Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt."

Transkript

1 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen

2 Agenda Kommunens forsikringer på området Lidt om lovgrundlaget Hvordan afgøres en erstatningssag Risikostyring Afslutning

3 Kommunens forsikringer for denne persongruppe 1. Erhvervs- og produktansvarsforsikring - ansvarsskader Sum kr. 25 mio. Skader over selvrisiko, behandles ofte af forsikringsselskabet 1. Arbejdsskadesikringsloven - Arbejdsskader Skadelidte personer er dækket i henhold til lov om arbejdsskadesikring og det er Arbejdsskadestyrelsen der i sidste ende afgør hvem der er erstatningspligtig.

4 Bekendtgørelsen om Lov om aktiv beskæftigelsesindsats omhandler Hæftelsesansvaret over for person- og tingsskade for personer sendt ud efter kap. 10 og 11, som forvolder skade på andres ejendele eller person eller selv kommer til skade. Kommunen betaler erstatning, hvis praktikanten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler Erstatningspligten forudsætter således en ansvarsvurdering Undtaget er dog skade på andres ejendele eller person, som er sket under tyveri eller anden kriminel adfærd udvist af praktikanten, jfr. 113, stk. 4 Kommunen betaler erstatning, hvis praktikanten får en arbejdsskade, og skaden ikke er omfattet af anden forsikring

5 Hvad står der i LBK nr Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, at kommunen betaler erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder at det ved personens tilskadekomst under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 er en betingelse for erstatning, at skaden ikke er dækket af anden forsikring. Erstatningen udredes efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kommunen betaler erstatning ved skade, som en person forvolder under deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11.

6 Bekendtgørelse nr For personer omfattet af 1, nr. 1-5, 7 og 9-14, yder kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter lovens kapitel 11. Stk. 2. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af 112, 114 og 115. Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring.

7 Bekendtgørelse nr For personer omfattet af 1, nr. 1-5, 7 og 9-14, yder kommunen erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter lovens kapitel 11. Stk. 2. Ved skade forvoldt på andre personer vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

8 Bekendtgørelse nr Stk. 3. Ved skade forvoldt på andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter 37 og 38 i lov om forsikringsaftaler. Stk. 4. Der ydes ikke erstatning efter stk. 1, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

9 Praktikantens (kommunens) erstatningsansvar Kommunen hæfter alene, når arbejdstageren (praktikanten) kan ifalde et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsregler samt erstatningsansvarsloven og der ikke er tegnet en tings-, driftstabs- eller ansvarsforsikring, (EAL 19 stk. 3). Altså i samme situationer som en ansat.

10 .fortsat EAL 23: Erstatning, som en arbejdsgiver har måttet udrede som følge af en arbejdstagers uforsvarlige adfærd, kan kun kræves betalt af denne i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Stk. 2. Arbejdstagerens erstatningsansvar over for skadelidte kan nedsættes eller bortfalde, hvis det findes rimeligt under hensyn til de i stk. 1 nævnte omstændigheder og til skadelidtes interesse. Erstatning, som arbejdstageren har måttet udrede, kan denne kræve betalt af arbejdsgiveren i det omfang, ansvaret endeligt skal påhvile arbejdsgiveren efter stk. 1. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på arbejdsgiverens erstatningskrav mod arbejdstageren for skade, denne i øvrigt forvolder arbejdsgiveren i tjenesten.

11 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - Kapitel 10 & 11 Personkredsen der udsendes til vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik: 1. Dagpengemodtagere 2. Kontanthjælpsmodtagere 3. Personer med begrænsninger i arbejdsevnen 4. Personer, der modtager sygedagpenge 5. Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen 6. Særligt udsatte unge under 18 år 7. Personer udsendt efter andre love (kan medforsikres, hvis man tegner forsikring)

12 Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats 113 Arbejdsskader I lovens 113, stk. 1 fastslås kommunens erstatningsansvar for arbejdsskader, som overgår praktikanter udsendt efter lovens kap. 10 og 11 For praktikanter udsendt efter kap. 10 (vejledning og opkvalificering) dækkes arbejdsskader kun subsidiært af kommunen hvis praktikantværtens forsikring ikke dækker (her tænkes på det såkaldte nytteværdi-begreb) For praktikanter udsendt efter kapitel 11(praktik) dækkes arbejdsskader af kommunen i henhold til reglerne i Lov om Arbejdsskadeforsikring. Kun sådanne arbejdsskader er nævnt direkte i loven Arbejdsgiveransvaret (DL ) er ikke nævnt i selve loven

13 En juridisk gennemgang af de almindelige erstatningsregler omtalt i LAB samt Lov om Erstatningsansvar (EAL) For personer der er sendt i arbejdsprøvning/praktik hos en arbejdsgiver Ansvarsgrundlaget - her ser man på om skadevolder er erstatningsansvarlig. Culpa vurdering - fordi der ikke er lovgivet på området. Man kigger på skyldgraden hændeligt uheld, simpelt, eller groft uagtsomt. Er erstatningsbetingelserne opfyldt? Dvs. om det er et økonomisk målbart tab, og endelig om der er nogle ansvarsfrihedsgrund der betyder at skadevolder kan slippe for at ifalde ansvar (nødret/nødværge). Hvis en af punkterne falder ud til skadevolders fordel, kan han/hun ikke blive erstatningsansvarlig og det kan kommunen heller ikke. Erstatningsansvarslovens 19, stk. 3 (Arbejdsgiveransvar) når der er tegnet forsikring Er skaden dækket af en tings-, ansvars- eller driftstabsforsikring, bortfalder praktikantens erstatningsansvar, medmindre skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. Erstatningsansvarslovens 23, stk. 1 og 2 når der ikke er tegnet forsikring Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, under hensyntagen til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt. Udgangspunktet er at erstatningskravet kan afvises, medmindre særlige omstændigheder gør en udbetaling rimelig, set i lyset af praktikantens stilling, beløbets størrelse og den skadevoldende handlings karakter (groft uagtsomt eller forsætligt eller svinkeærinde.

14 Eksempel på skade Flytning af møbler praktikant i gulvafslibningsfirma Forsikret krav uden selvrisiko Under udførelsen af arbejde flytter praktikanten selv rundt på nogle møbler og beskadiger kundens gulv og kundens møbler Erstatningsansvar er vurderet efter dansk rets almindelige regler alt opfyldt: gulvafslibningsfirmaet er erstatningsansvarlig for praktikantens skader Erstatningsspørgsmålet Gulvafslibningsfirmaets erhvervsansvarsforsikring udbetaler erstatning for skaden på kundens gulv og møbler Ansvarsforsikringsselskabet rejser ofte et krav mod kommunen på deres udgifter, det kaldes også et regreskrav, fordi der er tale om en LAB-praktikant Kravet kan afvises af kommunen i henhold til EAL 19, stk. 3., fordi det dels er en skade der er dækket af en ansvarsforsikring og fordi arbejdstageren (praktikanten) ikke har handlet groft uagtsomt i forbindelse med skadens opståen.

15 Eksempel på skade Flytning af møbler Forsikret krav dog med en selvrisiko? Under udførelsen af arbejde flytter praktikanten selv møbler og beskadiger kundens gulv og møbler Erstatningsansvar er vurderet efter dansk rets almindelige regler alt opfyldt: gulvafslibningsfirmaet er erstatningsansvarlig Erstatningsspørgsmålet Gulvafslibningsfirmaets erhvervsansvarsforsikring udbetaler erstatning for skaden på kundens gulv og møbler Hvis alt var godt og lykkeligt, så stoppede sagen her, men gulvafslibningsfirmaet har en selvrisiko på kr på deres ansvarsforsikring og det vil firmaet have erstattet af kommunen. Arbejdsgiverens regres mod den ansatte/kommune så skal man over i EAL 23. Kravet kan afvises af kommunen i henhold til EAL 23, stk. 1., hvad angår det uforsikrede krav (selvrisikoen), fordi der her, ikke er tale om en groft uagtsom handling, fortsæt eller en svinkeærinde.

16 Eksempel på skade Praktikant i møbelbutik Et uforsikret krav (praktikstedet har ikke tegnet forsikring) Under udførelsen af arbejde flytter praktikanten (kapitel 11) nogle af butikkens møbler og i forbindelse med dette arbejde bliver møblerne beskadiget. Møbelfirmaet har ikke forsikret egne møbler mod sådanne skader og rejser derfor et erstatningskrav overfor praktikanten (arbejdstageren) og da det er en LABperson, sendes dette krav til kommunen. Praktikantens erstatningsansvar vurderes efter dansk rets almindelige regler og ansvarsgrundlaget vurderes at være en simpel uagtsom handling. Erstatningsspørgsmålet Fordi det er en LAB- person vælger arbejdsgiveren at rejse et erstatningskrav mod arbejdstager/praktikant, der har forvoldt skaden og arbejdstageren = kommunen Kravet kan igen afvises af kommunen i henhold til EAL 23, stk. 1., fordi der her kræves nogle særlige omstændigheder for at man kan gøre en arbejdstager (praktikant) ansvarlig for et uforsikret krav. Disse særlige omstændigheder er f.eks. om arbejdstageren (praktikanten) har handlet groft uagtsom, forsætligt eller at skaden på praktikværtens ting er sket i forbindelse med en svinkeærinde.

17 Eksempel på skade autoskade ved en vognmand Hvad er dækket og hvad er ikke? En person er i praktik hos en vognmand og praktikanten kører ind i et vejtræ og beskadiger vognmandens bil. Der er tale om en enelykke, så det er kun skade på selve bilen. Vognmanden skal anmelde kravet til sit kaskoforsikringsselskab, som erstatter skaden. Kommunen modtager herefter, et krav fra vognmandens kaskoforsikringsselskab, men da Kommunens ansvarsforsikring undtager skader ved benyttelse af motordrevet køretøj, herunder skade på selve køretøjet, så afviser forsikringsselskabet at behandle regreskravet og kommunen må derfor selv vurdere om man er erstatningsansvarlig. Skal kommunen betale erstatningskravet? EAL 19, stk. 3 giver svaret igen: Da der er tale om en tingsforsikring, som har dækket skaden, så bortfalder Kommunens erstatningsansvar, fordi der er tegnet forsikring og der ikke er tale om en groft uagtsom handling. Hvis der er en selvrisiko, så hæfter kommunen, som reglerne tolkes lige nu, heller ikke for denne fordi man her ser på EAL 23, stk. 1 og 2.

18 Risikostyring overvejelser man bør gøre inden aftalen indgås. Kommunens overvejelser 1. Til hvilke virksomheder sendes praktikanterne ud? 2. Hvilke job skal bestrides? 3. Praktikværtens forsikringsforhold Virksomhedens overvejelser 1. Hvilke jobs kan praktikanten sættes til at udføre? 2. Instruktion og oplæring

19 Spørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere