Husorden for afdeling 11 - Munkevænget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for afdeling 11 - Munkevænget."

Transkript

1 Husrden fr afdeling 11 - Munkevænget. ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr at beskytte dig, de andre bebere g bebyggelsen. Reglerne er til fr at skabe tryghed, r g rden i ejendmmen. Vis i øvrigt hensyn til de andre bebere g vær tlerant. Ansvar Du er ansvarlig fr at denne husrden verhldes af alle der br i lejemålet. Du er endvidere ansvarlig fr at gså dine gæster verhlder reglerne. vertræder du plitivedtægtens regler m høj musik, støj i øvrigt, vld g trusler, står du naturligvis til ansvar verfr myndighederne, g risikere endvidere at Svendbrg Andels-Bligfrening psiger din lejekntrakt. Tilladelse til psætning af parabl, pvaskemaskine g vaskemaskiner Før du kan sætte en parabl, en vaskemaskine eller en pvaskemaskine p, skal du have en skriftlig tilladelse fra Bligfreningen. Ansøgning m en tilladelse skal være skriftligt. Henvendelser m tilladelser skal sendes til: Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven Svendbrg Mrk.: Ansøgning m tilladelse eller Parkering Parkering må kun finde sted på de anviste steder. Færdselslvens almindelige regler fr parkering gælder i øvrigt. De gule kryds på asfalten må kun benyttes af Falcks redningskrps - ambulancer, pliti g lignende. Campingvgne g trailere må ikke langtidsparkeres på bligfreningens mråde. Fælles frtve g pladser Skal af bebere i vinterhalvåret tilstræbes hldt fri fr cykler, sctere etc, så snerydning hldes mulig fr persnalet.

2 pgange skal være ryddet Af hensyn til rengøringen, brandfaren eller hvis Falck skal afhente en syg beber, må der ikke stå sk, cykler, klapvgne, barnevgne g lignende i pgangene. Musik g støj Benyttelse af stereanlæg, musikinstrumenter, støjende værktøj g lignende skal ske under hensyntagen til de øvrige bebere. m aftenen g m natten skal du særligt tage hensyn til de øvrige bebere, med mindre disse på frhånd har givet dig tilladelse til at larmende adfærd må finde sted - fr eksempel i frbindelse med fester. disse tilfælde skal døre g vinduer være lukket. Udluftning - Utætheder Fr at undgå fugtdannelse g skimmelsvamp skal lejligheden jævnligt udluftes. Ved længerevarende udluftning skal der lukkes fr radiatrer. Tørring af tøj i lejlighederne må ikke finde sted da det skaber fugtprblemer. Utætheder, indslag af regn g sne samt enhver beskadigelse af ejendmmen g dens inventar, skal straks meddeles til Varmemesteren i din afdeling. Klager Klager vedrørende vertrædelse af husrdenen skal ske skriftligt g sendes til: Svendbrg Andels-Bligfrening Bregnegårdshaven Svendbrg Mrk: Klage eller Klagen skal indehlde følgende: Navn g adresse på den beber der klages ver Hvilket punkt i husrdenen der er vertrådt En krt g præcis beskrivelse af det frhld der medfører klagen Angivelse af præcise dater g tidspunkter fr bservatin af vertrædelsen Navn g adresse på den eller de bebere der klager Dat g underskrift fra samtlige der klager Alle klager behandles frtrligt. Hvis sagen ender i beberklagenævnet eller i bligretten, kan annymiteten ikke længere prethldes. Grve g gentagende vertrædelse af reglerne i denne husrden kan g vil medføre at Svendbrg Andels-Bligfrening psiger lejekntrakten.

3 Altaner Altaner skal altid hldes pæne g ryddelige. Afdelingens husrden Tørring af tøj må gerne ske, såfremt det ikke er skadeligt fr lejemålet, eller er til gene fr andre bebere. På grund af brandfaren g af hensyn til naberne, er det frbudt at grille på altanerne Det er ikke tilladt at fdre fugle fra altaner eller vinduer, da det kan tiltrække rtter. Er der afløb på din altan, skal dette renses. Cykler - knallerter barnevgne g klapvgne Må kun stilles på de anviste steder. /ved stativer, eller i kældre Leg g bldspil Børnene skal have plads til at lege, dg må dette ikke finde sted på trapper g i kældre. Desuden skal børn vejledes i frnuftig afstand til vinduer g hvad der ellers af den leg kunne skades. Husdyr Det er tilladt at hlde kat. Det er ikke tilladt at hlde hund i afdelingen Fdring af vilde katte Er ikke tilladt. Brug af fællesvaskerier Benyttelse af vaskerier er på eget ansvar g reglementet skal verhldes. Maskinerne må ikke benyttes af børn g maskinerne skal afleveres rengjrte. Hvis der er prblemer skal du kntakte varmemesteren. Åbningstider: 07:00-20:00 alle dage. Se i øvrigt pslag i vaskerierne. Støj Bre g banketider: Hverdage ikke udenfr tiden: 07:00-19:00 Ej heller Søn g helligdage Udlejning af garager Man skal have enten bil eller scter 45 fr at man kan få en garage. Det er ikke tilladt at fremleje en garage. Hvert år skal der kunne fremvises en registreringsattest på det køretøj sm man har. Hvis dette ikke kan fremvises, er det ikke muligt kan man ikke få en garage.

4 Praktiske plysninger Affald Bebere skal selv rydde p efter sig i pgange, på frtve g mkring affaldscntainerne. Dit hushldningsaffald skal du lægge i pser sm lukkes frsvarligt inden de puttes i affaldscntainerne. Glascntainere er kun til rengjrte glas g flasker uden skruelåg g kapsler. Batteribxene er kun til brugte batterier Papircntainere er kun til papir g reklamer Strskrald Pap, plastic, skumplast, metaldåser g lignende srteres g pakkes i klare plastpser sm ikke må lukkes. Møbler, tæpper, el-artikler, fjernsyn g andet gammelt indb, stilles til strskrald efter de anvisninger Svendbrg Kmmune har freskrevet i den udleverede pjece. Dat fr afhentning af strskrald fremgår af udleveret strskraldskalender. Er du i tvivl så spørg varmemesteren Bad g tilet Vi skal passe gdt på vre installatiner, derfr må der ikke kastes nget i tiletkummen, der kan stppe afløbet. Utætheder ved anlægget skal mgående meldes til Varmemesteren i din afdeling. Frsikring Den enkelte beber skal selv sørge fr frsikring af indb g øvrige ejendele. Svendbrg Andels-Bligfrening har ikke en frsikring der dækker dit indb ved fr eksempel brand, vandskade, tyveri g lignende. Vinduer g døre vinterhalvåret skal vinduer g døre i kældre g pgange sm udgangspunkt hldes lukkede. Udluftning kan naturligvis finde sted, men husk at lukke døre g vinduer igen. Hvis du åbner et vindue eller en dør er du ansvarlig fr at vinduet eller døren lukkes igen. Nøgleservice Hvis man låser sig ude eller taber sine nøgler kan man ringe til: Falcks nøgleservice på telefn

5 Det er kun den der star pa lejekntrakten, sm Falck kan hjælpe. Ved henvendelse til Bligfreningens kntr kan p til en samlever registreres. Akut hjælp Ved en pludselig pstået skade - fr eksempel et sprunget vandrør eller lignende - skal du ringe til bligfreningen på nummer g vælge 1 fr akuthjælp i selwalgsmenuen. Derfra stilles der m til vagten, der kan hjælpe dig. Radi, fjernsyn g nternet Henvendelser m fejl i radi g fjernsynsantenne skal ske til Yu See på telefn Kntakt til varmemesteren Ring (Aflyt beskeden - tryk fr varmemester) Alle varmemestre i Svendbrg Andels-Bligfrening har telefnisk træffetid alle hverdage kl. 9:00 til 9:0. På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefnsvarer. Varmemesteren har endvidere kntrtid: Mandag g trsdag mellem kl. 09:00 g 10:00 Gde råd m udluftning Frisk luft er vejen til en sund blig g et gdt indeklima. Udluftning er afgørende fr både bligens g din sundhed. Du bør derfr lufte ud med gennemtræk en 2- gange dagligt i cirka 5-10 minutter hver gang. Du bør altid lufte ud når du har været i bad. Hld døren til bligens andre rum lukket imens du tager bad. Luft ekstra gdt ud i værelser hvr du/ sver, g luft familiens sengetøj jævnligt. Når du laver mad, skal du huske at lægge et låg på gryderne. Sørg gså fr at emhætten eller ventilatren er tændt under madlavningen. Det er ikke tilladt at tørre vasketøj indendørs. Hæng det ud, hvis det er muligt, eller brug tørretumblerne i vaskeriet i stedet fr.

6 Standard-vedligehldelsesreglement udarbejdet af Bligselskabernes Landsfrening, nvember 1998, efter reglerne i lv m leje af almene bliger - lv nr. 968 af 17. december 1997, g bekendtgørelse m vedligehldelse g istandsættelse af almene bliger - bekendtgørelse nr. 71 af 19. juni 1998 Vedligehldelsesreglement fr Svendbrg Andels-Bligfrening afd. 11 Mdel A - nrmalistandsættelse A-rdningen - krt frtalt Lejeren sørger i bperiden fr bligens indvendige vedligehldelse med hvidtning, maling, tapetsering g gulvbehandling. Lejeren afhlder alle udgifter i frbindelse med denne vedligehldelse. Lejeren er frpligtet til at vedligehlde så fte, at bligen ikke frringes, brtset fra almindeligt slid g ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en nrmalistandsættelse, der mfatter nødvendig hvidtning, maling g tapetsering af vægge g lfter samt rengøring. Nrmalistandsættelse kan undlades fr bygningsverflader, sm ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt frsvarligt nyistandsat. Lejeren afhlder udgifterne til nrmalistandsættelsen, men udlejeren vertager gradvist denne udgift - i frhld til bperidens længde. Lejeren afhlder alle udgifter til istandsættelse sm følge af mislighldelse. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af lejekntrakten 2. Beberklagenævn Med virkning fra den 1. maj 2000 erstatter dette vedligehldelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligehldelsesreglementet gælder uanset eventuelle mdstående kntraktsbestemmelser. Det træder i stedet fr eller supplerer de bestemmelser m vedligehldelse g istandsættelse, sm står i lejekntrakten. Uenighed m henhldsvis udlejerens g lejerens pfyldelse af pligten til at vedligehlde g istandsætte bligen kan af hver af parterne indbringes fr beberklagenævnet. 1

7 vertagelse af bligen ved indflytning Bligens stand 1. Bligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i gd g frsvarlig stand. Vægge g lfter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning 2. tilknytning til lejemålets begyndelse fretager udlejeren et indflytningssyn, hvr det knstateres, m bligens vedligehldelsesstand er i verensstemmelse med den gældende standard i afdelingen g fr denne type blig. Lejeren indkaldes til synet. ndflytningsrapprt. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapprt, hvr lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kpi af indflytningsrapprten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere fr mdtagelsen af kpi af rapprten. Fejl, skader g mangler skal 4. påtales inden 2 uger Hvis lejeren ved vertagelsen knstaterer fejl, skader g mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse ver fr udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader g mangler er uvæsentlige g derfr ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke fr sådanne fejl, skader g mangler ved fraflytning. Vedligehldelse i bperiden Lejerens vedligehldelsespligt 1. Lejeren sørger fr bligens indvendige vedligehldelse med hvidtning, maling, tapetsering g gulvbehandling. Lejeren afhlder alle udgifter i frbindelse med denne vedligehldelse. 2 Lejeren skal vedligehlde så fte, at bligen ikke frringes, brtset fra almindeligt slid g ælde. Særlig udvendig vedligehldelse. Det vil i vedligehldelsesreglementets afsnit V være bestemt, m lejeren vedligehlder g renhlder nærmere angivne adgangs- g phldsarealer, udvendigt træværk g lignende i umiddelbar tilknytning til bligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren

8 . :->:->:-:- Udlejerens vedligehldelsespligt m særlig udvendig vedligehldelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligehldelseselementet. Det påhviler udlejer at hlde ejendmmen g det lejede frsvarligt ved lige. Udlejeren vedligehlder g fretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- g gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, kmfurer, vaskemaskiner g lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer sm led i dennes råderet. Udlejer sørger fr vedligehldelse g nødvendig frnyelse af låse g nøgler. Udlejer afhlder alle udgifter i denne frbindelse. Udlejeren kan beslutte at fretage indvendig vedligehldelse i bligerne ud ver det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader pstår der skader i eller mkring bligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren fr de eventuelle merudgifter, sm måtte følge af den manglende anmeldelse. V Ved fraflytning Nrmalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en nrmalistandsættelse, der mfatter nødvendig hvidtning eller maling af lfter g vervægge - maling eller tapetsering af vægge rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre psætningen ikke er udført fagligt frsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end freskrevet i vedligehldelsesreglementets afsnit V. Lejeren afhlder udgifterne til nrmalistandsættelsen, men udlejeren vertager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse g til lejemålets phør. Når der er gået 100 måneder (8 år g 4 mdr.), vil udlejeren således helt have vertaget udgiften til nrmalistandsættelsen. Mislighldelse Lejeren afhlder alle udgifter til istandsættelse sm følge af mislighldelse..

9 Mislighldelse freligger, når bligen eller dele heraf er frringet eller skadet sm følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligehldelse eller ufrsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, sm lejeren har givet adgang til bligen. Ekstrardinær rengøring 5. Undladelse af 6. nrmalistandsættelse Syn ved fraflytning 7. Fraflytningsrapprt 8. plysning m 10. istandsættelsesudgifter Endelig pgørelse Arbejdets udførelse 1. standsættelse ved bytning 14. Hvis der er behv fr ekstrardinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette gså sm mislighldelse. Nrmalistandsættelse kan undlades fr bygningsverflader, sm ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt frsvarligt nyistandsat. Udlejeren fretager syn af bligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapprt, hvr det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres sm nrmalistandsættelse, g hvilke der er mislighldelse eller betales af udlejeren. Kpi af fraflytningsrapprten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere fr mdtagelsen af kpien af rapprten. Senest 14 dage efter synsdaten giver udlejeren lejeren skriftlig plysning m den anslåede udgift til istandsættelsen g lejerens andel heraf, pdelt på nrmalistandsættelse g eventuel mislighldelse. Udlejeren sender den endelige pgørelse ver istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig frsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsearbejder, der er udført, hvad de har kstet, g hvrdan lejerens andel af udgifterne er beregnet. standsættelsesarbejde sm følge af mislighldelse specificeres g sammentælles. den endelige pgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle verskridelser ikke verstige 10 % i frhld til den først anslåede istandsættelsesudgift. standsættelsesarbejdet udføres på udlejerens franledning. Ved bytning af bliger gælder samme bestemmelser sm ved øvrige fraflytninger.

10 Særlig udvendig vedligehldelse (jvf.,4) Pligten til minimum ugentlig renhldelse af trapper g vægge i trapperum påhviler lejer. Nærmere beskrivelse står i den til enhver tid gældende husrden. Stuer, værelser g entré Vægbehandling V 1. Særlige regler fr indvendig vedligehldelse 0'vf.iv,i) Vægge tapetseres med strukturpapir sm males med maling i kvalitet g dækkeevne sm Flutex 5. Lftbehandling Køkken Vægbehandling Lftbehandling Badeværelse, tilet Vægbehandling Lftbehandling Træværk Paneler, karme, indfatninger Gulve Parket-/fyrtræsgulve 2. Lfter males med maling sm vægge.. Sm i øvrige rum. 4. Sm i øvrige rum. Sm i øvrige rum. Munkevænget 1 males dg med maling i kvalitet g dækkeevne sm Dæksplast 25. Sm i øvrige rum. 7. Males med maling i kvalitet g dækkeevne sm Exlit Gulve lakeres med gulvlak på vandbasis. V Standard fr bligernes vedligehldelsesstand ved vertagelsen Bligens standard ved 1. Ved lejerens vertagelse af bligen fremtræder vægge g lejemålets begyndelse lfter nyistandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installatiner g gulve vil kun være istandsat, hvr der efter udlejerens skøn har været behv fr det. Gennemslidning af gulvlakken må ikke frekmme. Slid g ælde. Træværk, inventar, tekniske installatiner g gulve kan 5

11 bære præg af almindeligt slid g ælde fr et lejemål af den pågældende alder. Farvevalg 4. Vægge g lfter 5. Paneler, karme, indfatninger 6. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Hvr udlejer har istandsat lejligheden er vægge g lfter malet i farve "gammel" mdegrå undtaget Munkevænget 1. Hvr udlejer har istandsat lejligheden er paneler, karme indfatninger malet i farven mdegrå.

12 22. januar 2010 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet A B C D E F G H Maling g lignende verfladebehandling Vægge Lfter Gulve Bygningsændringer Hvidevarer nstallatiner, el, VVS Haver, altaner, fællesmråder Udvendige bygninger Kllektiv råderet K Diverse frbedringer Vedtaget på afdelingsmøde den F:\KBD\afd.ll\ndhldsfrtegnelse råderetll.dcm

13 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet Skema A Maling g lignende verfladebehandling ndvendigt Lejer betaler. Frbedringer giver ret til gdtgørelse vedfraflytningg kræves ikke retableret. Frandringer giver ikke ret til gdtgørelse, g kan kræves retableret. Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid Farveændringer på vægge, lfter, fdpaneler, dørkarme, vindueskarme g -rammer Malerbehandling af dørplader - skal sprøjtemales Malerbehandling af køkken- g garderbeskabslåger - skal sprøjtemales psætning glasfilt på pudsede lfter psætning glasfilt, glasvæv på vægge i alle rum psætning strukturpapir (savsmuldstapet) på vægge i bebelsesrum, entre g køkken psætning skumtapet Maling med strukturmaling Pålimning selvklæbende flie F:\KBD\afd. 1 l\raderetskatalg 2008.dc Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt krrekt.

14 s*!' tb w s: i 1 ai < es % i ' cr ' 8 St 1 er «<! Hl- ~ 1 55" -t Hi 5T P & i' < HH w es & gt * ^ S. 8 p 0 8* * c f Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

15 ti " a -i a ct, * - & s 9. S p HH W -»-i a la ur i- P- a> m EL Gu tr - H-. HJ St ^ Vi K 8B c/a 8* % 1 ' % 02 (g Tilladt ) 5: Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning t t t Afskrivningstid

16 f! * ry) B cr 8- S- gs! B, c/r s- 8 T fs 1 j, T ' S 1 ' cg c/5 ', g- 1 cg 1-4 St i H i C/5 K < C -i a cf cp, * & c/a <!. cg % CÆ 9 cr a ^ < c tf ES S. 8 p 0 Q- rt p= ' Tilladt x x Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t i t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

17 s* * ) in c/a 1 B, s. s: si i g-! & l c 1 g- l P g- 8- '! 0Q e-i 1 rf B, * wl - (fq B, i S4 ffl s. c/a S i cr P (TQ g. -i i-t B> 'i? c/a & f S - 9 s 51 r HJ i <! Ui i ct»-i Tilladt 1 P di. cl^ B' C/5 HH W es ; a P- tf L H- l Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse t Krav m depsitum til retablering t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

18 5 BL KJ i tf c/a * C/2 t: P P <! P g*' ru _ r r r Q Ht -4 H* h < <TD EFS.* et a g- ^ i a» ag C/5 P P p N*» ) tf S- & Q. m pr - m 8 g eg & Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x Tilladt, men krav m gdkendelse t Krav m depsitum til retablering t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

19 , CÆ S 11 8,! c/ Bl g. S", s c? 1 CJ ) P* P pr > C/5 fd» HH W P P. a a p. p Q CJQ ^ ii (g (g Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt x x Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering t t t Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

20 Råderetskatalg afdeling ndividuel råderet Skema H Haver - altaner - fællesmråder Lejer betaler. Frbedringer giver ret til gdtgørelse vedfraflytningg kræves ikke retableret. Frandringer giver ikke ret til gdtgørelse, g kan kræves retableret. Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid psætning af markise Etablering af lysinstallatin i have eller på bebelsesbygning nddækning/lukning af altan lår Etablering trægulv på altan Maling af gulv, vægge, lft på indvendig side af altan psætning af parablantenne psætning af walkie-antenne Ændring af flisebelægning på terrasser Glarmestervej F:\KBD\afd. 1 VRåderetskatalg 2008.dc Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt krrekt.

21 5 ffl g1 si!' p. ^1 C/5 fl hej hh. P fd fd n i-s fd ±. fd i-f cr a fd P & (g C/5 a a pr CfQ c? P S Si c/a fd ti: es 0 PT ti & Tilladt Tilladt, men krav m retablering kke tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse t t t Krav m depsitum til retablering Afdeling vedligehlder Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Gdtgørelse ved fraflytning Afskrivningstid

22 EL ts> 00 B, P! i-i CZ5 r s HH W S. 5 tf c pr p. p 0 W N a> pr E* t/5 es C/5 <& pr Tilladt Tilladt, men krav m gdkendelse Afdeling vedligehlder Lejer vedligehlder t Huslejefrhøjelse til ekstra vedligehld Afskrivningstid

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere