Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger"

Transkript

1 Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling

2

3 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget 64 Social- og Sundhedsudvalget 76 Beskæftigelsesudvalget 106 Anlæg 128 Teknik- og Miljøudvalget 128 Børn- og Familieudvalget 135 Erhverv- og Kulturudvalget 136 Økonomiudvalget 138 Social- og Sundhedsudvalget 141 Renter 143 Balanceforskydning 145 Langfristet gæld 146 Finansiering 147

4 Indhold

5 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme Mio. kr. Årets priser 2016 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2014 Opr. budget Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 13,7 14,5 15,3 12,6 12,6 12,6 Jordforsyning 0,0-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Faste ejendomme 7,1 9,8 9,2 6,5 6,5 6,5 Fritidsområder 3,5 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Fritidsfaciliteter 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturbeskyttelse 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 Vandløbsvæsen 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Diverse udgifter og indtægter 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Transport og infrastruktur 24,1 43,0 38,0 38,1 38,1 38,1 - heraf ejendomsdrift 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Fælles funktioner (Vejvæsen) 1,6 6,7 1,5 1,5 1,5 1,5 Kommunale veje 22,6 36,3 36,5 36,6 36,6 36,6 Undervisning og Kultur 43,1 37,6 37,6 37,1 37,1 37,1 - heraf Ejendomsdrift 43,5 38,1 38,7 38,7 38,7 38,7 Intern busdrift reduktion -0,4-0,5-1,1-1,6-1,6-1,6 Folkeskolen m.m. 40,5 35,0 35,0 34,5 34,5 34,5 Folkebiblioteker 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 Kulturel virksomhed 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Folkeoplysning 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sundhedsområdet 2,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Sundhedscenter 2,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - heraf ejendomsdrift -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale opgaver 13,3 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 - heraf ejendomsdrift 13,3 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 Dagtilbud til børn og unge 9,1 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 Tilbud t.børn/unge m.særlige behov -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbud til ældre og handicappede 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Tilbud t.voksne m.særlige behov 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles udgifter og administration 8,8 9,3 9,5 9,5 9,5 9,5 - heraf ejendomsdrift 7,0 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 Administrationsbygninger/kantiner 8,8 9,3 9,5 9,5 9,5 9,5 Center for Ejendomme i alt 105,0 120,5 116,9 113,7 113,7 113,7 3

6 Teknik- og Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Mio. kr. Årets priser 2016 pris- og lønniveau Nettoudgifter Regnskab 2014 Opr. budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1,7 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9 Faste ejendomme 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Naturbeskyttelse 0,8 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 Vandløbsvæsen 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Miljøbeskyttelse m.v. 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 Transport og infrastruktur 16,2 19,7 19,2 19,6 19,9 19,9 Fælles funktioner 0,3 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 Kommunale veje 2,1 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 Kollektiv trafik 13,8 16,4 16,9 17,2 17,6 17,6 Havne (afledt drift kystbeskyttelse) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fællesudgifter og administration 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Klima 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Center for Plan & Miljø i alt 18,7 22,7 21,7 22,1 22,5 22,5 Teknik- og Miljøudvalget Årets priser 2016 pris- og lønniveau Nettoudgifter (mio. kr.) Opr. Regnskab 2014 budget Teknik- og Miljøudvalget i alt 123,6 143,2 138,6 135,8 136,2 136,2 1. Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalget serviceres af 2 centre: Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø. Center for Ejendommes hovedopgaver er, at koordinere og planlægge drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand, vandløb mm. Herudover står centeret for brandstationerne, der drives af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Området ligger under økonomiudvalget. Center for Plan & Miljøs hovedopgaver omfatter myndighedsmæssig behandling af byggesager og brandtekniske tilsyn, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven mv. på trafikområdet, trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser samt planlægning og koordinering af den kollektive trafik i kommunen tillige med arbejdet med effektivisering af kommunale kørselsordninger. På naturog miljøområdet varetages behandling af henvendelser og sager efter lovgivning om naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven, vandløbsloven m.fl. Endelig varetager og bidrager centeret til større og tværgående projekter så som affaldsplan, klimahandlingsplan, planstrategi, kommuneplan, varme- og energiplan, erhvervsservice, turismestrategi og sundhedsprojekt m.fl. 4

7 Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Ejendomsdriften er samlet i kommunen i et ejendomscenter: Center for Ejendomme. Generelt Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. kl. 1 byggeri jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 neutralt byggeri. Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. En nylig gennemgang af bygningerne har vist, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 85 mio. kr. Der er derfor ikke balance mellem den økonomi der er til at vedligeholde bygningerne og det antal bygninger kommunen har. Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder. Fritidsområder Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål. I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde. Naturbeskyttelse På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres. Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Vandløbsvæsen Vandløbene vedligeholdes i henhold til regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at vandafledningsbehovene tilgodeses. Kommunale veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 5

8 Teknik- og Miljøudvalget 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Administrationsbygninger / kantinedrift Administrationsbygninger med kantiner drives efter de givne budgetter. Servicen tager udgangspunkt i de funktioner og aktiviteter, som hører til i administrationsbygningerne. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet Ejendomsdriften er samlet i kommunen i et ejendomscenter: Center for Ejendomme. Byrådet besluttede i budget 2014 at Center for Ejendomme skal udarbejde en ejendomsstrategi, som kan anvendes i kommende budgetlægninger. Konkret forslag til ejendomsstrategi er udarbejdet og budgetforlig for 2015 ses i det følgende. Ejendomsstrategien Der er indlagt en driftsbesparelse på 3,0 mio. kr. på ejendomsdrift i Dette opnås ved at afhænde/nedrive bygninger som er helt eller delvist rømmet for aktivitet. I 2016 og 2017 er driftsbesparelsen henholdsvis 5,175 mio. kr. og 8,175 mio. kr. Måden det sker på afhænger af den af Byrådet besluttede inddragelsesproces og de deraf konkrete forslag til ændringer i bygningsmassen som lægges frem for Byrådet sommeren Se nedenstående beskrivelse om anlægsbevilling. Projekt 1 - Haslev/Sofiendal Øen forbliver på skolen. SFO-børn fra Klub Tingvej og HMDI Sofiendalsvej flyttes ind på skolen. Skolen ved skoven flyttes ind på skolen, her er det vigtigt at pointeres at de skal placeres afskærmet og gerne med egen indgang. Dagplejen der er midlertidigt på Lysholm placeres i Skolen Ved Skovens bygninger. Udearealer opgraderes. Frøens endelige placering afventer afklaring af de økonomiske/finansielle forhold der er omkring det lejemål som Frøen er i lige nu. Da der er tale om forhandlinger er det ikke muligt at sige hvordan det ender, men vi vil arbejde på at få så hurtig en afklaring som muligt så vi fjerner den usikkerhed som ventetiden giver for både ansatte og forældre mv. Projekt 2 - Rønnede Møllen og Sct. Georggården samles på Møllen, som eventuelt kan udbygges med mindre letbygning. Bygning F på afd. Møllevang nedrives (skimmelramt bygning). Dagplejen fra Faxe flyttes ikke ind på afd. Møllevang men derimod ind på Rollingen. 6

9 Teknik- og Miljøudvalget Omfanget af interne flytninger på afd. Møllevang afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer på opgraderes. Projekt 3 - Dalby Dagplejen flytter til Dalby Børnehus. Klub flyttes til afd. Bavne. Karisevej 64 afhændes. Der foretages interne flytninger på afd. Bavne så de fire små bygninger kan rømmes og afhændes. Detaljerne i de interne flytninger afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer opgraderes. Projekt 4 - Faxe Rollingen forbliver. Bakkedal flyttes til Rollingen. Omfanget af interne flytninger på afd. Rollo afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer opgraderes. Dagplejen flytter til ikke til Rønnede men placeres på Rollingen. Musikskolens nuværende aktiviteter på VUC vurderes i forbindelse med det samlede projekt 4 i Faxe by. Projekt 5 - Karise I forhold til tidligere forslag kan det præciseres at Karise Børnehus forbliver i nuværende bygninger og Centerklassen forbliver på Østskolen, afdeling Karise. Øvrige forslag afventer konsekvenserne af Permatopia, dog således at der gennemføres en forbedring af trafiksikkerheden i muligt omfang - til dette er der afsat 1 mio. kr. Projekt 6 - Faxe Ladeplads Der flyttes ikke nye aktiviteter til Mælkevejen. Overflødige stuer på Mælkevejen lukkes af så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang. Sømandshjemmets aktiviteter flyttes til afd. Hylleholt. Omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer opgraderes. Labyrint flyttes til Sømandshjemmet. 7

10 Teknik- og Miljøudvalget Projekt 7 - Haslev/Nordskov Der opføres ikke ny daginstitution til Maglegården og Valmuen, disse forbliver i nuværende bygninger. Nordlysets aktiviteter i gl. pedelbolig flyttes til afd. Nordskov, og den gl. pedelbolig nedrives. Omfanget af interne flytninger på afd. Nordskov afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer opgraderes. Projekt 8 - Terslev Vuggestuen flyttes til afd. Terslev. Placeres i enden af multisalsbygningen som forbindes med børnehavebygningen med letbygning der kan rumme gang og garderobe. Multisalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen. Omfanget af interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer opgraderes. Projekt 9 - Haslev/Troelstrup Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringsforslag i dette område pt. Udearealerne på skolematriklen og i børneinstitutionerne er af meget høj standard og giver gode muligheder for læring, leg og bevægelse i vuggestue, børnehave, skole- og SFO-tid. Fællesskabet mellem skole og institutioner styrkes ved at der etableres fælles shelter. Fælles for alle ni geografiske projekter Modtagerklassernes placeringer afklares i Center for Børn og Uddannelse. Udearealer opgraderes (Karise undtaget). Der kan fx skabes faciliteter til udeundervisning, f.eks. med arbejdsborde, forskellige naturtyper og legeredskaber der også kan bruges i fysikundervisning. Der kan skabes bevægelse med fitness legeredskaber, der appellerer til de større børn og der kan skabes opholdsarealer til hygge og gruppearbejde. Klubberne organiseres i SFO 2 og 3 samt ungdomsklub. SFO 2 og 3 organiseres under skolerne. Ungdomsklub-området bliver en del af Ungdomsskolen og de har ønsket tid til at undersøge, hvordan deres kommende tilbud skal udformes. Der er yderligere afsat 5 mio. kr. til opgradering af faglokaler på skolerne. Projekt 10 - administrativt spor Administrationen samles på Tingvej 7 og Frederiksgade 9. Placering afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Der ses samtidigt på tilpasning af de parkeringsmæssige forhold begge steder. Rådhusvej 2 rømmes og afhændes. Administrationen fra Center for Social & Beskæftigelse på Rådhusvej 2 flyttes til Tingvej 7. Center for IT og Digitalisering som er midlertidigt placeret på Rådhusvej 2 flyttes til Frederiksgade 9. Arkivets lager i kælderen på Rådhusvej 2 flyttes til arkivet på Drosselvej 1 Rønnede. 8

11 Teknik- og Miljøudvalget Industrivej 2 rømmes og lejes ud. Mødelokaler og byrådssal er fortsat til rådighed for Faxe Kommune. Kantinefunktionen fortsættes for at facilitere dette. Center for Plan og Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9. Center for Sundhed og Pleje (visitationen og Centerstaben) flytter fra Frederiksgade 9 til Tingvej 7. Center for Ejendomme (Kommunale Bygninger og Centerstab) flytter fra Tingvej 7 til Frederiksgade 9. PPR. Og Sundhedsplejen flytter fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med. Oasen flyttes til Grøndalscenteret. Er allerede besluttet. Værestedet Perlen er foreslået flyttet fra Tingvej 7 til ny letbygning på seminariegrunden. Der er også andre overvejelser. Disse forhold afklares snarest og inden flytning gennemføres. Faxe Bibliotek opgraderes så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum. Musikskolen forbliver på Præstevænget. Familiehuset placeres i huset på Ny Strandvej hvor de tidligere lå. Dagplejen flyttes til Rollingen. Værestedet Rosenhøj flyttes til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med. Ejendommen Præstøvej 11 afhændes. FSU aktiviteter forbliver indtil videre på deres adresser Industriparken 4, Kærsvænget 4 (Søndergård), Kirketorvet 22 (Faxebiksen), Tycho Brahesvej, Hertelsvej 14 (Kernen). Center for Social & Beskæftigelse ser på en samlet plan for området i løbet af efteråret. Skal aktiviteterne forblive på Industriparken 4 skal der istandsættes. Labyrint, der er midlertidigt placeret på den nedlagte Lysholm Skole flyttes til Sømandshjemmet i Faxe ladeplads. Fritidsbrugere på nedlagte Lysholm skole flyttes til andre adresser. Lysholm skole afhændes Serviceniveau Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter, og der er fastsat et timetal for pedeltimer på de forskellige ejendomme. Udførelsen holdes efter en fast standard. Klimaskærm og tekniske installationer holdes efter forskrevne serviceintervaller samt efter behov Kvalitet Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. 9

12 Teknik- og Miljøudvalget Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 3.2 Fritidsområder Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, strande, cirkuspladser og kolonihaver. De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter. Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang. Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år. Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning Aktivitet Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede. Der udlejes et antal kommunale nyttehaver Serviceniveau Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika Kvalitet Se ovenfor. 3.3 Naturbeskyttelse Aktivitet Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får Serviceniveau Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og kontrakter Kvalitet Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områderne - der sigtes mod et minimum af pleje. 3.4 Vandløbsvæsen Aktivitet Området omfatter følgende: Vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse samt restaurering af vandløb, 10

13 Teknik- og Miljøudvalget Sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, Udarbejdelse af regulativer, Administration af ca. 175 km. åbne vandløb samt 1 pumpelag, Bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å, som foretages af markpersonale, Myndighedsbehandling på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv Serviceniveau Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres tilsyn med de private vandløb og sikre korrekt udledning af spildevand fra husholdninger og industri i Faxe Kommune Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter sagsbehandling og tilsyn i henhold til lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand. Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer. 3.5 Kommunale veje Aktivitet Der er i Faxe Kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer. Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i: Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold, vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter, springvand og lapning af huller i veje og stier m.v. Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v. Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje og stier i henhold til kommunens regulativ på området Serviceniveau Asfaltbelægninger Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter til asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter. Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på de enkelte strækninger. Øvrig vejdrift Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg. Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter til kommunens 11 lysreguleringer. Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte. 11

14 Teknik- og Miljøudvalget Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove (der hvor der ikke er grundejere der skal ordne det), og på pladser og stier. Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Det omfatter også alle lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v. Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv. Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i kommunens asfalterede veje og stier. Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier. Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v. Vintertjeneste Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Det afsatte budget dækker kun udgifterne til en mild vinter Kvalitet Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes vejen yderligere med store genopretningsudgifter til følge. Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau. Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således, at risikoen for uheld reduceres så bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den investerede anlægskapital ikke forringes. 3.6 Administrationsbygninger / kantinedrift Aktivitet Der er 4 administrationsbygninger i Faxe Kommune: Frederiksgade og Tingvej i Haslev, Industrivej i Rønnede (som er lejet af et forsikringsselskab så det er Byrådssalen og mødelokaler der bliver brugt her) og på Rådhusvej i Faxe (som skal afhændes i løbet af 2016). Derudover er der enkelte andre lokaliteter. Dette kan dog ændres i ejendomsstrategien. Administrationsbygningerne administreres af Teknisk service- og rengørings-/kantinefunktionen. Derudover har Teknik- og Miljøudvalget en pulje til udvendigt bygningsvedligehold for den samlede kommunale bygningsmasse, herunder administrationsbygningerne Serviceniveau Der foreligger servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens serviceområder, der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat med at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens serviceområder. Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative organisation. 12

15 Teknik- og Miljøudvalget Kvalitet Se ovenfor. 3.7 Sundhedscenter Bevillingen er til drift og vedligeholdelse af Sundhedscenterets m2 bygning med tilhørende udenomsarealer herunder indtægter og udgifter ved lejemål. 3.8 Busenheden Faxe Kommune tilbyder befordring af elever i henhold til folkeskoleloven. Der er indgået fastprisaftale med kommunens Befordringsenhed til en samlet udgift på 5,8 mio. kr. (heraf udgør kørsel i forbindelse med svømmeundervisning 0,2 mio. kr.). Derudover budgetteres udgifter til elevers buskort og sygekørsel. Driften af kommunens Befordringsenhed (under Center for Ejendomme)konteres også indenfor dette kontoområde. I budget 2016 er der indarbejdet yderligere effektiviseringer for 500 t. kr. 4. Udviklingstendenser Ejendomsstrategi Center for Ejendomme skal udarbejde og vedligeholde et overblik over alle de kommunale bygninger, antal brugere (fx børn og ansatte) samt Byrådets beslutninger om arealer og indretningskrav til forskellige aktiviteter, således at man til enhver tid kan foreslå passende løsninger på ændrede behov hos institutioner og afdelinger - dette gælder også ældre-, kultur og fritidsområdet. Egnede lokaler og udendørsarealer Der lægges op til en ejendomsstrategi, hvor borger-, og medarbejdergrupper skal have egnede fysiske omgivelser ud fra Byrådets beslutninger om kommunens serviceniveau. Målet er herefter, at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum osv. Der lægges især vægt på gode udearealer og mulighed for aktivitet i hverdagen. Hvis behovet ændres, skal det være muligt at tilpasse arealerne. Faxe Kommune har ca m² bygninger til bl.a. skoler, børneinstitutioner, biblioteker, sportshaller, plejecentre og administration. Ved ny opførelse har bygningerne en samlet værdi på 3,8 4,0 mia. kr. Drift, vedligeholdelse, rengøring, forsikringer mv. koster ca. 75 mio. kr. hvert år. Men selv dette beløb er ikke nok til at modvirke forfald på ejendommene. Et forfald der er opgjort til ca. kr. 85 mio. for at bringe de dårligste bygninger i rimelig stand. Satsning på udearealer Udearealer skal i høj grad tænkes ind i forhold til de aktiviteter der skal foregå inde i bygningerne. De skal også være tilgængelige som sundhedstilbud for hele lokalområdet. Bedre vedligeholdelse Alle fremtidens kommunale bygninger skal være i en god kvalitetsmæssig stand og vedligeholdes så de bevarer deres værdi. Færre m² understøtter dette. Målet og meningen Bedre bygninger til vores børn og ansatte. En bygningsmasse i balance, både med antallet af borgere, økonomi og miljø. Udearealer som virkelig er attraktive og kan bruges i både undervisning og leg. Nuværende løsning giver dårligere bygninger på sigt 13

16 Teknik- og Miljøudvalget Økonomien i kommunen er presset, der opbygges derfor et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb år efter år. Så selvom vi måske foreslår nyere bygninger rømmet, så er det for at vi efter nogle år ikke står med et endnu større efterslæb og mange akutsager. Bygninger der er gode nu, bliver dårligere, hvis der ikke gøres noget. Helhedstænkning Samling af aktiviteter med fælles udnyttelse af arealer, netværksdannelse og fællesskaber er alt sammen noget der kan medvirke til helhedstænkning i den service vi giver til borgerne. Borgernær service Samlingen af aktiviteter i bygningsmæssige fællesskaber gør det muligt at samle flere af de ting borgerne benytter samme sted. Dette giver bedre service og mulighed for helhedstænkning. Faste ejendomme Målet for servicen og vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. En nylig gennemgang af bygningerne har vist, at der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på 85 mio. kr. Der er derfor ikke balance mellem den økonomi der er til at vedligeholde bygningerne og det antal bygninger kommunen har. De kommende års arbejde i forhold til faste ejendomme skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold til kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. Fritidsområder Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes. Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse. For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen. Naturbeskyttelse Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000- planerne. Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes. 14

17 Teknik- og Miljøudvalget Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder. Vandløbsvæsen Der er nye regler på vej som kan ændre på, hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan få konsekvenser for afvandingen. Administrationsbygninger / kantinedrift Administrationsbygninger og kantinedrift hænger sammen med ejendomsstrategien. 15

18 Teknik- og Miljøudvalget Center for Plan & Miljø 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme Der er i budget 2016 afsat kommunale midler til at sikre byfornyelse i visse private lejeboliger, hvor der myndighedsmæssigt er en risiko forbundet med at anvende boligen til beboelse. Der er endvidere mulighed for at få dækket 50 % af udgiften i disse sager via puljer fra Staten. Naturbeskyttelse På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og kulturhistoriske værdier samt adgangen til naturen - sikres. Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand og grundvand samt en gunstig tilstand for naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Vandløbsvæsen Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem tilsyn, sagsbehandling og vejledning af borgere. Miljøbeskyttelse Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Medvirke til at skabe et rent og sundt miljø forebygge at der opstår skader, afværge yderligere ødelæggelser og medvirke til at fjerne bestående trusler og skader. Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde. Kommunale veje Af kommunens Planstrategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Kollektiv trafik I kommunens Planstrategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er 16

19 Teknik- og Miljøudvalget det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. Rejsekortet blev indført i Movia område Syd i efteråret Rejsekortet har gjort det væsentligt billigere at rejse på tværs i kommunen, og der ses forøgede passagertal som bør medvirke til et forbedret socialt og kulturelt samvær på tværs af de gamle kommunegrænser. På landspolitisk niveau er der lagt pres på trafikselskaberne, med henblik på at harmonisere taksterne ved rejse mellem Region Hovedstaden, Vest- og Sydsjælland. Dette vil bevirke, at rejser mellem Faxe Kommune og hovedstadsområdet generelt vil blive billigere, samt at prisen på en rejse vil blive gennemskuelig. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt. Ruten mellem Haslev og Faxe er fra 2016 overtaget af Region Sjælland, og der arbejdes på snarest muligt at få ruten løftet til R-Bus niveau, hvilket vil fordoble antallet af afgange i dagtimerne, samt afgange hver time hele weekenden. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. Flex-trafik skal fastholdes, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen. Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet Hvert år konstateres der i en række ejendomme problemer med indeklimaet. I en del af disse sager konstateres der ved ekspertvurdering skimmelsvamp. I andre sager kan der være andre årsager til indeklimaproblemer. Som et særligt område har Byfornyelsesfonden afsat midler til at sikre indsatser i private udlejningsejendomme Serviceniveau Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring af akut opståede skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel sagsbehandling i forbindelse med skimmelsager er der lavet et sæt byggestyringsregler, der skal sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med de berørte parter i hele forløbet Kvalitet Kvaliteten af det udførte arbejde skal svare til den kvalitet, der kræves i forhold til ansøgning om midler fra Byfornyelsesloven samt byggeloven omkring sikring af forsvarligt indeklima. 17

20 Teknik- og Miljøudvalget 3.2 Naturbeskyttelse Aktivitet Området omfatter vand- og Natura 2000-planlægning, naturadministration (plejeaftaler m.m.) og naturprojekter. Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende: opfølgning på kommunale vandhandle- og Natura 2000-planer, plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, 3-naturbeskyttede arealer, kogræsningslaug) opfølgning på bjørnekloindsatsplan registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper, og naturgenopretning. Vand- og Natura 2000-handleplaner Statslige vandplaner er vedtaget 30. oktober 2014, hvorefter kommunen skal udarbejde en vandhandleplan. Vandhandleplanen indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser i statens vandplaner skal udarbejde og gennemføre projekter om åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer). Natura 2000-handleplan - for de fem Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen blev vedtaget af Byrådet i Natura 2000-handleplanen indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Kommunens opgave er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført. Kommunen skal foretage myndighedsbehandling i forbindelse med både vandløbsindsatser og Natura 2000-indsatser. Budgetbeløbet anvendes bl.a. til konsulentbistand i forbindelse med Natura 2000-handleplan, vandløbs- og Natura 2000-projekter og tilhørende sagsbehandling. Plejeaftaler Kommunen har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer. Projekter Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Faxe Ådal og Naturvejleder Faxe. Naturrum Præstø Fjord omfatter forskellige informationsposter, shelters, bålhus m.m. ved Præstø Fjord. I Faxe Ådal er der etableret stisystem, foretaget restaurering af åen og etableret et formidlings-, lærings- og undervisningsprojekt ved benyttelse af lokalt wifi-anlæg. Årligt bekæmpes bjørneklo. Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter herunder varetager en række formidlingsopgaver bl.a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flagarrangementer. 18

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi

Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Ejendomsstrategi Budgetforlig 2014-17 Ejendomsstrategi Forligsparterne er enige om at der i de kommende år skal satses på en kvalitativ optimering af den kommunale bygningsmasse ved en uændret økonomi

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere