Referat fra 4. bestyrelsesmøde i Bestyrelsesmøde den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014"

Transkript

1 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg Sonja Svenkerud. 1. Godkendelse af referat Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

3 . 3. Forventet regnskab 2014 Vicedirektør Karen Brix Roed introducerer til punktet og økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterer om det forventede regnskab for 2014 Indstilling: Det forventede kvartalsregnskab indstilles til godkendelse../. Forventet regnskab for 2014./. Kommentarer til forventet regnskab for 2014 Vicedirektør Karen Brix Roed introducerede det forventede regnskab, hvorefter økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterede nærmere. I regnskabet for 3. kvartal blev der estimeret et overskud på 1,2 mio ved årets udgang, dog med det forbehold at skolen ikke skulle tilbagebetale taxametre i den på det tidspunkt verserende tilsynssag vedr. GF-forløb for to-sprogede, som skolen afholdt i I oktober blev der truffet endelig afgørelse og skolen skal tilbagebetale taxametre, som er estimeret til 1,25 mio, og skolens ledelse forventer derfor i år et væsentlig mindre overskud i forhold til tidligere år. Det forventede kvartalsregnskab blev herefter drøftet og efterfølgende godkendt.

4 4. Budget 2015 og handleplan 2015 Drøftelses- og beslutningspunkt. Vicedirektør Karen Brix Roed introducerer til punktet, og økonomi- og administrationschef Henning Markussen præsenterer det kommende års budget og handleplan. Indstilling: Budget 2015 og handleplan 2015 til vedtagelse../. Budget 2015./. Handleplan 2015 i første korrektur Budget 2015 og handleplan 2015 blev drøftet af bestyrelsen og herefter vedtaget. Økonomi- og administrationschef Henning Markussen gennemgik budget er karakteriseret af, at EUD-reformen skal implementeres. Skolens ledelse forventer, at det vil kræve mange ressourcer på organisatorisk plan. Desuden arbejdes der fortsat med implementeringen af OK2013, hvilket kræver løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af de valgte budgetforudsætninger, forventer skolens ledelse et overskud på 1,5 mio på skolens samlede aktiviteter i Vicedirektør Karen Brix Roed gennemgik herefter handleplan Da budget og handleplan er tæt forbundet fylder EUD reformen ligeledes en stor del af handleplanen. Af projekter i 2015 blev følgende nævnt: Klasserumsledelse et projekt som sætter fokus på kulturen på holdene. Projektet følges af ekstern evaluator fra Aalborg Universitet. Aktionslæring for undervisere projektet handler om, at underviserne får redskaber til at udvikle deres undervisning ved at eksperimentere med og efterfølgende reflektere over forskellige undervisningssituationer. Pilotprojekt i samarbejde med lokale arbejdsgivere og FOA, hvor nye praktikløsninger afprøves således at en del af den somatiske praktik finder sted i kommunerne. Projektet er godkendt af både PASS og Sundhedsstyrelsen.

5 5. Skolens AMU udbudspolitik spunkt. Vicedirektør Karen Brix Roed introducerer til punktet Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at AMU-udbudspolitikken vedtages./. AMU-Udbudspolitik 2015 AMU udbudspolitikken blev godkendt af en enig bestyrelse.

6 6. Ny resultatlønskontrakt 2015 for skolens direktør ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning Drøftelsespunkt. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet. Forslag til resultatlønskontrakt for 2015 med indsatsområder og mulige måleindikatorer../. Udkast til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2015 Bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning introducerede til punktet. På baggrund af drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet, at formandskabet arbejder videre med det foreliggende udkast. Endelig beslutning træffes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i januar.

7 7. Drøftelse af oplæg fra B-SOSU s formands- og medlemsmøde Drøftelsespunkt. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet. Der pågår en løbende drøftelse af, hvorvidt Danske SOSU-skoler skal melde sig ind i Danske Erhvervsskoler, mens Bestyrelsesforeningen B-SOSU ønsker at fastholde egen forening../. Notat om fremtidig organisering og struktur i B-SOSU./. Fakta ark Danske erhvervsskoler lederne./. Bilag til faktaark./. Statusnotat om foreningens fremtid./. Responsum Bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning introducerede til punktet. B-sosu og Danske SOSU-skoler har for nuværende fælles sekretariat. Flertallet af skolerne i lederforeningen ønsker at blive en del af Danske Erhvervsskoler, da man har en forventning om, at det vil skabe større synlighed i forhold til Undervisningsministeriet. B-sosu derimod ser sig ikke som en del af bestyrelsesforeningen under Danske Erhvervsskoler. Danske SOSU-skoler har fået udarbejdet et responsum som fastslår, at det er den enkelte skoles bestyrelse, som afgør hvilke foreninger en skole kan være medlem af. På denne baggrund fandt der en drøftelse sted i forhold til pro og contra i f t. medlemskab af Danske Erhvervsskoler og om hvorvidt man vil følge flertallet af den beslutning de enkelte bestyrelser kommer frem til på landsplan. Der fandt en længere drøftelse sted som mundede ud i følgende anbefaling: Det er bestyrelsens holdning, at det er vigtigt at der på landsplan findes en fælles løsning i forhold til organiseringen af hhv. lederforeningen og bestyrelsesforeningen. Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg er indstillet på at følge flertallet. Det blev desuden anbefalet, at man til bestyrelsesmødet i januar inviterer ressourcepersoner ind i forhold til problemstillingen, som kan medvirke til, at der træffes en beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Afslutningsvis blev det oplyst, at formandskabet i januar mødes med formandskaberne for Randers og Århus skolerne.

8 8. Orientering om tilsynssag Vicedirektør Karen Brix Roed giver status på sagen vedr. forløb for to-sprogede som blev afholdt på skolen i /. Afgørelse af fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Orientering blev taget til efterretning.

9 9. Orientering om orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 2013 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2014 Økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterer kort om orienteringsbrevet fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen../. Orienteringsbrev af fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Orientering blev taget til efterretning.

10 10. Orientering om skolens fælles bygningstaxameter Økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterer om opbygningen af skolens fælles bygningstaxameter. Indstilling: Skolens ledelse indstiller at orienteringen tages til efterretning./. Notat om skolens fælles bygningstaxameter Punktet udskydes til næste møde.

11 11. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer orienterer fra deres respektive organisationer. Indstilling: Skolens ledelse indstiller at orienteringen tages til efterretning Som nævnt under punkt 7 er bestyrelsesformand- og næstformand inviteret til at deltage i et møde vedr. den fremtidige organisering af Danske SOSU-skoler og B-SOSU med formandskaberne for skolerne i Århus og Randers i løbet af januar. Det er bestyrelsen for Århus skolen, som har taget initiativet.

12 12. Orientering ved skolen ved vicedirektør Karen Brix Roed Vicedirektør Karen Brix Roed orienterer fra skolen Indstilling: Skolens ledelse indstiller at orienteringen tages til efterretning./. Skolens optagetal./. Orientering fra skolen Udover de punkter som fremgik af det skrevne notat til punktet orienterede vicedirektør Karen Brix Roed om følgende: Projekt Måltidets Kraft - et kost- og dannelsesprojekt som blev gennemført i løbet af november måned for 40 af skolens grundforløbselever i samarbejde med Meyers Madhus og Frivilligcenter Silkeborg. Projektet var støttet af Nordea-fonden. Skolen forventer fremadrettet at lave lignende tiltag i samarbejde med lokale frivillige organisationer. Internationalisering til august 2015 skal skolen stå for uddannelsen af DDH s kinesiske ufaglærte medarbejdere på deres plejehjem i Shanghai. Der er desuden forventning om yderligere uddannelsesaktiviteter i foråret Oktober 2015 afholder Region Midt et ældreseminar i Kina, hvor skolen deltager i udviklingsarbejdet. Ny hjemmeside er under udarbejdelse og offentliggøres i starten af det nye år. Sosu-skolerne i region Midt er i gang med at koordinere elevoptag i 2016 i forhold til tidspunkter for uddannelsesstart.

13 13. Mødeplan 2015 Forslag til mødeplan 2015: 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde 27. januar kl bestyrelsesmøde 25. marts 2015 kl bestyrelsesmøde Internat juni 2015 (12-12 møde) 03. bestyrelsesmøde 17. september kl bestyrelsesmøde 10. december kl med efterfølgende middag Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at mødeplanen vedtages Mødeplan 2015 blev vedtaget

14 14. Eventuelt Vicedirektør Karen Brix Roed afsluttede mødet med tak for godt samarbejde i 2014 og ønsket om en glædelig jul og godt nytår til bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede på den efterfølgende middag ledelse, medarbejdere og bestyrelseskollegaer for en flot indsats og det gode samarbejde i 2014.

15 15. Deltagere, Bestyrelsesmøde den Navn Institution Afbud Bente Nielsen Region Midtjylland x Formand Silkeborg Kommune Hans-Jørgen Hørning Malene Krag Sand Favrskov Kommune Michael Hansen Dansk Erhverv Næstformand FOA Skanderborg-Silkeborg Per Brobæk Madsen Thomas Cordtz Skanderborg Kommune Karin Lindstrøm Selvsupplerende medlem Lone Bahnsen Rodt Selvsupplerende medlem x Lisbeth Binderup Selvsupplerende medlem x Stefan Dürr Villadsen Elevrådet i Silkeborg Sonja Svenkerud Elevrådet i Skanderborg Susanne Bøgelund Medarbejderrepræsentant Kristiansen Rie Grotkjær Medarbejderrepræsentant

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere