Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d aug. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014"

Transkript

1 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d aug Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August 2014 Deltagere: Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Lise Hansen, Tine Nielsen, Gitte Nørgaard, Kirsten Ægidius, Marie Pinstrup, Morten Høgh, Esther Skovhus Jensen, Line Schiellerup, Agnes Holst og Martin Ljungberg (observatør for de studerende). Dagsorden 1. Underskrivning af mødereferat HBM juni Sager til diskussion/beslutning 2.1 Forberedelse af repræsentantskabet Danske Fysioterapeuters vedtægter 2.3 Politik og strategi for uddannelse og kompetenceudvikling 2.4 Politik og strategi for forskning 2.5 Medlemstilfredshedsundersøgelse Budget , 1. drøftelse 2.7 Forslag til ændringer i vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi 2.8 Fortrolig sag 2.9 Udpegning af medlemmer til Etisk råd 2.10 Aktivitets- og udviklingspuljen 2.11 Fortsat samarbejde med God Adgang 2.12 Evaluering af kommissorium for Innovations- og iværksætterprisen 2.13 Holdningspapir Sundhedsforsikringer 3 Sager til orientering 3.1 Evaluering af repræsentantskabsvalg Afrapportering af strategiprojekt Fagkongres Forbedring af forsikrings- og pensionsaftale for selvstændige og privatansatte 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder

2 4.2 Orientering fra møder 5 Eventuelt 6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 2/13

3 1. Velkomst og referat til underskrift Mødet blev indledt med attestering af det godkendte referat af hovedbestyrelsens forrige møde. Desuden blev Agnes Holst, der tiltrådte hovedbestyrelsen pr. 1/7 2014, budt velkommen til sit første hovedbestyrelsesmøde som repræsentantskabsvalgt. Agnes Holst har tidligere været de fysioterapeutstuderendes observatør i hovedbestyrelsen, men er nu repræsentantskabsvalgt fra Region Midtjylland. Endelig orienterede formand Tina Lambrecht om, at direktør Jette Frederiksen er sygemeldt som følge af en ulykke. Faglig chef Karen Langvad er indsat som konstitueret direktør, til Jette Frederiksen er tilbage. 3/13

4 2. sager til diskussion/beslutning 2.1 Forberedelse af repræsentantskabet 2014 At hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen til de to forslag vedrørende hhv. fuldtidshonoreret næstformand og nye retningslinjer for fratrædelseshonorar for foreningens politikere. At hovedbestyrelsen drøfter fremgangsmåden ved behandlingen af vedtægtsændringsforslag. At hovedbestyrelsen tager drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet til efterretning. Regionsformand i Region Sjælland Lise Hansen har udarbejdet et udkast til forslag vedrørende en fuldtidshonoreret næstformand i foreningen. Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen hertil. Det skal bemærkes, at der kan ske ændringer i formuleringen af forslaget, inden det fremsættes til behandling på repræsentantskabsmødet. Regionsformand i Region Hovedstaden Tine Nielsen har udarbejdet et udkast til ændringer af foreningens retningslinjer for udbetaling af fratrædelseshonorar for foreningens fuldtidshonorerede politikere. Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen hertil. Sekretariatet har desuden haft en første drøftelse af afviklingen af repræsentantskabsmødet med dirigenten med særligt henblik på at planlægge behandlingen af hovedbestyrelsens forslag til gennemskrivning af foreningens vedtægter, og hvorledes andre forslag til vedtægtsændringer bedst håndteres. Sekretariatet vil på den baggrund drøfte fremgangsmåde for behandlingen af foreningens vedtægter med hovedbestyrelsen. Der er endelig vedlagt en revideret version af drejebogen for arbejdet frem mod repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager drejebogen til efterretning. 4/13

5 2.2 Danske Fysioterapeuters vedtægter Det indstilles, at forslag til vedtægter godkendes, og at forslag til tre repræsentantskabsbeslutninger vedtages. Forslaget til nye vedtægter skal være klar til repræsentantskabsmødet. Det kræver, at hovedbestyrelsen tager stilling til de to udestående spørgsmål om de studerendes medlemsmæssige tilknytning og om, hvorvidt der skal være en grænse på tre valgperioder for formand og regionsformænd. Derudover fremlægges tre forslag til beslutninger på repræsentantskabet, hvor bestemmelser flyttes fra vedtægterne: 1) De praktiske regler for afvikling af valg, 2) Repræsentantskabets forretningsorden og 3) Betingelser for godkendelse af en fraktion. Der er ikke tale om substansændringer. 2.3 Politik og strategi for uddannelse At vedlagte udkast til politik og strategi for uddannelse godkendes. Hovedbestyrelsen nedsatte i februar 2014 et rådgivende forum for uddannelse. Forummets opgave var at bidrage til udformningen af et udkast til en ny politik og strategi for uddannelse i fysioterapi. Det rådgivende forums arbejde er beskrevet i det fremlagte notat. Udkast til politik for uddannelse skal endeligt godkendes af repræsentantskabet, mens strategien alene skal godkendes af Hovedbestyrelsen. 2.4 Politik og strategi for forskning At vedlagte udkast til politik og strategi for forskning godkendes. HB nedsatte i februar 2014 et rådgivende forum for forskning. Forummets opgave var at bidrage til udformningen af udkast til en ny politik og strategi for 5/13

6 forskning i fysioterapi. Det rådgivende forums arbejde er beskrevet i vedlagte notat. Udkast til politik for forskning skal endelig godkendes af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab, mens strategien alene skal godkendes af Hovedbestyrelsen. 2.5 Medlemstilfredshedsundersøgelse 2014 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Danske Fysioterapeuter har fået foretaget en medlemstilfredshedsundersøgelse. Resultaterne foreligger nu og vil blive gennemgået på hovedbestyrelsesmødet af Jacob Stammer Larsen, CEO, MSI Research. Rapporten med resultaterne af undersøgelsen vil blive udleveret efter præsentationen. 2.6 Budget , 1. behandling Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender, at det indstilles til repræsentantskabet, at de hidtidige kontingentsatser fastfryses i 2015 og at hovedbestyrelsen drøfter det foreliggende forslag til budget mhp. godkendelse på hovedbestyrelsens møde i september. Hermed fremlægges forslag til budget 2015 og budgetoverslag for Driftsøkonomien i Danske Fysioterapeuter kommer under pres i de kommende år, trods forventet medlemstilgang. Dette skyldes hovedbestyrelsens beslutning om, at der fremover skal overføres 100 kr. årligt pr. medlem til hhv. Fond A eller Aktivitets- og Udviklingspuljen 1. Beslutningen betyder, at der vil være ca. 2 mio. kr. mindre årligt til driftsbudgettet. Derudover er kontingentsatserne forudsat uændrede, jf. tidligere principbeslutning. 2 1 HB, sag nr. 2.02, 4.marts Sagen vedr. finansiering af fondene skal besluttes på repræsentantskabsmødet i Kontingentsatserne fastsættes endeligt af repræsentantskabet 6/13

7 Med de givne forudsætninger om medlemstilgang, kontingentfastsættelse osv. og de givne aktiviteter i foreningen, viser budgetforslaget et negativt råderum i 2015 på 1,4 mio. kr. og i 2016 et negativt råderum på 2,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at 2016 er et budgetoverslag, som ligesom tidligere vil blive justeret i 2. halvdel af Det samlede budgetforslag inkl. ændringsforslag ser ud som følger: Budgetoverslag Budget Basisbudget indtægter udgifter Resultat, før ændringsforslag Udgiftskrævende forslag Resultat efter udgiftskrævende forslag Besparelser/øgede indtægter Resultat Forventet nedbringelse af egenkapitalen De udgiftskrævende forslag, herunder strategiske indsatser for , og besparelsesforslag er, som det fremgår, ikke indlagt i basisbudgettet. 2.7 Forslag til ændringer i vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi At hovedbestyrelsen drøfter sin stillingtagen til forslagene til ændring af vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), der er vedtaget på selskabets generalforsamling i 2013 og Generalforsamlingen i Dansk Selskab for Fysioterapi vedtog i 2013 og i 2014 en række ændringsforslag til vedtægterne for Dansk Selskab for Fysioterapi. Disse skal i følge foreningens vedtægter behandles og vedtages på repræsentantskabsmødet for at træde i kraft. 2.8 Fortrolig sag 7/13

8 2.9 Udpegning af medlemmer til Etisk Råd at hovedbestyrelsen udpeger de 3 indstillede personer til Etisk Råd at hovedbestyrelsen godkender, at Etisk Råd nedsættes med de 3 udpegede medlemmer af Danske Fysioterapeuter. at udpegning af ekstern deltager udsættes til Etisk Råd har haft mulighed for at drøfte mulig ekstern deltager og indstille ekstern deltager til hovedbestyrelsen Aktivitets- og udviklingspuljen At puljens navn ændres til Erhvervsudviklingspulje for selvstændige. At hovedbestyrelsen tager til efterretning, at der på førstkommende HBmøde vil blive forelagt nye retningslinjer for puljen samt forslag til ændringer af vedtægterne til godkendelse med henblik på behandling på repræsentantskabsmødet Mærkeordningen God Adgang At Danske Fysioterapeuter indgår ny aftale med God Adgang vedrørende: Registrering af 10 nye klinikker om året Genbesøg på 50 klinikker om året Årsgebyret for op til 160 registrerede klinikker At aftale finansieres via Aktivitets- og Udviklingspuljen/ Erhvervsudviklingspuljen med i alt kr moms. Danske Fysioterapeuter besluttede i forbindelse med kampagnen om faglig kvalitet i vederlagsfri fysioterapi i foråret 2012 at sætte et særligt fokus på tilgængelighed til fysioterapiklinikker for personer med handicap. Beslutningen blev konkret udmøntet i en samarbejdsaftale om en mærkeordning med foreningen God Adgang i forhold til fysioterapiklinikker. Danske Fysioterapeuter bevilligede finansiering af de første 200 klinikker for perioden via Aktivitets- & Udviklingspuljen. 155 klinikker har dags dato tilsluttet sig ordningen, som stadig er åben for tilmeldinger. 8/13

9 Der lægges nu op til en permanentgørelse af samarbejdet med God Adgang i form af en ny aftale Evaluering af Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris At innovations- og iværksætterprisen evalueres med hensyn til kriterier og procedure for indstilling og udpegning Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede i 2012 at indstifte Danske Fysioterapeuters innovations- og iværksætterpris. Prisen uddeles til en fysioterapeut eller fysioterapeutisk virksomhed, som gennem nytænkning, initiativ og virkelyst har skabt mere sundhed for danskerne og nye fysioterapeutiske arbejdspladser. Prisen er på kr. og uddeles én gang årligt første gang i Hovedbestyrelsen har som opfølgning ønsket at evaluere prisen Ajourføring af holdningspapir vedrørende sundhedsforsikringer Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender de foreslåede ændringer til holdningspapiret På hovedbestyrelsesmødet i februar 2014 blev det besluttet, at sekretariatet skulle gennemgå holdningspapiret vedrørende sundhedsforsikringer fra 2009 med henblik på at vurdere, om det var up to date, idet der siden er kommet nye skatteregler på området. Sekretariatet har gennemgået notatet og foreslår enkelte justeringer. Konkret foreslås det, at holdningspapiret afspejler den holdning, at sundhedsforsikringer hverken direkte eller indirekte skal finansieres af offentlige midler. Vedlagte notater er forslag til ajourført holdningspapir. 9/13

10 3. Sager til orientering 3.1 Evaluering af repræsentantskabsvalget At hovedbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. Hovedbestyrelsen besluttede inden gennemførslen en række mål for repræsentantskabsvalget. Evalueringen af valget viser, at målsætningerne er indfriet. Blandt andet er stemmeprocenten er steget. Hovedparten af kandidaterne har udfyldt testen og er tilfredse med den mulighed, de har fået for at præsentere deres kandidatur. Og endelig har mere end medlemmer været inde på valghjemmesiden og ca medlemmer har taget kandidattesten. 3.2 Strategiprojekt Kvalitet & service nye ydelser, ledere At orienteringen tages til efterretning. Med udgangspunkt i lederprojektet er en række ønsker og behov hos lederne blevet identificeret. På den baggrund er der udarbejdet et katalog med konkrete aktiviteter til ledergruppen. Formålet med projektet er dels at øge tilfredshed og loyalitet blandt lederne og dermed bidrage til at rekruttere og fastholde gruppen som medlemmer af Danske Fysioterapeuter, og dels at styrke samarbejdet mellem foreningen og lederne. Lederne er vigtige strategiske samarbejdspartnere i forhold til nye muligheder for professionen og i forlængelse heraf skabelse af jobs. Indsatsen skal gerne motivere og støtte flere fysioterapeuter til at søge lederstillinger, herunder stillinger på højt strategisk niveau, samt inspirere flere fysioterapeuter til at se ledelsesvejen som en mulig karrierevej. Endeligt skal Danske Fysioterapeuter fortsat arbejde for en udvikling af ledernes løn og ansættelsesvilkår. 10/13

11 I det offentlige er der et tæt samarbejde mellem fysioterapeutledere og ergoterapeutledere. Derfor bliver en række aktiviteter planlagt i samarbejde med Ergoterapeutforeningen. 3.4 Orientering om proces for ny pensionsordning for selvstændige og privatansatte Det indstilles, at hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Det blev på seneste den seneste generalforsamling i Pensionskassen for sundhedsfaglige (PKA) vedtaget at nedlægge PKA+ som selvstændig virksomhed og overføre aktiviteterne til pensionskassen i PKA. Praktiserende ejere og lejere er omfattet af en obligatorisk forsikrings- og pensionsordning i PKA+. Disse ordninger skal derfor tilpasses, eller der skal findes alternative løsninger for denne gruppe. Samtidig står vi i situation, hvor fortsat flere selvstændige og privatansatte medlemmer ikke er en del af de kollektive overenskomstmæssige forsikringsog pensionsordninger, som praktiserende ejere og lejere og offentligt ansatte har glæde af. Derfor igangsættes nu en proces i sekretariatet med henblik på at finde en forsikrings- og pensionsløsning, der kan omfatte både de praktiserende ejere og lejere under OK, de øvrige selvstændige medlemmer og de privatansatte på individuelle vilkår. Hovedbestyrelsen skal senere godkende indgåelse af en ny aftale. 11/13

12 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder frem til repræsentantskabsmøde 2014 fremlægges til orientering og evt. opdatering. 4.2 Orientering fra møder (15/5 20/6 2014) Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d maj 2014) til orientering. 12/13

13 5. Eventuelt 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet Evalueringen foretages, som det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i maj 2011 (pkt. 2.7), med udgangspunkt i de fire værdier for hovedbestyrelsen arbejde: Anerkendelse/respekt Udvikling og innovation Viden Ansvarlighed Da evalueringerne går på hovedbestyrelsens interne samarbejde og proces under møderne, føres der ikke referat under dette punkt. 13/13

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere