Europaudvalget Økofin Bilag 3 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser Resumé Formandskabet ventes at fremlægge en fremskridtsrapport, som giver en status for arbejdet i rådsarbejdsgruppen vedrørende direktivforslaget om moms på forsikrings- og finansielle tjenesteydelser. Kommissionens forslag har bl.a. til formål at forbedre retssikkerheden for markedsdeltagerne og de nationale skattemyndigheder, mindske de administrative byrder forbundet med anvendelse af reglerne for momsfritagelse, samt mindske omkostningseffekten af skjult moms for udbydere af forsikrings- og finansielle tjenesteydelser. Baggrund og indhold Forsikrings- og finansielle tjenesteydelser er som hovedregel aktuelt fritaget for moms, men utidssvarende definitioner af afgiftsfritagne forsikrings- og finansielle tjenesteydelser har ifølge Kommissionen ført til forskellig fortolkning og anvendelse af disse fritagelser i medlemslandene. De lovgivningsmæssige rammer og skiftende administrative praksis medvirker desuden til retslig usikkerhed for markedsdeltagerne og de nationale skattemyndigheder, hvilket har resulteret i et voksende antal retssager om fortolkningen af anvendelsen af fritagelserne og forøget de administrative byrder forbundet hermed. Tendensen i den finansielle sektor til i højere grad at anvende f.eks. outsourcing af aktiviteter, pooling af aktiviteter i puljer og indgåelse af underleveranceaftaler indebærer ifølge Kommissionen, at momsfritagelsen er uhensigtsmæssig, idet de pågældende aktiviteter udføres som tjenesteydelser, der leveres af selvstændige tredjeparter til udbydere af forsikrings- og finansielle tjenesteydelser. Derved falder de pågældende tjenesteydelser ikke længere ind under afgiftsfritagelsen og pålægges derfor moms, som ofte ikke er fradragsberettiget for kunden. Den ikkefradragsberettigede moms bliver således en del af omkostningerne. Kommissionens forslag indeholder følgende væsentlige ændringer: 1) Opdatering og præcisering af reglerne for momsfritagelse 2) Retten til for en finansiel virksomhed at vælge at betale afgift 3) Omkostningsdeling

2 2 Ad 1) Opdatering og præcisering af reglerne for momsfritagelse Præciseringen af reglerne for momsfritagelse af forsikrings- og finansielle tjenesteydelser er ifølge Kommissionen nødvendig som følge af produktudviklingen i branchen og har til formål at sikre en mere ensartet anvendelse af momsfritagelsen og dermed forbedre retssikkerheden og mindske den administrative byrde for markedsdeltagerne. Præciseringen består af følgende elementer: Indførelse af objektive økonomiske kriterier vedrørende betingelserne for anvendelse af momsfritagelsen. Dette har til formål at afkoble dem fra en fortolkning baseret på nationale privatretlige begreber, der er en af hovedårsagerne til den forskelligartede fortolkning og anvendelse medlemslandene imellem. Indførelse af et princip om, at fritagelsen dækker alle bestanddele af en forsikrings- eller finansiel tjenesteydelse, forudsat at denne bestanddel danner et særskilt hele og bærer de specifikke og væsentlige kendetegn ved den tjenesteydelse, der er momsfritaget (dvs. en definition af, hvornår der er tale om en samlet ydelse, der samlet set kan anses for at være eksempelvis en momsfri finansiel ydelse, og hvornår der er tale om en ydelse bestående af flere ydelser, f.eks. en selvstændig momsfri finansiel hovedydelse og en række momspligtige biydelser). Indførelse af en fælles harmoniseret definition på mægling/formidling i forbindelse med forsikrings- og finansielle tjenesteydelser. Forbedring af sammenhængen med reglerne vedrørende det indre marked (f.eks. når det gælder investeringsfonde). Ad 2) Retten til at vælge at betale afgift Ifølge forslaget vil det være markedsdeltagerne, der bestemmer, om de ønsker at være fuldt afgiftspligtige. Udnytter de denne rettighed, kan de som alle andre markedsdeltagere fratrække den indgående moms på deres køb. På denne måde indføres der ifølge Kommissionen ensartede spilleregler for den finansielle sektor, eftersom kun meget få medlemslande har indrømmet virksomhederne denne mulighed og på meget forskellige betingelser. Samtidig vil medlemslandene ifølge Kommissionen få mulighed for selv at fastlægge reglerne for udøvelsen af denne ret, således at den kan tilpasses til de nationale skattekontrolstrukturer. Hvis der opstår behov for at vedtage gennemførelsesbestemmelser på fællesskabsplan, vil det også være muligt. Ad 3) Omkostningsdeling Med den foreslåede omkostningsfordelingsmodel vil især mindre markedsdeltagere, f.eks. mindre pengeinstitutter i flere EU-lande, kunne samle

3 3 deres investeringer i en gruppe, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt, f.eks. for at opnå bedre markedsvilkår. Gruppen, som er en selvstændig enhed med personale og hvori de pågældende pengeinstitutter er medlemmer, kan opnå stordriftsfordele på den måde, at indkøb af f.eks. IT centraliseres i gruppen. Gruppen står således for indkøb og videresalg til gruppens medlemmer uden avance, dvs. medlemmerne alene betaler den nøgne kostpris. Forslaget indebærer, at gruppen er fritaget for at opkræve moms af videresalget til medlemmerne. Hjemmelsgrundlag Traktatens artikel 93 (kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmighed). Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at forslagene falder ind under Fællesskabets enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har endnu ikke afgivet udtalelse til forslaget. Lovgivningsmæssige konsekvenser Opdatering og præcisering af reglerne for momsfritagelse Momslovens bestemmelser for fritagelser for dels forsikrings- og genforsikringsvirksomhed og dels finansielle aktiviteter vil skulle ændres/præciseres. Muligvis skal anvendelsesområdet for lønsumsafgiftsloven konsekvensændres. Retten til at vælge at betale afgift Momslovens regler for frivillig registrering skal udvides til også at omfatte forsikrings- og finansielle tjenesteydelser. Omkostningsdeling Momslovens regler for fællesregistrering skal udvides til også at gælde fællesregistrering med et selskab m.v. i et andet medlemsland. Samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser Opdatering og præcisering af reglerne for momsfritagelse samt omkostningsdeling Opdatering og præcisering af reglerne vurderes ikke at have nævneværdige samfundsøkonomiske eller statsfinansielle konsekvenser. Retten til at vælge at betale afgift - B2B transaktioner Såfremt Kommissionens forslag vedtages, skønnes provenutabet for den danske stat på nuværende tidspunkt med meget stor usikkerhed at være omkring 3,5 mia. kr. Heraf skønnes ca. 2,5 mia. kr. at komme fra fradrag for købsmoms, mens 1 mia. kr. skønnes at vedrøre reduceret lønsumsafgiftsgrundlag. Finansielle ydelser er i dag fritaget for moms, hvorfor virksomhederne ikke har mulighed for fradrag for moms på indkøb. Desuden har Danmark en lønsumsafgift, der betales af momsfritagede virksomheder. Hvis virksomhederne kan vælge at gøre finansielle ydelser momspligtige, kan de undgå disse betalinger, når de handler med momspligtige kunder. Lønsumsafgiften forsvinder, fordi ydelserne

4 4 bliver momspligtige, og købsmomsen forsvinder, fordi den finansielle virksomhed og dens momspligtige kunder får fuld fradragsret for momsen (lige som alle andre momspligtige virksomheder). Tallene er behæftet med meget stor usikkerhed. Der er både stor usikkerhed om, hvor meget sektoren betaler i købsmoms nu, og ikke mindst meget stor usikkerhed om, hvor meget lønsumsafgift og moms sektoren kan undgå at betale, hvis forslaget vedtages. Provenuskønnene er baseret på en forudsætning om, at de finansielle virksomheder kan vælge at gøre alt salg af finansielle ydelser til momspligtige virksomheder momspligtigt bort set fra renter. Der er regnet på de direkte effekter på moms og lønsumsafgift ved en finansieret omlægning under antagelse af fuld overvæltning af ændringer i afgifterne. Bort set fra en mindre forskydning fra renter til (momspligtige) gebyrer er der ikke medregnet effekter af ændret adfærd. Der er heller ikke indregnet ændrede betalinger af andre skatter og afgifter end moms og lønsumsafgift. Forslaget vil alt andet lige give et særligt stort provenutab i Danmark på grund af den danske lønsumsafgift. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Opdatering og præcisering af reglerne for momsfritagelse samt omkostningsdeling Opdatering og præcisering af reglerne vurderes ikke at have nævneværdige administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Retten til at vælge at betale afgift De administrative konsekvenser for erhvervslivet afhænger af, hvordan retten til at vælge at betale afgift udnyttes nationalt. Bort set fra den finansielle sektor er langt den største del af erhvervslivets indkøb af varer og ydelser i forvejen pålagt moms. Erhvervslivet skønnes at få en omkostningsreduktion, idet forslagene vil medføre fradrag for den indgående moms, som erhvervslivet vil blive opkrævet for forsikrings- og finansielle tjenesteydelser, samt som følge af lønsumsafgiftens forsvinden. Den finansielle sektor vil opleve en omkostningsreduktion, idet den bl.a. vil kunne få fradrag for moms af varer og tjenester, som sektoren køber hos det øvrige erhvervsliv. Desuden betales der ikke lønsumsafgift af momspligtige ydelser. Høring Forslagene er sendt i høring hos relevante erhvervsorganisationer og myndigheder med frist den 11. februar Der vil blive oversendt et supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg med høringssvar og Skatteministeriets kommentarer dertil. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

5 5 Sagen har ikke tidligere været forlagt Folketingets Europaudvalg. Grundnotat om sagen blev oversendt til udvalget den 20. februar Holdning Regeringens holdning Regeringen støtter en opdatering og præcisering af momsfritagelsen for forsikrings- og finansielle tjenesteydelser. Dette vil øge retssikkerheden og dermed skabe større klarhed på området. Regeringen kan ikke støtte, at sektoren får mulighed for at vælge at betale moms, bl.a. pga. et ventet større provenutab jf. afsnittet herom. Forslaget ses desuden ikke at øge harmoniseringen, hvis der kan indføres forskellige frivillige registreringsregler i alle medlemslande. Vedrørende omkostningsdeling findes der allerede i dag en bestemmelse herom i momssystemdirektivet, hvorefter man kan danne sådanne grupper og lave momsfri leverancer til gruppens medlemmer. I forslaget udbygges den gældende ordning, så den også kan anvendes på tjenester, der leveres over grænserne inden for EU. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan ordningen skal fungere i praksis. Danmark stiller sig positivt afventende overfor forslaget og afventer en afklaring af de mere tekniske spørgsmål. Andre landes holdninger Et stort flertal af medlemslandene støtter præcisering af reglerne for momsfritagelse. Der er dog ikke støtte til retten til at vælge at betale afgift, og omkostningsdelingselementet afvises af flere medlemslande med henvisning til, at det som en grænseoverskridende ordning vil lede til svig og misbrug.

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 04-03-2011 - revideret notat) Rådsmøde 3076 - økofin Bilag 1 Offentligt 4. marts 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. marts 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere