Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen Magistrenes Pensionskasse Topdanmark Livsforsikring A/S Topdanmark Livsforsikring II A/S Topdanmark Livsforsikring V A/S AP Pension Lægernes Pensionskasse Nordea Pension PFA Ejendomme A/S Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Codan Pension Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse* Pensionskassen for Bioanalytikere* Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter* Pensionskassen for Jordemødre* Pensionskassen for Kontorfunktionærer* Pensionskassen for Lægesekretærer* Pensionskassen for Sygeplejesker* Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger* Pensionskassen for Økonomaer m.v.* PKA+Pension Forsikringsselskab A/S har meddelt, at de ikke har investeret i ejendomme * estimeret, da de ikke har udfyldt spørgeskemaet, men indsendt andet materiale. UDLEJE I. Administration af udlejningsejendomme 1. Hvem administrerer ejendommene? 12 (heraf 9 kun for Virksomheden selv så vidt angår tildeling) Et datterselskab 2 Et administrationsselskab i koncernen 17 Et administrationsselskab udenfor koncernen

2 II. Retningslinier 2. Har virksomheden nedskrevet retningslinier for udlejning af ejendomme? 22 Ja Nej 3. Hvis der er nedskrevne retningslinier, er de så offentligt tilgængelige? 11 Ja 11 Nej 4. Hvis der er nedskrevne retningslinier, kan de så fraviges? 13 Ja 9 Nej 5. Hvis de kan fraviges: På hvilke områder kan der ske fravigelse? Der kan ikke fraviges på lejevilkår, men alene på tildeling. Dette sker dog meget sjældent. Medarbejderne har prioritet foran andre medlemmer Sygdom, skilsmisse og kunderalationer Tildeling Hvem træffer beslutning, hvis retningslinierne fraviges? Direktionen Direktionen Direktionen De enkelte bestyrelser

3 III. Lejere 6. Hvem kan leje ejendomme? 22 Kunder/medlemmer 8 Ansatte eller deres familier 4 Samarbejdsparter/forretningsforbindelser 11 Andre IV. Vilkår og lejens størrelse 7. Hvordan fastsættes lejen? Til højest opnåelige husleje i henhold til lejelovgivningen. Markedsleje. Markedsvilkår og lovgivningen Indenfor lejelovgivningens rammer og med henblik på at opnå det højst mulige investeringsafkast. Den omkostningsbestemte leje for boliger reguleres jf. lovgivningen, mens lejen ved nyeller genudlejning af boliger omfattet af lejelovens 5, stk. 2 (gennemgribende moderniserede lejemål) reguleres mindst en gang årligt efter indstilling fra eksterne rådgivere og administrator. For erhvervslejemål reguleres jf. indgåede lejeaftaler, og ved indgåelse af ny lejemål fastsættes leje efter indstilling fra administrator/rådgiver med udgangspunkt i gældende markedsvilkår. Markedsleje / det lejedes værdi. Afhænger af lejelovgivningens regler for den pågældende ejendom. Hovedparten af PFA's boligportefølje er fra 1992 (BRL 15a) eller senere, hvor lejefastsættelsen ved udlejning sker efter vurdering af markedsforholdene. Fastsættes til den højest mulige leje i forhold til gældende lovgivning og vurdering af markedsforholdene. Efter reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven. Søges maksimeret på de givne markedsvilkår for det enkelte lejemål, herunder de lovgivningsbestemte for visse boliglejemål. Efter lejeloven På markedsvilkår efter lejelovgivningens regler. Markedslejen. Markedslejen eller omkostningsbestemt leje i ejendommen

4 8. Kan principperne for fastsættelse af lejen fraviges? Ja 22 Nej 9. Hvis ja, hvem træffer beslutning om at fravige principperne for fastsættelse af lejen? 10. Beskriv virksomhedens praksis for at udleje ejendomme, hvis det er besluttet at sælge ejendommen. Udlejning standses, når der er indgået endelig aftale med køber. I tilfælde af salg af boliger som ejerlejligheder standses udlejningen, når der er truffet beslutning om sådant salg. Salg sker gennem ejendomsmægler til markedspris. Efter beslutning om salg udlejes lejlighederne helst ikke. Ved meget lang sagsbehandling har vi dog i enkelte tilfælde udlejet på tidsbegrænset basis for at undgå kommunal kritik. Uændret i forhold til overnævnte praksis for udlejning af ejendomme, der ikke er til salg. Der sælges alene ejerlejligheder. Genudlejning af fraflyttede lejligheder sker generelt ikke, og i givet fald sker det til markedslejen. 2-3 måneder før salget starter, tilskrives opnoterede på ventelisten med oplysning om, at ejendommen skal sælges som ejerlejligheder, og at ventelisten ophører. Opnoterede, der er interesserede i at leje, opfordres til at rette henvendelse til Dan- Ejendomme A/S, der administrerer ventelisten, med henblik på det praktiske. Ved henvendelsen til de opnopterede gives ikke oplysninger om salgspriser og eventuel rabat til lejere ved køb. Aktuelt sælges Langelinie-byggeriet. Principper for udlejning gælder indtil ny ejer overtager ansvaret og i øvrigt i henhold til aftale med køber Genudlejning stoppes, medmindre tidshorisonten til salget er langt, hvor korttidslejemålet tilstræbes i den mellemliggende periode. Modernisering stoppes. Ifald salget vedrører en ejendom med lav omkostningsbestemt leje vil evt. ledige lejligheder ikke blive søgt udlejet. Derimod vil

5 lejligheder i ejendomme, hvor lejen er baseret på den opnåelige markedspris, fortsat blivesøgt udlejet efter samme principper som gælder, ifald ejendommen ikke er påtænk solgt. Vi har ingen praksis, da der aldrig er truffet beslutning om salg af udlejningsejendomme. RENOVERING V. Kriterier 11. Har virksomheden en fast praksis for, hvornår ejendomme renoveres, og hvilke kriterier ligger til grund for virksomhedens beslutning om renovering? Renovering og modernisering gennemføres løbende for at sikre størst muligt afkast af enendomsinvesteringen Topdanmark har ikke ejendomme, hvori der er lejligheder som det pt. Vil være muligt at renovere med lejeforhøjelse til følge. Renovering af ejendommene i øvrigt sker efter individuel vurdering. Hvis det er lovmæssigt muligt og økonomisk fordelagtigt for AP Pension moderniseres evt. totalrenoveres ledige lejligheder inden genudlejning på markedsvilkår. Driften af ejendomme sker ud fra langsigtede 10-årige budgetter, der baseres på optimal drift af ejendomme ud fra investeringsmæssige overvejelser. Budgetterne godkendes årligt jf. forretningsordnenen for bestyrelsen og direktionen i pensionskassen af pensionskassens direktion. Ja ældre lejligheder moderniseres som hovedregel inden genudlejning. Beslutning om renovering afhænger alene af afkastet af investeringen. PFA's ejendomme er generelt i særdeles god stand som følge af den løbende vedligeholdelse. Renovering af ejendomme sker løbende efter en konkret teknisk vurdering med udgangspunkt i 10-årige vedligeholdelsesbudgetter. Ejendommene og individuelle lejemål moderniseres i henhold til gældende lovgivning med henblik på at opnå det størst mulige afkast. Ja, lejlighederne moderniseres i det omfang det er muligt efter lovgivningen med henblik på at optimere afkastet. Alene forretningsmæssig betragtning under hensyntagen til løbende optimering af afkast. Lejligheder som bliver ledige og som ikke lever op til nutidig standard, moderniseres før genudlejning.

6 Ejendomsmodernisering og forbedringer gennemføres, når det er hensigtsmæssigt og fornuftigt, med overholdelse af alle formelle regler. Ved lejerskift i pensionskassens ældre lejligheder gennemgår lejlighederne modernisering efter nærmere vurdering. Ved henvendelse fra lejerside med ønske om modernisering, behandles forslagene positivt og huslejen reguleres efter gældende regler for sådanne forbedringer. I forbindelse med moderniseringer varsles de lejeforhøjelser, det er muligt at opkræve i henhold til lovgivningen på området. SALG VI. Retningslinier 12. Har virksomheden nedskrevet retningslinier for salg af ejendomme? 18 Ja 3 Nej 13. Hvis der er nedskrevne retningslinier, er de så offentligt tilgængelige? Ja 18 Nej 14. Hvis der er nedskrevne retningslinier, kan de så fraviges? Ja 18 Nej 15. Hvis de kan fraviges: På hvilke områder kan der ske fravigelse?

7 Hvem kan fravige retningslinierne? VII. Salgspris og vilkår 16. Sælges altid til markedsvilkår? 22 Ja Nej 17. Hvordan fastsættes salgsprisen generelt? Som den højst opnåelige markedspris (som fastsat ved hjælp af ekstern mægler og intern vurdering). Bedst mulig markedspris opnået ved ekstern ejendomsmægler. Efter vurdering fra en eller flere statsaut. Ejendomsmæglere. Ud fra pensionskassens investeringsmæssige overvejelser. Der anvendes ofte eksterne uafhængige rådgivere/mæglere Intern vurdering kombineret med mæglervurdering Baseret på vurdering fra statsaut. ejendomsmægler(e) Baseres på mæglervurderinger og i øvrigt bedst muligt Ved ekstern ejendomsmægler Salgsprisen for frigjorte lejligheder baseres på indstilling fra administrator, herunder som oftest en uvildig mæglervurdering, med henblik på optimering af salgsavancen. Salgsprisen for hele ejendomme er baseret på egen ejendomsorganisations kendskab til markedsværdien (på linie med værdiansættelsen ved vurdering af potentielle nyinvesteringer). Salg af ejendommen fordrer altid direktionens specifikke godkendelse. Ingen præcedens. Salg sker gennem ejendomsmæglere. I det omfang, at der sælges ejendomme, vil det altid ske på markedsvilkår, og prisen fastsættes i overensstemmelse hermed. Det kan oplyses, at pensionskasserne ikke har solgt udlejede boligejendomme og heller ikke solgt til andelsboliger, men har dog solgt enkeltstående ejerlejligheder.

8 18. Hvordan fastsættes prisen, hvis en ejendom er udlejet? Se svar 17 Bedst mulig markedspris via ekstern ejendomsmægler Priserne fastlægges uafhængigt af, om de enkelte lejligheder er udlejet. Det er de jo normalt, når beslutning om salg træfffes. Hvis det skønnes økonomisk fordelagtigt for AP Pension, kan der gives et generelt tilbud til eksisterende lejere for at fremme salgsprocessen. Efter samme retningslinier som under pkt. 17. Intern vurdering kombineret med mæglervurdering. Prisen fastsættes som den vurderede markedspris som ejerlejlighed uden lejer og nyistandsat. Hvad angår Langelinie, jf. ovenfor, blev lejerne tilbudt en rabat på 5% af markedsprisen den første måned. Rabatten skal primært ses på baggrund af ønsket om at fremme salget til lejerne, så kapitalbindingen kan frigøres og genplaceres til et højere afkast. Priserne ændres løbende i overensstemmelse med mæglernes vurdering af markedsudviklingen i området. Baseres på mæglervurdering og i øvrigt bedst muligt. Ved ekstern ejendomsmægler. Som for ejendomme generelt. Ingen præcedens. Salg sker gennem ejendomsmæglere. Jf. spørgsmål Hvordan fastsættes prisen, hvis en ejendom sælges som andelsbolig? Se svar 17. Lejelovens regler for tilbudspligt er gældende. Efter lovgivningen og markedsvilkårene. Efter samme retningslinier som under pkt. 17. Pris forhandles med en potentiel køber hvorefter ejendommen tilbydes beboerne til samme pris i henhold til gældende regler. Ikke aktuelt. Mæglervurdering og i øvrigt højst mulig pris fra budgiver. Ved ekstern ejendomsmægler Som for ejendomme generelt. Det bemærkes, at i de tilfælde hvor

9 en ejendom er overgået til andelsbolig er dette alene sket hvor lejerne har udnyttet en forkøbsret i forhold til allerede indgået aftale med en tredjepart. Ingen præcedens. Salg sker gennem ejendomsmæglere. Jf. spørgsmål 17.

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere