Forsikringsselskabers og bankers informationspligt, navnlig ved tegning og fornyelse af forsikrings- og pensionsaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsselskabers og bankers informationspligt, navnlig ved tegning og fornyelse af forsikrings- og pensionsaftaler"

Transkript

1 Torsdag den 19. august 1993 kl. 14 Sektionsmøde Forsikringsselskabers og bankers informationspligt, navnlig ved tegning og fornyelse af forsikrings- og pensionsaftaler (Se bilag 15) Debatleder: Verkställande direktör Pentti Ajo, Finland Beretning: Direktør HenningJønsson Debatlederen, verkställande direktör Pentti Ajo, Finland: Debatlederen bød velkommen til sektionsmødet og glædede sig over det store fremmøde i salen. Emnet var af arrangørerne lagt op til også at vedrøre bankers informationspligt. At referenten, professor Thomas Wilhelmsson, havde formuleret sit skriftligt oplæg som»försäkringsgivares informationsskyldighet vid teckning av försäkring«, så debatlederen intet misforhold i, blot det var informationspligten ved tegning af forsikring, der blev diskuteret. Emnet er kendetegnet ved en stor detailrigdom, og debatlederen fandt det derfor glædeligt, at referenten havde behandlet emnet ud fra en retspolitisk synsvinkel, og han udtalte, at han ville forsøge at holde debatten på samme spor. Efter at have præsenteret panelet, gav debatlederen ordet til referenten.

2 232 Thomas Wilhelmsson Referenten, professor Thomas Wilhelmsson, Finland. Informationspligt ved tegning af forsikring har altid været et centralt problem, men det har indtil for nylig altid været forsikringstagerens informationspligt, der har været diskuteret. Først på det seneste er man begyndt at diskutere forsikringsselskabers mulige informationspligt. Umiddelbart kan konklusionerne i mit skriftlige indlæg virke trøstesløse, og som om jeg er af den opfattelse, at videre diskussion om spørgsmålet er unødig, men det vil jeg dog ikke påstå, indledte referenten. Derimod er det korrekt, at der er en rød tråd i min tese gående ud på, at man ikke skal forvente sig meget af en sådan pligt, og at regler herom kun vil have en meget begrænset betydning. Referenten oplyste, at han havde afgrænset emnet til kun at omhandle situationer ved forsikringsaftalens indgåelse; referenten tog det endvidere for givet, at den information, der blev givet, var sand således at forstå, at det ikke var spørgsmålet om urigtige oplysninger, der skulle debatteres, og endelig at han havde afgrænset emnet til kun at vedrøre forbrugerforsikringer. Indledningsvis berørte referenten den almindelige kontraktsret, som indeholder forskellige regler om informationspligt, og udviklingen går i retning af i højere grad at betone parternes forpligtelser på dette felt, fortsatte referenten. Herefter erindrede referenten om, at der i såvel den svenske som den norske forsikringsaftalelov findes regler om informationspligt, og at Finlands parlament netop skulle behandle et lovforslag med elementer af en sådan oplysningspligt. Herudover henvistes til EF-direktivernes regler om informationspligt, herunder fortrydelsesretten for så vidt angår livsforsikring. Referenten fandt i øvrigt, at disse EF-regler var et typisk eksempel på EF-lovgivning på forbrugerområdet, idet man traditionelt løste problemer ved at pålægge parterne en informationspligt i stedet for at regulere den materielle ret. Herefter gik referenten over til at se på, hvilke mål informationspligten må have ud fra en retspolitisk bedømmelse. Først og fremmest fremhævedes markedsrationalitet. Den øgede information skulle i et konkurrencepræget samfund sætte forsikringstageren i stand til at vælge det bedste og billigste produkt, herunder sætte ham i stand til at se, om han har dækket sit forsikringsbehov. Endelig er det også nød-

3 Forsikringsselskabers og bankers informationspligt 233 vendigt for, at kunden kan være opmærksom på sine egne forpligtelser under forsikringens løbetid. Det er meget begrænset, i hvilket omfang disse retspolitiske mål bliver opfyldt ved hjælp af regler om informationspligt, fortsatte referenten og henviste til sine argumenter i afsnit 4. Referenten fandt anledning til at fremhæve: For det første viser undersøgelser om informationsreglers effekt, at reglerne har en meget begrænset betydning. Informationskrav fører ikke nødvendigvis til rationelle beslutninger. Referenten henviste her til et eksempel fra kreditsektoren, hvor oplysninger om den effektive rente ikke havde ført til rationelle beslutninger fra forbrugerne. Det kunne naturligvis skyldes, at oplysningerne ikke når forbrugerne, og at de ikke forstår oplysningerne. Særligt når det gælder skriftlig information, må vi huske på, at de fleste mennesker har ganske svært ved at forstå den teknisk-juridiske tekst, vi byder dem, fortsatte referenten og henviste til undersøgelser om forbrugernes besværligheder med at læse almindelig avistekst. I den sammenhæng er det interessant, at de informationer, der i henhold til de kendte og kommende regler specifikt skal gives på forsikringsområdet, netop er skriftlig information. For det andet er det spørgsmålet, om forsikringstagerne har nogen mulighed for at vælge det bedste forsikringsselskab eller forsikringsprodukt. Her har informationen jo kun nogen værdi, hvis den muliggør en sammenligning af selskaberne eller deres produkter, og det vil jeg hævde ikke er tilfældet, fortsatte referenten. Det kræves heller ikke med de nugældende regler, og det er nok heller ikke muligt. Kun hvis selskaberne går ind for meget standardiserede produkter, vil dette blive muligt, og kun for en usædvanlig interesseret, oplyst forbruger. Og selv en sådan forbruger må alligevel hengive sig til gætterier, for det er næppe muligt at give nogen brugbar information om de enkelte selskabers skadepolitik. Uoverskueligheden vil tilmed blive øget, når det bliver muligt for udenlandske selskaber at operere over grænserne. For det tredie er tidspunktet for, hvornår informationen gives, meget vigtig. Referenten henviste til undersøgelser, der viser, at hvis informationen først gives, efter at kunden har truffet sit valg, så er det ganske få procent, der lader sig rokke. Referenten fandt det interessant, at man netop i det finske lovforslag accepterede, at megen information først blev givet efter forsikringsaftalens slutning.

4 234 Thomas Wilhelmsson Endelig betvivlede referenten effektiviteten af reglerne om informationspligt. Ikke fordi han troede, at selskaberne generelt ville undlade at opfylde informationspligten, men fordi sanktionsmulighederne forekom ret tandløse. Som regel udløses kun markedsføringsretlige sanktioner og ikke civilretlige. Dog fandt referenten anledning til at fremhæve det finske forslag, der gør det muligt at tillempe forsikringsaftalen, således at den anses for indgået med et indhold, som forsikringstageren måtte have anledning til at opfatte den på baggrund af de informationer, der blev givet og ikke på grundlag af de informationer, der burde være givet. Civilretlige følger som disse har den fordel, at de er selvvirkende forstået på den måde, at der er chance for, at aftaleparten reagerer, hvorimod de markedsføringsretlige regler som regel er afhængig af, at en kontrolmyndighed reagerer, fortsatte referenten. Nogen stor betydning tillagde han dog ikke reglen. Brud på informationspligten vil ofte være svært at bevise. Sammenfattende var det referentens opfattelse, at spørgsmålene ikke er unødige at diskutere, at reglerne ikke er uinteressante, men i de fleste tilfælde vil reglerne ikke få den store praktiske betydning - i det mindste ikke på kort sigt. Derimod kan reglerne på lang sigt næppe frakendes al betydning. At forsikringsselskaberne vænnes til at give letforståelig information ved tegning af forsikring, er både i selskabernes og forbrugernes interesse. Nogle skuffede forventninger kan man vel komme til livs af den vej, og det trækker vel også retning af et bedre renommé for selskaberne med en sådan information, og endelig indgår udviklingen på dette område i den almindelige udvikling i kontraktsretten, hvor man ser en stadig større tendens til at betone parternes pligter, sluttede referenten sit mundtlige indlæg. Korreferenten, direktør, advokat Jørgen Gawinetski, Danmark: Korreferenten takkede referenten for et godt skriftligt oplæg og et godt mundtligt indlæg. Min opgave er, fortsatte korreferenten, at vurdere referentens synspunkter og i øvrigt opstille diskussionsgrundlaget. Jeg skal derimod ikke gennemgå mit eget lands retstilstand, men vil dog henlede opmærksomheden på, at vi i Danmark stadig anvender den gamle fellesnordiske forsikringsaftalelov fra Nye regler på området kom-

5 Forsikringsselskabers og bankers informationspligt 235 mer for Danmarks vedkommende via direktiverne fra EF, som også anført af referenten. Herudover skal jeg henvise til det seneste direktiv af 5/ om urimelige kontraktsvilkår, og endelig kan jeg oplyse, at Danmark har indført en generel fortrydelsesret og altså ikke kun på livsforsikringsområdet, sådan som vi er forpligtet til i henhold til 3. livdirektiv. Disse tiltag vil dog ikke give nogen harmonisering; hertil kræves en harmonisering af forsikringsaftalelovgivningen, fortsatte korreferenten. Korreferenten tiltrådte, at bankernes informationspligt kun blev diskuteret i det omfang, de på samme måde som assurandører solgte forsikringer, og at diskussionen begrænsedes til forbrugerforsikringer. Derimod fandt korreferenten anledning til at foreslå, at diskussionen blev udvidet til også at vedrøre informationskrav ved løbende forsikringer, f.eks. besked om nye dækninger, bedre vilkår eller om muligt ringere vilkår. Korreferenten erklærede sig enig i referentens hovedteser - at regulering af forsikringsgivers informationspligt har relativ begrænset betydning, dog med en anden begrundelse end referentens. Korreferenten lagde vægt på, at forsikringsprodukter adskilte sig fra andre arter af tjenesteydelser bl.a. ved, at kunderne håbede aldrig at skulle anvende forsikringen, og at mange mennesker rent faktisk ikke kom til at anvende den. Dette specielle forhold gør, at de fleste forsikringskøbere er ganske uinteresserede i forsikringens indhold. Forsikringer sælges på tillid, og formaliserede krav om information om forsikringens indhold ville efter korreferentens opfattelse ikke hjælpe noget som helst. Korreferenten fandt det derfor glædeligt, at forsikringsbranchen i Norden var en ansvarlig branche med høj etik. Han fandt det også glædeligt, at der mange steder i Norden var tilvejebragt standardiserede produkter på forbrugerområdet - produkter der i sit dækningsindhold tilsigtede at ramme 70-80% af kundernes behov. Som eksempel fra Danmark henvistes til Familiens Basisforsikring, som forsikringsbranchen i samarbejde med Forbrugerrådet havde udviklet for nogle år siden. Trods sin holdning til sådanne regler fandt korreferenten dog en diskussion herom nyttig. Til en sådan diskussion hører også en juridisk diskussion af indholdet af reglerne. Korreferenten fandt, at der kunne tages udgangspunkt i standarden:»sælgerens loyale oplysningspligt«, hvorimod han

6 236 Jørgen Gawinetski fandt, at reglen om købers undersøgelsespligt måtte være uden relevans henset til sine bemærkninger om forsikringstagerens interesse for produktets indhold. Korreferenten fandt dog, at følgende burde diskuteres: - kan man nøjes med de almindelige obligationsretlige regler, - skal der være særlige regler for forsikringsretten, og hvad skal de i givet fald gå ud på, - bør der være forskel fra forsikringstype til forsikringstype f.eks. liv og skade, - er det til syvende og sidst bare et spørgsmål om at oplyse prisen på produktet på en loyal måde, - er kravene til information ens i alle situationer, f.eks. ved nytegning, fornyelse og bestående forsikringsforhold, - skal informationspligten kun gælde egne produkter, og endelig - hvad skal konsekvensen være, hvis der sker overtrædelse. Professor Jan Hellner, Sverige: Professor Jan Hellner tog vinder diskussionen ordet og påpegede, at livsforsikring formentlig var det område, hvor der var størst behov for information, specielt når forsikringerne indeholdt et opsparingsmoment. I Sverige var forholdene forbedret meget de seneste 20 år, men nye produkter og navnlig produktsammensætningerne, herunder Unit-Link-forsikringerne krævede øget information. Også reglerne for beregning af genkøbsværdi burde der informeres om, navnlig værdien i begyndelsen af forsikringstiden. Jan Hellner henviste her til reglerne i staten Wisconsin, hvor det var et krav, at selskaberne i informationsmaterialet, der skulle uddeles inden tegning af forsikring, med rødt havde anført:»husk at det er forbundet med store tab at annullere forsikringen i utide, og at du bør overveje, om du har råd til at fortsætte præmiebetalingen på forsikringen.«forbrukerombud Kjersti Graver, Norge: Kjersti Graver erklærede sig enig i referentens hovedtese, at informationsregler har begrænset værdi, og at man skulle vogte sig for at

7 Forsikringsselskabers og bankers informationspligt 237 forlade sig på informationsregler som eneste forbrugerværn. Kjersti Graver fandt anledning til at fremhæve to af de af referenten nævnte målsætninger: at fremme markedsrationaliteten, og at sætte den enkelte forbruger i stand til at indse egne behov for forsikringsdækning. Ejersti Graver så også en tredie positiv effekt ved informationsregler i form af selskabernes produktudvikling. Det forhold at præmier og gebyrer kommer frem i lyset skærper konkurrencen, mente hun. Når man alligevel ser en begrænset effekt af informationsregler, skyldtes det for Norges vedkommende efter Kjersti Gravers opfattelse den måde, specielt skadeselskaberne opfylder informationspligten på. Kjersti Graver kaldte den årlige udsendelse fra forsikringsselskaberne en»drukneproces«og fandt, at det skulle være en særdeles interesseret forbruger, der orkede at blade informationerne igennem for at finde ud af, hvori ændringerne bestod. Her så Kjersti Graver en stor pædagogisk opgave for forsikringsbranchen. Kjersti Graver fandt ligesom korreferenten, at problemet med forbrugerinformation burde lettes ved hjælp af større udbredelse af standardiserede produkter. I Norge var etableret basispakke på hus- og hjemforsikring. Dette blev også efterlyst på bilforsikringsområdet, hvor bonusreglerne var fuldstændig uigennemskuelige for andre end forsikringsspecialister. Verkställande direktör Olov Hertzmann, Sverige: Olov Hertzmann mente ikke, at man kunne frakende informationsregler enhver værdi - det ville efter hans opfattelse være det samme som at afsige en dødsdom over markedsøkonomien. Dog erkendte Olov Hertzmann, at reglerne var af begrænset værdi, og at det var rigtigt, at det var svært at nå ud til forbrugerne, endsige at kommunikere med forbrugerne på en måde, så at de forstod budskabet. Olov Hertzmann påpegede dog, at selskabernes handlinger også blev bedømt af andre kundeombud, f.eks. mæglere, økonomi- og forbrugerjournalister og tilsynsmyndighederne. Herved opnåedes en konkurrenceeffekt, og det var ikke ligegyldigt, om disse grupper vendte tommelfingeren nedad mod selskaberne. Olov Hertzmann fandt det også vigtigt, at den enkelte kunde havde adgang til information, selv om han eventuelt først interesserede sig for den, når skaden var sket. Effekten af reglerne om information skulle man tage med et gran salt,

8 238 Olov Hertzmann men ikke informationen som sådan. Olov Hertzmann fandt derfor, at information var både nyttig og meningsfyldt og så i det mindste intet alternativ hertil. Advokat Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Norge: Elisabeth Berthelsen henviste til to af referentens konklusioner: at det var tvivlsomt, om informationsreglerne satte forsikringstageren i stand til at træffe et fornuftigt valg af forsikring, og tvivlen om, hvorvidt brud på informationspligten fik nogle egentlige konsekvenser. Om den første konklusion fandt Elisabeth Berthelsen anledning til at påpege, at det var et meget stort mål at sætte sig, at forbrugeren skulle være i stand til at vælge den rigtige forsikring. Der var andre mindre, men yderst vigtige mål efter Elisabeth Berthelsens opfattelse. Bl.a. henvistes til, at det er et mål i sig selv blot at få informeret en forsikringstager om, at han overhovedet er forsikret, hvilken problemstilling er forekommet i forbindelse med kollektive forsikringer. Her havde man haft eksempler på, at folk var ukendt med, at de var forsikret, og at selskaberne alligevel havde påberåbt sig forældelse. I det nævn, Elisabeth Berthelsen var sekretær for, havde man, hvis der ikke var informeret tilstrækkeligt, set bort fra forældelse og ydet forsikringstageren erstatning. I samme forbindelse nævnte Elisabeth Berthelsen, at det er vigtigt, at forbrugeren får en slags brugsanvisning, der dels fortæller, hvad forsikringen dækker, dels fortæller hvornår og hvordan selskabet forventer, at forsikringstageren reagerer. Af andre eksempler, hvor nævnet havde reageret som følge af utilstrækkelig information, henviste Elisabeth Berthelsen til salg af livsforsikringsform, der slet ikke passede til kundens behov (reaktion: tilbagebetaling af præmie + renter ^ risikopræmie), og salg af ulykkesforsikring uden at informere om, at dækningen var begrænset til medicinsk invaliditet (reaktion: selskabet måtte betale for erhvervsevnetab). Elisabeth Berthelsen fandt derfor ikke, at konklusionen om, at det var tvivlsomt, om brud på informationspligten ville medføre nogen civilretlige reaktioner, var rigtig. Til spørgsmålet om disse konsekvenser kunne været nået uden lovbestemmelser herom, var det Elisabeth Berthelsens opfattelse, at det kunne de delvis. Flere af tilfældene hidrører fra før den nye norske

9 Forsikringsselskabers og bankers informationspligt 239 forsikringsaftalelov trådte i kraft, men de nye lovregler bør ses i sammenhæng, for de fører mere med sig. I enkelte tilfælde har lovgiver bestemt, at brud på informationspligten er så alvorlige, at hvis der ikke informeres godt nok, f.eks. om sikkerhedsforskrifter, kan selskaberne ikke påberåbe sig disse. Hvis der ikke informeres om klageadgang, kan selskabet ikke bruge den policebestemmelse, i henhold til hvilken det ville have afslået erstatning. Norske selskaber har måttet føle, at de nye regler om information ikke bare er papir, sluttede Elisabeth Berthelsen. Professor Jan Hellner, Sverige: Jan Hellner fandt anledning til at påpege, at ikke kun information om vilkår var vigtig, men også information om præmie. For den opmærksomme forbruger var der store beløb at spare ved at undersøge markedet. Af vilkår der burde trækkes frem i lyset henviste Jan Hellner til sikkerhedsforskrifterne eksemplificeret ved, hvordan der skulle forholdes med åbne vinduer i relation til familieforsikringen og låseforholdene for så vidt angår rejseforsikringen. Korreferenten, direktør, advokat Jørgen Gawinetski, Danmark: Korreferenten var ikke overbevist om, at det var nødvendigt med særlige regler om information. Reglerne i Norge fandt korreferenten havde karakter af overregulering, og han henviste i den forbindelse til Kjersti Gravers udtalelse om drukneprocessen. Sådanne regler gav anledning til at konkurrere om at overinformere. Korreferenten fandt, at de obligationsretlige regler som udgangspunkt måtte anses for tilstrækkelige, måske kombineret med specifikke krav på enkelte områder, som også anført af Jan Hellner. At præmien skulle oplyses var korreferenten også enig i, men fandt, at forbrugerne ikke havde en chance for at sammenligne de enkelte selskabers produkter og påpegede derfor igen nødvendigheden af, at der på forbrugerforsikringsområdet blev etableret fælles basisprodukter.

10 240 Thomas Wilhelmsson Referenten, professor Thomas Wilhelmsson, Finland: Referenten fandt anledning til at bekende, at informationsmateriale fra forsikringsselskaber hos ham hidtil var gået lige i papirkurven, selv om han måtte anses for at have bedre forudsætninger end dem, der aldrig har beskæftiget sig med forsikringer og forsikringsret, og han ville ikke udelukke, at det havde påvirket hans konklusioner, idet det er sædvanligt at bedømme andre menneskers handlinger på basis af sine egne. Referenten fandt dog anledning til at påpege, at han ikke ville og ikke havde påstået at reglerne om informationspligt er unyttige og savner al betydning, og referenten ville frem for alt advare mod, at hans indlæg blev opfattet som en opfordring til at ophæve reglerne om informationspligt. Men reglerne må ikke betragtes som»de vises sten«. Referenten var enig i, at behovet for regler var stærkere på nogle områder, bl.a. livsforsikring som også nævnt af flere. Referenten fandt, at information af de grupper, som Olov Hertzmann omtalte som kundeombud, faldt uden for temaets rammer. For så vidt angår de norske tilstande udtrykte referenten tilfredshed med den kreativitet, der var udvist med hensyn til reaktionerne på manglende information, idet han fandt det af afgørende betydning, at brud på reglerne medførte civilretlige reaktioner. Debatlederen, verkställande direktör Pentti Ajo, Finland: Debatlederen konkluderede forsigtigt, at han havde fornemmet, at deltagerne generelt fandt retsudviklingen i Norden på dette område tilfredsstillende, og at debatten havde vist, at det var nyttigt med en diskussion om emnet. Herefter sluttede debatlederen sektionsmødet med at rette en tak til de fremmødte. En særlig tak blev rettet til referenten, korreferenten og til dem, der havde bidraget med indlæg.

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere