Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013"

Transkript

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 med myndighedens svar 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 INDLEDNING 1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (herefter "myndigheden" eller "EIOPA"), der ligger i Frankfurt, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/ Myndigheden har til opgave at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede 2. Myndigheden blev oprettet den 1. januar OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i myndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af ledelsens udtalelser. REVISIONSERKLÆRING 3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten: 1 2 EUT L 331 af , s. 48. En oversigt over myndighedens beføjelser og virksomhed vises i bilag II til orientering.

3 3 a) revideret myndighedens årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen 3 og beretningen om budgetgennemførelsen 4 for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2013, og b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. Ledelsens ansvar 4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for myndigheden, som giver et retvisende billede, og for, at de transaktioner, som ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige 5 : a) Ledelsens ansvar med hensyn til myndighedens årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt 6, og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender myndighedens årsregnskab, når myndighedens regnskabsfører har Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger. Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen. Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af , s. 42). De regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og, når det er relevant, på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board.

4 4 udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af myndighedens finansielle stilling. b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler. Revisors ansvar 5. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet 7 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's internationale revisionsstandarder og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer. Ifølge disse standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om myndighedens årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner 7 Artikel 107 i forordning (EU) nr. 1271/2013.

5 5 i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. 7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne revisionserklæring. Erklæring om regnskabernes rigtighed 8. Det er Rettens opfattelse, at myndighedens årsregnskab i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dens finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dens transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet 9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for myndighedens årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 10. Kommentarerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl.

6 6 BEMÆRKNINGER OM INTERNE KONTROLLER 11. Styrelsesudvalget vedtog myndighedens 16 standarder for intern kontrol i marts Ved regnskabsårets udgang var de under gennemførelse på grundlag af en klar handlingsplan, der var aftalt med Kommissionens Interne Revisionstjeneste. 12. De retlige forpligtelser var ikke altid anvist af behørigt bemyndigede ved delegation, og i forbindelse med dem var der ikke altid på forhånd indgået en behørigt anvist budgetforpligtelse. Dette viser, at der er behov for en bedre definition af finanskredsløb og en bedre overensstemmelse med finanskredsløb i henhold til finansforordningen. BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 13. Der var samlet set indgået forpligtelser for 95 % af bevillingerne. Niveauet for forpligtede bevillinger, der blev fremført, steg imidlertid yderligere sammenlignet med tidligere år og var højt: 5,2 millioner euro (28 %), navnlig for så vidt angår afsnit II: 1,0 millioner euro (30 %) og afsnit III: 3,7 millioner euro (85 %). Dette skyldtes især specifikke kontrakter til en samlet værdi af 3 millioner euro, der blev underskrevet sent på året, og som navnlig vedrørte udvikling og vedligeholdelse af en europæisk database (2,6 millioner euro) og andre IT-tjenesteydelser til levering i Forpligtelserne i den forbindelse er lovlige og formelt rigtige, og det, at en så beskeden andel af fremførslerne fra 2012 bortfaldt, bekræfter, at der var tale om forsvarlige skøn, men omfanget af 2013-bevillinger, der blev brugt til at dække aktiviteter i 2014, er i strid med budgetprincippet om etårighed. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS BEMÆRKNINGER 14. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Rettens bemærkninger i de foregående år, vises i bilag I.

7 7 Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 8. juli På Revisionsrettens vegne Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Formand

8 1 BILAG I Opfølgning på de foregående års bemærkninger År Rettens bemærkninger Myndighedens budget for regnskabsåret 2011 beløb sig til 10,7 millioner euro. I overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, i dens oprettelsesforordning blev budgettet for 2011 for 55 %'s vedkommende finansieret med bidragene fra medlemsstaterne og EFTA-landene og for 45 %'s vedkommende over Unionens budget. Ved udgangen af 2011 regnskabsførte myndigheden et positivt resultat af budgetgennemførelsen på 2,8 millioner euro. I overensstemmelse med dens finansielle bestemmelser blev det fulde beløb opført i regnskabet som en gæld til Europa- Kommissionen. De indkøbsprocedurer, Retten gennemgik, stemte ikke fuldt ud overens med bestemmelserne i den almindelige finansforordning. De tildelingskriterier, der blev anvendt i forbindelse med fem indkøb af IT-udstyr (til i alt euro), var ikke opstillet på forhånd, og der blev ikke indgået skriftlige kontrakter. I et andet tilfælde var tildelingskriterierne i forbindelse med rekrutteringstjenester ( euro) blevet anvendt forkert. Myndigheden bør sikre, at alle nye kontrakter tildeles i fuld overensstemmelse med EU-reglerne for offentlige indkøb. Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet Afsluttet

9 2 År Rettens bemærkninger Myndigheden bør forbedre sine ansættelsesprocedurers gennemsigtighed: Tærskelpointene for adgang til de skriftlige prøver og samtalerne eller for optagelse på listen over egnede ansøgere samt spørgsmålene til den mundtlige og den skriftlige prøve var ikke fastlagt, før ansøgningerne blev gennemgået, og ansættelsesmyndigheden havde ikke truffet afgørelse om udpegning af udvælgelseskomitéer. EIOPA har forbedret sine indkøbsprocedurer med henblik på fuld overholdelse af EU's regler for offentlige indkøb. Én kontrakt vedrørende udformning af en finansiel database blev imidlertid opdelt i fire partier på hver euro, som blev tildelt to selskaber. På grund af den samlede værdi af de tjenesteydelser, der skulle indkøbes til dette ene projekt ( euro), skulle der være afholdt offentligt eller begrænset udbud, og de pågældende forpligtelser og betalinger er således uretmæssige. Der blev foretaget en fysisk kontrol af aktiverne i maj og juni 2012, men der blev ikke udarbejdet en rapport om den fysiske kontrol. Myndigheden har ikke vedtaget nogen procedurer eller retningslinjer for fysisk kontrol af materielle aktiver. Omfanget af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2013, var meget stort under afsnit III (aktionsudgifter): 79 % af de samlede bevillinger. Dette skyldes hovedsagelig én kompleks og langvarig IT-indkøbsprocedure, der som planlagt førte til undertegnelse af en kontrakt på 2,2 millioner euro i december Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) Afsluttet Ikke relevant Afsluttet Ikke igangsat

10 1 BILAG II Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (Frankfurt am Main) Beføjelser og aktiviteter Unionens kompetenceområder i henhold til traktaten (Artikel 26, 114, 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) Myndighedens beføjelser (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af myndigheden, artikel 1, stk. 6, og artikel 8 om opgaver og beføjelser) - Oprettelse af det indre marked eller sikring af dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne. - Udarbejdelse af udkast til tekniske standarder som forberedende arbejde til almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, eller når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige. Mål At beskytte offentlige interesser ved at bidrage til det finansielle systems stabilitet og effektivitet på kort, mellemlang og lang sigt af hensyn til Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. Opgaver - At bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse - at bidrage til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder - at arbejde tæt sammen med ESRB - at tilrettelægge og gennemføre peerevalueringsanalyser af kompetente myndigheder - at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde - at foretage en økonomisk markedsanalyse med henblik på varetagelsen af sine opgaver - at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede - at bidrage til, at tilsynskollegierne fungerer konsekvent samt til overvågningen, vurderingen og målingen af systemiske risici, udviklingen og koordineringen af genopretnings- og afviklingsplaner, idet alle forsikringstagere, begunstigede og i hele Unionen sikres et højt beskyttelsesniveau - at udføre andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i andre lovgivningsmæssige retsakter - at offentliggøre og regelmæssigt ajourføre oplysninger på sin hjemmeside i relation til sit aktivitetsområde - i nødvendigt omfang at overtage alle eksisterende og igangværende opgaver fra Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS). Ledelse (Forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af myndigheden: artikel 40-44: Tilsynsrådet, artikel 45-47: Styrelsesudvalget, artikel 48-50: Formanden, artikel 51-53: Den administrerende direktør) Tilsynsrådet Sammensætning Formanden (uden stemmeret), lederne af de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansielle institutioner i hver af medlemsstaterne (et medlem med stemmeret for hver medlemsstat), en repræsentant for Kommissionen (uden stemmeret), en repræsentant for Det Europæiske Råd for Systemiske Risici (uden stemmeret), en repræsentant for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, en repræsentant for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (begge uden stemmeret). Observatører kan gives adgang, og den administrerende direktør kan deltage i møderne (uden stemmeret).

11 2 Opgaver Myndighedens øverste beslutningsorgan. Styrelsesudvalget Sammensætning Myndighedens formand (med stemmeret) og seks medlemmer af tilsynsrådet (med stemmeret). En repræsentant for Europa-Kommissionen deltager i styrelsesudvalgets møder med ret til at stemme i budgetspørgsmål. Den administrerende direktør deltager i styrelsesudvalgets møder uden stemmeret. Opgaver Styrelsesudvalget sikrer, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver i overensstemmelse med forordning nr. 1094/2010. Myndighedens formand Repræsenterer myndigheden, forbereder tilsynsrådets arbejde og leder møderne i tilsynsrådet og styrelsesudvalget. Myndighedens administrerende direktør Er ansvarlig for myndighedens ledelse og for gennemførelsen af myndighedens årlige arbejdsprogram og budget. Forbereder styrelsesudvalgets arbejde og udarbejder budgettet og arbejdsprogrammet. Kvalitetskontroludvalget Sammensætning Myndighedens formands suppleant (formand) og to medlemmer af styrelsesudvalget. Den administrerende direktør deltager som observatør. Opgaver At føre tilsyn med gennemførelsen af de interne procedurer og afgørelser og vurdere, om den er hensigtsmæssig. Ekstern revision Den Europæiske Revisionsret. Intern revision Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS). Dechargemyndighed Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. Myndighedens disponible ressourcer i 2013 (2012) Endeligt budget Endelige budgetbevillinger: ( ) euro Stillingsfortegnelsen Vedtægtsomfattet personale: 80 (69) stillinger i stillingsfortegnelsen, heraf besat: 80 (69) Stillingsfortegnelsen 100 % (100 %) gennemført Kontraktansatte: 22 (12) stillinger planlagt i budgettet, 19 (14) besat Udstationerede nationale eksperter: 12 (8) stillinger planlagt i budgettet, heraf besat:11 (8) I alt: 110 (91) ansatte Produkter og tjenesteydelser i 2013 Reguleringsopgaver - Fire offentlige høringer vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til forsikring. - Udstedelse af fire vejledninger vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til forsikring. - Godkendelse af en gennemførelsesmæssig teknisk standard vedrørende myndighedens aktiviteter i relation til arbejdsmarkedspensioner. - Arbejdsdokument om langsigtede investeringer.

12 3 - Rapport til Kommissionen om langsigtede investeringer. - Undersøgelse af kvantitative virkninger inden for området arbejdsmarkedspensioner. - Rapport om information til medlemmer af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. - Arbejdsdokument inden for området personlige pensioner. - Offentliggørelse af register over arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og database over pensionsordninger og -produkter. - Udvælgelse af to interessentgrupper vedrørende forsikring og genforsikring samt arbejdsmarkedspensioner. - Rapporter om tavshedspligt- og gabanalyse for Australien, Chile, Kina, Hongkong, Israel, Mexico, Singapore, Sydafrika. - Aftalememorandum underskrevet mellem EIOPA og Verdensbanken. Tilsynsopgaver - Deltagelse i tilsynskollegiemøder og/eller telefonkonferencer for 82 koncerner. - Deltagelse i fire fælles inspektioner på stedet. - Indsamling og formidling af praktiske løsninger og eksempler inden for tre områder (koordineringsaftaler, kollegiearbejdsplaner, fortrolighedsklausuler og -processer). - Afholdelse af to events for koncerntilsynsførende. - Formidling af en struktur for en tilgang til vurdering af koncernrisici. - Formidling af handlingsplanen for kollegierne En midtvejsrapport og rapport pr. årets udgang om kollegiernes funktionsmåde og en oversigt over opfyldelsen af målene i handlingsplanen De koncerntilsynsførende fik udleveret et uddrag af de forberedende retningslinjer med en liste over de retningslinjer, der er relevante for drøftelse og vurdering i kollegierne. - Den løbende opdatering af Helsinki Plus-listen på det fortrolige område på EIOPA's websted og offentliggørelse af et resumé på den offentligt tilgængelige del af EIOPA's websted. - Tilrettelæggelse af seks møder (besøg) mellem EIOPA's tilsynspersonale og de tilsynsmyndigheder, der er involveret i koncerntilsyn enten som koncerntilsynsførende eller som værtslandets tilsynsmyndighed i de enkelte lande. Forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation - Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling. - Rapport om bedste praksis i forsikringsformidleres klagebehandling. - Rapport om forbrugertendenser. - Revideret metoderapport om indsamling, analyse og rapportering af forbrugertendenser. - Rapport om gode tilsynspraksis for så vidt angår krav til distributører af forsikringsprodukters viden og kompetencer (inklusive offentlig høring). - Udtalelse om betalingsforsikring. - Baggrundsnotat om betalingsforsikring. - Udtalelse om foranstaltninger til beskyttelse af begunstigede for så vidt angår livsforsikringsaftaler. - Debatoplæg om et udkast til en rapport om gode praksis for sammenligningswebsteder. - Arbejdsdokument om muligheden for et indre marked for personlige pensionsprodukter i EU (tilsyns- og forbrugerbeskyttelse). Fælles tilsynskultur - Tre tværsektorielle seminarer. - Sytten seminarer for nationale kompetente myndigheder. - Afsluttet tre peerevalueringer, igangsat to nye peerevalueringer, igangsat en opfølgning af en peerevaluering og optimeret proceduren for anvendelse af peerevalueringsmetodologien. Finansiel stabilitet - To halvårlige rapporter om finansiel stabilitet.

13 4 - Forberedelse af en europadækkende stresstest for forsikringssektoren (testen udsat på grund af "Long-Term Guarantee Assessment"). - Udarbejdelse af en risikotavle ("Risk Dashboard") hvert kvartal. - Afslutning af "Long-Term Guarantee Assessment" og aflevering af en rapport til deltagerne i trepartsforhandlingerne. - Offentliggørelse af reviderede årlige forsikringsstatistikker. Krisestyring - Færdiggørelse af en omfattende ramme for beslutningstagningen med detaljeret fastlæggelse af de procedurer, myndigheden vil følge i forbindelse med kriseforegribelse og ledelsesansvar. - Afslutning af krisestyringstaskforcens mandat og nedlæggelse af taskforcen. - Udformning af en EIOPA-udtalelse om den tilsynsmæssige reaktion på en længere periode med lave rentesatser. - Detaljeret bidrag til Rådet for Finansiel Stabilitets høring om genopretning og afvikling af finansielle institutioner, der ikke er banker. - Offentliggørelse af en undersøgelsesrapport om de nationale tilsynsmyndigheders beredskab med hensyn til kriseforebyggelse, -styring og - løsning. Eksterne forbindelser - Ti møder med interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger - herunder ét fælles med styrelsesrådet, tolv officielle udtalelser og feedbackerklæringer om offentlige dokumenter, seks dokumenter på eget initiativ og tre svar på uformelle konsultationer. - Cirka tyve dialoger om lovgivning og tilsyn med tilsynsførende og tilsynssammenslutninger i tredjelande i Australasien, Latin- og Nordamerika, Sydafrika, Island og Schweiz. Aktiv deltagelse i og bidrag til IAIS Technical and Executive Committee, Financial Stability Committee, Solvency & Actuarial Subcommittee, udvikling af Insurance Global Capital Requirements (Field Testing Task Force/Higher Loss Absorbency Task Force) og IAIS Annual Conference. - EU-US-dialogprojekt: regelmæssige møder i styringsudvalget, planmæssige fremskridt i de tekniske udvalg og et offentligt arrangement i Washington DC. - Ækvivalens: Mangelanalyse af (gen)forsikringsordningerne i Australien, Chile, Kina, Hongkong, Israel, Mexico, Singapore og Sydafrika, inklusive en fuld tavshedspligtvurdering, som grundlag for en kommissionsafgørelse om overgangsforanstaltninger vedrørende ækvivalens. Igangsætning af vurdering af tavshedspligt i ti lande i Central- og Østeuropa. Undertegnelse af det multilaterale aftalememorandum om tilsynsmæssigt samarbejde mellem EIOPA-medlemmer og Bermuda Monetary Authority (BMA). - Aftalememorandum underskrevet mellem EIOPA og Verdensbanken. Konferencer/andre offentlige arrangementer Seks konferencer og arrangementer ("Conference on Global Insurance Supervision (GIS)", resultater af "QIS (Quantitative Impact Study) for Pensions", offentlige arrangementer vedrørende personlige pensioner og sponsorstøtte, den årlige EIOPA-konference og den tredje forbrugerbeskyttelsesdag). Kilde: Myndigheden.

14 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) MYNDIGHEDENS SVAR 11. EIOPA erkender dette forhold og deler Rettens betænkeligheder. Der ligger dog et solidt forretningsmæssigt rationale bag både beslutningen om at gennemføre en udbudsprocedure og at gøre det i fire separate partier, nemlig at få større indsigt i, hvordan vores system udformes, og dermed mindske risikoen for at indkøbe en forkert tjeneste og et forkert produkt og sikre tilstrækkelig konkurrence i processens vigtigste fase, nemlig hovedudbuddet. EIOPA s stærke hensigt om at overholde de gældende regler og forbedre sine processer understreges af, at: der blev nedsat et evalueringsudvalg for hver enkelt procedure, også selvom det ikke ville have været nødvendigt. EIOPA s mål med dette var at finde forskellige leverandører til forskellige områder som forberedelse til kommende åbne procedurer. Dette dokumenteres ved, at EIOPA for hver enkelt procedure opfordrede flere virksomheder end nødvendigt til at deltage i udbuddet. Grunden til, at leverandørerne forekom flere gange, var, at der kun indkom et begrænset antal bud. EIOPA ønskede at skabe en situation med reel konkurrence, og for at undgå, at en tilbudsgiver fremlagde en skræddersyet løsning, som ville føre til, at tilbudsgiveren var den eneste egnede kandidat i hovedudbuddet, besluttede EIOPA at opdele udbuddet i fire separate partier. 12. EIOPA noterede sig Rettens bemærkninger. I 2012 var de højeste prioriteter at værne om myndighedens aktiver i stedet for at gennemføre de underliggende procedurer, og dokumentationen af kontrolprocessen. EIOPA har i mellemtiden truffet korrigerende foranstaltninger. Der er afholdt kurser for nye medarbejdere med finansielt ansvar med henblik på at strømline processerne i forbindelse med aktiverne. EIOPA har desuden vedtaget retningslinjer for, hvordan processerne i forbindelse med aktiverne skal dokumenteres. Disse processer er for øjeblikket ved at blive gennemført. 13. EIOPA noterede sig Rettens bemærkninger. De it-relaterede fremførsler kan tilskrives myndighedens opstartsfase, da it-strategien først blev vedtaget i slutningen af 2011 og gennemførelsesplanen for samme først blev vedtaget i starten af Så snart opstartsfasen er afsluttet, vil it-udgifterne være mere jævnt fordelt over regnskabsåret, hvilket vil mindske risikoen for fremførsler betydeligt. EIOPA s svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2014 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Revisionsrettens beretning om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i

Revisionsrettens beretning om effektiviteten af Den Europæiske Centralbanks forvaltning i TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF IL-QORTI EWROPEA TA L-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013. ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint for regnskabsåret 2013

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint for regnskabsåret 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013. med akademiets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013. med akademiets svar ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/39)

BERETNING (2016/C 449/39) C 449/208 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Den Europæiske Revisionsrets holdning til Kommissionens rapport om foranstaltninger til bekæmpelse af korruption

Den Europæiske Revisionsrets holdning til Kommissionens rapport om foranstaltninger til bekæmpelse af korruption ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING...

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING... 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/15 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING..........................................................

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/66 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 15.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2010, med kontorets svar (2011/C

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Sisnet (kommunikationsnet til udveksling af oplysninger mellem de nationale grænsekontrol-, told- og politimyndigheder) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store ITsystemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-lisa) for regnskabsåret 2016 med

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

EIOPA12/237. Flerårigt arbejdsprogram for EIOPA

EIOPA12/237. Flerårigt arbejdsprogram for EIOPA 1 EIOPA12/237 Flerårigt arbejdsprogram for EIOPA 20122014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Reguleringsopgaver... 3 3. Tilsynsopgaver... 5 4. Forbrugerbeskyttelse og finansiel innovation... 6

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Beretning om revisionen af Den Europæiske Centralbanks forvaltning af sit CO 2 -fodaftryk

Beretning om revisionen af Den Europæiske Centralbanks forvaltning af sit CO 2 -fodaftryk ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

ÅRSBERETNING Sammendrag (DA)

ÅRSBERETNING Sammendrag (DA) ÅRSBERETNING 2011 Sammendrag (DA) Sammendrag Sammendrag I 2011 påbegyndte Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) sit arbejde som europæisk tilsynsmyndighed.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Analyse af de mulige besparelser for EU's budget, hvis Europa-Parlamentet samlede sine aktiviteter

Analyse af de mulige besparelser for EU's budget, hvis Europa-Parlamentet samlede sine aktiviteter ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

EIOPA-MB-16/ januar EIOPA Arbejdsprogram 2016

EIOPA-MB-16/ januar EIOPA Arbejdsprogram 2016 EIOPA-MB-16/016 11. januar 2016 EIOPA Arbejdsprogram 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definerede prioriteter for 2016... 3 EIOPA's arbejdsprogram 2016... 4 Gennemsigtig prioritering... 8 2 Indledning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere