Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen"

Transkript

1 Temagruppe Alkohol Tlf E- mail: Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf Tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl Ref. Ditte Hermansen Dagsorden 1. Velkomst, dagens program i Alkoholtemagruppen. Hvad brænder vi for? Hvad skal på programmet og hvad skal vi arbejde med i 2015? 3. Screening for alkoholoverforbrug i Jobcentre muligheder og udfordringer v/ Maja Bæksgaard Hansen, Statens Institut for Folkesundhed. Maja fortæller om sine erfaringer fra et randomiseret forsøg i Jobcentre i 4 kommuner. 4. Kommunal alkoholforebyggelse i private virksomheder i Holbæk v/ Lene Zoëga, Center for Misbrug og Forsorg, Holbæk Kommune 5. Erfaringer på baggrund af Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol. Vejen videre drøftelse 6. Præsentation af udkast til materiale til frontpersonale, der skal lave kort intervention overfor alkoholstorforbrug v/arbejdsgruppen 7. Evt. Referat Ad 1. Velkomst Ad i Alkoholtemagruppen. Der har været 3 møder i Vi har arbejdet med handlevejledninger, unge på ungdomsuddannelserne og i dag har vi fokus på jobcentre og virksomheder og opfølgning på kurser i opkvalificering af frontpersonale. På dette møde skal vi nå nærmere en beslutning om, hvad Alkoholtemagruppen i 2015 skal fokusere på. I dag genererer vi ideer, som efterfølgende bliver sendt ud til alle i Alkoholtemagruppen, så også de, der ikke var til stede i dag kan være med til at beslutte, hvor vi skal lægge fokus i temagruppens arbejde. Anna sender et lille survey ud i løbet af november måned. Debat i grupperne gav følgende ideer: 1. alkohol/ rusmidler og unge/ børn hvad rør sig blandt dem og hvad kan man gøre for at gå ind og påvirke deres indstilling og sammenhænge. Arena: folkeskolen at hæve alkoholdebut. Anden arena: de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser fx inspiration fra norske og svenske projekter (SST). 2. Opsporing, frontpersonale systematik; kvalitet; hvordan holder vi gejsten; de gode erfaringer; differentiering af tilgange til forskellige målgrupper af frontpersonale i forhold til om det er en kan, skal eller bør opgave at spørge til alkohol for frontpersonalet; evaluering; gode eksempler for hvordan vi går til 1

2 en særlige målgrupper; tilpasning til lokale forhold; hvordan prioriterer vi vores ressourcer til uddannelse rigtigt hvordan får vi fx udvalgt de rigtige medarbejdere at efteruddanne. Bente fra Aarhus vil gerne præsentere deres gode erfaringer. 3. Kommunikation og kampagner Allan fra Alkohol & Samfund vil gå videre med denne idé 4. Socialt udsatte forebyggelse. At nå de socialt udsatte inden de udvikler afhængighed af alkohol. Også her er der brug for forebyggelse. Se film fra Region Syddanmark om socialt udsatte - Der skal gøres noget ekstra for at få dem til at tage imod tilbud. 5. Samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommuner. 6. Alkohol og ældre. Information og genstandsgrænser; tidlig opsporing; livsfaser; Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen samarbejder om materiale om ældre og bl.a. alkohol. Rigtig god artikel om ældre og alkohol i ugeskrift for læger. Den vil vi gerne have et link til. Hvordan må jeg handle, skal jeg købe det ind til dem, skal jeg samle dem op når de er faldet, når de brækker sig? Hvilket ansvar har man når lægen udskriver en masse medicin? 7. Ny diagnose i det amerikanske diagnosesystem. Mads Uffe Petersen fortalte sidste år om de nye diagnoser i det amerikanske diagnosesystem, som erstater misbrug og afhængighed : Alcohol use disorder og Drug Use Disorder. Hvad betyder det, når vi ændrer definitionen? Hvordan ændres målgruppen? Hvordan ændres de professionelles tilgang? 8. Digital alkoholbehandling. Ad 3. Screening for alkoholoverforbrug i Jobcentre muligheder og udfordringer v/ Maja Bæksgaard Hansen, Statens Institut for Folkesundhed. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på ledige borgere? Fordi alkoholforbrug er udbredt blandt denne gruppe af borgere. Ca. 33 % har alkoholproblemer i et omfang så det udgør en barriere for beskæftigelse (tal fra SFI og SIF). Screening medkort intervention virker. 64 % af kommunerne har ingen systematik i forhold til at opdage borgere med et problematisk forbrug. Formålet med Projekt Alkohol og beskæftigelse: Der har ikke været noget data på, hvordan kort intervention virker i Jobcenter-regi i Danmark. Vi har en speciel organisering af arbejdsmarkedsindsatsen i Danmark. 12 kommuner blev inviteret med i projektet 4 ud af 12 kommuner sagde ja. Det var svært at få kommunerne til at deltage og en del af Majas oplæg handler om implementeringsvanskelighederne. Frontmedarbejderne, der skulle screene alle borgerne i en periode, gav udtryk for, at der ikke var tid og ressourcer til opgaven, som de oplevede kom top-down uden hensyntagen til deres opfattelse og virkelighed. Projektet gik ud på, at alle borgere blev screenet via en fuld AUDIT. Alle der scorede over 8 (dvs. som storforbrugere eller som mennesker med skadeligt forbrug eller afhængighed) blev tilbudt at være med i forskningsprojektet. Der blev gjort en del ud af, at understrege, at screeningen var adskilt fra det øvrige sagsforløb, og ikke ville få nogen betydning for borgerens videre sag i jobcentret. Jobcentrene satte en plakat op, så borgerne kunne se at der var fokus på alkohol i denne periode. Målgruppe: Ledige borgere i matchgruppe 1, 2 og 3. Enten fik borgerne et screeningsskema inden deres første møde på Jobcentret, eller når de kom til første møde. Screeningen viste, at 77 pct. havde et uproblematisk alkoholforbrug, 16 pct. havde storforbrug og 7 pct. havde skadeligt forbrug eller afhængighed. 2

3 Kun ¼ af de borgere, der blev tilbudt deltagelse i projektet, valgte at sige ja. De der valgte at deltage blev inddelt i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik et tilbud om alkoholbehandling som led i deres beskæftigelsesindsats. Kontrolgruppen fik den normale indsats, uden alkoholbehandling. Studiet kunne ikke vise, at indsatsen havde effekt, men der var mange problemer med undersøgelsen først og fremmest det store frafald som gav meget få deltagere i både interventions- og kontrolgruppen. Hermed kom en del af Majas analyse til at handle om, hvad der spændte ben for implementeringen, og hun diskuterer: Hvorfor er det så svært at snakke om alkohol for frontpersonalet? Det handler bl.a. om jobkonsulenternes egen holdning til alkohol, deres opfattelse af egen rolle og ansvar og om begrænset tid og ressourcer. Ad 4. Kommunal alkoholforebyggelse i private virksomheder i Holbæk v/ Lene Zoëga, Center for Misbrug og Forsorg, Holbæk Kommune Lene fra Misbrugscentret i Holbæk Kommune fortæller om kommunens virksomhedsindsats. Vi var i en position at vi ikke måtte reklamere for vores kommunale tilbud i lokalpressen, og vi ville gerne gøre opmærksom på, at vi var der. To medarbejdere gik ind i projektet to dage om ugen. De tog kontakt til private firmaer, der lå i Holbæk, og indhentede fx oplysninger om virksomhederne fra virk.dk og fra selskabsskat. Vi sendte breve og foldere ud om at de ville blive kontaktet i nærmeste fremtid. Vi tilbød hjælp til at udvikle en alkoholpolitik, men det kunne også være hjælp med kulturen hvad er det for nogle dobbeltsignaler der lever i virksomheden? Det var information om de ambulante behandlingstilbud, der fandtes. Det var et alternativ til den private (døgn)behandling, som flere virksomheder troede var eneste mulighed. Fordelene med det ambulante var, at så folk kunne få lov til at blive i arbejdspladsen. Nogle steder var det HR-chef og ledere, andre steder var det hele medarbejdergruppen. Det kunne være svært at komme ind, da der var mange der ikke oplevede, at de havde nogle problemer. Et kæmpe tabu. Der var en PR del: Vi er her. Næste år havde vi fokus på kommunen som virksomhed. Det var rigtigt svært at komme ind på de kommunale arbejdspladser, indtil der på ledelsesniveau blev truffet nogle beslutninger. I starten var det et tilbud, så de kunne også takke nej. På børneområdet vil de fx meget gerne snakke om forældrene. Vi fandt også ud af, at de informationer der var om os på intranettet var fulde af faktuelle fejl. Vi fik produceret mintpastiller i små æsker med QR-kode, der henviser til Misbrugscentrets hjemmeside. De har været rigtig gode som en moderne folder. Der var 400 virksomheder der fik breve og mails. Ca. 200 fik tilbud om besøg og 40 fik et besøg af den ene eller anden art. Der har været stor forskel på størrelsen af virksomhederne (inkl. de kommunale). Den største succes i det kommunale regi, var Vej & Park, som er en kæmpe afdeling Kommentarer: I Ålborg har kommunen også lavet en virksomhedsindsats med fokus på KRAM, fordi det er nemmere at italesætte Kost, Rygning, Alkohol og Motion end kun alkohol. Ad 5. Erfaringer på baggrund af Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol. Vejen videre drøftelse Der har været overvejelser omkring hvordan kan vi fortsætte efter dette første kursus. Nogle kursusdeltagere har henvendt sig til Alice Thaarup (kursuslederen) og opfordret til, at der blev fulgt op, så det var muligt at holde fast i de gode erfaringer. Hvad kan vi gøre? 1) Evaluering. Et spørgeskema til alle tidligere deltagere. Hvem er på vej til at til at gå i gang? Hvad spænder ben? Hvad har de brug for for at komme videre? 2) Underside på Sund By Netværkets hjemmeside, hvor alle materialer fra kurset samles, og hvor der er gode kommunale eksempler fra deltagerkommunerne. 3) Opfølgningsdag, hvor alle tidligere deltagere kan mødes igen og få genopfrisket viden og udveksle erfaringer. 3

4 Gitte fra Sund By tilbyder, at sekretariatet gerne bidrager til formidlingen af de gode erfaringer fra kommunerne, så andre kan drage nytte af dem. Fx ved at interviewe og bagefter formidle de gode erfaringer på Sund Bys hjemmeside. Vi opfordres til at skrive til dem hvis i har nogle gode erfaringer der kan bruges for andre. Vi laver en arbejdsgruppe hvor vi skal se på mulighederne for en erfa- dag. Anna fra Frederiksberg, Gitte fra Sund By og Ditte fra Holbæk melder sig. Vi mødes 11. december kl i KL-huset. Ad 6. Præsentation af udkast til materiale til frontpersonale, der skal lave kort intervention overfor alkoholstorforbrug v/arbejdsgruppen Det har været en lang proces for at nå frem til det endelige resultat. Det endte med at skal være tre produkter: En spørgeguide til frontpersonale, en notesbog med selvregistreringsskema og spørgsmål til at overveje fordele og ulemper ved ens brug af alkohol og et testpostkort baseret på AUDIT-C. Produkterne er pt. ved at blive udviklet hos grafikeren, og kommer ud til alle kommuner inden årets udgang. Modtagere vil være: Medlemmer af alkoholtemagruppen Deltagere på Kursus til dig Sund By-koordinatorer i medlemskommuner Sundhedschef eller Jobcenterchef i øvrige kommuner Hvis I har nogle andre materialer, må I gerne sende det til Anna, så alle kan blive inspireret. Ad 7. Evt. Nyt fra Sund By Netværket Gitte Grønnemose Butler, ny sekretariatschef for Sund By Netværket, fortæller nyt. Vi skal være flere kommuner, så vi bliver stærkere og mere synlige, netværket skal sættes på dagsordenen, både politisk og i forhold til kommunerne. Hele kernen er, at vi kan vidensdele / stjæle de gode ideer fra hinanden. Sekretariatet skal være bedre til at hjælpe med at brede de gode erfaringer ud til de andre kommuner. Lige nu skal sekretariatet rundt til alle kommuner og finde ud af, hvad der virker godt, og hvad virker mindre godt. Vi skal finde ud f hvorfor er der nogen der melder sig ud. Vi skal tale med sundhedsministeren. Der laves temadage der støtter op om den nye sund by gruppe Sundhed & beskæftigelse. Debat: Det er svært at komme ind i temagrupperne, og der kan mangle viden internt i kommunerne om temagrupperne. Hvordan kan vi gøre det nemmere? Der er en koordinator i hver kommune. Hvordan kan vi sikre, at viden om temagrupperne bliver delt af koordinatoren til alle relevante medarbejdere i kommunerne? Måske det skal åbnes mere op. Nyt fra Sundhedsstyrelsen Mia Fischerman fortæller nyt fra Sundhedsstyrelsen: Der kommer en konference den 26. november 2014 med fokus på kvalitet i alkoholbehandling og intro til familiebehandling. Der er et begrænset antal pladserne, og der er fortrinsret til de kommuner, der har deltaget i eller skal deltage i et af de to projekter (I det kommende projekt om børn i alkoholfamilier er alle ansøgere inviterede). Der er svar på, hvem der har fået tildelt midler i dette projekt ultimo Og en anden sag: Vi skal have formidlet de sundhedsregistre vi har og hver andet år præsentere vi de data vi har på alkoholområdet, første gang her i december måned. I begyndelsen af det nye år kommer tallene ned på kommuneniveau. Nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling de kommer i starten af 2015, vi forventer næste år at udbyde kurser i kort rådgivende samtale. Nyt fra Alkohol og samfund har fået 3 millioner til at lave en kampagne der kan belyse at der i Danmark er gratis alkoholbehandling. Hvad har i set, hørt, oplevet og hvad ved vi om hvordan kan vi komme ud til målgruppen? Første gang skal det være en meget bred målgruppe med meget synlighed. Der kommer også et 4

5 lokalt aspekt som skal ud i kommunerne. Allan opfordrer alle til at tilmelde sig Del din viden -dag, som afholdes 4 steder i landet i løbet af november: Odense, torsdag den 6.11, kl Aalborg, tirsdag den 11.11, kl Aarhus, onsdag den 12.11, kl København, tirsdag den 18.11, kl Tilmelding til Allan på Nyt fra Center for forebyggelse i praksis KL, Kræftens bekæmpelse og Alkohol og Samfund og 7 kommuner er gået sammen i et partnerskab. Eva fortæller, at centret indtil videre fortsætter indtil ulitmo 2015 og i den periode meget gerne vil bruges til rådgivning i relation til implementering af forebyggelsespakkerne. Men s Health Week Bente fortæller, at målgruppen næste år unge mænd. Alkohol kunne være relevant. Tak for dag! 5

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved

Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved Referat - 12/12 møde 17. -18. juni 2014 Knudshoved Udvalgt og redigeret af formandskabet. Skrevet af Bo Dag 1 Hvordan får vi politikerne som medspillere - det politiske ejerskab... V. Peter Holm Vilstrup:

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats kommunale eksempler alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Kommunale eksempler Alkoholforebyggelse i kommunen 20 modelkommuners arbejde med

Læs mere

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre Camilla Gohr og Anne Sofie Bæk-Sørensen TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre Kasper

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING 2. ÅRGANG - NR. 2-25. JUNI 2010 FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING Kom på kursus i samfundets beredskab, og få viden om: Samfundet og truslerne Grundlæggende principper for samfundets beredskab Beredskabets

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s.

Videnscenter om Alkohol. Videncentrets kommuneundersøgelse. Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. Nummer 4 1. årgang december 2001 Videncentrets kommuneundersøgelse Kommunerne er aktive aktører Indsatsen i forhold til alkohol er stor, s. 3 Kommuner har mål og handling Mange kommuner laver handleplaner

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere