Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013"

Transkript

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 INDLEDNING 1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (herefter "myndigheden" eller "EIOPA"), der ligger i Frankfurt, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/ Myndigheden har til opgave at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede 2. Myndigheden blev oprettet den 1. januar OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i myndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser. REVISIONSERKLÆRING 3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten: 1 2 EUT L 331 af , s. 48. En oversigt over myndighedens beføjelser og virksomhed vises i bilag II til orientering.

3 3 a) revideret myndighedens årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen 3 og beretningen om budgetgennemførelsen 4 for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2013, og b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. Ledelsens ansvar 4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for myndigheden, som giver et retvisende billede, og for, at de transaktioner, som ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige 5 : a) Ledelsens ansvar med hensyn til myndighedens årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt 6, og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender myndighedens årsregnskab, når myndighedens regnskabsfører har Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger. Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen. Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af , s. 42). De regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og, når det er relevant, på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

4 4 udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af myndighedens finansielle stilling. b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler. Revisors ansvar 5. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet 7 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's internationale revisionsstandarder og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer. Ifølge disse standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om myndighedens årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner 7 Artikel 107 i forordning (EU) nr. 1271/2013.

5 5 i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. 7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne revisionserklæring. Erklæring om regnskabernes rigtighed 8. Det er Rettens opfattelse, at myndighedens årsregnskab i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dens finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dens transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet 9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for myndighedens årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 10. Kommentarerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl.

6 6 BEMÆRKNINGER OM INTERNE KONTROLLER 11. Styrelsesudvalget vedtog myndighedens 16 standarder for intern kontrol i marts Ved regnskabsårets udgang var de under gennemførelse på grundlag af en klar handlingsplan, der var aftalt med Kommissionens Interne Revisionstjeneste. 12. De retlige forpligtelser var ikke altid anvist af behørigt bemyndigede ved delegation, og i forbindelse med dem var der ikke altid på forhånd indgået en behørigt anvist budgetforpligtelse. Dette viser, at der er behov for en bedre definition af finanskredsløb og en bedre overensstemmelse med finanskredsløb i henhold til finansforordningen. BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 13. Der var samlet set indgået forpligtelser for 95 % af bevillingerne. Niveauet for forpligtede bevillinger, der blev fremført, steg imidlertid yderligere sammenlignet med tidligere år og var højt: 5,2 millioner euro (28 %), navnlig for så vidt angår afsnit II: 1,0 millioner euro (30 %) og afsnit III: 3,7 millioner euro (85 %). Dette skyldtes især specifikke kontrakter til en samlet værdi af 3 millioner euro, der blev underskrevet sent på året, og som navnlig vedrørte udvikling og vedligeholdelse af en europæisk database (2,6 millioner euro) og andre IT-tjenesteydelser til levering i Forpligtelserne i den forbindelse er lovlige og formelt rigtige, og det, at en så beskeden andel af fremførslerne fra 2012 bortfaldt, bekræfter, at der var tale om forsvarlige skøn, men omfanget af 2013-bevillinger, der blev brugt til at dække aktiviteter i 2014, er i strid med budgetprincippet om etårighed. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS BEMÆRKNINGER 14. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Rettens bemærkninger i de foregående år, vises i bilag I.

7 7 Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 8. juli På Revisionsrettens vegne Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Formand

8 1 BILAG I Opfølgning på de foregående års bemærkninger År Rettens bemærkninger Myndighedens budget for regnskabsåret 2011 beløb sig til 10,7 millioner euro. I overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, i dens oprettelsesforordning blev budgettet for 2011 for 55 %'s vedkommende finansieret med bidragene fra medlemsstaterne og EFTA-landene og for 45 %'s vedkommende over Unionens budget. Ved udgangen af 2011 regnskabsførte myndigheden et positivt resultat af budgetgennemførelsen på 2,8 millioner euro. I overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser blev det fulde beløb opført i regnskabet som en gæld til Europa- Kommissionen. De indkøbsprocedurer, Retten gennemgik, stemte ikke fuldt ud overens med bestemmelserne i den almindelige finansforordning. De tildelingskriterier, der blev anvendt i forbindelse med fem indkøb af IT-udstyr (til i alt euro), var ikke opstillet på forhånd, og der blev ikke indgået skriftlige kontrakter. I et andet tilfælde var tildelingskriterierne i forbindelse med rekrutteringstjenester ( euro) blevet anvendt forkert. Myndigheden bør sikre, at alle nye kontrakter tildeles i fuld overensstemmelse med EU-reglerne for offentlige indkøb. Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet Afsluttet

9 2 År Rettens bemærkninger Myndigheden bør forbedre sine ansættelsesprocedurers gennemsigtighed: Tærskelpointene for adgang til de skriftlige prøver og samtalerne eller for optagelse på listen over egnede ansøgere samt spørgsmålene til den mundtlige og den skriftlige prøve var ikke fastlagt, før ansøgningerne blev gennemgået, og ansættelsesmyndigheden havde ikke truffet afgørelse om udpegning af udvælgelseskomitéer. EIOPA har forbedret sine indkøbsprocedurer med henblik på fuld overholdelse af EU's regler for offentlige indkøb. Én kontrakt vedrørende udformning af en finansiel database blev imidlertid opdelt i fire partier på hver euro, som blev tildelt to selskaber. På grund af den samlede værdi af de tjenesteydelser, der skulle indkøbes til dette ene projekt ( euro), skulle der være afholdt offentligt eller begrænset udbud, og de pågældende forpligtelser og betalinger er således uretmæssige. Der blev foretaget en fysisk kontrol af aktiverne i maj og juni 2012, men der blev ikke udarbejdet en rapport om den fysiske kontrol. Myndigheden har ikke vedtaget nogen procedurer eller retningslinjer for fysisk kontrol af materielle aktiver. Omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2013, var meget stort under afsnit III (aktionsudgifter): 79 % af de samlede bevillinger. Dette skyldes hovedsagelig én kompleks og langvarig IT-indkøbsprocedure, der som planlagt førte til undertegnelse af en kontrakt på 2,2 millioner euro i december Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet Ikke relevant Afsluttet Ikke igangsat

10 1 BILAG II Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (Frankfurt am Main) Beføjelser og aktiviteter Unionens kompetenceområder i henhold til traktaten (Artikel 26, 114, 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) Myndighedens beføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af myndigheden, artikel 1, stk. 6, og artikel 8 om opgaver og beføjelser) - Oprettelse af det indre marked eller sikring af dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne. - Udarbejdelse af udkast til tekniske standarder som forberedende arbejde til almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, eller når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige. Mål At beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Opgaver - At bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse - at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder - at arbejde tæt sammen med ESRB - at tilrettelægge og gennemføre peerevalueringsanalyser af kompetente myndigheder - at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde - at foretage en økonomisk markedsanalyse med henblik på varetagelsen af sine opgaver - at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede - at bidrage til, at tilsynskollegierne fungerer konsekvent samt til overvågningen, vurderingen og målingen af systemiske risici, udviklingen og koordineringen af genopretnings- og afviklingsplaner, idet alle forsikringstagere, begunstigede og i hele Unionen sikres et højt beskyttelsesniveau - at udføre andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i andre lovgivningsmæssige retsakter - at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre oplysninger på sin hjemmeside i relation til sit aktivitetsområde - i nødvendigt omfang at overtage alle eksisterende og igangværende opgaver fra Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS). Ledelse (Forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af myndigheden: artikel 40-44: Tilsynsrådet, artikel 45-47: Styrelsesudvalget, artikel 48-50: Formanden, artikel 51-53: Den administrerende direktør) Tilsynsrådet Sammensætning Formanden (uden stemmeret), lederne af de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansielle institutioner i hver af medlemsstaterne (et medlem med stemmeret for hver medlemsstat), en repræsentant for Kommissionen (uden stemmeret), en repræsentant for Det Europæiske Råd for Systemiske Risici (uden stemmeret), en repræsentant for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, en repræsentant for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (begge uden stemmeret). Observatører kan gives adgang, og den administrerende direktør kan deltage i møderne (uden stemmeret).

11 2 Opgaver Myndighedens øverste beslutningsorgan. Styrelsesudvalget Sammensætning Myndighedens formand (med stemmeret) og seks medlemmer af tilsynsrådet (med stemmeret). En repræsentant for Europa-Kommissionen deltager i styrelsesudvalgets møder med ret til at stemme i budgetspørgsmål. Den administrerende direktør deltager i styrelsesudvalgets møder uden stemmeret. Opgaver Styrelsesudvalget sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med forordning nr. 1094/2010. Myndighedens formand Repræsenterer myndigheden, forbereder tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og styrelsesudvalget. Myndighedens administrerende direktør Er ansvarlig for myndighedens ledelse og for gennemførelsen af myndighedens årlige arbejdsprogram og budget. Forbereder styrelsesudvalgets arbejde og udarbejder budgettet og arbejdsprogrammet. Kvalitetskontroludvalget Sammensætning Myndighedens formands suppleant (formand) og to medlemmer af styrelsesudvalget. Den administrerende direktør deltager som observatør. Opgaver At føre tilsyn med gennemførelsen af de interne procedurer og afgørelser og vurdere, om den er hensigtsmæssig. Ekstern revision Den Europæiske Revisionsret. Intern revision Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS). Dechargemyndighed Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. Myndighedens disponible ressourcer i 2013 (2012) Endeligt budget Endelige budgetbevillinger: ( ) euro Stillingsfortegnelsen Vedtægtsomfattet personale: 80 (69) stillinger i stillingsfortegnelsen, heraf besat: 80 (69) Stillingsfortegnelsen 100 % (100 %) gennemført Kontraktansatte: 22 (12) stillinger planlagt i budgettet, 19 (14) besat Udstationerede nationale eksperter: 12 (8) stillinger planlagt i budgettet, heraf besat:11 (8) I alt: 110 (91) ansatte Produkter og tjenesteydelser i 2013 Reguleringsopgaver - Fire offentlige høringer vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til forsikring. - Udstedelse af fire vejledninger vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til forsikring. - Godkendelse af en gennemførelsesmæssig teknisk standard vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til arbejdsmarkedspensioner. - Arbejdsdokument om langsigtede investeringer.

12 3 - Rapport til Kommissionen om langsigtede investeringer. - Undersøgelse af kvantitative virkninger inden for området arbejdsmarkedspensioner. - Rapport om information til medlemmer af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. - Arbejdsdokument inden for området personlige pensioner. - Offentliggørelse af register over arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og database over pensionsordninger og -produkter. - Udvælgelse af to interessentgrupper vedrørende forsikring og genforsikring samt arbejdsmarkedspensioner. - Rapporter om tavshedspligt- og gabanalyse for Australien, Chile, Kina, Hongkong, Israel, Mexico, Singapore, Sydafrika. - Aftalememorandum underskrevet mellem EIOPA og Verdensbanken. Tilsynsopgaver - Deltagelse i tilsynskollegiemøder og/eller telefonkonferencer for 82 koncerner. - Deltagelse i fire fælles inspektioner på stedet. - Indsamling og formidling af praktiske løsninger og eksempler inden for tre områder (koordineringsaftaler, kollegiearbejdsplaner, fortrolighedsklausuler og -processer). - Afholdelse af to events for koncerntilsynsførende. - Formidling af en struktur for en tilgang til vurdering af koncernrisici. - Formidling af handlingsplanen for kollegierne En midtvejsrapport og rapport pr. årets udgang om kollegiernes funktionsmåde og en oversigt over opfyldelsen af målene i handlingsplanen De koncerntilsynsførende fik udleveret et uddrag af de forberedende retningslinjer med en liste over de retningslinjer, der er relevante for drøftelse og vurdering i kollegierne. - Den løbende opdatering af Helsinki Plus-listen på det fortrolige område på EIOPA's websted og offentliggørelse af et resumé på den offentligt tilgængelige del af EIOPA's websted. - Tilrettelæggelse af seks møder (besøg) mellem EIOPA's tilsynspersonale og de tilsynsmyndigheder, der er involveret i koncerntilsyn enten som koncerntilsynsførende eller som værtslandets tilsynsmyndighed i de enkelte lande. Forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation - Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling. - Rapport om bedste praksis i forsikringsformidleres klagebehandling. - Rapport om forbrugertendenser. - Revideret metoderapport om indsamling, analyse og rapportering af forbrugertendenser. - Rapport om gode tilsynspraksis for så vidt angår krav til distributører af forsikringsprodukters viden og kompetencer (inklusive offentlig høring). - Udtalelse om betalingsforsikring. - Baggrundsnotat om betalingsforsikring. - Udtalelse om foranstaltninger til beskyttelse af begunstigede for så vidt angår livsforsikringsaftaler. - Debatoplæg om et udkast til en rapport om gode praksis for sammenligningswebsteder. - Arbejdsdokument om muligheden for et indre marked for personlige pensionsprodukter i EU (tilsyns- og forbrugerbeskyttelse). Fælles tilsynskultur - Tre tværsektorielle seminarer. - Sytten seminarer for nationale kompetente myndigheder. - Afsluttet tre peerevalueringer, igangsat to nye peerevalueringer, igangsat en opfølgning af en peerevaluering og optimeret proceduren for anvendelse af peerevalueringsmetodologien. Finansiel stabilitet - To halvårlige rapporter om finansiel stabilitet.

13 4 - Forberedelse af en europadækkende stresstest for forsikringssektoren (testen udsat på grund af "Long-Term Guarantee Assessment"). - Udarbejdelse af en risikotavle ("Risk Dashboard") hvert kvartal. - Afslutning af "Long-Term Guarantee Assessment" og aflevering af en rapport til deltagerne i trepartsforhandlingerne. - Offentliggørelse af reviderede årlige forsikringsstatistikker. Krisestyring - Færdiggørelse af en omfattende ramme for beslutningstagningen med detaljeret fastlæggelse af de procedurer, myndigheden vil følge i forbindelse med kriseforegribelse og ledelsesansvar. - Afslutning af krisestyringstaskforcens mandat og nedlæggelse af taskforcen. - Udformning af en EIOPA-udtalelse om den tilsynsmæssige reaktion på en længere periode med lave rentesatser. - Detaljeret bidrag til Rådet for Finansiel Stabilitets høring om genopretning og afvikling af finansielle institutioner, der ikke er banker. - Offentliggørelse af en undersøgelsesrapport om de nationale tilsynsmyndigheders beredskab med hensyn til kriseforebyggelse, -styring og - løsning. Eksterne forbindelser - Ti møder med interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger - herunder ét fælles med styrelsesrådet, tolv officielle udtalelser og feedbackerklæringer om offentlige dokumenter, seks dokumenter på eget initiativ og tre svar på uformelle konsultationer. - Cirka tyve dialoger om lovgivning og tilsyn med tilsynsførende og tilsynssammenslutninger i tredjelande i Australasien, Latin- og Nordamerika, Sydafrika, Island og Schweiz. Aktiv deltagelse i og bidrag til IAIS Technical and Executive Committee, Financial Stability Committee, Solvency & Actuarial Subcommittee, udvikling af Insurance Global Capital Requirements (Field Testing Task Force/Higher Loss Absorbency Task Force) og IAIS Annual Conference. - EU-US-dialogprojekt: regelmæssige møder i styringsudvalget, planmæssige fremskridt i de tekniske udvalg og et offentligt arrangement i Washington DC. - Ækvivalens: Mangelanalyse af (gen)forsikringsordningerne i Australien, Chile, Kina, Hongkong, Israel, Mexico, Singapore og Sydafrika, inklusive en fuld tavshedspligtvurdering, som grundlag for en kommissionsafgørelse om overgangsforanstaltninger vedrørende ækvivalens. Igangsætning af vurdering af tavshedspligt i ti lande i Central- og Østeuropa. Undertegnelse af det multilaterale aftalememorandum om tilsynsmæssigt samarbejde mellem EIOPA-medlemmer og Bermuda Monetary Authority (BMA). - Aftalememorandum underskrevet mellem EIOPA og Verdensbanken. Konferencer/andre offentlige arrangementer Seks konferencer og arrangementer ("Conference on Global Insurance Supervision (GIS)", resultater af "QIS (Quantitative Impact Study) for Pensions", offentlige arrangementer vedrørende personlige pensioner og sponsorstøtte, den årlige EIOPA-konference og den tredje forbrugerbeskyttelsesdag). Kilde: Myndigheden.

14 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) MYNDIGHEDENS SVAR 11. EIOPA erkender dette forhold og deler Rettens betænkeligheder. Der ligger dog et solidt forretningsmæssigt rationale bag både beslutningen om at gennemføre en udbudsprocedure og at gøre det i fire separate partier, nemlig at få større indsigt i, hvordan vores system udformes, og dermed mindske risikoen for at indkøbe en forkert tjeneste og et forkert produkt og sikre tilstrækkelig konkurrence i processens vigtigste fase, nemlig hovedudbuddet. EIOPA s stærke hensigt om at overholde de gældende regler og forbedre sine processer understreges af, at: der blev nedsat et evalueringsudvalg for hver enkelt procedure, også selvom det ikke ville have været nødvendigt. EIOPA s mål med dette var at finde forskellige leverandører til forskellige områder som forberedelse til kommende åbne procedurer. Dette dokumenteres ved, at EIOPA for hver enkelt procedure opfordrede flere virksomheder end nødvendigt til at deltage i udbuddet. Grunden til, at leverandørerne forekom flere gange, var, at der kun indkom et begrænset antal bud. EIOPA ønskede at skabe en situation med reel konkurrence, og for at undgå, at en tilbudsgiver fremlagde en skræddersyet løsning, som ville føre til, at tilbudsgiveren var den eneste egnede kandidat i hovedudbuddet, besluttede EIOPA at opdele udbuddet i fire separate partier. 12. EIOPA noterede sig Rettens bemærkninger. I 2012 var de højeste prioriteter at værne om myndighedens aktiver i stedet for at gennemføre de underliggende procedurer, og dokumentationen af kontrolprocessen. EIOPA har i mellemtiden truffet korrigerende foranstaltninger. Der er afholdt kurser for nye medarbejdere med finansielt ansvar med henblik på at strømline processerne i forbindelse med aktiverne. EIOPA har desuden vedtaget retningslinjer for, hvordan processerne i forbindelse med aktiverne skal dokumenteres. Disse processer er for øjeblikket ved at blive gennemført. 13. EIOPA noterede sig Rettens bemærkninger. De it-relaterede fremførsler kan tilskrives myndighedens opstartsfase, da it-strategien først blev vedtaget i slutningen af 2011 og gennemførelsesplanen for samme først blev vedtaget i starten af Så snart opstartsfasen er afsluttet, vil it-udgifterne være mere jævnt fordelt over regnskabsåret, hvilket vil mindske risikoen for fremførsler betydeligt. EIOPA s svar

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1 SSM-kvartalsrapport Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen I 2014 vil alle ECB publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel. 2014 / 1 Den Europæiske Centralbank, 2014

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere