Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012"

Transkript

1 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Formand Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Djursland Landboforening Syddjurs Byråd Dansk Botanisk Forening Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM VisitDenmark Dansk Skovforening Friluftsrådet, Østjylland Skov og Naturstyrelsen, Kronjylland Dansk Geologisk Forening Nationalpark Mols Bjerges Venner Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder, Bo Skaarup, Nete Thomsen, referent Referat fra bestyrelsesmøde den 11.juni 2012 kl på Molskroen, Femmøller Strand. Bestyrelsesmødet er berammet til 1,5 time Program: Møde Spisning ca : Rundvisning i Egil Fischers Ferieby v/ Susanne Bødker Erling: Vi holder møde her, fordi der ikke var plads på Vægtergården, og det var besluttet, at mødet skal foregå i Femmøller Strand på grund af rundvisningen senere på aftenen. Dagmar: Det bør nævnes, at vi fik en meget fordelagtig pris og tilpasset menu. Erling: Synes ikke vi har været ekstravagante, vi skal behandle hinanden ordentligt, og vi skal ikke misbruge pengene. Han sætter pris på den store arbejdsindsats, bestyrelsen har ydet over de sidste år. Han mener ikke han behandler dem bedre, end de har fortjent. Anne Sophie: Vi er alle ulønnede, og det gør ikke noget, at der bliver taget pænt imod os. Dagmar: Har været opmærksom på det og talt med Erling om det. Hun synes ikke vi bør bruge så meget. 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Dagsordenpunkt Erling har en orientering om Barda under punkt 11 Anne Sophie har noget om ballet under punkt 12 Dagmar spørger til et punkt med EU Life? Erling meddeler, at der ikke er sket noget siden sidste møde, så han forventer, at der må være noget til august. Der er ikke kommet skriftlige kommentarer til referatet. Referat godkendt. Beslutning Dagsordenen godkendt Referat fra 9. maj 2012 godkendt. 1

2 3 Referatform På bestyrelsens møde den 25. oktober 2011 blev det besluttet, at referatform for bestyrelsesmøderne skal tages op til drøftelse efter vedtagelsen af Nationalparkplanen. Dagsordnen til de enkelte punkter på bestyrelsesmøderne indeholder på nuværende tidspunkt en sagsfremstilling, indstilling, kommentarer til sagsfremstilling, referat, beslutning og evt. bilagsliste. Der kan fremføres følgende argumenter for, at referatskrivning fra bestyrelsesmøder overgår til beslutninger: o Med vedtagelsen af Nationalparkplanen er bestyrelsens politikker fastlagt. Derfor vil de beslutninger, som bestyrelsen fremadrettet træffer hovedsagelig være driftsorienteret og ikke i så høj grad politiske. o Referatarbejdet er ressourcekrævende for sekretariatet. Både at udarbejde og efterfølgende at tilrette og få endelig godkendt. o Referaterne kan for andre end bestyrelsen være svære at forstå og kan give anledning til misforståelser i forhold til hvad der faktisk er besluttet. o Referaterne får i for høj grad drøftelserne på bestyrelsesmøderne til at fremstå som uoverensstemmelser bestyrelsesmedlemmerne imellem og flytter fokus fra den enighed bestyrelsen udviser gennem sine beslutninger. o Referatgodkendelsesproceduren betyder at beslutninger først bliver offentliggjort 10 dage efter mødet. Formanden indstiller, at 1. Alene beslutninger indskrives i referatet. 2. Beslutningerne oplæses og godkendes, som afslutning på bestyrelsesmøder. Jørgen Ivar: Et decideret beslutningsreferat er ikke nok i forhold til at kunne fortælle, hvad der er sket. Vi skal have beslutning og et resume af processen frem til beslutningen. Det kan være meget eller lidt i forhold til sagen. Anne Sophie: Er ikke tilhænger af de meget lange referater, men ønsker, at det skal fremgå, hvad diskussionen kørte på. Det ville være godt for folk. Der skal være en vægtning for og mod og beslutning. Helge: Punktet er beskrevet i sagsfremstilling og indstilling, så er han tilfreds med beslutning. Peter G: Det skal være synligt i referatet, hvad vi laver. Jørgen Ivar: Kommentar til Helge: og indstilling, men der var faktisk også andre ting fremme. Hvis der er for og imod frem mod beslutning, er det på sin plads. Jakob: Reglen om, at et mindretal kan få deres synspunkt med, står stadig ved magt. Referatet skal være kort og bestå af sagsfremstilling, indstilling, bemærkninger og beslutninger. Bemærkninger skal indeholde en kort redegørelse for fremførte synspunkter. Der skal være mulighed for mindretalsudtalelser. 2

3 Vibeke: Hvis Jakobs bemærkning kommer med, så er det i orden med fodnoter. Hvis man ikke kan leve med den beslutning der er taget, er det ok at det kan skrives ind. Det skal prøves, vi kan tage det op igen. Jørgen Ivar: Det skal være en illustration af processen fra det udkast, der er sendt ud til bestyrelsen og frem til bestyrelsens beslutning. Dagmar: Tilslutter sig Jørgen Ivars synspunkt. Erling: Det skal gøres tydeligt, når man ønsker noget i referatet. Jakob: Kun når det er relevant med flere holdning. Jørgen Ivar: Referenten skal veje, at der har været nogle argumenter fremme, og de skal registreres. Mika: De mange udsagn gennem møderne, gør det svært at finde ud af, hvad beslutningen er vi har i sekretariatet brug for at få at vide, hvad man har besluttet. Anne Sophie: Det er fint, men bestyrelsen har behov for, at referatet er gennemsigtigt og vores holdninger bliver repræsenteret. Jakob: Det er ofte et kompromis, det skal gerne fremgå af bemærkninger til sagsfremstilling. Også hvis man ønsker en anden beslutning end den, der bliver vedtaget. Vibeke: Det er svært at læse en sagsfremstilling, når den ikke kan ændres, for så skal man læse bemærkninger og holde dem sammen med sagsfremstillingen. Hun ønsker, at man kan ændre i sagsfremstillingen. Det kan løses ved at sætte mærke i sagsfremstillingen 1, der henviser til kommentarer til sagsfremstillingen under bemærkninger. Marianne: Vi har haft tid til at kommentere sagsfremstillingen i ugen inden mødet. Erling: Vi har en forpligtelse at hjælpe hinanden og gøre det bedre. Jørgen Ivar: Det illustrerer hvad vi skal bruge et referat til. En beslutning kan også beskrives mere detaljeret og være længere eller kortere. Der er opbakning til at gøre det kortere. Mika: Når vi er i drift, er det en anden type beslutninger. Behovet for at profilere sig udadtil kommer frem i gruppearbejdet, hvor I kan udtrykke jeres holdninger. Peter G: Foreslår en selvforklarende beslutning. Bo: En motiveret beslutning, betinget beslutning Marianne: Som udgangspunkt går vi jo efter at være enige. Erling: Ser gerne, at vi kan bekræfte hinanden i beslutningen inden man går fra mødet. Dagmar: Det er vigtigt, at vi får beslutninger på vores møder, og det skal være muligt at komme med bemærkninger, og at der kan træffes en anden beslutning end dem, der er opført i indstillingen. Dagmar: Beslutningen kan være formuleret med andre ord end det, der står i indstillingen. 3

4 Vibeke: Vi skal være enige om beslutninger, inden vi går herfra, men formuleringen er vigtig, for formuleringen er vigtig for forståelsen for andre læsere. Dagmar: Man skal ikke lave indstillingerne så korte som nu. Marianne: Uenig, det her er utvetydigt. Helge: Det står udmærket, beslutning under indstillingerne. Det blev foreslået, at Mika noterer beslutningerne ved afslutning af sagen. 4 Tilmelding til Europarc konference 2012 Årets Europarc konference afholdes i Genk i Belgien fra den 22. til den 25. oktober. Temaet for konferencen er balancen mellem samfund og biodiversitet. Herudover vil konferencen have fokus på Natura 2000 og Life programmerne i anledning af 20 år dagen for Habitatdirektivet. De seneste 2 år har Nationalparken været repræsenteret på konferencen, og vi har været medlem af organisationen i snart et halvt år. Deltagerantallet var det første år 3 personer (1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen) og sidste år 5 (2 personer sekretariatet og 3 fra bestyrelsen). Deltagergebyret er på 290 og sammen med hotel og transport anslås udgiften pr. deltager at blive omkring 8000 kr. Formanden indstiller, at 1. Niveauet for deltagelse fastholdes på sidste års niveau og 2. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har deltaget, går forud for øvrige medlemmer Helge: Spørger hvorfor der foreslås 5 og ikke 3? Han synes, det er lidt voldsomt. Jørgen Ivar og Vibeke er enige. Peter G: Det er vigtigt at forskellige mennesker kommer til forskellige emnemøder. 3 er for lidt. Vibeke: Der kan være nogle emner på konferencen, hvor det er i orden, at der kommer flere. Anne Sophie: Det er vigtigt at sekretariatet kommer med, men også at bestyrelsen kommer med. Jørgen Ivar: Tingene flyttes ikke på konferencen, men vi er med for at høre, hvad der foregår, 1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen anser han for passende. Peter G: Der kan rykkes noget Eva: Det har været inspirerende at være med og høre om, hvad man gør med invasive arter i andre lande, det har givet hende meget viden om det. Der kan deltage max 4 personer. 1 fra sekretariatet. Faglige hensyn skal indgå i begrundelsen for deltagelsen. Medlemmer, der ønsker at deltager giver sekretariatet besked med motiveret begrundelse. 4

5 Dagmar: 1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen, og hvis emnet er relevant, så flere. Peter G: Det er vigtigt, at der kommer flere Erling: Der er ikke stor kø ved tilmeldingen! Marianne: Det er vigtigt at komme hjem med input til bestyrelsesarbejdet. Jørgen Ivar: De ting man deltager i skal være målrettet til det, vi arbejdet med i bestyrelsen. Peter G/Helge: Deltagerne udvælges efter emne ikke efter tur. Vibeke: Enig. Erling: Opsummerer: Der laves et kompromis, en 3 4 personer kan deltage efter begrundet ønske. Der skal tages hensyn til faglig kompetence Programmet ligger på nettet 5 Genoptryk af 4 seværdighedsfold ere suppleret med kort Til turistsæsonen 2011 udarbejdede sekretariatet i samarbejde med eksterne konsulenter 4 seværdighedsfoldere inden for emnerne natur, kultur, friluftsliv og geologi, som blev tryk på dansk, tysk samt engelsk. Det samlede oplag var på eksemplarer og restoplaget på sekretariatet er omkring Nationalparken har fået utrolig mange positive tilkendegivelser over folderne med præsentationen af de temaorienterede udflugtsmål. Dog har gæster i meget stort tal efterspurgt et kort over Nationalparken med indtegnede stiruter, faciliteter og p pladser. På den baggrund har sekretariatet i samarbejde med Syddjurs Kommune udarbejdet et Nationalparkkort med udflugtsmål, stier, p pladser og offentligt vejnet. Layoutet på seværdighedsfolderen er derfor ændret fra et foldet ark i ca. A3 til et foldes ark i ca. A2. Herved kan den samlede tekst fra det tidligere layout være på den ene side, mens den anden side viser det nye kort, hvor seværdighederne er fremhævet. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 22. juni 2011 at sekretariatet i god tid inden revision af folderne skulle give besked til bestyrelsen således, at hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at bidrage med noget, skal de selv melde ind hos sekretariatet. På bestyrelsesmødet den 25. januar 2012 fremlagde sekretariatet under punkt 10 (Aktivitetskalender for 2012) det forestående arbejde med revision af folderen. Under drøftelsen af de nye foldere blev beskrivelsen af adgangsforholdene drøftet. Beskrivelsen i det nye udkast til foldere er ikke ændret i forhold til den tidligere beskrivelse, da sekretariatets ikke har kendskab til, at beskrivelsen har givet anledning til problemer. Der arbejdes videre med folderne og tilpasning i henhold til input fra bestyrelsen. Jørgen Ivar og Vibeke kommer med nyt udkast til adgangsreglerne. Kortet trykkes i 1, udgave i folderne i begrænset oplag. 5

6 Det blev på mødet besluttet, at sekretariatet til bestyrelsen skal fremkomme med et oplæg til de nye foldere indeholdende et kort, som bl.a. skal vise offentlige og private arealer. Formanden indstiller, at de nye foldere godkendes til trykning. Det seneste udkast omdeles. Peter: Spørger om udskiftning af billeder noget der kan fængsle folk. Jørgen Ivar: Super med kort i en ordentlig størrelse, det skal være topprioritet. Han vil have revideret færdselsreglerne, og der skal tilføjes noget. Fx noget om mountainbike der skal være noget interessant og håndfast. Vi skal fortælle det korrekte til folk og være pædagogiske. Han henviser til, at mountainbikes må køre, hvor almindelige cykler kan køre. Vi skal være pædagogiske. Erling: Hvis der ændres noget skal det ud til genkendelse igen. Peter G: Kortet skal være helt up to date. Mika: Det er det mest opdaterede kort. Peter G: Henviser til Øer havn, tingene ser anderledes ud end på kortet. Vibeke: Foreslår at Jørgen Ivar kommer med oplæg til tekst vedr. adgangsregler. Nu er der inddraget noget om fredningen, det gør folk forvirrede. Det skal være det alment gældende, måske om fredningen særskilt Peter G: I stedet for længde og breddegrader skal der bruges andre koordinater, det skal være europæisk standard for kort koordinater. Vibeke: Vi skal holde os til det, som folk kender, det andet er kompliceret. Der er alvorlige problemer med system 32. (Det som kommunen bruger) Peter G: Det danske kortsystem er det, som alle kommer til at arbejde med fremover. Erling: Vi bibeholder koordinaterne som de er nu, og tilpasser hen ad vejen, når det bliver relevant. Anne Sophie: Stedsbetegnelser kan være mere fremhævede Peter G: Vedrørende det nye koordinatsystem: Hvis man går 1 m, kan man se det på GPS, det er et langt stærkere system. Jakob: Kortet har svagheder i destinationernes markering af emner. Helge: Der mangler signatur på offentligt ejede arealer, og det skal være mere tydeligt. Asfalt og grusveje skal gøres tydeligere. Han ønsker markering af, om der findes lokale foldere på udvalgte steder. Jørgen Ivar: Grænsen skal passe til vandfladen. Vibeke: Fint kort kan busforbindelser markeres busstoppesteder? Det er der efterspørgsel efter. Peter G: P skiltet i Agri er placeret i kirken. Jakob: Der mangler markering af offentlige toiletter i Ebeltoft. 6

7 Susanne: P under punkt 16 skal være grønt. Anne Sophie: Det er vigtigt med markering af toiletter. De skal gøres tydeligere. Dagmar: Navne på alle byer eks, Dråby og Boeslum. Vibeke: Beslutningen må så være, at foldere godkendes til trykning. Bo: De bemærkninger I kommer med er helt fine, kom med så mange som muligt, det giver bedre kort. Marianne: Kan vi ikke vedtage noget inden næste møde i august det er for sent? Beslutningen: Der arbejdes videre med folderen. Erling: Det er det bedste der findes, og det mangler til sæsonen. Anne Sophie: Det vil klæde os at nå det hun synes vi skal trykke kort som 5. folder og dele det ud. Jørgen Ivar: Lad os komme i gang med noget på kortet adgangsdelen må vi kunne få landet. Den skal rettes til, det er kun en lille del af folderen. Susanne: Kan godt leve med at kortet ikke er helt perfekt, og det skal kunne håndteres på . Vi skal ikke vente til august. Peter G: Marker på kortet, at det er 1. udgave Lav tryk i folderen i moderat oplag. Jørgen Ivar og Vibeke kommer med udkast til reglerne. Helge: Hvad er det der skal ændres? Jørgen Ivar: Der blev sammensat noget af hans tekst og Naturstyrelsens, og han ønsker at det bliver mere pædagogisk. Anne Sophie: Hvad med ridestier? Helge: De er ikke markerede endnu, og bør afvente stiprojektet. De findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 6 Evaluering af Nationalparkdage n og Gl. Estrup Nationalpark Mols Bjerge fejrede for 3. år i træk den Europæiske Nationalparkdag. I år blev fejringen fordelt over to dage, hhv. torsdag d. 24. maj rettet mod skoleelever/skoleledere fra Syddjurs, og lørdag d. 26. maj for familier fra hele landet. Fejringen blev afviklet i tæt samarbejde med områdets formidlere. Sekretariatets rolle har været initiativtager, tovholder og pressekontakt, mens formidlerne uden vederlag/deltagerbetaling har arrangeret aktiviteter mange steder i Nationalparken. Se vedlage bilag for aktiviteter. Samarbejdet er forløbet fortrinligt og har styrket samarbejdsrelationerne til områdets formidlingsinstitutioner, samtidig med at Nationalparkens har opnået en del positiv presseomtale. Det samlede besøgstal for fejringen i 2012 lå på personer, fordelt på ca. 300 skolelever og ca familiebesøgende. I 2010 og 2011 var besøgstallene hhv. 960 og 250 fordelt på 2. pinsedag og en blæsende hverdag! Nationalparken deltog Landbrugsmessen i Gl. Estrup lørdag den 2. og 7

8 søndag den 3. juni. Det samlede besøgstal på standen var på mellem 200 og 250 personer. Der var en god dialog om nationalparkens fremadrettede opgaver med de besøgende, og der var god kontakt til andre relevante samarbejdspartnere, som var repræsenteret på messen. Formanden indstiller, at 1. Nationalparken i 2013 gentager fejringen af den Europæiske Nationalparkdag i samarbejde med områdets formidlere, uddannelses og forskningsinstitutioner. 2. Mulig deltagelse i landbrugsmessen i 2013 besluttes senere. Anne Sophie: Farverne på folderen til Nationalparkdagen er lidt uskarpe og for forskellige ellers ok. Erling: Fordelingen mellem skoler om torsdagen og familier om lørdagen gik fint. Bo: Der er ikke bedst om evaluering fra folk, kun fra aktørerne. Peter G: Nationalparken betaler det meste, er der en god skiltning, der giver besked om det? Erling: Ja NP skilt står tydeligt ved alle steder. Peter G: Vejskiltninger, hvorfor står de ikke ved grænsen? Mika: Det gør de efter vejmyndighedernes opfattelse Jørgen Ivar: Vedr. Gl. Estrup, det er ærgerligt at bestyrelsen ikke er mere synlig derude. Vi har så gode muligheder for at komme i kontakt med folk, vi skal gøre noget mere for at få folk ind. En lille aktivitet ønskes. Erling: Det tages med i planlægning til næste gang. 7 Orientering om overfladebesøg på kommunale veje i Mols Bjerge og indkaldelse af ansøgninger om opsætning af borde og bænke m.v. Bestyrelsen besluttede på deres møde den 25. januar 2012, at en del af restbevillingen fra Nationalparkens etableringsfase skal anvendes til forsøg med bekæmpelse af støvgener på grusvejene i Mols Bjerge samt til opsætning af borde og bænke i Nationalparken. I forhold til forsøg med bekæmpelse af støvgener havde sekretariatet den 23. maj møde med Syddjurs Kommunes vejafdeling. 3 forsøgsstrækninger blev aftalt på mødet, og det videre forløb med myndighedsbehandling i forhold til Fredningskendelsen og Miljømålsloven er nu igangsat. I forhold til opsætning af borde og bænke har sekretariatet indrykket en annonce for indkaldelse af ansøgninger til nye faciliteter på private men offentligt tilgængelige arealer. Formanden indstiller orienteringen til efterretning 8

9 Vibeke: Hvorfor er de projekter sat i gang? Helge: Vi har sat meget ind for en øget turiststrøm, og vi har lovet at gøre noget ved det. Vibeke: Vedr. myndighedsbehandling er hun enig, det er korrekt og hun er glad for, at det er taget med. Anne Sophie: Bus omfartsvej ved Strandkær det er ærgerligt hvordan kan de det? Mika: DN gjorde indsigelse DN har vurderet det. 8 Orientering om sommerformidling Nationalpark Mols Bjerge er igen i år aktiv med levende sommerformidling ved 3 vigtige besøgssteder Kalø Slotskro, Øvre Strandkær Besøgscenter og Farvegaarden i Ebeltoft. Formidlingsaktiviteterne planlægges alle ugens dage i perioden 30. juni til 12. august kl , med gratis guideture ml. kl Formidlingen tager afsæt i lokalområdets særlige kvaliteter og sigter desuden på at formidle bred viden og kendskab til Nationalparkens kvaliteter og virke. Foldere, kortmateriale, henvisninger til mobile APPs og relevante hjemmesider samt svar på de besøgendes mange spørgsmål er en vigtig del af arbejdet. Formidlingen koordineres af nationalparksekretariatet, som har ansvar for rekruttering, oplæring, vagtplanlægning, løn og ansættelsesvilkår, servicering, mediedækning og evaluering. Initiativet sker i tæt samarbejde med Museum Østjylland, Naturstyrelsen og Mols Laboratoriet Naturhistorisk Museum. Hver af disse parter bidrager med , til den samlede udgift som i alt beløber sig til ca ,. Nationalpark Mols Bjerge dækker restbeløbet. Samarbejdspartnerne forpligter sig desuden til at bistå formidlerne undervejs med personalefaciliteter og faglig viden. Det samlede besøgstal for sommerformidlingen i 2011 var på ca personer, heraf ca deltagere på de gratis guideture i lokalområdet. Et tilsvarende antal besøgende forventes i Formanden indstiller orienteringen til efterretning Beslutning: Bo orienterede. Sommerformidlingen starter ved Farvergården, Øvre Strandkær, Kalø ved Slotskroen. Til 12. aug. fra 11 til 16. Der laves logbøger til bemærkninger og ønsker. Sidste år var der besøgende og det var en stor succes. Peter G: Er der en ordentlig skiltning Bo: Ja Bo: Prøver at finde folk i sidste del af deres studietid, men de tre har 9

10 højt ønske om at være med. Jørgen Ivar: Er der sparring mellem dem? Bo: Der holdes midtvejsevaluering, de samles til en introduktionsdag, så de kender hinanden og de andre steder, og de laver en google gruppe, så de har kontakt med hinanden og kan supplere hinanden. Bo opfordrede bestyrelsen til at komme og besøge dem. 9 Status for arbejdet i styregrupperne Bestyrelsen nedsatte på deres møde den 9. maj projektstyregrupper, hvor af 4 på dagen for bestyrelsesmødet har afholdt deres første møde. Formanden indstiller, at en kort orientering fra hver af de 5 styregrupper fremlægges til drøftelse. Der laves beslutningsreferat til grupperne, og så længe der ikke er et kommissorium, er der ikke meget at sige om det. Vibeke: Hvem har hvilken rolle? Det har hun brug for at vide. Hvor stor elastik er der i oplæg? Kan vi som gruppe gøre bestyrelsen opmærksomme på noget. Det er lidt uklart. Mika: Bestyrelsen er projekt ejer Bestyrelsen har nedsat en styregruppe, som suppleres af råd og andre Styregruppens opgave er at lave kommissoriet Når styregruppen fået godkendt kommissoriet i bestyrelsen, bliver styregruppen projekt ejere Styregruppen kan så nedsætte en arbejdsgruppe. Vibeke: Henviser til oplæg og spørger, hvor låste styregruppen er. Er der plads til at komme med indstilling til bestyrelsen, hvis noget falder igennem. Mika: Det skal styregruppen afklare i kommissoriet. 10 Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesforman den om aktiviteter siden sidst Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. Formanden fremlægger aktivitetsoversigten til efterretning Marianne: Spørger, om der har det været nogle ansøgninger, og er der givet bevillinger. Mika: Der er kommet tre ansøgninger, to fra Skødshoved. Den ene trækkes tilbage og der laves en ny. Der er givet afslag til bogproduktion. Den har ikke noget at gøre med Nationalparken, 10

11 derfor afslag. Han meddelte bestyrelsen, at der til august vil komme rigtig mange ansøgninger. Det er vigtigt, at de selv formulerer, hvordan de understøtter vores formål. Jørgen Ivar: Hvordan har respons været på udsendelse af ansøgningsbrev? Mika: Der har været god respons og det har sat meget i gang hos ansøgerne. 11 Åben for tilføjelser 12 Eventuelt Erling: Kommunen har sagt ja til Barda 2012, og den bevilger Syddjurs er den eneste kommune, som har meldt positivt tilbage, fordi det er positiv markedsføring. Der har været forespørgsel, om Barda kan søge hos Nationalparken også? Erling har svaret, at de kan udfylde vores ansøgningsskema. Det skal være inden august. Erling er forespurgt om brug af logo. Erling vil gerne give lov til at bruge logo uden krone på billetter med en klar formulering om, at det ikke har noget med ansøgningen at gøre og ikke har indflydelse på ansøgningen. Anne Sophie: Hvad får vi ud af det? Erling: Det ved vi ikke endnu Der nikkes til brug af logo uden krone på billetter. Anne Sophie: Fortalte om arrangementet med Verdensballet den 13. juli på Møllerup. Det skal være en tilbagevende begivenhed. Hun spørger om Nationalparken har interesse i det i forbindelse med brug af de fredede bygninger. Hun foreslår, at man kan købe VIP borde á kr pr. bord med 8 billetter. Hun spørger om bestyrelsen vil være med til at købe sådan et par borde? Erling: Anne Sophie og Mika har arbejdet sammen om argumenter for at det understøtter Nationalparkens formål. Anne Sophie: Der kommer en større ansøgning til næste år. Peter G: Vi skal passe på, at det ikke lugter af nepotisme. Anne Sophie: Der er meget eksponering i det. Erling: Det er et forsøg på at etablere en tilbagevendende begivenhed. Anne Sophie: Der er meget netværk og samling af lokale til at samarbejde om kulturelt arrangement, så kulturen støttes ved at få lavet en tilbagevendende begivenhed. Mika: Som modydelse kan der fx gives 4 guidede ture. Dagmar: Foreslår, at Anne Sophie laver en gennemarbejdet ansøgning til noget større næste år. Susanne: Vi er alle inhabile det kan vi ikke. Anne Sophie: Projektet har behov for støtte til mange ting, toiletter, markedsføring m.v. Hun vil gerne bruge logo og lave rundvisninger. Peter G: Synes bestyrelsen har lov og ret til at sætte aktiviteter i gang. Han spørger til, hvad overskuddet går til? Anne Sophie: Det skal gå til næste år. Barda 2012 kan bruge Nationalpark Mols Bjerges logo uden krone til tryk på billetter. Ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer skal behandles i bestyrelsen, selvom det ansøgte beløb er under kr. 11

12 Vibeke: Skriv en ansøgning hun er selv inhabil og resten af bestyrelsen må så tage stilling til det. Susanne: Vi skal have nogle principper. Marianne: Det er lidt frækt at bruge mødet til det her, men vi er jo også lobbyister og hun kunne selv finde på at gøre reklame. Det er uden for dagsordenen, det behøver vi ikke tage alvorligt. Når det skal behandles er der inhabilitet. Konklusion: Der er ikke opbakning til at købe VIP borde. Susanne: Det kan vi ikke forholde os til. Vibeke: Sekretariatet har behandlet Anne Sophies henvendelse korrekt ved at henvise til behandling i bestyrelsen uanset om størrelsen på ansøgningen er under kr. Og Anne Sophie har været åben om ansøgningen, så det er ikke noget problem. Det er fint håndteret af begge parter. Bestyrelsesmedlemmernes habilitet må drøftes, når der foreligger en konkret ansøgning. Marianne: Det kan være problematisk, at når det er under kr., er et bestyrelses medlem udelukket fra at søge. Man kan sige, at hvis der kommer ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmer, skal det behandles i bestyrelsen. Dette forslag blev vedtaget. 12

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere