Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

2 Policenr Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort, kreditter og lån etableret gennem GlobeCard. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål om indholdet i dette hæfte, er du meget velkommen til at kontakte Genworth Financial på telefonnummer Følgende skema giver en kort oversigt over forsikringsdækningen. De fuldstændige betingelser for forsikringen fremgår af de efterfølgende sider i dette hæfte. Forsikringshændelse Ufrivillig arbejdsløshed (Kun for lønmodtagere) Midlertidig uarbejdsdygtighed Efter forsikringen er etableret, indtræder forsikringsdækningen Efter 120 dage Efter 30 dage Forsikringsydelser Efter 30 dages selvrisiko, betales 5% af det skyldige beløb dagen før forsikringsbegivenhedens indtræden i op til 3 måneder. Efter yderligere 30 dages arbejdsløshed indfries restgælden, dog maks. kr Efter 30 dages selvrisiko, betales 5% af det skyldige beløb dagen før forsikringsbegivenhedens indtræden. Efter yderligere 30 dages midlertidig uarbejdsdygtighed indfries restgælden dog maks. kr Selvrisikoperiode 30 dage 30 dage Kritisk sygdom Efter 30 dage Restgælden indfries, dog maks. kr dage Dødsfald Straks Restgælden indfries, dog maks. kr dage Hospitalsdækning efter 30 dage Efter 7 dages selvrisiko betales 5% af det skyldige beløb dagen før forsikringsbegivenhedens indtræden. Efter 30 dages hospitalsindlæggelse indfries restgælden dog maks. kr dage Generelle bestemmelser 1. Forsikringstager Forsikringstager er SEB Kort, som udsteder GlobeCard. Genworth Financial har indgået aftale med GlobeCard som forsikringstager om at dække kredittagere på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetingelser. 2. Forsikrede Forsikringen kan etableres af en eller flere personer, der har optaget konto og/eller kredit hos GlobeCard og som er bosat i Danmark, Norge og Sverige. Den eller de personer, der er dækket af forsikringen, står anført som forsikrede på forsikringsbeviset. Etableringskriterier Det er en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden: Er fyldt 18 år, men ikke 63 år, og Er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 17 timer pr. uge, eller Er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (eksl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge. Er indforstået med, at sygdom eller personskade, som du har, eller burde have kendskab til ved forsikringens etablering og som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen, 2 Er indforstået med, at hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed eller kendskab til din arbejdsgivers planer om for eksempel, men ikke begrænset hertil, sammenlægning, fusion, flytning af virksomheden, eller dele heraf, nedskæringer, afskedigelser eller enhver anden planlagt konsekvens grundet virksomhedens utilstrækkelige resultater, kan disse tilfælde ikke senere føre til krav om forsikringsdækning hvis kravet har udspring i disse forhold. Hvis du ved forsikringens etablering har, eller burde have, kendskab til: Sygdom eller personskade, som senere måtte give anledning til, at du anmelder en forsikringshændelse om ufrivillig arbejdsløshed, hospitalsindlæggelse, kritisk sygdom, dødsfald eller midlertidig uarbejdsdygtighed Kommende arbejdsløshed, eller forhold som nævnt i 5. punkt ovenfor i dette afsnit, som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed. vil vi alligevel forsikre dig. Du er dog ikke berettiget til forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den arbejdsløshed eller den sygdom eller personskade, som du havde, eller burde have, kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens etablering. Konvertering Hvis en kort/kreditaftale med tilknyttet forsikring ophører og du senest 30 dage efter nytegner en kort/kreditaftale hos GlobeCard eller en virksomhed tilknyttet GlobeCard i forbindelse med et kreditengagement hos GlobeCard ophører forsikringen ikke. Forsikringen forsætter at være gyldig og forsikringsdækningen træder i kraft umiddelbart efter. I tilfælde af at du ændrer dit kort til en anden type kort med tilsvarende forsikringsdækning kan forsikringsdækningen overføres til dit nye kort og forsikringsdækningen vil træde i kraft umiddelbart. Du skal ikke afgive ny tro og love erklæring. Ovenstående forudsætter at der kan tilknyttes BetalingsSikring til dit nye kort. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft, når tro- og love erklæringen er afgivet til GlobeCard som bekræftelse på, at etableringskriterierne i afsnit 2 ovenfor er opfyldt og kreditten er etableret. Har du ved forsikringens etablering, eller senere, givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning, er forsikringsaftalen ikke bindende for os, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde.

3 Forsikringsdækningen for den enkelte dækningstype kan træde i kraft på et senere tidspunkt. Se afsnittet Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser under hver dækningstype. Forsikringsdækningen gælder i kortets/kredittens løbetid for én måned ad gangen, regnet fra en faktureringsperiodes start og til faktureringsperiodens afslutning, og fornyes automatisk hver måned med mindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under afsnittet Hvornår ophører forsikringsdækningen. 4. Forsikringsgebyr Betaling af forsikringsgebyr er en forudsætning for forsikringsdækning. Gebyret for forsikringen betales månedligt forud. Du skal betale præmien senest på forfaldsdatoen til GlobeCard. For sent betalt præmie kan medføre at forsikringen opsiges jf. pkt. 8. Præmien beregnes som en procentsats af den skyldige saldo på kreditkortet. Det månedlige gebyr kan ændres med 60 dages varsel, således at det ændrede gebyr gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Du skal betale fuldt forsikringsgebyr, selv om forsikringsdækningen for ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, og kritisk sygdom ophører og alene forsikringsdækningen for dødsfald fortsætter at være gyldig i overensstemmelse med afsnit 8. Tilbagebetaling af gebyr ved opsigelse af forsikring Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 30 dage efter modtagelsen af forsikringsbetingelserne, får du hele det indbetalte gebyr tilbage. 5. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager (GlobeCard ) og indbetales direkte på din konto og/eller kredit. I tilfælde af at din saldo er mindre end den udbetalte erstatning udbetales det resterende beløb til en af dig angivet bankkonto. Forsikringsydelserne ved kritisk sygdom og dødsfald vil altid blive udbetalt som et engangsbeløb. Du er selv ansvarlig for at betale ydelser på kreditten, indtil vi har færdigbehandlet og anerkendt din anmeldelse af en forsikringshændelse. 6. Forsikringens dækningsmaksimum Uanset hvor mange kreditter med vores forsikringsdækning du har hos GlobeCard, kan forsikringsydelsen aldrig overstige kr for en skade og kr i hele forsikringens løbetid. 7. Sådan anmelder du en forsikringshændelse Du skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til Genworth. Det kan ske pr. telefon, eller brev, hvorefter de sender en anmeldelsesblanket, der skal udfyldes og returneres til Genworth. Blanketten kan også findes på GlobeCard.dk. Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at vi modtager de oplysninger, herunder lægelige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle anmeldelsen, for eksempel: Korrekt udfyldt anmeldelse Kopi af opsigelse fra din arbejdsgiver Dokumentation for ansættelsesforhold og aflønning hos arbejdsgiver igennem minimum 6 måneder Lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Erklæring fra dit lokale Jobcenter eller A- kassen Dødsattest Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en hændelse, der berettiger til udbetaling af forsikringsydelse, refunderer vi dog disse direkte omkostninger. Du har ikke krav på udbetaling af forsikringsydelser fra flere dækningstyper samtidig. 8. Hvornår ophører forsikringsdækningen? Automatisk ophør af forsikringsdækningen Forsikringsdækningen ophører automatisk: Hvis kreditten er opsagt af SEB eller kreditten er misligholdt Når du ikke har indbetalt den løbende præmie senest ved udløbet af fristen i opsigelsen. Opsigelsen indeholder oplysning om at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den i opsigelsen angivne frist. Opsigelsen indeholder desuden oplysninger om at du kan genindtræde i forsikringsdækningen hvis der er særligt undskyldende omstændigheder. Denne fornyede dækning træder i kraft dagen efter betaling af den forfaldne præmie, tillagt renter og andre omkostninger. Forsikringen ophører fra det tidspunkt, hvortil du har betalt. Når du går på pension, førtidspension, efterløn eller bliver tilkendt eller påbegynder fleksjob i henhold til love om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du er forpligtet til omgående at orientere os herom. Når man har modtaget en udbetaling for kritisk sygdom eller dødsfald. Ved udgangen af den kalendermåned, hvori du fylder 65 år. Når den maksimale udbetaling på kr. i forsikringens løbetid er nået. Fortrydelsesret: I henhold til forsikringsaftalelovens 34 jvf. lov nr. 451 af 9. juni 2004, har du ret til at fortryde købet af forsikringen. Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 30 dage, der regnes fra den dag du har modtaget police og forsikringsbetingelserne. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den først følgende hverdag. Hvordan fortryder du: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt meddele GlobeCard at du har fortrudt købet af forsikringen. Dette kan ske per brev, telefax eller til. GlobeCard Bernstorffsgade 50, 1577 København V Telefax: Hvis du opsiger forsikringsdækningen Du har ret til nårsomhelst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med mindst 30 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra og med den førstkommende forfaldsdag (første dag i næstfølgende faktureringsperiode). Hvis vi opsiger forsikringsdækningen Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen: Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. Uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen. Når du ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie. 9. Ændringer i forsikringsbetingelserne Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således at ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 10. Behandling af oplysninger Ved anmodningen om etablering af forsikring tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel GlobeCard som Genworth Financial 3

4 med henblik på vurdering af forsikringsdækningen. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger GlobeCard og Genworth Financial har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af de pågældende oplysninger straks ophøre. 11. Ankenævn Genworth Financial er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres på adressen: Genworth, Kirkebjerg Allé 86b, 2605 Brøndby, telefon , eller hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere 13. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 17 timer pr. uge) i en periode på mindst 6 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelse. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Perioder hvor du er på supplerende dagpenge, tæller ikke med i beregningen af de 6 måneder. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er arbejdsløs, er tilmeldt dit lokale 4 Jobcenter, og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Det er en betingelse for en eventuel senere udbetaling af forsikringsydelse, at du SENEST 30 dage efter din sidste arbejdsdag er til rådighed for arbejdsmarkedet på baggrund af en tilmelding til dit lokale Jobcenter. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos dit lokale Jobcenter skyldes afholdelse af normal ferie indenfor ferielovens rammer (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Denne betingelse gælder for såvel første arbejdsløshedsperiode som senere arbejdsløshedsperioder. Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 120 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Desuden er ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse, samt enhver form for mundtligt eller skriftligt varsel herom, som indtræder eller afgives, indenfor de første 120 dage efter, at forsikringens ikrafttrædelse, ikke omfattet af forsikringen og kan derfor aldrig medføre ret til udbetaling af forsikringsydelse. Dette er også gældende, selvom varsel eller meddelelse om senere opsigelse først effektueres på et senere tidspunkt. Som opsigelse, varsel og meddelelse i relation til denne forsikring, anses eksempelvis, men ikke begrænset til, enhver form for: Sindetskrivelser (varsling om fyring) i.h.t. Forvaltningsloven, varslinger og/eller meddelelser på baggrund af Varslingsloven, Lov om Virksomhedsoverdragelse, eller enhver anden lovgivning. Meddelelse om lukning, sammenlægning og/eller afskedigelse, så snart der er truffet beslutning herom, og dette er kommet til dit kendskab. Informationsmøder og alle andre mundtlige meddelelser om senere afskedigelse. Alle andre typer meddelelser, hvori det fastslås, at opsigelse vil finde sted på ethvert fremtidigt tidspunkt. Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig eller skriftlig. Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at du er blevet afskediget fra dit job og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os sidestilles hermed. Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dit job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig arbejdsløshed. Skyldes arbejdsløsheden forhold eller handlinger fra din side som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol, er der ingen forsikringsdækning. Enhver form for arbejdsfordeling samt afskedigelse, og tilbud om genansættelse på lavere arbejdstid, betragtes ikke som ufrivillig arbejdsløshed. Det samme gælder, hvis der er tale om enhver form for lønnedgang. Ufrivillig arbejdsløshed regner vi for indtrådt den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode. Det er i denne forbind-else uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed for lønmodtagere ved konkursens indtræden, og vi ser derved bort fra den normale opsigelsesperiode, medmindre der udbetales ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, så regnes arbejdsløsheden som indtrådt når disse ydelser ophører, og du samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet. 14. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 30 hele dage efter at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Det vil sige, at du selv skal betale de ydelser på kreditten, som forfalder i løbet af perioden. Først når den ufrivillige arbejdsløshed har varet i 30 sammenhængende hele dage, har du ret til udbetaling fra forsikringen. Beregningen af selvrisikoperioden starter tidligst på det tidspunkt, hvor du er tilmeldt dit lokale Jobcenter. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 30 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til 5 % af den skyldige saldo på kreditten dagen, inden du modtog opsigelsen, i op til 3 måneder. Efter yderligere 30 dages arbejdsløshed indfries restgælden, pr. dagen før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag af allerede betalte ydelser. I tilfælde af at erstatningen overstiger den skyldige saldo på udbetalingstidspunktet, udbetales det overskydende beløb til en af dig valgfri konto. Vi betaler dog tidligst, når vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til kreditaftalen skulle have været betalt, inden du blev arbejdsløs. Flere arbejdsløshedsperioder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mere end 180 dage, for at

5 være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelse efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. 15. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelse ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 17 timer pr. uge) i en periode på 6 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden. Du er selvstændig erhvervsdrivende. Du indenfor de første 120 dage efter forsikringen er trådt i kraft bliver opsagt skriftligt eller mundtligt, eller modtager varsel eller anden form for meddelelse om opsigelse, eller bliver arbejdsløs. Du på tidspunktet forud for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed. Herunder også de i afsnit 2, 5. punkt nævnte årsager. Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver. Du er blevet opsagt på grund af omfanget af sygedage, uden at der fra lægelig side er stillet en diagnose som på rimelig måde kan begrunde fraværet. Du er blevet opsagt, som følge af, at du har nægtet at efterkomme rimelige og lovlige anvisninger fra din arbejdsgiver, eller hvis du er blevet opsagt som følge af samarbejdsvanskeligheder. Du er blevet opsagt, som følge af forhold eller handlinger fra din side, som du foretog eller undlod at foretage, og disse var eller kunne være under din kontrol. Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder for eksempel, men ikke begrænset til, alle former for vikararbejde eller på et opgavespecifikt projekt uden nærmere tidsangivelse, som udløber. Dette ser vi dog bort fra, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. Din beskæftigelse er sæsonbetonet, og arbejdsløshed er en normal del deraf, eller hvis arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde. Arbejdsløsheden skyldes, at du har indgået en frivillig fratrædelsesaftale eller på lignende måde selv har medvirket til afskedigelsen, eller der er indgået et forlig om opsigelse. Arbejdsløsheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØSland efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse. Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af en af de vilkår eller undtagelser, der er nævnt i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed. Midlertidig uarbejdsdygtighed 16. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis uarbejdsdygtigheden indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du på tidspunktet for uarbejdsdygtighedens indtræden, er beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 17 timer pr. uge) eller er selvstændig erhvervsdrivende (og beskæftiget hermed i mere end 30 timer pr. uge). Uarbejdsdygtighed, der indtræder, eller er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et senere tidspunkt. Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede arbejde eller drive din selvstændige virksomhed. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det, og at du er undergivet jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger. Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring blev uarbejdsdygtig. 17. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 30 hele dage efter at uarbejdsdygtigheden er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Det vil sige, at du selv skal betale de ydelser på kreditten som forfalder i løbet af perioden. Først når den midlertidige uarbejdsdygtighed har varet i 30 sammenhængende hele dage, har du ret til udbetaling fra forsikringen. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 30 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til 5% af udestående saldo dagen inden skadesdato før du blev uarbejdsdygtig. Efter yderligere 30 dages uarbejdsdygtighed indfries restgælden, pr. dagen før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag af den allerede betalte månedlige ydelse. I tilfælde af at erstatningen udbetales det overskydende beløb til en af dig valgfri konto. Vi kan dog tidligst betale ydelsen, når vi har modtaget dokumentation for din midlertidige uarbejdsdygtighed i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til kreditaftalen skulle have været betalt, inden du blev uarbejdsdygtig. Flere uarbejdsdygtighedsperioder Hvis vi tidligere har udbetalt forsikringsydelse for midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du for at være berettiget til fornyet forsikringsdækning igen have været beskæftiget som lønmodtager eller have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende i en sammenhængende periode på mindst 180 dage, hvis uarbejdsdygtighedsperioden er begrundet i samme sygdom eller samme ulykke som en tidligere uarbejdsdygtighedsperiode, og 30 dage, hvis uarbejdsdygtigheden er begrundet i en ny sygdom eller ulykke. 18. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved midlertidig uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed, eller forsætligt, selv har forårsaget. Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden. Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, med mindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade. Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde. Normal graviditet, medmindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom. 5

6 Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer. Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri. Enhver tilstand, der opstår mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et EØS-land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØSland efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed er under behandling af læge bosiddende i Danmark. Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. Hospitalsdækning 19. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis hospitalsindlæggelsen indtræder i forsikringens løbetid. Dækningen omfatter hospitalsindlæggelse som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Hospitalsindlæggelse, der indtræder eller er opstået eller pådraget indenfor de første 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfatttet af forsikringen. Dette gælder også, selvom uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et senere tidspunkt. Hospitalsindlæggelse betyder, at du på grund af sygdom eller en ulykke, er indlagt på et hospital og det er nødvendigt, at du er undergivet løbende behandling. Hospitalsindlæggelsen regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring eller anden dokumentation fra hospitalet, er blevet indlagt. 20. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 30 hele dage efter at hospitalsindlæggelsen er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Det vil sige, at du selv skal betale de ydelser på kreditten, som forfalder i løbet af perioden. Først når den hospitalsindlæggelse har varet i 30 sammenhængende hele dage, har du ret til udbetaling fra forsikringen. Ydelse Efter udløbet af selvrisikoperioden på 7 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til 5% af udestående saldo dagen inden skadesdato før hospitalsindlæggelse. Efter 30 dages hospitalsindlæggelse indfries restgælden pr. dagen før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag af allerede betalte ydelser. I tilfælde af at erstatning udbetales det overskydende beløb til en af dig valgfri konto. Vi kan dog tidligst betale ydelsen, når vi har modtaget dokumentation for din hospitalsindlæggelse i perioden og vi har anerkendt din anmeldelse. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer m.v., der i henhold til kreditaftalen skulle have været betalt før hospitalsindlæggelsen. Flere hospitalsindlæggelsesperioder Hvis vi tidligere har udbetalt forsikringsydelse for hospitalsindlæggelse, skal du for at være berettiget til fornyet forsikringsdækning, igen have været beskæftiget som lønmodtager eller have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende i en sammenhængende periode på mindst 180 dage, hvis hospitalsindlæggelsesperioden er begrundet i samme sygdom eller samme ulykke som en tidligere uarbejdsdygtighedsperiode, og 30 dage, hvis hospitalsindlæggelsen er begrundet i en ny sygdom eller ulykke. 21. Undtagelser i dækningen Der udbetales ikke ydelser for hospitalsdækning, såfremt hospitalsindlæggelsen er en følge af undtagelserne som nævnt i punktet Undtagelser i dækningen under midlertidig uarbejdsdygtighed. Visse kritiske sygdomme 22. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser I tilfælde af at du i forsikringstiden bliver diagnosticeret for en af nedenstående kritiske sygdomme jf. kravene herfor, indfries restgælden på tidspunktet diagnosen fastsættes, maximalt kr I tilfælde af at erstatningen udbetales det overskydende beløb til en af dig valgfri konto. Kritisk sygdom, der indtræder, eller er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om sygdommen først anmeldes på et senere tidspunkt. 23. Dækkede sygdomme: Kræft En ondartet (malign) svulst (tumor) der har mikroskopisk karakteriseret infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk karakteriseret ved en tendens til at komme igen (recidivere) efter fjernelse og til at sprede sig til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes leukæmi, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkins sygdom (stadium II-IV). Krav: diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). Forsikringssmæssig dækning indtræder, såfremt den mikroskopiske undersøgelse viser malignitet, medens det ikke er en betingelse, at der er spredning, (metastasering). Undtaget for dækning er alle former for hudkræft, herunder Kaposi s sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft). Endvidere undtager dækningen alle svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft) såsom celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN), alle stadier) carcinoma in citu blærepapillomer, stadium I af Hodgkins sygdom og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig undtages svulster opstået som følge af infektion med humant immundefekt virus, d.v.s. HIV positivitet med eller uden AIDS i udbrud. Blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres fastslået ud fra følgende 3 kriterier, som alle skal være opfyldt: Sygehistorie med typiske brystsmerter Nytilkomne elektrokardiografiske forandringer forenelige med diagnosen: akut myokardieinfarkt Samtidigt signifikant forhøjelse af blodværdierne for relevante enzymer, først og fremmest CKMB. Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling, eller af en kardiologisk speciallæge. Planlagt eller udført bypass operation for åreforkalkning i kranspulsårene (koronarsklerose) Hjertekirurgisk behandling af kransåreforkalkning (revaskularisering) med anlæggelse af vene- og/eller arteriegrafts udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris. Ballonudvidelse sidestilles med operation, forudsat den omfatter mindst to kranspuls- 6

7 årer, og i dette tilfælde skal operationen være udført, før udbetaling kan ske. Krav: det er en betingelse, at patienten er tilmeldt og accepteret til venteliste til indgrebet. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Planlagt eller udført hjerteklapkirurgi Åben hjertekirurgisk behandling med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese på grund af erhvervet hjerteklapsygdom. Krav: det er en betingelse, at patienten er tilmeldt og accepteret til venteliste til indgrebet. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Hjerneblødning (apopleksi) Beskadigelse af hjernen, som medfører objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed forårsaget af forsnævring eller tilstopning af en pulsåre til, eller i hjernen, eller en spontant opstået blodansamling i eller uden på hjernen på grund af bristning af en pulsåre eller af en misdannelse af hjernens kar (aneurisme). Krav: beskadigelsen skal være påvist ved CT-scanning, og diagnosen skal være stillet på neuromedicinsk eller neurokirurgisk hospitals- eller sygehusafdeling eller være bekræftet af speciallæge i neuromedicin eller neurokirurgi. Nyresvigt Nyresvigt i sidste fase, der viser sig på den måde, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritonealdialyse, hæmodialyse eller nyretransplantation iværksættes. Krav: ved planlagt operation, er det en betingelse, at forsikrede er accepteret på en venteliste. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Planlagt eller udført organtransplantation Transplantation af hjerte, hjertelunge, lunge. Lever eller nyre hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor forsikrede er modtager. Krav: det er en betingelse, at patienten er tilmeldt og accepteret til venteliste til indgrebet. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. 24. Undtagelser i dækningen Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme som forsikrede har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for, inden forsikringen trådte i kraft, eller har søgt læge for indenfor de seneste 12 måneder inden forsikringen trådte i kraft. Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme der indtræder, eller er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft. Vi udbetaler ikke erstatning for den kritiske sygdom hvis den skyldes: Giftpåvirkning på grund af lægemiddel, alkohol eller andre euforiserende stoffer, som den forsikrede har brugt eller indtaget. En ulykke hvor forsikrede på ulykkestidspunktet var selvforskyldt spiritus-påvirket Selvpåført sygdom. Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder, eller nuklear påvirkning. Tidligere sygdomstilfælde Hvis forsikrede har fået stillet en diagnose eller har lidt af en kritisk sygdom, som er omfattet af disse forsikringsbetingelser, før forsikringen trådte i kraft, eller indenfor kvalifikationsperioden, bortfalder dækningen for den pågældende diagnosegruppe. I denne sammenhæng anses hjerneblødning, bypassoperationer, blodprop i hjertet og hjertetransplantation som èn og samme kritiske sygdom. Ligeledes bortfalder dækningen ved kræft, hvis forsikrede inden forsikringen trådte i kraft, eller før udløbet af kvalifikationsperiode, har fået stillet en kræftdiagnose, har lidt af, eller været opmærksom på en kræftsygdom. Også selvom der er tale om en anden dækningsberettiget kræftdiagnose. 25. Forsikringsydelser Forsikringen indfrier din restgæld på tidspunktet for skadens indtræden, dog maksimalt kr I tilfælde af at erstatningen udbetales det overskydende beløb til en af dig valgfri konto. Dødsfald 26. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder, såfremt dødsfaldet indtræder i forsikringens løbetid. Dødsfaldsdækningen gælder straks ved forsikringens ikrafttræden. 27. Forsikringsydelser Hvis dødsfaldet er dækningsberettiget betaler vi restgælden svarende til restgælden på dødstidpunktet. Det er en forudsætning, at forsikringsgebyret er betalt rettidigt frem til indfrielsesdatoen. I tilfælde af at erstatningen udbetales det overskydende beløb til nærmeste pårørende. Forsikringsdækningen omfatter ikke ydelser, morarenter, forsikringsgebyrer, m.v., der i henhold til låneaftalen skulle have været betalt, inden dødsfaldet. 28. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelse: I tilfælde af selvmord inden for 1 år efter forsikringens ikrafttræden. Hvis forsikringen er blevet fornyet på et kreditt med samme restgæld, regnes 1 års perioden fra den oprindelige forsikrings ikrafttræden. Ved dødsfald, som skyldes sygdom eller personskade, som du ved forsikringens ikrafttræden havde kendskab til. Hvis forsikringen er blevet fornyet på en kredit/ kort med samme restgæld, er det den oprindelige forsikrings ikrafttrædelsesdato der gælder. Ved dødsfald, som skyldes krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning udenfor Norden. Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Lønmodtager betyder at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato, og du er aflønnet for mindst 17 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. Konto og/eller Kreditaftale betyder din kortkonto eller kredit hos GlobeCard hvortil forsikringen er knyttet. Konvertering dvs et nyt kort udstedes indenfor de næste 30 dage i forbindelse med, at et andet kort lukkes. 5 % af den skyldige saldo er det mindste beløb du skal betale ifølge kreditaftalen. Skyldig saldo er eventuel overført saldo fra det tidligere kontoudtog, med fradrag for eventuelle indbetalinger, og med tillæg af evt. træk på kreditten frem til og med dagen, før skaden 7

8 indtræder. Endvidere indgår rente frem til skadedatoen i den dækkede saldo. Den skyldige saldo beregnes pr. dagen før skadedatoen. Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Du kan på forsikringsbeviset se, hvornår forsikringen er trådt i kraft, og i disse forsikringsbetingelser se hvornår forsikringen ophører, medmindre forsikringen ophører af anden årsag, eller du eller vi ekstraordinært opsiger forsikringen forinden denne dato. Fuld rådighed betyder, at du til enhver tid står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf tager vi udgangspunkt i blandt andet, men ikke alene, Arbejdsdirektoratets bekendtgørelser om rådighed. Nærtstående omfatter ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registrerede partnere. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende 3. Du skal kunne dokumentere, at du driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved mindst et af de nævnte forhold: Kopi af tilmelding som selvstændig til offentlige registre, hvoraf dit navn fremgår (f.eks. kopi af bevis for moms/cvr-registrering, kopi af en momsangivelse, lønsumsangivelse eller udskrift fra Erhvervsog Selskabsstyrelsens register). Erklæring fra virksomhedens revisor eller advokat om deltagelse som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles fuldt ud med ægtefæller. Desuden skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang, det vil sige i mere end 30 timer om ugen. Forsikringsgiver: Genworth Financial, Kirkebjerg allé 86b, 2605 Brøndby, Telefon , Telefax , Dødsfaldsdækningen er tegnet i Financial Assurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Assurance Company Limited, engelsk livforsikringsselskab registreret i England og dækningen for ufrivillig arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed og kritisk sygdom er tegnet i Financial Insurance Company Limited, Denmark, CVR nr , filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab registreret i England. Selskaberne er benævnt Genworth Financial. Dækningerne administreres af Genworth Financial. GlobeCard Park Bernstorffsgade Allé Postboks DK-1577 København 240 V DK-2605 Brøndby Telefon Telefon nr nr.: Telefax Telefax nr nr.: GC_BS_ GlobeCard/MasterCard udstedes og drives udstedes af SEB og Kort drives Bank, af Danmark, SEB Kort Bank, filial af Danmark, SEB Kort Bank filial AB, af SEB Sverige Kort Bank AB.

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Eurocard. Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Eurocard. Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Eurocard Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere