Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013"

Transkript

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 INDLEDNING 1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (herefter "myndigheden" eller "EIOPA"), der ligger i Frankfurt, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/ Myndigheden har til opgave at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede 2. Myndigheden blev oprettet den 1. januar OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i myndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser. REVISIONSERKLÆRING 3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten: 1 2 EUT L 331 af , s. 48. En oversigt over myndighedens beføjelser og virksomhed vises i bilag II til orientering.

3 3 a) revideret myndighedens årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen 3 og beretningen om budgetgennemførelsen 4 for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2013, og b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. Ledelsens ansvar 4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for myndigheden, som giver et retvisende billede, og for, at de transaktioner, som ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige 5 : a) Ledelsens ansvar med hensyn til myndighedens årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt 6, og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender myndighedens årsregnskab, når myndighedens regnskabsfører har Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger. Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen. Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af , s. 42). De regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og, når det er relevant, på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

4 4 udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af myndighedens finansielle stilling. b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler. Revisors ansvar 5. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet 7 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's internationale revisionsstandarder og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer. Ifølge disse standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om myndighedens årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner 7 Artikel 107 i forordning (EU) nr. 1271/2013.

5 5 i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. 7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne revisionserklæring. Erklæring om regnskabernes rigtighed 8. Det er Rettens opfattelse, at myndighedens årsregnskab i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dens finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dens transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet 9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for myndighedens årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 10. Kommentarerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl.

6 6 BEMÆRKNINGER OM INTERNE KONTROLLER 11. Styrelsesudvalget vedtog myndighedens 16 standarder for intern kontrol i marts Ved regnskabsårets udgang var de under gennemførelse på grundlag af en klar handlingsplan, der var aftalt med Kommissionens Interne Revisionstjeneste. 12. De retlige forpligtelser var ikke altid anvist af behørigt bemyndigede ved delegation, og i forbindelse med dem var der ikke altid på forhånd indgået en behørigt anvist budgetforpligtelse. Dette viser, at der er behov for en bedre definition af finanskredsløb og en bedre overensstemmelse med finanskredsløb i henhold til finansforordningen. BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 13. Der var samlet set indgået forpligtelser for 95 % af bevillingerne. Niveauet for forpligtede bevillinger, der blev fremført, steg imidlertid yderligere sammenlignet med tidligere år og var højt: 5,2 millioner euro (28 %), navnlig for så vidt angår afsnit II: 1,0 millioner euro (30 %) og afsnit III: 3,7 millioner euro (85 %). Dette skyldtes især specifikke kontrakter til en samlet værdi af 3 millioner euro, der blev underskrevet sent på året, og som navnlig vedrørte udvikling og vedligeholdelse af en europæisk database (2,6 millioner euro) og andre IT-tjenesteydelser til levering i Forpligtelserne i den forbindelse er lovlige og formelt rigtige, og det, at en så beskeden andel af fremførslerne fra 2012 bortfaldt, bekræfter, at der var tale om forsvarlige skøn, men omfanget af 2013-bevillinger, der blev brugt til at dække aktiviteter i 2014, er i strid med budgetprincippet om etårighed. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS BEMÆRKNINGER 14. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Rettens bemærkninger i de foregående år, vises i bilag I.

7 7 Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 8. juli På Revisionsrettens vegne Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Formand

8 1 BILAG I Opfølgning på de foregående års bemærkninger År Rettens bemærkninger Myndighedens budget for regnskabsåret 2011 beløb sig til 10,7 millioner euro. I overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, i dens oprettelsesforordning blev budgettet for 2011 for 55 %'s vedkommende finansieret med bidragene fra medlemsstaterne og EFTA-landene og for 45 %'s vedkommende over Unionens budget. Ved udgangen af 2011 regnskabsførte myndigheden et positivt resultat af budgetgennemførelsen på 2,8 millioner euro. I overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser blev det fulde beløb opført i regnskabet som en gæld til Europa- Kommissionen. De indkøbsprocedurer, Retten gennemgik, stemte ikke fuldt ud overens med bestemmelserne i den almindelige finansforordning. De tildelingskriterier, der blev anvendt i forbindelse med fem indkøb af IT-udstyr (til i alt euro), var ikke opstillet på forhånd, og der blev ikke indgået skriftlige kontrakter. I et andet tilfælde var tildelingskriterierne i forbindelse med rekrutteringstjenester ( euro) blevet anvendt forkert. Myndigheden bør sikre, at alle nye kontrakter tildeles i fuld overensstemmelse med EU-reglerne for offentlige indkøb. Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet Afsluttet

9 2 År Rettens bemærkninger Myndigheden bør forbedre sine ansættelsesprocedurers gennemsigtighed: Tærskelpointene for adgang til de skriftlige prøver og samtalerne eller for optagelse på listen over egnede ansøgere samt spørgsmålene til den mundtlige og den skriftlige prøve var ikke fastlagt, før ansøgningerne blev gennemgået, og ansættelsesmyndigheden havde ikke truffet afgørelse om udpegning af udvælgelseskomitéer. EIOPA har forbedret sine indkøbsprocedurer med henblik på fuld overholdelse af EU's regler for offentlige indkøb. Én kontrakt vedrørende udformning af en finansiel database blev imidlertid opdelt i fire partier på hver euro, som blev tildelt to selskaber. På grund af den samlede værdi af de tjenesteydelser, der skulle indkøbes til dette ene projekt ( euro), skulle der være afholdt offentligt eller begrænset udbud, og de pågældende forpligtelser og betalinger er således uretmæssige. Der blev foretaget en fysisk kontrol af aktiverne i maj og juni 2012, men der blev ikke udarbejdet en rapport om den fysiske kontrol. Myndigheden har ikke vedtaget nogen procedurer eller retningslinjer for fysisk kontrol af materielle aktiver. Omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2013, var meget stort under afsnit III (aktionsudgifter): 79 % af de samlede bevillinger. Dette skyldes hovedsagelig én kompleks og langvarig IT-indkøbsprocedure, der som planlagt førte til undertegnelse af en kontrakt på 2,2 millioner euro i december Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet Ikke relevant Afsluttet Ikke igangsat

10 1 BILAG II Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (Frankfurt am Main) Beføjelser og aktiviteter Unionens kompetenceområder i henhold til traktaten (Artikel 26, 114, 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) Myndighedens beføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af myndigheden, artikel 1, stk. 6, og artikel 8 om opgaver og beføjelser) - Oprettelse af det indre marked eller sikring af dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne. - Udarbejdelse af udkast til tekniske standarder som forberedende arbejde til almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, eller når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige. Mål At beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Opgaver - At bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse - at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder - at arbejde tæt sammen med ESRB - at tilrettelægge og gennemføre peerevalueringsanalyser af kompetente myndigheder - at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde - at foretage en økonomisk markedsanalyse med henblik på varetagelsen af sine opgaver - at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede - at bidrage til, at tilsynskollegierne fungerer konsekvent samt til overvågningen, vurderingen og målingen af systemiske risici, udviklingen og koordineringen af genopretnings- og afviklingsplaner, idet alle forsikringstagere, begunstigede og i hele Unionen sikres et højt beskyttelsesniveau - at udføre andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i andre lovgivningsmæssige retsakter - at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre oplysninger på sin hjemmeside i relation til sit aktivitetsområde - i nødvendigt omfang at overtage alle eksisterende og igangværende opgaver fra Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS). Ledelse (Forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af myndigheden: artikel 40-44: Tilsynsrådet, artikel 45-47: Styrelsesudvalget, artikel 48-50: Formanden, artikel 51-53: Den administrerende direktør) Tilsynsrådet Sammensætning Formanden (uden stemmeret), lederne af de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansielle institutioner i hver af medlemsstaterne (et medlem med stemmeret for hver medlemsstat), en repræsentant for Kommissionen (uden stemmeret), en repræsentant for Det Europæiske Råd for Systemiske Risici (uden stemmeret), en repræsentant for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, en repræsentant for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (begge uden stemmeret). Observatører kan gives adgang, og den administrerende direktør kan deltage i møderne (uden stemmeret).

11 2 Opgaver Myndighedens øverste beslutningsorgan. Styrelsesudvalget Sammensætning Myndighedens formand (med stemmeret) og seks medlemmer af tilsynsrådet (med stemmeret). En repræsentant for Europa-Kommissionen deltager i styrelsesudvalgets møder med ret til at stemme i budgetspørgsmål. Den administrerende direktør deltager i styrelsesudvalgets møder uden stemmeret. Opgaver Styrelsesudvalget sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med forordning nr. 1094/2010. Myndighedens formand Repræsenterer myndigheden, forbereder tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og styrelsesudvalget. Myndighedens administrerende direktør Er ansvarlig for myndighedens ledelse og for gennemførelsen af myndighedens årlige arbejdsprogram og budget. Forbereder styrelsesudvalgets arbejde og udarbejder budgettet og arbejdsprogrammet. Kvalitetskontroludvalget Sammensætning Myndighedens formands suppleant (formand) og to medlemmer af styrelsesudvalget. Den administrerende direktør deltager som observatør. Opgaver At føre tilsyn med gennemførelsen af de interne procedurer og afgørelser og vurdere, om den er hensigtsmæssig. Ekstern revision Den Europæiske Revisionsret. Intern revision Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS). Dechargemyndighed Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. Myndighedens disponible ressourcer i 2013 (2012) Endeligt budget Endelige budgetbevillinger: ( ) euro Stillingsfortegnelsen Vedtægtsomfattet personale: 80 (69) stillinger i stillingsfortegnelsen, heraf besat: 80 (69) Stillingsfortegnelsen 100 % (100 %) gennemført Kontraktansatte: 22 (12) stillinger planlagt i budgettet, 19 (14) besat Udstationerede nationale eksperter: 12 (8) stillinger planlagt i budgettet, heraf besat:11 (8) I alt: 110 (91) ansatte Produkter og tjenesteydelser i 2013 Reguleringsopgaver - Fire offentlige høringer vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til forsikring. - Udstedelse af fire vejledninger vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til forsikring. - Godkendelse af en gennemførelsesmæssig teknisk standard vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til arbejdsmarkedspensioner. - Arbejdsdokument om langsigtede investeringer.

12 3 - Rapport til Kommissionen om langsigtede investeringer. - Undersøgelse af kvantitative virkninger inden for området arbejdsmarkedspensioner. - Rapport om information til medlemmer af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. - Arbejdsdokument inden for området personlige pensioner. - Offentliggørelse af register over arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og database over pensionsordninger og -produkter. - Udvælgelse af to interessentgrupper vedrørende forsikring og genforsikring samt arbejdsmarkedspensioner. - Rapporter om tavshedspligt- og gabanalyse for Australien, Chile, Kina, Hongkong, Israel, Mexico, Singapore, Sydafrika. - Aftalememorandum underskrevet mellem EIOPA og Verdensbanken. Tilsynsopgaver - Deltagelse i tilsynskollegiemøder og/eller telefonkonferencer for 82 koncerner. - Deltagelse i fire fælles inspektioner på stedet. - Indsamling og formidling af praktiske løsninger og eksempler inden for tre områder (koordineringsaftaler, kollegiearbejdsplaner, fortrolighedsklausuler og -processer). - Afholdelse af to events for koncerntilsynsførende. - Formidling af en struktur for en tilgang til vurdering af koncernrisici. - Formidling af handlingsplanen for kollegierne En midtvejsrapport og rapport pr. årets udgang om kollegiernes funktionsmåde og en oversigt over opfyldelsen af målene i handlingsplanen De koncerntilsynsførende fik udleveret et uddrag af de forberedende retningslinjer med en liste over de retningslinjer, der er relevante for drøftelse og vurdering i kollegierne. - Den løbende opdatering af Helsinki Plus-listen på det fortrolige område på EIOPA's websted og offentliggørelse af et resumé på den offentligt tilgængelige del af EIOPA's websted. - Tilrettelæggelse af seks møder (besøg) mellem EIOPA's tilsynspersonale og de tilsynsmyndigheder, der er involveret i koncerntilsyn enten som koncerntilsynsførende eller som værtslandets tilsynsmyndighed i de enkelte lande. Forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation - Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling. - Rapport om bedste praksis i forsikringsformidleres klagebehandling. - Rapport om forbrugertendenser. - Revideret metoderapport om indsamling, analyse og rapportering af forbrugertendenser. - Rapport om gode tilsynspraksis for så vidt angår krav til distributører af forsikringsprodukters viden og kompetencer (inklusive offentlig høring). - Udtalelse om betalingsforsikring. - Baggrundsnotat om betalingsforsikring. - Udtalelse om foranstaltninger til beskyttelse af begunstigede for så vidt angår livsforsikringsaftaler. - Debatoplæg om et udkast til en rapport om gode praksis for sammenligningswebsteder. - Arbejdsdokument om muligheden for et indre marked for personlige pensionsprodukter i EU (tilsyns- og forbrugerbeskyttelse). Fælles tilsynskultur - Tre tværsektorielle seminarer. - Sytten seminarer for nationale kompetente myndigheder. - Afsluttet tre peerevalueringer, igangsat to nye peerevalueringer, igangsat en opfølgning af en peerevaluering og optimeret proceduren for anvendelse af peerevalueringsmetodologien. Finansiel stabilitet - To halvårlige rapporter om finansiel stabilitet.

13 4 - Forberedelse af en europadækkende stresstest for forsikringssektoren (testen udsat på grund af "Long-Term Guarantee Assessment"). - Udarbejdelse af en risikotavle ("Risk Dashboard") hvert kvartal. - Afslutning af "Long-Term Guarantee Assessment" og aflevering af en rapport til deltagerne i trepartsforhandlingerne. - Offentliggørelse af reviderede årlige forsikringsstatistikker. Krisestyring - Færdiggørelse af en omfattende ramme for beslutningstagningen med detaljeret fastlæggelse af de procedurer, myndigheden vil følge i forbindelse med kriseforegribelse og ledelsesansvar. - Afslutning af krisestyringstaskforcens mandat og nedlæggelse af taskforcen. - Udformning af en EIOPA-udtalelse om den tilsynsmæssige reaktion på en længere periode med lave rentesatser. - Detaljeret bidrag til Rådet for Finansiel Stabilitets høring om genopretning og afvikling af finansielle institutioner, der ikke er banker. - Offentliggørelse af en undersøgelsesrapport om de nationale tilsynsmyndigheders beredskab med hensyn til kriseforebyggelse, -styring og - løsning. Eksterne forbindelser - Ti møder med interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger - herunder ét fælles med styrelsesrådet, tolv officielle udtalelser og feedbackerklæringer om offentlige dokumenter, seks dokumenter på eget initiativ og tre svar på uformelle konsultationer. - Cirka tyve dialoger om lovgivning og tilsyn med tilsynsførende og tilsynssammenslutninger i tredjelande i Australasien, Latin- og Nordamerika, Sydafrika, Island og Schweiz. Aktiv deltagelse i og bidrag til IAIS Technical and Executive Committee, Financial Stability Committee, Solvency & Actuarial Subcommittee, udvikling af Insurance Global Capital Requirements (Field Testing Task Force/Higher Loss Absorbency Task Force) og IAIS Annual Conference. - EU-US-dialogprojekt: regelmæssige møder i styringsudvalget, planmæssige fremskridt i de tekniske udvalg og et offentligt arrangement i Washington DC. - Ækvivalens: Mangelanalyse af (gen)forsikringsordningerne i Australien, Chile, Kina, Hongkong, Israel, Mexico, Singapore og Sydafrika, inklusive en fuld tavshedspligtvurdering, som grundlag for en kommissionsafgørelse om overgangsforanstaltninger vedrørende ækvivalens. Igangsætning af vurdering af tavshedspligt i ti lande i Central- og Østeuropa. Undertegnelse af det multilaterale aftalememorandum om tilsynsmæssigt samarbejde mellem EIOPA-medlemmer og Bermuda Monetary Authority (BMA). - Aftalememorandum underskrevet mellem EIOPA og Verdensbanken. Konferencer/andre offentlige arrangementer Seks konferencer og arrangementer ("Conference on Global Insurance Supervision (GIS)", resultater af "QIS (Quantitative Impact Study) for Pensions", offentlige arrangementer vedrørende personlige pensioner og sponsorstøtte, den årlige EIOPA-konference og den tredje forbrugerbeskyttelsesdag). Kilde: Myndigheden.

14 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) MYNDIGHEDENS SVAR 11. EIOPA erkender dette forhold og deler Rettens betænkeligheder. Der ligger dog et solidt forretningsmæssigt rationale bag både beslutningen om at gennemføre en udbudsprocedure og at gøre det i fire separate partier, nemlig at få større indsigt i, hvordan vores system udformes, og dermed mindske risikoen for at indkøbe en forkert tjeneste og et forkert produkt og sikre tilstrækkelig konkurrence i processens vigtigste fase, nemlig hovedudbuddet. EIOPA s stærke hensigt om at overholde de gældende regler og forbedre sine processer understreges af, at: der blev nedsat et evalueringsudvalg for hver enkelt procedure, også selvom det ikke ville have været nødvendigt. EIOPA s mål med dette var at finde forskellige leverandører til forskellige områder som forberedelse til kommende åbne procedurer. Dette dokumenteres ved, at EIOPA for hver enkelt procedure opfordrede flere virksomheder end nødvendigt til at deltage i udbuddet. Grunden til, at leverandørerne forekom flere gange, var, at der kun indkom et begrænset antal bud. EIOPA ønskede at skabe en situation med reel konkurrence, og for at undgå, at en tilbudsgiver fremlagde en skræddersyet løsning, som ville føre til, at tilbudsgiveren var den eneste egnede kandidat i hovedudbuddet, besluttede EIOPA at opdele udbuddet i fire separate partier. 12. EIOPA noterede sig Rettens bemærkninger. I 2012 var de højeste prioriteter at værne om myndighedens aktiver i stedet for at gennemføre de underliggende procedurer, og dokumentationen af kontrolprocessen. EIOPA har i mellemtiden truffet korrigerende foranstaltninger. Der er afholdt kurser for nye medarbejdere med finansielt ansvar med henblik på at strømline processerne i forbindelse med aktiverne. EIOPA har desuden vedtaget retningslinjer for, hvordan processerne i forbindelse med aktiverne skal dokumenteres. Disse processer er for øjeblikket ved at blive gennemført. 13. EIOPA noterede sig Rettens bemærkninger. De it-relaterede fremførsler kan tilskrives myndighedens opstartsfase, da it-strategien først blev vedtaget i slutningen af 2011 og gennemførelsesplanen for samme først blev vedtaget i starten af Så snart opstartsfasen er afsluttet, vil it-udgifterne være mere jævnt fordelt over regnskabsåret, hvilket vil mindske risikoen for fremførsler betydeligt. EIOPA s svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013. med akademiets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013. med akademiets svar ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Sisnet (kommunikationsnet til udveksling af oplysninger mellem de nationale grænsekontrol-, told- og politimyndigheder) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

EIOPA12/237. Flerårigt arbejdsprogram for EIOPA

EIOPA12/237. Flerårigt arbejdsprogram for EIOPA 1 EIOPA12/237 Flerårigt arbejdsprogram for EIOPA 20122014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Reguleringsopgaver... 3 3. Tilsynsopgaver... 5 4. Forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation... 6

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Beretning om revisionen af Den Europæiske Centralbanks forvaltning af sit CO 2 -fodaftryk

Beretning om revisionen af Den Europæiske Centralbanks forvaltning af sit CO 2 -fodaftryk ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Analyse af de mulige besparelser for EU's budget, hvis Europa-Parlamentet samlede sine aktiviteter

Analyse af de mulige besparelser for EU's budget, hvis Europa-Parlamentet samlede sine aktiviteter ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Beretning om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i regnskabsåret 2008:

Beretning om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i regnskabsåret 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere