelt har Kommunalbestyrelsen haft stor fokus på at etablere gode boliger for seniorer og også at etablere de nødvendige pleje- og ældreboliger samt genoptræningscenter. Beslutningen om at etablere nye pleje- og ældreboliger i Kokkedal Vest området har været den medvirkende årsag til udarbejdelsen af en masterplan for Idrætsparken og Kokkedalområderne. Byggeriet af nye plejeboliger, vil som andet nybyggeri i kommunen, tilstræbes at være miljøvenligt og klimatilpasset. Den vedtagne sundhedspolitik lægger vægt på forebyggelse, som skal sikre at fremtidens ældre holder sig sunde længst muligt. Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for det frivillige arbejde fx med oprettelse af Selmersbo som frivillighedscenter. Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse har været et særligt fokusområde i perioden og Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en erhvervspolitik, ligesom kommunen i forbindelse med etableringen af Jobcenter efter kommunalreformen har overtaget store opgaver med jobformidling. I de kommende år vil kommunerne overtage endnu flere opgaver med beskæftigelse og jobformidling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Klima, energi og miljø Klima, energi og miljø er et særligt fokusområde. I Hovedstrukturen er temaerne opdelt i kapitlerne Miljø og ressourcer og Klima og energi. Indsatserne vil blive iværksat i de kommende år, men er i Helhedsplan søgt integreret, fx med bestemmelser om miljørigtigt byggeri mm. Trafik og transport Trafik og transport omhandler bl.a. tiltag om cykelhandlingsplan og trafiksikkerhed. Cykelhandlingsplanen er i god overensstemmelse sundhedspolitikken, ligesom en øget brug af cykler også vil være til fordel for miljøet. Udbygning af cykelstierne indgår i de fremtidige planer. Hovedstrukturen for trafik viser også overordnede veje, planlagt af vejdirektoratet, som fx den såkaldte ring 5, der er vist som forlængelse af Sjælsmarksvej med tilslutning til Hørsholm Kommunes vejnet ved motorvejen og Ådalsvejs forlængelse. Denne vejføring som tidligere har været en del af Regionplan 2005 skal nu indgå i de kommunale planer. Hørsholm Kommune har tidligere i høringssvar til Regionplan 2005 gjort indsigelse mod denne vejføring. Vejdirektoratet har ikke tidsfastsat en realisering af vejprojektet eller et endeligt tracé for vejen, men Vejdirektoratet ønsker udlægget til vejudlæg fastholdt. Sunde borgere i Hørsholm Sundhed har været et vigtigt fokusområde i den forløbne periode og Kommunalbestyrelsen har vedtaget en sundhedspolitik. Baggrunden for dette nye fokusområde er, at ansvaret for forebyggelse og genoptræning med kommunalreformen er overgået til kommunerne. Sundhed skal integreres i alle politikområder og sundhed er indtænkt i de øvrige temaer. De tiltag, der gøres for at forbedre befolkningens sundhed er også ofte til gavn for klima og miljø. Kommunikation Helhedsplan vil blive sendt i offentlig høring. I forbindelse med høringen vil der blive annonceret og udsendt presse meddelse. Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet i alle fagudvalg. SSU Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer til afsnit Ældre og Seniorer: Vision Vi vil tilbyde Hørsholms seniorer en god hverdag ved at fastholde og udvikle gode tilbud inden for boliger, sundhed, fritid og kultur, og hvor der er behov for hjælp. Vi lægger vægt på, at fremme sundhed og forebygge sygdomme, fordi der er med til at skabe et trygt og aktivt seniorliv med kvalitet. Indsatsområder Her tilføjes: 18 døgngenoptræningspladser 18 fleksible pladser og et genoptræningscenter. Ældre- og plejeboliger - kort - her tilføjes 36 fleksible pladser og genoptræningscenter. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Selmersbo og frivillighedscenter er to forskellige ting og skal også skrives sådan. BSU Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget godkendte forslag til Helhedsplan Hovedstruktur med følgende ændringer til afsnit Børn og Unge: Der skal indføres bemærkninger om sikring af daginstitutioner og skoleforsyningen som følge af udbygningen af Kokkedal Vest og Nordvest. Der skal indføres bemærkninger om hvorledes specialskoleforsyningen sikres med den fulde kommunale overtagelse af dette ansvarsområde. Der skal være henvisning om valget af Børne- og familiepolitik som strategisk indsatsområde. Fraværende: Anders Borgen (C) TMU Beslutning i Teknik- og miljøudvalget den Teknik og miljøudvalget godkendte forslag til Hovedstruktur KFU Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den KFU godkendte forslag til Hovedstruktur med følgende bemærkninger: på s. 17 ændres afsnitsoverskriften "Kultur Trommen" til "Kulturhus Trommen" i første sætning i samme afsnit tilføjes "Hørsholm kommunes kulturhus"... i billedteksten ændres Kulturnatten til Kulturdagene på s. 18 præciseres at der i Fuglsanghus er 10 årlige udstillinger. på s. 18 under Egnsmuseet tilføjes museets udfordringer med de fysiske magasinforhold Fraværende: Thorkild Gruelund ( C ) Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 BEU Beslutning i Beskæftigelses og Erhvervsudvalget den BEU godkendte forslag til Hovedstruktur. Forslag om at arrangere et fælles møde med Teknik og Miljøudvalget med henblik på at drøfte de tilgrænsende områder mellem de to udvalg Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Bilag - Forslag til Helhedsplan Hovedstruktur.pdf Beslutning Økonomiudvalget den ØU godkendte punktet med redaktionelle rettelser. Derudover skal sidste sætning i afsnittet om ældre og seniorer tilrettes således: Der er i perioden også gjort en indsats for at etablere gode forhold for de frivillige fx med etablering af et frivillighedscenter med base på Selmersbo. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere