Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012"

Transkript

1 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Formand Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Djursland Landboforening Syddjurs Byråd Dansk Botanisk Forening Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM VisitDenmark Dansk Skovforening Friluftsrådet, Østjylland Skov og Naturstyrelsen, Kronjylland Dansk Geologisk Forening Nationalpark Mols Bjerges Venner Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, Bo Skaarup, Nete Thomsen, referent Referat fra bestyrelsesmøde den 11.juni 2012 kl på Molskroen, Femmøller Strand. Bestyrelsesmødet er berammet til 1,5 time Program: Møde Spisning ca : Rundvisning i Egil Fischers Ferieby v/ Susanne Bødker Erling: Vi holder møde her, fordi der ikke var plads på Vægtergården, og det var besluttet, at mødet skal foregå i Femmøller Strand på grund af rundvisningen senere på aftenen. Dagmar: Det bør nævnes, at vi fik en meget fordelagtig pris og tilpasset menu. Erling: Synes ikke vi har været ekstravagante, vi skal behandle hinanden ordentligt, og vi skal ikke misbruge pengene. Han sætter pris på den store arbejdsindsats, bestyrelsen har ydet over de sidste år. Han mener ikke han behandler dem bedre, end de har fortjent. Anne Sophie: Vi er alle ulønnede, og det gør ikke noget, at der bliver taget pænt imod os. Dagmar: Har været opmærksom på det og talt med Erling om det. Hun synes ikke vi bør bruge så meget. 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Dagsordenpunkt Erling har en orientering om Barda under punkt 11 Anne Sophie har noget om ballet under punkt 12 Dagmar spørger til et punkt med EU Life? Erling meddeler, at der ikke er sket noget siden sidste møde, så han forventer, at der må være noget til august. Der er ikke kommet skriftlige kommentarer til referatet. Referat godkendt. Beslutning Dagsordenen godkendt Referat fra 9. maj 2012 godkendt. 1

2 3 Referatform På bestyrelsens møde den 25. oktober 2011 blev det besluttet, at referatform for bestyrelsesmøderne skal tages op til drøftelse efter vedtagelsen af Nationalparkplanen. Dagsordnen til de enkelte punkter på bestyrelsesmøderne indeholder på nuværende tidspunkt en sagsfremstilling, indstilling, kommentarer til sagsfremstilling, referat, beslutning og evt. bilagsliste. Der kan fremføres følgende argumenter for, at referatskrivning fra bestyrelsesmøder overgår til beslutninger: o Med vedtagelsen af Nationalparkplanen er bestyrelsens politikker fastlagt. Derfor vil de beslutninger, som bestyrelsen fremadrettet træffer hovedsagelig være driftsorienteret og ikke i så høj grad politiske. o Referatarbejdet er ressourcekrævende for sekretariatet. Både at udarbejde og efterfølgende at tilrette og få endelig godkendt. o Referaterne kan for andre end bestyrelsen være svære at forstå og kan give anledning til misforståelser i forhold til hvad der faktisk er besluttet. o Referaterne får i for høj grad drøftelserne på bestyrelsesmøderne til at fremstå som uoverensstemmelser bestyrelsesmedlemmerne imellem og flytter fokus fra den enighed bestyrelsen udviser gennem sine beslutninger. o Referatgodkendelsesproceduren betyder at beslutninger først bliver offentliggjort 10 dage efter mødet. Formanden indstiller, at 1. Alene beslutninger indskrives i referatet. 2. Beslutningerne oplæses og godkendes, som afslutning på bestyrelsesmøder. Jørgen Ivar: Et decideret beslutningsreferat er ikke nok i forhold til at kunne fortælle, hvad der er sket. Vi skal have beslutning og et resume af processen frem til beslutningen. Det kan være meget eller lidt i forhold til sagen. Anne Sophie: Er ikke tilhænger af de meget lange referater, men ønsker, at det skal fremgå, hvad diskussionen kørte på. Det ville være godt for folk. Der skal være en vægtning for og mod og beslutning. Helge: Punktet er beskrevet i sagsfremstilling og indstilling, så er han tilfreds med beslutning. Peter G: Det skal være synligt i referatet, hvad vi laver. Jørgen Ivar: Kommentar til Helge: og indstilling, men der var faktisk også andre ting fremme. Hvis der er for og imod frem mod beslutning, er det på sin plads. Jakob: Reglen om, at et mindretal kan få deres synspunkt med, står stadig ved magt. Referatet skal være kort og bestå af sagsfremstilling, indstilling, bemærkninger og beslutninger. Bemærkninger skal indeholde en kort redegørelse for fremførte synspunkter. Der skal være mulighed for mindretalsudtalelser. 2

3 Vibeke: Hvis Jakobs bemærkning kommer med, så er det i orden med fodnoter. Hvis man ikke kan leve med den beslutning der er taget, er det ok at det kan skrives ind. Det skal prøves, vi kan tage det op igen. Jørgen Ivar: Det skal være en illustration af processen fra det udkast, der er sendt ud til bestyrelsen og frem til bestyrelsens beslutning. Dagmar: Tilslutter sig Jørgen Ivars synspunkt. Erling: Det skal gøres tydeligt, når man ønsker noget i referatet. Jakob: Kun når det er relevant med flere holdning. Jørgen Ivar: Referenten skal veje, at der har været nogle argumenter fremme, og de skal registreres. Mika: De mange udsagn gennem møderne, gør det svært at finde ud af, hvad beslutningen er vi har i sekretariatet brug for at få at vide, hvad man har besluttet. Anne Sophie: Det er fint, men bestyrelsen har behov for, at referatet er gennemsigtigt og vores holdninger bliver repræsenteret. Jakob: Det er ofte et kompromis, det skal gerne fremgå af bemærkninger til sagsfremstilling. Også hvis man ønsker en anden beslutning end den, der bliver vedtaget. Vibeke: Det er svært at læse en sagsfremstilling, når den ikke kan ændres, for så skal man læse bemærkninger og holde dem sammen med sagsfremstillingen. Hun ønsker, at man kan ændre i sagsfremstillingen. Det kan løses ved at sætte mærke i sagsfremstillingen 1, der henviser til kommentarer til sagsfremstillingen under bemærkninger. Marianne: Vi har haft tid til at kommentere sagsfremstillingen i ugen inden mødet. Erling: Vi har en forpligtelse at hjælpe hinanden og gøre det bedre. Jørgen Ivar: Det illustrerer hvad vi skal bruge et referat til. En beslutning kan også beskrives mere detaljeret og være længere eller kortere. Der er opbakning til at gøre det kortere. Mika: Når vi er i drift, er det en anden type beslutninger. Behovet for at profilere sig udadtil kommer frem i gruppearbejdet, hvor I kan udtrykke jeres holdninger. Peter G: Foreslår en selvforklarende beslutning. Bo: En motiveret beslutning, betinget beslutning Marianne: Som udgangspunkt går vi jo efter at være enige. Erling: Ser gerne, at vi kan bekræfte hinanden i beslutningen inden man går fra mødet. Dagmar: Det er vigtigt, at vi får beslutninger på vores møder, og det skal være muligt at komme med bemærkninger, og at der kan træffes en anden beslutning end dem, der er opført i indstillingen. Dagmar: Beslutningen kan være formuleret med andre ord end det, der står i indstillingen. 3

4 Vibeke: Vi skal være enige om beslutninger, inden vi går herfra, men formuleringen er vigtig, for formuleringen er vigtig for forståelsen for andre læsere. Dagmar: Man skal ikke lave indstillingerne så korte som nu. Marianne: Uenig, det her er utvetydigt. Helge: Det står udmærket, beslutning under indstillingerne. Det blev foreslået, at Mika noterer beslutningerne ved afslutning af sagen. 4 Tilmelding til Europarc konference 2012 Årets Europarc konference afholdes i Genk i Belgien fra den 22. til den 25. oktober. Temaet for konferencen er balancen mellem samfund og biodiversitet. Herudover vil konferencen have fokus på Natura 2000 og Life programmerne i anledning af 20 år dagen for Habitatdirektivet. De seneste 2 år har Nationalparken været repræsenteret på konferencen, og vi har været medlem af organisationen i snart et halvt år. Deltagerantallet var det første år 3 personer (1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen) og sidste år 5 (2 personer sekretariatet og 3 fra bestyrelsen). Deltagergebyret er på 290 og sammen med hotel og transport anslås udgiften pr. deltager at blive omkring 8000 kr. Formanden indstiller, at 1. Niveauet for deltagelse fastholdes på sidste års niveau og 2. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har deltaget, går forud for øvrige medlemmer Helge: Spørger hvorfor der foreslås 5 og ikke 3? Han synes, det er lidt voldsomt. Jørgen Ivar og Vibeke er enige. Peter G: Det er vigtigt at forskellige mennesker kommer til forskellige emnemøder. 3 er for lidt. Vibeke: Der kan være nogle emner på konferencen, hvor det er i orden, at der kommer flere. Anne Sophie: Det er vigtigt at sekretariatet kommer med, men også at bestyrelsen kommer med. Jørgen Ivar: Tingene flyttes ikke på konferencen, men vi er med for at høre, hvad der foregår, 1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen anser han for passende. Peter G: Der kan rykkes noget Eva: Det har været inspirerende at være med og høre om, hvad man gør med invasive arter i andre lande, det har givet hende meget viden om det. Der kan deltage max 4 personer. 1 fra sekretariatet. Faglige hensyn skal indgå i begrundelsen for deltagelsen. Medlemmer, der ønsker at deltager giver sekretariatet besked med motiveret begrundelse. 4

5 Dagmar: 1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen, og hvis emnet er relevant, så flere. Peter G: Det er vigtigt, at der kommer flere Erling: Der er ikke stor kø ved tilmeldingen! Marianne: Det er vigtigt at komme hjem med input til bestyrelsesarbejdet. Jørgen Ivar: De ting man deltager i skal være målrettet til det, vi arbejdet med i bestyrelsen. Peter G/Helge: Deltagerne udvælges efter emne ikke efter tur. Vibeke: Enig. Erling: Opsummerer: Der laves et kompromis, en 3 4 personer kan deltage efter begrundet ønske. Der skal tages hensyn til faglig kompetence Programmet ligger på nettet 5 Genoptryk af 4 seværdighedsfold ere suppleret med kort Til turistsæsonen 2011 udarbejdede sekretariatet i samarbejde med eksterne konsulenter 4 seværdighedsfoldere inden for emnerne natur, kultur, friluftsliv og geologi, som blev tryk på dansk, tysk samt engelsk. Det samlede oplag var på eksemplarer og restoplaget på sekretariatet er omkring Nationalparken har fået utrolig mange positive tilkendegivelser over folderne med præsentationen af de temaorienterede udflugtsmål. Dog har gæster i meget stort tal efterspurgt et kort over Nationalparken med indtegnede stiruter, faciliteter og p pladser. På den baggrund har sekretariatet i samarbejde med Syddjurs Kommune udarbejdet et Nationalparkkort med udflugtsmål, stier, p pladser og offentligt vejnet. Layoutet på seværdighedsfolderen er derfor ændret fra et foldet ark i ca. A3 til et foldes ark i ca. A2. Herved kan den samlede tekst fra det tidligere layout være på den ene side, mens den anden side viser det nye kort, hvor seværdighederne er fremhævet. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2011 at sekretariatet i god tid inden revision af folderne skulle give besked til bestyrelsen således, at hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at bidrage med noget, skal de selv melde ind hos sekretariatet. På bestyrelsesmødet den 25. januar 2012 fremlagde sekretariatet under punkt 10 (Aktivitetskalender for 2012) det forestående arbejde med revision af folderen. Under drøftelsen af de nye foldere blev beskrivelsen af adgangsforholdene drøftet. Beskrivelsen i det nye udkast til foldere er ikke ændret i forhold til den tidligere beskrivelse, da sekretariatets ikke har kendskab til, at beskrivelsen har givet anledning til problemer. Der arbejdes videre med folderne og tilpasning i henhold til input fra bestyrelsen. Jørgen Ivar og Vibeke kommer med nyt udkast til adgangsreglerne. Kortet trykkes i 1, udgave i folderne i begrænset oplag. 5

6 Det blev på mødet besluttet, at sekretariatet til bestyrelsen skal fremkomme med et oplæg til de nye foldere indeholdende et kort, som bl.a. skal vise offentlige og private arealer. Formanden indstiller, at de nye foldere godkendes til trykning. Det seneste udkast omdeles. Peter: Spørger om udskiftning af billeder noget der kan fængsle folk. Jørgen Ivar: Super med kort i en ordentlig størrelse, det skal være topprioritet. Han vil have revideret færdselsreglerne, og der skal tilføjes noget. Fx noget om mountainbike der skal være noget interessant og håndfast. Vi skal fortælle det korrekte til folk og være pædagogiske. Han henviser til, at mountainbikes må køre, hvor almindelige cykler kan køre. Vi skal være pædagogiske. Erling: Hvis der ændres noget skal det ud til genkendelse igen. Peter G: Kortet skal være helt up to date. Mika: Det er det mest opdaterede kort. Peter G: Henviser til Øer havn, tingene ser anderledes ud end på kortet. Vibeke: Foreslår at Jørgen Ivar kommer med oplæg til tekst vedr. adgangsregler. Nu er der inddraget noget om fredningen, det gør folk forvirrede. Det skal være det alment gældende, måske om fredningen særskilt Peter G: I stedet for længde og breddegrader skal der bruges andre koordinater, det skal være europæisk standard for kort koordinater. Vibeke: Vi skal holde os til det, som folk kender, det andet er kompliceret. Der er alvorlige problemer med system 32. (Det som kommunen bruger) Peter G: Det danske kortsystem er det, som alle kommer til at arbejde med fremover. Erling: Vi bibeholder koordinaterne som de er nu, og tilpasser hen ad vejen, når det bliver relevant. Anne Sophie: Stedsbetegnelser kan være mere fremhævede Peter G: Vedrørende det nye koordinatsystem: Hvis man går 1 m, kan man se det på GPS, det er et langt stærkere system. Jakob: Kortet har svagheder i destinationernes markering af emner. Helge: Der mangler signatur på offentligt ejede arealer, og det skal være mere tydeligt. Asfalt og grusveje skal gøres tydeligere. Han ønsker markering af, om der findes lokale foldere på udvalgte steder. Jørgen Ivar: Grænsen skal passe til vandfladen. Vibeke: Fint kort kan busforbindelser markeres busstoppesteder? Det er der efterspørgsel efter. Peter G: P skiltet i Agri er placeret i kirken. Jakob: Der mangler markering af offentlige toiletter i Ebeltoft. 6

7 Susanne: P under punkt 16 skal være grønt. Anne Sophie: Det er vigtigt med markering af toiletter. De skal gøres tydeligere. Dagmar: Navne på alle byer eks, Dråby og Boeslum. Vibeke: Beslutningen må så være, at foldere godkendes til trykning. Bo: De bemærkninger I kommer med er helt fine, kom med så mange som muligt, det giver bedre kort. Marianne: Kan vi ikke vedtage noget inden næste møde i august det er for sent? Beslutningen: Der arbejdes videre med folderen. Erling: Det er det bedste der findes, og det mangler til sæsonen. Anne Sophie: Det vil klæde os at nå det hun synes vi skal trykke kort som 5. folder og dele det ud. Jørgen Ivar: Lad os komme i gang med noget på kortet adgangsdelen må vi kunne få landet. Den skal rettes til, det er kun en lille del af folderen. Susanne: Kan godt leve med at kortet ikke er helt perfekt, og det skal kunne håndteres på . Vi skal ikke vente til august. Peter G: Marker på kortet, at det er 1. udgave Lav tryk i folderen i moderat oplag. Jørgen Ivar og Vibeke kommer med udkast til reglerne. Helge: Hvad er det der skal ændres? Jørgen Ivar: Der blev sammensat noget af hans tekst og Naturstyrelsens, og han ønsker at det bliver mere pædagogisk. Anne Sophie: Hvad med ridestier? Helge: De er ikke markerede endnu, og bør afvente stiprojektet. De findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 6 Evaluering af Nationalparkdage n og Gl. Estrup Nationalpark Mols Bjerge fejrede for 3. år i træk den Europæiske Nationalparkdag. I år blev fejringen fordelt over to dage, hhv. torsdag d. 24. maj rettet mod skoleelever/skoleledere fra Syddjurs, og lørdag d. 26. maj for familier fra hele landet. Fejringen blev afviklet i tæt samarbejde med områdets formidlere. Sekretariatets rolle har været initiativtager, tovholder og pressekontakt, mens formidlerne uden vederlag/deltagerbetaling har arrangeret aktiviteter mange steder i Nationalparken. Se vedlage bilag for aktiviteter. Samarbejdet er forløbet fortrinligt og har styrket samarbejdsrelationerne til områdets formidlingsinstitutioner, samtidig med at Nationalparkens har opnået en del positiv presseomtale. Det samlede besøgstal for fejringen i 2012 lå på personer, fordelt på ca. 300 skolelever og ca familiebesøgende. I 2010 og 2011 var besøgstallene hhv. 960 og 250 fordelt på 2. pinsedag og en blæsende hverdag! Nationalparken deltog Landbrugsmessen i Gl. Estrup lørdag den 2. og 7

8 søndag den 3. juni. Det samlede besøgstal på standen var på mellem 200 og 250 personer. Der var en god dialog om nationalparkens fremadrettede opgaver med de besøgende, og der var god kontakt til andre relevante samarbejdspartnere, som var repræsenteret på messen. Formanden indstiller, at 1. Nationalparken i 2013 gentager fejringen af den Europæiske Nationalparkdag i samarbejde med områdets formidlere, uddannelses og forskningsinstitutioner. 2. Mulig deltagelse i landbrugsmessen i 2013 besluttes senere. Anne Sophie: Farverne på folderen til Nationalparkdagen er lidt uskarpe og for forskellige ellers ok. Erling: Fordelingen mellem skoler om torsdagen og familier om lørdagen gik fint. Bo: Der er ikke bedst om evaluering fra folk, kun fra aktørerne. Peter G: Nationalparken betaler det meste, er der en god skiltning, der giver besked om det? Erling: Ja NP skilt står tydeligt ved alle steder. Peter G: Vejskiltninger, hvorfor står de ikke ved grænsen? Mika: Det gør de efter vejmyndighedernes opfattelse Jørgen Ivar: Vedr. Gl. Estrup, det er ærgerligt at bestyrelsen ikke er mere synlig derude. Vi har så gode muligheder for at komme i kontakt med folk, vi skal gøre noget mere for at få folk ind. En lille aktivitet ønskes. Erling: Det tages med i planlægning til næste gang. 7 Orientering om overfladebesøg på kommunale veje i Mols Bjerge og indkaldelse af ansøgninger om opsætning af borde og bænke m.v. Bestyrelsen besluttede på deres møde den 25. januar 2012, at en del af restbevillingen fra Nationalparkens etableringsfase skal anvendes til forsøg med bekæmpelse af støvgener på grusvejene i Mols Bjerge samt til opsætning af borde og bænke i Nationalparken. I forhold til forsøg med bekæmpelse af støvgener havde sekretariatet den 23. maj møde med Syddjurs Kommunes vejafdeling. 3 forsøgsstrækninger blev aftalt på mødet, og det videre forløb med myndighedsbehandling i forhold til Fredningskendelsen og Miljømålsloven er nu igangsat. I forhold til opsætning af borde og bænke har sekretariatet indrykket en annonce for indkaldelse af ansøgninger til nye faciliteter på private men offentligt tilgængelige arealer. Formanden indstiller orienteringen til efterretning 8

9 Vibeke: Hvorfor er de projekter sat i gang? Helge: Vi har sat meget ind for en øget turiststrøm, og vi har lovet at gøre noget ved det. Vibeke: Vedr. myndighedsbehandling er hun enig, det er korrekt og hun er glad for, at det er taget med. Anne Sophie: Bus omfartsvej ved Strandkær det er ærgerligt hvordan kan de det? Mika: DN gjorde indsigelse DN har vurderet det. 8 Orientering om sommerformidling Nationalpark Mols Bjerge er igen i år aktiv med levende sommerformidling ved 3 vigtige besøgssteder Kalø Slotskro, Øvre Strandkær Besøgscenter og Farvegaarden i Ebeltoft. Formidlingsaktiviteterne planlægges alle ugens dage i perioden 30. juni til 12. august kl , med gratis guideture ml. kl Formidlingen tager afsæt i lokalområdets særlige kvaliteter og sigter desuden på at formidle bred viden og kendskab til Nationalparkens kvaliteter og virke. Foldere, kortmateriale, henvisninger til mobile APPs og relevante hjemmesider samt svar på de besøgendes mange spørgsmål er en vigtig del af arbejdet. Formidlingen koordineres af nationalparksekretariatet, som har ansvar for rekruttering, oplæring, vagtplanlægning, løn og ansættelsesvilkår, servicering, mediedækning og evaluering. Initiativet sker i tæt samarbejde med Museum Østjylland, Naturstyrelsen og Mols Laboratoriet Naturhistorisk Museum. Hver af disse parter bidrager med , til den samlede udgift som i alt beløber sig til ca ,. Nationalpark Mols Bjerge dækker restbeløbet. Samarbejdspartnerne forpligter sig desuden til at bistå formidlerne undervejs med personalefaciliteter og faglig viden. Det samlede besøgstal for sommerformidlingen i 2011 var på ca personer, heraf ca deltagere på de gratis guideture i lokalområdet. Et tilsvarende antal besøgende forventes i Formanden indstiller orienteringen til efterretning Beslutning: Bo orienterede. Sommerformidlingen starter ved Farvergården, Øvre Strandkær, Kalø ved Slotskroen. Til 12. aug. fra 11 til 16. Der laves logbøger til bemærkninger og ønsker. Sidste år var der besøgende og det var en stor succes. Peter G: Er der en ordentlig skiltning Bo: Ja Bo: Prøver at finde folk i sidste del af deres studietid, men de tre har 9

10 højt ønske om at være med. Jørgen Ivar: Er der sparring mellem dem? Bo: Der holdes midtvejsevaluering, de samles til en introduktionsdag, så de kender hinanden og de andre steder, og de laver en google gruppe, så de har kontakt med hinanden og kan supplere hinanden. Bo opfordrede bestyrelsen til at komme og besøge dem. 9 Status for arbejdet i styregrupperne Bestyrelsen nedsatte på deres møde den 9. maj projektstyregrupper, hvor af 4 på dagen for bestyrelsesmødet har afholdt deres første møde. Formanden indstiller, at en kort orientering fra hver af de 5 styregrupper fremlægges til drøftelse. Der laves beslutningsreferat til grupperne, og så længe der ikke er et kommissorium, er der ikke meget at sige om det. Vibeke: Hvem har hvilken rolle? Det har hun brug for at vide. Hvor stor elastik er der i oplæg? Kan vi som gruppe gøre bestyrelsen opmærksomme på noget. Det er lidt uklart. Mika: Bestyrelsen er projekt ejer Bestyrelsen har nedsat en styregruppe, som suppleres af råd og andre Styregruppens opgave er at lave kommissoriet Når styregruppen fået godkendt kommissoriet i bestyrelsen, bliver styregruppen projekt ejere Styregruppen kan så nedsætte en arbejdsgruppe. Vibeke: Henviser til oplæg og spørger, hvor låste styregruppen er. Er der plads til at komme med indstilling til bestyrelsen, hvis noget falder igennem. Mika: Det skal styregruppen afklare i kommissoriet. 10 Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesforman den om aktiviteter siden sidst Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. Formanden fremlægger aktivitetsoversigten til efterretning Marianne: Spørger, om der har det været nogle ansøgninger, og er der givet bevillinger. Mika: Der er kommet tre ansøgninger, to fra Skødshoved. Den ene trækkes tilbage og der laves en ny. Der er givet afslag til bogproduktion. Den har ikke noget at gøre med Nationalparken, 10

11 derfor afslag. Han meddelte bestyrelsen, at der til august vil komme rigtig mange ansøgninger. Det er vigtigt, at de selv formulerer, hvordan de understøtter vores formål. Jørgen Ivar: Hvordan har respons været på udsendelse af ansøgningsbrev? Mika: Der har været god respons og det har sat meget i gang hos ansøgerne. 11 Åben for tilføjelser 12 Eventuelt Erling: Kommunen har sagt ja til Barda 2012, og den bevilger Syddjurs er den eneste kommune, som har meldt positivt tilbage, fordi det er positiv markedsføring. Der har været forespørgsel, om Barda kan søge hos Nationalparken også? Erling har svaret, at de kan udfylde vores ansøgningsskema. Det skal være inden august. Erling er forespurgt om brug af logo. Erling vil gerne give lov til at bruge logo uden krone på billetter med en klar formulering om, at det ikke har noget med ansøgningen at gøre og ikke har indflydelse på ansøgningen. Anne Sophie: Hvad får vi ud af det? Erling: Det ved vi ikke endnu Der nikkes til brug af logo uden krone på billetter. Anne Sophie: Fortalte om arrangementet med Verdensballet den 13. juli på Møllerup. Det skal være en tilbagevende begivenhed. Hun spørger om Nationalparken har interesse i det i forbindelse med brug af de fredede bygninger. Hun foreslår, at man kan købe VIP borde á kr pr. bord med 8 billetter. Hun spørger om bestyrelsen vil være med til at købe sådan et par borde? Erling: Anne Sophie og Mika har arbejdet sammen om argumenter for at det understøtter Nationalparkens formål. Anne Sophie: Der kommer en større ansøgning til næste år. Peter G: Vi skal passe på, at det ikke lugter af nepotisme. Anne Sophie: Der er meget eksponering i det. Erling: Det er et forsøg på at etablere en tilbagevendende begivenhed. Anne Sophie: Der er meget netværk og samling af lokale til at samarbejde om kulturelt arrangement, så kulturen støttes ved at få lavet en tilbagevendende begivenhed. Mika: Som modydelse kan der fx gives 4 guidede ture. Dagmar: Foreslår, at Anne Sophie laver en gennemarbejdet ansøgning til noget større næste år. Susanne: Vi er alle inhabile det kan vi ikke. Anne Sophie: Projektet har behov for støtte til mange ting, toiletter, markedsføring m.v. Hun vil gerne bruge logo og lave rundvisninger. Peter G: Synes bestyrelsen har lov og ret til at sætte aktiviteter i gang. Han spørger til, hvad overskuddet går til? Anne Sophie: Det skal gå til næste år. Barda 2012 kan bruge Nationalpark Mols Bjerges logo uden krone til tryk på billetter. Ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer skal behandles i bestyrelsen, selvom det ansøgte beløb er under kr. 11

12 Vibeke: Skriv en ansøgning hun er selv inhabil og resten af bestyrelsen må så tage stilling til det. Susanne: Vi skal have nogle principper. Marianne: Det er lidt frækt at bruge mødet til det her, men vi er jo også lobbyister og hun kunne selv finde på at gøre reklame. Det er uden for dagsordenen, det behøver vi ikke tage alvorligt. Når det skal behandles er der inhabilitet. Konklusion: Der er ikke opbakning til at købe VIP borde. Susanne: Det kan vi ikke forholde os til. Vibeke: Sekretariatet har behandlet Anne Sophies henvendelse korrekt ved at henvise til behandling i bestyrelsen uanset om størrelsen på ansøgningen er under kr. Og Anne Sophie har været åben om ansøgningen, så det er ikke noget problem. Det er fint håndteret af begge parter. Bestyrelsesmedlemmernes habilitet må drøftes, når der foreligger en konkret ansøgning. Marianne: Det kan være problematisk, at når det er under kr., er et bestyrelses medlem udelukket fra at søge. Man kan sige, at hvis der kommer ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer, skal det behandles i bestyrelsen. Dette forslag blev vedtaget. 12

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Bestyrelsesmøde torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-12.00 Tilstede: Lars Mortensen, Jeppe Jørgensen, Kirsten Nielsen, Nanna Ilmer, Marco Brodde, Preben Schmidt, Leif Nielsen (10.45 fra punkt 2a ), Flemming

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110

AARHUS UNIVERSITET. UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 UDKAST LSU Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet referat af møde 3 Mandag den 1. juli 2013 kl. 9.30, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Jens B. Bennedsen Jørgen Bundgaard Nielsen Erland U.

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 DAGSORDEN: 1. Godkende og underskrive referat af den 26.03.2012 2. Nyt fra konstitueret formand (Claus Windfeld) 3. Nyt fra skolelederen

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2013 Godkendt den 11.12.2013 Til stede: Erling Post, Formand Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 11. december 2014 Mødested: Sønderup Landkøkken, Gammelholmvej 4, 9531 Suldrup Praktiske oplysninger: Kl. 16.00-18.00 (fra kl. 18 er der arrangeret

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere