Husorden for afdeling 11 - Munkevænget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for afdeling 11 - Munkevænget."

Transkript

1 Husrden fr afdeling 11 - Munkevænget. ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr at beskytte dig, de andre bebere g bebyggelsen. Reglerne er til fr at skabe tryghed, r g rden i ejendmmen. Vis i øvrigt hensyn til de andre bebere g vær tlerant. Ansvar Du er ansvarlig fr at denne husrden verhldes af alle der br i lejemålet. Du er endvidere ansvarlig fr at gså dine gæster verhlder reglerne. vertræder du plitivedtægtens regler m høj musik, støj i øvrigt, vld g trusler, står du naturligvis til ansvar verfr myndighederne, g risikere endvidere at Svendbrg Andels-Bligfrening psiger din lejekntrakt. Tilladelse til psætning af parabl, pvaskemaskine g vaskemaskiner Før du kan sætte en parabl, en vaskemaskine eller en pvaskemaskine p, skal du have en skriftlig tilladelse fra Bligfreningen. Ansøgning m en tilladelse skal være skriftligt. Henvendelser m tilladelser skal sendes til: Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven Svendbrg Mrk.: Ansøgning m tilladelse eller Parkering Parkering må kun finde sted på de anviste steder. Færdselslvens almindelige regler fr parkering gælder i øvrigt. De gule kryds på asfalten må kun benyttes af Falcks redningskrps - ambulancer, pliti g lignende. Campingvgne g trailere må ikke langtidsparkeres på bligfreningens mråde. Fælles frtve g pladser Skal af bebere i vinterhalvåret tilstræbes hldt fri fr cykler, sctere etc, så snerydning hldes mulig fr persnalet.

2 pgange skal være ryddet Af hensyn til rengøringen, brandfaren eller hvis Falck skal afhente en syg beber, må der ikke stå sk, cykler, klapvgne, barnevgne g lignende i pgangene. Musik g støj Benyttelse af stereanlæg, musikinstrumenter, støjende værktøj g lignende skal ske under hensyntagen til de øvrige bebere. m aftenen g m natten skal du særligt tage hensyn til de øvrige bebere, med mindre disse på frhånd har givet dig tilladelse til at larmende adfærd må finde sted - fr eksempel i frbindelse med fester. disse tilfælde skal døre g vinduer være lukket. Udluftning - Utætheder Fr at undgå fugtdannelse g skimmelsvamp skal lejligheden jævnligt udluftes. Ved længerevarende udluftning skal der lukkes fr radiatrer. Tørring af tøj i lejlighederne må ikke finde sted da det skaber fugtprblemer. Utætheder, indslag af regn g sne samt enhver beskadigelse af ejendmmen g dens inventar, skal straks meddeles til Varmemesteren i din afdeling. Klager Klager vedrørende vertrædelse af husrdenen skal ske skriftligt g sendes til: Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven Svendbrg Mrk: Klage eller Klagen skal indehlde følgende: Navn g adresse på den beber der klages ver Hvilket punkt i husrdenen der er vertrådt En krt g præcis beskrivelse af det frhld der medfører klagen Angivelse af præcise dater g tidspunkter fr bservatin af vertrædelsen Navn g adresse på den eller de bebere der klager Dat g underskrift fra samtlige der klager Alle klager behandles frtrligt. Hvis sagen ender i beberklagenævnet eller i bligretten, kan annymiteten ikke længere prethldes. Grve g gentagende vertrædelse af reglerne i denne husrden kan g vil medføre at Svendbrg Andels-Bligfrening psiger lejekntrakten.

3 Altaner Altaner skal altid hldes pæne g ryddelige. Afdelingens husrden Tørring af tøj må gerne ske, såfremt det ikke er skadeligt fr lejemålet, eller er til gene fr andre bebere. På grund af brandfaren g af hensyn til naberne, er det frbudt at grille på altanerne Det er ikke tilladt at fdre fugle fra altaner eller vinduer, da det kan tiltrække rtter. Er der afløb på din altan, skal dette renses. Cykler - knallerter barnevgne g klapvgne Må kun stilles på de anviste steder. /ved stativer, eller i kældre Leg g bldspil Børnene skal have plads til at lege, dg må dette ikke finde sted på trapper g i kældre. Desuden skal børn vejledes i frnuftig afstand til vinduer g hvad der ellers af den leg kunne skades. Husdyr Det er tilladt at hlde kat. Det er ikke tilladt at hlde hund i afdelingen Fdring af vilde katte Er ikke tilladt. Brug af fællesvaskerier Benyttelse af vaskerier er på eget ansvar g reglementet skal verhldes. Maskinerne må ikke benyttes af børn g maskinerne skal afleveres rengjrte. Hvis der er prblemer skal du kntakte varmemesteren. Åbningstider: 07:00-20:00 alle dage. Se i øvrigt pslag i vaskerierne. Støj Bre g banketider: Hverdage ikke udenfr tiden: 07:00-19:00 Ej heller Søn g helligdage Udlejning af garager Man skal have enten bil eller scter 45 fr at man kan få en garage. Det er ikke tilladt at fremleje en garage. Hvert år skal der kunne fremvises en registreringsattest på det køretøj sm man har. Hvis dette ikke kan fremvises, er det ikke muligt kan man ikke få en garage.

4 Praktiske plysninger Affald Bebere skal selv rydde p efter sig i pgange, på frtve g mkring affaldscntainerne. Dit hushldningsaffald skal du lægge i pser sm lukkes frsvarligt inden de puttes i affaldscntainerne. Glascntainere er kun til rengjrte glas g flasker uden skruelåg g kapsler. Batteribxene er kun til brugte batterier Papircntainere er kun til papir g reklamer Strskrald Pap, plastic, skumplast, metaldåser g lignende srteres g pakkes i klare plastpser sm ikke må lukkes. Møbler, tæpper, el-artikler, fjernsyn g andet gammelt indb, stilles til strskrald efter de anvisninger Svendbrg Kmmune har freskrevet i den udleverede pjece. Dat fr afhentning af strskrald fremgår af udleveret strskraldskalender. Er du i tvivl så spørg varmemesteren Bad g tilet Vi skal passe gdt på vre installatiner, derfr må der ikke kastes nget i tiletkummen, der kan stppe afløbet. Utætheder ved anlægget skal mgående meldes til Varmemesteren i din afdeling. Frsikring Den enkelte beber skal selv sørge fr frsikring af indb g øvrige ejendele. Svendbrg Andels-Bligfrening har ikke en frsikring der dækker dit indb ved fr eksempel brand, vandskade, tyveri g lignende. Vinduer g døre vinterhalvåret skal vinduer g døre i kældre g pgange sm udgangspunkt hldes lukkede. Udluftning kan naturligvis finde sted, men husk at lukke døre g vinduer igen. Hvis du åbner et vindue eller en dør er du ansvarlig fr at vinduet eller døren lukkes igen. Nøgleservice Hvis man låser sig ude eller taber sine nøgler kan man ringe til: Falcks nøgleservice på telefn

5 Det er kun den der star pa lejekntrakten, sm Falck kan hjælpe. Ved henvendelse til Bligfreningens kntr kan p til en samlever registreres. Akut hjælp Ved en pludselig pstået skade - fr eksempel et sprunget vandrør eller lignende - skal du ringe til bligfreningen på nummer g vælge 1 fr akuthjælp i selwalgsmenuen. Derfra stilles der m til vagten, der kan hjælpe dig. Radi, fjernsyn g nternet Henvendelser m fejl i radi g fjernsynsantenne skal ske til Yu See på telefn Kntakt til varmemesteren Ring (Aflyt beskeden - tryk fr varmemester) Alle varmemestre i Svendbrg Andels-Bligfrening har telefnisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 til 9:0. På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefnsvarer. Varmemesteren har endvidere kntrtid: Mandag g trsdag mellem kl. 09:00 g 10:00 Gde råd m udluftning Frisk luft er vejen til en sund blig g et gdt indeklima. Udluftning er afgørende fr både bligens g din sundhed. Du bør derfr lufte ud med gennemtræk en 2- gange dagligt i cirka 5-10 minutter hver gang. Du bør altid lufte ud når du har været i bad. Hld døren til bligens andre rum lukket imens du tager bad. Luft ekstra gdt ud i værelser hvr du/ sver, g luft familiens sengetøj jævnligt. Når du laver mad, skal du huske at lægge et låg på gryderne. Sørg gså fr at emhætten eller ventilatren er tændt under madlavningen. Det er ikke tilladt at tørre vasketøj indendørs. Hæng det ud, hvis det er muligt, eller brug tørretumblerne i vaskeriet i stedet fr.

6 Standard-vedligehldelsesreglement udarbejdet af Bligselskabernes Landsfrening, nvember 1998, efter reglerne i lv m leje af almene bliger - lv nr. 968 af 17. december 1997, g bekendtgørelse m vedligehldelse g istandsættelse af almene bliger - bekendtgørelse nr. 71 af 19. juni 1998 Vedligehldelsesreglement fr Svendbrg Andels-Bligfrening afd. 11 Mdel A - nrmalistandsættelse A-rdningen - krt frtalt Lejeren sørger i bperiden fr bligens indvendige vedligehldelse med hvidtning, maling, tapetsering g gulvbehandling. Lejeren afhlder alle udgifter i frbindelse med denne vedligehldelse. Lejeren er frpligtet til at vedligehlde så fte, at bligen ikke frringes, brtset fra almindeligt slid g ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en nrmalistandsættelse, der mfatter nødvendig hvidtning, maling g tapetsering af vægge g lfter samt rengøring. Nrmalistandsættelse kan undlades fr bygningsverflader, sm ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt frsvarligt nyistandsat. Lejeren afhlder udgifterne til nrmalistandsættelsen, men udlejeren vertager gradvist denne udgift - i frhld til bperidens længde. Lejeren afhlder alle udgifter til istandsættelse sm følge af mislighldelse. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af lejekntrakten 2. Beberklagenævn Med virkning fra den 1. maj 2000 erstatter dette vedligehldelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligehldelsesreglementet gælder uanset eventuelle mdstående kntraktsbestemmelser. Det træder i stedet fr eller supplerer de bestemmelser m vedligehldelse g istandsættelse, sm står i lejekntrakten. Uenighed m henhldsvis udlejerens g lejerens pfyldelse af pligten til at vedligehlde g istandsætte bligen kan af hver af parterne indbringes fr beberklagenævnet. 1

7 vertagelse af bligen ved indflytning Bligens stand 1. Bligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i gd g frsvarlig stand. Vægge g lfter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning 2. tilknytning til lejemålets begyndelse fretager udlejeren et indflytningssyn, hvr det knstateres, m bligens vedligehldelsesstand er i verensstemmelse med den gældende standard i afdelingen g fr denne type blig. Lejeren indkaldes til synet. ndflytningsrapprt. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapprt, hvr lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kpi af indflytningsrapprten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere fr mdtagelsen af kpi af rapprten. Fejl, skader g mangler skal 4. påtales inden 2 uger Hvis lejeren ved vertagelsen knstaterer fejl, skader g mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse ver fr udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader g mangler er uvæsentlige g derfr ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke fr sådanne fejl, skader g mangler ved fraflytning. Vedligehldelse i bperiden Lejerens vedligehldelsespligt 1. Lejeren sørger fr bligens indvendige vedligehldelse med hvidtning, maling, tapetsering g gulvbehandling. Lejeren afhlder alle udgifter i frbindelse med denne vedligehldelse. 2 Lejeren skal vedligehlde så fte, at bligen ikke frringes, brtset fra almindeligt slid g ælde. Særlig udvendig vedligehldelse. Det vil i vedligehldelsesreglementets afsnit V være bestemt, m lejeren vedligehlder g renhlder nærmere angivne adgangs- g phldsarealer, udvendigt træværk g lignende i umiddelbar tilknytning til bligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren

8 . :->:->:-:- Udlejerens vedligehldelsespligt m særlig udvendig vedligehldelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligehldelseselementet. Det påhviler udlejer at hlde ejendmmen g det lejede frsvarligt ved lige. Udlejeren vedligehlder g fretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- g gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, kmfurer, vaskemaskiner g lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer sm led i dennes råderet. Udlejer sørger fr vedligehldelse g nødvendig frnyelse af låse g nøgler. Udlejer afhlder alle udgifter i denne frbindelse. Udlejeren kan beslutte at fretage indvendig vedligehldelse i bligerne ud ver det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader pstår der skader i eller mkring bligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren fr de eventuelle merudgifter, sm måtte følge af den manglende anmeldelse. V Ved fraflytning Nrmalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en nrmalistandsættelse, der mfatter nødvendig hvidtning eller maling af lfter g vervægge - maling eller tapetsering af vægge rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre psætningen ikke er udført fagligt frsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end freskrevet i vedligehldelsesreglementets afsnit V. Lejeren afhlder udgifterne til nrmalistandsættelsen, men udlejeren vertager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse g til lejemålets phør. Når der er gået 100 måneder (8 år g 4 mdr.), vil udlejeren således helt have vertaget udgiften til nrmalistandsættelsen. Mislighldelse Lejeren afhlder alle udgifter til istandsættelse sm følge af mislighldelse..

9 Mislighldelse freligger, når bligen eller dele heraf er frringet eller skadet sm følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligehldelse eller ufrsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, sm lejeren har givet adgang til bligen. Ekstrardinær rengøring 5. Undladelse af 6. nrmalistandsættelse Syn ved fraflytning 7. Fraflytningsrapprt 8. plysning m 10. istandsættelsesudgifter Endelig pgørelse Arbejdets udførelse 1. standsættelse ved bytning 14. Hvis der er behv fr ekstrardinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette gså sm mislighldelse. Nrmalistandsættelse kan undlades fr bygningsverflader, sm ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt frsvarligt nyistandsat. Udlejeren fretager syn af bligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapprt, hvr det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres sm nrmalistandsættelse, g hvilke der er mislighldelse eller betales af udlejeren. Kpi af fraflytningsrapprten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere fr mdtagelsen af kpien af rapprten. Senest 14 dage efter synsdaten giver udlejeren lejeren skriftlig plysning m den anslåede udgift til istandsættelsen g lejerens andel heraf, pdelt på nrmalistandsættelse g eventuel mislighldelse. Udlejeren sender den endelige pgørelse ver istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig frsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsearbejder, der er udført, hvad de har kstet, g hvrdan lejerens andel af udgifterne er beregnet. standsættelsesarbejde sm følge af mislighldelse specificeres g sammentælles. den endelige pgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle verskridelser ikke verstige 10 % i frhld til den først anslåede istandsættelsesudgift. standsættelsesarbejdet udføres på udlejerens franledning. Ved bytning af bliger gælder samme bestemmelser sm ved øvrige fraflytninger.

10 Særlig udvendig vedligehldelse (jvf.,4) Pligten til minimum ugentlig renhldelse af trapper g vægge i trapperum påhviler lejer. Nærmere beskrivelse står i den til enhver tid gældende husrden. Stuer, værelser g entré Vægbehandling V 1. Særlige regler fr indvendig vedligehldelse 0'vf.iv,i) Vægge tapetseres med strukturpapir sm males med maling i kvalitet g dækkeevne sm Flutex 5. Lftbehandling Køkken Vægbehandling Lftbehandling Badeværelse, tilet Vægbehandling Lftbehandling Træværk Paneler, karme, indfatninger Gulve Parket-/fyrtræsgulve 2. Lfter males med maling sm vægge.. Sm i øvrige rum. 4. Sm i øvrige rum. Sm i øvrige rum. Munkevænget 1 males dg med maling i kvalitet g dækkeevne sm Dæksplast 25. Sm i øvrige rum. 7. Males med maling i kvalitet g dækkeevne sm Exlit Gulve lakeres med gulvlak på vandbasis. V Standard fr bligernes vedligehldelsesstand ved vertagelsen Bligens standard ved 1. Ved lejerens vertagelse af bligen fremtræder vægge g lejemålets begyndelse lfter nyistandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installatiner g gulve vil kun være istandsat, hvr der efter udlejerens skøn har været behv fr det. Gennemslidning af gulvlakken må ikke frekmme. Slid g ælde. Træværk, inventar, tekniske installatiner g gulve kan 5

11 bære præg af almindeligt slid g ælde fr et lejemål af den pågældende alder. Farvevalg 4. Vægge g lfter 5. Paneler, karme, indfatninger 6. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Hvr udlejer har istandsat lejligheden er vægge g lfter malet i farve "gammel" mdegrå undtaget Munkevænget 1. Hvr udlejer har istandsat lejligheden er paneler, karme indfatninger malet i farven mdegrå.

12 22. januar 2010 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet A B C D E F G H Maling g lignende verfladebehandling Vægge Lfter Gulve Bygningsændringer Hvidevarer nstallatiner, el, VVS Haver, altaner, fællesmråder Udvendige bygninger Kllektiv råderet K Diverse frbedringer Vedtaget på afdelingsmøde den F:\KBD\afd.ll\ndhldsfrtegnelse råderetll.dcm

13 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet Skema A Maling g lignende verfladebehandling ndvendigt Lejer betaler. Frbedringer giver ret til gdtgørelse vedfraflytningg kræves ikke retableret. Frandringer giver ikke ret til gdtgørelse, g kan kræves retableret. Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid Farveændringer på vægge, lfter, fdpaneler, dørkarme, vindueskarme g -rammer Malerbehandling af dørplader - skal sprøjtemales Malerbehandling af køkken- g garderbeskabslåger - skal sprøjtemales psætning glasfilt på pudsede lfter psætning glasfilt, glasvæv på vægge i alle rum psætning strukturpapir (savsmuldstapet) på vægge i bebelsesrum, entre g køkken psætning skumtapet Maling med strukturmaling Pålimning selvklæbende flie F:\KBD\afd. 1 l\raderetskatalg 2008.dc Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt krrekt.

14 s*!' tb w s: i 1 ai < es % i ' cr ' 8 St 1 er «<! Hl- ~ 1 55" -t Hi 5T P & i' < HH w es & gt * ^ S. 8 p 0 8* * c f Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

15 ti " a -i a ct, * - & s 9. S p HH W -»-i a la ur i- P- a> m EL Gu tr - H-. HJ St ^ Vi K 8B c/a 8* % 1 ' % 02 (g Tilladt ) 5: Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning t t t Afskrivningstid

16 f! * ry) B cr 8- S- gs! B, c/r s- 8 T fs 1 j, T ' S 1 ' cg c/5 ', g- 1 cg 1-4 St i H i C/5 K < C -i a cf cp, * & c/a <!. cg % CÆ 9 cr a ^ < c tf ES S. 8 p 0 Q- rt p= ' Tilladt x x Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t i t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

17 s* * ) in c/a 1 B, s. s: si i g-! & l c 1 g- l P g- 8- '! 0Q e-i 1 rf B, * wl - (fq B, i S4 ffl s. c/a S i cr P (TQ g. -i i-t B> 'i? c/a & f S - 9 s 51 r HJ i <! Ui i ct»-i Tilladt 1 P di. cl^ B' C/5 HH W es ; a P- tf L H- l Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse t Krav m depsitum til retablering t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

18 5 BL KJ i tf c/a * C/2 t: P P <! P g*' ru _ r r r Q Ht -4 H* h < <TD EFS.* et a g- ^ i a» ag C/5 P P p N*» ) tf S- & Q. m pr - m 8 g eg & Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse t Krav m depsitum til retablering t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

19 , CÆ S 11 8,! c/ Bl g. S", s c? 1 CJ ) P* P pr > C/5 fd» HH W P P. a a p. p Q CJQ ^ ii (g (g Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x x Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

20 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet Skema H Haver - altaner - fællesmråder Lejer betaler. Frbedringer giver ret til gdtgørelse vedfraflytningg kræves ikke retableret. Frandringer giver ikke ret til gdtgørelse, g kan kræves retableret. Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid psætning af markise Etablering af lysinstallatin i have eller på bebelsesbygning nddækning/lukning af altan lår Etablering trægulv på altan Maling af gulv, vægge, lft på indvendig side af altan psætning af parablantenne psætning af walkie-antenne Ændring af flisebelægning på terrasser Glarmestervej F:\KBD\afd. 1 VRåderetskatalg 2008.dc Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt krrekt.

21 5 ffl g1 si!' p. ^1 C/5 fl hej hh. P fd fd n i-s fd ±. fd i-f cr a fd P & (g C/5 a a pr CfQ c? P S Si c/a fd ti: es 0 PT ti & Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse t t t Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

22 EL ts> 00 B, P! i-i CZ5 r s HH W S. 5 tf c pr p. p 0 W N a> pr E* t/5 es C/5 <& pr Tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Afdeling vedligehlder Lejer vedligehlder t Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Afskrivningstid

Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening

Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening Generel husrden fr Svendbrg Andels-Bligfrening ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr

Læs mere

Husorden for afdeling 22 - Sofielund. Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening

Husorden for afdeling 22 - Sofielund. Generel husorden for Svendborg Andels-Boligforening Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven 7-5700 Svendbrg - telefn 6221 1976 - fax 6220 1010 http://www.svanb.dk - pst@svanb.dk - gir 7 00 74 18 Husrden fr afdeling 22 - Sfielund Generel husrden fr

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FORSLAG TIL NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT GENERELT REGLERNES IKRAFTTRÆDEN Med virkning fra

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2014 HUSORDEN fr ejendmmen Mathildevej 12-16A 2014 Indhld Indledning... 1 Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 2 Brændevn/Pejs... 2 Cykler/Barnevgne... 3 Fdring...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. A-ordning

Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger. A-ordning Vedligeholdelsesreglement for Østparkens afdelinger A-ordning 1 2 Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning

Vedligeholdelsesreglement. A-ordning Vedligeholdelsesreglement A-ordning Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ordens- og vedligeholdelsesreglement. Afdeling 14 Østbyparken. afdeling 48

Ordens- og vedligeholdelsesreglement. Afdeling 14 Østbyparken. afdeling 48 Ordens- og vedligeholdelsesreglement Afdeling 14 Østbyparken afdeling 48 Udgivet 30. september 2014 Ordensreglement Indledning Som beboer i en almen boligorganisation er man en del af beboerdemokratiet

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Afd. 6 - Ungdomsboligerne

Afd. 6 - Ungdomsboligerne Afd. 6 - Ungdomsboligerne Afdelingens regler Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Kort fortalt Vedligeholdelsesreglement for Folkebo afd. III Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle

Læs mere

Egevej Pilevej Elmevænget

Egevej Pilevej Elmevænget Til beboere i afdeling 56/66 Egevej Pilevej Elmevænget 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes på Frøslev

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere