Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune"

Transkript

1 Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING FORSIKRINGSPOLITIK FORSIKRINGSINSTRUKS Forsikringsgiver Forsikringstager Politisk organisation Administrativ organisation Daglig administration Skadesanmeldelse Politianmeldelse Udbedring af skader Arbejdsskader (ulykkestilfælde og erhvervssygdomme) Autoskader Forsikringssagers belysning Afværge og begrænse skader Fareforøgelse Bevisets stilling FORSIKRINGSPLAN Intern selvrisiko på udvalgte forsikringsområder Bygning/løsøre All-risk dækning Rede penge IT-udstyr Entrepriseforsikring for nybygning, ombygning og tilbygning Ansvar Arbejdsskadeforsikring Kollektive ulykkesforsikringer Kautions-/kriminalitetsforsikring Motorkøretøjsforsikring Tjenesterejser Øvrige ekstraordinære risici Forsikringsudvalg... 13

3 3.15 Områder hvor kommunen pt. ikke er forsikret RISIKOSTYRINGSPOLITIK Målsætning RISIKOSTYRINGSINSTRUKS Organisering Opgaver Skaderegistrering Økonomi Rapportering/Information Periodiske rapporter... 18

4 INDLEDNING Formål På forsikringsområdet er formålet med politikken at beskrive: Hvad kommunen ønsker at tegne forsikring for Hvordan visionen er fremadrettet i forhold til selvforsikring på udvalgte områder. Formålet er desuden at sikre, at der administreres efter fælles regler i forsikringssager indenfor samtlige kommunale forvaltningsområder. Politikken er desuden en beskrivelse af, hvordan kommunen ønsker at arbejde med risikostyring. Forsikrings- og risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale i kommunen. Forsikrings- og risikostyringspolitikken er en del af Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønskes der skabt et samlet dokument, spændende fra vision over strategi til mål og rammer for den kommunale virksomhed og for Middelfart Kommunens fremtid. Dermed er grundlaget skabt for en helhedsorienteret udvikling og konkrete indsatser. Byrådet har besluttet, at tilblivelsen af samtlige delelementer i Middelfartplanen skal følge Planlovens bestemmelser. Hermed lever Middelfartplanen op til lovgivningens krav til en kommuneplan. Forsikrings- og risikostyringspolitikken er inddelt i to hovedområder: Politik og instruks for forsikrings- og skadeadministration. Politik og instruks for risikostyring. 1

5 1. FORSIKRINGSPOLITIK Forsikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale i kommunen. Politikken skal implementeres i hele organisationen, og alle ansatte skal have kendskab til kommunens politik på forsikringsområdet. Politikken skal være offentlig tilgængelig via kommunens intranet. Alle ansatte skal drage omsorg for bevarelse af kommunens værdier af såvel materiel som immateriel art. Visionen og målet for kommunens forsikringspolitik er, at kommunen i fremtiden hellere sikrer sig - end forsikrer sig. Dermed skal enhver risiko for en skades opståen som udgangspunkt analyseres og vurderes. Risikoen skal i videst mulig omfang forebygges, og dermed søges undgået eller reduceret. De risici, der ikke kan undgås eller reduceres, skal, så vidt det er muligt, overføres til et forsikringsselskab eller kommunens selvforsikringsområder. At forsikringspolitikken overholdes er de enkelte forvaltninger/decentrale enheders ansvar. Det er kommunens forsikringsadministration, der skal sikre, at politikken bliver fulgt og at politikken til stadighed er afstemt med politikken indenfor risikostyring, arbejdsmiljø og sikring. Forsikringspolitikken skal løbende ajourføres, efterhånden som visionen og målet for politikken udvikles. Der skal vedtages en ny forsikringspolitik efter hvert nyt forsikringsudbud, mens løbende ændringer indenfor rammerne af den nye forsikringsaftale kan foretages uden politisk godkendelse, så længe det ikke forpligtiger kommunen økonomisk eller menneskeligt ud over de rammer, der er vedtaget af økonomiudvalget. 2

6 2. FORSIKRINGSINSTRUKS 2.1 Forsikringsgiver Kommunen forsikrer primært sine risici efter reglerne i nedenstående instruks i det forsikringsselskab, der indgås kontrakt med. Dette kaldes i det følgende forsikringsselskab. Risici som ikke kan forsikres, eller som ikke med fordel kan forsikres hos forsikringsselskabet, kan tegnes hos andre selskaber efter aftale med Forsikringsadministrationen. Kommunen udbyder sine forsikringer i henhold til EU-direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004, som også bliver kaldt Udbudsdirektivet. 2.2 Forsikringstager I samtlige forsikringsaftaler anføres Middelfart Kommune som forsikringstager, i det de enkelte forsikringsaftaler i det følgende kaldt policerne suppleres med oplysninger om det respektive forvaltningsområde. 2.3 Politisk organisation Ifølge styrelsesvedtægtens 12 fastsætter Økonomiudvalget regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. 2.4 Administrativ organisation Den kommunale forsikringsadministration varetager kommunens forsikringsmæssige forhold for samtlige kommunale forvaltningsområder. 2.5 Daglig administration Overholdelse af regler om forsikringsadministration og sikkerhedsregler er et fælles ansvar, der påhviler alle forvaltninger og decentrale enheder. Det betyder, at reglerne i denne instruks, samt de foreskrevne sikkerhedsregler i policerne overholdes, således at risici for skader forebygges eller hvis skader alligevel opstår, så begrænses omfanget mest muligt. På grundlag af indberetning fra de enkelte fagforvaltninger eller decentrale enheder foretager forsikringsadministrationen følgende: a. nytegning af policer b. udfærdigelse af forsikringsbegæringer til brug ved indregistrering af motorkøretøjer c. ændring/ajourføring/ophævelse af bestående policer d. anmeldelse af skader e. besvarelse af og bistand i forsikringsspørgsmål 3

7 I forbindelse med punkt d. anmeldelse af skader gælder, at kommunens forvaltninger, afdelinger og decentrale enheder umiddelbart efter en skade er sket, indberetter skaden til forsikringsadministrationen via kommunens intranet, der herefter sørger for sagens videre ekspedition. Det påhviler den person, der forestår reetablering af de skadede genstande eller områder, at indsende leverandørens faktura i godkendt og kvitteret stand direkte til forsikringsadministrationen. Fakturaen skal indeholde oplysninger om, hvilken forsikringssag regningerne vedrører, hvorefter forsikringsadministrationen sørger for rettidig betaling. Det er vigtigt, at skadedato og institution fremgår af bemærkninger til regningen. 2.6 Skadesanmeldelse I videst muligt omfang skal institutioner og afdelinger selv udfylde skadesanmeldelser på de elektroniske blanketter der forefindes på kommunens intranet. Herefter sendes disse til forsikringsadministrationen, ligeledes elektronisk (via Gem - ikonet), som kontrollerer anmeldelserne inden de herefter sendes videre til forsikringsselskabet, såfremt det er en skade omfatter af kommunens forsikringsprogram. 2.7 Politianmeldelse Politianmeldelse af kriminelle handlinger som tyveri, indbrud, hærværk, vold mod personale og lignende skal foretages straks, af de afdelinger eller institutioner, som er ramt af hændelsen. Kvittering for politianmeldelsen sendes til forsikringsadministrationen, idet politiets journalnr. skal vedlægges/indberettes på skadesanmeldelsen til forsikringsselskabet. 2.8 Udbedring af skader Udbedring af skader må ikke påbegyndes før skadens omfang er godkendt af forsikringsselskabet. For visse skader kan genoprettelse eller udbedringen dog være nødvendigt, både af hensyn til begrænsning af skadens udvikling og fordi det er nødvendigt for afdelingens eller institutionens drift og i disse situationer kan der laves en aftale med forsikringsadministrationen, som koordinerer udbedringen med forsikringsselskabet. 2.9 Arbejdsskader (ulykkestilfælde og erhvervssygdomme) Indtræffer der et ulykkestilfælde, der kan begrunde krav på ydelse efter Lov om arbejdsskadeforsikring, eller har der været fravær fra arbejdet en hel dag efter tilskadekomsten, skal der snarest udfyldes en skadesanmeldelse ligeledes på de elektroniske blanketter på kommunens intranet til forsikringsadministrationen, der herefter sørger for det videre forløb. 4

8 Det bemærkes, at bilaget (ikonet) for neden i Arbejdsskade SKAL udfyldes. Hvis ulykkestilfældet medfører døden, skal anmeldelsen via forsikringsadministrationen sendes til forsikringsselskabet og arbejdsskadestyrelsen inden for 24 timer efter dødsfaldet. Dette skal også ske, hvis arbejdsulykken tidligere er anmeldt. I weekends eller på helligdage m.v. skal anmeldelsen foretages af afdelingen/institutionen direkte til Arbejdsskadestyrelsen, Æbeløgade 1, 2100 København Ø. Tlf Erhvervssygdomme og andre sygdomme, som Arbejdsskadestyrelsen anerkender som værende fremkaldt som følge af en særlig erhvervsbetonet risiko, anmeldes i praksis af skadelidtes læge eller tandlæge. Efter der er indført elektroniske anmeldelser, er der oprettet en speciel elektronisk blanket for læger og tandlæger. Derfor henvises skadelidte dertil Autoskader Ved skader under motorkøretøjsforsikringer må reparation ikke finde sted, førend skaden er besigtiget eller godkendt af taksator (pt. taksator fra Topdanmark). Det gælder dog ikke skader på bilruder og lygteglas, som straks skal udbedres Forsikringssagers belysning Forsikringsadministrationen er berettiget til at anmode om bistand fra andre forvaltninger og afdelinger samt decentrale enheder, når en forsikringssag skal belyses, f.eks. i forbindelse med besigtigelser med taksatorer og andre rådgivere Afværge og begrænse skader Når en skade (forsikringsbegivenhed) er sket eller må frygtes at kunne ske, påhviler det de sikrede administrative enheder, efter bedste evne, at begrænse eller afværge skadens udvikling. Udgifter i forbindelse hermed anmeldes, via forsikringsadministrationen, til forsikringsselskabet med krav om dækning i henhold til Forsikringsaftalelovens 52 og 53. De sikrede administrative enheder skal til enhver tid arbejde på at forebygge, at tilsvarende skader sker igen Fareforøgelse Såfremt risikoforholdene på et forsikringssted ændres, skal forsikringsselskabet, via forsikringsadministrationen, have besked herom senest ved ændringens beslutning, jf. Forsikringsaftalelovens 45 og 46. Det kunne eksempelvis være at man havde fået et oplag af brandfarlige væsker. 5

9 2.13 Bevisets stilling Ved en indtruffen skade, påhviler det forvaltningerne og de decentrale enheder, at medvirke til at sikre bevisets stilling. Dette skal ske, således at det dels er muligt at konstatere om der gældende for alle forsikringsarter foreligger en erstatningsmulighed og dels for at forsikringsselskabet senere skal have mulighed for at gennemføre regreskrav overfor en eventuel skadevolder. I visse situationer kan det være nødvendigt at fjerne de beskadigede dele, for at begrænse driftstabet og her skal der aftales med forsikringsadministrationen, hvorledes bevisets stilling alternativt kan sikres. Det kunne eksempelvis være ved fotoregistrering. Dette aftales fra gang til gang. 6

10 3. FORSIKRINGSPLAN Kommunen ønsker at forsikre sine risici optimalt inden for de områder, hvor der tegnes forsikringer, jf. foranstående og i henhold til den nye forsikringsaftale der blev indgået pr. 1. januar Kommunen selvforsikrer kun efter forudgående beslutning i hvert enkelt tilfælde. 3.1 Intern selvrisiko på udvalgte forsikringsområder For at styrke risikostyringsindsatsen i Middelfart Kommune, både økonomisk og holdningsmæssigt, er der indført en intern selvrisiko på udvalgte forsikringsområder, som betyder, at der i forbindelse med en skade, fratrækkes/opkræves en selvrisiko se beløbet nedenfor. Denne selvrisiko anvendes dels til at opbygge en risikostyringspulje, som afdelinger og institutioner kan få gavn af, når der skal investeres i sikringstiltag og dels til at motivere de enkelte afdelinger og institutioner til at arbejde på at nedbringe forsikringsskaderne i kommunen. Puljen administreres af forsikringsadministrationen. Risikostyringspulje: Kommunens afdelinger og institutioner skal sende en ansøgning om tilskud til skadeforebyggende projekter til forsikringsadministrationen. Tilskuddet fra risikostyringspuljen er på % af de samlede projektudgifter, afhængig af projektets omfang og udgiften størrelse. Midlerne i puljen kan ligeledes anvendes af kommunens forsikrings- og risikostyringsudvalg, hvis man centralt igangsætter forebyggende aktiviteter. Tiltag omkring forebyggelse af arbejdsskader foregår i et samarbejde mellem kommunens risikokoordinator og Arbejdsmiljøchefen. Forsikringer: Kommunen tegner normalt følgende forsikring: 3.2 Bygning/løsøre For at beskytte kommunens aktiver bedst muligt, etableres forsikringsdækning som udgangspunkt efter fuld - og nyværdiprincippet. Skader som krig, borgerlige uroligheder, jordskælv m.v. samt slid, gradvis forringelse, reparation, service og vedligeholdelse, korrosion, overbelastning af maskiner (maskinhavari), hører til de væsentligste skadeårsager, som ikke dækkes. Generel selvrisiko på bygninger/løsøre pr. skadebegivenhed kan reguleres hvert år. 7

11 Intern selvrisiko på kr ,- pr. skadebegivenhed, bortset fra glasskader, hvor der p.t. ingen selvrisiko er. I forbindelse med hærværk på bygninger (undtaget graffiti) er der overfor forsikringsselskabet en selvrisiko på kr pr. skadebegivenhed. Forsikringen tegnes som hovedregel på fuld- og nyværdivilkår. Fredede bygninger, skadede bygninger, bygninger der er bestemt til nedrivning samt bygninger, der er værdiforringet med mere end 30 % forsikres på de for bygningerne relevante vilkår, enten som 1. risikoforsikring eller som indeksreguleret sumforsikring. Hovedreglen er, at bygninger beregnet til nedrivning forsikres som indeksreguleret sumforsikring. Afhængig af forsikringsselskabets præmieberegningsgrundlag anvendes i forhold til bygninger hovedsageligt dennes bygningsareal. Såfremt bygningen er fredet, anvendes dennes genopførelsessum. Genopførelsessummen fastsættes til de totale byggeudgifter ved bygningens genopførelse i samme skikkelse efter dagens priser inkl. moms. For momsregistrerede enheder fastsættes genopførelsessummer ekskl. moms. Dog vil der være særlige genopførelsesværdier på de særlige forsikringsformer. Bygningsarealet vil i almindelighed kunne opgøres på baggrund af BBR-registeret, der til enhver tid skal være ajourført. For løsøre opgøres forsikringssummer, som udgangspunkt, ligeledes inkl. moms, mens forsikringssummer er ekskl. moms for momsregistrerede enheder. Det er til enhver tid den enkelte forvaltning eller decentrale enheds ansvar, at forsikringssummer er korrekte. Man kan indhente hjælp til fastsættelsen ved at kontakte forsikringsadministrationen. Der bliver etableret en kombineret bygnings- og løsørepolice pr. ejendom, som ejes og bruges af kommunens enheder. Forsikringsdækningen for disse enheder er som følgende: Bygningsbrand inkl. udvidet kortslutningsdækning Husejerforsikring (anden bygningsbeskadigelse) Udvidet stormskadedækning Insekt- og svampeskadedækning Glasskadeforsikring Hærværk på bygninger (bortset fra graffiti) Jordforurening - bygning Løsørebrand inkl. udvidet kortslutningsdækning Løsøreindbrudstyveri Løsørevand. Løsøresummerne for maskiner og inventar opgøres til nyværdi med, de samlede (gen)anskaffelsesudgifter i dagens priser inkl. eller ekskl. moms afhængig af, om forvaltningsområdet er momsregistreret eller ej. Maskiner og fast eller løst inventar, der anvendes til den i bygningen udøvede virksomhed, forsikres under løsøreforsikringsdelen. Løsøreforsikringen skal omfatte dækning for brand- og vandskade, indbrudstyveri samt udvidet kortslutning for alt kommunalt inventar af enhver art, kommunalt løsøre i hjemmearbejdspladser og i lejede bygninger. Dog tegnes alene branddækning, hvor indbrudstyveri- og vandskadedækning ikke er relevant, hvilket eks. gælder for vejmateriel beroende uden for bygningen. 8

12 3.3 All-risk dækning Etableres for følgende værdier og risici: PDA er overalt i kommunen Kunstudstilling inkl. transport, Borgmesterkæder Intern selvrisiko på kr pr. skadebegivenhed der er derudover en selvrisiko overfor forsikringsselskabet (spørg forsikringsadministrationen) 3.4 Rede penge Ved indbrudstyveri er erstatningen for rede penge i almindeligt gemme begrænset til kr jf. betingelserne. I en godkendt pengeboks er der på den almindelige løsøretyveriforsikring derudover en dækning på op til kr Der kan tegnes for udvalgte områder særskilt forsikring for Rede penge, hvis tabet ved indbrud kan overstige kr ,- og ran/røveri 15 % af forsikringssummen, dog max. kr ,-. Dette aftales fra gang til gang med forsikringsadministrationen. Kommunens kasseansvarlige personer sørger for, at kommunens pengebeholdninger, beholdninger af pengerepræsentativer og transporter aldrig overstiger forsikringssummerne. 3.5 IT-udstyr Der kan efter aftale med forsikringsadministrationen etableres særskilt all-risk forsikring for udvalgt IT-udstyr eller lignende elektronisk udstyr. Der er tegnet forsikring for: Bærbare PC'ere overalt i kommunen IT-udstyr på hjemmearbejdspladser overalt i kommunen IT-udstyr på alle kontorer og institutioner. Intern selvrisiko på kr pr. skadebegivenhed der er derudover en selvrisiko overfor forsikringsselskabet (spørg forsikringsadministrationen) 3.6 Entrepriseforsikring for nybygning, ombygning og tilbygning 9

13 Der er tegnet en årsentepriseforsikring for alle anlægsarbejder under 30 mio. kr. Det gælder dog ikke for farlige arbejder såsom arbejde med: Sprængstoffer Større nedbrydningsmateriel Grundvandssænkning Pilotering og/eller spunsning Indgriben i bestående bygningsbærende konstruktioner Undermuringsarbejder. Indgår disse arbejder, skal der tegnes en særskilt entrepriseforsikring for dette arbejde. Det skal der også, hvis anlægsarbejdet beløber sig til over 30 mio. kr. Forsikringsbetingelser for årsentrepriser Brandforsikring for bygge- og/eller anlægsarbejde for bådebygherre og entreprenør All-risk forsikring for bygge- og/eller anlægsarbejde Entreprise All-risks forsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørtende bygherren for bygherre og lejer Entreprise ansvarsforsikring for bygherre og entreprenør Medforsikring af entreprenør på permanent forsikring Brand Medforsikring af entreprenør på permanent forsikring Storm Etablering af entrepriseforsikringer drøftes fra sag til sag med forsikringsadministrationen. Omfattende entrepriser Forsikringen omfatter: A. Nybyggeri, om- og tilbygning og vedligeholdelsesarbejder B. Anlægsarbejder (kloak-, vejarbejder og lignende). Forsikringen omfatter totalentreprisen, og der tegnes således ikke forsikringer for delentrepriser. Årsentrepriseklausuler Foto vedr. anlægsarbejder, kloak- og vejarbejde: Det er en betingelse, at sikrede, ved arbejder, hvor afstanden er mindre end 20 meter, lader eksisterende rener og skader på tilstødende og omliggende bygninger registrere og affotografere. Vedrørende slukningsudstyr Det er en forudsætning for forsikringen, at der på byggepladsen altid findes tilstrækkelig med slukningsudstyr, som er klar til brug, samt at medarbejderne er trænet i brugen heraf. Selvrisiko på kr pr. skadebegivenhed overfor forsikringsselskabet 10

14 3.7 Ansvar Ansvarsforsikringen omfatter samtlige aktiviteter i Kommunen, herunder ansvaret som hus- og grundejer. Forsikringen dækker kommunens civilretlige erstatningsansvar og forsikringen anvendes til vurdering af om et erstatningskrav er berettiget eller uberettiget. Kommune bærer selv udgifter for skader under kr , da forsikringsselskabet ikke vil behandle skader med krav under kr kr. Ansvarsforsikringen omfatter også forsikring for plejeanbragte børn og unge i henhold til servicelovens regler, herunder børn i aflastning. Selvrisiko ved enhver af disse skader er kr Selvrisiko på kr. overfor forsikringsselskabet. Er udgiften under kr ,- hæfter skadelidte selv for udgiften. 3.8 Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring tegnes i henhold til Lov om Arbejdsskadeforsikring for samtlige ansatte i Middelfart Kommune. Skader på f.eks. beklædningsgenstande og andet personligt udstyr, bortset fra briller, er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Til gengæld er der mulighed for at få dækket rimelige udgifter til: Helbredende behandling til læge, fysioterapeut og kiropraktor Helbredende og smertestillende medicin Visse hjælpemidler Arbejdsskadeforsikring efter Pr. 1. januar 2013 overgår Middelfart Kommune til at blive selvforsikret på arbejdsskadeforsikring indenfor arbejdsulykkesområdet. Dette ændrer ikke på ansattes måde at modtage erstatninger i henhold til Lov om arbejdsskadeforsikring, men udelukkende på hvor, erstatningen udbetales fra. Anerkendelser af arbejdsulykker foretages fortsat af Arbejdsskadestyrelsen. Kommunen vil efter 1. januar 2013 indgå en administrationsordning, således at alle anmeldelsespligtige skadesanmeldelser, herunder skader hvor der umiddelbart er et økonomisk 11

15 krav om erstatning bliver vurderet og administreret af en ekstern samarbejdspartner, inden de videresendes til arbejdsskadestyrelsen. Det er ligeledes den eksterne samarbejdspartner der forestår korrespondancen med skadelidte og arbejdsskadestyrelsen. På erhvervssygdomsområdet er kommunen forsikret via AES, arbejdsskadeforsikringsselskabet for erhvervssygdomme. Her kan man ikke vælge at være selvforsikret. Fra 2013 indføres en Intern selvrisiko på kr ,- pr. begivenhed, hvor udgiften overstiger kr ,-. Brilleskader friholdes for selvrisiko. 3.9 Kollektive ulykkesforsikringer Der etableres kollektiv ulykkesforsikring for følgende grupper: Byrådsmedlemmer + udpegede personer (eksterne bestyrelser) Brandmænd (alle kategorier), jf. overenskomstkrav. Det er ikke tilladt at tegne kollektive ulykkesforsikringer for elever/børn i kommunens skoler og daginstitutioner. Det kan dog i særlige tilfælde tegnes en ulykkesforsikring efter nærmere aftale med institutionen/forsikringsadministrationen Kautions-/kriminalitetsforsikring Kautionsforsikring omfatter alle, der er beskæftiget ved kommunen, herunder byrådsmedlemmer. Forsikringen er tegnet med standarddækning for underslæb indenfor 24 måneder. Selvrisiko pr. begivenhed (pr. produkt) er p.t. kr ,- overfor forsikringsselskabet Motorkøretøjsforsikring Der tegnes altid ansvarsforsikring med dækning svarende til bestemmelserne i Færdselsloven for: indregistrerede motorkøretøjer traktorer selvkørende arbejdsmaskiner Knallerter inkl. knallert 45. Indregistrerede motorkøretøjer (personbiler, busser, vare- og lastvogne, traktorer og arbejdsredskaber) skal endvidere som hovedregel kasko- og brandforsikres. Hvis den skønnede genanskaffelsesværdi for et motorkøretøj er under kr , kan der evt. kun tegnes brandforsikring. Den enkelte afdeling kan dog for mindre (under 25HK) uindregistrerede arbejdsredskaber og efter forelæggelse for forsikringsadministrationen undlade helt at tegne kasko- og brandforsikring, 12

16 alene at tegne kaskoforsikring, eller alene at tegne brandforsikring. Der kan desuden i særlige tilfælde og hvor det skønnes nødvendigt, tegnes kasko- og brandforsikring for påhængsredskaber og påhængsvogne. Arbejdsmaskiner (herunder havetraktorer) på under 25 Hk er tyveriforsikret på løsøreforsikringen, hvis de er låst inde. For knallerter til undervisningsbrug tegnes der ikke forsikring, da disse er omfattet af kommunens ansvarsforsikring. Forsikringsadministrationen udarbejder og vedligeholder en maskinfortegnelse over samtlige kommunens køretøjer. Samtlige originale registreringsattester bedes derfor indsendt til forsikringsadministrationen for opbevaring. Ved indregistrering af køretøjer bedes institutionens navn påført under bruger. Kommunen har tegnet fællespolice for samtlige køretøjer. Intern selvrisiko: 10 % af skadeopgørelsen ekskl. moms, dog minimum kr ,- dette dog ikke overfor leasede biler, idet der er en selvrisiko på kr ,- overfor forsikringsselskabet Tjenesterejser Der tegnes en kollektiv rejseforsikring for ansatte, byrådsmedlemmer, der rejser i tjenstligt ærinde uden for Danmarks grænser. Forsikringen tegnes endvidere for andre personer, der deltager i tjenstlige rejser, og hvor kommunen betaler den pågældendes rejse. Forsikringen omfatter bl.a. syge- og hjemtransport, samt ulykkesforsikring. Rekvirering af forsikringsbevis ved tjenesterejser, samt indberetning af antal rejsedage samt hvilket land der besøges skal ske til forsikringsadministrationen inden rejse påbegyndes. Der kan tegnes særskilt rejseforsikring for elever og beboere. Blanket rekvireres hos forsikringsadministrationen betales direkte til forsikringsselskabet Øvrige ekstraordinære risici Korttidsforsikringer kan tegnes ved akut opståede risici af specielt art, f.eks. hvor muligheden for væsentlige økonomiske tab er til stede. Der kan endvidere tegnes specielle forsikringer, som den enkelte institution måtte ønske og indenfor institutionens eget budget. I hver enkelt tilfælde kontaktes forsikringsadministrationen Forsikringsudvalg Kommunen har indgået samarbejde med et forsikringsmæglervirksomhed, som på udvalgte områder, aflaster kommunens forsikringsselskab, som rådgiver for kommunen. Desuden forestår 13

17 forsikringsmægleren forsikringsudbudsopgaver og rådgivning indenfor udvalgte risikostyringsområder. Der nedsættes et forsikringsudvalg som består af kommunens forsikringsadministration og kommunens økonomiafdeling. Desuden deltager kommunens forsikringsmægler og konsulenter fra kommunens forsikringsselskab i udvalget. Udvalget mødes efter behov, men som minimum 2 gange årligt. Ansvaret for mødeindkaldelse er kommunens, som også sørger for mødeindkaldelse og dagsorden Områder hvor kommunen pt. ikke er forsikret Kommunen er pt. ikke forsikret for skjulte rørskader og rådskader. 4. RISIKOSTYRINGSPOLITIK Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Politikken kan indarbejdes i driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner, der omfattes af kommunens forsikringspolitik og -instruks. Som supplement til risikostyringspolitikken har kommunen ligeledes en forsikringspolitik, der beskriver i hvilket omfang, der ønskes foretaget forsikringsmæssig afdækning af kommunens risici. I tilknytning til risikostyringspolitikken vil der for fremtiden blive lavet en sikringsinstruks, der beskriver hvilket sikringsniveau der skal være på skoler, institutioner og afdelinger. Desuden er der lavet en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver i hvilket omfang der arbejdes med forebyggelse indenfor arbejdsmiljøområdet. 4.1 Målsætning Målet med risikostyringspolitikken er at sikre kommunens ansatte og borgere mod skader og tab, som kan undgås ved rettidig omhu og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggelse af arbejdet. at sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser i relation til bygninger, anlæg, driftsudstyr, inventar og økonomi i øvrigt. At risikostyringsarbejdet skal bruges positivt og skal være med til at gavne kommunens image som en attraktiv arbejdsplads, der sætter medarbejdernes og borgernes trivsel og sikkerhed højt. Målet skal nås ved en fortløbende risikostyringsindsats, hvor der blandt andets tages hensyn til: tilrettelæggelse af arbejdsprocesser indretning af kommunale arbejdspladser, hvad enten disse findes i kommunale bygninger/anlæg eller udenfor disse. beskyttelse af kommunale værdier i form af bygninger, anlæg, motorkøretøjer, driftsudstyr, inventar og økonomiske midler. 14

18 Indsatsen udføres på tværs af organisationer og faggrænser. Risikostyringsbegreberne skal forankres som en risikokultur blandt ledere og medarbejdere og dermed blive en naturlig del af dagligdagen. Risikostyringen skal omfatte alle tænkelige risici, både de for hvilke kommunen kan tegne forsikring eller overfører til andre og de, der bæres af kommunen selv. I bestræbelserne på at skabe vækst og udvikling for de kommunale virksomheder, skal risikostyringen anvendes til at finde områder, der kan ændres og udvikles, områder hvor man kan skabe vækst, både indenfor det økonomiske, som de menneskelige ressourcer. Risikostyringspolitikken skal løbende ajourføres og som minimum, i forbindelse med ændring af forsikringspolitikken, revurderes eller tilpasses så den svarer til målene i forsikringspolitikken. 5. RISIKOSTYRINGSINSTRUKS Risikostyringsinstruksen omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Instruksen fokuserer både på de tabsgivende risici som de risici, der kan skabe udvikling og vækst. Risikostyringen skal gennemføres med alle tænkelige midler, herunder teknisk og mekanisk sikring samt adfærdsændrende påvirkninger af borgere og personale i kommunen. Risikostyringen kan ikke gennemføres uden en positiv medvirken fra samtlige ansatte. Derfor har enhver ansat både ret og pligt til at gøre opmærksom på handlinger eller indretninger, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, ligesom enhver ansat har ret og pligt til at sige fra, hvis sikkerhedsregler ikke respekteres. Hensigten med denne instruks er, at risikostyringsprocesserne bliver gennemført kontinuerligt af både ledere og medarbejderne og bliver en naturlig del af dagligdagen for alle. Det forventes, at resultatet af risikostyringsindsatsen vil sætte kommunen i stand til at opnå besparelser og gevinster på flere områder. Økonomisk set ved i højere grad at tegne forsikring med selvrisiko, øge graden af selvforsikring for udvalgte områder og ved at anvende risikostyringsprocesser i den generelle økonomiske styring og i andre ledelsesmæssige funktioner. På de mere udviklings- og vækstlignende områder skal gevinsten ved risikostyring vise sig ved et godt og trygt arbejdsmiljø for personalet, en tryg og medmenneskelig kommune for borgere at bo i og et område med vækst og udviklingsmuligheder for erhvervslivet. 5.1 Organisering Risikoledelsen ligger ansvarsmæssigt hos kommunens Kommunaldirektør, som kan delegere opgaven. Middelfart Kommunes risikokoordinator står for gennemførelse af hele den operationelle del af risikostyringsindsatsen og risikokoordinatoren placeres ansættelsesmæssigt i kommunens forsikringsadministration. 15

19 Arbejdet skal foregå i et tæt samarbejde med kommunens forsikringsansvarlige, kommunens arbejdsmiljøchef og beredskabschefen. Risikokoordinatoren skal have en styrende og koordinerende rolle, i forhold til de projekter der skal igangsættes. På arbejdsmiljøområdet skal dette dog ske sammen med arbejdsmiljøchefen. Til den praktiske planlægning af risikostyringen nedsættes en risikostyringsgruppe (RSstyregruppe). Risikokoordinatoren er ansvarlig for gennemførelse af styregruppemøderne og forestår også ledelsen af disse møder. Risikostyringsgruppen består af repræsentanter fra bygningsafdelingen, repræsentant fra Socialforvaltningen, repræsentant fra Børn og ungeafdelingen, økonomiafdeling, forsikringsadministration, kommunens arbejdsmiljøchef samt kommunens forsikringsmægler. Risikostyringsgruppen kan udvides med repræsentanter indenfor alle forvaltningsområder, men gruppen består i hovedsagen af personer fra ovennævnte områder. Risikokoordinatorens netværk består, udover RS-styregruppen, af institutions- og afdelingsledere i alle afdelinger og institutioner i kommunen. Det operationelle risikostyringsarbejde skal, hvad angår arbejdsskadeområdet og personsikkerhedsområdet, udføres af kommunens arbejdsmiljøchef i samarbejde med den bestående arbejdsmiljøorganisation under MED-udvalget og desuden i samarbejde med eksterne organisationer og myndigheder, såsom Arbejdstilsyn og øvrige rådgivere inden for arbejdsmiljøområdet. 5.2 Opgaver. Forsikringsadministrationen har en målsætning om at der udarbejdes 3- årige handleplaner for hele området i nogle generelle vendinger. Områderne findes i samarbejde med den nedsatte RSstyregrupper, på baggrund af en analyse af de skader der er sket tidligere og den generelle udvikling man kan forudse for fremtiden. Handleplanerne kan suppleres med del-handleplaner for enkeltprojekter. Risikokoordinatoren og arbejdsmiljøchefen skal kunne give påbud om etablering af sikringsforanstaltninger, ændringer af arbejdsrutiner m.v., såfremt et sikkerhedsniveau i en institution eller afdeling ikke lever op til de minimumskrav der stilles i sikrings- og arbejdsmiljøpolitikken. Det er Forsikringsadministrationens og arbejdsmiljøchefens opgave at sprede gode idéer og viden om risikostyring og forebyggelse til de øvrige ansatte i kommunen. Dette kan bl.a. foregå via institutions- og afdelingschefer. Det er herefter institutions- og afdelingschefernes opgave at viderebringe de gode idéer til medarbejderne på deres respektive arbejdspladser. 5.3 Skaderegistrering Forsikringsadministrationen har oprettet en central skaderegistrering, både af aktuelle og nye skader, men også af tidligere skader, i det omfang disse kan registreres på en sådan måde, at 16

20 registreringen tjener et godt formål. Kommunen anvender skaderegistreringssystemet p.t. ISAP til denne opgave. Samtlige skadeanmeldelser fra institutioner og afdelinger sendes til Forsikringsadministrationen, jf. forsikringsinstruksen. Her foretages registrering og viderebehandling af skaderne med henblik på at forebygge at skaderne ikke sker igen. Skaderegistreringen foretages elektronisk i skaderegistreringssystemet ISAP. Ved "samtlige" skadeanmeldelser forstås anmeldelser både for de skader, der helt eller delvis har relation til en tegnet forsikring, og de skader, for hvilke kommunen selv bærer tabet. Det er målet, at der med tiden skal ske en registrering af skaden, så der kan foretages en opgørelse og registrering af de af skaden afledte ikke-forsikringsdækkede omkostninger, selvrisikobeløb og administrationsomkostninger m.v. Bortset fra selvrisikobeløbet, foretages denne registrering med nogle anslåede procentmæssige dele af totaludgiften på skaden. For mindre skader ca. 10 % af totaludgiften, dog minimum kr pr. branche og for skader over kr vurderes den procentmæssige andel ud fra de samlede skadesomkostninger, skadestype og omfang. 5.4 Økonomi Det er ligeledes målet, at der med tiden hvert år udarbejdes et risikostyringsregnskab på basis af de forebyggende og udviklende aktiviteter der er gennemført og med dokumentation af de resultater der foreløbig er opnået. Heri skal desuden indgå en analyse af skadesudviklingen i kommunen, kommenteret i forhold til den bestående forsikringspolitik. I regnskabet skal indgå økonomiske beregninger for skader på de generelle og forsikringsbare områder og for arbejdsskadeområdet. Omkostninger til gennemførelse at sikringsforanstaltninger - og driften af disse - betales af institutionerne/afdelingerne, med mulighed for medfinansiering af etableringsudgiften fra Risikostyringspuljen, som administreres af forsikringsadministrationen. Der udbetales p.t. 50 % eksklusiv moms på fakturabeløbet til tyverialarm og videoovervågning. Der kan ekstraordinært støttes med andre tilskud til særlige projekter, f.eks. 30 % til adgangskontrol De nødvendige midler til dækning af risikostyringsbudgettet og budgettet for store selvrisici tilvejebringes ved Direkte bevilling budgetteres årligt. Intern selvrisiko pulje ved opkrævning af intern selvrisiko (jf. forsikringspolitikken) Alle udgifter på udbedring/genanskaffelse i forbindelse med erstatningssagen afholdes af forsikringsadministrationen, hvorfor alle regningers skal sendes til forsikringsadministrationen. Forsikringsadministrationen sørger for at få refunderet udgifterne hos forsikringsselskabet. Når året er omme, udarbejdes der et regnskab over, hvad risikostyringsmidlerne er gået. Der udarbejdes et regnskab over, hvad risikostyringsmidlerne er gået til, når året er omme. 17

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Revideret Udarbejdet af: Udarbejdet d. Risikostyringsgruppen 01.06.2011 Dok.nr. 938.087 Godkendt af Udvalg for Økonomi den 31. august 2011 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon 45 26 01 02, Fax 45 26 01 23 Policenr. 25-036012 Skadedato

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Telefon nr. 54731947 Kunde nr. 22164405 for Guldborgsund Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forsikringsplan Tingsforsikring (1)... 8 Forsikringsplan Entreprise (2)... 11 Forsikringsplan

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Årsentrepriseforsikring (byggesager under 50 mio. kr.) Gældende for 2016

Årsentrepriseforsikring (byggesager under 50 mio. kr.) Gældende for 2016 Årsentrepriseforsikring (byggesager under 50 mio. kr.) Gældende for 2016 Senest ajourført den 15. marts 2016 ENTREPRISEFORSIKRING 1. Indledning I henhold til AB92/ABT93 skal bygherren tegne brand- og stormskadeforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring Forsikring En praktisk, besparende og enkel forsikring Enkel og praktisk Med en forsikring tegnet gennem Sydleasing hos Topdanmark behøver du ikke selv have besvær med at tegne en forsikring, når du leaser

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret.

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret. ErhvervsCenter Alka Viden der virker I ErhvervsCenter Alka har vi mere end 30 års erfaring. Vi har kendskab til jeres særlige forsikringsbehov og holder os løbende orienteret om jeres branches udvikling.

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fokuseret risikostyring

Fokuseret risikostyring Fokuseret risikostyring 30. oktober 2014 Tønder Kommune OM OS Befolkningstal: 39.043 Areal i kvadratkilometer: 1.279 1.800 km kommuneveje 80 km statsveje Ansatte ved kommunen: ca. 3.800, heraf ca. 320

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Forsikringsvejledning

Forsikringsvejledning Forsikringsvejledning Nytår 2013 j.nr.07/12274 03-09-2014 1 Indholdsfortegnelse Forsikringsvejledning... 1 Februar 2009... 1 j.nr.07/12274... 1 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringsmægler... 3

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik samt forsikringsinstruks

Forsikrings- og risikostyringspolitik samt forsikringsinstruks Forsikrings- og risikostyringspolitik samt forsikringsinstruks Endeligt udkast 4. december 2015 Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikrings- og risikostyringspolitik Forord Tryghed og ansvarlighed

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringspolitik. for

Forsikringspolitik. for Forsikringspolitik for Udarbejdet af: Udarbejdet den Team Forsikring 05.10.2012 Dok.nr. 781909/12 1/22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORSIKRINGSTAGER... 5 POLITISK ORGANISATION... 5 ADMINISTRATIV

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

Forsikringer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Forsikringer LÆS HVORDAN DU ER DÆKKET NÅR DU F.EKS. er deltager i rally kører MRC er tilskuer ved løb hjælper til som official er løbsleder er bestyrelsesmedlem Oversigt over forsikringer Forsikringer

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere