Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007"

Transkript

1 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr /CBR

2 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget. I rapporten bad jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende en række forskellige forhold. I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 12. oktober 2009 fra Glostrup Kommune. Kommunens udtalelse indeholder tillige Parkvængets bemærkninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 4.2 Medicin, læge mv. Det blev under inspektionen oplyst at Parkvænget afleverer restmedicin til apoteket når udløbsdatoen er overskredet, hvis en beboer dør eller hvis den pågældendes medicin ikke længere skal benyttes. Parkvænget får kun i særlige tilfælde en kvittering for den tilbageleverede medicin. Jeg bad Glostrup Kommune overveje at indføre en udbygget kvitteringsordning for restmedicin, som f.eks. kunne gå ud på at botilbuddet selv skriver op hvad der bliver afleveret, og i forbindelse med afleveringen til apoteket anmoder om apotekets kvittering for at denne optælling er korrekt. Til dette har kommunen oplyst følgende: Parkvænget modtager dagsdoseringsposer fra apoteket af de enkelte beboeres medicin. Herudover kan der være ordineret medicin i almene dosisforpakninger til anvendelse efter behov. Størstedelen af medicinen har ikke noget videre misbrugspotentiale. Hvis der sker kassation af morficamedicin er der øgede krav om dokumentation. Kasseret morficamedicin opsamles i en bøtte, forsegles af to medarbejdere (med autorisation til medicinhåndtering) og attesteres af de to medarbejdere. Bøtten forsegles og sendes med første bud til apoteket. Der er ikke en lignende kontrol med mindre restriktiv medicin, benzodiasepingruppen (be-

3 2/6 roligende medicin med et vist misbrugspotentiale), idet egentlige kontrolordninger her vil være vanskelige og resursekrævende at praktisere. Der er dog en generel intern kontrol med utilsigtet svind i al medicin til beboerne. Jf. Parkvængets vejledning for håndtering af medicin, skal det dokumenteres i beboermappe, hvordan problemet med den ødelagte eller manglende medicin er blevet håndteret. Der har været afholdt møde med apoteket for drøftelse af mulighed af præparatoptælling af medicin der er ikke fundet en hensigtsmæssig operationel løsning. Parkvænget undersøger aktuelt med andre botilbud (med henblik på om kontrollen med medicinforbruget og kassation kan skærpes), hvordan kontrollen med og kassation af medicin håndteres på sammenlignelige tilbud. Der er identificeret et enkelt tilbud med stikprøvekontrol af forbruget af medicin. Der har i øvrigt ikke været oplevelser af svind på Parkvænget (dvs. behov for at ordinere/udskrive ny medicin i forhold til forventet forbrug jf. ordination) eller personer med medicinmisbrug blandt personalet på Parkvænget. Jeg har noteret mig det oplyste om at der aktuelt ikke er problemer med restmedicin. Jeg har i forbindelse med andre inspektioner noteret mig at det har været muligt at finde en fornuftig ordning med kvittering for restmedicin fra apoteket. På den baggrund går jeg ud fra at kommunen selv om der ikke aktuel er problemer på ny overvejer en ordning som også er af forebyggende karakter. Ad punkt 4.7 Alkohol og euforiserende stoffer Jeg noterede mig at kommunen vil lade problematikken vedrørende alkohol og andre rusmidler indgå i tilsynet for Jeg bad kommunen oplyse om den nævnte problematik vil indgå som en fast bestanddel i kommunens tilsyn i årene fremover. Kommunen har oplyst at kommunen fremover vil lade oplysninger om alkohol og stoffer mv. indgå i tilsynet. I sin udtalelse har kommunen endvidere oplyst følgende: I kommunens rapport fra tilsyn med Parkvænget den 11. december 2008 er under pkt. 11 (Pædagogisk Praksis) oplyst følgende grundlag:

4 3/6 Der er på beboermøde samt køkkengruppemøder truffet beslutning om at friholde fællesarealerne for alkohol. Der kan gennem aftale med forstander ved særlige lejligheder træffes beslutning om dispensation for reglen. Reglerne for brug og handel med stoffer følger regelværket som i samfundet i øvrigt. Hvis personalet fx ved rengøring sammen med beboer finder mindre mængde hash overtales beboeren til at destruere hashen, evt. aflevere stoffet til politiet. Ved mistanke om handel med stoffer sker anmeldelse til politiet. Personalet er opmærksomt på beboernes eventuelle brug af rusmidler og de problemer det må føre med sig. Opmærksomheden munder ud i dialog og tiltag der skal hjælpe beboer til at undgå at komme ud i misbrug eller afhængighed Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5. Magtanvendelse og lukkede døre Ad punkt 5.3 Modtagne registreringer Under inspektionen modtog jeg to indberetninger fra den 16. januar I begge indberetninger havde Parkvænget anført at indgrebet var foretaget i nødværge eller som led i nødret. Jeg gentog min anmodning fra min endelige rapport om at kommunen og Parkvænget redegjorde nærmere for hjemmelen til de to magtanvendelser. Kommunen har oplyst at Parkvængets hjemmelsangivelser som nødværge/nødret ikke er korrekte i de pågældende indberetninger. Efter kommunens vurdering er begge indgreb derimod hjemlet i servicelovens 126. Kommunen har endvidere oplyst følgende: Magtanvendelsen (greb til frigørelse fra beboerens fastholdelse) kl er begrundet i beboerens uberegnelige tilstand og dermed fare for en pludselig udvikling af situationen med risiko for personskade idet mindre indgribende metode ikke virkede og forelå. Magtanvendelsen vurderes tillige at være udført (så) skånsomt (som muligt). Magtanvendelsen kl (frigøre beboer fra anden beboers fastholdelse) er begrundet i (samme) beboers uberegnelige tilstand og dermed fare for at situationen pludselig kunne udvikle sig yderligere med risiko for per-

5 4/6 sonskade. Det er ligeledes her vurderingen [at] indgreb er udført skånsomt foruden anden metode ikke fandtes fremkommelig. I min endelige rapport bad jeg Glostrup Kommune oplyse om kommunen giver tilbagemeldinger for hver enkelt indberetning af magtanvendelse. I givet fald bad jeg Glostrup Kommune sende mig tilbagemeldingerne på de to ovennævnte indberetninger. På baggrund af kommunens udtalelse af 12. januar 2008 noterede jeg mig i opfølgningsrapport af 5. marts 2009 at kommunen havde meldt skriftligt tilbage på de to magtanvendelser som blev foretaget den 16. januar Derudover udtalte jeg følgende: Kommunen har imidlertid i sin udtalelse til mig oplyst at der ikke altid sker en skriftlig tilbagemelding på en indberetning. Der er ikke fastsat bestemmelser eller lignende om at en tilbagemelding skal ske skriftligt. Det er imidlertid min opfattelse at både det enkelte botilbud og kommunen selv bevismæssigt vil blive stillet bedre hvis kommunens opfattelse findes skriftligt dette gælder i særlig grad i de tilfælde hvor indberetningen fører til en påtale over for en bestemt medarbejder, eller i de tilfælde hvor indberetningen fører til en særlig indsats over for den pågældende beboer. Herudover kan der naturligvis om nødvendigt finde personlige/telefoniske drøftelser sted. Jeg bad Glostrup Kommune overveje at indføre en ordning således at der sker skriftlige tilbagemeldinger eller en anden form for skriftlig nedfældning af kommunens opfattelse til indberetningerne om magtanvendelse. Jeg bad kommunen om at underrette mig om hvad overvejelserne fører til. Jeg gentog også min anmodning fra den endelige rapport om at Glostrup Kommune redegjorde nærmere for om kommunen også i tilfælde hvor der efter kommunens opfattelse ikke er tale om magtanvendelse melder dette tilbage til botilbuddene. Kommunen har oplyst at kommunen i 2009 vil sikre at der sker skriftlig tilbagemelding på samtlige indberetninger foretaget i 2009 og at denne tilbagemelding vil omfatte oplysning af hjemlen til eller ulovligheden af det foretagne indgreb. Ligeledes vil der

6 5/6 ske en skriftlig tilbagemelding til botilbuddene i tilfælde af at det vurderes at der slet ikke er sket en magtanvendelse. Kommunen har endvidere oplyst følgende: Det skal dog pointeres, at der hidtil er fulgt op på de enkelte magtanvendelser gennem drøftelse eller møde med tilbuddets ledelse samt ofte de involverede medarbejdere (med mindre sagen er åbenbar og fuldt oplyst). Denne praksis vil fortsat blive opretholdt og udgør sammen med indberetningen grundlag for den skriftlige tilbagemelding foruden møder medvirker til at holde fokus på behovet for at forebygge magtanvendelser. Jeg har noteret mig det oplyste. I henhold til den tidligere magtanvendelsesbekendtgørelses 14, stk. 1 (nu 13, stk. 1) skal registreringer af magtanvendelse efter (nu 9-12) foretages af den person der har iværksat indgrebet eller foranstaltningen, eller af den person der har instruktionsbeføjelsen over for den ansatte som har iværksat indgrebet eller foranstaltningen. Det fremgår af begge skemaer hvem der har iværksat indgrebet. Jeg kunne imidlertid ikke på grund af svært læselige underskrifter umiddelbart se om der er identitet mellem de personer der iværksatte indgrebet og de personer der foretog registreringen. Jeg gentog min anmodning fra den endelige rapport om at Parkvænget oplyste hvem der har foretaget registreringerne. Kommunen har oplyst navnene på de personer der har foretaget og underskrevet indberetningen kl og kl Kommunen har også oplyst navnet på den person der indsendte indberetningen. Kommunen har endvidere oplyst følgende: Indberetningerne blev behandlet af og behandles i dag af specialkonsulenten i afdelingen [Social Service]. Efterfølgende (i 2008) har kommunen udarbejdet en

7 6/6 intern vejledning for behandling af magtanvendelser med angivelse af til hvem i forvaltningen de skal fremsendes (og dermed registreres) Jeg har noteret mig det oplyste. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af Parkvænget som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Parkvænget, Glostrup Kommune, Folketingets Retsudvalg samt Parkvængets beboere og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere