Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

2 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg. Samarbejdsaftalen er gældende for samarbejdet omkring personer, der er idømt behandling for enten alkohol- eller stofmisbrug. Indhold Indledning... 2 Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Alkoholbehandlingen... 3 Betinget dømte med vilkår om alkoholbehandling samt personer som prøveløslades... 3 Før domsafsigelse/ før prøveløsladelse... 3 Efter domsafsigelse/ Efter prøveløsladelse... 4 Behandlingstilbud ved Alkoholbehandlingen... 5 Ambulant behandlingsforløb... 5 Døgnbehandling... 5 Antabus og promilletest... 5 Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Stofbehandlingen... 7 Betinget dømte med vilkår om stofmisbrugsbehandling samt personer som prøveløslades... 7 Før domsafsigelse / før prøveløsladelse... 7 Efter domsafsigelse / Efter prøveløsladelse... 8 Behandlingstilbud ved Stofbehandlingen... 9 Ambulant behandlingsforløb... 9 Døgnbehandling... 9 Substitutionsbehandling... 9 Information, vidensudveksling og evaluering af samarbejdsaftalen

3 Indledning Viborg Kommune forestår den ambulante rusmiddelbehandling. Beslutning omkring anvendelse af døgnbehandling træffes, efter indstilling fra Rusmiddelcenter Viborg, af Viborg Kommunes myndighedsafdeling Den Centrale Visitation, der er den besluttende myndighed i forhold til døgnbehandling som behandlingstilbud. Indholdet i samarbejdsaftalen inddeles i 3 afsnit gældende for: 1. Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Alkoholbehandlingen. 2. Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Stofbehandlingen 3. Information, vidensudveksling og evaluering af samarbejdsaftalen. Generelt tager denne samarbejdsaftale udgangspunkt i, at den behandlingssøgende er afhængig af alkohol eller stoffer og ønsker/søger behandling og derfor er motiveret for forandring og aktivt medvirker til, at følge en individuelt opstillet behandlingsplan, der er udfærdiget i samarbejde mellem den behandlingssøgende, Kriminalforsorgen og Rusmiddelcenter Viborg. Det er i denne forbindelse vigtigt at få afklaret, hvilke bevæggrunde der danner grundlag for, at klienten søger behandling. Al behandling, der tilbydes af Rusmiddelcentret, er frivillig. Kriminalforsorgen har ansvaret for håndhævelsen af tilsynet med den enkelte i forhold til det idømte vilkår. Rusmiddelcentret har således udelukkende ansvaret for behandlingen. Kriminalforsorgen skærper opmærksomheden på at rusmiddelcenteret inddrages under udarbejdelse af koordinationsplan for behandlingsdømte. 2

4 Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen drives efter Sundhedslovens 141. Tilbuddene er baseret på frivillighed, erkendelse og motivation. Betinget dømte med vilkår om alkoholbehandling samt personer som prøveløslades Før domsafsigelse/ før prøveløsladelse Ved samtale med klienten vurderer Kriminalforsorgen, hvorvidt der er tale om et behandlingsbehov. Herefter drøftes og vurderes den enkeltes behandlingsønske og motivation for forandring gennem behandling. Hertil kan anvendes spørgeformular fra Rusmiddelcenter Viborg: Spørgenøgle til afhængighedsadfærd. Kriminalforsorgen udfærdiger en 808 undersøgelse i henhold til Retsplejeloven, om egnethed til en betinget dom med vilkår om kontrolleret, struktureret eller støttende alkoholistbehandling. Hvis Kriminalforsorgen skønner, at vilkår om behandling er relevant og den nødvendige motivation for forandring gennem misbrugsbehandling er til stede hos den enkelte, kan der tages kontakt til Rusmiddelcentret med henblik på, at klienten får en orientering omkring de behandlingsmuligheder, der kan tilbydes. En medarbejder fra Kriminalforsorgen kan deltage ved denne samtale, hvis det ønskes. Denne samtale kan foretages inden undersøgelsen returneres til Politidirektøren. På baggrund af vurdering fra Kriminalforsorgen Rusmiddelcentrets Alkoholkonsulent i samarbejde med klienten, hvilket behandlingsomfang der skønnes relevant for den enkelte. Såfremt det i forbindelse med prøveløsladelse påtænkes at fastsætte et ubetinget vilkår om behandling, forudsættes at den dømte som hovedregel får en 31 udgang til Rusmiddelcentret før vilkårsfastsættelsen med henblik afklaring af motivation for behandling. Sagsbehandler fra Kriminalforsorgen tilstræbes at deltage i denne samtale. Behandler fra Rusmiddelcenter vil evt. tage en samtale med klienten alene efter fællessamtalen. Samtalen foretages inden endeligt høringssvar returneres til fængslet. Behandler fra rusmiddelcenteret deltager gerne i et god løsladelsesmøde Hvis behandling skønnes relevant og klienten ønsker/søger behandling, orienteres klienten af Kriminalforsorgen om de betingelser, der er forbundet med et særvilkår om alkoholistvilkår herunder specielt, at klienten er klar over konsekvenserne ved brud på vilkåret samt, at klienten igennem hele det opstillede behandlingsforløb er klar over og indforstået med, at der igennem hele forløbet skal udviser motivation for at følge behandlingen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den 3

5 idømte blot møder op til aftalt tid i Rusmiddelcentret, men der i vilkåret implicit er et krav om, at den idømte medvirker aktivt til at behandlingsplanen gennemføres. Det skal stå klart for den idømte, at det er Kriminalforsorgen, der træffer beslutning om konsekvenserne ved brud på vilkåret og at Rusmiddelcentret med denne samarbejdsaftale er forpligtet til at underrette Kriminalforsorgen ved brud på den aftalte / idømte behandling. Efter domsafsigelse/ Efter prøveløsladelse Efter domsafsigelse fremsender Kriminalforsorgen anmodningsbrev til Rusmiddelcentret, hvori der kort oplyses om dommen. Kopi af mini personundersøgelse fremsendes, efter samtykke fra klienten, som hovedregel til rusmiddelcenteret. Ved prøveløsladelse sender Kriminalforsorgen umiddelbart herefter brev til Rusmiddelcenteret om at forestå behandling. Rusmiddelcentret indkalder herefter klienten til en samtale og orienterer herefter Kriminalforsorgen. Denne samtale tilstræbes afholdt indenfor 14 dage. Alkoholkonsulenten indstiller til et behandlingstilbud og opstiller en behandlingsplan i samarbejde med klienten. Kriminalforsorgen orienteres herom. Rusmiddelcenteret fremsender ikke kopi af behandlingsplan til kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen orienteres herefter telefonisk eller pr. mail fra Rusmiddelcentret, hvis der er behov for ændringer i den opstillede behandlingsplan, eller hvis klienten fraviger behandlingsplanen ved udeblivelser eller anden form for brud på planen. Ved udeblivelse eller afbrud af behandlingsforløb som ikke er aftalt mellem samarbejdsparterne, foreligger det jf. Forvaltningsloven 28, stk. 2, nr. 3, at Rusmiddelcentret har underretningspligt til Kriminalforsorgen. Denne underretningspligt er også gældende, selvom klienten i forbindelsen med bruddet på behandlingsvilkåret trækker sin samtykkeerklæring tilbage omkring udveksling af oplysninger mellem Rusmiddelcentret og Kriminalforsorgen. Parterne er enige om, at der ved klientens udeblivelse fra samtaler og andre afvigelser fra det aftalte behandlingsforløb er vigtigt at have en tæt dialog og gensidig orientering mellem Kriminalforsorgen og Rusmiddelcenteret, førend der træffes beslutning om det videre forløb. Det betyder, at en sag ikke automatisk lukkes ved udeblivelse fra første samtale, førend der har været en gensidig dialog og orientering. Det er aftalt, at der efter individuel vurdering kan afholdes et trepartsmøde mellem borgeren, Kriminalforsorgen og Rusmiddelcenteret. Ved ubetingede vilkår om behandling afholdes der som udgangspunkt et fællesmøde med klienten, inden rusmiddelcenteret afslutter sagen, såfremt sagen afsluttes før tid. Dette for at sikre at klienten er grundig orienteret om evt. konsekvenser ved ophør af behandling. Når behandlingsforløbet afsluttes, kan Kriminalforsorgen, som en del af tilsynet, deltage ved udskrivningssamtalen, hvor også evt. videre plan for den enkelte skitseres. Dette kan indebære behandling, der rækker ud over det aftalte samtaleforløb. 4

6 Når der er tale om en dom til behandling i forbindelse med spirituskørsel, vil Alkoholbehandlingen ikke kunne seponeres før tilsynsperioden på 1 år er afsluttet. Såfremt Rusmiddelcenteret vurderer, at den dømte er færdigbehandlet i deres regi inden tilsynsperioden er slut, skal der som udgangspunkt afholdes et fællesmøde i Alkoholkonsulenten, hvor det skal drøftes, hvorledes vilkåret kan opretholdes indtil tilsynsudløb. Ved planmæssig udskrivning tager Kriminalforsorgen kontakt til Rusmiddelcentret vedr. behandlingsudløbet. Behandlingstilbud ved Alkoholbehandlingen Ved idømmelse af kontrolleret alkoholbehandling kan Rusmiddelcentret tilbyde ambulant behandlingsforløb og døgnbehandling. Ambulant behandlingsforløb I de tilfælde hvor vilkåret idømmes som kontrolleret alkoholbehandling, kan Rusmiddelcentret medvirke til behandlingen. Ved et ambulant samtaleforløb i Rusmiddelcentrets alkoholbehandling, forstås et tidsafgrænset behandlingsforløb over 6-12 måneder ved Rusmiddelcentrets alkoholkonsulenter. Tilbuddet kan rumme op til 18 samtaler i behandlingsperioden, hvor fordelingen af samtaler er spredt over hele forløbet. Tilbuddet kan, såfremt klienten ønsker det, understøttes medikamentelt af antabus, men det er ikke en forudsætning for at kunne indgå i samtaleforløbet. Ligeledes kan promilletest indgå i behandlingen. Dette vil blive beskrevet i afsnittet om Antabus og promilletest. Døgnbehandling I tilfælde af at klienten vurderes at have behov for døgnbehandling, varetager alkoholkonsulenten den udredende og indstillingsmæssige opgave i forhold til dette. Visitation til døgnbehandling sker i Viborg Kommunes Centrale Visitationsudvalg, efter indstilling fra Rusmiddelcentrets Alkoholkonsulent. Ved bevilling til døgnbehandling vil alkoholkonsulenten i Rusmiddelcenter Viborg deltage i alle relevante opfølgninger på døgninstitutionen. Der visiteres til de eksterne døgnbehandlingsinstitutioner, som Rusmiddelcentret samarbejder med. Efter døgnbehandling vil der være mulighed for efterbehandlingsforløb på Rusmiddelcenter Viborg. Antabus og promilletest Hvis behandlingsvilkåret kan imødekommes udelukkende ved kontrolleret indtagelse af antabus, medvirker Rusmiddelcentret ikke i behandlingen. Vilkåret / kontrollen kan varetages via egen læge i samarbejde med Kriminalforsorgen. 5

7 Hvis klienten under samtaleforløbet ønsker medikamentel understøttelse i form af antabus, skal der foreligge lægelig ordination. Ved ændring i antabusbehandling grundet ferie mv. koordinerer kriminalforsorgen dette. Ved registrering af antabusbehandling kontakter rusmiddelcenteret ikke automatisk kriminalforsorgen ved udeblivelser fra behandling. Det er kriminalforsorgens ansvar at sikre opfølgning på behandling, som registreres i rusmiddelcentret. I særlige tilfælde kan der aftales midlertidig undtagelse heraf. Hvis behandlingsvilkåret udelukkende kan imødekommes ved kontrolleret promilletest, medvirker Rusmiddelcentret ikke i behandlingen. Hvis borgeren under samtaleforløbet ønsker promilletest kan dette imødekommes af Rusmiddelcentret. 6

8 Samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Stofbehandlingen Stofbehandlingen drives efter Servicelovens 101 vedrørende social behandling og Sundhedslovens 142 vedrørende medikamentel substitutionsbehandling. Tilbuddene er baseret på frivillighed, erkendelse og motivation. Betinget dømte med vilkår om stofmisbrugsbehandling samt personer som prøveløslades Før domsafsigelse / før prøveløsladelse Ved samtale med klienten vurderer Kriminalforsorgen, hvorvidt der er tale om et behandlingsbehov. Herefter drøftes og vurderes den enkeltes behandlingsønske og motivation for forandring gennem behandling. Kriminalforsorgen udfærdiger en personundersøgelse, hvori der indgår en vurdering om egnethed til en betinget dom med vilkår om stofmisbrugsbehandling. Hvis Kriminalforsorgen skønner, at vilkår om behandling er relevant og den nødvendige motivation er til stede hos den enkelte, kan der tages kontakt til Rusmiddelcentret i Viborg med henblik på, at klienten får en orientering omkring de behandlingsmuligheder der tilbydes. En medarbejder fra Kriminalforsorgen kan deltage ved denne samtale hvis det ønskes. Denne samtale kan foretages inden undersøgelsen returneres til Politidirektøren. Såfremt det i forbindelse med prøveløsladelse påtænkes at fastsætte et ubetinget vilkår om behandling, forudsættes at den dømte som hovedregel får en 31 udgang til Rusmiddelcentret før vilkårsfastsættelsen med henblik afklaring af motivation for behandling. Sagsbehandler fra Kriminalforsorgen tilstræbes at deltage i denne samtale. Behandler fra Rusmiddelcenter vil evt. tage en samtale med klienten alene efter fællessamtalen. Samtalen foretages inden endeligt høringssvar returneres til fængslet. Behandler fra rusmiddelcenteret deltager gerne i et god løsladelsesmøde På baggrund af den skriftlige vurdering fra Kriminalforsorgen vurderer Stofkonsulenten i Rusmiddelcenter Viborg i samarbejde med klienten, hvilket behandlingsomfang, der skønnes relevant for den enkelte. Ved prøveløsladelse skal den første samtale iværksættes inden for 14 dage fra Kriminalforsorgens henvendelse. Ved udeblivelse skal Kriminalforsorgen orienteres. Hvis behandling skønnes relevant, orienteres klienten af Kriminalforsorgen om de betingelser, der er forbundet med en betinget dom om stofbehandlingsvilkår eller en prøveløsladelse. Herunder specielt, at klienten er klar over konsekvenserne ved brud på vilkåret, samt at klienten gennem hele det opstillede behandlingsforløb er klar over og indforstået med, at der igennem hele forløbet skal 7

9 udvises motivation for at følge behandlingen, også udover en eventuelt iværksat eller igangværende substitutionsbehandling. Det skal stå klart for den idømte eller prøveløsladte, at det er Kriminalforsorgen, der træffer beslutning om konsekvenserne ved brud på vilkåret samt, at Rusmiddelcentret gennem denne samarbejdsaftale er forpligtet til, at meddele Kriminalforsorgen brud på den aftalte / idømte behandling. Al behandling, der tilbydes af Rusmiddelcenter Viborg, er frivillig, men har den idømte eller prøveløsladte et vilkår tilknyttet, er pågældende forpligtet til at overholde dette. Rusmiddelcentret har således udelukkende ansvaret for behandlingen. Kriminalforsorgen har ansvaret for håndhævelsen af tilsynet med den enkelte i forhold til det idømte vilkår eller prøveløsladelse. Efter domsafsigelse / Efter prøveløsladelse Ved domsafsigelse fremsender Kriminalforsorgen anmodningsbrev til Rusmiddelcentret. I dette brev vedlægges, efter samtykke fra klienten, en kopi af personundersøgelse, såfremt denne indeholder relevant viden for rusmiddelcenteret. Samtidig indkalder en medarbejder fra Rusmiddelcenter Viborg til 1. samtale. Denne samtale iværksættes senest 1 måned efter Kriminalforsorgens henvendelse. Stofkonsulenten fra Rusmiddelcenteret opstiller en behandlingsplan i samarbejde med klienten og Kriminalforsorgen. Denne plan danner rammen for det fremtidige samarbejde med klienten. Rusmiddelcenter Viborg orienterer om behandlingsplanen til Kriminalforsorgen. Der fremsendes ikke kopi af behandlingsplan til Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen orienteres af Rusmiddelcentret, hvis der er væsentlige ændringer i behandlingsplanen, eller hvis klienten fraviger behandlingsplanen ved udeblivelse eller anden form for brud på planen. Kriminalforsorgen vil tage kontakt hver 4. uge i forhold til klientens fremmøde og deltagelse i behandlingen. Ved udeblivelse eller afbrud af behandlingsforløb, som ikke er aftalt mellem samarbejdsparterne, har Rusmiddelcentret pligt til at orientere Kriminalforsorgen. Denne underretningspligt er også gældende selvom klienten i forbindelsen med bruddet på behandlingsvilkåret trækker sin samtykkeerklæring tilbage omkring udveksling af oplysninger mellem Rusmiddelcentret og Kriminalforsorgen jf. jf. Forvaltningsloven 28, stk. 2, nr. 3. Ved ubetingede vilkår om behandling afholdes der som udgangspunkt et fællesmøde med klienten, inden rusmiddelcenteret afslutter sagen, såfremt sagen afsluttes før tid. Dette for at sikre at klienten er grundig orienteret om evt. konsekvenser ved ophør af behandling. Når behandlingsforløbet afsluttes, kan Kriminalforsorgen, som en del af tilsynet, deltage ved udskrivningssamtalen, hvor også eventuel videre plan for den enkelte skitseres. Dette kan indebære behandling, der rækker ud over behandlingsvilkåret. 8

10 Behandlingstilbud ved Stofbehandlingen Ved idømmelse af stofmisbrugsbehandling for afhængighed af euforiserende stoffer, kan Rusmiddelcentret tilbyde ambulant behandling og evt. indstille til døgnbehandling. Afhængighed af anden medicin er ikke del af Rusmiddelcenter Viborgs målgruppe i henhold til lovgivningen. Ambulant behandlingsforløb De ambulante behandlingsforløb kan suppleres med substitutionsbehandling, hvis Rusmiddelcenter Viborgs sociallæge finder indikation for det. Endvidere kan der efter gennemførelse af samtaleforløbet, tilbydes ambulant efterbehandling. Efterbehandlingen kan dog også være en del af behandlingsvilkåret og forløbet kan således strække sig over 12 måneder. Døgnbehandling I tilfælde af at klienten vurderes at have behov for døgnbehandling, varetager Rusmiddelcentrets medarbejder den udredende og indstillingsmæssige opgave i forhold til dette. Visitation til døgnbehandling sker i Viborg Kommunes Centrale Visitationsteam, efter indstilling fra Rusmiddelcentrets medarbejdere. Ved bevilling til døgnbehandling vil medarbejderen i Rusmiddelcenter Viborg deltage i alle relevante opfølgninger på døgninstitutionen. Der visiteres til de eksterne døgnbehandlingsinstitutioner, som Rusmiddelcentret samarbejder med. Efter døgnbehandling vil der være mulighed for efterbehandlingsforløb i Viborg. Substitutionsbehandling Hvis behandlingsvilkåret kan imødekommes udelukkende ved kontrolleret lægeordineret substitutionsmedicin, medvirker kontaktpersonen i behandlingen. Vilkåret håndhæves via Rusmiddelcentrets Socialmedicinske overlæge og kontaktpersonen i ambulatoriet, i samarbejde med Kriminalforsorgen. 9

11 Information, vidensudveksling og evaluering af samarbejdsaftalen Der skal til stadighed være en løbende, gensidig kommunikation og vidensudveksling mellem Kriminalforsorgen og Rusmiddelcentret om alle forhold af betydning for samarbejdet. Samarbejdsaftalen drøftes, evalueres og revideres en gang årligt den anden torsdag i november måned. Her aftales også det efterfølgende års eventuelle fælles temadagsarrangementer. Ved det årlige opfølgningsmøde vedrørende samarbejdsaftalen, forventes deltagelse af såvel ledelse som medarbejdere. Rusmiddelcenter Viborg og Kriminalforsorgen indkalder på skift til disse opfølgningsmøder. Næste møde forestås af: Viborg Rusmiddelcenter, som indkalder til møde 30. oktober 2014 Denne samarbejdsaftale træder i kraft den når begge ansvarshavende har underskrevet aftalen og erstatter dermed tidligere samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og Rusmiddelcenter Viborg. Dato: Dato: Susanne Gram Svendsen Fuldmægtig, Kriminalforsorgen, Midtjylland / Vestjylland Jan Kristensen Afdelingsleder, Rusmiddelcenter Viborg Viborg Kommune 10

12 11

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere