PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter"

Transkript

1 Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Tabletter 1 mg Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på Udlevering: A Tilskud: Nej Godkendt produktresumé: 29. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for Temesta, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Temesta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lorazepam 1 mg Hjælpestof: 67,65 mg lactose. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter Hvide, runde tabletter med flade sider og facetskåret kant med delekærv på den ene side og "1.0" på den anden side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Angst- og urotilstande.

2 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Doseringen og behandlingsvarigheden er individuel. Det anbefales at give laveste effektive dosis i kortest mulig tid. Voksne: 1-2,5 mg 1-3 gange daglig. Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 8-12 uger, inkl. nedtrapning. Behandling ud over denne periode bør ikke ske uden revurdering af situationen. Ældre eller svækkede patienter: Dosis bør reduceres. Ved nedsat nyre- og leverfunktion eller kronisk respirationsinsufficiens, behøves almindeligvis lavere eller færre doser. 4.3 Kontraindikationer Temesta er kontraindiceret ved: Overfølsomhed over for benzodiazepiner eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Myastenia gravis. Søvnapnø. Svær leverinsufficiens. Akut respirationsdepression. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Tolerance En vis nedsættelse af virkningen kan udvikles efter gentagen anvendelse. Det er påvist, at der udvikles tolerans over for den sedative effekt af benzodiazepiner. Afhængighed Anvendelse af benzodiazepiner kan føre til udvikling af fysisk og psykisk afhængighed af disse præparater. Risikoen for afhængighed øges med dosis og behandlingsvarigheden. Risikoen er også større for patienter med tidligere alkohol- eller medicinmisbrug. Hvis der er udviklet fysisk afhængighed, vil et pludseligt ophør med behandlingen medføre abstinenssymptomer. Disse kan være hovedpine, muskelsmerte, voldsom angst, spænding, nedtrykthed, søvnløshed, rastløshed, forvirring, irritabilitet, svedtendens, dysfori og svimmelhed. I alvorlige tilfælde kan følgende symptomer opstå: svigtende orientering og selvopfattelse, overfølsomhed over for lyd, støj, lys og fysisk kontakt, følelsesløshed og paræstesier af ekstremiteterne, ufrivillige bevægelser, kvalme, opkastning, diaré, appetitløshed, hallucinationer, epileptiske anfald, rysten, mavekrampe, ophidselse, hjertebanken, takykardi, panikanfald, svimmelhed, hyperrefleksi, kortvarigt hukommelsestab og hypertermi. Kramper/krampeanfald kan være mere almindelige hos patienter med allerede eksisterende krampeanfaldssygdomme (f.eks. epilepsi), eller hos patienter som tager anden medicin som sænker krampetærsklen f.eks. antidepressiva og visse antipsykotika. Seponeringssymptomer Seponeringssymptomer herunder søvnløshed kan forekomme ved pludseligt behandlingsophør selv efter korterevarende behandling i anbefalet dosis. Præparatet bør seponeres gradvist. Rebound effekt: Et forbigående syndrom hvor de symptomer, der førte til behandling, kommer igen i forstærket form. Da risikoen for reaktioner ved behandlingsophør/ rebound

3 effekt er større efter pludseligt ophør med behandlingen, anbefales det, at dosis nedsættes gradvist. Ældre eller svækkede patienter, eller patienter med nedsat nyre- og leverfunktion eller kronisk respirationsinsufficiens, bør hyppigt kontrolleres, og dosis bør tilpasses omhyggeligt i forhold til patientrespons. Benzodiazepiner bør ikke anvendes til primær behandling af psykotisk sygdom, og de bør (p.g.a. risiko for provokering af selvmordsforsøg) ikke anvendes alene til behandling af depression eller angst i forbindelse med depression. Anterograd amnesi kan forekomme selv om benzodiazepiner anvendes inden for normalt dosisområde, men ses specielt ved højere doser. Paradoksreaktioner er lejlighedsvis rapporteret ved brug af benzodiazepiner. Sådanne reaktioner ses muligvis oftere ved behandling af børn og ældre og bør medføre behandlingsophør. Anvendelse af benzodiazepiner, herunder lorazepam, kan føre til potentiel fatal respirationsdepression, overvejende hos patienter med påvirket vejrtrækning f.eks. kronisk obstruktiv lungelidelse og søvnapnø. Der er rapporteret om anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner ved brug af benzodiazepiner. Der er hos nogle patienter rapporteret om tilfælde af anioødem med påvirkning af tungen, glottis eller struben efter første eller efterfølgende doser af benzodiazepiner. Nogle patienter i behandling med benzodiazepiner har haft yderligere symptomer som f.eks. dyspnø, tillukning af svælget eller kvalme og opkastning. Nogle patienter havde brug for lægelig behandling på skadestue. Hvis angioødemet omfatter tungen, glottis eller struben, kan der opstå luftvejsobstruktion, hvilket kan være fatalt. Patienter, udvikler angioødem efter behandling med lorazepam, må ikke udsættes for lægemidlet igen. Temesta indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/ galactosemalabsorption. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Centralnervesystemet Øgning af den centrale depressive virkning kan forekomme ved samtidig indtagelse af: alkohol, antipsykotiske midler (neuroleptika), sedativa/hypnotika, anxiolytika, antidepressiva, centralt virkende analgetika (opioider), antihistaminer, antiepileptiske midler, anæstetika og clonidin. Temesta bør ikke anvendes sammen med alkohol. Clozapin Samtidig anvendelse af clozapin og lorazepam kan frembringe udtalt sedation, kraftig spytafsondring og ataksi. Valproat Samtidig indgivelse af lorazepam og valproat kan resultere i øgede plasmakoncentrationer og reduceret clearance af lorazepam. Lorazepam-dosis skal reduceres til ca. 50%, når den indgives samtidig med valproat.

4 Probencid Samtidig indgivelse af lorazepam og probenecid kan resultere i en hurtigere indtræden af den forlængede effekt af lorazepam på grund af øget halveringstid og reduceret total clearance. Lorazepam-dosis skal reduceres til ca. 50%, når den indgives samtidig med probenecid. Theophyllin, aminophyllin Indgivelse af theophyllin eller aminophyllin kan reducere den sedative effekt af benzodiazepiner, herunder lorazepam. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Temesta bør kun anvendes på tvingende indikation til gravide. I dyrestudier har administrationen af benzodiazepiner i drægtighedsperioden medført ganespalte, CNS-misdannelser og permanente funktionelle forstyrrelser hos afkommet. Meddelelser om human misdannelsesrisiko efter indtagelse i 1. trimester har ikke kunnet bekræftes ved senere større undersøgelser. Hos mennesker er der ved undersøgelser af navlestrengsblodprøver påvist overførsel af benzodiazepiner og deres glukuronide metabolitter til moderkagen, hvilket indikerer overførsel til fosteret. Hvis præparatet ordineres til en kvinde i fertil alder, bør hun tilskyndes til at kontakte sin læge vedrørende ophør med behandlingen, hvis hun ønsker at blive gravid. Hvis præparatet på tvingende indikation anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten, eller i høje doser omkring fødslen, kan der p.g.a. stoffets farmakologiske virkning forventes virkninger hos den nyfødte, såsom hypotermi, hypotoni og moderat åndedrætsbesvær. Herudover kan børn af mødre, der har indtaget benzodiazepiner (og benzodiazepin-lignende stoffer) konstant under den sidste del af graviditeten, have udviklet fysisk afhængighed og kan have risiko for at udvikle abstinenssymptomer efter fødslen.

5 Amning: Da benzodiazepiner og benzodiazepinlignende stoffer er fundet i brystmælk, bør Temesta ikke anvendes i ammeperioden. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Mærkning. Temesta kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i væsentlig grad. 4.8 Bivirkninger Den mest almindelige bivirkning er døsighed, som ses hos % af patienterne. Blod og lymfesystem Nervesystemet Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til <1/10) Ikke almindelig ( 1/1.000 til 1/100) Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Øjne Luftveje, thorax og mediastinum Sjælden ( 1/ til 1/1.000) Agranulocytose, trombocytopeni, pancytopeni. Sedation, døsighed. Ataksi, svimmelhed. Anterograd amnesi, hovedpine. Kramper/slagtilfælde, ektrapyramidale symptomer, rystelser, dysartri/utydelig tale. Koncentrationsbesvær, balanceforstyrrelser. Synsforstyrrelser (herunder dobbeltsyn og sløret syn). Respirationsdepression*. Apnø, forværring af søvnapnø, forværring af obstruktiv lungesygdom. Mave-tarmkanalen Ikke almindelig ( 1/1.000 til 1/100) Kvalme.

6 Hud og subkutant væv Sjælden ( 1/ til 1/1.000) Knogler, led, muskler og bindevæv Almindelig ( 1/100 til <1/10) Det endokrine system Metabolisme og ernæring Vaskulære sygdomme Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Meget almindelig ( 1/10) Almindelig ( 1/100 til <1/10) Immunsystemet Lever og galdeveje Det reproduktive system og mammae Ikke almindelig ( 1/1.000 til 1/100) Forstoppelse. Allergiske hudreaktioner. Alopeci. Muskelsvaghed. Syndrome of inapproriate secretion (SIADH). Hyponatriæmi. Hypotension, blodtryksfald. Træthed. Asteni. Hypotermi. Overfølsomhedsreaktioner, anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner, angioødem. Ikterus, stigning i bilirubin, stigning i levertransaminaser, stigning i alkalisk phosphatase. Ændring i libido, impotens, nedsat orgasme. Psykiske forstyrrelser Almindelig ( 1/100 til <1/10) Sjælden ( 1/ til 1/1.000) Forvirring, depression. Paradoksale reaktioner som ekscitationstilstand, aggressivitet, hallucinationer, angst, uro, agitation, fjendtlighed, raseri, seksuel opstemthed, og insomnia. Disinhibition, eufori, selvmordstanker/-

7 forsøg. *sværhedsgraden af respirationsdepression forårsaget af benzodiazepiner er dosisafhængig, således at sværere respirationsdepression ses ved højere doser. 4.9 Overdosering Overdosering med lorazepam forekommer, især ved samtidig indtagelse af alkohol og/eller andre lægemidler. Symptomer: Symptomer kan variere i voldsomhed og omfatte døsighed, mental konfusion, apati, dysartri, ataksi, paradokse reaktioner, CNS depression, hypotoni, hypotension, respirationsdepression, kardiovaskulær depression, koma og død. Behandling: Almindelig støttende og symptomatisk behandling anbefales; vitale tegn skal overvåges. Hvis der er risiko for aspiration, kan fremkaldelse af opkastning ikke anbefales. Ventrikelskylning kan være indiceret, hvis den foretages kort tid efter indtagelsen eller hos symptomatiske patienter. Indgivelse af aktiv kul kan også begrænse optagelsen af medicin. Lorazepam er dialysabel i ringe grad. Lorazepam glukuronid, den inaktive metabolit, kan være meget dialysabel. Benzodiazepinantagonisten flumazenil kan anvendes til hospitalsindlagte patienter som supplement til, men ikke som erstatning for egentlig behandling af benzodiazepinoverdosering. Lægen skal være klar over risikoen for kramper i forbindelse med flumazenil-behandling, især hos langtidsbrugere af benzodiazepin og ved cyklisk overdosering af antidepressiva Udlevering A 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation N 05 BA 06 - Benzodiazepin-derivater. 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Benzodiazepiner virker tilsyneladende ved at binde sig til specifikke receptorer forskellige steder i centralnervesystemet, enten ved at potentiere virkningen af den synaptiske eller presynaptiske hæmning forårsaget af GABA, eller ved direkte at indvirke på de mekanismer, som genererer aktionspotentialet. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Lorazepam absorberes hurtigt ved oral indgivelse. Maksimal plasmakoncentration nås ca. 2 timer efter indgivelse. Halveringstiden for ikke-konjugeret lorazepam i humant plasma er ca timer. I klinisk relevante koncentrationer er lorazepam ca. 90% bundet til plasmaproteiner. Lorazepam metaboliseres primært ved konjugering med glucuronsyre, hvorved dannes et inaktivt glucuronid % af dosis udskilles som glucuronid i urinen. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Oesophagisk dilatation forekom hos rotter, som blev behandlet med lorazepam i mere end ét år med 6 mg/kg/dag. Dosis for ingen effekt var 1,25 mg/kg/dag (ca. 6 gange maksimal

8 human terapeutisk dosis på 10 mg per dag). Virkningen var kun reversibel, hvis behandling blev stoppet inden for to måneder fra første observation af fænomenet. Den kliniske betydning af dette er ukendt. Karcinogenese, mutagenese, fertilitetshæmning: Ingen dokumentation for karcinogent potentiale hos rotter eller mus i et 18 måneders forsøg med oral lorazepam. En unders gelse af lorazepams mutagene aktivitet på Drosophila melanogaster indikerer, at dette stof var mutationsmæssigt inaktivt. Et præimplantationsforsøg på rotter udført med oral lorazepam med en dosis på 20 mg/kg viste ingen fertilitetshæmning. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Lactose; cellulose, mikrokrystallinsk; kaliumpolacrilin; magnesiumstearat. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ikke over 25 C. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blister. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 25. maj DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 29. maj 2012

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Efient 5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg prasugrel (som hydrochlorid). Hjælpestof: Hver tablet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere