Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed"

Transkript

1 NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed. Forsikringsmæglervirksomhed har ikke tidligere været undergivet en særlig offentligretlig regulering eller kontrol i Danmark. Økonomiministeriet, der står bag lovforslaget, regner med, at der i Danmark findes ca. 78 virksomheder med ca. 470 ansatte, Flemming Lyngholm der beskæftiger sig med forsikringsmægling. Herudover skøn- Jon Stefansson nes det, at der er ca. 100 enkeltmandsvirksomheder, der driver forsikringsmæglervirksomhed. I det følgende redegøres der for de væsentligste punkter i loven om forsikringsmæglervirksomhed. 1. Forsikringsmæglerloven Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 77/92/EØF af 13. december 1976 om forsikringsagenter og forsikringsmæglere og Kommissionens Henstilling nr. 92/48/EØF af 18. december 1991 om forsikringsmæglere. Hverken direktivet eller henstillingen forpligter medlemsstaterne til at gennemføre regler for forsikringsformidlere. Direktivet og henstillingen tilkendegiver alene, at såfremt et land lovgiver på området, er landet forpligtet til at acceptere og anerkende de øvrige medlemsstaters regler og anse disse for ligeværdige krav til udøvelse af erhvervet. Som ovenfor nævnt, blev direktivet allerede vedtaget i Danmark har således først efter mere end 20 år fundet anledning til at indføre regler om forsikringsmæglervirksomhed. Baggrunden for reguleringen af forsikringsmæglervirksomhed skyldes, at det efter vedtagelsen af det 3. livsforsikrings- og skadesforsikringsdirektiv er blevet langt lettere for forbrugerne at købe forsikringsprodukter på tværs af landegrænserne. Forbrugerne har ofte svært ved at vurdere de forskellige forsikringsprodukter, der kan være af meget 289

2 teknisk karakter, og på denne baggrund har forsikringsmægleren fået en mere central rolle. Et grundlæggende princip i loven er princippet om forsikringsmæglerens uafhængighed. Loven afgrænser forsikringsmæglerens uafhængighed ved at indføre et forbud mod såvel direkte som indirekte retlige, økonomiske eller driftsmæssige bindinger til forsikringsselskaber eller koncernselskaber Definition af forsikringsmæglervirksomhed Loven sondrer generelt mellem forsikringsmæglervirksomhed og øvrige grupper af forsikringsformidlere, såkaldte forsikringsagenter m.v. Loven finder alene anvendelse på forsikringsmæglervirksomhed. Forsikringsmæglervirksomhed defineres som: erhvervsmæssig formidling, tilbud om direkte forsikringer fra flere forskelligt frit valgte forsikringsselskaber samt eventuelt hertil administration og rådgivning om forsikringsforhold i tilknytning hertil. I definitionen af forsikringsmæglervirksomhed ligger, at en person eller et selskab, der udøver sådan virksomhed, ikke må have begrænset sin virksomhed til alene at indhente tilbud fra bestemte forsikringsselskaber. Definitionen afgrænser også forsikringsmæglervirksomhed fra personer og virksomheder, hvis erhvervsudøvelse baserer sig på aftaler med et eller flere forsikringsselskaber. I denne kategori falder bl.a. ansatte assurandører, agenter, formidlere, der har indgået samarbejdsaftaler med meget få og ikke særlig repræsentative selskaber, franchiseaftaler og fuldmægtige. Desuden omfatter kategorien særlige branchebestemte salgskanaler såsom autoforhandlere, rejsebureauer, pengeinstitutter, ejendomsmæglere m.v. En forsikringsmægler kan være en person eller et selskab, der har fået meddelt tilladelse fra Finanstilsynet og er registreret i Erhvervsog Selskabsstyrelsen som nærmere beskrevet nedenfor. Forsikringsmæglervirksomheder kan kun udøves som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller i et aktie- eller anpartsselskab. Forsikringsmæglervirksomheden kan drives fra et eller flere forretningssteder, der skal være ledet af en forsikringsmægler. I interessentselskaber skal alle interessenterne være forsikringsmæglere. Det er således ikke muligt at have en medinteressent, der ikke opfylder de nedenfor anførte betingelser Formelle betingelser for at drive forsikringsmæglervirksomhed Forsikringsmæglervirksomhed kræver Finanstilsynets tilladelse. Når Finanstilsynet har meddelt tilladelse, kan forsikringsmægleren eller forsikringsmæglervirksomheden registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Titlen som forsikringsmægler eller forsikringsmæglervirksomhed forbeholdes således personer og selskaber, der har fået den nævnte tilladelse fra Finanstilsynet. Titlen forsikringsmægler er altså en beskyttet titel, der ikke kan anvendes, medmindre tilladelse er indhentet. Ansøgning om tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed skal være ledsaget af forskellige oplysninger. Der opstilles således krav til myndighed, økonomiske forhold, erfaring i branchen, ren straffeattest, samt krav om, at den pågældende skal være i stand til at varetage stillingen på forsvarlig måde. Finanstilsynet kan nægte en forsikringsmæglervirksomhed tilladelse, såfremt de personer, der leder forsikringsmæglervirksomheden, faktisk ikke opfylder de ovenfor beskrevne krav. Tilladelse kan endvidere nægtes, såfremt en eller flere kapitalejere skønnes at ville modvirke en forsvarlig drift af forsikringsmæglervirksomheden. Tilsvarende regler findes i den danske lov om forsikringsvirksomhed, der regulerer forsikringsselskabers virksomhed. 290

3 Såfremt forsikringsmæglervirksomhedens uafhængighed er i fare p.g.a. snævre forbindelser til andre selskaber eller personer, kan tilladelse nægtes. Vurderingen af, om uafhængigheden bringes i fare, skal foretages i hvert enkelt tilfælde. Denne vurdering foretages efter de samme retningslinier, som i lov om forsikringsvirksomhed. Disse retningslinier udmunder i et krav om gennemsigtighed, som skal sikre et effektivt tilsyn, og omfatter bl.a. en vurdering af ejerstruktur, den formelle og reelle ledelsesstruktur, og om forbindelsen er af varig eller blot midlertidig karakter uden mulighed for at udøve afgørende indflydelse. Loven regulerer endvidere adgangen til at eje eller kontrollere betydelige kapitalandele i en forsikringsmæglervirksomhed. Finanstilsynet skal på forhånd underrettes om enhver fysisk eller juridisk persons erhvervelse af en kvalificeret andel, dvs. direkte eller indirekte erhvervelse af en kvalificeret andel i en forsikringsmæglervirksomhed samt sådanne forøgelser, der medfører, at den kvalificerede andel udgør eller overstiger en grænse på henholdsvis 20%, 33% og 50%, eller at forsikringsmæglervirksomheden bliver et datterselskab. En kvalificeret andel defineres som direkte eller indirekte besiddelse af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen. Loven pålægger altså forsikringsmæglerne en vidtgående underretningspligt. Når henses til, at de fleste forsikringsmæglervirksomheder er mindre virksomheder samt enkeltmandsvirksomheder, må det antages, at de fleste ændringer af ejerforholdet skal indberettes til Finanstilsynet. Finanstilsynet tillægges vidtrækkende beføjelser, såfremt kravene til underretning ikke følges. Finanstilsynet kan således ophæve stemmeretten for kapitalandelene i selskabet, såfremt Finanstilsynet ikke er blevet underrettet, eller såfremt det viser sig, at ejerne modvirker en forsvarlig drift af selskabet. En tilsvarende bestemmelse findes i lov om forsikringsvirksomhed God forsikringsmæglerskik m.v. I lovens 12 fastslås, at forsikringsmæglervirksomhed skal drives i overensstemmelse med god forsikringsmæglerskik. Forsikringsmæglervirksomheden skal således foregå på et professionelt plan og mægleren varetager alene kundens interesser. God forsikringsmæglerskik er en retlig standard, der kan ændres i takt med tiden og efterhånden som praksis udvikler sig. I forbindelse med Finanstilsynets fastsættelse af regler vedrørende god forsikringsmæglerskik vil der sandsynligvis blive taget hensyn til, hvad der i øjeblikket anses for god forsikringsskik og god markedsføringsskik i øvrigt. God forsikringsmæglerskik præciseres i et vist omfang i loven. Som ovenfor nævnt, skal en forsikringsmægler alene repræsentere forsikringstageren og kan således ikke tjene to herrer. Forsikringstagerens behov skal afdækkes og forsikringstageren forelægges den bedst mulige løsning eller et valg mellem flere løsninger. Forsikringsmæglerens særlige interesser bør ikke være afgørende for rådgivningens indhold forsikringsmægleren skal opfattes som kundens fuldmægtig. Bemærkningerne til loven anfører bl.a. at den enkelte forsikringsmægler, efter forholdene, skal indhente et antal realistiske tilbud til kunden. Forsikringsmægleren skal uopfordret oplyse kunden om størrelsen af den provision eller andet vederlag, som er knyttet til tilbud fra forsikringsselskaberne. Oplysningerne skal gives på en sådan måde, at kunden kan gennemskue de enkelte vederlag, som er forbundet med tilbudene. Formålet med bestemmelsen er endnu engang at sikre det grundlæg- 291

4 gende princip om forsikringsmæglerens uafhængighed Funktionel og økonomisk uafhængighed Uafhængigheden præciseres flere gange i loven. En forsikringsmægler må således ikke opnå ansættelse eller anden form for tilknytning til forsikringsselskaberne. Hermed opnås den ønskede uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser. Forsikringsmægleren skal være i stand til at dokumentere at have indhentet et antal realistiske tilbud på risikoafdækning. Dette skal dokumenteres ved årlig indberetning til Finanstilsynet af fordelingen af indtjente provisioner. Forsikringsmægleren må hverken være driftsmæssigt eller kapitalmæssigt afhængig af et forsikringsselskab. Forsikringmægleren må med andre ord ikke indgå underhåndsaftaler eller loyalitetsaftaler med bestemte forsikringsselskaber. Tilsvarende må forsikringsmægleren ikke påtage sig hverv, der kan bringe uafhængigheden i fare, eksempelvis ved at optræde som bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab. Fuldmagt fra et eller flere forsikringsselskaber bringer ikke nødvendigvis uafhængigheden i fare, så længe forsikringsmægleren ikke er forpligtet til at tegne forsikringer fra netop dette eller disse selskaber. Den kapitalmæssige uafhængighed bevirker, at forsikringsmægleren hverken direkte eller indirekte må have ejerinteresser i forsikringsselskaber, der overstiger 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne Hensynet til forbrugerne Loven indeholder et krav om, at forsikringsmægleren skal være forsikret mod ethvert økonomisk tab. Finanstilsynet fastsætter de nærmere bestemmelser om selvrisiko og forsikringens minimumsdækning m.v. Af bemærkningerne fremgår det, at disse regler også vil indeholde en direkte adgang for kunden til at rette sit krav mod det forsikringsselskab, hvor mægleren er forsikret, hvilket er en fravigelse af den danske Forsikringsaftalelovs 95, hvoraf det følger, at skadelidte kun i det omfang, denne ikke har opnået dækning hos sikrede, kan indtræde i sikredes ret imod selskabet. Loven indeholder endvidere bestemmelser om klientkonto og erstatningsansvar. Såfremt forsikringstageren lider et økonomisk tab som følge af forsikringsmæglerens tilsidesættelse af sine pligter efter loven, har forsikringstageren ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dvs. ansvarsgrundlaget hviler på culpa. Dansk rets almindelige betingelser om årsagssammenhæng, adækvans samt konstatering af et økonomisk tab skal i dette tilfælde ligeledes være opfyldt. Forsikringsselskaberne kan ved at benytte sig af selvstændige forsikringsmæglere undgå ansvar for mangelfuld eller urigtig rådgivning, idet forsikringsselskabet netop ikke har ydet rådgivning i det konkrete tilfælde i modsætning til, hvor der er tale om ansatte assurandører, agenter m.v. Ansvaret for mangelfuld eller urigtig rådgivning hviler således alene på forsikringsmægleren og dennes ansvarsforsikringsselskab i fremtiden Tilbagekaldelse af tilladelse Finanstilsynet kan under visse betingelser tilbagekalde en forsikringsmæglervirksomheds tilladelse og en forsikringsmæglers tilladelse. Dette er i overensstemmelse med lovgivningen indenfor de liberale erhverv. En afgørelse om tilbagekaldelse kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Når tilladelsen tilbagekaldes, skal forsikringsmæglervirksomheden afvikles Tilsyn, straffebestemmelser m.v. Finanstilsynet påser overholdelsen af loven og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven. Opgaverne varetages i samarbejde med et 292

5 rådgivende udvalg vedrørende forsikringsmæglervirksomhed. Såfremt forsikringsmæglervirksomhed drives i strid med god forsikringsmæglerskik, kan Finanstilsynet give pålæg om, at sådan virksomhed skal bringes til ophør, jf. 21. Afgørelser truffet af Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i.h.t. loven eller forskrifter udstedt i medfør heraf kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. Loven træder i kraft den 1. januar Dog blev der allerede den 1. maj 1999 nedsat et rådgivende udvalg under Finanstilsynet vedrørende forsikringsmæglerforhold. Forsikringsmæglervirksomhederne skal derfor allerede nu i gang med at indgive oplysninger til Finanstilsynet vedrørende de ovenfor anførte forhold. 2. Opsummering I Danmark indføres for første gang en lov for forsikringsmæglervirksomhed. Loven sondrer grundlæggende mellem forsikringsmæglere og ansatte assurandører, agenter og lignende og finder alene anvendelse på første kategori. Forsikringsmæglerens uafhængighed er en grundlæggende målsætning i loven, der skal sikre, at kundens behov og interesser varetages bedst muligt. Forsikringsmæglervirksomhed skal således anmeldes til og godkendes af Finanstilsynet. Det er endnu uvist, hvilke kriterier og krav Finanstilsynet vil påse ved bedømmelsen af, hvorvidt en forsikringsmægler kan opnå tilladelse til at drive erhvervsvirksomhed. I øvrigt opererer loven med et kriterium om god forsikringsmæglerskik. 293

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. anset som forsikringsvirksomhed.

Rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 94-67.611. Rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed 1, stk. 1 og 5. (Mads Bryde Andersen, Finn

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere