Den politiske organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den politiske organisation"

Transkript

1 Regnskab 2010

2 Den poltske organsaton Byrådet Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nssen (A) Pa Bødtker (A) Carsten Nelsen (A) Bo Hlsted (A) Tnne Borch Jacobsen (V) Lars Søndergaard (V) Pernlle Solvg Grax (V) Thomas Elgaard Larsen (V) Thomas Bak (V) Preben Goth (V) Hanne Berg (F) Ole Bergmann (F) Mette Ptts (F) Stedfortræder for Szan Daod Ebba Anker Nelsen (F) Thomas von Jessen (C) Chrstan de Jonqéres (C) Lars Smonsen (B) Krstan Hegaard (B) Flemmng Rømer (O) Clas Brkelyng (L) Hossen Armand (Borgernes stemme)

3 Indholdsfortegnelse Beretnng Forord... 4 Økonomsk resltat... 5 Årets gang Bemærknnger og opfølgnng på mål Poltkområde 1 Natr og Mljø...12 Poltkområde 2 Kommnale Grønne Områder...14 Poltkområde 3 Veje og Trafk...15 Poltkområde 4 Kommnale Ejendomme...17 Poltkområde 5 Frtd og Erhverv...19 Poltkområde 6 Skole...21 Poltkområde 7 Unge og Integraton...24 Poltkområde 8 Børn...27 Poltkområde 9 Kltr og Trsme...30 Poltkområde 10 Udsatte Børn og Unge...32 Poltkområde 11 Beskæftgelse...35 Poltkområde 12 Sndhed og Forebyggelse...37 Poltkområde 13 Pleje og Omsorg...39 Poltkområde 14 Handcap og Socalpsykatr...41 Poltkområde 15 Beredskab...44 Poltkområde 16 Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte...46 Poltkområde 18 Anlæg...48 Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabsprakss Regnskabsoversgter og noter Drftsregnskab...55 Balance...56 Noter tl drftsregnskab og balance...57 Omkostnngskalklatoner vedr. personlg og praktsk bstand...70 Regnskabsoversgt Tværgående artsoversgt Regnskab

4 Forord Fredensborg Kommne er kommet godt gennem Dog kke helt den sværdslag. Bdgettet blev åbnet foråret 2010 med henblk på at fnansere et merforbrg på 28 mo. kr. tl de store dfordrnger på det specalserede specalområde var også året hvor sneplovene kom svng, og det har lgeledes sat st præg på dgfterne på dette område. Den nye skolestrktr er n på plads og mplementeres agst Fredensborg Kommne sætter den faglge og pædagogske bæredygtghed højt, sådan at alle børn kan få det bedste ndervsnngstlbd. På dagnstttonsområdet er der ndført områdeledelse seks områder og et selvejende netværksområde. Den daglge leder de enkelte nstttoner kan n koncentrere sg om de nære værder, og områdelederen tager n hånd om de overordnede admnstratve opgaver. Dermed blver der mere td tl børnene. Fredensborg blev 2010 dfordret med ekstrem nedbør og oversvømmelser Kokkedal. Der er arbejdet med spldevandsplaner, vandforsynngsplan og vand- og natrhandlngsplan samt en samlet Blå Plan. Den Blå Plan vser, hvlke steder, der er krtske forhold tl oversvømmelser som følge af klmaforandrngerne. Planens mål er en handlngsplan med henblk på at afhjælpe rskoen for oversvømmelse. Klmaet blev sat på dagsordenen 2010 med oprettelsen af et klmasekretarat og dvklngen af en ambtøs energpoltk. Sgtepnktet er klart: V skal som mnmm redcere CO2 dslppet med 2 % om året frem tl El-bler er et andet ambtøst klmantatv, som skal bdrage tl målsætnngen om et fosslfrt samfnd. Kommnen skal selv ndkøbe el-bler, hvor det gver menng, og så skal v kke mndst skre rammerne for, at vores borgere kan vælge det som alternatv tl almndelge bler. Kommnens kassebeholdnng kom styrket d af Den gennemsntlge kassebeholdnng er løbet af året er steget med kr. 72,8 mo., og v står dermed en staton, hvor v har fået løst den lkvdtetskrse, v stod med Beskæftgelse og det lokale erhvervslv står også højt på den poltske dagsorden. Derfor har jeg sammen med formanden for Frtds- og Erhvervsdvalget og Arbejdsmarkedsdvalget været på en række vrksomhedsbesøg. En lokal økonom vækst fordsætter nemlg både et levende erhvervslv, men så sandelg også så lav en arbejdsløshed som mlgt. Et de områder v har særlgt foks på er ngdomsarbejdsløsheden, hvor v 2011 skal tage de første skrdt mod at få Danmarks laveste ngdomsarbejdsløshed. På byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen Borgmester Regnskab

5 Økonomsk resltat 2010 Resltatet for 2010 vser en ændrng lkvde aktver på 87,9 mo. kr., som fordeler sg med et samlet mndreforbrg på det skattefnanserede område på 12,3 mo. kr. og en forskydnng på lån og balancer på 75,7 mo. kr. De lkvde mdler er med resltatet for 2010 forøget med 132,7 mo. kr. mere end korrgeret bdget. Afvgelserne på regnskabsresltatet og det korrgerede bdget på det skattefnanserede område skyldes afvgelser på både drften med 43,2 mo. kr. og på anlæg med 28,6 mo. kr. På det brgerfnanserede område er der en afvgelse på 12,8 mo. kr. Lån og balanceforskydnnger vser en forøgelse af lkvde mdler på alt 48,0 mo. kr. forhold tl det korrgerede bdget. Årsagen tl afvgelserne forhold tl det bdgetterede samt ddybende bemærknnger tl tabellen fremgår af de følgende afsnt. ØKONOMI Regnskabsresltat 2010 (1.000 kr., løbende prser) Regnskab 2009 Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 I. Det skattefnanserede område Skatter, tlskd og dlgnng Drftsvrksomhed ncl. Statsrefson Renter og krsreglerng Prmært drftsresltat Anlægsvrksomhed Resltat af det skattefnanserede område II. Brgerfnanserede område Drft Anlæg Resltat af det brgerfnanserede område Resltat alt III. Lån og balanceforskydnnger Optagne lån (alm. drft) Afdrag på lån Balanceforskydnnger Resltat af lån og balanceforskydnnger Ændrnger af lkvde aktver *) *) + forbrg af lkvde mdler / - forøgelse af lkvde mdler Regnskab

6 Mlloner Lkvdtet Daglg kassebeholdnng Gennemsntlg kassebeholdnng Lkvdtet Den gennemsntlge lkvdtet var den 1. janar ,4 mo. kr. og ved dgangen af 2010 var den øget tl 85,1 mo. kr. I alt er den gennemsntlge lkvdtet steget 2010 med 72,8 mo. kr. Udvklngen lkvdteten fremgår af ovenstående krve dels form af den daglge kassebeholdnng samt den gennemsntlge lkvdtet. Stgnngen kassebeholdnngen 2010 på 72,8 mo. kr. skyldes prmært mndre forbrg både på drft og anlæg, gnstg dvklng afkastet på kaptalforvaltnng samt kke forbrgt kvaltetsfonds mdler. Det skattefnanserede område I 2010 valgte Fredensborg Kommne at statsgarantere skattendtægterne og de tlhørende beløb tl Tlskd og dlgnng. Statsgaranten blev vrderet som det økonomsk mest fordelagtge. En konsekvens af valget er, at der er en høj grad af skkerhed for de centrale ndtægter, det der kke er en efterreglerng som ved selvbdgetterng. Valget ndebærer med andre ord at beløbene for Tlskd og dlgnng som dgangspnkt lgger fast. Allgevel blev ndtægterne 2010 opjsteret med 49,4 mo. kr. forklarngen følger nedenfor. Det oprndelge ndtægtsbdget for Tlskd- og dlgnng dgjorde netto 260,0 mo. kr. og det korrgerede bdget lød på 309,4 mo. kr. ndtægterne blev således forøget med 49,4 mo. kr. gennem I tabellen nedenfor kan de forskellge emner opreglerngen ses der var tale om både ndtægter og dgfter. ØKONOMI Fra oprndelgt bdget 2010 tl korrgeret bdget 2010 Udgft Indtægt Netto Mdtvejsreglerng Beskæftgelsestlskd Frokostordnnger dagnst Forhøjelse af ældretlskd - Styrket kvaltet ældreplejen Andre korrektoner -700 Kvaltetsfond, ej dnyttet Udgfter alt Regnskab

7 Den største enkeltpost opreglerngen bestod ndfasnngen af beskæftgelsestlskddet på 40,8 mo. kr. Kommnerne blev 2010 tlført et nyt område de forskrede ledge, og beskæftgelsestlskddet sklle dække merdgfterne tl dette. Ved vedtagelsen af bdget 2010, blev overtagelsen af det nye område behandlet på den måde, at det var resltatet af de nye dgfter og ndtægter, der tlsammen ophæver hnanden og gver en netto-effekt på 0 kr. Efterfølgende blev der ndarbejdet brttondtægter og -dgfter tl de forskrede ledge. Ekstrandtægten på 40,8 mo. kr. blev altså modsvaret af en dgft på 40,8 mo. kr. på poltkområde 11. Andre emner, der kom tl 2010 efter vedtagelsen, var frokostordnnger dagnstttoner, mdtvejsreglerng, og en forhøjelse af ældretlskddet. Mdtvejsreglerngen blev på 13,68 mo. kr. og blev prmært gvet tl stgende dgfter tl overførselsndkomster som følge dårlgere beskæftgelse pga. Fnanskrsen. Den sdste post, der blev ændret 2010, var Kvaltetsfondstlskddet, som blev 9,5 mo. kr. lavere end forventet. Kvaltetsfondstlskddet var oprndelgt på 28,3 mo. kr. men måtte nedregleres med 9,5 mo.kr. pga. manglende forbrg på det tlhørende anlægsbdget. Tlskddet blev gvet nder fordsætnng af, at Fredensborg brgte 56,6 mo.kr. tl forstærket vedlgeholdelse af bygnnger på ældre-, børne- og skoleområdet. Det lykkedes kke at dføre de planlagte vedlgeholdelsesprojekter, tlskddet måtte derfor tlpasses. De 9,5 mo. kr. overføres / deponeres og dbetales takt med at vedlgeholdelsesarbejderne blver færdge Drftsvrksomhed Regnskab 2010 på drft og statsrefsoner vste et højere mndreforbrg end bdgetteret på 44,2 mo. kr. Det samlede drftsresltat er et resltat af merog mndreforbrg på de enkelte poltkområder. Af store afvgelser kan nævnes mndreforbrg på områderne Skole (5,9 mo. kr.), Børn (15,2 mo. kr.), Udsatte børn og nge (6,6 mo. kr.), Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte (28,7 mo. kr.). Hertl kommer at der har været større merforbrg på poltkområderne Veje og Trafk (10,3 mo. kr.) samt på Handcap og socalpsykatr (7,8 mo. kr.). En mere detaljeret gennemgang af de enkelte poltkområders resltat for 2010 er beskrevet særsklt de kommende afsnt beretnngen. Her gver hvert poltkområde forklarng tl deres regnskabsresltat samt følger op på områdets mål og kvaltetskrav for De atomatske overførsler fra 2010 tl 2011 fordeler sg med 9,8 mo. kr. på områder med 100 % overførsel og 27,8 mo. kr. på områder med +/- 5 % overførsel. Hertl kommer dspensatonsansøgnngerne, som dgør 1,3 mo. kr. Dette skal ses sammenhæng med et mndreforbrg på 5,5 mo. kr., som områderne har valgt at lægge kassen. Dette reslterer en samlet overførsel fra 2010 tl 2011 på alt for 33,3 mo. kr. (afrndet). Overførselssagen er endn kke poltsk behandlet, men blver behandlet samtdg med regnskabet. Overførslerne fra 2009 tl 2010 dgjorde 31,3 mo. kr. og forklarer noget af den forskel (88,0 mo. kr.), der er mellem oprndelgt bdget og korrgerede bdget for 2010 på drftsvrksomhed nklsv statsrefsoner. ØKONOMI Overførsler (mo. kr.) Tl 2010 Tl 2011* Drft Mer/mndreforbrg på 5% 12,6 27,8 100% overførsel 14,2 9,8 Ansøgnng 4,5 1,3 Mndreforbrg, bdgetrevson ,5 I alt overførte drftsbevllnger tl næste år 31,3 33,3 *Overførslerne tl 2011 er endn kke poltsk behandlet. Regnskab

8 Mo. kr. Anlægsvrksomhed På det skattefnanserede anlægsområde vste regnskabet et resltat på kr. 54,2 mo. kr. mod et korrgeret bdget på kr. 82,8 mo. kr. En afvgelse på kr. 28,6 mo. kr Anlæg 2010 Anlægsdgfter, netto Bdget Frgvne Forbrg Resltatet af anlægsregnskabet 2010 vser på dgftssden, at der er et mndreforbrg set forhold tl det korrgerede bdget. Dette skyldes hovedsagelgt at der på flere af projekterne har været anlægsforskydnnger, således at der er sket en tdsmæssg forskydnng. På ndtægtssden har der været færre ndtægter som følge af svgtende salgsndtægter. For en mere detaljeret gennemgang henvses tl beskrvelsen af poltkområdet senere afsnt. Der er på det brgerfnanserede område bdgetlagt anlægsprojekter for kr. 12,8 mo. kr. Dette er foretaget for rent teknsk at knne få anlægsprojekterne regnskabsafslttet. Fremadrettet vl der kke blve bdgetlagt på det brgerfnanserede område, det forsynngen er blevet et selvstændgt selskab. Lån og balanceforskydnnger Lån Der var bdgetlagt med en lånoptagelse på kr. 27,9 mo. kr. det oprndelge bdget Regnskab 2010 vser mdlertd 53,8 mo. kr. - altså blev der optaget kr. 25,9 mo. kr. mere end oprndelg planlagt. Årsagen tl det højere låneoptag 2010, var at der fra Regerngens sde blev gvet mlghed for at lånefnansere ekstra anlægsdgfter som led en fnanspoltsk stmlerng af dansk økonom. Fredensborg Kommne fk efter ansøgnng en ekstra lånedspensaton på 30 mo. kr. tl konkrete projekter. Da flere af projekterne kke blev færdge 2010, har den flde dspensaton kke knnet dnyttes 2010, og der er søgt Indenrgsog Sndhedsmnsteret (ISM) om adgang tl at overføre det resterende beløb tl Svar på ansøgnng modtages maj I opgørelsen af den endelge låneramme 2010, ndgår også de to områder, der gver atomatsk låneadgang nemlg dlæg tl ndefrosne ejendomsskatter og energbesparende foranstaltnnger, og dsse steg mere end bdgetlagt Som nævnt ovenfor nder Tlskd og dlgnng, lykkedes det kke at gennemføre det flde planlagte anlægsbdget på Kvaltetsfondsområdet, og dette greb nd dnyttelsen af de oprndelgt gvne lånedspensatoner. At der allgevel kan hjemtages lån for alt 53,8 mo. kr. skyldes således at områderne med atomatsk låneadgang knne kompensere. (men dog forhåbentlg 2011 efter tlsagn fra ISM). Balanceforskydnnger Balanceforskydnngerne var bdgetlagt tl en ndtægt på -0,5 mo. kr., I løbet af året blev dette korrgeret tl en ndtægt på -2,0 mo. kr. Regnskabsresltatet blev mdlertd på -49,5 mo. kr. altså en afvgelse på -47,5 mo. kr. merndtægt. Af enkelte bdgetposter som afvger kan nævnes efter afregnng med Fredensborg Forsynng med en merndtægt på 3,13 mo. kr. Tl at trække den modsatte retnng dgfter på toldmoms og remtterng på 22,0 mo. kr. Resten af afvgelsen forhold tl bdget skyldes hovedsagelgt forskydnnger mellem årene. Afvgelsen på balanceforskydnngerne skyldes for hovedpartens vedkommende, at der 2009 blev fordbetalt dgfter der vedrørte bdget 2010 på 51,8 mo. kr. hvlket gver den tlsvarende postve ndtægt på balanceforskydnnger I 2010 er der forbrgt 16,6 mo. kr. vedrørende 2011, dette gver 2010 regnskabet en nettoforskydnng på 35,2 mo. kr. I 2011 foregår der lgeledes bogførnger på 2010 hvlket gvet en netto ndtægts forskydnng på 25,7 mo. kr. Regnskab

9 Årets gang 2010 Året 2010 kom tl at stå klmaets navn Fredensborg Kommne. I 2009 blev Fredensborg tl klmakommne og dette har præget det forgangne år med tltag lge fra darbejdelse af energpoltk tl affaldshåndterng. I det følgende vl nogle af de mange spændende mlepæle 2010 bragte med sg Fredensborg Kommne blve beskrevet. Genbrg og affaldshåndterng For at mndske klmapåvrknngen fra affaldshåndterngen er der 2010 sat foks på at øge genbrg af affald. Dette er bl.a. sket ved at ndføre nye fraktoner tl genanvendelse på Fredensborg Kommnes genbrgspladser. Samt ved at motvere tl øget affaldssorterng ved krav om anvendelse af gennemsgtge affaldssække. Hertl kommer at der arbejdes med at dbygge fjernvarmenettet for hermed at øge dnyttelsen af energen der dvndes fra affaldsbrændngen på Nordforbrændng. Klmakommne Kommnen har tltrådt Danmarks Natrfrednngsforenngs klmakommneaftale og krveknækkeraftale. Der er fastsat mnmmsmål for kommnens redkton af CO2 emssonen fra den kommnale vrksomhed. Men også kommnens borgere og erhverv må gennemføre væsentlge omlægnnger af energforbrget, hvs v skal yde et far bdrag tl de kommende natonale forplgtelser. For at nå de fastsatte mål, er der etableret et klmasekretarat. Sekretaratet er sammensat på tværs af kommnen. For at få et bedre og mere nanceret grndlag for besltnnger og planer har kommnen etableret et klmaform - et teknsk dalogform. Her kan borgere og repræsentanter for erhvervslvet med teknske, økonomske kompetencer vedrørende energ og mljø sammen med kommnens admnstraton vrdere mlge teknologer, løsnnger og ntatver. Et rådgvende form den et formelt ansvar. En åben, målrettet og faglg debat er målet. Første møde fandt sted marts 2010, hvor Fredensborg Kommnes klmaarbejde og klma- og energplan drøftes, samt mlge emner for kommende møder. Energpoltk Efter gennemført bdgetmodel på poltkområde Kommnale Ejendomme forelgger der en handlngsplan, som er påbegyndt mplementerng. Kommnens ejendomme er gennemgået og der er skabt overblk over energforbrget va systemet MnEnerg. Et system der månedlgt kan følge op på energforbrget på kommnens bygnnger. Der er lavet en decentral energmodel, hvor energbdgetterne decentralseres med henblk på skabe større opmærksomhed på forbrget. De teknske servcemedarbejdere er gang med et længere ddannelsesforløb med henblk på at nedbrnge energforbrget og forbedre ndeklmaet. Ny skolestrktr November 2010 beslttede Byrådet at ændre kommnens skolestrktr således at der fra den 1. agst 2011 er seks skoler Fredensborg Kommne mod tdlgere elleve. Målsætnngen er at skolerne skal være faglgt/pædagogsk bæredygtge og at alle børn skal have et ndervsnngstlbd af samme høje kvaltet. Dagnstttonerne og områdeledelse Dagnstttonerne fk 2010 en ny ledelsesstrktr form af områdeledelse. Kommnen har n seks områdeledere og et selvejende netværksområde. Lederne af områderne falder endelgt på plads foråret 2011 og strktren vl derefter knne mplementeres endelgt. Borgere skal leve længere og med mndst mlg sygdom Fredensborg Kommne modtog en tre-årg bevllng fra Indenrgs- og Sndhedsmnsteret med henblk på at værksætte forløbsprogrammer for borgere med Kronsk Obstrktv Lngesygdom (KOL) og Dabetes Type 2. Programmerne er blevet darbejdet og der har været tlbd om rygestopkrser, kost- og motonsaktvteter samt afholdt krss om Lær at leve med kronsk sygdom. Sndhedsbssen Den kommnale lghed sndhed blandt kommnens borgere skal redceres og derfor har sndhedsbssen været på prvate og kommnale arbejdspladser I bssen har der været tlbdt screenng og rådgvnng om en snd lvsstl. Regnskab

10 Færre nge ledge Antallet af nge ledge faldt med 8 % løbet af Dette tl trods for at der har været en stgnng blandt de forskrede nge ledge. Redktonen skyldes et markant fald for nge på kontantog starthjælp. Indsatsen for de nge er højt prorteret både admnstratvt og poltsk. Partnerskabsaftale på ngeområdet Fredensborg Kommne har efteråret 2009 ndgået en partnerskabsaftale med Integratonsmnsteret. Aftalen har tl formål at modvrke margnalserng blandt nydanske børn og nge. Partnerskabsaftalen mellem Integratonsmnsteret og Fredensborg Kommne retter sg mod fre overordnede ndsatsområder, som hver sær dmøntes en række konkrete delprojekter/ndsatser: Krmnaltetstrede børn og nge, Unge på kanten af ddannelsessystemet, Tdlg ndsats socalt dsatte famler, Intern organserng og tværfaglgt samarbejde. Der er 11 konkrete ndsatser der alle søsættes nden for partnerskabsaftalens rammer men fngerer prakss som selvstændge projekter med særsklte projektgrpper, projektledere og projektbeskrvelser. I 2010 er 10 af de 11 ndsatser aftalen sat gang og den sdste ndsats sættes gang Regnskab

11 Bemærknnger og opfølgnng på mål 2010 drft og anlæg I de følgende afsnt vl hvert poltkområde følge op på deres mål og kvaltetskrav for Områderne vl desden følge op på regnskabsresltatet og afgve bemærknnger tl hovedlnjerne det økonomske resltat. Opfølgnngen på målene tager st afsæt Økonom og Kvaltet Hvert poltkområde har således flgt op på de for 2010 satte mål. I sommeren 2010 vedtog Byrådet en række kvaltetskrav for hvert poltkområde. Opfølgnngen på dsse krav for 2010 er lgeledes foretaget den følgende beretnng på hvert af poltkområderne. Økonomopfølgnngen er foretaget d fra at markante afvgelser forhold tl det korrgerede bdget beskrves. Fredensborg Kommne har valgt at ndbygget en besparelse prsfremskrvnngen. Således at dgangspnktet er KL s skøn tl prs- og løndvklngen med korrekton på vsse prsfremskrvnnger. Poltkområde 17 Fnanserng, er kke med den følgende beretnng, det området beskrve det ndledende afsnt om det økonomske resltat. Fnanserngsområdet dækker over kommnens lån, renter, skatter, tlskd og dlgnng mv. Overførslerne fra 2010 tl 2011 blver behandlet sdeløbende med regnskabet og forelgger derfor kke vedtaget form. Beretnngen forholder sg derfor kke tl hvor stor en andel af resltatet 2010 overførslerne dgør. Følgende tabel vser det overordnede resltat af regnskab 2010 fordelt på poltkområderne 1 tl 18. ØKONOMI Alle poltkområder (1.000 kr.) Opr. vedt. Bdget 2010 Korr. vedt. Bdget 2010 Regnskab 2010 Afvgelse mellem korrgeret bdget og regnskab 2010 Forbrgsprocent 2010, % 1 Natr og mljø ,5% 2 Kommnale grønne områder ,7% 3 Veje og trafk ,3% 4 Kommnale ejendomme ,3% 5 Frtd og erhverv ,9% 6 Skole ,5% 7 Unge og ntegraton ,2% 8 Børn ,9% 9 Kltr og trsme ,8% 10 Udsatte børn og nge ,6% 11 Beskæftgelse ,5% 12 Sndhed og forebyggelse ,2% 13 Pleje og omsorg ,8% 14 Handcap og socalpsykatr ,4% 15 Beredskab ,0% 16 Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte ,8% 17 Fnanserng ,7% 18 Anlæg ,6% I alt alle poltkområder ,2% Eksklsv anlæg: Drftsresltat ,0% Regnskab

12 Poltkområde 1 Natr og Mljø Området omfatter myndghedsbehandlng ndenfor natr- og mljøområdet, samt natrpleje og vedlgeholdelse af vandløb. værksættes først, når KL s og Mljømnsterets aftale om opfølgende statslg regstrerng er afklaret. Natr og Mljø dækker følgende hovedområder: Natr Vandndvndng Grndvand Spldevand Affald Indstr og landbrg Jordforrenng Vandløb og søer Varmeforsynng Råstoffer Badevand Oletanke, støjgener, rotter, mv. Øvrge mljøforhold Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Vedtage en samlet Natrstrateg, hernder bl.a. handlngsplaner som nderstøtter natrgenopretnng og natrpleje på kommnale og prvate arealer, dalog med lodsejere og nabokommner. Målsætnngen vdereføres 2011 med høj prortet. Arbejde for gennemførelsen af Natonalpark Kongernes Nordsjælland. Allerede 2009 blev arbejdet afslttet kommnalt reg. Der afventes fortsat en stllngtagen Folketnget tl Natonalpark Kongerne Nordsjælland, som foreslået af de samarbejdende kommner. Skabe grndlag for et rgere dyre- og plantelv og sammenhængende natr, også på tværs af kommnegrænser. Afdelngen Natr og Mljø har 2010 regstreret alle beskyttede natrområder dvalgte sprednngskorrdorer og landskabsstrøg kommnen. Yderlgere regstrerng af de øvrge beskyttede natrområder kommnen Forbedre mlghederne for natroplevelser. Der er 2010 foretaget natrpleje bl.a. form af hegnng, så arealer kan afgræsses med heraf følgende øget bodverstet. Målet konkretseres yderlgere forbndelse med darbejdelse af natrstrategen Skabe særlgt foks på grønne områder, vand og bæredygtgt bygger. Krav om lavenergbebyggelse og skrng af mlghed for nedsvnng af regnvand stlles som dgangspnkt alle lokalplaner, der fremlægges hørng. Endvdere søges adgang tl grønne områder skret og forbedret forbndelse med planlægnng og realserng af større byggeprojekter. Vedtage en Blå plan, som beskrver problemer og løsnngsmlgheder forbndelse med den øgede nedbør og mlge havstgnnger som følge af klmaforandrnger. Planen vl være en del af arbejdet med at forbedre kvalteten af vandløb, søer og kystvande. Der er gennem 2010 og 2011 arbejdet med Blå Plan. Blå Plan vl ndgå Fredensborg Kommnes Klma- og Energplan, som behandles poltsk sommeren Mndske klmapåvrknngen fra affaldshåndterngen ved at genanvende, forbrænde med effektv energdnyttelse og være opmærksom på fx energforbrget ved ndsamlng og håndterng af affald har der været foks på at øge andelen af affald tl genanvendelse ved hjælp af øget sorterng. Dette er gjort ved at ndføre nye fraktoner tl genanvendelse på kommnens tre genbrgspladser og ved at motvere tl øget sorterng ved krav om, at affald skal afleveres klare plastsække på genbrgspladserne. Der arbejdes endvdere fremadrettet på en dbygnng af fjernvarmenettet, hvlket vl medføre en mere effektv dnyttelse af energen det affald, der brændes på Nordforbrændng. Regnskab

13 Endvdere skal der darbejdes en mljøpoltk og bekæmpelsesplan for bjørneklo. Der er darbejdet en ndsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo, som gangsættes sommeren Der skal darbejdes en handleplan for mplementerng af de statslge vand- og natrplaner. Der vl ltmo 2011 være darbejdet den statslge vandplan, og Fredensborg Kommne skal darbejde den kommnale handleplan, som fastlægger den nødvendge ndsats for at opnå mljøkvaltetsmålene. Den kommnale handleplan skal være klar prmo Der skal etableres et klmasekretarat og oprettes en tværgående klmaorgansaton med forankrng Natr og Mljø og med deltagelse fra alle drektørområder. Medo 2010 blev et klmasekretarat etableret. Alle drektørområder er tlknyttet klmasekretaratet, som desden består af to faste medarbejdere. Desden arbejder kommnen målrettet på at skre både vandlednngsevne og god mljømæssg kvaltet alle kommnens åer og vandløb, og forestår bl.a. vedlgehold og grødeskærng henhold tl gældende reglatver. Økonomopfølgnng 2010 Det oprndelge bdget for 2010 var for Natr og Mljø på 3,2 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 2,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltatet svarende tl korrgeret bdget. ØKONOMI Natr og Mljø (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Vedlgeholdelse af vandløb Fælles formål Bærbare batterer Vandndvndng Øvrg planlægnng, ndersøgelser, tlsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Poltkområdet total Regnskab

14 Poltkområde 2 Kommnale Grønne Områder Poltkområdet er nedlagt fra bdget 2011 og bdgettet er fordelt tl prmært poltkområde 3 Veje og Trafk. Hslejekontrakter er gennemgået og hslejen er påbegyndt tlpasset markedslejen for dlejnngsejendommene. Poltkområdet omfatter: Hsleje for kommnale ejendomme og arealer og dlejnngsejendomme mv. Vedlgeholdelse af grønne arealer ved ovennævnte Vedlgeholdelse af arealer ved klbhse, parker, forenngshse, nstttoner, skoler og rådhset Vedlgeholdelse af drætsfaclteter. Skrng af god vandlednngsevne kommnens vandløb Der arbejdes med at nedsætte oversvømmelsesrskoen Usserød Å hernder også at skre en god og tlstrækkelg vandlednngsevne åen. Dels ved et tværkommnalt samarbejde med Hørsholm og Rdersdal Kommner og dels som et projekt omkrng dobbeltprofler langs åen ved Jellerød. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Korrekt og rettdg opkrævnng af hsleje kommnens lejebolger 2010 Økonomopfølgnng 2010 Kommnale grønne områder havde et oprndelgt nettobdget på 8,1 mo.kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 7,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat svarende tl korrgeret bdget på 7,9 mo. kr. ØKONOMI Kommnale grønne områder (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Bolgformål Offentlge formål Ubestemte formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Grønne områder og natrpladser Andre frtdsfaclteter Sandflgt Vedlgeholdelse af vandløb Folkeskoler Mseer Fælles formål Ældrebolger Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) Admnstratonsbygnnger Poltkområdet total Regnskab

15 Poltkområde 3 Veje og Trafk Poltkområdet omfatter den trafkale nfrastrktr og bsdrft. Infrastrktren består af ca. 230 km. offentlge veje, ca. 100 km. ster samt 88 broer og tnneller. Endelg er der ca. 40 km. prvate fællesveje, hvor kommnen er vejmyndghed. De offentlge veje er klassfcerede efter vejenes fnkton. Bsdrften består af 10 bslnjer, 2 natbslnjer samt en servcebs, der kører fast køreplan. Derdover kører en telebs efter behov. Bsplan for Fredensborg Kommne er poltsk godkendt og mplementeres Gennemførelse af Trafkskkerhedsplan 2009 (godkendes prmo 2010) Trafkskkerhedsplan 2009 er godkendt poltsk. Genopretnng af vejkaptalen Der er løbet af 2010 foretaget en analyse af behovet for genopretnng af vejkaptalen, og arbejdet sættes offentlgt dbd Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: For at opnå et bedre trafkmljø og fremkommelghed for de svage trafkanter ndføres et trafkreglatv og regler for anvendelse af vejarealer Trafkskkerhedsplan er godkendt. Parkerngsreglatv er godkendt. Gennemførelse af Bsplan for Fredensborg Kommne Kollektv trafk. I samarbejde med Mova og nabokommnerne arbejdes der på en effektvserng af den kollektve trafk. Regnskab

16 Fredensborg Kommne ndgår et tværkommnalt samarbejde med Mova om Nordkalotprojekt for den kollektve trafk Nordsjælland. Økonomopfølgnng 2010 Veje og Trafk havde et oprndelgt nettobdget på 61,4 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 63,0 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 73,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et merforbrg forhold tl korrgeret bdget på knap 10,3 mo. kr. Det samlede merforbrg skyldes prmært dfordrngerne på vntertjenesten, som har medført et merforbrg på ca. 9 mo.kr. Merforbrget på drftsbygnnger og pladser har været på 1,1 mo. kr., der dækkes af mndreforbrg på Øvrge fælles fnktoner på 1,6 mo. kr. Det resterende mndreforbrg benyttes tl delvst at dække merforbrget på Bsdrften på 2,5 mo. kr. Udgfterne tl bsdrft har været stgende som følge af de stgende oleprser. ØKONOMI Veje og trafk (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Strandområder Sandflgt Drftsbygnnger og -pladser Øvrge fælles fnktoner Vejvedlgeholdelse m.v Belægnnger m.v Vntertjeneste Fælles formål Bsdrft Poltkområdet total Regnskab

17 Poltkområde 4 Kommnale Ejendomme Poltkområdet omfatter drft og vedlgeholdelse af de 155 ejendomme, som hser kommnens nstttoner (skoler, haller, dagnstttoner, ældre mv.) og faclteter. I alt er der tale om ca m2 bygnnger med tlhørende dearealer. Drften vedrører blandt andet: Bygnngers teknske nstallatoner, Klmaskærm, Skkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler og nstttoner), Indvendg vedlgeholdelse af nagelfast dstyr (ved skoler og nstttoner), Fælles rengørngsaftaler, Rskostyrng, Energstyrng Tlsyn med tl- og fraflytnng af kommnale dlejnngsejendomme. Bdgetansvaret er forankret afdelngen Kommnale Ejendomme, som har det overordnede ansvar for varetagelsen af opgaver samarbejde med de enkelte nstttoner og et antal eksterne leverandører. Kommnale Ejendomme står for energoptmerng, bygnngsgennemgang og tlstandsbeskrvelse af alle kommnale bygnnger. Implementerng af rengørngspoltkken alle kommnale bygnnger. I forbndelse med ndgåelse af kontrakt for ny leverandør af rengørng fra prmo 2010 er servcemanal gennemgået og dsendt tl alle. Der er foretaget dbd af rengørngscontroller opgaven ltmo 2010 og ny controller er startet 1. janar Skre at køkkener dagnstttoner kan godkendes forbndelse med mplementerng af madordnng. Alle nyopførte køkkener dagnstttoner kan godkendes tl madlavnng. De sdste 3 køkkener færdggøres prmo Nedbrngelse af energforbrget og forbedrng af ndeklma. Flere ndsatser er sat gang for at opfylde målsætnngen: - Der er gangsat et længere ddannelsesforløb for de teknske servceledere. - Va systemet MnEnerg er der skabt et overblk over energforbrget, som månedlgt kan følges de enkelte ejendomme. Energforbrget er faldende nogle bygnnger, men fortsat stgende andre bygnnger. Energbdgettet decentralseres for at få skabt større opmærksomhed på forbrget. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Udarbejdelse af energpoltk. Der er darbejdet og godkendt en bdgetanalyse med handlngsplan på området. Hernder er en decentral energmodel, hvor energbdgettet decentralseres og ndervsnngsndsatsen øges, godkendt. Skre at bygnngernes vedlgeholdelsesstand kke forrnges, og at en fælles servcestandard mplementeres. Kommnale Ejendomme foretager løbende bygnngsgennemgange af alle kommnale bygnnger. På denne baggrnd prorteres både drfts- og vedlgeholdelsesarbejder samt genopretnngstltag. Der er 2010 foretaget renoverng af bl.a. skoler og dagnstttoner med eftersolerng, dskftnng af tage, varmeanlæg, vnder og ventlatonsanlæg m.v. I første halvår 2010 dvkles og mplementeres redskaber tl styrkelse af den dgtale kommnkaton og samarbejdet med brgere. Systemerne Helpdesk og MnEnerg, tl ndmeldng af henholdsvs opgaver og energforbrg, er mplementeret. Derdover er Ejendomsmanal, som beskrver ansvar og retnngslner for bygnngernes drft og vedlgeholdelse gennemgået og dleveret tl alle brgere. Indgåelse af kontrakt for ny skole ved Vlhelmsro jl Regnskab

18 Der er ndgået kontrakt med totalentreprenør om opførelse af ny skole ved Vlhelsmro Økonomopfølgnng 2010 Kommnale Ejendomme havde et oprndelgt bdget for 2010 på 67,9 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 82,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 80,1 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på ca. 2,2 mo. kr. Der er tale om såvel merforbrg som mndreforbrg på området. Energdgfter spller nd både som merforbrg og mndreforbrg afhænggt af området. Således kan mndreforbrget på Vand næsten opvejes af merforbrg på Energ. På El og Varme er der et samlet merforbrg på 2,8 mo. kr., som ca. opvejes af et mndreforbrg nder rengørng. Det samlede mndreforbrg anvendes 2011 tl fortsat energoptmerng af kommnens ejendomme. ØKONOMI Kommnale ejendomme (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Vedtagne korrektoner Offentlge toletter tlskd SlettenHavn rengørng Værkstedsvogn Det kommnale rednngsberedskab Landnspektør Admnstraton Indtægter Rengørng Pavllonleje Asmnderød Skole Grnde og bygnnger Bygnngsvedlgeholdelse Hsleje Vedlgeholdelse af køkkener Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Indvendg bygnngsvedlgeholdelse Kabel TV Grndejerforenng Legepladser, skkerhedarbejder Energ Poltkområdet total Regnskab

19 Poltkområde 5 Frtd og Erhverv Frtd og Erhvervsområdet er et nydannet område Frtdsområdet lå tdlgere på området for Kltr og Idræt. Erhvervsområdet hørte tdlgere nder området Erhverv og Trsme. Området dækker d over frtd og erhverv også folkeoplysnng og den brgerfnanserede enhed Nvå Havn. Frtd dækker drft og admnstraton af kommnale og selvejende haller, drætsanlæg og forenngshse, samt Frtdsbtkken og Kvarterhset. Der er 2010 vedtaget ny model for organserng af det folkeoplysende område. Modellen mplementeres 2011 Revson af kommnens støtteregler efter folkeoplysnngsloven (Fredensborg Reglerne) 2010 for at gøre reglerne mere gennemsgtge og forståelge, og dermed opnå større brgertlfredshed Arbejdet er gennemført 2010 for så vdt angår nye ansøgnngsskemaer og procedrer. Der planlægges 2011 en mere gennemgrbende revson af reglerne. Det folkeoplysende område omfatter, tlskd tl Forennger og aftenskoler, lokaledlån og aktvteter nden for såvel som den for lovens område. I henhold tl Lov om erhvervsfremme kan kommnen yde tlskd tl erhvervsservce og værksætter, og konkret sker det va kommnens medlemskab forenngen Erhverv.net, der varetager kommnens værksætterservce. Herdover kan kommnen yde tlskd tl erhvervsfremme kommnens bysamfnd. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Formlerng af dvklngsplan for fremtdg strateg for kommnale lokaler tl frtdsbrg, på baggrnd af borgerndersøgelse. Arbejdet med at formlere planen er gang, men er kke afslttet. Fremsætnng og mplementerng af forslag om ny model for fordelng af ressorcer tl kommnens haller og drætsanlæg. Der er 2010 vedtaget ny model tl fordelng af ressorcer. Modellen mplementeres med vrknng fra Ny organserng af det folkeoplysende område som følge af nedlægnngen af Folkeoplysnngsdvalget. Skabe attraktve, spændende og trygge rammer for detalhandelen. Udbygnnger skal som dgangspnkt ske bycentrene. De første btkker Fredensborg Bycenter er åbnet I 2011 kommer flere tl. Tltrække, opmntre og nderstøtte værksættere og vdenbaserede vrksomheder. I 2010 har Erhverv.net og Væksthset, som varetager den kommnale erhvervsservce, gvet mere end 130 rådgvnnger Fredensborg Kommne. Prmært tl værksættere. Skabe en attraktv bosætnngskommne, og skre dvklngsmlgheder samt god erhvervsservce samspl med erhvervslvet. Erhverv.Net varetager erhvervsservcen for Fredensborg Kommne. Det er en rådgvnngsservce, der stlles grats tl rådghed for kommnens værksættere og vrksomheder. Fremme et godt og frgtbart samarbejde med erhvervslvet, hvor Erhvervsrådet er omdrejnngspnktet for dette. Erhvervsrådet har 2010 afholdt 4 møder og rådgvet Byrådet en række sager. Erhvervsrådet har 2010 planlagt en Erhvervskonference tl afholdelse febrar Optmerng af rammebetngelserne for erhvervslv med foks på kommnens vsoner. Borgmesteren har 2010 gennemført 6 vrksomhedsbesøg på nogle af kommnens større vrksomheder. Et af hovedformålene har været at drøfte vrksomhedernes rammebetn- Regnskab

20 gelser Fredensborg Kommne hernder, hvor der kan ske forbedrnger. Økonomopfølgnng 2010 Det oprndelge bdget for 2010 var for Frtd og Erhverv på 22,3 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 23,7 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltatet på 22,5 mo. kr. Mndreforbrget på det samlede regnskab for området dgør 1,2 mo. kr. Dette resltat skyldes prmært et mndre forbrg på fælles formål på 0,5 mo. kr. Dette skyldes bl.a. et mndre forbrg på 0,3 mo. kr. på tlskd tl pensonster, der går på aftenskole. Aftenskoleområdet har haft et mndre forbrg på 0,2 mo. kr. som følge af et mndre dgftspres på betalnger tl andre kommner. På frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde har der 2010 været et mndreforbrg på 0,2 mo. kr., som opvejes af et merforbrg på 0,2 mo. kr. på folkeoplysende voksenndervsnng. Tlskddene på de to områder er takstregleret og med ndbyrdes overførsel, så bdgettet anvendes fldt d. Der er et mndreforbrg på Stadon og Idrætsanlæg på 0,1 mo. kr. og et mndreforbrg på 0,2 mo. kr. på frtdsaktvteter denfor folkeoplysnngsloven. Mndre forbrget skyldes her dels perodsernger dels et ldt lavere aktvtetsnvea end forventet. ØKONOMI Frtd og erhverv (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Stadon og drætsanlæg Idræts- og svømmehaller Andre frtdsfaclteter Lystbådehavne m.v Andre kltrelle opgaver Fælles formål Start- og dvklngspljen Folkeoplysende voksenndervsnng Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde Lokaletlskd Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv Kommssoner, råd og nævn Erhvervsservce og værksætter Poltkområdet total Regnskab

21 Poltkområde 6 Skole Området omfatter kommnens folkeskoletlbd for børn og nge alderen fra 6 tl 16 år. Bdgettet på alt 396 mo. kr. dækker dover folkeskolerne, specalområdet og Pædagogsk Psykologsk Rådgvnng (PPR), kommnale og regonale specalskoler, bdrag tl prvate og kommnale skoler, bdrag tl EGU, prodktonsskoler og efterskoler samt befordrng af normal- og specalbørn. Der er alt ca børn og nge alderen fra 6 tl 16 år, hvoraf ca går de kommnale folkeskoler. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Drøfte hvordan skolestrktren tlpasses det faldende børnetal Den 1. november 2010 beslttede Byrådet en ændrng af skolestrktren Fredensborg Kommne. Ændrngen betyder, at der pr. 1. agst 2011 er seks folkeskoler kommnen, nemlg: - Fredensborg Skole sammenlagt af Asmnderød Skole og Fredensborg Skole - Endrpskolen - Hmlebæk Skole sammenlagt af Banebjergskolen og Hmlebæk Skole - Langebjergskolen - Nvå Skole sammenlagt af Nverødgårdskolen, Nvå Centralskole og Karlebo Skole. Karlebo Skole fortsætter som separat afdelng med ndervsnng for klasse. - Kokkedal Skole sammenlagt af Holmegårdsskolen og Egedalsskolen. Den overordnede målsætnng for skolerne Fredensborg Kommne er, at de skal være faglgt/pædagogsk bæredygtge og at alle børn skal have et ndervsnngstlbd af samme høje kvaltet. Endvdere har forlgs- Regnskab

22 parterne forbndelse med besltnngen ndgået et Skoleforlg og hertl et Tllæg tl Skoleforlg, der beskrver fem helt konkrete målsætnnger: 1. Skoleområdet Fredensborg Kommne skal op på Undervsnngsmnsterets vejledende tmetal 2. over 90% af almenndervsnngstmerne skal fra 2013 ndervses af lnjefagslærere eller lærere med tlsvarende kvalfkatoner 3. Mndst 50% af alle vkartmer skal læses af ddannede folkeskolelærere eller lærere med tlsvarende kvalfkatoner 4. 95% af en ngdomsårgang Fredensborg Kommne skal have gennemført en ngdomsddannelse 5. Folkeskolerne skal have en kvaltet, så flere vælger Fredensborg Kommnes folkeskoler Der er dpeget nye ledere af de fre nye skoler. Dsse nye ledere har ansvar for at beskrve hvordan de nye skoler skal organseres og fsoneres, hernder hvordan elever og lærere skal fordeles på de skolebygnnger skolen har tl rådghed. I skolernes fsonsplaner skal det tllge beskrves hvordan skolerne vl opnå et økonomsk og pædagogsk ratonale. Den nye skolestrktr betyder at frtdsnstttonerne skal tlpasses, så der er frtdstlbd tl børnene tæt på det sted de skal gå skole. Ny børne- og ngepoltk fra og med 2010 Grndet processen forbndelse med ny skolestrktr og ndførelse af områdeledelse på dagnstttonsområdet beslttede Børne- og Skoledvalget at dskyde Børne- og Ungepoltkken et år. Det forventes, at en ny børneog ngepoltk lgger klar ltmo Øget vedlgeholdelsesndsats på skolerne fra og med 2010 Skolerne har 2010 gennemført vedlgeholdelsestltag på ndvendg og dvendg vedlgehold på alt 11 mo. kr. en stgnng på 5,7 mo. kr. forhold tl Øget nklson va AKT-centre og famleklasser Fredensborg kommne har skoleåret 2010/2011 værksat et møde og ddannelsesforløb for AKT vejlederne på skolerne. Møderækken skal nderstøtte AKT vejledernes rolle som konslenter og bbrnge dem kompetencer forhold tl at knne gve sparrng og støtte tl kolleger på skolerne deres arbejde med dsatte børn og øget nklson. Samtlge skoler kommnen har desden fået tlbdt krser med henblk på at styrke lærernes kompetencer ndenfor samme område, men skræddersyet de enkelte skoler. Der er blevet darbejdet en model for det tværfaglge samarbejde mellem skoler, nstttoner, Pædagogsk Psykologsk Rådgvnng og Famleafdelngen. Modellen er blevet afprøvet Hmlebæk skoleåret 2009/2010 og er n ved at blve mplementeret alle 4 bysamfnd. Formålet for dette samarbejde er tdlg forebyggelse og dermed øget nklson nstttoner og på skoler. Skoledvklngsstrateg Der er nedsat arbejdsgrpper nden for hvert af de 4 temaer, der er dpeget med dgangspnkt skoledvklngsstrategen - Internatonalserng og nterkltraltet - Bæredygtghed og sndhed - Netværk og kommnkaton - Innovaton, værksætter og entreprenøskab Arbejdsgrpperne dvkler løbende fælles handleplaner, der værksættes på skolerne. Herd over har skolerne darbejdet ndvdelle handlngsplaner. Tværfaglgt samarbejde Det tværfaglge samarbejde, hvs formål er samarbejde omkrng dsatte børn og nge, således at børn og nge vanskelgheder hrtgt blver dentfceret, og den nødvendge hjælp hrtgt blver værksat, så flere børn og nge kan forblve nsttton og skole er etableret 3 af 4 bysamfnd. Strktren er fldt d mplementeret pr. agst Økonomopfølgnng 2010 Poltkområdet Skole havde et oprndelgt nettobdget på 405,8 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 392,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 386,9 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 5,9 mo. kr. Mndreforbrget fordeler sg med 1,2 mo. kr. på det Regnskab

23 rammestyrede område og 4,7 mo. kr. på det ndsatsstyrede område. Regnskabsresltatet skyldes på det rammestyrede område et merforbrg på 1,0 mo. kr. på kommnens Specalskoler, som opvejes af mndreforbrg på en række områder. Merforbrget på Kommnens Specalskoler skyldes, at der er en balance mellem ndtægtsbdget og takstgrndlag på de ndtægtsdækkede nstttoner på det specalserede specalområde. Endvdere at Ullerødskolen har en særlg aftale om, at den 2009 oparbejdede gæld afvkles over en 3- årg perode, skolen går d af regnskab 2010 med et merforbrg på 2,1 mo. kr. svarende tl den gældende aftale. Merforbrget på specalskoler modsvares af et mndreforbrg på folkeskoler (0,9 mo. kr.), prvatskoler (0,2 mo. kr.), prodktonsskoler (0,6 mo. kr.), overførsel mellem årene samt øvrge skolerelaterede opgaver på 3,6 mo. kr. Heraf er det beslttet at 2,3 mo. kr. kke overføres, men lægges kommnekassen og lægges som en varg besparelse årene fremover. Endvdere er der et mndreforbrg på Pædagogsk Psykologsk Rådgvnng på 0,9 mo. kr., og på skolefrtdsordnnger på 0,1 mo. kr. Mndreforbrget på det ndsatsstyrede område på 4,7 mo. kr. skyldes prmært at antallet af årselever segregeret tl specalskoler er faldet med 10 elever forhold tl Elever der stedet er ntegreret på kommnens skoler. ØKONOMI Skole (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Stadon og drætsanlæg Folkeskoler Syge- og hjemmendervsnng Pædagogsk psykologsk rådgvnng m.v Skolefrtdsordnnger Befordrng af elever grndskolen Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Bdrag tl statslge og prvate skoler Efterskoler og ngdomskostskoler Prodktonsskoler Erhvervsgrndddannelser Fælles formål Særlge dagtlbd og særlge klbber Kommssoner, råd og nævn Indsatsstyrede område Befordrng af elever grndskolen Specalndervsnng regonale tlbd Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen Særlge dagtlbd og særlge klbber Poltkområdet total Regnskab

24 Poltkområde 7 Unge og Integraton Unge og Integraton arbejder bl.a. med forskellge opgaver ndenfor områderne: Koordnerng og dvklng af Ungecenters aktvteter og ndervsnngstlbd SSP Fredensborg Ungdomsskole almen ndervsnng og andre aktvteter for nge Drft af ngdomsklbområdet (3 ngdomsklbber kommnen samt en række andre klblgnende tlbd for nge) Møllevejens Skole et alternatvt ndervsnngstlbd for nge fra 8. klasse Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Udvklng af nyt tlbd tl nge Hmlebæk- Bysamfnd. I september 2010 åbnede den nye ngdomsklb Hmlebæk, Ung3050, lokaler tæt på Hmlebæk Center og Hmlebæk Bblotek. Klbbens geografske placerng som nabo tl bbloteket har betydet, at der er ndledt et meget tæt samarbejde med bbloteket og Ungdomsskolen om forskellge aktvteter og projekter for nge. Bl.a. har Styrelsen for Bblotek og Meder bevlget kr. tl et samarbejdsprojekt, så Fredensborg Bblotekerne kan dvkle en model for, hvordan danske folkebbloteker partnerskab med eksterne samarbejdspartnere kan nvolvere nge formdlng og brg af dgtale medeformer på bbloteket. Der vl foråret 2011 blve gennemført en ndersøgelse af borgernes brg af ngdomsklbben samt deres menng om tlbddet. En fortsættelse af den overordnede strateg for ngdomslvet de øvrge bysamfnd. I Fredensborg By er ngdomsklbben Alexandra Hose (AH) omdrejnngspnktet om ngeaktvteter. AH samarbejder og koordnerer arbejdet med øvrge aktører på området. Den overordnede strateg, som går d på at Regnskab

25 have et kvaltatvt ngdomsklbtlbd alle bysamfnd, er fortsat. Alexandra Hose har 2010 fastholdt sn poston som et tlbd, der tltrækker mange nge daglgdagen. Der er 2010 gennemført en række ombygnnger og øvrge tltag, som yderlgere skærper de nges nteresse at benytte stedet. Samarbejdet med tlbd Ungecenter som bl.a. UC Stars er forstærket, og bl.a. er der ndkøbt dgtalt mskdstyr, som betyder, at de nge det daglge kan være en del af UC Stars den fyssk at være tl stede på Ungecenter. I Nvå og Kokkedal er aktvteterne mere spredt. Mange nge går tl aktvteter Ungecenter, mens andre nge er aktveret tlbd nærmljøerne, prmært reg af de 2 helhedsplaner, Nvå N og Kokkedal på Vej. I Nvå startede Værestedet/Klbben Nvå N janar Her er et tlbd for en specfk grppe af nge, som tdlgere har skabt problemer forskellge steder bysamfndet. I Kokkedal fortsatte Kokkedal på Vej såvel klb- som kltraktvteter for børn og nge. I bdget har Byrådet afsat mdler tl etablerng af en ngdomsklb Kokkedal. Denne forventes åbnet efteråret Aktvteterne på Ungecenter tltrækker lgeledes flere og flere nge. Der kommer stadg mellem 500 og 600 nge tl den månedlge ngdomsfest, Polka Hose. Projektet UC Stars, som startede 2009, blev gennemført med stor tlsltnng og scces 2010, hvor det var dvdet med en række nye tltag. Ungdomsskolen har 2010 gennemført et stort program, hvor man har haft fat mange forskellge ngegrpper. Strategen på ngeområdet hele kommnen er karakterseret ved, at der både arbejdes med nge ndenfor, altså på matrklerne (ngdomsklbber m.v.) som denfor, d.v.s. på gadeplan, der hvor de nge er. På gadeplan er arbejdet sær koncentreret om samarbejdet med de bolgsocale helhedsplaner Nvå og Kokkedal. Lgeledes er der et tæt samarbejde med SSP, som også har medarbejdere, der delvs arbejder på gaden. Vderedvklng af Fredensborg Kommnes Ungecenter som Ungdomskltrhs, hernder også en styrkelse af tankerne bag Ungfredensborg, som dover at være det dgtale samlngssted for de nge (ngfredensborg.dk) også er en samlng af aktvteterne for de nge, således at de nge oplever det at være ng Fredensborg Kommne som værende noget, der dsprnger ét sted fra. Strategen med at vderedvkle Ungecenter som et Ungdomskltrhs er fortsat. I 2010 blev der gennemført en lang række større events for nge. Det er lykkedes at få mange nge fra alle kommnens bysamfnd tl at benytte hset og dets tlbd. Vderedvklngen af Ungfredensborg som den kraft, der samler aktvteterne for de nge, er fortsat. Således er der sltnngen af 2010 gennemført en tlpasnng af organsatonen, som ledelsesmæssgt nderbygger denne strateg. Implementerng af en samlet strateg for ngearbejdet Fredensborg Kommne. Der er 2010 mplementeret en ntern ngestrateg, som lgger tl grnd for alt arbejde med de nge. Den består af fem hovedndsatsområder: - Ungenvolverng - Tværfaglgt samarbejde - Rmmelghed - (Delvs) forældrenddragelse - Styrkelse af lokalt ngdomslv Yderlgere målrettet arbejde med at nvolvere de nge besltnnger og aktvteter. I 2010 blev den nye ngdomsklb Hmlebæk åbnet. Her blev de nge bysamfndet sprgt og nvolveret planlægnngen og åbnngen af klbben. Partnerskabsaftale med Integratonsmnsteret. I 2009 ndgk Fredensborg Kommne en partnerskabsaftale om ngestrateger med Integratonsmnsteret. I 2010 er 10 af 11 ndsatser aftalen gangsat. Den sdste blver gangsat En af de gangsatte ndsatser er en afdæknng af hele ntegratonsområdet Fredensborg Kommne. Økonomopfølgnng 2010 Unge og Integraton havde et oprndelgt nettobdget på 27,0 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 27,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 26,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et samlet mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 1,3 mo. kr. På områderne nder ngdomsskolevrksomhed har der 2010 været et mndreforbrg på 2,2 Regnskab

26 mo. kr. Dette skal ses sammenhæng med et merforbrg på områderne nder Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd på alt 0,9 mo. kr. En del af mndreforbrget på Ungdomsskolevrksomhed skal ses sammenhæng med merforbrget på klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd. Ved etablerngen af UNG3050, dvs. flytnng af ngdomsklbben på Teglgården tl centrm af Hmlebæk (Ung 3050), er der et mndreforbrg på 1,0 mo. kr. Dette modsvares af et merforbrg på Ung3050 placeret nder Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd. Det resterende mndreforbrg på Ungdomsskolevrksomhed skyldes et mndreforbrg på fordbetalng på 0,5 mo. kr. fra Integratonsmnsteret forbndelse med Partnerskabsaftale. Mdlerne skal brges aftalens to første år, det vl sge 2010 og Beløbet overføres tl På personale er der et mndreforbrg på 0,2 mo. kr. som følge af sygerefsonsbetalng på en langtdssyg medarbejder. Fredensborg Ungdomsskole har et mndreforbrg på 0,1 mo. kr. som følge af aflyste ndervsnngstmer efteråret Tmerne omlægges tl foråret Slttelgt har Møllevejens Skole et mndreforbrg på 0,1 mo. kr. som følge af en vakant stllng. ØKONOMI Unge og Integraton (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Folkeskoler Ungdommens Uddannelsesvejlednng Ungdomsskolevrksomhed Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd Øvrge socale formål Kommssoner, råd og nævn Poltkområdet total Regnskab

27 Poltkområde 8 Børn Børneområdet dækker pasnngstlbd og omfatter kommnens godt pladser for børn og nge alderen 0 tl 14 år. Bdgettet dækker dagpleje, vggester, børnehaver, ntegrerede nstttoner, frtdshjem, frtdsklbber, prvate pasnngstlbd samt frtvalgsordnnger. En enkelt nsttton har tlknyttet specalgrpper for børn med handcap. På dagpasnngsområdet er der vedtaget en børnetalsbaseret og socoøkonomsk ressorcetldelngsmodel med anvsnnger af tldelngsprncpper, styrngsgrndlag og retnngslnjer for bdgetlægnng hernder tlpasnnger af dgftsnvea ved poltsk bestemte ændrnger servcenveaet. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Kvalfcere kommnkaton forhold tl forældrene, hernder løbende forventnngsafstemnng. Der er 2010 arbejdet med elektronsk temperatr målng 0-6 års nstttonerne. Det er forældre, personale og ledelse som har besvaret spørgsmål d fra et her og n bllede. Efterfølgende har nstttonerne sammen med deres forældre haft en dalog om ndholdet besvarelserne. Arbejde med værder for kommnkaton med borgerne, dvs. forældre. I 2010 blev der påbegyndt en dalog med blandt andet forældre om den fremtdg tværfaglge sammenhængende børne- og ngepoltk. Tydelggøre faglgheden ved systematk. Der er arbejdet med en systematsk dedvklng for at lette den pædagogske hverdag. Forældre er nvteret tl at komme med npt tl dekatalog. Igangsætte snde frsklavede madordnnger på 0-6 års området. Der er 2010 arbejdet på at få en afklarng af, hvor mange nstttoner kommnen, der skal have kommnal frokostordnng nden agst Flere nstttoner er fld gang, og det er en stor scces. Sørge for at alle børn får dyrket bevægelsens element gennem lyst tl leg og fyssk dfoldelse I 2010 blev der ddannet 60 sndhedsmedarbejdere, så alle nstttoner har medarbejdere med særlg vden om og foks på sndhed. Sndhed er tænkt nd den daglge pædagogske prakss for at få en mere effektv, koordneret og forebyggende ndsats mod naktv og snd lvsstl med særlg foks på betydnngen af moton, bevægelse og kost børnenes hverdag nstttonen. Kvalfcere pædagoger på 6-14 års området gennem efterddannelse på dplomnvea Pædagogerne har 2010 haft mlghed for at tlmelde sg frt alt efter ønske og behov for kompetence hos den enkelte og eller nstttonens behov for kompetencer. I 2010 har størst søgnng været på Pædagogk for dsatte grpper. Det har været et modl som kommnen efterfølgende har fået mdler af staten tl delvs dæknng. Kvaltetsskre gennem mål, dokmentaton og evalerng af børns trvsel, dvklng og lærng Der er 2010 blevet gennemført og dvklet en ny elektronsk model kaldet LÆRE- PLANSgde tl at darbejde pædagogske læreplaner. Alle 0-6 års nstttonerne anvender modellen og de pædagogske konslenter har etableret dalog form de 4 bysamfnd med dgangspnkt læreplansgden. Dette som lærng og fælles reflekson. Ny ledelsesstrktr Den nye ledelsesstrktr er løbet af 2010 faldet helt på plads, således at der n er 6 områdeledelser og 1 selvejende netværksområde. I løbet af foråret 2011 er alle områdeledere fndet, og strktren kan endelgt mplementeres fldt d. Et evalerngskt vl blve darbejdet og anvendt for at knne vse effekten af den ændrede strktr. Regnskab

28 1. dgave af kvaltetsrapport. Der er 2010 blevet darbejdet en samlet kvaltetsrapport for hele 0-6 års området, som et plotprojekt nder KL. Kvaltetsrapporten har samlet den dokmentaton, der følge dagtlbdsloven og tlknyttede love og bestemmelser skal tlgå kommnalbestyrelsen og borgerne. Kvaltetsrapporten er et aggregeret redskab og resltaterne er hentet fra rapporter det enkelte dagtlbd. De øvrge oplysnnger er oplysnnger som forvaltnngen har genereret. Kvaltetsrapporten er bygget op over den kommnale kvaltetsmodel og kan anvendes forbndelse med kvaltetskontrakter og andre krav om faglge kvaltetsoplysnnger. Temperatrmålng 2. Der er 2010 arbejdet med tegn og mål for Temperatrmålng 2 samarbejde med Kl. Temperatrmålng 2 er gennemført alle 0-6 års nstttoner kommnen. Temperatrmålngen er blevet flgt op med målrettet nformaton tl forældre, medarbejdere og ambassadører forbndelse med lancerngen af kampagnen og svarprocenten fra forældre kom op på 70% hvor målet var 35%. Børn dsatte postoner Inklsonsprojekterne 2010 blev flgt op af yderlgere 4 nstttoner som gangsatte et dvklngsfoks om nklson / eksklson, samarbejde med NVIE og pæd. konslent. Det nye var at deltagere fra de første nklsons projekter blev søsternsttton nklsonsambassadører for de fre nye nstttoner. Stor scces og andre af kommnens nstttoner ønsker også få mlghed for at starte et projekt. Økonomopfølgnng 2010 Børn havde et oprndelgt nettobdget på 214,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 213,6 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 198,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 15,2 mo. kr. Regnskab

29 Resltatet skyldes prmært et mndreforbrg på fællesområdet på 4,7 mo. kr. og et mndreforbrg på dagplejen på 2,8 mo. kr. Hertl kommer mndreforbrg på de ntegrerede nstttoner (5,6 mo. kr.) og på frtdshjem (0,8 mo. kr.). På klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd er der et mndreforbrg på 0,3 mo. kr. Og på Tlskd tl prvatnstttoner er der et mndreforbrg på 0,5 mo. kr. Mndreforbrget på fællesområdet består af en mndredgft på 2,6 mo. kr. og en merndtægt på 2,1 mo. kr. Udgfter: Mndredgften skyldes prmært, at madordnngen kke er drllet som fordsat. Dette har medført mndredgfter tl frpladser, søskenderabat og kommnalt tlskd på alt 2,1 mo. kr. En del af mndreforbrget, 1,4 mo. kr. skal tlbage betales tl staten forhold tl reglerng af tlskddet tl madordnnger ved regerngsaftalen Der er betalt 2,4 mo. kr. mere for pasnng af børn andre kommner. Der er ndhentet 0,9 mo. kr. mere refson vedr. ddannelse end bdgetteret. Herdover er der et mndreforbrg på 0,6 mo. kr. fordelt på flere kont. Indtægter: Der er 1,4 mo. kr. merndtægt vedr. pasnng af børn fra andre kommner samt 0,7 mo. kr. merndtægt vedr. efterreglerng af frpladser. Dagplejens mndreforbrg skyldes besatte stllnger og det faldende børnetal Der var bdgetteret med pasnng af 200 børn 2010 og der blev passet 140 børn. Instttonernes resltat 2010 overholder et regnskabsresltat ndenfor + 5% grænsen. Enkelte nstttoner har brgt mndre end 95% af bdgettet. Tlskd tl prvatnstttoner. Der er et mndreforbrg på 0,2 mo. kr. tl prvatnstttoner, 0,1 mo. kr. mndredgft tl frpladser samt 0,2 mo. kr. forbrgt kapactetsplje. ØKONOMI Børn (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Sprogstmlerng for tosprogede børn førskolealderen Fælles formål Dagpleje Vggester Børnehaver Integrerede dagnstttoner Frtdshjem Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd Særlge dagtlbd og særlge klbber Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate Indsatsstyrede område Særlge dagtlbd og særlge klbber Poltkområdet total Regnskab

30 Poltkområde 9 Kltr og Trsme Kltrområdet lå ved bdgetvedtagelsen på poltkområdet for Kltr og Idræt. Trsme lå tdlgere på poltkområdet for Erhverv og Trsme. Kltr- og Trsmedvalgets område omfatter kltr, knst og mseer, samt bbloteker, mskskole og den kommnale trsmendsats. Fra 2010 varetages trsmendsatsen af Vst- Nordsjælland, der drves fællesskab af kommnerne Helsngør, Hllerød, Grbskov og Fredensborg samt prvate erhvervsdrvende. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Udarbejdelse af forslag tl ny bbloteksstrktr på baggrnd af den dfærdgede bbloteksanalyse og de poltske tlkendegvelser, der forelgger forbndelse med bdgetforhandlngerne vedr og overslagsår. Projektet vl også omfatte selvbetjenngsløsnnger og tyverskrng mv.. Der er 2010 darbejdet og vedtaget ny bbloteksstrktr overensstemmelse med det formlerede mål. Der er endvdere skabt bdgetmæssg grndlag for at etablere et cafébblotekstlbd Kokkedal. Arbejdet med at mplementere besltnngerne vl pågå Ifølge Kltr- og Idrætspoltkken er det et mål bedre at tlpasse de ntatver, kommnen tager på kltrområdet 2011, efter borgerens behov og ønsker. Arbejdet med at formlere planen er gang med kke afslttet, hvlket forventes at ske Fremme trsmen og trsmeerhvervet baseret på ekssterende kvalteter, potentaler, faclteter og fyrtårne. I 2010 startede samarbejdet VstNordsjælland for alvor. Der blev bl.a. darbejdet en ansøgnng om støtte fra EU tl destnatonsdvklngsprojektet Kongernes Nordsjælland. Projektet tl alt 21 mo. kr. blev begyndel- Regnskab

31 sen af 2011 tldelt støtte, og skal de kommende dvkle trsmen Nordsjælland. Pavllonen Fredensborg havde 2010 godt besøgende I maj 2010 blev trsmens dag afholdt. Formålet var, at gve borgerne større ndsgt de oplevelser, de har lge de foran deres dør. Arrangementet var en scces. Økonomopfølgnng 2010 Kltr og Trsme havde et oprndelgt nettobdget på 34,2 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 32,8 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 33,1 mo. kr. Regnskab 2010 vser et samlet merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 0,3 mo. kr. svarende tl 0,8 pct. Det samlede resltat er sammensat af et merforbrg på mskskolen, der modsvares af mndreforbrg på en række andre områder fx bblotekerne og trsmeområdet. Mndreforbrget på bbloteksområdet skyldes økonomsk tlbageholdenhed som led aftalen om ny bbloteksstrktr. Mndreforbrget på kontoen for kltrelle opgaver og trsme skyldes perodsernger. ØKONOMI Kltr og Trsme (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Andre faste ejendomme Folkebbloteker Mseer Bografer Teatre Mskarrangementer Andre kltrelle opgaver Kommssoner, råd og nævn 4 4 Trsme Poltkområdet total Regnskab

32 Poltkområde 10 Udsatte Børn og Unge Kommnen arbejder efter Servcelovens bestemmelser forhold tl dsatte børn og nge og deres famler, hernder famler med børn med handcap. Opgaverne omfatter admnstraton og drft af kommnens tlbd og nstttoner tl famler med dsatte børn og nge, hernder famler med børn med handcap. Aktvteterne støtter børn og nge svære statoner, så de trods ndvdelle vanskelgheder kan have en stabl og postv opvækst med samme mlgheder for personlg dfoldelse, dvklng og sndhed som deres jævnaldrende. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Målsætnngen for Den Sammenhængende Børnepoltk, som Byrådet vedtog 2007, var blandt andet at styrke den tdlge ndsats, styrkelse af ndsatsen overfor de tlpassede nge og en styrkelse af den lokale tværfaglge ndsats og samarbejde.. Det tværfaglge samarbejde mellem bysamfndene og forvaltnngen blev 2010 dbygget med ansættelsen af endn en netværkskonslent, som er tlknyttet Nvå og Kokkedal Bysamfnd. Opgaven er at dbygge det tværfaglge samarbejde mellem bysamfndene og forvaltnngen. Formålet er at skabe en tdlg ndsats, der blandt andet kan medvrke tl at mnmere nderretnnger. Nedbrnge forekomsten af tryghedsskabende krmnaltet blandt børn og nge, så at der hrtgt, effektvt og konsekvent grbes nd overfor hensgtsmæssg eller skadelg adfærd blandt børn og nge, samt at børn og nge rskogrppen skres en menngsfld hverdag med ddannelses-, beskæftgelsesog frtdstlbd. I 2010 har ca. 60 nge haft tlknyttet en kontaktperson en kortere eller længere perode. I denne perode er der 3, der har fået en fornyet dom og 10 med en fornyet sgtelse, men endn ngen domsfældelse. Ved matchnng mellem den nge og kontaktpersonen blver der taget hensyn tl køn, nteresser, ddannelse, bopæl etc. I 2010 var der et tæt samarbejde mellem Ungeteamet og SSP. Med organsatonstlpasnngen, der trådte kraft pr. 1. janar 2011, blev de to teams lagt sammen tl et. Herdover er der et tæt samarbejde med lokalpoltet, hvor forvaltnngen deltager gentlge møder hvor døgnrapporten blver gennemgået, I 2010 har der på det lovgvnngsmæssge område været ændrnger, hvor den mest markante er mlgheden for at gøre brg af fodlænke. Ordnngen admnstreres af Krmnalforsorgen, men det er kommnen, der anbefaler om den nge kan afsone en dom ved hjælp af ordnngen. Der har 2010 været 2 sager, som har fngeret efter hensgten. Der samarbejdes tværfaglgt med UU Øresnd for at lægge ddannelsesplaner for de krmnaltetstrede nge. Målsætnngen for Handcappoltkken, som Socal- og Sndhedsdvalget vedtog 2007, var blandt andet at yde en helhedsorenteret, sammenhængende og ndvdel ndsats, der tager dgangspnkt den enkelte borger med handcap og dennes pårørendes behov for særlg støtte. I 2010 vedtog Socal og Sndhedsdvalget servcetlpasnnger på handcapområdet ndenfor områderne hjemmepasnng, aflastnng hjemmet, praktsk hjælp hjemmet og aflastnng på Granbohs. Servcetlpasnngerne har betydet, at der er blevet lavet rammer for den hjælp, der ydes den enkelte famle således, at det kke går d over den ndvdelle vrderng. Udgangen af 2010 var lgeledes afsltnngen på KIFA projekt, der som mål har haft at kvalfcere ndsatsen for famler med børn med handcap. Resltatet af projektet er, at der er darbejdet redskaber, der gver en sammenhængende og ndvdel ndsats overfor borgerne. På anbrngelsesområdet skal placerng af nge eksterne prvate socalpædagogske opholdssteder erstattes med placerng Regnskab

33 lejlgheder Fredensborg nder ordnngen Bolg med tlsyn. Målet er, at fre nge årge flyttes tl denne lokale anbrngelsesforanstaltnng. Aktelt råder Famleafdelngen over to lejlgheder, hvor fre nge er placeret. For at opnå målet er det nødvendgt at dvde antallet af bolger, hvlket skal gennemføres ved forhandlnger med områdets bolgselskaber. I 2010 flyttede fre nge fra anbrngelser opholdssteder, nstttoner og plejefamler tl kommnens bolger med tlsyn. Kapacteten blev dvdet med fre ekstra pladser og 2011 forventes det, at der kommer yderlgere otte pladser tl. lavet ekstra opsøgende arbejde noget af Taget man forbehold for de ekstra nderretnnger, det opsøgende arbejde har medført, er faldet 2010 på 15 %. Økonomopfølgnng 2010 Udsatte Børn og Unge havde et oprndelgt nettobdget på 119,8 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 122,3 mo. kr. Hovedparten af bdgettet er på det ndsatsstyrede område, der 2010 dgør 112,6 mo. kr. af det korrgerede bdget. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 115,7 mo. kr. Det forebyggende samarbejde, der er etableret Hmlebæk mellem skoler og Famleafdelngen, skal dbredes tl de øvrge bysamfnd I 2010 blev der ansat endn en netværkskonslent, således at alle bysamfnd n er dækket af den forebyggende ndsats. Antallet af nderretnnger fra skoler og nstttoner, hvor der anbefales etablerng af hjælpeforanstaltnnger, skal nedbrnges med 10 % peroden. Antallet af nderretnnger fra skoler og nstttoner Hmlebæk, hvor det forebyggende samarbejde mellem skoler og Famleafdelngen har været etableret hele 2010, er faldet med ca. 50 % I hele kommnen er nderretnnger faldet med godt 5 % 2010, men dette skal ses lyset af, at der har været Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 6,6 mo. kr. Mndreforbrget lgger på det ndsatsstyrede område og lgger prmært på Døgnnstttoner for børn og nge, der vser et mndreforbrg på 6,1 mo. kr. Mndreforbrget skyldes skyldes prmært aflastnngsnstttonen Granbohs, der har måttet dskyde mndre vedlgeholdelses- og etablerngsprojekter, og samtdg haft større ndtægter end prognostceret. Merndtægterne skyldes bl.a. et andet forhold mellem aflastnngskategorerne end forventet, aktopgaver december og større efterspørgsel på de ydelser, hvor borgerne selv styrer forbrget nden for deres bevllnger. Granbohs benytter fra 2011 et nyt og mere nøjagtgt prognostcerngsværktøj. Der er mndreforbrg på Plejefamler og opholdssteder på 2,8 mo. kr. samt på Socale formål på Regnskab

34 1,1 mo. kr. På Særlge dagtlbd er der et merforbrg på 0,7 mo. kr. og på Forebyggende foranstaltnnger et merforbrg på 2,9 mo. kr. Skrede døgnnstttoner vser et mndreforbrg på 0,5 mo. kr. Der har 2010 været en gennemgang af alle sager ndenfor Plejefamler og opholdssteder. Gennemgangen har medført omlægnnger nogle af anbrngelsessagerne, hvlket er den prmære årsag tl mndreforbrget. Socale formål, der dækker merdgfter og kompensaton for tabt arbejdsfortjeneste tl famler med børn med handcap, har der 2010 været gennem servcetlpasnnger. Tlpasnngerne har medført et mndreforbrg på området. Merforbrget på området for særlge dagtlbd skyldes en tlgang af sager, hvor børn med betydelge og langvarge fyssk og psykske handcap har haft brg for et særlgt dagtlbd. Merforbrget på de forebyggende foranstaltnnger er en konsekvens af den gennemgang, der har været ndenfor anbrngelsesområdet. I de sager, hvor der har været hjemgvet børn/nge, er der blevet etableret forebyggende foranstaltnnger. Der er desden etableret yderlgere forebyggende foranstaltnnger, for at forhndre yderlgere anbrngelser. Mndreforbrget på skrede døgnnstttoner skyldes, at fnanserngen af pladserne blev ændret jl 2010 således, at kommnernes betalng blver delvst afhænggt af den faktske brg af pladserne. Mndreforbrget opstår, da Fredensborg Kommne peroden kke har haft længerevarende varetægtsfængslnger. Den endelge afregnng af særlgt dyre enkeltsager forelgger endn kke, hvor regnskabsbemærknngerne afgves. ØKONOMI Udsatte Børn og Unge (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge Sekretarat og forvaltnnger Indsatsstyrede område Specalndervsnng regonale tlbd Fælles formål Særlge dagtlbd og særlge klbber Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge Døgnnstttoner for børn og nge Skrede døgnnstttoner m.v for børn og nge Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) Socale formål Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge Øvrge socale formål Sekretarat og forvaltnnger Poltkområdet total Regnskab

35 Poltkområde 11 Beskæftgelse Formålet med beskæftgelsesndsatsen er at støtte de ledge borgere kommnen at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, og samtdgt skre at vrksomheder - kommnen og denfor kommnen - kan få den ønskede arbejdskraft. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet 2010 er beskrevet nedenfor: Antallet af arbejdsmarkedsparate ledge med mere end 3 måneders sammenhængende ledghed dgør maksmalt 400 personer december 2010, svarende tl en stgnng på højst 24 pct. fra 2009 tl Stgnngen fra december 2009 tl december 2010 var 1 pct., hvlket betyder, at målet er opfyldt. Der har været en stgnng antallet af a-dagpengemodtagere på 11 pct., mens antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 16 pct. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 ger begrænses tl 135 sager december 2010, svarende tl nveaet I december 2010 var antallet af sager 201, hvlket betyder, at målet kke er opfyldt. Jobcentret har foks på at nedbrnge de længerevarende sager, hernder samarbejde med læger og andre nteressenter. Desden er sygedagpengeafdelngen nvolveret et forandrngsteorprojekt med Beskæftgelsesregonen, hvor formålet er at nedbrnge vargheden sygedagpengesager. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 ger må højst lgge på 41 sager december I december 2010 var antallet af sager over 52 ger gennemsntlgt 67 sager. Målet er kke opfyldt. Forklarngen på stgnngen sager over 26 ger og over 52 ger hænger sammen med en regelændrng 2010, som ndebar, at forlængelser af sygedagpengesager kan ske på grndlag af en forventnng om raskmeldng. Tdlgere sklle der være skkerhed for raskmeldng. Jobcentret har afprøvet flere sager Beskæftgelsesankenævnet og tabt dsse. Fremadrettet påregnes en større sagsmængde på de længerevarende sager. Jobcentret har foks på at nedbrnge de længerevarende sager, hernder samarbejde med læger og andre nteressenter. Antallet af nge ledge nder 30 år begrænses tl 400 personer december 2010, svarende tl en stgnng på højst 16 pct. fra 2009 tl I december 2010 var der 278 ledge nge. Dvs. et fald på 8 % fra december 2009 tl december 2010 og målet er opfyldt. Udvklngen dækker dog over en stgnng blandt de forskrede nge på knap 50 pct., mens der har været et kraftgt fald for nge på kontant- og starthjælp. Ungendsatsen har en høj prorterng såvel poltsk som admnstratvt, og det er forventnngen, at den postve dvklng fremadrettet kan fastholdes. Antallet af kke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere begrænses tl knap 570 personer, svarende tl en stgnng på højst 20 pct. fra 2009 tl Stgnngen fra 2009 tl 2010 var ca. 1 % og målet er opfyldt. Det forventes, at grppen af kke-arbejds-markedsparate kan fastholdes på nværende nvea va en ntensv vrksomhedsrettet ndsats og va opkvalfcerng af grppen gennem ddannelse. Antallet af personer på ledghedsydelse skal redceres løbet af 2010 forhold tl nveaet Antallet af personer på ledghedsydelse er faldet med knap 19 pct. fra 80 personer december 2009 tl 65 personer december Målet er således opfyldt, hvlket er sket va anvendelse af anden aktør forhold tl målrettet at afklare de enkelte personer på ledghedsydelse. Økonomopfølgnng 2010 Beskæftgelse havde et oprndelgt nettobdget på 294,7 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 328,6 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 327,1 mo. kr. Regnskab 2010 Regnskab

36 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 1,5 mo. kr. Bemærknnger er lavet før hjemtagelse af refsoner, men med en forventnng om et mndreforbrg på 1,0 mo. kr. og som lgger tæt op af det endelge resltat. Forbrget dækker over flere forhold. Dels er der på ntegratonsprogrammet et merforbrg på 0,9 mo. kr. Det skyldes tl dels, at der for 2009 kom en større regnng 2010, som blev betalt med mdler fra bdget Der har været et mndreforbrg forhold tl førtdspenson, som skyldes, at tlgangen af nye førtdspensonster har været lavere end forventet. Sygedagpenge vser et merforbrg på 0,9 mo. kr., som skyldes en stgnng de langvarge sager. Forklarngen herpå er sær en regelændrng, som betyder, at forlængelser af sager kan ske på lempelgere vlkår end tdlgere, jf. tdlgere omtale nder målopfølgnng. Kontanthjælp vser samlet et mndre merforbrg, som dækker over et øget aktverngsomfang. Samlet er kontanthjælpsgrppen faldet antal fra 2009 tl På dagpenge tl forskrede ledge er der et overskd på 6 mo. kr. På løntlskd mv. tl personer fleksjob samt på beskæftgelsesndsats for forskrede ledge er der et samlet merforbrg på 9,4 mo. kr. Jobcentrenes aktve beskæftgelsesndsats for forskrede ledge vser et merforbrg på knap 2 mo. kr. og på løn tl forskrede ledge ansat kommner er der et merforbrg på 1,2 mo. kr. Forklarngen på de store bdgetoverskrdelser forhold tl de sdst nævnte områder skal sær ses sammenhæng med, at der destår hjemtagelse af refsoner. Endelg er der et merforbrg på Beskæftgelsesordnnger på 2 mo. kr., som skyldes, at ledgheden gennem året er steget. På Øvrge socale formål skyldes mndreforbrget, at der er færre flygtnngedgfter og færre dgfter tl kvndekrsecentre. ØKONOMI Beskæftgelse (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Indsatsstyrede område Beboelse Andre frtdsfaclteter Botlbd for personer med særlge socale problemer Integratonsprogram og ntrodktonsforløb mv Introdktonsydelse Repatrerng 13 Personlge tllæg m.v Førtdspenson med 50 pct. refson Førtdspenson med 35 pct. refson gl. ordnng Førtdspenson med 35 pct. refson ny ordnng Sygedagpenge Socale formål Kontanthjælp Aktverede kontanthjælpsmodtagere Bolgydelser tl pensonster Bolgskrng Dagpenge tl forskrede ledge Revalderng Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer Beskæftgelsesndsats for forskredeledge Jobcentrenes aktve beskæftgelsesndsats for forskrede Løn tl forskrede ledge ansat kommner mv Servcejob Senorjob for personer over 55 år Beskæftgelsesordnnger Øvrge socale formål Sekretarat og forvaltnnger Poltkområdet total Regnskab

37 Poltkområde 12 Sndhed og forebyggelse Ved bdgetvedtagelsen 2010 hed dette område Sndhed og Trænng. Servceloven og Sndhedsloven er de prmære lovgvnnger på dette poltkområde, som omfatter drftsbdget tl Center for Forebyggelse og Sndhedsfremme, Kommnallæger, Sndhedspleje, Tandpleje, Trænng samt bdget tl lovbestemte opgaver som aktvtetsbestemt kommnal medfnanserng, genoptrænng efter sndhedsloven, kørsel tl genoptrænng, specaltandpleje og vederlagsfr fysoterap. I 2010 modtog kommnen en treårg bevllng fra Indenrgs og Sndhedsmnsteret tl mplementerng af forløbsprogrammer for borgere med Kronsk Obstrktv Lngesygdom (KOL) og Dabetes Type 2. Programmerne er darbejdet. Der har været tlbd om rygestopkrser, kost - og motonsaktvteter som stavgang og montanbke, tlbd om deltagelse krset lær at leve med kronsk sygdom. Der har været aktvteter sndhedsplejens sndhedscafeer, foredrag og rådgvnng. Aktvtetsbestemt kommnal medfnanserng betyder, at Fredensborg Kommne betaler en andel af dgfterne tl Regon Hovedstaden, når en borger ndlægges eller går tl amblant behandlng på hosptalet, besøger egen læge eller en specallæge. Vederlagsfr fysoterap betyder, at praktserende læger kan henvse borgere med vsse handcap og kronske ldelser tl vederlagsfr (grats) fysoterap hos en praktserende fysoterapet. Fredensborg Kommne har ansvar for at afholde dgfterne tl vederlagsfr fysoterap for kommnens borgere. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor: Fredensborg Kommne skal skabe de beds mlge rammer, der sætter den enkelte borger stand tl at styrke egen sndhed. I 2010 blev åbnngen af Tor de Fredensborg en 42 km. lang cykelrte rndt kommnen markeret fm Store Cykeldag d. 13. jn. Partnerskabet Gang Fredensborg har haft en lang række aktvteter fx etablerng af et vrtelt splkoncept natren (de mltfnktonelle pæle Dageløkke Skov) og Fnd Vej Grønholtvang. Der er darbejdet en kostpoltk for Fredensborg Kommne. Den socale lghed sndhed blandt kommnens borgere skal redceres. I 2010 har sndhedsbssen været på prvate og kommnale arbejdspladser og lokalt de enkelte bysamfnd, hvor bssen har tlbdt screenng og rådgvnng om snd lvsstl. Der har været aktvteter som samarbejde med Nvå N fx ddannelse af sndhedsambassadører og projekter med ekstern fnanserng fx Mndre Vægt på Vægten og Partnerskabsaftalen med Integratonsmnsteret. I 2010 skal der ndgås 2. generatons sndhedsaftaler med Regon Hovedstaden på 6 oblgatorske ndsatsområder. Sndhed og Forebyggelse har ansvar for admnstraton af sndhedsaftalen og samarbejder med øvrge drektørområder om mplementerng af dens bestemmelser. I 2010 ndgk Fredensborg Kommne aftale med Regon Hovedstaden om sndhedsaftale for Forældre tl spædbørn får 2011 adgang tl barnets jornal va Sndhedsvejen.dk. I 2010 er der arbejdet på den teknske løsnng. I aprl 2011 gøres det mlgt for forældre tl spædbørn at få adgang tl deres barns jornal va Sndhedsvejen.dk. Der forelgger nformaton om de genoptrænngsydelser, der tlbydes, når borgere dskrves fra hosptal. Målet gennemføres Borgerne skal leve længere og med mndst mlg sygdom. Regnskab

38 Økonomopfølgnng 2010 Sndhed og forebyggelse havde et oprndelgt nettobdget på 118,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 120,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på ca. 119,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på ca. 1 mo. kr. Mndreforbrget fordeler sg med et merforbrg på det ndsatsstyrede område med 1,8 mo. kr. og et mndreforbrg på det rammestyrede område på 2,7 mo. kr. På det rammestyrede område er der et mndreforbrg på den kommnale genoptrænng på 0,9 mo. kr. og på den kommnale tandpleje på 1,4 mo. kr. På det ndsatstyrede område er der et merforbrg på den aktvtetsbestemte medfnanserng på 1,8 mo. kr. Mndreforbrget på den kommnale genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng skyldes at der har været tlbageholdt mdler tl køb af ITomsorgssystem. Udgften falder først I den kommnale tandpleje har der 2010 været ekstra foks på at skre et økonomsk råderm tl at knne gennemføre centralserngen af Tandplejen på to klnkker. Den aktvtetsbestemte medfnanserng af sndhedsvæsnet har været ca. 6 mo. kr. højere 2010 end Der har sær været en stgnng antallet af amblante besøg og hosptalsndlæggelser. Den stgende aktvtet sndhedsvæsen er en økonomsk dfordrng for alle kommner Regon Hovedstaden. ØKONOMI Sndhed og Forebyggelse (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Kommnal tandpleje Sndhedsfremme og forebyggelse Kommnal sndhedstjeneste Andre sndhedsdgfter Øvrge socale formål Kommssoner, råd og nævn Indsatsstyrede område Aktvtetsbestemt medfnanserng afsndhedsvæsenet Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet m.v Kommnal tandpleje Kommssoner, råd og nævn Poltkområdet total Regnskab

39 Poltkområde 13 Pleje og Omsorg Ved bdgetvedtagelsen 2010 omfattede poltkområdet Ældre og Handcap. Målsætnnger på handcapområdet og den økonomske bevllng tl handcapområdet behandles nder poltkområde 14, hvortl bevllngen blev flyttet efter vedtagelsen af bdget Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje, omsorg og aktverng af ældre, samt socale ydelser og socalpædagogsk støtte tl handcappede voksne. Pleje og Omsorgs rådhsdel vsterer ydelser tl borgerne, mens enheder nder Pleje og Omsorg eller prvate og andre offentlge leverandører, leverer ydelserne tl borgerne. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetsmål ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. At nderstøtte mlghederne for at leve et aktvt og socalt ældrelv. I 2010 er der afholdt åbent hs arrangementer på plejecentre og dagcentre med henblk på at vse mlghederne for frvllgt arbejde og de aktvteter som centrene byder på. At tlbd på ældreområdet vdest mlgt omfang sammensættes med dgangspnkt den ældres ndvdelle behov og ønsker. Senorrådet og Handcaprådet er nddraget at revdere kvaltetsstandarderne med foks på de ældres behov. I 2010 blev der ndført pakke vstaton, så ledes at borgerne bevlges en ramme, som dfyldes et samarbejde mellem leverandøren af hjemmepleje og den ældre. At medvrke tl at skre en sammenhængende ndsats overfor den ældre. Den sammenhængende ndsats overfor de ældre blev 2010 blev skret ved at alle ældre der modtager pleje- og omsorgsydelser fk én koordnerende kontaktperson vstatonen. Der afholdes samarbejdsmøder mellem vstaton og leverandører af hjemmepleje samt med områdets hosptaler for at skre en sammenhængende ndsats ved sektorovergange. Der dføres opfølgende hjemmebesøg af en sygeplejerske ved dskrvnng fra sygehs tl alle ældre med særlgt behov. At arbejde aktvt med synlghed og nformaton på ældreområdet. I 2010 blev der darbejdet nye hjemmesder for alle plejecentrene lgesom de skrftlge nformatonspjecer blev revderet. Der er darbejdet en ny nformatonsmappe tl borgere der søger om plejebolg. At arbejde aktvt med fastholdelse og rekrtterng af medarbejdere. I 2010 gennemgk alle socal- og sndhedsmedarbejdere et kompetencedvklngsforløb, som skal bdrage med at fastholde dvklngsfoks. Alle ældre, der blver enlge, skal mndst 1 gang om året, hvs de ønsker det, hjælpes tl opstart et relevant netværk (ndgår Ældrepoltk ). Forebyggelseskoordnatorerne har tlbdt alle enlgblevne ældre et opfølgende besøg med henblk på at hjælpe d af en evt. solaton. Det kan omhandle vejlednng om de tlbd der fndes kommnen eller konkret gdnng tl at besøge kommnens dagtlbd. Kommnens pleje- og aktvtetscentre skal mndst 3 gange om året arrangere fællesspsnng mellem beboere og deres pårørende (ndgår Ældrepoltk ). Der er på alle plejecentre arrangeret fællesspsnng for beboere og pårørende. Der er etableret et festplje hvor plejecentrene kan søge mdler tl særlge aktvteter. Økonomopfølgnng 2010 Pleje og Omsorg havde et oprndelgt nettobdget på 234,0 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 228,4 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 230,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et samlet merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 1,8 mo. kr. Merforbrget fordeler sg med et tlsyneladende Regnskab

40 mndreforbrg på det rammestyrede område med 1,0 mo. kr. og et merforbrg på det ndsatsstyrede område på 2,8 mo. kr. Mndreforbrget på det rammestyrede område er kke reelt, det dgftsområdet Pleje og omsorg ndeholder en plje på 3,0 mo. kr., der er reserveret tl dæknng af dgfter forårsaget af eventel tomgang dlejnng af plejebolger. Der er reelt tale om et merforbrg drftsdgfterne på 2,8 mo. kr. Dette skyldes dels en tdskrævende omlægnng af aftenvagten på hjemmeplejeområdet. Og dels en omfattende tlpasnng af økonomstyrngen på plejeområdet, det bdgetstyrng af pleje på plejecentrene blev afløst af aktvtetsbaseret afregnng jl På det ndsatstyrede område skal dgftsområde Pleje og omsorg mv. ses sammen med Plejehjem og beskyttede bolger. Regnskabet vser således et samlet merforbrg på 2,9 mo. kr., som skyldes et mndresalg af plejebolger tl andre kommner og en stgnng dgfter tl pasnng af døende eget hjem. ØKONOMI Pleje og Omsorg (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Andre sndhedsdgfter Ældrebolger Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede Plejehjem og beskyttede bolger Øvrge socale formål Indsatsstyrede område Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Andre sndhedsdgfter Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Plejehjem og beskyttede bolger Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af Poltkområdet total Regnskab

41 Poltkområde 14 Handcap og Socalpsykatr Ved bdgetvedtagelsen 2010 omfattede poltkområdet Psykatr og Msbrg. Målsætnnger på handcapområdet og den økonomske bevllng tl handcapområdet regnskabsbehandles nder dette poltkområde, hvortl bevllngen blev flyttet efter vedtagelsen af bdget På Handcap og Socalpsykatrområdet løser Fredensborg Kommne opgaver, som tager afsæt servceloven, samt sndhedsloven, hvad angår behandlng af msbrg. Målgrppen for ydelserne er borgere med sndsldelser og/eller særlge socale problemer, samt borgere med alkohol- og/eller stofmsbrg. I Fredensborg kommne varetages bl.a. opgaver vedrørende: Opsøgende arbejde tl de mest dsatte borgere nden for målgrppen Indvdel støtte og kontakt Opgangsfællesskab Fredensborg Støtte- og aktvtetstlbd Nvå, Fredensborg og Hørsholm Bevllng af aktvtets- og beskæftgelsestlbd, samt mdlertdge og længerevarende botlbd Bevllng af amblant dag- og døgnbehandlng nden for msbrgsområdet. Kommnen benytter egne tlbd (Socalpsykatren Fredensborg og Johannes Hages Hs), og har samarbejdsaftaler med Psykatrsk Center Nordsjælland (Regon Hovedstaden), med Nordsjællands Msbrgscenter (Regon Hovedstaden) samt Socalpsykatrsk Center Åstedet Hørsholm Kommne vedrørende værestedstlbd. Kommnen benytter desden en række botlbd belggende andre regoner og kommner. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. Mlgheder og beskæftgelse. Fredensborg Kommne har som mål at fremme den enkeltes mlghed for menngsfld beskæftgelse og dvkler fleksble aktvteter og tlbd med dgangspnkt den enkeltes potentaler og målgrppens nværende og fremtdge behov. I 2010 er der oprettet et værested for nge, hvor de nge har ndflydelse på aktvteter og rammer. I Byrådets vedtagne Handcappoltk ndgår følgende målsætnnger: At yde en helhedsorenteret, sammenhængende og ndvdel ndsats, der tager dgangspnkt den enkelte borger med handcap og dennes pårørendes behov for særlg støtte. I 2010 er der etableret et tæt samarbejde mellem famleafdelngen, jobcentret og Handcap og Socalpsykatr med henblk på at skre en sammenhængende ndsats for borgeren. At nddrage borgere med handcap og deres pårørende de besltnnger, der træffes relaton tl dem, og hergennem skabe vdest mlg valgfrhed for den enkelte borger. I 2010 darbejdes en handleplan sammen med borger og evt. pårørende. At skre, at behov blandt kommnens borgere med handcap tlgodeses dvklngen af kommnens egne tlbd (nstttoner, beskæftgelsestlbd, botlbd mv.) I 2010 er der gennemført eller gangsat dvklngsprojekter på Lndegården og Johannes Hages Hs. At medvrke tl at skabe et tlgængelgt og handcapvenlgt samfnd, både relaton tl det fysske og det psykske mljø. I 2010 blev der bdgetaftalen for 2011 afsat mdler tl darbejdelse af en tlgængelghedsgde. Åbnngstder og aktvtetstlbd på kommnens støtte og aktvtetstlbd er tlrettelagt d fra Regnskab

42 brgernes ønsker og behov. Der er gennemført en brgerndersøgelse, der vste stor tlfredshed med åbnngstder og forslag tl aktvteter. Dsse forslag er ved at blve mplementeret. Der er etableret et værested for nge med psyksk sygdom. Stofmsbrgere skal efter henvendelse tl kommnen senest en ge efter have tlbd om konkret kontakt med msbrgsbehandlngssted. Dette er gennemført samarbejde med Nordsjællands Msbrgscenter Hllerød. I handcappede nges overgang fra barn tl voksen er skret stllngtagen tl skolegang, ddannelse bolgstaton, frtdslv og andre personlge forhold. I 2010 er der etableret et tæt samarbejde mellem famleafdelngen, jobcentret og Handcap og Socalpsykatr med henblk på at skre en sammenhængende ndsats for borgeren. Der darbejdes en handleplan startende fra det 16.år. Økonomopfølgnng 2010 Handcap og Socalpsykatr havde et oprndelgt nettobdget på 202,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 232,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 240,1 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 7,8 mo. kr. Merforbrget lgger på det ndsatsstyrede område, med et samlet merforbrg på 9,8 mo. kr. Det rammestyrede område vser et mndreforbrg på 2,0 mo. kr., prmært på dgftsområdet Kontaktperson- og ledsageordnnger. Dette mndreforbrg skyldes mndre efterspørgsel efter dsse ydelser. Merforbrget på det ndsatsstyrede område fordeler sg på forskellge dgftsområder, hvoraf de største dgftsområder kommenteres nedenfor. Udgftsområderne Pleje og omsorg mv samt Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng vser et merforbrg på 4,9 mo. kr. Dette skyldes en stgnng antallet af borgere, der passes eget hjem, hovedsagelg en følge af tlflytnng. Regnskab

43 Udgftsområderne Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede samt Behandlng af stofmsbrgere vser et merforbrg på 5,5 mo. kr., som skyldes, at antallet af msbrgere behandlng har været stgende I peroden 2008 tl 2010 har der været en stgnng på 60 % antallet af msbrgere behandlng. På dgftsområdet Botlbd tl længerevarende ophold ses et merforbrg på 3,9 mo. kr., der forklares med en stgnng antallet af brgere. Desden bor 2/3 af kommnens beboere på botlbd den for kommnen, hvlket betyder, at kommnen kke har kontrol over servcenveaet. ØKONOMI Handcap og Socalpsykatr (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner Botlbd tl længerevarende ophold (pgf. 108) Botlbd tl mdlertdgt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) Øvrge socale formål Kommssoner, råd og nævn Indsatsstyrede område Specalpædagogsk bstand tl voksne Ungdomsddannelse for nge med særlge behov Kommnale tlskd tl statslgt fnanserede selvejende Aktvtetsbestemt medfnanserng afsndhedsvæsenet Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf ) Alkoholbehandlng og behandlngshjemfor alkoholskadede Behandlng af stofmsbrger (servcelovens pgf. 101 og Botlbd tl længerevarende ophold (pgf. 108) Botlbd tl mdlertdgt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftgelse (pgf. 103) Aktvtets- og samværstlbd (pgf. 104) Socale formål Øvrge socale formål Poltkområdet total Regnskab

44 Poltkområde 15 Beredskab Det kommnale rednngsberedskab (Nordsjællands Brandvæsen) har ansvaret for ndsatsen ved de lykker, som fnder sted nden for kommnens grænser. Det er blandt andet brande, sammenstyrtnngslykker, toglykker, flylykker tl lands, skbslykker ved kaj, natrkatastrofer, aktte held med farlge stoffer på landjorden og søer, vandløb samt havne. Nordsjællands Brandvæsen drver endvdere en ndtægtsdækket, natonalt anerkendt brand- og dykkerskole. Det kommnale rednngsberedskab varetages et kommnalt fællesskab med Helsngør Kommne organseret nder den fælleskommnale beredskabskommsson, hvor der sdder poltkere fra begge kommner nder formandskab af en af de to borgmestre. netværk Indsatsledergrppen på otte medarbejdere er alle færd med at blve opkvalfceret med en overgangsddannelse på tre ger ved Beredskabsstyrelsens Teknske skole Tnglev. Moderne brandmaterel et kommnalt behov. Brandvæsenet har som følge af den rskobaserede dmensonerng modtaget en helt ny tankvogn tl statonen Fredensborg. Tankvognen er den første af sn art Danmark med eksportførerhs og plads tl 6 brandmænd. Derdover er der på statonen Fredensborg dskftet en stgevogn fra 1981 med en flot og gennemrenoveret stgevogn, der tdlgere har forrettet tjeneste det sydlge Frankrg. I alt dækker arbejdet Nordsjællands Brandvæsen et befolknngsgrndlag på ca ndbyggere og godt 230 km2. Nordsjællands Brandvæsen havde dryknnger og foretog 511 brandsyn jævnfør beredskabsloven på brandfarlge vrksomheder, hoteller, plejenstttoner, forsamlngslokaler, ndervsnngslokaler, dagnstttoner og btkker mv. Målopfølgnng 2010 Der er 2010 darbejdet en ny og revderet 60- aftale om fælles kommnalt rednngsberedskab. Aftalen afløser 60-aftalen af 1. janar 2007 mellem Fredensborg og Helsngør Kommner. Det overordnede formål med den nye aftale er at styrke det samlede rednngsberedskab Fredensborg og Helsngør Kommner, bl.a. ved at forbedre mlghederne for at rekrttere og fastholde kvalfceret arbejdskraft, hernder særlgt deltdsbrandfolk dagtmerne. I løbet af 2010 skal alle brandeftersyn og dstedelse af lejlghedstlladelser være dalogbaserede. Formålet er at skre den størst mlge forståelse for den forebyggende ndsats hos vrksomheder, nstttoner mv har vst at de dalogbaserede brandsyn har en effekt. Antallet hvor der er blevet dstedt et eller flere påbd på nstttoner/ vrksomheder, er faldet fra 318 påbd 2009 (473 brandsyn) tl 260 påbd 2010 (511 brandsyn). Det er målet, at dryknngsenheden 2010 er fremme på skadesstedet ndenfor 10 mntter tættere bebygget område (bymæssg bebyggelse) og ndenfor 15 mntter spredt bebygget område (landsbyer og landområder). Udryknngstden måles fra alarmerngen er modtaget på vagtcentralen tl dryknngsenheden er fremme på skadestedet. De gennemsntlge tder for dryknng holdes fortsat nden for de vedtagne servcemål på 10 og 15 mntter. Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskravl ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. Velddannede brandmænd Nordsjællands Brandvæsen har fortsat arbejdet med kompetencedvklng og dannelse af For at styrke beredskabet og dermed forbedre servcenveaet mlg- og smdggøres dalteten mellem hvervnng af deltdsbrandmænd tl at nderstøtte brandberedskabet dagtmerne og dsses varetagelse af øvrge kommnale servceopgaver. Den 2010 revderede samordnngsaftale Regnskab

45 skrer de bedst mlge rammer for at det fælles kommnale rednngsberedskab kan løse servce- og entreprenøropgaver for eller samarbejde med den øvrge kommnale organsaton, de tlfælde, hvor en sådan opgaveløsnng skaber synerg, og hvor der er kommnal nteresse herfor. Økonomopfølgnng 2010 Beredskab havde et oprndelgt nettobdget på 8,0 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 8,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 8,5 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et merforbrg forhold tl korrgeret bdget på 0,3 mo. kr. Merdgften 2010 skyldes dgfter tl Toeltbranden, som beløb sg tl en merdgft på ca. 0,3 mo. kr. ØKONOMI Beredskab (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Rednngsberedskab Poltkområdet total Regnskab

46 Poltkområde 16 Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte Poltkområdet dækker en stor del af aktvteten på rådhset hernder de borgerrettede aktvteter borgerservcecentret, jobcentret, den socale sagsbehandlng, admnstratve fnktoner på børne- og ngeområdet, ældreområdet og sndhedsområdet, byggesagsområdet og teknsk- og mljømæssg sagsbehandlng. Hertl kommer de admnstratve støttefnktoner som økonom, personale- og ejendomsadmnstraton, IT mv, samt pljer tl blandt andet ny løn. På poltkområdet er også opført dgfter tl ejendomsskatter på kommnale bygnnger samt tl forskrnger. Endvdere dækker området Byrådets vrke samt en række råd og nævn og sekretaratsbetjenngen heraf. Der er på poltkområdet pr. 1. janar 2010 beskæftget ca. 280 fldtdsstllnger. Heraf er knap halvdelen beskæftget med drekte borgerrelaterede opgaver, mens resten hovedsagelgt sdder admnstratve støttefnktoner, hernder betjenngen af det poltske nvea og de strategske dvklngsopgaver vedr. dgtalserng, arbejdsgange, organsaton og personale. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger og kvaltetskrav ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. I bdgettet for 2010 og frem er afsat yderlgere godt 1 mo. kr. årlgt tl øget dgtalserng. I 2010 blev gennemført et betydelg arbejde med den dgtale borgerbetjenng blandt andet med foks på anvendelse af selvbetjenngsløsnnger. Kommnekontaktcenterløsnng mplementeres 2010 og kommnkeres tl borgerne Kommnekontaktcenterløsnngen blev ndført 2010 og har været en stor scces med stor søgnng fra borgerne. Der gennemføres fre Leanforløb 2010 jf. Leanstrategen. Der blev 2010 gennemført Lean Penson Borgerservce, Afklarng Jobcenteret og på de tværgående admnstratve processer Børn og Kltr. Det planlagte Leanforløb, hvor en borgersag følges på tværs Børn og Kltr blver kke gennemført 2010 og er dskdt tl Nye selvbetjenngsløsnnger: Borgerne kan få afklaret spørgsmål 24 tmer døgnet nden for 20 almndelge sagsområder på kommnens hjemmesde. I 2010 kom der nye selvbetjenngsløsnnger på mere end 20 områder. Korte svartder: Telefonske henvendelser besvares 90 pct. af tlfældene nden for 45 seknder. Telefonbeskeder besvares 90 pct. af tlfældene nden for 18 tmer. I 2011 vl der blve mplementeret et statstkprogram, som kan følge op på de telefonske henvendelser. Bedre skrftlg kommnkaton: Borgerne skal opleve en mere forståelg og præcs kommnkaton fra kommnen, hernder ved behandlng af borgerens egen sager og formdlngen af byrådets besltnnger. I 2010 var der foks på sagsbehandlernes skrftlge kommnkaton relaton tl dagsordentekster, lgesom der var temamøder en række fagområder om den skrftlge og mndtlge kommnkaton. I 2011 arbejdes der fortsat vdere med den skrftlge kommnkaton, særlgt breve og mal. Økonomopfølgnng 2010 Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte havde et oprndelgt nettobdget på 260,1 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 281,9 mo. kr., prmært som følge af overførsler. Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 253,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg forhold tl korrgeret bdget på 28,7 mo. kr. Mndreforbrget lgger på Forskrnger (0,9 mo. kr.), Fælles formål (3,0 mo. kr.), Sekretarat og Regnskab

47 forvaltnnger (16,0 mo. kr.), Admnstraton vedr. jobcentre og plotcentre (2,5 mo. kr.), Løn og barselspljer (1,4 mo. kr.) samt på Tjenestemandspenson (3,3 mo. kr.). Forskrngsområdet vser 2010 et mndreforbrg som følge af færre dgfter end ndkomne erstatnnger. Dette skyldes dels forskydnnger mellem årene, dels merndtægter ved skader. På Sekretarat og forvaltnnger skyldes mndreforbrget dels at dgfterne er 5 mo. kr. lavere end bdgetteret samt at ndtægterne har været 11 mo. kr. højere end bdgetteret. Der er en bred fordelng af mndreforbrget på området og her vl de væsentlgste poster blve fremhævet. Der har været færre dgfter tl KMD-aftalerne (1,5 mo. kr.) Udgfterne tl Arbejdsskader er 1,5 mo. kr. mndre end bdgetteret. Dette skyldes en stor forebyggende ndsats Der er på området forbrgte mdler fra 2009 (4,1 mo. kr.). De store bdgetdfordrnger, der har været og forventes fremover har medført en generel tlbageholdenhed ved besætnng af stllnger og nvesternger. Dette har medført mndreforbrg på løn (4,9 mo. kr.) og dvklngspljer (2,5 mo. kr.). Også på rådhsvedlgeholdelsen har der været et mndreforbrg på 1,1 mo. kr. Mndreforbrget på Admnstraton vedr. jobcentre og plotcentre skyldes mndredgfter tl løn på 0,9 mo. kr. forbrgt overførsel fra 2009 på 0,9 mo. kr. merndtægt på 1,0 mo. kr. tlskd fra staten. Mndreforbrget på Løn og barselspljer skyldes manglende forbrg af Trepartsmdlerne. Trepartsmdlerne skal anvendes tl kompetencedvklng og senorntatver og mdlerne bevlges at besltnngsfora nedsat af hovedorgansatonerne. Mdlerne er bndet tl aktvteterne va overenskomst og vl blve overført tl Tjenestemandspensoner vser et mndreforbrg, som skyldes en opsamlng på tjenestemandspensonssager, med efterbetalng fra genforskrng Sampenson tl følge. ØKONOMI Borgerservce, admnstraton og poltsk støtte (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Fælles formål Forskrnger Drftsskrng af bolgbygger Krkegårde Andre sndhedsdgfter Øvrge socale formål Fælles formål Kommnalbestyrelsesmedlemmer Kommssoner, råd og nævn Valg m.v Admnstratonsbygnnger Sekretarat og forvaltnnger Admnstraton vedrørende jobcentre og plotcentre Dverse ndtægter og dgfter efter forskellge love Udvklng af menneskelge ressorcer Løn- og barselspljer Tjenestemandspenson Mellemregnngskonto Poltkområdet total Regnskab

48 Poltkområde 18 Anlæg Poltkområdet dækker dels over den poltske vedtagelse af anlægsprojekter Fredensborg Kommne fordelt på alle poltkområder, dels over kommnens køb og salg af grnde- og ejendomme. Pr. 1. janar 2010 dsklles Forsynngen fra kommnen, hvorved anlægsprojekter forbndelse med kloak, vand og renoverng kke længere ndgår poltkområdet. Poltkområdet har tl formål, at varetage kommnens anlægsnvesternger samt at tlpasse behovet for lokaler og arealer tl kommnale formål, bolger mv. henhold tl Byrådets poltske prorternger (eksempelvs mljøreglatvet). Indtægter fra salg af grnde og ejendomme, anvendes tl fnanserng af anlægsprojekter. Målopfølgnng 2010 Opfølgnng på poltske målsætnnger ndenfor poltkområdet er beskrevet nedenfor. Byrådet har vedtaget to poltske målsætnnger for området forbndelse med bdgetvedtagelsen for : Det er målsætnngen, at der kke afholdes anlægsdgfter nden for anlægsrammen på 10 mo. kr., før den fordsatte fnanserng er realseret. En realseret fnanserng sker enten ved overskd på drftsbdgettet, tlskd eller låneadgang (eksempelvs va Kvaltetsfonden) eller salg af grnde eller ejendomme. Dette medfører at deblevne eller forsnkede salgsndtægter således bdrager tl en tlsvarende forskydnng af de projekter, som ndtægterne skal fnansere. I 2010 er samtlge anlægsprojekter nden for anlægsrammen frgvet nder fordsætnng af realseret fnanserng. Således er ITdstyr på skolerne fnanseret ved tlskd fra Kvaltetsfonden. De resterende frgvne anlægsmdler er frgvet med låneadgang som fnanserngsgrndlag. Hovedparten (ca. 95%) af frgvne anlægsmdler nder anlægsrammen er fnanseret ved låneadgang. Det er en målsætnng at forstærke ndsatsen tl genopretnng af kommnale ejendomme med yderlgere 58,7 mo. kr. samt vedlgeholdelse af vejkaptalen med 30,2 mo. kr. Der er afsat 15 mo. kr tl genopretnng af kommnale ejendomme, som er afholdt som bdgetteret. Vedlgeholdelse af vejkaptalen er bdgetlagt 2012 og 2013, og forventes gennemført planmæssgt. Det er målsætnngen gradvst at redcere betydnngen af grndsalgsndtægterne som fnanserngsklde. Fnanserngen af anlægsrammen skal således fremover baseres på skabelsen af et robst overskd på drftsbdgettet. I 2010 har resltatet på drftsbdgettet kke nderstøttet målsætnngen om at redcere betydnngen af grndsalgsndtægter. Tl fnanserng af anlægsprojekter 2010 har kommnen dermod fået tlsagn om låneadgang tl en betydelg del af de planlagte anlægsprojekter. Således har det manglende overskd på drftsbdgettet kke haft betydnng for gangsættelse af anlægsprojekter ndeværende år. Økonomopfølgnng 2010 Anlæg havde et oprndelgt nettobdget på 40,7 mo. kr., som løbet af bdgetåret blev korrgeret tl 95,7 mo. kr. Korrektonen skyldes overførsler fra Regnskab 2010 vser et nettoresltat på 54,2 mo. kr. Regnskab 2010 vser således et mndreforbrg på anlæg på samlet 41,5 mo. kr. Det lavere forbrg på anlæg 2010 skyldes hovedsagelgt: Salg af grnde og ejendomme Der er afsat 20 mo. kr. ndtægt for salg af grnde og ejendomme Heraf er der kn realseret salgsndtægter på 2,5 mo. kr. Således er der en mndrendtægt på 17,5 mo. kr., der skyldes lavkonjnktren og vlkårene på ejendomsmarkedet. Regnskab

49 Forsynngen Af teknske årsager har det været nødvendgt, at overføre anlægsprojekternes bdgetter tl 2010 for at få dem regnskabsafslttet. Der er kke forbrg på nogle af Forsynngens overførte anlægsprojekter, da det allerede ndgår mellemværendet forbndelse med dskllelsen af Forsynngen fra Således fremstår dsse anlægsprojekter med et mndreforbrg på ca. 12,8 mo. kr. Ekstraordnær bygnngsvedlgeholdelse Der er afsat 19 mo. kr. tl ekstraordnær bygnngsvedlgeholdelse, hvoraf der er afholdt ca. 12,6 mo. kr. Der er således et mndreforbrg på 6,4 mo. kr., der skyldes almndelge anlægsmæssge forskydnnger, såsom vejrlg og andre fordsete forsnkelser. Skolen ved Vlhelmsro Der er 2010 afsat 18,7 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 12,8 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 5,9 mo. kr., som skyldes almndelge anlægsmæssge forskydnnger. Ombygnng af Materelgården på Møllevej Der er 2010 afsat 5,2 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 0,8 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 4,4 mo. kr., som skyldes at anlægsprojektet kom sent gang. Det forventes færdggjort Plejecenter Egelnden Der er overført 4,1 mo. kr. fra 2009, hvoraf der kn er afholdt kr. Det gver et mndreforbrg på ca. 4,1 mo. kr., der afventer afklarng af projektets regnskabsafsltnng. Trafksanerng på Lågegyde Der er 2010 afsat 3,4 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 0,2 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 3,2 mo. kr., som skyldes vejrlg og almndelge anlægsmæssge forskydnnger. Centralserng af Tandplejen Der er 2010 afsat 4,8 mo. kr. tl anlægsprojektet, hvoraf der er afholdt 1,8 mo. kr. Det gver således et mndreforbrg på 3 mo. kr. Det skyldes, at anlægsbevllngen skal fnansere ombygnng af såvel Tandklnkken på Holmegårdsskolen som Tandklnkken på Langebjergskolen. Klnkken på Holmegårdsskolen er færdg, mens byggeret på Langebjergskolen (hvor den største del af bevllngen skal brges) forventes afslttet løbet af første halvår Dertl er der en række mndre anlægsprojekter, der har mndreforbrg på 2 mo. kr. eller dernder. For hovedparten af dsse anlægsprojekter skyldes mndreforbrget forsnkelser forbndelse med besltnngsprocessen, ændrnger bdgetgrndlag, vejrlg eller andre anlægsmæssge forskydnnger. ØKONOMI Anlæg (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Rammestyrede område Salg af grnde Ekstraordnær bygnngsvedlgeholdelse Jellerød Børnegård Genopretnng af kommnale ejendomme Skolen ved Vlhelmsro Usserød Å - færdggørelse af reglatv Indførsel af madordnng på dagnstttoner Vedlgeholdelse af Hmlebæk Hallen Trafkskkerhedsfremmende foranstaltnnger Ramme for øvrger anlægsnvesternger Poltkområdet total Regnskab

50 Hoved- og nøgletal ØKONOMI Oversgt over væsentlge økonomske nøgletal (1.000 kr.) Løbende prser Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskabsopgørelsen (dgftsbaseret) Resltat af ordnær drftsvrksomhed Resltat af det skattefnanserede område Resltat af forsynngsvrksomheder Balance, aktver Materelle anlægsaktver alt Omsætnngsaktver alt Lkvde beholdnnger Balance, passver Egenkaptal Hensatte forplgtgelser* Langfrstet gæld Kortfrstet gæld** Gennemsntlg lkvdtet (kassekredtreglen) Lkvde aktver alt *** Lkvde aktver pr. ndbygger (kr.) -1,338 0,899 Langfrstet gæld alt Langfrstet gæld pr. ndbygger (kr.) Skattedskrvnng Udskrvnngsgrndlag pr. ndbygger (kr.) Udskrvnngsprocent kommneskat 24,6 25,4 Grndskyldspromlle 24,7 24,7 Indbyggertal ***) Pr. 1. janar 2008 krav om ndregnng af yderlgere hensatte forplgtgelser ***) Pr. 1. janar 2008 krav om ndregnng af ferepengeforplgtgelse, dette krav er frafaldet for regnskab ****2010, og Fredensborg Kommne har valgt at dtage dette af regnskabet, hvlket betyder et fald ****kortfrstet gæld på 157 mo. kr. ***) Ved dregnng af gennemsntlg lkvdtet af fratrkket depoter med en sm på 2,067 mo. kr ****samt mo. kr. 2009, det Fredensborg Kommne kke har råderet over dsse. Regnskab

51 Anvendt regnskabsprakss 1. Udgftsregnskabet Regnskabet aflægges henhold tl Styrelsesloven og gældende bekendtgørelser. Ud over denne beretnng er der darbejdet yderlgere specfkatoner og bemærknnger henhold tl Velfærdsmnsterets krav. Totalregnskab Kommnens regnskab er totalregnskab. Det vl sge, at regnskabet omfatter alle drfts-, anlægsog kaptalposter. I regnskabet ndgår også dgfter, ndtægter, aktver og gæld vedrørende de selvejende nstttoner, hvortl kommnen yder tlskd. Perodserng af ndtægter og dgfter Udgfter og ndtægter er henført tl det regnskabsår, de vedrører, den hensyn tl betalngstdspnktet. Udgfterne er således medtaget det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller præsteret. Indtægterne er henført tl det år, hvor retten dertl er erhvervet eller optjent. Anlægsnvesternger perodseres som de øvrge dgfter og ndtægter. 2. Omkostnngsregnskabet Omkostnngsregnskabet er aflagt overensstemmelse med de regler som Indenrgs- og socalmnsteret har fastlagt herom jævnfør Bdget- og Regnskabssystemet. Generelt om ndregnng og målng Aktver ndregnes balancen, når det er sandsynlgt, at de vl bdrage tl den fremtdge servcedøvelse eller fremtdge økonomske fordele vl tlflyde kommnen, og aktvets værd kan måles påldelgt. Forplgtelser ndregnes balancen, når organsatonen som følge af en tdlgere begvenhed har en retlg eller faktsk forplgtelse, og det er sandsynlgt, at fremtdge økonomske fordele vl fragå kommnen, og forplgtelsens værd kan måles påldelgt. Ved første ndregnng måles aktver og forplgtelser tl kostprs. Målng efter første ndregnng sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved ndregnng og målng tages hensyn tl fordsgelge rsc og tab, der fremkommer, nden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der ekssterede på balancedagen. For en række aktver og forplgtelser er ndregnng dog frvllg om end de måtte opfylde ovenstående krterer. Det omfatter rekreatve arealer, knst og nfrastrktr på aktvsden samt hensættelser tl mødegåelse af vsse krav, og skyldgt overarbejde nder forplgtelser. Sådanne aktver og forplgtelser er kke ndregnet regnskabet. Omregnng af fremmed valta Tlgodehavender, gældsforplgtelser og andre monetære poster fremmed valta, som kke er afregnet på balancedagen, omregnes tl balancedagens valtakrs. Anlægsaktver, der er købt fremmed valta, omregnes tl hstorske krser. Immaterelle anlægsaktver (dvklngsprojekter, patenter og lcenser) Immaterelle anlægsaktver omfatter kke fnanselle anlægsaktver den fyssk sbstans eksempelvs dvklngsprojekter, patenter og lcenser. Indregnng sker, hvs aktvet forventes anvendt mere end et regnskabsår og kostprsen overstger 100 tkr. Udvklngsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er klart defnerede og dentfcerbare, hvor den teknske dnyttelsesgrad, tlstrækkelge ressorcer og et potentelt fremtdgt marked eller dvklngsmlghed organsatonen kan påvses, og hvor det er hensgten at fremstlle, markedsføre eller anvende det pågældende ydelse eller den pågældende proces, ndregnes som mmaterelle anlægsaktver. Målng sker som dgangspnkt tl kostprsen for de medgåede eksterne ressorcer, der er tl et dvklngsprojekt. Efter færdggørelse af dvklngsprojektet afskrves dvklngsomkostnngerne lneært over den Regnskab

52 forventede brgstd. Afskrvnngsperoden kan kke overstge 10 år. Erhvervede mmaterelle rettgheder form af patenter og lcenser måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede afskrvnnger. Patenter afskrves lneært over den resterende patentperode, og lcenser afskrves over aftaleperoden, dog maksmalt 10 år. Der foretages kke opskrvnng på mmaterelle anlægsaktver. Materelle anlægsaktver Grnde og bygnnger, teknske anlæg og nventar med en anskaffelsessm på over 100 tkr. måles tl kostprs med fradrag af akkmlerede af- og nedskrvnnger. Der afskrves kke på grnde. Infrastrktrelle anlægsaktver som veje, broer mv. samt kke-operatonelle anlægsaktver som rekreatve arealer, aktver af kltrhstorsk værd, knstgenstande mv. ndregnes og måles kke. Kostprsen omfatter anskaffelsesprsen, omkostnnger drekte tlknyttet anskaffelsen samt omkostnnger tl klargørng af aktvet ndtl det tdspnkt, hvor aktvet er klar tl at blve taget brg. For fnanselt leasede aktver er kostprsen den laveste værd af dagsværden af aktvet eller ntdsværden af de fremtdge leasngydelser og omkostnnger. Ejendomme erhvervet før måles tl den offentlge ejendomsvrderng pr med tllæg af forbedrnger og fratrkket akkmlerede afskrvnnger efter denne dato. For øvrge aktver erhvervet før , hvor kostprsen kke har knnet opgøres med rmelg skkerhed, er målng sket tl genanskaffelsesværd tlbagedskonteret tl anskaffelsestdspnktet og fratrkket akkmlerede afskrvnnger. Afskrvnngsgrndlaget er kostprs med fradrag af forventet restværd efter afslttet brgstd. Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vrderng af aktvernes forventede brgstder: Bygnnger Teknske anlæg Maskner Specaldstyr Transportmdler Inventar, IT-dstyr mv år år år 5-10 år 5-8 år 3-10 år Fra og med 2010 er kommnens regnskabsprakss ændret: Der foretages generelt ngen bnknng ved aktverng af aktver. Der er kke ændret prakss forhold tl de tdlgere regstrernger efter reglen. Aktverngen af aktver som bnknng har tdlgere været afgrænset d fra aktver der enkeltvs havde en anskaffelsessm nder 100 tkr. men var anskaffet tl fælles formål for eksempel nventar og t-dstyr knne ndregnes og måles samlet forbndelse med nybygnng, tlbygnng og modernserng. Der er kke foretaget samlet regstrerng af små aktver før Da ændrngen foretages fremadrettet bevrker det, at der kke er fortaget tlrettelse af nøgletal og sammenlgnngstal. Forholdet har kke nogen vrknng på kommnens sammenlgnngstal. Indretnng af kommnal aktvtet lejede lokaler ndregnes, såfremt værden overstger 100 tkr. Indretnngen måles tl kostprs og afskrves over den forventede brgstd dog maksmalt den resterende lejeperode eller 10 år. Der foretages kke fradrag for en eventel reetablerngsforplgtelse forbndelse med fraflytnngen af lejemålet. Hvs der på baggrnd af en faktsk hændelse kan konstateres en væsentlg forrngelse af aktvets værd, som kke antages at være af mdlertdg karakter foretages der nedskrvnng af aktvet. Nedskrvnng foretages tl den værd, som aktvet forventes at have den fremtdge servceprodkton. Der foretages som dgangspnkt kke opskrvnng af anlægsaktverne. Fnanselle anlægsaktver (langfrstede tlgodehavender) Tlgodehavender hos Landsbyggefonden er målt tl 0 kr., da ndskddet er rente- og afdragsfrt den tdsbegrænsnng. Øvrge fnanselle anlægsaktver måles tl nomnel værd nder de respektve regnskabsposter dertl. Der nedskrves på tlgodehavender hos grndejerne, dlån tl beboerndskd samt andre langfrstede tlgodehavender tl mødegåelse af forventede tab tl nettorealsatonsværden. Ændrngen det forventede tab på tlgodehavender ndregnes omkostnngsregnskabet. Regnskab

53 Omsætnngsaktver Varebeholdnnger (kan fx være lagerbeholdnng af maskner eller nventar) Varebeholdnnger ndregnes såfremt værden overstger tkr. Udgør værden mellem tkr. foretages kn ndregnng, såfremt der er væsentlge forskydnnger på beholdnngerne mellem årene (væsentlge forskydnnger er her defneret som 50% af prmobeholdnngen og 10% af omsætnngen/brttodgften på fnktonen eller stedet, hvor forskydnngerne skal regstreres). Varebeholdnnger nder 100 tkr. ndregnes kke. Varebeholdnnger måles tl kostprs, opgjort efter FIFO-metoden (Frst In Frst Ot). Kostprsen for handelsvarer, råvarer og hjælpemateraler omfatter anskaffelsesprs med tllæg af hjemtagelsesomkostnnger. Kostprsen for fremstllede varer og varer nder fremstllng omfatter omkostnnger tl råvarer, hjælpemateraler og drekte løn samt ndrekte prodktonsomkostnnger. Hvs der konstateres væsentlge, kke forbgående, værdforrngelser af varebeholdnngernes værd foretages nedskrvnng tl forventet nettorealsatonsværd. Der foretages som dgangspnkt kke opskrvnng af varebeholdnngerne. Omsætnngsaktver - Grnde og bygnnger tl vderesalg Grnde og bygnnger ndregnes denne regnskabspost fra det tdspnkt der er trffet besltnng om salg (typsk ved afgvelse af anlægsbevllng). Arealerhvervelsen og løbende omkostnnger måles tl kostprs. Arealer anskaffet før måles dog tl ejendomsvrderng pr Den forholdsmæssge værd af frasolgte arealer overføres tl resltatopgørelsen takt med at salget sker. Omsætnngsaktver tlgodehavender Perodeafgrænsnngsposter Perodeafgrænsnngsposter ndregnet nder aktver omfatter afholdte omkostnnger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derdover ndregnes mellemregnng mellem ndeværende og nyt år svarende tl ndbetalnger nyt år vedrørende tlgodehavender ndeværende år. Perodeafgrænsnngsposter og øvrge tlgodehavender måles tl nomnel værd. Omsætnngsaktver - andre værdpaprer og kaptalandele Kaptalandele noterede organsatoner måles tl krsværden på balancedagen. Kaptalandele noterede organsatoner (eksempelvs kommnale fællesskaber) ndregnes og måles efter den ndre værds metode (eqtymetoden). Kaptalandelene balancen måles tl den forholdsmæssge andel af organsatonens regnskabsmæssge ndre værd. Donatoner Ved prvate donatoner af aktver eller modtagelse af ndskd på over 100 tkr. eller derover tl helt eller delvs fnanserng af aktver, der ndgår kommnens servceprodkton ndregnes aktvet tl den kostprs, som der sklle betales for det, hvs det kke var modtaget som donaton (dagsværd). Aktvet afskrves lneært og over samme årrække som et tlsvarende aktv købt af kommnen. Egenkaptal Egenkaptalen omfatter modpostkont for aktver optaget efter de omkostnngsbaserede prncpper og balancekonto, som er dtryk for den fnanselle egenkaptal. Målng for modpostkont sker (med modsat fortegn) som angvet nder materelle og mmaterelle anlægsaktver. Målng for balancekontoen sker som dgangspnkt tl nomnel værd (væsentlgste afvgelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydnnger tjenestemandspensonsforplgtelsen jf. omtale heraf). Hensatte forplgtelser Forplgtgelser ndregnes balancen, når kommnen på balancedagen har en retslg eller faktsk forplgtgelse, som resltat af en tdlgere begvenhed, og det er sandsynlgt, at afvklngen heraf vl medføre et træk på kommnens økonomske ressorcer, og der kan foretages en påldelg beløbsmæssg målng af forplgtgelsen. Bagatelgrænsen er kr. Pensonsforplgtgelser, der kke er forskrngsmæssgt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslgnende vlkår, optages balancen nder forplgt- Regnskab

54 gelser. Forplgtelsen opgøres ved aktarmæssg beregnng på baggrnd af fordsætnnger om en pensonsalder på 62 år, Danmarks Statstks seneste offcelle levealderfordsætnnger og en ntern rentesats på 2 pct. Forplgtelsen beregnes mnmm hvert 5. år. Forplgtelsen regleres hvert år med tllæg af 20,3% af den samlede løndgft for tjenestemandsansatte og fradrag for løbende pensonsdbetalnger samt eventel nettodgft tl pensonsforskrngspræmer. Fra regnskab 2008 ndregnes hensatte forplgtgelser vedrørende eksempelvs mljøforrenng, ndfrelse af garanter tl enkeltpersoner henhold tl socal-/bolglovgvnng, retssager og erstatnngskrav på balancen tl den løbende ydelses kaptalserede værd opgjort pr. forplgtgelse. Fratrædelsesbeløb ved dløb af åremålsansættelser optages tl nomnel værd overensstemmelse med de ndgåede aftaler. I forhold tl mljøforplgtgelserne, åremålsansættelserne og øvrge forplgtelser blver årets ændrng forplgtelserne omkostnngsregstreret på drften på de relevante fnktoner. Mljøforplgtelser vl prmært blve ndregnet ved at foretage nedskrvnng af grndværden. Fra regnskab 2010 regstreres arbejdsskadeforplgtelser, der kke er eksternt forskrngsafdækket. En arbejdsskade regstreres regnskabet, når det er tvvlsomt, at fremtdge økonomske fordele fragår kommnen. Arbejdsskadeforplgtelser skal mnmm genberegnes aktarmæssgt hver 5. år. Langfrstede gældsforplgtelser Prortetsgæld Prortetsgæld måles tl nomnel værd. Leasngforplgtelser Leasngforplgtelser vedrørende fnanselt leasede aktver ndregnes balancen som gældsforplgtelser og måles tl nomnel værd. Leasngydelsernes rentedel ndregnes over kontrakternes løbetd resltatopgørelsen som en fnansel omkostnng. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposta mv. Området omfatter ordnnger, som følge vedtægt admnstreres, men kke ejes, af kommnen. Området måles tl nomnel værd. Kortfrstede gældsforplgtelser Kortfrstede gældsforplgtelser ndregnes som dgangspnkt tl nomnel værd. Ferepengeforplgtelsen opgøres for personale med ret tl fere med løn forhold tl lønsm, feredage og særlge feredage. Ændrngen ferepengeforplgtelsen fra prmo tl ltmo ndregnes omkostnngsregnskabet. Fra med 2010 er kommnens regnskabsprakss ændret, så fremadrettet håndteres således: Forplgtelsen ndgår kke kommnens opgørelse af forplgtelser kortfrstet gæld. Forplgtelsen har tdlgere været opgjort på ndvdnvea. Ændrngen har bevrket, at der er nøgletal og sammenlgnngstal er tlrettet med en vrknng på -156,6 mo. kr. på kortfrstet gæld ltmo Forholdet har ngen ndvrknng på kommnens regnskabsopgørelse. Perodeafgrænsnngsposter Perodeafgrænsnngsposter ndregnet nder forplgtelser omfatter modtagne ndtægter tl resltatførng efterfølgende regnskabsår. Perodeafgrænsnngsposter måles tl nomnel værd. Regnskab

55 Drftsregnskab ØKONOMI Regnskabsopgørelse (Udgftsbaseret regnskabsopgørelse) (1.000 kr.) Oprndelgt Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Noter Det skattefnanserede område Indtægter alt Skatter (fnkton ) Tlskd og dlgnng (fnkton ) Drftsvrksomhed alt Note 1 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Transport og nfrastrktr Undervsnng og kltr Sndhedsområdet Socale opgaver og beskæftgelse m.v Fællesdgfter og admnstraton m.v Statsrefson alt Undervsnng og kltr Socale opgaver og beskæftgelse m.v Renter og krsreglerng Prmært drftsresltat Anlægsvrksomhed alt Note 2 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Transport og nfrastrktr Undervsnng og kltr Sndhedsområdet Socale opgaver og beskæftgelse m.v Fællesdgfter og admnstraton m.v Jordforsynng alt Note 3 Salg af jord Køb af jord nkl. Byggemodnng Resltat af det skattefnanserede område Brgerfnanseret området Anlæg - Forsynngsvrksomheder m.v Resltat af brgerfnanseret området Kommnens samlede resltat Regnskab

56 Balance ØKONOMI Balance, aktver (1.000 kr.) Noter Anlægsaktver alt Materelle anlægsaktver Immaterelle anlægsaktver 0 0 Fnanselle anlægsaktver Note 4 Omsætnngsaktver alt Varebehanoldnng 0 0 Fysske anlæg tl salg Tlgodehavender Værdpaprer Lkvde beholdnnger Note 6 Aktver alt ØKONOMI Balance, passver (1.000 kr.) Noter Egenkaptal Note 7 Hensatte forplgtelser Gældsforplgtelser alt Langfrstede gældsforplgtelser Note 8 Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposta mv Kortfrstede gældsforplgtelser Passver alt Indskd tl Landsbyggefonden Note 5 Katons- og garantforplgtelser dgør 7,1 mo. kr. Note 9 Eventalrettgheder dgør 26,5 mo. kr. Note 9 Operatonel leasng dgør 1,6 mo. kr. Note 9 Swapaftaler og valtatermnsforretnnger Note 10 Fredensborg Kommne har kke samhandel med nærtstående parter Regnskab

57 Noter tl drftsregnskab og balance Note 1 Personaleoversgt Personaleoversgten vser antallet af ansatte kommnen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene vser det gennemsntlge fldtdsansatte regnskabsårene 2009 og 2010 samt afvgelsen mellem de to år. ØKONOMI Antal personaleenheder Udvklng Bydvklng, Bolg- og Mljøforanstaltnnger 3,1 4,0 0,9 Stadon og drætsanlæg 2,1 1,5-0,6 Idræt og svømmehal 0,0 0,6 0,6 Andre frtdsaktvteter 0,0 0,9 0,9 Rednngsberedskab 1,0 1,0 0,0 Forsynngsvrksomheder m.v. 35,6 27,6-8,0 Vandforsynngsvrksomhed 7,5 0,0-7,5 Rensnngsanlæg 22,1 27,6 5,5 Ordnnger for dagrenovaton 6,0 0,0-6,0 Vejvæsen 67,0 60,1-6,7 Drftsbygnnger og -pladser 5,9 5,5-0,4 Øvrge fælles fnktoner 59,0 52,0-6,9 Vejvedlgeholdelse 0,0 0,3 0,3 Vntertjeneste, vagt og beredskab 0,1 0,3 0,3 Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0 Undervsnng og Kltr 767,5 729,5-38,0 Folkeskoler 525,8 480,7-45,1 Pædagogsk psykologske rådgvnng mv. 22,1 22,6 0,6 Skolefrtdsordnnger 68,6 65,8-2,9 Specalndervsnng regonale tlbd 3,5 1,0-2,6 Kommnale specalskoler 53,8 58,9 5,1 Ungdommens Uddannelsesvejlednng 6,8 7,1 0,2 Sprogstmlerng førskolealderen 0,0 0,8 0,8 Specalpædagogsk bstand tl børn 0,7 0,7 0,0 Folkebbloteker 42,6 40,6-2,0 Mseer 0,3 0,2 0,0 Mskarrangementer 20,2 20,4 0,2 Andre kltrelle opgaver 2,2 1,2-1,1 Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde 0,2 0,3 0,2 Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven 1,1 0,9-0,1 Ungdomsskolevrksomhed 19,6 28,3 8,7 Sndhedsområdet 66,4 67,0 0,6 Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng 20,5 23,7 3,2 Kommnal Tandpleje 25,5 25,1-0,4 Sndhedsfremme og Forebyggelse 6,8 6,3-0,5 Kommnal Sndhedstjeneste 13,6 11,9-1,7 Socal- og Sndhedsvæsen 1.756, ,6-62,1 Fælles formål 41,6 42,8 1,2 Dagpleje 67,1 58,4-8,7 Vggester 14,8 11,2-3,6 Børnehaver 15,3 13,2-2,2 Integrerede dagnstttoner 408,9 383,5-25,4 Regnskab

58 Antal personaleenheder Udvklng Frtdshjem 86,2 80,2-6,0 Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd 66,8 53,5-13,2 Særlge dagstlbd og særlge klbber 48,1 49,4 1,3 Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0 Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge 0,5 0,5 0,0 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge 23,8 21,5-2,3 Døgnnstttoner for børn og nge 201,7 175,5-26,2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede 577,0 578,2 1,2 Forbyggende ndsats for ældre og handcappede 3,6 3,7 0,1 Plejevederlag/hjælp pasnng af døende eget hjem 1,2 0,3-0,9 Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner 4,5 4,0-0,5 Botlbd tl længerevarende ophold 136,2 136,1-0,2 Botlbd tl mdlertdgt ophold 12,8 12,7-0,1 Kontaktperson- og ledsageordnnger 14,1 13,7-0,4 Løntlskd tl forskrede ledg ansat kommner 18,3 37,5 19,2 Servcejob 0,9 0,6-0,3 Beskæftgelsesordnnger 12,2 17,1 4,9 Admnstraton, Planlægnng og fællesdgfter 414,2 399,6-14,5 Kommnalbestyrelsesmedlemmer 28,0 27,6-0,4 Kommssoner, råd og nævn 41,3 37,3-3,9 Sekretarat og forvaltnnger 302,8 268,7-34,1 Admnstraton vedr. jobcentre og plotcentre 42,1 66,0 23,9 I alt 3.110, ,4-127,8 Note 2 Afslttede anlægsregnskaber 2010 ØKONOMI Afslttede anlægsregnskaber over 2 mo. kr. (Hele kr.) Sted Bevllng Forbrg Brgerfnanserede område Renoverng af vandforsynngen Kloaktlsltnngsbdrag Kloaksanerng Regnvandsbetngede dløb Kloakerng af enkeltdledere Kloak, Øresndshøj Fredensborg mneralserngsanlæg Tømn. og genplant. Af mneralserng, Frd.borg K Usserød Renseanlæg Nvå Renseanlæg Fredensborg Renseanlæg Skattefnanserede område Salg af Kommne Forskrng Proven fra KMD salg A/S Badebroer Idrætsfaclteter Hmlebæk-Knstgræsbane Nvå Centralskole,ndeklmagener,skolekøk.m.v Bygnngsvedlgeholdelse - Skoler og SFO Bygnngsvedlgeholdelse - Dagnstttoner Salg og renoverng af Benedktehjemmet I alt Regnskab

59 ØKONOMI Afslttede anlægsregnskaber nder 2 mo. kr. (Hele kr.) Sted Bevllng Forbrg Brgerfnanserede område Fredensborg Renseanlæg, Hydrolyseanlæg Skattefnanserede område Salg af vejareal, Kokkedal Indstrpark Byens Hs, Kokkedal Bygnngsvedlgeholdelse - Udlejnng Fredensborg Stadon - skr/dhs Højager Mølle - malng af møllekoppen Egedalshallen - dskftnng af tag Bygnngsvedlgeholdelse - Idrætsanlæg Hmlebækhallen - dbygnng Bygnngsvedlgeholdelse - Jobhset Bygnngsvedlgeholdelse - Frtd Lys Båstrpvej ncl. P-plads ved Troldehøj Belyst grsst-stoppest.kongevejen v/karsem.g Nedrvnng af Asmnderød Skole Bygnngsvedlgeholdelse - Kltr Tlbygn.og nstal.af ventlatonsanlæg Nordstjernen Bygnngsvedlgeholdelse - SpecalBH. Spren Bygnngsvedlgeholdelse - Granbohs Bygnngsvedlgeholdelse - Granbohs Salg af Hegels Mnde Mergeltoften dbygnng og genoptrænng Kælder. nye beskyttede bolger - Mergeltoften Bygnngsvedlgeholdelse - Ældre Bygnngsvedlgeholdelse - Johs. Hages Hs Bygnngsvedlgeholdelse - Lnden Bygnngsvedlgeholdelse - Lndegården Bygnngsvedlgeholdelse - Admnstraton I alt Note 3 Jordforsynng Fredensborg Kommne er kke besddelse af jordforsynng. Note 4 Akter, andelsbevser og ejerandele ØKONOMI Akter, andelsbevser og ejerandele (1.000 kr.) Ejerandel Indre værd Kommne andel I/S Nordforbrændng , HMN I/S 2009* 1, Fredensborg Forsynng A/S 2009* I alt *Regnskab fra HMN og Fredensborg Forsynng modtages efter teknsk lknng af Fredensborg Kommnes regnskab for 2010, ændrngen 2010 blver optaget som prmokorrekton Regnskab

60 Note 5 Specfkaton af ndskd tl Landsbyggefonden ØKONOMI Indskd Landsbyggefonden (Hele kr.) Ultmo 2010 Fredensborg Bolgselskab, Mergeltoften Bolgselskabet Lejerbo, afd Statsbanepersonalets andelsbolg- forenng Asmnderød bolgselskab afdelng Dannevang Hmlebæk bolgselskab afdelng 4/11 Langebjergparken Hmlebæk bolgselskab 50 almene bolger "Lllevang" Hmlebæk bolgselskab Langebjergparken afd. II Asmnderød bolgselskab matr. nr. 2 ca Båstrp - "Lllevang" Bolgselskabet DOMEA Fredensborg, afdelng Fredensborg Bolgselskab Byvejen Hejrevangens Bolgselskab ældrebolger Oscar Brnsvej Fredensborg-Hmlebæk ældrebolgselskab ældrebolger Chrst. Boecksvej, F Asmnderød bolgselskab, afdelng Asmndshøj Lejerbo plecentret Øresndshjemmet Hmlebæk bolgselskab 18 senorbolger Hmlebæk Fredensborg-Hmlebæk ældrebolgselskab vedr. 30 ældre-bolger Teglgårdsv Bolgselskab Borgerbo afd. IV lån tl dbedrng af byggeskader Hmlebæk bolgselskab 10 ngdomsbolger "Hesselhøj" Lejerbo plejecentret Lystholm Bolgselskabet DOMEA Fredensborg afdelng Hmlebæk bolgselskab afdelng 024, Ravnsbjerg II Bolgselskabet Vbo Lejerbo - plejecentret Benedktehjemmet Bolgforenngen 3B Plejecentret Egelnden, Kokkedal Fredenborg Bolgselskab, afd. Nverødgården Fredensborg Bolgselskab afd Bolgselskabet Borgerbo afd. IV andel af drftslån Bolgselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån Bolgselskabet Borgerbo Kaptaltlskd Bolgselskabet DOMEA Fredensborg afdelng Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. I Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. II Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. III Bolgforenngen 3B Egedalsvænge Andelsbolgforenngen Hørsholm Karlebo, Skovengen afdelng Andelsbolgforenngen Hørsholm Karlebo, Skovengen, afdelng Fredensborg bolgselskab, Nverød Fredensborg Bolgselskab, Mergeltoften Bolgselskabet Vbo, Nvåhøj afd. III I alt Indskd Landsbyggefonden skal følge IM s regler kke værdansættes balancen. Regnskab

61 Note 6 Fnanserngsoversgt ØKONOMI Fnanserngsoversgt (1.000 kr.) Bdget 2010 Korrgeret Bdget 2010 Regnskab 2010 Korrgeret bdget vs. regnskab Lkvde beholdnnger prmo Tlgang af lkvde aktver /- Årets resltat /- Lånoptagelse /- Øvrge fnansforskydnnger Indsatsstyrede område Afdrag på lån Lkvde beholdnnger Ultmo Note 7 Egenkaptal Egenkaptalen er dtryk for Fredensborg Kommnes forme og dgør dfferencen mellem aktver og forplgtelser. ØKONOMI Udvklng egenkaptal (1.000 kr.) Egenkaptal Prmosaldokorrektoner tl egenkaptal 2010 *) Egenkaptal * Udvklng modposter tl takstfnanserede aktver -16 Udvklng modposter tl selvejende nstttoners aktver -250 Udvklng modposter tl skattefnanserede aktver Udvklng modposter tl reserve for opskrvnng Udvklng balancekonto vedrørende hovedkonto Afskrvnng af restancer Værdreglernger Egenkaptal *Heraf prmokorrekton vedrørende: Fereforplgtelsen er nlstllet med -156,6 mo. kr. forbndelse med forenklngen af det omkostnngsbaserede jævnfør IM. Tlbageførslen er en teknsk jsterng af den forplgtelse der har været bogført sden 2008 og kke en reel forøgelse af egenkaptalen Korrekton af sald på lån 5,3 mo. kr. Reglerng ejerandel 3,3 mo. kr. Andre værdreglernger 0,4 mo. kr. Der er 2010 kke modregnet arbejdsskadeforplgtelsen, da der tdsmæssgt kke knne nås ar få darbejdet en vald beregnng af denne. Regnskab

62 Note 8 Langfrstet gæld ØKONOMI Langfrstet gæld (mo. kr.) Selvejende nstttoner med overenskomst -4,8-4,4 Realkredt -0,2-0,2 Kommnekredt -516,5-549,5 Fnanselt leasede aktver -419,0-412,4 Anden langfrstet gæld med ndenlandsk kredtor -0,1-13,6 Langfrstet gæld alt -940,6-980,1 Lånoptagelse I 2010 blev besltnngen om at ændre afdragsproflen med 9,01 mo. kr. gennemført, og Fredensborg Kommne blev således lettet for dgfter tl afdrag Afdragene er placeret de efterfølgende år. Besltnngen om lettelsen blev trffet forbndelse med vedtagelsen af bdget 2009 af hensyn tl styrkelse af kassebeholdnngen, før starten på skolebygger Fredensborg m.v. Lånoptagelsen 2010 blev på 55 mo. kr. hvlket var 25,8 mo. kr. højere end oprndelgt bdget Årsagen tl det højere låneoptag var, at der ekstraordnært løbet af 2010 blev åbnet op for at kommner knne søge yderlgere lånedspensaton. Der blev søgt og opnået dspensaton tl Fredensborg Kommne hvlket er den prmære årsag tl det højere låneoptag. Områderne med atomatsk låneadgang dvklede sg også forhold tl oprndelgt bdget 2010, sær dlæg tl ndefrosne ejendomsskatter øgede og betød højere låneoptag. Afdragslettelsen samt det højere låneoptag betød at den langfrstede gæld hos KommneKredt blev øget gennem 2010 tl 549,5 mo. kr. ltmo Valtagæld og fnansel styrngspoltk I 2010 blev den fnanselle poltk vedtaget. (se evt. økonomsk håndbog). Omkrng den langfrstede gæld er det beslttet at der fremover optages 25 årge lån med kort varabel rente, afdragene skal være serefordelt med samme afdrag lgelgt mellem årene. Renteskrngsaftaler (SWAP s) skal der kke ndgås flere af før (se note 12, for omfanget). I 2013 vl der blve fremlagt en sag hvor gevnster og dgfter ved de hdtdge renteskrngsaftaler vl blve gennemgået. Den korte varable rente er tradtonelt den bllgste og derfor er det beslttet at optage lånene denne rente, og have mndre afdæknng. Regnskab

63 Leasngforplgtelser ØKONOMI Leasngforplgtgelser Aktv (Hele kr.) Leasngforplgtgelser Ultmo 2009 Tlgange 2010 Afdrag 2010 Leasngforplgtgelser Ultmo 2010 Ctroen Berlngo stk. Kbota F Egholm Rotorklpper VW dob.kab 1,9 TDI VW dob.kab 1,9 TDI Bffet Dsk IT/Skolemøbler Rllende Materel EY VS UE IT-dstyr Vdeoovervågnngsdstyr IT-Udstyr Fat Dcato 2,8 JTD Mnbs Fat Dcato 2,8 Mnbs Vdeoovervågnngsdstyr Inventar IT-og telefondstyr IT- og telefondstyr del Skolemøbler IT-dstyr ramme IT-dstyr tl ny kommne Skolemøbler IT dstyr Fat Dcato Mnbs SC Fat Dcato Mnbs TX Man Lastbl IP-telefon restndk. A IT-Center Snerydnngdmaterel Toyota Hlx 2,5 4 D Egholm Bassmaskne Nssan Cabstar VZ Nssan Cabstar 3.4 LWB Kbota F WD TP Flshgger John Deere Opgraderng IT strktr Tman Tool-Trac John Deere John Deere Konca kopdstyr Konca kopdstyr Konca kopdstyr John Deere Comander Konca Mnolta Konca Mnolta Smart Board løsnng John Deere Konca C Nssan Cabstar Nssan Cabstar Nssan Atleon Konca Mnolta Udstyr Orthophos 3-ceph røntgen Konca Mnolta C Bzhb Konca kopdstyr Regnskab

64 Leasngforplgtgelser Aktv (Hele kr.) Leasngforplgtgelser Ultmo 2009 Leasngforplgtgelser Ultmo 2010 Tlgange 2010 Afdrag 2010 Konca Mnolta Udstyr Atea IT Udstyr Bchb Bzhb Konca Mnolta Udstyr Konca Mnolta Udstyr Csco Accespnkter Bzhb C Trådløst Netværk John Deere Brgt Nssan Interstar Bbloteksdstyr SALB skolerne I alt Note 9 Katons- og garantforplgtelser ØKONOMI Katons- og garantforplgtelser (Hele kr.) Långver Matr.nr./ Garantnr. Kommnens andel % Kommnens opr. garantbeløb Kommnens garantbeløb Kastanens Kvarter m.fl. BRF 1cs Kastanens Kvarter m.fl. BRF 1cs Nverød by, Karlebo BRF 1cs Lndehøj II BRF 1c 18, Lndehøj II BRF 1c 18, Nverød IV BRF 1cz Marehøj 101 m.fl. BRF 1cz Nverød by, Karlebo BRF 1ge Nverød by, Karlebo BRF 1ge Nvåhøj BRF 1ge Lndehøj I BRF 1pg 18, Lndehøj I BRF 1pg 18, Delareal Nverød BRF 8bz 28, Mergeltoften BRF 8bz 28, Klnken II BRF 8cx 18, Mergeltoften BRF 8da 23, Mergeltoften - tllæg BRF 8da 23, Mergeltoften BRF 8dc 28, Mergeltoften BRF 8dc 28, Delareal Nverød BRF 8dc 28, Fredensb.by,Asmnderød BRF 25b 23, Fredensb.by,Asmnderød BRF 25c 28, Fredensb.by,Asmnderød BRF 25c 28, Asmnderød by,asmnder. BRF 5g Asmnderød by,asmnder. BRF 5g Asmnderød by,asmnder. BRF 10a 22, Asmnderød by,asmnder. BRF 10a 22, Nederste Torp by,hmleb. BRF 4ct 28, Asmnderød by,asmnder. BRF 11f Asmnderød by,asmnder. BRF 11f Asmnderød by,asmnder. BRF 10c 28, Nederste Torp by,hmleb. BRF 4ct 28, Nederste Torp by,hmleb. BRF 4dh 13, Asmnderød by,asmnder. BRF 11f Asmnderød by,asmnder. BRF 11f Regnskab

65 Katons- og garantforplgtelser (Hele kr.) Kommnens andel % Kommnens opr. garantbeløb Långver Matr.nr./ Garantnr. Kommnens garantbeløb Krogerp,Hmlebæk BRF 1fz Islandshøjvej Nykredt 1ge Islandshøjvej Nykredt 1ge Islandshøjvej Nykredt 1ge Islandshøjparken Nykredt 1gf Islandshøjparken Nykredt 1gf Islandshøjparken Nykredt 1gf Islandshøjparken Nykredt 1gf Damhsvænget 2-44 Nykredt 1k 18, Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Nordengen Nykredt 3b Skovengen Nykredt 3kn Skovengen Nykredt 3kn Skovengen Nykredt 3kn Skovengen Nykredt 3kn Skovengen Nykredt 3kn Skovengen Nykredt 3kn Byengen Nykredt 3læ Byengen Nykredt 3læ Byengen Nykredt 3læ Byengen Nykredt 3læ Byengen Nykredt 3læ Byengen Nykredt 3læ Byengen Nykredt 3læ Højsagervej 24, Langerød Nykredt 4h 45, Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Egedalsvænge Nykredt 4s Islandshøjparken Nykredt 8br Islandshøjparken Nykredt 8br Islandshøjparken Nykredt 8br Islandshøjparken Nykredt 8br Islandshøjparken Nykredt 8br Islandshøjparken Nykredt 8br Islandshøjparken Nykredt 8br Mrertoften/Hjørnest. Nykredt 8cy 18, Mergeltoften Nykredt 8dg 28, Mergeltoften, afd. 6 Nykredt 8dg 28, Byvej 8 Nykredt 6f 28, Byvej 8 Nykredt 6f 28, Langebjergvej Nykredt 2æ Langebjergvej Nykredt 2lc Langebjergvej Nykredt 2lc Teglgårdsvej Nykredt 4ch Teglgårdsvej Nykredt 4ch Regnskab

66 Katons- og garantforplgtelser (Hele kr.) Kommnens andel % Kommnens opr. garantbeløb Långver Matr.nr./ Garantnr. Kommnens garantbeløb Teglgårdsvej Nykredt 4ch Teglgårdsvej Nykredt 4ch Teglgårdsvej Nykredt 4ch Banebjergvej 201 Nykredt 4cn Benedktevej 30 Nykredt 5e 28, Benedktevej 30 Nykredt 5e 100, Benedktevej 30 Nykredt 5e 28, Langebjergvej Nykredt 8ao 18, Oscar Brnsvej Nykredt 1ml 23, A/B Vlhelmsros Syd ll Nykredt 9gp 18, Dageløkke by,hmlebæk Nykredt 21b 22, Dageløkke by,hmlebæk Nykredt 21b 22, Dageløkke by,hmlebæk Nykredt 21b 22, Hejrevangens Bolgselsk. Nykredt 21y 27, Hejrevangens Bolgselsk. Nykredt 21y 27, Hejrevangens Bolgselsk. Nykredt 21y A/B Poppelhøj II Realkredt Danmark 1lo 1 18, NKK-Hallen Realkredt Danmark 8bø Nvå Bypark, Løberen Realkredt Danmark 8cg 3 18, Nvå Bypark, Løberen Realkredt Danmark 8cg 4 18, Nvå Bypark, Løberen Realkredt Danmark 8cg 5 18, Nvå Bypark, Skftet Realkredt Danmark 8c 1 18, Nvå Bypark, Skftet Realkredt Danmark 8c 2 18, Nvå Bypark, Skftet Realkredt Danmark 8c 3 18, Afd. Mergeltoften V Realkredt Danmark 8cm 1 28, Asmndshøj Realkredt Danmark 2a 1 28, Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 1 18, Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 2 18, Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 3 18, Lystholmvænget Realkredt Danmark 2k 4 18, Statsbanepersonalets AB Realkredt Danmark 4bæ 12 22, Statsbanepersonalets AB Realkredt Danmark 4bæ Statsbanepersonalets AB Realkredt Danmark 4bæ Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 3 28, Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 4 28, Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 5 28, Bolgselsk.BSB, afd.3 Realkredt Danmark 8a 6 28, Langebjergvej 502 m.fl. Realkredt Danmark 8ap 1 18, afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredt Danmark 10cb 3 28, HMN Natrgas I/S 2009* Kommne Kredt 1, Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Nordforbrændng Kommne Kredt , Trafkselskabet Mova Kommne Kredt , Trafkselskabet Mova Kommne Kredt , Trafkselskabet Mova Kommne Kredt , Trafkselskabet Mova Kommne Kredt , Nordsjællands Bogasanlæg Kommne Kredt , Nordsjællands Bogasanlæg Kommne Kredt , Lllevangsvej 346 Realkredt , Teglgårdsvej,Hmlebæk Realkredt , Bolgndskdslån Nordea I alt *Regnskab fra HMN 2010 modtages efter teknsk lknng af Fredensborg Kommnes regnskab fra 2010 Regnskab

67 Eventalrettgheder Pantebreve og gældsbreve Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprndelge lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og afdragsfrt. ØKONOMI Pantebreve (Hele kr.) Restgæld pr Nvågård Børnehave Dyssegårdens Børnehave Jellerød Børnegård I alt ØKONOMI Gældsbreve (Hele kr.) Hovedstol Restgæld pr Jellerød Børnegård * Jellerød Børnegård Nvågård Børnehave ** Nvågård Børnehave Dyssegårdens Børnehave II Bøgegården (Bøgen) Bøgegården (Bøgen) Bøgegården (Bøgen) Bøgegården (Brken) Bøgegården (Brken) Kastanegården I alt ** Afskrves over 15 år med kr pr. år - rest 4 år ** Afskrves over 15 år med kr pr. år - rest 4 år Indskdsbevser, Nvå Havn (nkl.moms) Mova *** I alt *** Movas lån pr er 431 mo. kr. (Drftslån = 81 mo. kr. Rejsekortlån = 350 mo. kr.). *** Fredensborg Kommnens andel er fordelt på følgende måde (Drftslån = 1,0 mo. kr. Rejsekortlån = *** 4,0 mo. kr.). Regnskab

68 Operatonel leasng Atolease pr ØKONOMI Anvendelse Reg. nr. Fabrkat Start Udløb Total kr. Mdl. ydelse Rest beløb Hjælpemd.depot VZ94429 Ctroën Jmber Bs -Egelnden XE94347 Ctroën Jmber Bs -Øresndshj. XE94348 Ctroën Jmber Bs -Benedktehhj. XE94349 Ctroën Jmber Sndhedsbs XC96675 Toyota Dyna Bs -Mergeltoften XK89450 Ctroën Jmber Bs -Lystholm XK89525 Ctroën Jmber Hjemmeplejen YZ47667 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47668 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47669 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47670 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47671 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47672 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47974 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47975 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47976 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47977 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47978 Ctroën C Hjemmeplejen YZ47979 Ctroën C Hjemmeplejen YZ45284 Ctroën C Hjemmeplejen YZ45285 Ctroën C Hjemmeplejen YZ45287 Ctroën C Hjemmeplejen YZ45288 Ctroën C Hjemmeplejen ZM29881 Ctroën C Hjemmeplejen ZM29882 Ctroën C Hjemmeplejen ZS34511 Ctroën C Hjemmeplejen ZY35235 Ctroën C I alt Regnskab

69 Note 10 SWAP-aftaler Leasnggæld: Sale And Lease Back ØKONOMI Leasnggæld, restgæld pr (Hele kr.) Kontrakt nr. Indgået Udløber Nværende rente Valta Hovedstol DKK Restgæld jl dec ,19 DKK jl dec ,35 DKK jl dec ,81 DKK dec jn ,43 EUR/DKK I alt Restgæld pr Andel af leasnggæld renteskret 25% Ikke afdækket leasnggæld Afdækket va swap 75% Langfrstede lån ØKONOMI Låneportefølgen, restgæld pr (Hele kr.) Kontrakt nr. Indgået Udløber Nværende rente Valta Hovedstol DKK Restgæld maj jn ,223 DKK/CHF maj jn ,49 DKK ag ag ,34 DKK jn jn ,71 DKK feb feb ,39 DKK/EUR jn jn ,41 DKK/EUR jan jan ,854 CHF/DKK maj jn ,223 DKK/CHF maj jn ,49 DKK I alt Restgæld pr Andel af låneportefølge renteskret 40% SWAP-afdæknng restgæld Ikke afdækket, varabelt forrentet 60% Regnskab

70 Omkostnngskalklatoner vedrørende personlg og praktsk bstand Frtvalgsordnngen Bestemmelserne om borgernes fre leverandørvalg på ældreområdet trådte kraft d. 1. janar Prvate leverandører kan konkrrere med den kommnale leverandør. Det betyder, at borgerne får mlghed for at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommnen har trffet besltnng om. Borgerne Fredensborg Kommne kan vælge blandt 13 leverandører, heraf er den ene kommnens egen hjemmepleje Prsfastsættelsen Tmeprserne for personlg og praktsk hjælp fastsættes på baggrnd af den kommnale hjemmeplejes samlede omkostnnger. De prvate leverandører er kke forplgtede tl at tlbagebetale Fredensborg Kommne, hvs tmeprserne har været fastsat for højt. Baggrnden herfor er, at det er kommnens ansvar at fastsætte tmeprserne korrekt samt, at de prvate leverandører har valgt at søge godkendelse på baggrnd at de pågældende tmeprser. Vser tmeprserne sg modsat at have været fastsat for lavt, er kommnen forplgtet tl at efterbetale de prvate leverandører. De endelge tmeprser er opgjort på baggrnd af forbrget følge regnskabet samt de faktsk leverede tmer. Ud fra regnskab 2010 blev tmeprserne lavere end de prser som er anvendt tl afregnng tl de prvate leverandører, for så vdt angår personlg pleje hverdag og praktsk hjælp. Omvendt ses en mndre stgnng prsen på personlg pleje øvrg. Det er fordelngen den leverede td samt dgftsnveaet som afgør prserne de tre ydelseskategorer. Faldet tmeprserne på personlg pleje hverdag og praktsk hjælp, skyldes prmært en fortsat neddroslng brgen af vkarer, samt en omlægnng af kommnens dstrktsgrpper, hvlket har medført et lavere ressorceforbrg. ØKONOMI Kr. pr. leveret tme Faktsk 2010 Forventet 2010 Praktsk hjælp Personlg pleje, hverdagstmer Personlg pleje, øvrg td Regnskab

71 Regnskabsoversgt Regnskabsoversgt Regnskabsoversgten dgør kommnens offcelle eksterne regnskab og har tl formål at vse, hvorledes forbrget har været på de enkelte kont forhold tl bdgettet samt eventelt senere meddelte tllægsbevllnger. Oversgten er opstllet efter totalregnskabsprncppet og ndeholder derfor såvel drftsposter som anlægs- og kaptalposter. Regnskabsoversgten er overordnet specfceret på poltkområder. Regnskab

72 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Natr og Mljø Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 01 Natr og Mljø * * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Vedlgeholdelse af vandløb * Dverse vedlgeholdelsesarbejder Arbejde dført af Park og Vej Konslentbstand Tlskd tl forennger, dsætnng af fskeyngel Fælles formål * * Personale Apparatr og nstrmenter Indkøb af materaler f.b.med kampagner m.v Natrpleje og natrbeskyttelse Oprydnng efter henkastet affald Vandanalyser m.v Tlsyn med spldevandsanlæg og drænlednnger Maskner og materel Bærbare batterer * Vandanalyser m.v Tlsyn med spldevandsanlæg og drænlednnger Vandndvndng * Ekstern bstand forbndelse med gr ndvand og vandndvndng Øvrg planlægnng, ndersøgelser, tlsyn m.v. * Fælleskommnalt mljøsamarbejde Admnstraton Konslentbstand Skadedyrsbekæmpelse * * Admnstratonsbdrag Forrentnng Rottebekæmpelse

73 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 02 Kommnale grønne områder * (Tdl. 03 Kommnale grønne områder) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Bolgformål * * Matr.nr. 2 m.fl. Båstrp, Krkeleddet * 300, Fredensborg Forpagtnngsafgfter Matr. nr. 1 d m.fl. Sørp, Sørpvej 11, * Fredensborg Forpagtnngsafgfter Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrp by, * Endrpvej 64, Fredensborg dstyknngsforetagende Forpagtnngsafgfter Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., * Teglgårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998 dstyknngsforetagende Forpagtnngsafgfter Hsleje Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., * Dageløkkevej 56 og 98, Hmlebæk dstyknngsforetagende Forpagtnngsafgfter Hsleje Offentlge formål * * Brolandsgården/Græstedgård/Krkestgård-arealer * * Hsleje Udenomsarealer Matr.nr.4 bc og 3 l m.fl.brønsholm * Rgvænget, Kokkedal (syd for Egedalshallen) Udenomsarealer Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by * plan * Hsleje Udenomsarealer

74 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Genbrgsplads * Hsleje Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nvågård, * Storengen Udenomsarealer Grønt område (1 gg Nverød) * Udenomsarealer Gymnasegrnd, Nvåvej 2, Nvå Matr. * nr. 1 æ,o Nvågård Udenomsarealer Natrområde vest for Sølystparken * * Hsleje Udenomsarealer Matr.nr. 11 a Nverød (Pt and Take sø) * * Hsleje Udenomsarealer Matr. nr. 1 s Nverød - Areal Hassel høj * Udenomsarealer Ubestemte formål * * Matr. nr. 8 ea Asmnderød - * Skovvænget 2A, Fredensborg * Forpagtnngsafgfter m.v Udenomsarealer Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget * 65, Fredensborg Udenomsarealer Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørpvej 1, * Fredensborg Søpavllon og Ishs Forpagtnngsafgfter m.v Matr. nr. 8 a Søholm, 'Kejserdal' * Forpagtnngsafgfter m.v Karlebovej 23 * Udenomsarealer Beboelse * * Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrp, Endrpvej 16-20, Fredensborg *

75 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 703 Hsleje Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngørsvej * 25 a-b, Fredensborg Hsleje Varmendtægt Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * Fredensborg Hsleje Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød - * Højsagervej 24-46, Fredensborg Hsleje Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrp - * Langerødvej 11-25, Fredensborg Hsleje Varme Matr. nr. 2 e Endrp - Lndelyvej 14, * Fredensborg Hsleje Varmendtægt Matr. nr. 4 e m.fl. Asmnderød - * Hammersvej 12-26, Fredensborg * Hsleje Udenomsarealer Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Llle * Wendorf' Helsngørsvej 5, Fredensborg * Hsleje Udenomsarealer Varmendtægt Matr.nr. 6ar m.fl. Asmnderød- Tofte * gårdsvænget , Fredensborg, Handcapbolg * Hsleje Udenomsarealer Varmendtægt Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T * eglgårdsvej 523, Hmlebæk Hsleje Varmendtægt Græstedgård, opsynsbolg * Græstedgårdsvej 2, Kokkedal Varmendtægt

76 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Matr. nr. 6 e og 5 af Nverød By, * Byvejen 1-15, Nvå * Hsleje Indvendg vedlgeholdelse Varmendtægt Lejlgheder almennyttge * bolgselskaber kommnen Kommnens dlæg tl hslejer Erhvervsejendomme * * Nvå Center * * Vcevært Hsleje Udenomsarealer Andre faste ejendomme * * Matr. nr. 5 Asmnderød Lysthom 6, * Fredensborg Udenomsarealer Lejlghed Borgerbo Ida Tesdorpfsvej * 4a, Hmlebæk Hsleje Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt * sprøjtehs, Hmlebæk Hsleje Projektgården - Kejserdal * Hsleje Karlebo forsamlngshs Karlebovej 10, * Kokkedal * Hsleje Udenomsarealer Materelgården * Hsleje Gl. rådhsareal * Udenomsarealer Byfornyelse * Udgfter tl byfornyelse Grønne områder og natrpladser * *

77 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Fællesdgfter og -ndtægter * Bjørneklo Udenomsarealer Kolonhaver Dageløkkevej 49A, * Hmlebæk Hsleje Fredtoften * Udenomsarealer Holmegårdscentret Vandknsten * Udenomsarealer Matr.nr. 1 h Jellerødgård Skov * Udenomsarealer Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 * * Hsleje Udenomsarealer Umakrkleret st d for Lågegyde 51 * Hsleje Centerparken * Udenomsarealer Nvå Strand * * Hsleje Udenomsarealer Andre frtdsfaclteter * Klbhs ved Sejlklbben Esrm sø * Sørpvej, Fredensborg Udenomsarealer Skateboardbaner Fredensborg * Udenomsarealer Trsejlerne Nvå Strandpark 15, Nvå * Udenomsarealer Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * Hmlebæk Fast ejendom Udenomsarealer Avderødvej 52B (Klbhs 4H) * Udenomsarealer Byvejen 10, Fskerhset,Nvå * Udenomsarealer

78 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Byvejen 12 * Udenomsarealer Åvej 2, Mskbole * Udenomsarealer Klbhs Lerhytten * Udenomsarealer Klbhs, Nordre Strandvej 2 * Udenomsarealer Nvå Strandpark 7-9, klbhs for roklb * og frtdsfskere Udenomsarealer Nvå Strandpark 11, sportsdykkerklb * Udenomsarealer Nvå Srferklb, Nvå Strandpark, Nvå * Udenomsarealer Nvå Standpark 19, Nvå Bådelag * Udenomsarealer Teltområde, Strandparken * Udenomsarealer Nvå Strandpark 4, Nvå Vandskklb * Udenomsarealer Sandflgt * Udenomsarealer Vedlgeholdelse af vandløb * Arbejde dført af Park og Vej Undervsnng og kltr * Folkeskoler * Fællesdgfter og ndtægter * Udenomsarealer Mseer * Udendørsarealer Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Fælles formål * Fællesdgfter og ndtægter * Udendørsarealer, bestllerplje Udenomsarealer

79 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale grønne områder Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 30 Ældrebolger * Toftegårdsvænget * Fredensborg Udenomsarealer Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * Lystholm - Pleje og aktvtetscenter * Udenomsarealer Øresndshjemmet - Pleje- og * Aktvtetscenter Udenomsarealer Egelnden - Pleje- og Aktvtetscenter * Udenomsarealer Mergeltoften - Pleje- og aktvtetscenter * Udenomsarealer Fredensborg Dagcenter - Lndehset * Udenomsarealer Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * Rosngs Mnde, Fredensborg * Udenomsarealer Fællesdgfter og admnstraton m.v * Admnstratonsbygnnger * Flyglet, Kokkedal * Udenomsarealer Indendørs beplantnng

80 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Veje og Trafk Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 03 Veje og Trafk * (Tdl. 05 Veje og Trafk) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * Strandområder * Mkkelborg Strandpark * Udenomsarealer Sandflgt * Dverse vedlgeholdelsesarbejder Transport og nfrastrktr * * Drftsbygnnger og -pladser * Kontorhold Admnstratonsdgfter Vedlgeholdelse af araler på Møllevej og Bakkegårdsvej Ombygnng Møllevej Vedlgeholdelse af bygnnger Drft af atomater Rengørng Hsleje El, gas og vand Skatter og afgfter Forskrnger Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Øvrge fælles fnktoner * * Park og vej * * Teknkervagt m.v Personale Krssdgfter Jblæer og rnde fødselsdage Værkstedsfnkton Drft af maskner og materel Varekøb Team FH Nvå Team

81 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Veje og Trafk Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 063 Kokkedal Team Idræts Team Rabat Team Vej Team Skkerhedsarbejder - alle teams Entreprse (kontrakt) Vejvedlgeholdelse m.v. * * Arealerhvervelse Bestllerplje Klmakommne Rabatter langs veje og ster Vejafvandng Vejafmærknng (strber) Afgft for særlg råden over vejarea l Vejnventar (Sklte, bomme, steler, bænke bsstoppesteder m.v.) Bslæskærme Park og Vej Ukrdtsbekæmpelse Renholdelse af faste belægnnger Skrotbler Broer, tnneller m.v Afgft tl leverng af affald Vejbelysnng Bekæmpelse af grafft Handcapforbedrnger Landnspektør Indkøb af materaler tl trafkkampagne Irmatorvet Lknng af Torpenvej Leje af DSB-arealer Forskrnger Overførsel mellem årene Bdgetforlg * Bdget Belægnnger m.v. * Sldlag på kørebaner m.v Reparaton af belægnnger på køreban er m.v Asfaltreparatoner Vntertjeneste * * Kontrakt vedrørende vntertjeneste Glatførebekæmpelse

82 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Veje og Trafk Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 030 Materel ndkøb og vedlgeholdelse Snerydnng Køb af, samt op/nedtagnng af saltværn, snestokke & grskasser Indkøb af salt, grs og rea Vntertjeneste, vagt og beredskab sa mt IT og vejrstaton Fælles formål * Fælles formål kollektv trafk * Bsskr m.v Bsdrft * Bsdrft, hernder ndvdel handcapkørsel dført af prvate leverandø rer Kollektv trafk fra amtet Handcapkørsel

83 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 04 Kommnale Ejendomme * * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Fælles formål * * Matr.nr. 4 cp Øverste Torp, Hmlebæk * Hsleje Bolgformål * Fællesdgfter og -ndtægter * Vedtagne korrektoner Energ Matr.nr. 2b og 2 Båstrp, Krkeledd et * 30, Fredensborg dstyknngsforetagende A Ejendomsskat m.v Matr. nr. 1 d m.fl. Sørp, Sørpvej 11, * Fredensborg dstyknngsforetagende Sørp Ejendomsskat m.v Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrp by, End * rpvej 64, Fredensborg dstyknngsforetagende Ejendomsskat m.v Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Tegl * gårdsvej 602, 829A-C, 831 og 998 dstyknngsforetagende Ejendomsskat m.v Varme Vand Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage * løkkevej 56 og 98, Hmlebæk dstyknngsforetagende Ejendomsskat m.v Vand Renovaton Forbrgsafgfter og ejendomsskat * Ejendomsskat m.v Areal, 11 k, Krogerp (Pslngebane) * Krkeskov Alle Ejendomsskat m.v Erhvervsformål *

84 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Matr.nr. 3b og 3l Asmnderød Håndvær * kerområdet Kratbjerg Fredensborg Ejendomsskat m.v Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels * Mned) Ejendomsskat m.v EL Varme Vand Renovaton Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej * 16, Hmlebæk Ejendomsskat m.v Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kv * stgård Ejendomsskat m.v Offentlge formål * Brolandsgården/Græstedgård/ Krkest - * gård-arealer Ejendomsskat m.v Matr.nr.4 bc og 3 l m.fl.brønsholm * Rgvænget, Kokkedal (syd for Egedals hallen) Ejendomsskat m.v Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød by * plan Vand Gymnasegrnd, Nvåvej 2, Nvå Matr. * nr. 1 æ,o Nvågård Ejendomsskat m.v Matr.nr. 11 a Nverød (Pt and Take sø) * Ejendomsskat m.v Matr. nr. 1 s Nverød - Areal Hassel høj * Ejendomsskat m.v Grndejerforenng H haver, Søholm, Hmlebækvej * Vand Ubestemte formål * Matr. nr. 8 ea Asmnderød - * Skovvænget 2A, Fredensborg Ejendomsskat m.v

85 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget * 65, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørpvej 1, * Fredensborg Søpavllon og Ishs Ejendomsskat m.v Matr.nr.14v,x,æ Asmnderød - * Nørredamsvej 14,16,22, Fredensborg El Vand Karlebovej 23 * Ejendomsskat m.v Matr.nr 11 ch Asmnderød by, * Benedktevej 9, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr 5 cc Asmnderød by, * Benedktevej 31, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr. nr. 11 cb Asmnderød by, * Frederksyndestvej 3, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr. nr. 15 h Asmnderød by, * Jernbanegade 23, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagerve j * 48, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7, * Hmlebæk Ejendomsskat m.v Matr. nr. 6 e Asmnderød, * Toftegårdsvænget 151, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28, * Kvstgård Ejendomsskat m.v Matr. nr. 10a m.fl. Asmnderød by, * Hmlebækvej 10B, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 12 b m.fl. Asmnderød, * Kastanevej 38, Fredensborg Ejendomsskat m.v

86 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Matr.nr. 4a Båstrp by, Krkeleddet 1, * Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste * Torpenvej, Hmlebæk Ejendomsskat m.v Matr.nr. 9h, Øverste Torp, * Teglgårdsvej, Hmlebæk Ejendomsskat m.v Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl. * Strandvej, Hmlebæk Ejendomsskat m.v Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by, * Teglgårdsvej 155, Hmlebæk Ejendomsskat m.v Matr.nr. 10e, Asmnderød by, * Kratbjerg, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 9gl. Asmnderød by, * Vlhelmsro, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastaneve j, * Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtv ej * 104, Fredensborg Ejendomsskat m.v Matr.nr. 10ck, Asmnderød by, Lystho * lm 22, Fredensborg Ejendomsskat m.v y, Nederste Torp. Boserpvej 104 A * Garage Ejendomsskat m.v Fælles formål * Fællesdgfter og -ndtægter * Værkstedsvogn Landnspektør Admnstraton Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Energ (EMO)

87 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 11 Beboelse * * Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrp, Endrpv ej * 16-20, Fredensborg Ejendomsskat m.v Vand Renovaton Matr.nr. 15 o Asmnderød - Statonsv ej * 5, Fredensborg Ejendomsskat m.v El Varmendtægt Renovaton Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngørsve j * 25 a-b, Fredensborg Varmendtægt Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * Fredensborg Ejendomsskat m.v Vand Renovaton Matr. nr. 4 h m.fl. Langerød - * Højsagervej 24-46, Fredensborg Ejendomsskat m.v El Matr. nr. 6 l og 6 m Danstrp - Langerødvej 11-25, Fredensborg * Ejendomsskat m.v El Matr. nr. 2 e Endrp - Lndelyvej 14, * Fredensborg Ejendomsskat m.v El Varmendtægt Renovaton Matr. nr. 14 e Asmnderød - Nørredam * svej 12 B, Fredensborg Varmendtægt Matr. nr. 8 ae Asmnderød - 'Skolen ved * Lnden', N. W. Gadesvej 18 A, Fr edensborg Ejendomsskat m.v Varme Matr. nr. 4 e m.fl. Asmnderød - Ha mmersvej 12-26, Fredensborg * *

88 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Varmendtægt Matr. nr. 5 d Fredensborg - 'Llle W * endorf' Helsngørsvej 5, Fredensborg Hsleje Ejendomsskat m.v El Varmendtægt Varme Renovaton Kabel TV Matr.nr. 6ar m.fl. Asmnderød- Tofte * gårdsvænget , Fredensborg, Handcapbo Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp - T * eglgårdsvej 523, Hmlebæk * El Varme Vand Renovaton b, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A- * B, Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Varme Vand Græstedgård, opsynsbolg Græstedgård * svej 2, Kokkedal Ejendomsskat m.v Vand Erhvervsejendomme * Nvå Center * Hsleje Ejendomsskat m.v Andre faste ejendomme *

89 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, * Højsagervej 8, Fredensborg Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngøørsv ej * 25 (brandstatonen) Ejendomsskat m.v Vand Renovaton Lejlghed Borgerbo Ida Tesdorpfsve j 4 * a, Hmlebæk El Varme Karlebo forsamlngshs Karlebovej 10, * Kokkedal Ejendomsskat m.v Vand Gl. rådhsareal * Ejendomsskat m.v Grønne områder og natrpladser * * Fællesdgfter og -ndtægter * Vand Bjerre Strand, Hmlebæk * Varme Kolonhaver Dageløkkevej 49A, Hmleb * æk Ejendomsskat m.v Haveforenngen Storemosen Ole * Kelbergs Vej * Indtægter Vand Holmegårdscentret Vandknsten * Vand Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 * Ejendomsskat m.v Nvå Strand * Ejendomsskat m.v

90 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Pensonsthaver, Byvejen 8 * Ejendomsskat m.v Stadon og drætsanlæg * Fællesdgfter og -ndtægter * Bygnngsvedlgeholdelse Fredensborg stadon * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Fredensborghallen * Ejendomsskat m.v Fredensborg tennsklb * El Vand Renovaton Stadon Hmlebæk * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Idrætsanlæg ved Bjerre strand * Ejendomsskat m.v El Varme Renovaton Karlebo Idrætsanlæg * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Møllevejs anlægget * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Idrætsanlæg ved Karsemosegård * Ejendomsskat m.v El Varme Vand

91 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 713 Renovaton Tennsbaner ved Græstedgård * Ejendomsskat m.v El Vand Egedalshallen Holmegårdsvej K * okkedal Rengørng Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Idræts- og svømmehaller * Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980 * Kokkedal 431 Rengørng 35 Andre frtdsfaclteter * Fællesdgfter og -ndtægter * Bygnngsvedlgeholdelse Klbhs ved Sejlklbben Esrm sø Sør * pvej, Fredensborg El Varme Forenngshse Fredensborg * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Trsejlerne Nvå Strandpark 15, Nvå * El Vand Renovaton Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Forenngshse Hmlebæk * Ejendomsskat m.v El

92 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 711 Varme Vand Renovaton Avderødvej 52B (Klbhs 4H) * Ejendomsskat m.v Spejderhset, Græstedgård * El Renovaton Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Forenngshset Græstedgaard * Rengørng El Varme Vand Byvejen 10, Fskerhset,Nvå * Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Byvejen 12 * Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Åvej 2, Mskbole * Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Byvejen 14 - Jobhs * Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Klbhs Lerhytten * El Vand Renovaton

93 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Klbhs, Nordre Strandvej 2 * El Vand Nvå Strandpark 7-9, klbhs for rok * lb og frtdsfskere Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Nvå Strandpark 11, sportsdykkerklb * El Varme Vand Renovaton Nvå Srferklb, Nvå Strandpark, N vå * El Vand Renovaton Nvå Standpark 19, Nvå Bådelag * Ejendomsskat m.v El Varme Nvå Strandpark 4, Nvå Vandskklb * Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Hmlebæk roklb, Havnevej 9 * Ejendomsskat m.v Krkegårde * Underskd på gravstedslegater Foranstaltnnger øvrgt * Offentlge toletter tlskd SlettenHavn rengørng Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Rednngsberedskab * Beredskab ejendomme, * Kommandocentral Fredtoften og Brandstaton Det kommnale rednngsberedskab Rengørng

94 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 701 Bygnngsvedlgholdelse Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Transport og nfrastrktr * Drftsbygnnger og -pladser * Rengørng Undervsnng og kltr * * Folkeskoler * Fælles dgfter og ndtægter * RENGØRING VED EG Pavllonleje Asmnderød Skole Bygnngsvedlgeholdelse Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE Legepladser Energ Asmnderød skole, Benedktevej 29, 3 * 480 Fredensborg Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Fredensborg skole, Benedktevej 7, 3 * 480 Fredensborg Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Endrpskolen, Endrpvej 32, 3480 Fre * densborg Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Hmlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 * 0 Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Varme Vand

95 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 713 Renovaton Banebjergskolen Banebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Langebjergskolen Langebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko * kkedal Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, * 2980 Kokkedal Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 * 0 Kokkedal Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Nvå Centralskole Nverødvej 38, * Nvå Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Nverødgårdsskolen Marehøj 501, 299 * 0 Nvå Ejendomsskat m.v El Varme

96 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 712 Vand Renovaton Helhedsplan Nvå N, Nvåhøj 55 * Ejendomsskat m.v El Varme Skolefrtdsordnnger * Fællesdgfter for SFO * Rengørng ved EDC SFO Asmnderød Skole Benedktevej 29 *, 3480 Fredensborg Vand SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej * 48, 2980 Kokkedal El SFO Egehset, Egedalsskolen Holmegår * dsvej 101, 2990 Kokkedal El SFO Frtdshset-Holmegårdsskolen Ho * lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal Varme SFO Smlehllet, Nvå Centralskole N * verødvej 34, 2990 Nvå El SFO Savannen, Nverødgårdsskolen Mar * ehøj 501, 2990 Nvå El Specalndervsnng regonale tlbd * Dyssegården - specalndervsnng * Varme Folkebbloteker * Bbloteker * Rengørng Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Mseer * Fællesdgfter og -ndtægter *

97 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 701 Bygnngsvedlgeholdelse Karlebo Msem Avderødvej 19, 2980 * K okkedal Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Karlebo Mølle Krkeltevej, 2980 Kokk * edal Ejendomsskat m.v Vand Renovaton Bografer * Hmlebæk bograf Ny Strandvej 100, 3 * 050 Hmlebæk Ejendomsskat m.v Vand Renovaton Teatre * Teaterhset Nvå Kalvehaven 6, 2990 * Nvå Ejendomsskat m.v El Vand Renovaton Andre kltrelle opgaver * Bdgetforlg * Pavllon leje Asmnderødskole Forenngshse Fredensborg * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Forenngshset Græstedgaard * Rengørng El Varme Vand Forenngshse Hmlebæk * Ejendomsskat m.v El Varme

98 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 712 Vand Renovaton Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven * Egedalshallen Holmegårdsvej 3, 2980 * Kokkedal Varme Ungdomsskolevrksomhed * * Fælles dgfter og ndtægter * Rengørng EDC Fredenborg-Hmlebæk ngdomsskole * El Vand Renovaton Ungecenter, Møllevej * * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Alexandra Hose * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Fælles formål * Fælles dgfter og ndtægter * Bygnngsvedlgeholdelse Vedlgeholdelse af køkkener Legepladser Energ Dagpleje * Dagplejen * Rengørng

99 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskatter m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Vggester * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE Vggesten Troldeengen Egedalsvej 1, * Kokkedal El Opvarmnng Renovaton Børnehaver * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE Skatteksten, Helsngørsvej 22, Fred * ensborg Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Dr.Loses asyl børnehave, Benedkte * vej 33, Fredensborg El Opvarmnng Integrerede dagnstttoner * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng Ejendomsskat Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE Børnehsene Lystholm, Lystholm *, Fredensborg Rengørng Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Dr. Loses børnehs, Stenbækgårdsve j 202, Fredensborg *

100 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Dr.Loses Asyl, Østervej 1A Fredens * borg Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Børnehaven Lndely, N.W. Gadesvej 20 *, Fredensborg Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Endrphset Stenbækgårdsvej 204, Fre * densborg Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Sletten Legeakadem Solvangsvej 5, * Hmlebæk Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Hmlebæk børnehave, Solvangsvej 1, H * mlebæk Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Børnehset Frkløveren Teglgårdsvej * 701, Hmlebæk Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton

101 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Søstjernen, Hmlebæk Center 42, Hml * ebæk Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Børnehset Frgthaven, Banebjergvej * , Hmlebæk Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Vggeste/børnehave Ådalen, Brønshol * mdalsvej 42, Kokkedal Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Vggeste/børnehave Børneengen, * Broe ngen 1, Kokkedal El Opvarmnng Vand Renovaton Vggeste/børnehave Græstedgaard, * Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal Ejendomsskat Vand Renovaton Integreret nsttton Bøgegården, B * rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal Ejendomsskat El Vand Renovaton Vggeste/børnehave Kastanegården A * derødvej 52 A, Kokkedal Ejendomsskat El Vand Renovaton Områdenstttonen Fasangården og G * ræstedgård Ejendomsskat El

102 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 711 Opvarmnng Vand Renovaton Børnehset Polarstjernen Mergeltofte n * 1, Nvå Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Områdenstttonen Marehønen, Påf * glen, Lærkereden, Solstrålen Nverød gårdsvej Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Vggeste/børnehave Lærkereden, Isla * ndshøjparken 80, Nvå Ejendomsskat Vand Vggeste/børnehave Marehønen, Mar * ehøj 481, Nvå Ejendomsskat Vand Integreret nsttton Påfglen, Isl * andshøjparken 54 A-B, Nvå Ejendomsskat Vand Frtdshjem * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng Ejendomsskat m.v Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE Frtdshjemmet Lndely, N.W. gadesve j * 1, Fredensborg Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Renovaton Endrp Frtdshjem, Endrpvej 32, Fr * edensborg El Opvarmnng Vand Renovaton 1.433

103 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Frtdshjemmet Langebjergvej 345, H * mlebæk Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Frtdshjemmet Nordstjernen, Banebj * ergvej 405, Hmlebæk El Opvarmnng Vand Renovaton Sletten Frtdsakadem, Solvangsvej 5, * Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Lons Frtdshjem, Johannes Hages Al le * 2, Nvå Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng Ejendomsskat m.v Indvendg bygnngsvedlgeholdelse KE Frtdsklbben Lndely, N.W. Gadesve j * 1, Fredensborg Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Frtdsklbben Endrp, Lndelyvej 3 A, * Fredensborg Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Asmnderød klb Benedktevej 33, Fre densborg *

104 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 710 El Opvarmnng Renovaton Teglgårdens frtdsklb, Teglgårdsve j * 701, Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Langebjerg klb, Langebjergvej 345, * Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton UNG3050 * Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Sletten Frtdsakadem, Solvangsvej 5, * Hmlebæk Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Alexandra Hose * Ejendomsskat m.v Opvarmnng Vand Renovaton Frtdshjem/klb Molevtten, Marehø j * 129, Nvå Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Frtdsklbben Basen, Nverødgårdsve j * 2, Nvå Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton

105 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 17 Særlge dagtlbd og særlge klbber * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng, hovedrengørng Specalbørnehaven Karlebo * Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Spren - specalbørnehave for atst * ske børn, Nvåhøj 483, Nvå Rengørng Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * Bjerrehs legested, Gl. Strandvej 77, * Hmlebæk El Opvarmnng Ungdomskltrhs-Kvarterhs * Rengørng El Opvarmnng Renovaton Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, p rvate klb * Rdolf Stener børnehaven, Langebjer * gvej 118, Hmlebæk Skatter og afgfter Vand Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge * Rengørng Dagbehandlngsskolen Kejserdal * Rengørng * Ejendomsskat m.v El Varme Vand

106 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 713 Renovaton Nvåhøjskolen Nvåhøj 55, 2990 Nvå * Ejendomsskat m.v El Døgnnstttoner for børn og nge * Granbohs * Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renoverng Farvergården, Mølledammen, 2980 * Kokk edal Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renoverng Dyssegården - Døgn * Varme Ældrebolger * Toftegårdsvænget Fredensbo * rg Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Pleje og omsorg mv. af ældre og hand cappede * Fællesdgfter og -ndtægter * Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Benedktehjemmet- Pleje- og Aktvte tscenter *

107 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat m.v El Varme Vand Lystholm - Pleje og aktvtetscenter * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Øresndshjemmet - Pleje- og Aktvte * tscenter Ejendomsskat m.v El Varme Egelnden - Pleje- og Aktvtetscent er * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Mergeltoften - Pleje- og aktvtetsc * enter Rengørng Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Fredensborg Dagcenter - Lndehset * Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Hmlebæk Dagcenter * El Varme Renovaton Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * Fælles dgfter og ndtægter * Rengørng Lndegården * Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v

108 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 710 El Varme Vand Renovaton Lnden, dagtlbd * Rengørng Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v El Johannes Hages Hs * Bygnngsvedlgeholdelse Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * Rosngs Mnde, Fredensborg * Hsleje El Varme Vand Renovaton Opgangsfællesskabet * El Varme Beskæftgelsesordnnger * Jobhset * Rengørng Fællesdgfter og admnstraton m.v * Admnstratonsbygnnger * Flyglet, Kokkedal * Rengørng, Rådhset m.v Bygnngsvedlgeholdelse Hsleje Ejendomsskat m.v El Varme Vand Renovaton Energ Ejerforenngen Flyglet, Kokkedal * Grnde og bygnnger

109 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kommnale Ejendomme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 709 Ejendomsskat m.v Fredensborg rådhs, Fredensborg * Rengørng

110 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 05 Frtd og erhverv * (Tdl. 16 Erhverv og Trsme) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * Stadon og drætsanlæg * Fællesdgfter og -ndtægter * Vedtagne korrektoner Overførsel mellem årene Fredensborg stadon * Personale Arealer og pladser Drft af stadonanlæg Udenomsarealer Fredensborghallen * Admnstratonstlskd Drftstlskd a'conto Fredensborg tennsklb * Drftstlskd a'conto Udenomsarealer Hmlebækhallen * Admnstratonstlskd Drftstlskd a'conto Arealer og pladser Drft af ny Hmlebæk hal * Tlskd Stadon Hmlebæk * Rengørng Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Idrætsanlæg ved Bjerre strand * Inventar og materel Udenomsarealer Hmlebæk Tennsklb * Admnstratonstlskd Drftstlskd a'conto Lokaledgfter Plje tl stadon- og drætsanlæg * Udenomsarealer Karlebo Idrætsanlæg *

111 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 707 Udenomsarealer Møllevejs anlægget * Udenomsarealer Idrætsanlæg ved Karsemosegård * Vedlgeholdelsesaftale Karsemosegård Udenomsarealer Tennsbaner ved Græstedgård * Udenomsarealer Egedalshallen Holmegårdsvej Kokkedal * Halnspektør Rengørng Indvendg vedlgeholdelse Vedlgeholdelse af EDB-lokale Ekstraordnær vagtordnng Tennsbaner ved Nverødgårdsskolen * Udenomsarealer NKK-hallen * Tmetalskøb Idræts- og svømmehaller * Vedtagne korrektoner Andre frtdsfaclteter * Forenngshse Fredensborg * Rengørng Inventar Indvendg vedlgeholdelse Forenngshset Laden (Marehøj) * Hsleje Forenngshse Hmlebæk * Rengørng Inventar Indvendg vedlgeholdelse Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * Rengørng Admnstraton Forenngshset Græstedgaard * Rengørng Plje tl drft Indvendg vedlgeholdelse

112 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Mobl Isskøjtebane * Forskrnger Transport og nfrastrktr * Lystbådehavne m.v. * Nvå Lystbådehavn * Personale - opsyn Refson-Barsels og sygefraværsplje Oprensnng af havnendløb Renholdelse - Mljøstaton m.v Havnekontor El og vand tl havnens brger Nvå Bådelag - Klbhs, rengørng af bad/tolet Nyanskaffelser Havnefogedfartøj (Båden "DORY") Vagtordnng sommernætter Vedlgeh. af fortøjnngspladser Gæstepladsleje Ventelstegebyr Betalng for elforbrg vnter Faste bådpladser sommer/vnterleje Beregnede renter af kommnens dlæg Overførsel mellem årene Undervsnng og kltr * Andre kltrelle opgaver * Fællesdgfter og - ndtægter * Streetbasket Frtdsbtk * Refson-Barsels og sygefraværsplje Fælles formål * Fællesdgfter og -ndtægter * Betalng for pensonster Betalng tl/fra kommner - voksenndervsnng Tlskd tl læreres vdereddannelse Fælles forenngsarrangementer Folkeoplysnngsdvalget Frtdsplje

113 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 71 Start- og dvklngspljen * % ramme tl nye ntatver Folkeoplysende voksenndervsnng * Fællesdgfter og -ndtægter * Pljebeløb tl folkeoplysende voksenndervsnng Lberalt Oplysnngs Forbnd Folkelgt Oplysnngs Forbnd (FOF) Fredensborg-Hmlebæk aftenskole Handcapforanstaltnnger Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde * Vedtagne korrektoner Fællesdgfter og -ndtægter * Medlemstlskd Grndtlskd Træner/Instrktør tlskd Ledertlskd Lejrtlskd Tlskd tl forennger og formål Revson af forennger Lokaletlskd * Lokaletlskd tl det frvllge folkeoplysende forenngsarbejde Lokaletlskd tl oplysnngsforbnd mv Fredensborg Gymnastkforenng * Lokaletlskd tl det frvllge folkeoplysende forenngsarbejde Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven * Fællesdgfter og -ndtægter * Tlskd tl børnekomteen Handcapkørsel Udlån af frsbee Drftstlskd, klbhs på Nokken Leje af Nvåhøj Bådpladsleje Sommerfereaktvteter * Svømmendervsnng * Undervsnngspersonale Admnstraton 1.000

114 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Frtd og erhverv Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 610 Inventar Deltagerbetalng Interessegrpper * Lederløn og sekretærløn - dramaskole Kontorartkler Lederprsarrangement * Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * Ungdomskltrhs-Kvarterhs * Personale Materale- og aktvtetsdgfter Kvarterhs - drft Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Folkeoplysnngsdvalg Trsme * Trsmevrksomhed Infostandere Trstformål Dverse tlskd Erhvervsservce og værksætter * Tlskd tl erhvervsråd Vrksomhedsbesøg Erhvervsntatver

115 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 06 Skole * * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Stadon og drætsanlæg * * Langebjerghallens Cafetera * * Inventar og materel Forpagtnng Tlskd Undervsnng og kltr * * Folkeskoler * * Fælles dgfter og ndtægter * * Sekretarat og ledelse Konslentteam Kompetence og skoledvklng Personalerelaterede dgfter Elevrelaterede dgfter Udgfter vedr. arealer og bygnnger Fsons dgfter - ny skolestrktr Jsterng af bdget - Ullerød Skolen Haver tl maver Afledte drftsdgfter forbndelse med renoverng af Asmnderød skole Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Overførsel mellem årene Lov- og crklæreprogram (2008) Asmnderød skole, Benedktevej 29, 3 * 480 Fredensborg * PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Kantnedrft Materale- og aktvtetsdgfter

116 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Foranstaltnnger (Omstllngsplje) Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Fredensborg skole, Benedktevej 7, 3 * 480 Fredensborg * PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC KANTINEDRIFT Materale- og aktvtetsdgfter UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer INTERN VAGTORDNING Overførsel mellem årene Endrpskolen, Endrpvej 32, 3480 Fre * densborg * PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Kantnedrft Materale- og aktvtetsdgfter Undervsnng / Elevaktvteter ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Hmlebæk skole Gl.Strandvej 132, 305 * 0 Hmlebæk PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Kantnedrft

117 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 500 Materale- og aktvtetsdgfter UNDERVISNING ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer INTERN VAGTORDNING Overførsel mellem årene Banebjergskolen Banebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk PUC Personale Teknsk personale Materale- og aktvtetsdgfter It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Renovaton Overførsel mellem årene Langebjergskolen Langebjergvej 401, * 3050 Hmlebæk * PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Kantnedrft Materale- og aktvtetsdgfter UNDERVISNING ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 Ko * kkedal * PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Materale- og aktvtetsdgfter It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene

118 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, * 2980 Kokkedal * PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Kantnedrft Materale- og aktvtetsdgfter Undervsnng / Elevaktvteter ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Egedalsskolen Holmegårdsvej 101, 298 * 0 Kokkedal * PUC Personale Teknsk personale RENGØRING VED EG Materale- og aktvtetsdgfter It, nventar og materel Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Nvå Centralskole Nverødvej 38, * Nvå PUC Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC KANTINEDRIFT Materale- og aktvtetsdgfter ADMINISTRATIONSUDGIFTER INVENTAR Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene Nverødgårdsskolen Marehøj 501, 299 * 0 Nvå PUC

119 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale Teknsk personale Rengørng ved EDC Materale- og aktvtetsdgfter ADMINISTRATIONSUDGIFTER It, nventar og materel Hsleje Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Syge- og hjemmendervsnng * Hosptalsndervsnng Pædagogsk psykologsk rådgvnng m. v. * Personale Admnstraton Rengørng Inventar Testmaterale PPR * Personale Skolefrtdsordnnger * * Fællesdgfter for SFO * * Søskenderabat Frpladser skolefrtdsordnnger Annoncer - fælles Manglende forældrebetalng Betalng tl/fra kommner Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat Indførelse af yderlgere 2 lkkedage Overføres tl Personale Admnstraton Fælles dgfter - Morgenpasnng * Bdget tl fordelng SFO Asmnderød Skole Benedktevej 29 *, 3480 Fredensborg Personale Materaler og aktvtetsdgfter Rengørng Pædagogske materaler Andre pasnngsdgfter

120 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 600 IT, maskner og materel Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej * 48, 2980 Kokkedal * Personale Materaler og aktvtetsdgfter Rengørng Admnstraton Pædagogske materaler Andre pasnngsdgfter IT, maskner og materel Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene SFO Egehset, Egedalsskolen Holmegår * dsvej 101, 2990 Kokkedal Personale Materaler og aktvtetsdgfter Forældrebestyrelsesarbejde Rengørng Admnstraton Pædagogske materaler Andre pasnngsdgfter IT, maskner og materel Bsdrft Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene SFO Frtdshset-Holmegårdsskolen Ho * lmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal Personale Materaler og aktvtetsdgfter Rengørng Andre pasnngsdgfter Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene SFO Smlehllet, Nvå Centralskole N * verødvej 34, 2990 Nvå Personale Materaler og aktvtetsdgfter Forældrebestyrelsesarbejde Rengørng Admnstraton Andre pasnngsdgfter IT, maskner og materel Legepladser

121 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 705 Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene SFO Savannen, Nverødgårdsskolen Mar * ehøj 501, 2990 Nvå Personale Materaler og aktvtetsdgfter Forældrebestyrelsesarbejde Rengørng Admnstraton Andre pasnngsdgfter IT, maskner og materel Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Befordrng af elever grndskolen * Befordrng af elever grndskolen Befordrng af syg- og tlskade- komm ende elever Tlskd tl elevers befordrng Befordrng af børn tl andre kommne rs folkeskoler Befordrng af børn tl specalndervsnng denfor kommnen Befordrng af PPR-elever KFS Skolekørsel/ Mova Skoleflekstrafk KFS Admnstraton Specalndervsnng regonale tlbd * * Objektv fnanserng af regonaletlbd Køb af pladser Betalng vedr. ndervsnng af skole elever Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 * * Plje, ndrekte omkostnnger, tlgå ede nstttoner Salg af pladser - specalklasser * * Specalndervsnng Endrpskolen, En * drpvej 32, Fredensborg * Personale Undervsnng / Elevaktvteter Specalndervsnng Banebjergskolen Banebjergvej 401, Hmlebæk *

122 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale Materale- og aktvtetsdgfter Ullerødskolen * * Personale Elevrelaterede dgfter Kompetencecenter Admnstraton Admnstraton Kompetencecenter Transport Fagdvalg mm IT, Inventar og Materel Overførsel mellem årerne Indvendg Vedlgeholdelse Pljer denfor nstttonens rammebdget Specalndervsnng Holmegårdsskolen * Holmegårdsvej 102, Kokkedal Personale Materale- og aktvtetsdgfter Undervsnng / Elevaktvteter Betalng tl/fra kommner/regoner Specalndervsnng Egedalsskolen, H * olmegårdsvej 101, Kokkedal Personale Specalndervsnng Nverødgårds- sk * olen, Marehøj 501, Nvå Personale Betalng for spec. ndervsnng på k * ommnale skoler * Lægeordnerede støttetmer Allerød Fredensborg Frederkssnd Hllerød Helsngør Øvrge kommnale skoler spec.ndervsnng Betalng for spec.ndervsnng af sk oleelever på prvat skoler Betalng for spec.ndervsnng af sk oleelever på dagbehandlng- og ophol dssteder

123 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011 Betalng for spec.ndervsnng af sk oleelever på efterskoler Betalng og opkrævnng for spec. nd ervsnng af plejeanbragte elever Undervsnng og hjælpemdler tl nt egrerede elever kommnens skoler Kommnkatonscentret (børn den skoleplgtg alder) Bdrag tl statslge og prvate skoler * Elever fre grndskoler samt grnd skoleafdelnger ved prvate gymnase skoler Skolefrtdsordnnger ved fre grnd skoler Kommnale tlskd tl fre grndskol er Efterskoler og ngdomskostskoler * * Efterskoler Ungdomsskoler Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen * Personale Prodktonsskoler * * Prodktonsskoler Grndtlskd tl prodktonsskoler Lov- og crklæreprogram (2008) Erhvervsgrndddannelser * * Skoleydelse Udgfter tl forløb på værksteds- skoler Fællesdgfter Refson-Barsels og sygefraværsplje Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Fælles formål * Specalpædagogteam * Personale Særlge dagtlbd og særlge klbber * *

124 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Skole Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 022 Plje, ndrekte omkostnnger, tlgåede nstttoner Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko * kkedal * Personale Elevrelaterede dgfter Plje Rengørng, hovedrengørng Annoncer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Pljer denfor nstttonens rammebdget Frtdsordnnger forbndelse med S * pec.ndervsnng * Allerød Fredensborg Frederkssnd Hllerød Helsngør Prvat nst Betalng og opkrævnng for særlge d agtlbd tl plejeanbragte elever Økonomske frpladser Socalpædagogske/økonomske tlskd Søskendetlskd Forældrebetalng nkl. tlskd, særl ge dagtlbd (pgf. 32) Betalng tl andre offentlge myndgheder(og prvate tlbd) Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Skolebestyrelser

125 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 07 Unge og Integraton * (Tdl. 07 Unge) * Undervsnng og kltr * * Folkeskoler * * Fælles dgfter og ndtægter * * SSP Ungdommens Uddannelsesvejlednng * Personale Drft UU Øresnd Telefon Øvrg drft Overførsel mellem årene Lov- og crklæreprogram (2008) Ungdomsskolevrksomhed * * Ungeafdelng * Personale Admnstraton Inventar Fælles aktvteter Aktvteter Drft af bs Leasng af bs Projekter Partnerskabsaftale Overførsel mellem årene Ungecenter, Møllevej * * Rengørng Hsleje Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Forskrnger

126 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Overførsel mellem årene Fredensborg Ungdomsskole * * Personale Rammebeløb Admnstraton Inventar og AV-dstyr Aktvteter Almene hold Rejser og tre Ung med menng Drft af bs Overførsel mellem årene Møllevejens skole * * Personale Rammebeløb Admnstraton Inventar og AV-dstyr Materale- og aktvtetsdgfter Valghold Lejrskoler Aktvteter Drft af bs Leasng af bs Skolebod Overførsel mellem årene UNG3050 * Personale Rengørng Admnstraton Inventar og AV-dstyr Materale- og aktvtetsdgfter Kosk Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Alexandra Hose * Personale Rengørng

127 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 505 Klbkontngent Admnstraton Inventar og AV-dstyr Materale- og aktvtetsdgfter Kosk Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse UC Klbben * Personale Admnstraton Inventar og AV-dstyr Materale- og aktvtetsdgfter Aktvteter Ungdomskltrhs Drft af bs Kantne Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * * Teglgården Ungdomsklb (aftenklb) T * eglgårdsvej 701, Hmlebæk Personale Rengørng Andre pasnngsdgfter Inventar Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Ungdomsklbben Møllevej * * Personale Rammebeløb ngeklb Kantne Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Alexandra Hose * * Personale Rengørng

128 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Unge og Integraton Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 500 Materale- og aktvtetsdgfter Admnstraton Inventar Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Klbkontngenter Øvrge socale formål * Kokkedal * Fre aktvtetsmdler Personale Nvå * Fre aktvtetsmdler Personale Integratonsprojekter * Projekter Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Ungdomsskolebestyrelse SSP dvalg

129 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 08 Børn * * Undervsnng og kltr * * Sprogstmlerng for tosprogede børn førskolealderen * * Personale Tosprogskonslent Projekt tdlg dalog Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Fælles formål * * Fælles dgfter og ndtægter * * Frpladser vggester Frpladser børnehaver Frpladser ntegrerede nstttoner Frpladser frtdshjem Frpladser klbber og andre socal pædagogske frtdstlbd Efterreglerng af frpladser Søskendetlskd Tlskd tl forældre, der vælger pr vat pasnng ( 80 dagtlbds- love n) Frpladser dagpleje Betalng tl/fra kommner - frtvalg Personale Elektronsk sprogvrderng Abonnement tyveranlæg Karlebo nst Bysamfnd Hjemmesder tl fordelng Overførsel mellem årene Overføres tl IT-plje tl fordelng Demografsk dvdelse Kapactetstlpasnng Børnedrektørens plje Pædagogske læreplaner Dagnstttonsbestyrelser Oblgatorsk madordnng Plje vedr. socal profl Redktoner bdget

130 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Specalpædagogteam * Personale Pædagogsk konslent * Personale Sprogscreenng af 3-årge Hjemmearbejdspladser og mobltlf Dagpleje * * Dagplejen * * Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdslo- ven) Plje vedr. børnene Personale Rengørng Brandmateraleeftersyn Beskæftgelsesmateraler Pavllon tl legeste for dagplejen Fredensborg Inventar Hsleje Overførsel mellem årene Vggester * * Fællesdgfter og -ndtægter * * Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbds- loven) Personale Vggesten Troldeengen Egedalsvej 1, * Kokkedal Personale Materale- og aktvterngdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser og nventar Indvendg vedlgeholdelse Overførsler mellem årene (kn bdgetkonto) Børnehaver * * Fællesdgfter og -ndtægter * * Forældrebetalng nkl tlskd og dagtlbdsloven

131 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale Hsleje Skatteksten, Helsngørsvej 22, Fred * ensborg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bdgetkonto) Dr.Loses asyl børnehave, Benedkte * vej 33, Fredensborg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Hsleje Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bdgetkonto) Nvågård Børnehave Teglværksvej 8, 2 * 990 Nvå Udbetalt månedlgt tlskd Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Forskrnger Ejendomsskat m.v El Opvarmnng Vand Renovaton Overførsel mellem år (kn bdgetkonto) Integrerede dagnstttoner * * Fællesdgfter og -ndtægter * * Forældrebetalng nkl tlskd og 41-42, og samt og Personale Grnde og bygnnger

132 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Børnehsene Lystholm, Lystholm 12- * 16, Fredensborg Personale Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Hsleje Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Sp-lopperne, Lystholm 14-16, Freden * sborg Personale Dr. Loses børnehs, Stenbækgårdsve * j 202, Fredensborg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Dr.Loses Asyl, Østervej 1A Fredens * borg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Børnehaven Lndely, N.W. Gadesvej * 20, Fredensborg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser

133 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 705 Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Endrphset Stenbækgårdsvej 204, * Fre densborg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Sct.Georgs Børnehs, Solvangsvej 5, * Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Hmlebæk børnehave, Solvangsvej 1, * H mlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Langebjerghset, Langebjergvej 347, * Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Madordnng Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer

134 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 750 Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Søstjernen, Hmlebæk Center 42, * Hml ebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Børnehset Frgthaven, Banebjergvej * , Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Pgf. 4a - sproggrppe Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Vggeste/børnehave Ådalen, Brønshol * mdalsvej 42, Kokkedal Personale Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Vggeste/børnehave Børneengen, * Broe ngen 1, Kokkedal Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Vggeste/børnehave Græstedgaard, Gr æstedsgårdsvej 1, Kokkedal *

135 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, * Kokkedal * Forældrebetalng nkl tlskd og 41-42, og samt og Personale Rengørng Admnstraton Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Legepladser Udvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Forskrnger Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Integreret nsttton Bøgegården, B * rønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal * Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Vggeste/børnehave Kastanegården * A derødvej 52 A, Kokkedal * Personale Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bevllngskonto)

136 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Områdenstttonen Fasangården og G * ræstedgård Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Andre Pasnngsdgfter/ Fællesdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Børnehset Polarstjernen Mergeltofte n * 1, Nvå Personale Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Områdenstttonen Marehønen, Påf * glen, Lærkereden, Solstrålen Nverød gårdsvej * Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Skovbørnehaven Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Integraton/venskabsprojekt Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Ombygnng Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Vggeste/børnehave Lærkereden, * Nvåhøj 80, Nvå Personale Vggeste/børnehave Marehønen, Marehøj 481, Nvå * Personale Integreret nsttton Dyssegården, * Smedebakken 9, Nvå Personale Rengørng

137 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 450 Admnstraton Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Smedebakkens Børnehs, * Smedebakken 1 1, Nvå Personale Rengørng Admnstraton Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Ejendomsskat El Opvarmnng Vand Renovaton Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Frtdshjem * * Fællesdgfter og -ndtægter * * Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Personale Hsleje Frtdshjemmet Lndely, N.W. gadesve * j 1, Fredensborg * Personale Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer

138 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Endrp Frtdshjem, Endrpvej 32, Fr * edensborg Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Arrangementer Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Frtdshjemmet Langebjergvej 345, H * mlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Frtdshjemmet Nordstjernen, Banebj * ergvej 405, Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Sct. Georg Gårdens Frtdshjem, Solv * angsvej 5, Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Kolon Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto)

139 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Lons Frtdshjem, Johannes Hages Al le * 2, Nvå Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * * Fællesdgfter og -ndtægter * * Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Personale Frtdsklbben Lndely, N.W. Gadesve j * 1, Fredensborg * Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Frtdsklbben Endrp, Lndelyvej 3 A, * Fredensborg * Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Asmnderød klb Benedktevej 33, Fre * densborg Personale

140 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Hsleje Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Teglgårdens frtdsklb, Teglgårdsve j * 701, Hmlebæk Personale Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Langebjerg klb, Langebjergvej 345, * Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Sletten Frtdsakadem, Solvangsvej 5, * Hmlebæk Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Kolon Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto)

141 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Frtdshjem/klb Molevtten, Marehø j * 129, Nvå Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Frtdsklbben Basen, Nverødgårdsve j * 2, Nvå * Bsdrft Personale Rengørng Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Inventar Legepladser Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Særlge dagtlbd og særlge klbber * Særlge klbtlbd tl større og ng e børn med nedsat fyssk eller psyk sk fnkt Sp-lopperne, Lystholm 14-16, Freden * sborg Personale Materale - og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Forældrebetalt madordnng Legepladser Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, * Kokkedal Personale Plje Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, p rvate klbber * Frpladstlskd tl børn prvatns tttoner (jf. dagtlbdslovens 4 3, nr Andre prvate pasnngsordnnger Rdolf Stener børnehaven, Langebjer * gvej 118, Hmlebæk Personale

142 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Børn Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng EDC Materale- og aktvtetsdgfter Andre pasnngsdgfter Hsleje Legepladser og nventar Indvendg vedlgeholdelse El Opvarmnng Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto)

143 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 09 Kltr og Trsme * (Tdl. 09 Kltr og Idræt) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * Andre faste ejendomme * Vedtagne korrektoner Stadon og drætsanlæg * Fællesdgfter og -ndtægter * Vedtagne korrektoner Fredensborg stadon * Personale Arealer og pladser Drft af stadonanlæg Udenomsarealer Fredensborghallen * Admnstratonstlskd Drftstlskd a'conto Fredensborg tennsklb * Drftstlskd a'conto Udenomsarealer Hmlebækhallen * Admnstratonstlskd Drftstlskd a'conto Arealer og pladser Drft af ny Hmlebæk hal * Tlskd Stadon Hmlebæk * Drft af stadonanlæg Rengørng Indvendg vedlgeholdelse Idrætsanlæg ved Bjerre strand * Inventar og materel Udenomsarealer Hmlebæk Tennsklb * Admnstratonstlskd Drftstlskd a'conto Lokaledgfter Karlebo Idrætsanlæg * Udenomsarealer

144 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Møllevejs anlægget * Udenomsarealer Idrætsanlæg ved Karsemosegård * Vedlgeholdelsesaftale Karsemosegård Udenomsarealer Tennsbaner ved Græstedgård * Udenomsarealer Egedalshallen Holmegårdsvej K * okkedal Halnspektør Rengørng Indvendg vedlgeholdelse Vedlgeholdelse af EDB-lokale Ekstraordnær vagtordnng Tennsbaner ved Nverødgårdsskolen * Udenomsarealer NKK-hallen * Tmetalskøb Idræts- og svømmehaller * Vedtagne korrektoner Andre frtdsfaclteter * Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * Rengørng Admnstraton Transport og nfrastrktr * * Lystbådehavne m.v. * * Nvå Lystbådehavn * * Personale - opsyn Refson-Barsels og sygefraværsplje Oprensnng af havnendløb Renholdelse - Mljøstaton m.v Havnekontor El og vand tl havnens brger Nvå Bådelag - Klbhs, rengørng a f bad/tolet Nyanskaffelser Havnefogedfartøj (Båden 'DORY') Vagtordnng sommernætter Vedlgeh. af fortøjnngspladser Gæstepladsleje Ventelstegebyr

145 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 080 Betalng for elforbrg vnter Faste bådpladser sommer/vnterleje Beregnede renter af kommnens dlæg Undervsnng og kltr * * Folkebbloteker * * Bbloteker * * Personale Bøger m.v Andre dlånsmateraler Lydavs Admnstraton m.m PR og dsmyknng Kltrelle arrangementer, voksne Kltrelle arrangementer, børn Inventar og kontormaskner Bbloteksbl Udvklngsplje Fejltællngskonto Betalng tl/fra kommner Indtægter Overførsel mellem årene Fast ejendom Hsleje Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Mseer * Fællesdgfter og -ndtægter * Tlskd Tlskd Kanal Tlskd Rado Hmleborg Karlebo Msem Avderødvej 19, 2980 * K okkedal Personale Bygnnger Karlebo Mølle Krkeltevej, 2980 Kokk * edal Personale

146 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 61 Bografer * * Hmlebæk bograf Ny Strandvej 100, 3 * 050 Hmlebæk * Indvendg vedlgeholdelse Indtægter Teatre * * Teaterrefson-Fælles * Teaterhset Nvå Kalvehaven 6, 2990 * Nvå Fast ejendom Rengørng Refson vedrørende børneteatre, egn steatre og opsøgende teatre Mskarrangementer * * Vedtagne korrektoner Mskskolen * * Betalng tl/fra kommner Personale Admnstraton Undervsnngsmdler Lejrskole/stævner Blledskole Arrangementer og koncerter Smfa Inventar Overførsel mellem årerne Elevbetalng (statstlskd) Andre kltrelle opgaver * * Fællesdgfter og - ndtægter * * Rammeredkton Rådghedsbeløb Mskanlægget Plje - andre kltrelle tlskd

147 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt årg overgangsordnng (tdl. amtstlskd) Kltrelle aktvteter-mskskolen Kltrhs, Karlebo Streetbasket Kltrnat Knstfond Forenngshse Fredensborg * Rengørng Inventar Indvendg vedlgeholdelse Forenngshset Græstedgaard * Rengørng Plje tl drft Indvendg vedlgeholdelse Forenngshse Hmlebæk * Rengørng Inventar Indvendg vedlgeholdelse Arrangementer på Fredtoften * * Frtdsbtk * Venskabsbysamarbejde * Fælles formål * * Fællesdgfter og -ndtægter * * Betalng for pensonster Betalng tl/fra kommner - voksenn dervsnng Tlskd tl læreres vdereddannelse Fælles forenngsarrangementer Folkeoplysnngsdvalget Start- og dvklngspljen * % ramme tl nye ntatver Folkeoplysende voksenndervsnng * Fællesdgfter og -ndtægter * Pljebeløb tl folkeoplysende voksen ndervsnng Handcapforanstaltnnger

148 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 73 Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde * Vedtagne korrektoner Fællesdgfter og -ndtægter * Medlemstlskd Ledertlskd Lejrtlskd Tlskd tl forennger og formål Revson af forennger Lokaletlskd * Lokaletlskd tl det frvllge fol keoplysende forenngsarbejde Lokaletlskd tl oplysnngsforbnd mv Frtdsaktvteter den for folkeop ysnngsloven * * Fællesdgfter og -ndtægter * Tlskd tl børnekomteen Handcapkørsel Drftstlskd, klbhs på Nokken Leje af Nvåhøj Bådpladsleje Sommerfereaktvteter * * Svømmendervsnng * * Undervsnngspersonale Admnstraton Inventar Deltagerbetalng Interessegrpper * Lederprsarrangement * Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * Ungdomskltrhs-Kvarterhs * Personale Materale- og aktvtetsdgfter Kvarterhs - drft Fællesdgfter og admnstraton m.v *

149 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Kltr og Trsme Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 42 Kommssoner, råd og nævn * Folkeoplysnngsdvalg Mskskolens bestyrelse Trsme * Infostandere Trstformål Dverse tlskd Fællesområde * Trsmevrksomhed Overførsel mellem årene

150 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 10 Udsatte børn og nge * (Tdl. 14 Udsatte børn og nge) * Undervsnng og kltr * * Specalndervsnng regonale tlbd * * Plje, ndrekte omkostnnger, tlgå ede nstttoner Famleafdelngen Plje, ndrekte omkostnnger Strkt reform - famleafdelngen Dyssegården - specalndervsnng * * Personale Admnstraton Undervsnngsmdler Hsleje Pljer denfor nstttonens rammebdget Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Fælles formål * Fælles dgfter og ndtægter * Frpladser kommnal dagpleje Frpladser børnehaver Frpladser ntegrerede nstttoner Frpladser frtdshjem Frpladser klbber og andre socal pædagogske frtdstlbd Særlge dagtlbd og særlge klbber * * Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng Fællesdgfter og -ndtægter * Betalng tl andre offentlge myndgheder(og prvate tlbd) Specalbørnehaven Karlebo * * Personale Kommnkatonscenteret Admnstraton Klentafhængge dgfter

151 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 700 Grnde og bygnnger Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Pljer denfor nstttonens rammebdget Særydelser tl Specalbørnehaven * Karlebo Særydelser Spren - specalbørnehave for atst * ske børn, Nvåhøj 483, Nvå * Personale Plje Grnde og bygnnger Udenomsarealer Overførsel mellem år (kn bevllngskonto) Pljer denfor nstttonens rammebdget Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge * * Plejefamler (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamler (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) Opholdssteder for børn og nge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) Eget værelse, kolleger eller kolleg elgnende opholdssteder (pgf. 66, s tk. 1, nr Skbsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) Advokatbstand (pgf. 72) Lov og crklæreprogram 2009 (2010) Betalng (pgf g 160) Lokalforanstaltnng - lejlgheder me d * tlsyn Eget værelse, kolleger eller kolleg elgnende opholdssteder (pgf. 66, s tk. 1, n Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Refson vedrørende advokatbstand Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge * * Konslentbstand med hensyn tl barnets eller den nges forhold (pgf. 52, stk. 3,

152 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Praktsk, pædagogsk eller anden stø tte hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng a f barnets eller den nges problemer (pgf. 52, Døgnophold for både forældremyndghe dsndehaveren, barnet eller den nge og andre Aflastnngsordnnger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personlg rådgver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, Fast kontaktperson for barnet eller den nge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, st Fast kontaktperson for hele famlen (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) Formdlng af praktkophold hos en o ffentlg eller prvat arbejdsgver ( pgf. 52, Anden hjælp, der har tl formål at y de rådgvnng, behandlng og prakts k og pæda Økonomsk støtte tl dgfter forb ndelse med foranstaltnnger eller ø konomsk Økonomsk støtte med henblk på at ndgå anbrngelse den for hjemmet, a t fremsky Støtteperson tl forældremyndgheden s ndehaver forbndelse med et bar n eller e Refson, barsels og Sygefraværspl je Konslenthonorar Socale døgnvagt Omlægnng af lokalserngstlbd Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Personale Betalnger tl/fra Kommner Fælles dgfter- og ndtægter * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng (p gf. 176) UNG GO' * Personale Famlehset * Lønnnger Bdgetteret dgft (FAUK) Mødregrppen - adm Dverse dgfter vedrørende børnene Kørsel Uddannelse Tolke Sagsspervson Kontorhold Rengørng Overførsel mellem årene Dagbehandlngsskolen Kejserdal * * Personale

153 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt tmers tlbd Fnanserng vedr. PC / Telfon Uddannelse, spervson og gæstelære r Pljebeløb tl fællesaktvteter Admnnstratonsdgfter Vagtordnnger Inventar IT Køretøjer Vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Betalnger tl/fra Kommner Famlecenteret * Personale Fønx * Personale Døgnnstttoner for børn og nge * * Døgnnstttoner for børn og nge med betydelg og varg nedsat fyssk eller psyk Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Døgnnstttoner for børn og nge m ed socale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, Betalng (pgf. 159 og 160) Lov og crklæreprogram Granbohs * * Fast ejendom Refson-Barsels og sygefraværsplje Admnstratve tjenesteydelser Pasnngsordnng og blhold Famleaflastnng Granbo Tor Ledsageordnng for voksne med nedsat fnktonsevne Frstedet Hrlmhej / Molevtten Vlleklla Fælles omkostnnger og blhold Skovlyst

154 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 155 Skovrddergården ADHD Solstopgaver Forskrnger Betalng tl/fra kommner/regoner Pljer denfor nstttonens rammebdget Farvergården, Mølledammen, 2980 * Kokk edal * Personale Rengørng Admnstraton Pljebeløb Forplejnng Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Brandalarm Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Afregnng vedr. tdl. år Betalng tl/fra kommner/regoner Dyssegården - Døgn * * Personale Admnstraton Klentafhængge dgfter Udvendg vedlgeholdelse Pljer denfor nstttonens rammebdget Skrede døgnnstttoner for børn og nge * * Betalng tl/fra andre offentlge my ndgheder Betalng (pgf. 159 og 160) Fælles dgfter og ndtægter * Nøddebakken, Egely, m.v Kontaktperson- og ledsageordnnger (pgf. 45, 97-99) * 5.814

155 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Udsatte børn og nge Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Ledsageordnngen 45 og 97 * FAMILIEAFDELINGEN Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne (pgf Socale formål * Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på grpperng (S Bergtgelser Merdgftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Serv celoven, p Hjælp tl dæknng af tabt arbejdsfor tjeneste m.v. ved forsørgelse af bør n med ned Tlbagebetalng Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge * * Bergtgelser Refson vedrørende flygtnnge med 1 00 pct. refson Hjælp tl ledsagede flygtnngebørn og handcappede flygtnnge med 100 p ct. refs Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Øvrge socale formål * VISO (Dyssegården) * Fællesdgfter og admnstraton m.v * * Sekretarat og forvaltnnger * * Faste fællesdgfter * * Tolkebstand Admnstratonshonorar plejeforennger

156 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 11 Beskæftgelse * * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Beboelse * Bolger tl mdlertdg bolgplacerng af flygtnnge Andre frtdsfaclteter * * Byvejen 14 - Jobhs * * Hsleje Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf ) * * Kvndekrsecentre (pgf. 109) Refson vedrørende botlbd m.v. tl personer med særlge socale problemer med Introdktonsprogram m.v. * * Udgfter tl tlbd tl ydelsesmodtagere følge ntegratonslovens pgf. 23a Refson af dgfterne på grpperng Refson af dgfterne på grpperng Udgfter tl opkvalfcerng og ntr odkton følge ntegratonslovens p gf. 24a Udgfter tl danskddannelse tl yde lsesmodtagere følge ntegratonslov ens pgf Udgfter tl danskddannelse for øvr ge krsster følge lov om danskdd annelse t Overskd sprogcenter Gebyr for deltagelse danskddannel se følge lov om danskddannelse tl voksne Resltattlskd for dlændnge, der har bestået en danskprøve eller er k ommet o Grndtlskd for dlændnge omfattet af ntrodktonsprogrammet (pgf. 45, stk Introdktonsydelse * * Ydelse tl dlændnge

157 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 004 Refson vedrørende ntrodktonsyde lse for dlændnge Hjælp særlge tlfælde for dlænd nge Refson vedrørende hjælp særlge tlfælde for dlændnge Tlbagebetalng vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. med 75 pct Tlbagebetalng vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. med 50 pct Repatrerng * Hjælp tl repatrerng Refson vedrørende hjælp tl repatrerng med 100 pct. refson Personlge tllæg m.v. * * SOP-pensonsystem * Spplement tl pensonster med neds at penson (brøkpenson), personlge tllæg Andre personlge tllæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Brller, helbredstllæg pgf. 14a (pg f. 18) Medcn, helbredstllæg pgf. 14a (pg f. 18) Tandlægebehandlng, helbredstllæg p gf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) Fysoterap, kropraktor- og psykolo gbehandlng, helbredstllæg pgf 14 a (pgf Fodbehandlng, helbredstllæg pgf. 1 4 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Varmetllæg med 75 pct. refson pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 o g 3) KMD-pensonsystem * Andre personlge tllæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Varmetllæg med 75 pct. refson pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk Refson af varmetllæg Refson af personlge tllæg og hel bredstllæg Førtdspenson med 50 pct. refson * * Refson vedrørende højeste og melle mste førtdspenson med 50 pct. ref son Refson vedrørende almndelg og fo rhøjet almndelg førtdspenson med 50 pct KMD-pensonsystem * *

158 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 001 Højeste og mellemste førtdspenson med 50 pct. refson Almndelg og forhøjet almndelg fø rtdspenson med 50 pct. refson Betalng tl andre offentlge myndgheder Førtdspenson med 35 pct. refson - tlkendt efter regler gældende før 1. janar * * Refson vedrørende højeste og melle mste førtdspenson med 35 pct. ref son Refson vedrørende almndelg og fo rhøjet almndelg førtdspenson med 35 pct SOP-pensonsystem * Førtdspenson med 35 pct. refson KMD-pensonsystem * * Højeste og mellemste førtdspenson med 35 pct. refson Almndelg og forhøjet almndelg fø rtdspenson med 35 pct. refson Betalng tl andre offentlge myndgheder Førtdspenson med 35 pct. refson - tlkendt efter regler gældende fra 1. janar * * Refson vedr. førtdspenson med 35 pct. refson KMD-pensonsystem * * Førtdspenson med 35 pct. refson Uden refson Betalng tl andre offentlge myndgheder Sygedagpenge * Sygedagpenge efter 52 ger den refson Sygedagpenge den refson pga. mang lende opfølgnng Refson af sygedagpenge med 50 pct. refson Sygedagpenge med 50 pct. refson Bergtgelser Sygedagpenge med 50 pct. refson t l forældre med alvorlgt syge børn j f. pgf Refson af sygedagpenge med 50 pct.refson tl forældre med alvorlgt Sygedagpenge med 65 pct. refson, jf. 62, stk. 3, 6 og 7, lov

159 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 006 Sygedagpenge med 35 pct. refson, jf. 62, stk. 3, lov om Refson af sygedagpenge og løntlskd med 65 pct. refson Drftsdgfter fm aktve tlbd tl modtagere af sygedagpenge med 50 pc t refso Refson af drftsdgfter med 50 pc t. refson (grp. 007) Refson af sygedagpenge med 35% refson Regresndtægter vedrørende sygedagpenge Socale formål * * Refson af dgfter tl socale formål på grpperng og Bergtgelser Udgfter vedrørende samværsret mv. m ed børn (Aktvloven, pgf. 83 og 84) Hjælp tl dgfter tl sygebehandln g m.v. (Aktvloven pgf. 82) Hjælp tl enkeltdgfter og flytnng (Aktvloven, pgf. 81 og 85) Kontante ydelser - starthjælp (den refson) Betalng tl og fra andre kommner Kontanthjælp * * Refson af tlbagebetalt kontanthjæ lp m.v. på grpperngsnr. 092 og Refson af kontanthjælp m.v. på gr pperngsnr.013,016,017, mn s grp Refson af kontanthjælp m.v. på grpperngsnr.013,016,017, Bergtgelser (pgf 65 stk. 3 Bekendtgørelse om statsrefson og Kontanthjælp tl forsørgere og start hjælp tl gfte og samlevende fyldt 25 år med Særlg støtte med 35 pct. refson ( Pgf. 34 Lov om aktv socalpoltk ) Kontanthjælp tl kke-forsørgere og starthjælp tl enlge fyldt 25 år me d 35 pct Kontanthjælp tl personer fyldt 60 å r den ret tl socal penson og tl asylansø Kontanthjælp og starthjælp tl nge mv. med 35 pct. refson ( 25, stk. 1, nr Tlbagebetalng af hjælp ydet med 35 pct. refson (pgf. 91, 93 og 94 lov om akt Tlbagebetalng af termnsydelser mv. med 35 pct. refson (pgf Betalng tl andre offentlge myndgheder

160 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 75 Aktverede kontanthjælpsmodtagere * * Refson af dgfterne med 65 pct. refson på grpperng 004, 010, 011 og 014 mn Refson af dgfterne med 50 pct. r efson på grpperng 012 mns grp perng Særlg støtte med 65 pct. refson ( pgf. 34 Lov om aktv socalpoltk ) Godtgørelse med 50 pct. refson (Lo v om aktv beskæftgelsesndsats pgf. 83) Forsørgelse af personer tlbd eft er kaptel 10 og 11 med 65 pct. ref son (Lov Løntlskd tl personer tlbd eft er kaptel 12 med 65 pct. refson ( Lov om ak Hjælp tl opkvalfcerng og hjælpem dler, med 50 pct. refson (lov om en aktv b Kontanthjælp og starthjælp nder for revalderng med 65 pct. refson (p gf. 25, Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 65 pct Betalng tl/fra kommner Bolgydelser tl pensonster * * Tlskd tl lejere Lån tl ejere af en og tofamleshs e Refson af bolgydelse Tlskd og lån tl andelshavere m. f l Bergtgelser Tlskd tl lejebetalng ældrebol ger Efterreglernger Tlbagebetalng af lån og renter Betalng tl andre offentlge myndgheder Bolgskrng * * Refson af bolgskrng og hslejet lskd efter pgf. 29 b Bolgskrng som tlskd Almndelg bolgskrng Betalng tl/fra kommner Efterreglerng Dagpenge tl forskrede ledge * Dagpenge aktve peroder, 25 pct kommnalt bdrag Dagpenge passve peroder, 50 pct.kommnalt bdrag Revalderng * * Revalderngsydelse med 65 pct. ref son (pgf. 52 lov om aktv socalp oltk)

161 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Refson af dgfter med 50 pct. ref son på grpperng Tllægsydelser nder revalderng me d 50 pct. refson (Lov om aktv bes kæftgel Refson af løntlskd og revalder ngsydelser med 65 pct. refson på g rppern Drftsdgfter fm revalderng og ddannelsesaktvteter (lov om en akt v beskæ Løntlskd forbndelse med revald endens ansættelse med løntlskd med 65 pct Revalderngsydelse forbndelse me d vrksomhedspraktk med 65 pct. ref son (l Udgfter Revaydelse for personer som IKKE er refsonsberettget Tlbagebetalng af hjælp ydet med 65 pct. refson (pgf. 65, pgf lov om Betalng tl andre offentlge myndgheder Løntlskd m.v. tl personer fleks job og personer løntlskdsstllnger målg * * Ledghedsydelse efter støttet beskæftgelse med 35 pct. refson Drftsdgfter fm aktve tlbd for personer på ledghedsydelse samt d gfter t Bergtgelser Ledghedsydelse, kke refsonsberet tget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og Refson af drftsdgfter med 50 pc t. refson fm. aktve tlbd, led ghedsydel Refson af dgfter tl ledghedsy- delse og særlg ydelse med 35 pct. r efson ( Refson af dgfter tl løntlskd tl personer fleksjob, handcapped e personer Løntlskd tl personer løntl- sk dsstllnger målgrp. 2, nr.6, jf. lov om Refson af ndbetalnger vedr. ledghedsydelse og særlg ydelse Ledghedsydelse nder fere med 50 p ct. refson (pgf. 74 e og 74 h) Særlg ydelse tl personer den ret ledghedsydelse med 35 pct. refson Drftsdgfter for personer fleksj ob, løntlskdsstllnger målgrpp en pgf Løntlskd på 1/3 af lønnen tl pers oner fleksjob med 65 pct. refson (kaptel Løntlskd på 1/2 af lønnen tl pers oner fleksjob med 65 pct. refson (kaptel Løntlskd på 2/3 af lønnen tl pers oner fleksjob med 65 pct. refson (kaptel Tlskd på 1/2 af lønnen tl selvstændgt erhvervsdrvende med Tlskd på 2/3 af lønnen tl selvstændgt erhvervsdrvende med Ledghedsydelse vstatonsperode n før første fleksjob med 35 pct. re fson (p

162 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 019 Ledghedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refson (pgf. 74 a, stk. 2-4 Lov om Ledghedsydelse nder sygdom og bars el med 35 pct. refson (pgf. 74 a, stk 5 og p Ledghedsydelse tl personer aktverng med 65 pct. refson, jf Særlg ydelse tl personer aktverng med 65 pct. refson, jf Indtægter fra tlbagebetalnger fra ledghedsydelse og særlg ydelse Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge * Vejlednng og opkvalfcerng (nkl. ndervsnngsmateraler) Refson af dgfter tl løntlskd ved ddannelseaftaler for ledge og Bonsbetalng tl andre aktører vedr. forskrede ledge henvst Refson af dgfter tl løntlskd med 75% refson (grp. 009, 010, Drftstlskd tl andre aktører vedr. forskrede ledge, jf. pgf Flyttehjælp, admnstratonsdgfterved partnerskabsaftaler og Refson af dgfter tl hjælpemdler og personlg assstance Medfnanserng af 50 pct. af befordrngsgodtgørelse vedr Refson af drftsdg. v. aktverngaf forskrede ledge,hernder Hjælpemdler m.v. vedr. forskrede ledge og beskæftgede med 50 pct Personlg assstance tl handcappede erhverv med 50 pct Personlg assstance tl handcappede nder efter- og Løntlskd tl forskrede ledge med75% refson - statslge og Løntlskd tl forskrede ledge med75 pct. refson - prvate Løntlskd med 75 pct. refson - forskrede ledge over 55 år Løntlskd med 75 pct. refson - forskrede personer med handcap, Løntlskd ved ddannelsesaftaler for ledge med 100% refson, jf Løntlskd tl ddannelsesaftaler for beskæftgede med 100% refson, Seks gers selvvalgt ddannelse tl forskrede ledge med 100 pct Jobrotaton med 100 pct. refson - forenklet permanent ordnng, jf

163 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 017 Jobrotaton med 100 pct. refson (tlskd efter ansøgnng) - tl Tlskd tl flaskehalsproblemer for forskrede ledge jf. pgf Aktvtetsplje Løntlskd tl forskrede ledge med løntlskd med 75% refson Jobcentrenes aktve beskæftgelsesndsats for forskrede ledge * Bonsbetalng tl andre aktører for forskrede ledge, Vejlednng og opkvalfcerng vedr. forskrede ledge, jf. 32, stk Drftstlskd tl andre aktører vedr. forskrede ledge, jf. pgf Tlskd tl ddannelsesaftaler for beskæftgede, jf. 68, stk 2 Lov Aktvtetsplje, jf. pgf. 7, 81a og 99 lov om en aktv Personlg assstance tl handcappede erhverv, jf. pgf Flaskehalsndsats for forskrede ledge, jf. pgf. 42 styrngsloven Løntlskd forskrede ledge - statslge arbejdsgvere og selv Løntlskd forskrede ledge - prvate arbejdsgvere, jf. pgf. 51, Seks gers selvvalgt ddannelse tl forskrede ledge, jf. kaptel 8a Overførsel mellem årene Refson af dgfter vedr. jobcentremed 100 pct. refson (grp. 006,010, 95 Løntlskd tl forskrede ledg ansat kommner * Løn tl forskrede ledge med løntlskd (lov om aktv beskæftgelsesndsats) Bergtgelser (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 110, stk Refson af løntlskd tl kommnale arbejdsgvere med 75 pct. refson (grp Servcejob * * Tlskd tl servcejob (lov om ophævelse af lov om servcejob) Lønnnger Senorjob for personer over 55 år * * Løn tl personer senorjob

164 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Tlskd tl kommnale senorjobs Beskæftgelsesordnnger * * Jobhset * * Særlgt tlrettelagte projekter ko mmnalt reg (Lov om en aktv beskæf tgels Anden aktør * Særlgt tlrettelagte projekter prvat reg (Lov om en aktv Arbejdsmarkedsddannelser (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats pgf. 32, stk Andre ddannelser og andre korte vej lednngsforløb (Lov om en aktv besk æftgel Eksterne mdler * Tlskd tl jobcentre tl kke-forskrede ledge fra den Øvrge dgfter * Orlovsydelse tl kontanthjælpsmodtagere Andre ddannelser og andre korte vejlednngsforløb (Lov om en aktv Udgfter tl hjælpemdler tl aktve rede kontanthjælpsmodtagere (Lov om aktv be Udgfter tl mentor, jf. lov om en a ktv beskæftgelsesndsats pgf Flyttehjælp, admnstratons- dgfter ved partnerskabsaftaler Prodktonsskoler (Lov om en aktv b eskæftgelsesndsats 32, stk. 1) Udgfter ved ndervsnng dansk som andetsprog for aktverede Udgfter og tlskd tl jobcentre ogplotjobcentre vedrørende kommnale Betalng tl / fra kommner Statsrefson * Refson af orlovsydelse tl kontanthjælpsmodtagere og modtagere Refson af drftsdgfter f.m. aktverngstlbd,dd.aktvteter Refson af mentordgfter og tl årge med 50% refson Øvrge socale formål * Bdgetlægnng Udgfter tl hsly (pgf. 80)

165 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beskæftgelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * * Sekretarat og forvaltnnger * * Lokalt Beskæftgelses Råd * * Pljemdler, vedr. LBR Plje tl LBR's vrksomhed Projekter Konferencer, møder og krser Løn m.v. tl projektkoordnator Øvrge dgfter Overførsel mellem årene

166 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Sndhed og Forebyggelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 12 Sndhed og forebyggelse * (Tdl. 10 Sndhed og Forebyggelse) * Sndhedsområdet * * Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndhedsvæsenet * Statonær somatsk Amblant somatsk Praksssektoren (Sygeskrng) Genoptrænng nder ndlæggelse Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng * * Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Amblant specalseret genoptrænng (sndhedslovens pgf. 140) Fællesdgfter og -ndtægter * Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Kommnal genoptrænng på Pleje- og A * ktvtetscentrene * Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Personbefordrng Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet m.v. * Vederlagsfr fysoterap Fysoterap - specalst Rdefysoterap Admnstratonsgebyr o.lgn Indbetalng tl fysoterapfonden Kommnal tandpleje * * Omsorgs- og specaltandpleje hos øvrge dbydere (prvate tandlæger og r egonale Kommnal Tandpleje * * Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker

167 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Sndhed og Forebyggelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Tandpleje 0-18 årge hos øvrge dby dere (prvate tandlæger og andre kom mners k Omsorgs- og specaltandpleje på komm nens egne klnkker Henvste patenter Lov og Crklæreprogram (bdg. 2009) Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Overførsel mellem årene Sndhedsfremme og forebyggelse * * Sndhedsplanlægnng og dvklng * Dverse dgfter, temadage, møder m. v Center for forebyggelse og sndhedsf * remme * Konslentbstand Borgerrelaterede aktvtet Gang Fredensborg Admnstraton og ddannelse Patentrettet forebyggelse Personale Borgerrelaterede aktvteter Sndhedsbs Overførsel mellem årene Patentforløb * Plje vedr. forløbsprogrammer Kompetencedvklng Projekt "Gang Fredensborg" * Overførsel mellem årene Projekt "Mndre vægt på vægten" * Personale Kommnkaton/markedsførng Admnstraton / revson Evalerng-ekstern Overførsel mellem årene Pljemdler fra Satspljen (j.nr /4) Kommnal sndhedstjeneste * Kommnal sndhedspleje * Bdgetforlg Personale

168 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Sndhed og Forebyggelse Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 510 Admnstraton Medcn Inventar EDB - drftsdgfter på EDB Instrmenter Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Overførsel mellem årene Kommnelæger * Personale Admnstraton Andre sndhedsdgfter * Befordrngsgodtgørelse Redkton på PL Kommnal Praksskonslent Kommnalt lægelgt dvalg Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Øvrge socale formål * Integratonsprojekter * Projekter Hmlebæk * Fre aktvtetsmdler Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Patentklagenævnet Integratonsdvalget * Integratonsdvalg

169 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 13 Pleje og Omsorg * (Tdl. 12 Ældre og Handcap) * Undervsnng og kltr * Specalpædagogsk bstand tl voksne * Køb af pladser Lov-og Crklæreprogram(bdget 2008) pnkt Ungdomsddannelse for nge med særlge behov * Specalndervsnng(st årge) Sndhedsområdet * Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng * 002 Amblant specalseret genoptrænng (sndhedslovens pgf. 140) Andre sndhedsdgfter * Kommnale dgfter tl hospce-ophold Plejetakst for færdgbehandlede pat enter Udvdet patentforskrng Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Ældrebolger * * Ydelsesstøtte vedrørende prvate ældrebolger Lejetab Toftegårdsvænget Fredensbo * rg * Hsleje Indvendg vedlgeholdelse Varme Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * * Lejetab Grnde og bygnnger Indvendg vedlgeholdelse Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * *

170 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 001 Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Bergtgelser Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Fællesdgfter og -ndtægter * * Tomgangsleje nye ældrebolger Kokkedal (Brønsholmsdal) Plje tl dyre enkeltsager tl sener e fordelng Betalng for personlg og praktsk h jælp (hjemmehjælp) (Servceloven pgf. 161) Personale Socal- og sndhedsddannelser Uddannelse Brandmatereleftersyn Etablerng af fælles rådgvnng, vejlednngs- og værested for Nøglesystem IT-Omsorgssystem Tlsyn med kommnens plejecentre Mdler fra dødsboer Rammebeløb Udvklng af projekter, hernder darbejdelse af handcappoltk Demografpljen (kke konkretseret dvdelse på ældreomnrådet) Kontrolforanstaltnnger Advokatbstand Drft af bler Vagtcentral Plje tl 'Mere td tl den enkelte ældre' (ældrepljemdler) Plje tl plejehjemsdbygnng Fredensborg Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Plje vedr. redkton af eksterne v karer Lov- og Crklæreprogram 2009 Prslo ft på madservce Plje forbndelse med omlægnng af hjemmeplejen aften/nat Bdgetforlg Ingen prsfremskrvnng Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder

171 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Benedktehjemmet- Pleje- og Aktvte * tscenter * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser Beboeres betalng for servce Personale Grnde og bygnnger Indvendg vedlgeholdelse Servcecenter, andel af fællesdgft er Kommnens hslejebetalng for mdlertdgt ophold Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Lystholm - Pleje og aktvtetscenter * * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser Beboeres betalng for servce Personale Servcecenter, andel af fællesdgft er Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Kommnalt Vkarkorps * Personale Betalng tl vkarkorps Rammebeløb Øresndshjemmet - Pleje- og Aktvte * tscenter * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser

172 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 093 Beboeres betalng for servce Personale Servcecenter, andel af fællesdgft er Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Plje vedr. Særlg dyre enkeltsager Tlskd Øresndshjemmet servcearealer Egelnden - Pleje- og Aktvtetscent er * * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser Beboeres betalng for servce Personale Admnstraton Indvendg vedlgeholdelse Udenomsarealer Kommnens hslejebetalng for mdlertdgt ophold Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Mergeltoften - Pleje- og aktvtetsc * enter * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr Tlskd tl personlg og praktsk hj ælp m.v., som modtageren selv antage r (Serv Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser Beboeres betalng for servce Personale Admnstraton Grnde og bygnnger Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften * de Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af fr Hjemmesygepleje

173 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011 Personlg og praktsk hjælp (hjemmeh jælp) ndtaget frt valg af leverand ør (Ser Grppeledelse Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Fredensborg Dagcenter - Lndehset * * Personale Rammebeløb Betalng for taxakørsel tl/fra dagcentret Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Hmlebæk Dagcenter * * Personale Rammebeløb Betalng for taxakørsel tl/fra dagcentret Hsleje Overførsel mellem årene (kn bdgetkonto) Madservceordnng - Fredensborg * * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt Salg af mad tl Forsynngen (momsreg streret) Salg tl øvrge nstttoner Omsorgsarbejde * * Snerydnng tl pensonster Tlskd tl drft af omsorgsklbber Vstatonsenheden * * Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt Tlskd tl personlg og praktsk hjælp m.v., som modtageren selv Prvate leverandører af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp), (Serv celoven Aktvtetsbaseret afregnng Aktvtetsbaseret afregnng Personale Rammebeløb Konslentbstand tl dlcterng/ ntern kontraktstyrng

174 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Handcaphjælpere ( 96) * * Tlskd tl ansættelse af hjælpere t l personer med nedsat fnktonsevne (Serv Betalng tl/fra kommner/regoner Forebyggende ndsats for ældre og handcappede * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Fællesdgfter og -ndtægter * Forebyggende hjemmebesøg Sndhed og forebyggelse * Afløsnng, aflastnng og hjælp m.v. tl ældre og tl personer med betyde lgt neds Plejehjem og beskyttede bolger * * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Betalng tl prvate/ selvejende plejehjem Fællesdgfter og -ndtægter * Betalng tl prvate/ selvejende plejehjem Betalng tl/fra kommner Sndhedscenter - Brønsholmdal Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng * * Redkton vedrørende hjælpemdler Støtte tl køb af bl mv. (Servcelo vens pgf. 114) Optske synshjælpemdler (Servcelov ens pgf. 112) Arm- og benproteser (Servcelovens p gf. 112) Høreapparater tl personer (Servcel ovens pgf. 112) Ortopædske hjælpemdler, nkl. fodt øj (Servcelovens pgf. 112) Inkontnens- og stomhjælpemdler (S ervcelovens pgf. 112) Andre hjælpemdler (Servcelovens pg f. 112) Forbrgsgoder (Servcelovens pgf. 11 3) Hjælp tl bolgndretnng (Servcelo vens pgf. 116)

175 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 011 Støtte tl ndvdel befordrng (Se rvcelovens pgf. 117) Hjælpemdler, amtsopgaver Betalng tl/fra kommner Tlbagebetalng vedrørende støtte t l køb af bl (Servcelovens pgf. 114 ) Tlbagebetalng vedrørende støtte t l køb af bl mv. ydet efter (pgf Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende eget hjem * Løn og plejevederlag tl pårørende, jf. servcelovens 118 og Hjælp tl sygeartkler ved pasnng af døende eget hjem, jf. servcelov ens pgf Pasnng af nærtstående Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner * * Konslentbstand fra Kommnkatonsc entret jf. Lov om socal servce Objektv fnanserng Betalng tl andre offentlge myndgheder Hjælpemddeldepot * * Personale Fast ejendom Opvarmnng Inventar Admnstraton Tjenestekørsel Bdgetforlg Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Plje, ndrekte omkostnnger, tlgå ede nsttoner Bdgetforlg 2010 (Lndegården,Lnde n og Bofællesskab) Lndegården * * Personale Ydelser med brgerbetalng Rengørng Admnstraton Klentafhængge dgfter Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse

176 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 800 Beboers betalng Pljer denfor nstttonens rammebdget Lnden, dagtlbd * * Personale Rengørng Admnstraton Klentafhængge dgfter Indvendg vedlgeholdelse Pljer denfor nstttonens rammebdget Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne (handcap pgf. 108) Plje tl handcapområdet Botlbd tl mdlertdgt ophold (pg f. 107) * * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Fælles dgfter og ndtægter * * Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 1 07) Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne ( Personlg og praktsk hjælp (Pgf og 102) Personlg og praktsk hjælp 86 (eg et hjem) Beboeres betalng (pgf. 163) Bofællesskaber Fredensborg kommne * * Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne Fælles dgfter og ndtægter *

177 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 801 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * Fællesdgfter og -ndtægter * Ledsageordnng for personer med neds at fnktonsevne (pgf. 45 og 97) Ledsagerordnngen 45 og 97 * Ledsageordnng for personer med neds at fnktonsevne (pgf. 45 og 97) Beskyttet beskæftgelse (pgf. 103) * * Beskyttet beskæftgelse tl personer med særlge socale problemer Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 103) Aktvtets- og samværstlbd (pgf. 1 04) * Aktvtets- og samværstlbd tl personer med særlge socale problemer Aktvtets- og samværstlbd tl per soner med nedsat fnktonsevne (pgf. 104) Socale formål * Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på grpperng (S Merdgfter for voksne med nedsat f nktonsevne (Servceloven pgf 100) Øvrge socale formål * * Støtte tl frvllgt socalt arbejd e ( 18) Plje tl bedre og mere fleksbel * hjemmehjælp, dgtalserng /PDA'ere Overførsel mellem årene Projekt noget at glæde sg tl - bedre lv hverdagen * Underholdnng Overførsel mellem årene Projekt: Værd tl borgerne - kompetence tl medarbejderen * Forplejnng ved krser Projekt "At leve med demens - forebyggelse det tdlge stade *

178 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Pleje og Omsorg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 122 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Løn tl medarbejdere Transport Ophold og forplejnng Dverse dgfter ved arrangementer Overførsel mellem årene GPS projekt * Projekt hænderne på ryggen * Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Projekt demens og lvskvaltet - pårørende foks 122 Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Handcapråd

179 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 14 Handcap og socalpsykatr * (Tdl. 13 Psykatr og Msbrg) * Undervsnng og kltr * Specalpædagogsk bstand tl voksne * Objektv fnanserng af regonale tlbd Køb af pladser Betalng tl/fra andre kommner Lov-og Crklæreprogram(bdget 2008)pnkt Ungdomsddannelse for nge med særlge behov * Specalndervsnng(st årge) Transport (spec.nderv årge) Vejlednngsopgaver mv. (Spec.nderv årge) Kommnale tlskd tl statslgt fnanserede selvejende * Almen voksenddannelse (lov nr. 311)nge nder 18 år Sndhedsområdet * Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndhedsvæsenet * Statonær psykatr Amblant psykatr Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * Handcaphjælpere ( 96) * Tlskd tl ansættelse af hjælpere tl personer med nedsat Betalng tl/fra kommner/regoner Forebyggende ndsats for ældre og handcappede *

180 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Sndhed og forebyggelse * Afløsnng, aflastnng og hjælp m.v. tl ældre og tl personer med 001 Refson af af dgfter efter reglerne for den centrale Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng * Redkton vedrørende hjælpemdler Støtte tl køb af bl mv. (Servcelovens pgf. 114) Optske synshjælpemdler (Servcelovens pgf. 112) Arm- og benproteser (Servcelovens pgf. 112) Høreapparater tl personer (Servcelovens pgf. 112) Ortopædske hjælpemdler, nkl. fodtøj (Servcelovens pgf. 112) Inkontnens- og stomhjælpemdler (Servcelovens pgf. 112) Andre hjælpemdler (Servcelovens pgf. 112) IT-hjælpemdler og IT-forbrgsgoder (Servcelovens pgf. 112 og 113) Forbrgsgoder (Servcelovens pgf. 113) Hjælp tl bolgndretnng (Servcelovens pgf. 116) Støtte tl ndvdel befordrng (Servcelovens pgf. 117) Hjælpemdler, amtsopgaver Betalng tl/fra kommner Tlbagebetalng vedrørende støtte tl køb af bl Tlbagebetalng vedrørende støtte tl køb af bl mv. ydet efter Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner * Konslentbstand fra Kommnkatonscentret jf. Lov om socal servce Objektv fnanserng Betalng tl andre offentlge myndgheder Hjælpemddeldepot *

181 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 022 Personale Fast ejendom Opvarmnng Inventar Admnstraton Tjenestekørsel Bdgetforlg Overførsel mellem årene Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf ) * * Botlbd for personer med særlge socale problemer (pgf. 110) Udgfter vedrørende Åstedet Refson vedrørende botlbd m.v. tl personer med særlge socale Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede (sndhedslovens pgf. 141) * * Dagbehandlng Døgnbehandlng Amblant behandlng Behandlng af stofmsbrger (servcelovens pgf. 101 og sndhedslovens pg f. 142) * * Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover (pgf. 101) Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbr gere på 18 år og derover (pgf. 101) Døgnbehandlng tl nge stofmsbrgere nder 18 år Egenbetalng (pgf. 163, stk. 2) Lov-og Crklæreprogram(bdget 2008) Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Længerevarende botlbd for personermed nedsat fnktonsevne Længerevarende botlbd for sndsld ende (pgf. 108) Bergtgelser Praktsk og personlg hjælp (pgf og 102) Plje tl handcapområdet Plje, ndrekte omkostnnger, tlgåede nsttoner

182 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 101 Bdgetforlg 2010 (Lndegården,Lnden og Bofællesskab) Bdgetforlg (dobbelttlbd) Lndegården * Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Personale Kost Ydelser med brgerbetalng Rengørng Admnstraton Klentafhængge dgfter Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Pljer denfor nstttonens rammebdget Lnden, dagtlbd * Personale Rengørng Admnstraton Klentafhængge dgfter Indvendg vedlgeholdelse Udvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Pljer denfor nstttonens rammebdget Johannes Hages Hs * * Personale Køkken Ydelser med brgerbetalng Admnstraton Salg Klentafhængge dgfter Teamdgfter Indvendg vedlgeholdelse Overførsel mellem årene Beboers betalng Pljer denfor nstttonens rammebdget

183 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 52 Botlbd tl mdlertdgt ophold (pg f. 107) * Refson af dgfter efter reglerne for den centrale refsonsordnng Mdlertdgt botlbd for sndsldende (pgf. 107) Beboeres betalng (pgf. 163) Bdgetforlg 107 (dobbelttlbd) Fælles dgfter og ndtægter * * Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk Mdlertdgt botlbd for sndslden de (pgf. 107) Personlg og praktsk hjælp (Pgf og 102) Personlg og praktsk hjælp 86 (eget hjem) Beboeres betalng (pgf. 163) Refson-Barsels og sygefraværsplje Betalng tl/fra andre offentlge myndgheder Bofællesskaber Fredensborg kommne * Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * * Fællesdgfter og -ndtægter * Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne (pgf Rosngs Mnde, Fredensborg * * Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Opgangsfællesskabet *

184 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 002 Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) Værested Kokkedal * Plje tl drft af værested Døvblnde 98 * Kontaktpersonordnng for døvblnde (pgf. 98) Betalng tl andre offentlge myndgheder Ledsagerordnngen 45 og 97 * Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne (pgf Beskyttet beskæftgelse (pgf. 103) * * Beskyttet beskæftgelse tl personermed særlge socale problemer Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fnktonsevne (pgf. 103) Betalnger tl/fra andre offentlge myndgheder Aktvtets- og samværstlbd (pgf. 1 04) * * Aktvtets- og samværstlbd tl personer med særlge socale Aktvtets- og samværstlbd tl personer med nedsat fnktonsevne 004 Aktvtets- og samværstlbd tl sn dsldende Socale formål * Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (Servceloven pgf 100) Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på Øvrge socale formål * Værested/Skrvogn * Omstllngsplje Overførsel mellem årene Projekt på Johannes Hages Hs * Personale Konslenter Transport Øvrge dgfter 6.600

185 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Handcap og Socalpsykatr Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Handcapråd Integraton - nedlagt * Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Øvrge socale formål * Integratonsprojekter * Projekter Kokkedal * Personale Fre aktvtetsmdler Nvå * Personale Fre aktvtetsmdler Hmlebæk * Fre aktvtetsmdler Fællesdgfter og admnstraton m.v * Kommssoner, råd og nævn * Integratonsdvalget * Integratonsdvalg

186 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Beredskab Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 15 Beredskab * (Tdl. 17 Beredskab) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Rednngsberedskab * * Overførsel mellem årene Bdgetforlg * Bdgetforlg Brandvæsen * Abonnementsafgft Reparaton af brandhaner Personale Beredskab ejendomme, * Kommandocentral Fredtoften og Brandstaton * Hsleje Plje - Fnanserng af centralt drftsbdget vedr. Pc/Telefon tl dmøntnng Vagtordnng hjemmeplejen, * Brandvæsen Falck - Secrtas - pasnng af vagtcentral Personale

187 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 16 Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte * (Tdl. 18 Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Fælles formål * Blok 5 - Kompensaton m.m Bolgformål * Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dage * løkkevej 56 og 98, Hmlebæk dstykn ngsforeta Forskrnger Ubestemte formål * Matr.nr.14v,x,æ Asmnderød - Nørreda * msvej 14,16,22, Fredensborg Forskrnger Fælles formål * Fællesdgfter og -ndtægter * Værkstedsvogn Beboelse * Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrp, Endrpv ej 16-20, Fredensborg * Forskrnger Matr.nr. 15 o Asmnderød - Statonsv ej * 5, Fredensborg Forskrnger Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngørsve j * 25 a-b, Fredensborg Forskrnger Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, * Fredensborg Forskrnger Matr. nr. 2 e Endrp - Lndelyvej 14, * Fredensborg Forskrnger Matr. nr. 4 e m.fl. Asmnderød - Ha * mmersvej 12-26, Fredensborg Forskrnger

188 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Matr.nr. 6ar m.fl. Asmnderød- Tofte * gårdsvænget , Fredensborg, Handcapbo Forskrnger Andre faste ejendomme * Matr. nr. 2 m Højsager Højsager møll e, * Højsagervej 8, Fredensborg Forskrnger Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsngøørsv ej * 25 (brandstatonen) Forskrnger Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt * sprøjtehs, Hmlebæk Forskrnger Matr. nr. 14 c Dageløkke Hmlebæk va * ndværk, Solbakkevej 13 Hmlebæk Forskrnger Matr.nr. 1 b Øverste Torp - Teglgår * dsvej 423 a og b, Hmlebæk Forskrnger Karlebo forsamlngshs Karlebovej 10, * Kokkedal Forskrnger Drftsskrng af bolgbygger * * Støtte tl opførsel af bolger Grønne områder og natrpladser * Bjerre Strand, Hmlebæk * Forskrnger Stadon og drætsanlæg * Fredensborg stadon * Forskrnger Hmlebækhallen * Forskrnger Stadon Hmlebæk * Forskrnger Idrætsanlæg ved Bjerre strand * Forskrnger Møllevejs anlægget *

189 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 708 Forskrnger Idrætsanlæg ved Karsemosegård * Forskrnger Tennsbaner ved Græstedgård * Forskrnger Egedalshallen Holmegårdsvej * Kokkedal Halnspektør Andre frtdsfaclteter * Klbhs ved Sejlklbben Esrm sø Sør * pvej, Fredensborg Forskrnger Forenngshse Fredensborg * Forskrnger Trsejlerne Nvå Strandpark 15, Nvå * Forskrnger Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, * Hmlebæk Forskrnger Forenngshse Hmlebæk * Forskrnger Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * Forskrnger Byvejen 10, Fskerhset,Nvå * Forskrnger Byvejen 12 * Forskrnger Åvej 2, Mskbole * Forskrnger Byvejen 14 - Jobhs * Fast ejendom Forskrnger Klbhs Lerhytten * Forskrnger Nvå Strandpark 7-9, klbhs for rok * lb og frtdsfskere Forskrnger Nvå Standpark 19, Nvå Bådelag *

190 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 708 Forskrnger Krkegårde * Underskd på gravstedslegater Fælles formål * Forskrnger Foranstaltnnger øvrgt * Forskrnger Rednngsberedskab * Beredskab ejendomme, * Kommandocentral Fredtoften og Brandstaton Det kommnale rednngsberedskab Undervsnng og kltr * Folkeskoler * Fælles dgfter og ndtægter * Udgfter vedr. arealer og bygnnger Forskrnger - personale Helhedsplan Nvå N, Nvåhøj 55 * Forskrnger Pædagogsk psykologsk rådgvnng m. v. * Personale Skolefrtdsordnnger * Fællesdgfter for SFO * Personale Specalndervsnng regonale tlbd * Personale Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 * Ullerødskolen * Personale Ungdommens Uddannelsesvejlednng * Forskrnger Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen * Forskrnger Erhvervsgrndddannelser * Forskrng - personale -62

191 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 50 Folkebbloteker * Bbloteker * Personale Forskrnger - Knstdstllng og lø søre Bbloteksbl Forskrnger Mseer * Karlebo Msem Avderødvej 19, 2980 * K okkedal Forskrnger Karlebo Mølle Krkeltevej, 2980 Kokk * edal Forskrnger Bografer * Hmlebæk bograf Ny Strandvej 100, 3 * 050 Hmlebæk Forskrnger Teatre * Teaterhset Nvå Kalvehaven 6, 2990 * Nvå Forskrnger Mskarrangementer * Mskskolen * Personale Inventar Andre kltrelle opgaver * Fællesdgfter og - ndtægter * Kltrhs, Karlebo Forenngshse Fredensborg * Forskrnger Forenngshse Hmlebæk * Forskrnger Frtdsbtk * Forskrng - personale Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven * Svømmendervsnng * Forskrnger 23

192 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Interessegrpper * Forskrnger 76 Ungdomsskolevrksomhed * Ungeafdelng * Personale Løsøreforskrng Fredensborg Ungdomsskole * Personale Møllevejens skole * Personale Sndhedsområdet * Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng * Fællesdgfter og -ndtægter * Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Kommnal tandpleje * Kommnal Tandpleje * Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker Sndhedsfremme og forebyggelse * Center for forebyggelse og sndhedsf * remme Personale Kommnal sndhedstjeneste * Kommnal sndhedspleje * Personale Andre sndhedsdgfter * Begravelseshjælp Befordrngsgodtgørelse Socale opgaver og beskæftgelse m.v * Fælles formål * Fælles dgfter og ndtægter * Personale Grnde og bygnnger Dagpleje *

193 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Dagplejen * Personale Inventar Forskrnger Klbber og andre socalpædagogske frtdstlbd * Alexandra Hose * Forskrnger Særlge dagtlbd og særlge klbber * Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Ko * kkedal Personale Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, * Kokkedal Personale Specalbørnehaven Karlebo * Personale Admnstraton Forskrnger Spren - specalbørnehave for atst * ske børn, Nvåhøj 483, Nvå Personale Løsøreforskrng Forskrnger Åbne pædagogske tlbd, legesteder mv. * Ungdomskltrhs-Kvarterhs * Personale It, nventar og materel Forskrnger Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge * Personale Mødregrppen FHK * Løsøreforskrng Dagbehandlngsskolen Kejserdal * Personale Løsøreforskrng Fast ejendom Famlecenteret * Forskrnger 54

194 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Nvåhøjskolen Nvåhøj 55, 2990 Nvå * Forskrnger Døgnnstttoner for børn og nge * Døgnnstttoner for børn og nge m ed socale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, Granbohs * Fast ejendom Admnstratve tjenesteydelser Farvergården, Mølledammen, 2980 * Kokk edal Admnstraton Forskrnger Ældrebolger * Toftegårdsvænget Fredensbo * rg Forskrnger Ældrebolgerne Byvejen, 2990 Nvå * Forskrnger Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * Fællesdgfter og -ndtægter * Personale Drft af bler Vagtcentral Løsøreforskrng Forskrnger Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af * Forskrnger Rådgvnng og rådgvnngsnsttton er * Hjælpemddeldepot * Personale Admnstraton Botlbd tl længerevarende ophold ( pgf. 108) * Lndegården * Personale Admnstraton Forskrnger Lnden, dagtlbd *

195 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 400 Personale Johannes Hages Hs * Personale Admnstraton Forskrnger Botlbd tl mdlertdgt ophold (pg f. 107) * Fælles dgfter og ndtægter * Forskrnger Bofællesskaber Fredensborg kommne * Mdlertdgt botlbd for personer m ed nedsat fyssk og psyksk fnkton sevne Kontaktperson- og ledsageordnnger ( pgf. 45, 97-99) * Fællesdgfter og -ndtægter * Forskrnger Rosngs Mnde, Fredensborg * Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) Opgangsfællesskabet * Støtte- og kontaktpersonordnng for sndsldende (pgf. 99) Løntlskd tl forskrede ledg ansat kommner * Forskrnger Servcejob * Forskrnger Beskæftgelsesordnnger * Jobhset * Særlgt tlrettelagte projekter ko mmnalt reg (Lov om en aktv beskæf tgels Øvrge socale formål * Tnglysnngsafgft ved lån tl betal ng af ejendomsskatter o.lgn Tnglysnngsafgft ved bolgydelseslån Personale Fællesdgfter og admnstraton m.v * * Fælles formål * *

196 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 000 Vedtagne korrektoner Tlskd Økonomsk støtte tl poltske part er Kommnalbestyrelsesmedlemmer * * Vederlag tl borgmester og vceborgmester Vederlag tl dvalgsformænd og rådmæ nd Mødedæter, tllægs- og dvalgsveder lag Fast vederlag Penson tl tdlge borgmestre Forskrnger Uddannelse Møder, rejser og repræsentaton Telefon Avsabonnement EDB lner Kommssoner, råd og nævn * * Skolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelse Folkeoplysnngsdvalg Klageråd Handcapråd Hslejenævn Senorrådet Beboerklagenævn Skatteankenævn Integratonsdvalg Patentklagenævnet Beredskabskommssonen Taxnævnet for regon Hovedstaden Dverse dæter Trafkskkerhedsdvalget Lokalt beskæftgelsesråd Valg m.v. * * Fælles formål Folketngsvalg Kommnale valg Admnstratonsbygnnger * * Flyglet, Kokkedal * * Personale -126

197 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 430 Rengørng Udlejnng Grnde og bygnnger Forskrnger Ejerforenngen Flyglet, Kokkedal * * Personale Indtægter fra køb/salg Fredensborg rådhs, Fredensborg * Rengørng Sekretarat og forvaltnnger * * Lov om crklæreprogram 2009 ( bdge t 2010 ) pnkt 36,38,60,61 og Bdgetforlg * SALB-besparelse - netto pljer Bdget Fælles formål * * Kontormaskner og nventar Ophør af Valborg Jensens gravsted Forskrnger og skatter Lov og crklæreprogram Forskrngssager/skader * Skader (dgfter/ndtægter) Forskrngssager - fra 2007 og frem Indtægter fra forskrngsselskab Selvrsko Drekton * Personale Afdelngschefer Andre personaledgfter Refson-Barsels og sygefraværsplje Kantnebestllnger/møder Overførsel mellem årene Center for Poltk og Personale * Personale Tjenestekørsel Andre personaledgfter Refson-Barsels og sygefraværsplje Abonnement

198 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 525 Kantnebestllnger/møder Overførsel mellem årene Ressorcer og Borgerservce * Personale Andre personaledgfter Uddannelse/krser Refson-Barsels og sygefraværsplje Kantnebestllnger/møder Overførsel mellem årene Lov og crklæreprogram Børn og Unge og Kltr * Tolkebstand Lægererklærnger Personale Andre personaledgfter Refson-Barsels og sygefraværsplje Stderefson Krss og nventar Annoncer Kontorhold, avser og tdsskrfter Hjemmearbejdspladser og mobltlf Kantnebestllnger/møder Forsknngsprojekt, Børn med handcap Netværk Overførsel mellem årene Mljø og Teknk * Personale Tjenestekørsel Andre personaledgfter Vkarerdgfter Refson-Barsels og sygefraværsplje Krss og nventar Krser Annoncer Mobltelefoner Kantnebestllnger/møder Mobltelefoner Overførsel mellem årene Job og Velfærd * Tolkebstand Lægererklærnger Personale Tjenestekørsel Andre personaledgfter Uddannelse/krser Refson-Barsels og sygefraværsplje Krss og nventar Abonnement

199 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 505 Inventar It-dstyr Forplejnng og kantnekøb Tolkeservce Kantnebestllnger/møder Integratonspljen Bedre kvaltet Borgerservce Dgtalserng Overførsel mellem årene Jornalen * Drft af Acadre Procesomkostnnger nternt kommnen Arkv Informatonsskkerhed Atorsatoner Personale Andre personaledgfter Uddannelse/krser Refson-Barsels og sygefraværsplje Faste fællesdgfter * * Decentral Elevrefson tl senere fo rdelng Plje - ansøgt afsked Plje - ændrede pensonsformer Ændre lønskønsndhedskartel Lederlønsplje 1,25% Pensoner Barselsvkarer Arbejdsgvernes elevrefson Elever og dvklngstllnger Velfærdsmassage Krser (Katalog) Årlg lcens tl test system Dplomddannelse Ledelse Møder, rejser og repræsentaton Lcens fællesantenne Bladhold, tdsskrfter m.v Annoncer (fællesannoncer) Kørsel af papr Telefongodtgørelse Jblæer og rnde fødselsdage Arbejdsmljøddannelse Afgft tl Copydan Tjenestekørsel Personaleblad

200 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 132 Frkøbs- og kompetenceplje tl MED medlemmer m.v MED-ddannelse Kantnedrft (ex. løn) Medarbejderklb Kommneplaner og lokalplaner Maskner, leje m.v Kontorartkler Porto og fragt Grafsk afdelng Jornalen KMD-aftale Hjemmesde og ntranet Dgtalt kortsystem (GIS) Dgtalserng byggesagsarkv IT-drft Investernger dgtalserng Ledelsesnformatonssystem Rskostyrng Mljøtlsyn, vrksomheder Forbrgsafgfter, refson Revson Konslentbstand Tolkebstand Klagerådet Skorstensfejnng Dgtal kommneplan Dansk Byplanlaboratorm Hegnssyn Faste borgermøder Flagalle Dverse ndtægter Tomgangshsleje Kontngent, kommnale sammensltnng er Central andel af ndkøbspoltk Tværgående kompetenceteams Plje tl dvklng af opgaveløsnng Plje tl dvklng af vrksomhed Drektonsplje tl lønharmonserng - resltatløn og ddannelse, konto Admnstratonsdgfter vedr. forsyn ngsvrksomhederne Projektplje SALB Dverse gebyrer

201 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 232 Lægererklærnger Kassedfferencekonto Øreafrndngskonto Rådhsflytnng 2006/ Rådhsflytnng 2007/ Rådhsvedlgeholdelse/nventar Medarbejder hjemme PC - ordnng Introdkton af nye medarbejdere Sportstøj Løb + andre sndhedstltag Personalepoltsk plje - coach Personalegoder PC - ordnng PersonaleZonen PC ordnng Stllngsannoncerng Adgangskort Navne-/bordsklte Overførsel mellem årene Overhead Overhead * Overhead Admnstraton vedrørende jobcentre og plotcentre * * Jobcenter * * Admnstratve dgfter tl andre aktører vedr. forskrede ledge Tolkebstand Lægeerklærnger Personale Tjenestekørsel Refson-Barsels og sygefraværsplje Tlskd modtaget fra staten Abonnementer Uddannelse og nventar Indtægter Overførsel mellem årene Dverse ndtægter og dgfter efter forskellge love * * Afgfter for splleatomater

202 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Borgerservce, admnstratv og poltsk støtte Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 202 Afgfter vedr. hyrevognskørsel Stadepladsafgfter Udvklng af menneskelge ressorcer * Bolganvsnng (hæfte. mage) Løn- og barselspljer * * Ny løn plje Dagpengerefson -Sygefravær Dagpengerefson - Barselsfravær Fnanserng af Barsels/sygefraværsplje - Kn bdgetkonto Sndhedsforskrng Senorpoltske ntatver Kompetencedvklng Tjenestemandspenson * * Kommnale Tjenestemandspensoner Fra amtet Økonomstyrelsen(Den lkkede grppe) Interne forskrngspljer * Arbejdsskader

203 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 17 Fnanserng * (Tdl. 19 Fnanserng og Forskrng) * Undervsnng og kltr 01 Folkeskoler * Sale and lease back Grnde og bygnnger Fælles dgfter og ndtægter Udgfter vedr. arealer og bygnnger RENTER * * Renter, tlskd, dlgnng og skatter m.v. * 05 Indskd pengenstttter m.v. * Renter Gebyr Realkredtoblgatoner * Johannes Hages Hs Kommnekredtoblgatoner Tlgodehavender betalngskontrol * Renter/gebyrer vedrørende for sen betalng (debtorsystem) Andre tlgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Akter og andelsbevser m.v Tlgodehavender hos grndejere Udlån tl beboerndskd Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Spldevandsanlæg med betalngsvedtægt * Vandforsynng Andre forsynngsvrksomheder * Ordnnger for dagrenovaton - restaffald

204 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 006 Øvrge ordnnger Nvå Havn Anden gæld Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager 63 Selvejende nstttoner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre forskrngsselskaber Realkredt * Johannes Hages Hs Kommnekredt * Asmnderød skole Pengenstttter Anden langfrstet gæld med ndenlandsk kredtor BALANCEFORSKYDNINGER * * Balanceforskydnnger 01 Kontante beholdnnger * * 025 Tllægsbevllnger fnanseret over kommnens kassebeholdnng 040 Hovedkasse Forskdskasser Indskd pengenstttter m.v. * Den danske Bank A/S Nordea A/S Danske Bank Realkredtoblgatoner * Salg af skolerne Oblgatoner - Johannes Hages Hs Andre tlgodehavender * Momstlgodehavende Tlgodehavender betalngskontrol * Restancekont (debtorsystem) Restancekont FAS Mellemregnngskont (debtorsystem) Debtorndbetalnger Fredensborg Holdng - debtorndbet

205 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 15 Andre tlgodehavender * Tlskd servcearealer Øresnds- hjemmet Nvå Havn, ledge bådpladser (ncl. moms) For meget dbetalt bolgskrng Bolgydelse Fordbetalte dgfter * Mellemregnng vedrørende dgfter år Mellemregnnger med foregående ellerfølgende regnskabsår * Statsrefsoner Dverse vedrørende årsafsltnng Mellemregnngskont tl atomatske posternger Mellemregnng vedrørende ndtægter år Akter og andelsbevser m.v. * HMN Natrgas I/S Tlgodehavender hos grndejere * * Bdrag henhold tl vedtægt for kloakforsynng Kloakbdrag. Krkelte og Ullerød Bdrag tl veje, vandløb m.v Udlån tl beboerndskd * Kommnalt fnanseret beboerndskd Med 2/3 statsrefson Uden statsrefson Med fld statsrefson Indskd landsbyggefonden m.v. * Grndkaptalndskd (ndskd Landsbyggefonden) Fagforenngernes bolgselskab Andre langfrstede dlån og tlgodehavender * Regstrerng af forskydnnger lån tl betalng af ejendomsskatter Fordrng vedrørende tvangsakton Lån tl Fredensborg Bolgforenng (Nverød nybygger 2010) Nvå-Kokkedal Fodboldklb, Karsemosegård Nvå Trsejlere, klbhs

206 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 130 Mellemregnng med grndejernes nvesterngsfond Deponerede beløb for lån m.v. * Salg af skolerne Den danske Bank A/S Spldevandsanlæg med betalngs- vedtægt * Spldevandsanlæg Staten * Lån henhold tl lån om bolgydelse Legater * Fr Valborg Jensen's gravsted nr. 329 på Hmlebæk krkegård Fredensborg-Hmlebæk kommnes fælleslegat for personer økonomsk trang Deposta * Garanter Best. Ejendomme - Ungecenter Legater * Fr Valborg Jensen's gravsted nr. 329 på Hmlebæk krkegård Fredensborg Kommnes Knstfond Fredensborg-Hmlebæk kommnes fælleslegat for personer økonomsk trang Deposta * Erhvervslejemål Kontante deposta Garanter Kommner og regoner m.v. * Regonens andel af lån tl betalng af ejendomsskatter Staten * Lån henhold tl lov om bolgydelse Anden gæld * * Folkepenson Spplerende pensonsydelse (Pensonslovens pgf. 72 d) Ventetllæg (opsat penson, jf. pensonslovens pgf. 15f) Engangsbeløb (opsat penson, jf. pensonslovens pgf. 15 d, stk. 4) Højeste og mellemste førtdspenson

207 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 007 Almndelg og forhøjet almndelg førtdspenson Spplerende opsparngsordnng for førtdspensonster Børnetlskd Ikke-forskdsvse dlagte nderholdsbdrag Forskdsvse dlagte nderholdsbdrag Sygedagpenge tl lønmodtagere hos forskrede arbejdsgvere (pgf. 27) Sygedagpenge øvrgt Dagpenge ved gravdtet, barsel og adopton ATP-bdrag førtdspenson Delpenson Tllægsydelser for pensonster med alm. eller forhøjet alm Refson af offentlge pensoner Refson af børnetlskd Refson af spplerende opsparngsordnng for Refson af andre famleydelser Refson af dagpengeydelser Refson af ATP-bdrag ATP-bdrag kontanthjælp og revalderng ATP-bdrag sygedagpenge ATP-bdrag barselsdagpenge ATP-bdrag delpenson ATP-bdrag fleksydelse Fleksydelse Tlbagebetalng af fleksydelses- bdrag Betalnger vedrørende pas Betalnger vedrørende kørekort Betalng for foto tl Pas/Kørekort Dagpenge tl EØS-borgere ATP - bdrag Tabt arbejdsfortjeneste(50% refson) Statens andel af dlån tl bolgndskd Statens andel af dlån tl bolgndskd (flygtnnge 100%) Krkelge skatter og afgfter * * Forskdsbeløb af krkeskat Efterreglernger vedr. tdlgere års krkeskat Landskrkeskat Krkekassen Provstdvalgskassen

208 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 56 Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager * Opsamlngskonto vedr. remtterng Staten - told moms Mellemregnngskonto * * Job, famle og ntegraton A-Skat Projekt nge pger/kvnder Dverse servcemæssge fradrag Afregnng af nettobeløb tl senere dkonterng Forskellge mellemregnngsforhold vedrørende socalvæsen Vedrørende flexjob Skat Aer-bdrag Atp-bdrag Akt-bdrag Ferepenge og søgnehellgdagsbet Manelle dbetalnger af kommnedata Dagpengerefsoner Forskellge mellemregnngsforhold med lønnngskontoret - Lønnnger Forskellge mellemregnngsforhold med lønnngskontoret - Lønnnger Socal Pensoner Bolgskrng Bolgydelser Andre lønfradrag Forbrgsafgfter FAS Øvrge mellemregnngsforhold Merværdafgft MOMS AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGELSER * * Balanceforskydnnger 63 Selvejende nstttoner med overenskomst * Bdgettal Realkredtlån - Johs. Hages Hs Stat og hypotekbank * Bdgettal Andre forskrngsselskaber * Bdgettal

209 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 68 Realkredt * Bdgettal Realkredt Danmark Lån nr Kommnekredt * Bdgettal Kredtforenngen af kommner Danmark Pengenstttter * Bdgettal Anden langfrstet gæld med ndenlandsk kredtor * Afdrag på gæld tl forsynngen FINANSIERING * * Renter, tlskd, dlgnng og skatter m.v. 80 Udlgnng og generelle tlskd * * Kommnal dlgnng Statstlskd tl kommner Efterreglernger Udlgnng af selskabskat Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge * Udlgnng vedrørende dlændnge Kommnale bdrag tl regonerne * Kommnalt grndbdrag vedr. sndhedsvæsenet Kommnalt dvklngsbdrag Særlge tlskd * * Tlskd tl særlgt vanskelgt stllede kommner Tlsvar og tlskd vedrørende kommner hovedstadsområdet med Tlskd fra kvaltetsfonden Beskæftgelsestlskd Tlskd vedrørende frokostordnnger dagnstttoner Ældretlskd generelt løft Ældretlskd, styrket kvaltet ældreplejen Tlskd kvaltetsfonden

210 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Fnanserng Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 87 Refson af købsmoms * Refson af købsmoms Udgfter tl købsmoms Tlbagebetalng af refson af købsmoms Kommnal ndkomstskat * * Forskdsbeløb af kommnal ndkomstskat Afregnng af forskelsbeløb Afregnng vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat * Afregnng af selskabskat m.v Anden skat pålgnet vsse ndkomster * Kommnens andel af skat af dødsboer Grndskyld * Grndskyld Anden skat på fast ejendom * Dæknngsafgft af offentlge ejendommes grndværd Dæknngsafgft af offentlge ejendommes forskelsbeløb Dæknngsafgft af forretnngsejendommes forskelsbeløb Balanceforskydnnger * 70 Kommnekredt Bdgettal Bdgettal - Asmnderød skole Kredtforenngen af kommner Danmark

211 Regnskab ØKONOMI Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 18 Anlæg * (Tdl. 20 Bolgdbygnng og Anlæg) * Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger * * Bolgformål * * Bydvklng af Hmlebæk Syd * Omkostnnger Salg af KMN Natrgas I/S Salgsndtægter Erhvervsformål * Salg af vejareal Kokkedal Indstrpark Salg af Kokkedal Indstrpark 32 * Omkostnnger Salgsndtægter Offentlge formål * * Samlet rådhsløsnng, Fredensborg * Kommne Omkostnnger Dverse arealer tl salg kke specfceret * Salg af grnde og ejendomme tl red * kton af kloakgæld Salg af Brønsholmdalsparken Kokkedal * Salgsndtægter Bolgprojekt ved Brønsholmdal * Salgsndtægter Forrenng af Lyngebækgård ncl. stomlægnng m.v. * Domclgrnd, Kokkedal * Yderlgere salg af Nverødgården * Omkostnnger

212 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 05 Ubestemte formål * Salg af grndarealer tl forsynngen f.m. * dskllelse Omkostnnger Fælles formål * Bygnngsvedlgeholdelse dverse * bygnnger Bygnngsvedlgeholdelse Salg af Bakkegårdsvej 402 * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse Frtdshse og * drætsanlæg Bygnng planlagt Bygnngsvedlgeholdelse, Egedal * Bygnng planlagt Bygnngsvedlgeholdelse dverse bygnnger * Bygnng planlagt Teknsk planlagt Bygnngsvedlgeholdelse Frtdshse og Idrætsanlæg * Bygnng planlagt Energbesparende Foranstaltnnger * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse - Udlejnng * Omkostnnger Parker og legepladser * Centertorvet Kokkedal * Strandområder * Badebroer * Strandfodrng ved Mkkelborg * Omkostnnger Offentlge toletter ved Nvå Strand park * Stadon og drætsanlæg *

213 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Fredensborg Stadon - skr/dhs * LUKKET Håndværkerdgfter Højager Mølle, malng af mølle- kroppen * Ombygnng af Fredensborg stadon * Inventar og apparatr Skateboardrampe Hmlebæk * Omkostnnger Idrætsfaclteter Hmlebæk (erstatnng * for pslngebanen) Leasngaftale Andet Hmlebækhallens dbygnng * Omkostnnger Vedlgeholdelse af Hmlebækhallen * Omkostnnger Egedalshallen, dskftnng af tag * LUKKET Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse- Idrætsanlæg * Omkostnnger Frtdsdbygnng * Idræts- og svømmehaller * Hmlebækhallens dbygnng LUKKET * Omkostnnger Andet Andre frtdsfaclteter * Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal * Omkostnnger Jobhset - Bygnngsvedlgeholdelse * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse - Frtd * Omkostnnger Sandflgt * Kystskrng *

214 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 71 Vedlgeholdelse af vandløb * Vandløbsreglatv * Omkostnnger Usserød Å - Færdggørelse af reglat v * Omkostnnger Fælles formål * Mljømålsloven * Konslentbstand Plje tl natr og mljøprojekter * Konslentbstand Omkostnnger Recpentkvalteter og spldevand * Natrgenopretnng af vådområder * Omkostnnger Forsynngsvrksomheder m.v. * Vandforsynng * Renoverng af vandforsynngsanlæg * Fælles formål * Kloaktlsltnngsbdrag Hoved- og detalkloakker * Kloaksanerng * Regnvandsbetngede dløb * Kloakerng af enkeltdledere * Fredensborg mneralserngsanlæg * Omkostnnger Rensnngsanlæg nkl. hoved- og detalkloakker * Fredensborg Renseanlæg, * hydrolyseanlæg Omkostnnger Tømnng og genplantnng af mneralserng, Fredensborg rensnngsanlæg *

215 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Usserød renseanlæg * Nvå renseanlæg * Fredensborg Renseanlæg * Transport og nfrastrktr * * Drftsbygnnger og -pladser * Ombygnng af Materelgården, Møllevej * Omkostnnger Vejanlæg * * Brgervenlghed af stsystem * Omkostnnger Trafkskkerhed trafk- og * mljøhandlngsplan Omkostnnger Vedlgeholdelse af vejkaptalen * Trafkskkerhedsfremmende foranstalt nnger * Trafksanerng af Lågegyde * Omkostnnger Lys på Båstrpvej, nkl. parkerng og lys * Troldehøj Kabellægnng Gl. Karlebo Kommne * Andet Anlægsbdget * Omkostnnger Trafksanerng af Holmegårdsvej, Etape * Omkostnnger Sanerng af bolgveje. * Torv ved Mølledammen * Belyst grsst stoppesteder Kongevejen ved Karsemosegård * Rndkørsel Nvåvej ved Nverødvej *

216 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Parkerngsrestrktoner * Omkostnnger Lystbådehavne m.v. * Toletbygnng Nvå Havn * Skkerhedsprojekt, Nvå Havn * Undervsnng og kltr * * Folkeskoler * * Fælles dgfter og ndtægter * Asmnderød skole, Benedktevej 29, Fredensborg * Nyopførelse af Asmnderød Skole * Løndgfter Konslentbstand Omkostnnger Fredensborg skole, toletter * Omkostnnger Skolen ved Vlhelmsro * Løndgfter Håndværkerdgfter Konslentbstand Omkostnnger Renoverng af natrfagslokaler * Bygnngsvedlgeholdelse Skoler * Teknsk planlagt Legepladser skoler og SFO * Bygnng planlagt Bygnngsvedlgeholdelse skoler * Bygnng planlagt Teknsk planlagt Legepladser skoler * Nedrvnng af Asmnderød skole LUKKET * Nvå centralskole- stats på nde- * klmagener, skolekøkken, kloak m.v

217 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Egedalsskolen, ombygnng * Omkostnnger IT-dstyr på skolerne * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse - Skoler og SFO * Omkostnnger Mseer * Bygnngsvedlgeholdelse - Kltr * Omkostnnger Bografer * Hmlebæk Bo Dgtal dstyr * Sndhedsområdet * Kommnal tandpleje * Centralserng af Tandplejen * Omkostnnger Socale opgaver og beskæftgelse m.v * * Fælles formål * Legepladser dagnstttoner * Håndværkerdgfter Bygnngsvedlgeholdelse Dagnstttoner * Håndværkerdgfter Teknsk planlagt Bygnngsvedlgeholdelse dagnstttoner * Håndværkerdgfter Teknsk planlagt Legepladser og dagnstttoner * Håndværkerdgfter Indførsel af madordnng dagnst. * Omkostnnger Strktrdebat på nstttonsområdet * Håndværkerdgfter Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse - Dagnstttoner * Omkostnnger

218 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 14 Integrerede dagnstttoner * Fællesdgfter og -ndtægter * Børnehsene Lystholm, Lystholm 12-16, Fredensborg * Bygnngsvedlgeholdelse Jellerød Bør * negård Bygnng planlagt Teknsk planlagt Børnehsene Nverød * Omkostnnger Frtdshjem * Tlbygnng og nstallaton af ventlatonsanlæg Nordstjernen * Særlge dagtlbd og særlge klbber * Bygnngsvedlgeholdelse - Specalbørnehaven Karlebo * Omkostnnger Døgnnstttoner for børn og nge * Bygnngsvedlgeholdelse Granbohs LUKKET * Bygnngsvedlgeholdelse Bygnngsvedlgeholdelse - Granbohs * Omkostnnger Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede * Salg og renoverng af * Benedktehjemmet Salg af Hegels Mnde LUKKET * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse-Ældreområdet * Tlskd Øresndshjemmet, servcearealer Omkostnnger Plejecentret Egedalsvænge * Egedalsvænge, 2980 Kokkedal Ufordsete dgfter

219 Regnskab Regnskabsoversgt 2010 Forbrg 2010 Opr. Bdget 2010 Flyttet poltk område Omplacerng Tllægsbevllng Anlæg Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt Udgft Indtægt 075 Inventar Mergeltoften- dbygnng og * genoptrænng Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse ældreområdet * Bygnngsvedlgeholdelse - Ældre * Omkostnnger Botlbd tl længerevarende ophold (pgf. 108) * Bygnngsvedlgeholdelse Johannes Hages Hs * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse - Lnden * Omkostnnger Bygnngsvedlgeholdelse - Lndegården * Omkostnnger Øvrge socale formål * Istandsættelse af tdl. Nvåhøjskole * Omkostnnger Fællesdgfter og admnstraton m.v * Admnstratonsbygnnger * Bygnngsvedlgeholdelse Rådhset * Teknsk planlagt Bygnngsvedlgeholdelse - Admnstraton * Omkostnnger Forsynng * Balanceforskydnnger * Mellemregnngskonto * Afregnngsbeløb pr Fredensborg Forsynng FORSYNINGEN Efterafregnng efter Rapporttotal

220 Tværgående artsoversgt Tværgående artsoversgt Den tværgående artsoversgt ndeholder samtlge kommnens dgfter og ndtægter opdelt på arter og vser dermed sammensætnngen af ressorceforbrget. Oversgten er oblgatorsk og kan bl.a. anvendes en samlet ressorceopgørelse for hele den offentlge sektor. Regnskab

221 ØKONOMI Tværgående artsoversgt 2010 Udgft Indtægt 1 Lønnnger U Varekøb U Fødevarer U Brændsel og drvmdler U Anskaffelser U Øvrge varekøb U Anskaffelser U Tjenesteydelser m.v. U Tjenesteydelser den moms U Tjenesteydelser den moms U Besparelser ngen p/l U Entreprenør- og håndværkerydelser U Entreprenør- og håndværkerydelser U Anlægsbdget U Betalnger tl staten U Betalnger tl kommner U Betalnger tl regoner U Øvrge tjenesteydelser m.v. U Øvrge tjenesteydelser m.v. U Overførsel mellem årene U Tlskd og overførsler U Tjenestemandspensoner m.v. U Overføsler tl personer U Øvrge tlskd og overførsler U Fnansdgfter U Fnansdgfter U Rentedgfter U Afdrag på lån U Tlsvar U Tlbagebetalte skatter U Fnansforskydnnger U Indtægter I Egne hslejendtægter I Salg af prodkter og ydelser I Betalnger fra staten I Betalnger fra kommner I Betalnger fra kommner I Betalnger fra kommner manel PL. I Øvrge ndtægter I Øvrge ndtægter I Anlægsbdget-ndtægter I Fnansndtægter I Fnansndtægter I Rentendtægter I Låneoptagelse I Generelle tl tlskd I Statstlskd I Fnansforskydnnger I Interne dgfter og ndtægter U 1 Overførte lønnnger U Overførte tjenesteydelser U Interne ndtægter U Rapporttotal - Udgft Rapporttotal - Indtægt Regnskab

222 Drekton Km Herlev Jørgensen, Kommnaldrektør Morten Kndsen, Drektør for Borgerservce, Job og Velfærd Morten Kndsen Lna Theden, Drektør for Børn, Kltr og Sndhed Lna Theden Thomas Barfoed, Drektør for Mljø, Kommnale Arealer og Dgtalserng De stående dvalg Medlemmer af Økonomdvalget: Thomas Lykke Pedersen (A) (fm) Ulla Hardy-Hansen (C) (nfm) Hans Nssen (A) Per Frost Henrksen (A) Carsten Wlff (V) Thomas Bak (V) Hossen Armand (Borgernes stemme) Hanne Berg (F) Ole Bergman (F) Lars Smonsen (B) Flemmng Rømer (O) Medlemmer af Mljø- og Teknkdvalget: Flemmng Rømer (O) (fm) Thomas Bak (V) (nfm) Ergn Øzer (A) Thomas Elgaard Larsen (V) Carsten Nelsen (A) Ebba Anker Nelsen (F) Clas Brkelyng (L) Medlemmer af Frtds- og Erhvervsdvalget: Per Frost Henrksen (A) (fm) Hossen Armand (Borgernes stemme) (nfm) Charlotte Sander (A) Bo Hlsted (A) Thomas Elgaard (V) Preben Goth (V) Szan Daod (F) Krstan Hegaard (B) Flemmng Rømer (O) Medlemmer af Plan- og Klmadvalget: Lars Smonsen (B) (fm) Ole Bergmann (F) (nfm) Ergn Øzer (A) Hans Nssen (A) Carsten Nelsen (A) Lars Søndergaard (V) Pernlle Solvg Grax (V) Preben Goth (V) Thomas von Jessen (C) Medlemmer af Socal- og Sndhedsdvalget: Hans Nssen (A) (fm) Szan Daod (F) (nfm) Pa Bødtker (A) Tnne Borch Jacobsen (V) Lars Søndergaard (V) Thomas Elgaard (V) Chrstan de Jonqéres (C) Charlotte Sander (A) Krstan Hegaard (B) Medlemmer af Børne- og Skoledvalget: Hanne Berg (F) (fm) Ergn Øzer (A) (nfm) Charlotte Sander (A) Bo Hlsted (A) Tnne Borch Jacobsen (V) Pernlle Solvg Grax (V) Hossen Armand (Borgernes stemme) Lars Smonsen (B) Clas Brkelyng (L) Medlemmer af Kltr- og Trsmedvalget: Ulla Hardy-Hansen (C) (fm) Ebba Anker Nelsen (F) (nfm) Bo Hlsted (A) Carsten Wlff (V) Tnne Borch Jacobsen (V) Preben Goth (V) Thomas von Jessen (C) Medlemmer af Arbejdsmarkedsdvalget: Lars Søndergaard (V) (fm) Pa Bødtker (A) (nfm) Bo Hlsted (A) Pernlle Solvg Grax (V) Thomas Bak (V) Thomas von Jessen (C) Chrstan de Jonqéres (C) Medlemmer af Børn og Ungedvalget: Tnne Borch Jacobsen (V) (fm) Charlotte Sander (A) (nfm) Clas Brkelyng (L) Stedfortrædere: Carsten Wlff (V) Carsten Nelsen (A) Pernlle Solvg Grax (V) Revson Delotte Statsatorseret Revvonsakteselskab Wedekampsgade København S

223 Fredensborg Kommne Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf.:

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland Handlngspan for Øget gennemførelse 2016 SOSU Sjælland Handlngspan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: SOSU Sjælland lnsttutonsnummer: 280108 Dato: Bestyrelsesformandens underskrft: çbl MINISTERIET

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere