FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar B Sted: Susanne Kirst. Referent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent:"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU M Ø D E R E F E R A T 28. JANUAR 2014 Forum FSU JOURNALNR / Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 Sted: Referent: 15B.0.07 Susanne Kirst Til stede: A-siden: Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (Institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Hanne Møller (HR- og personalechef) B-siden: Hans Elbeshausen (Lektor IVA), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun (fælles- TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), Kristine Louise Meesenburg (AC-fuldmægtig U&S), Karsten Fledelius (Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Morten Michelsen (Lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab) Under punkt 2a deltog Jan Pedersen, Økonomichef Under punkt 3a deltog Ole Krarup fra ledelsessekretariatet Afbud fra: Per Hasle (institutleder, IVA), Jens Erik Mogensen (prodekan), Peter B. Andersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)

2 Dagsorden SIDE 2 AF 6 1) Godkendelse af dagsorden 2) Orientering fra ledelsen: a. Navision opstrat v/jan Pedersen 3) Til drøftelse: a. Rapport om brug af engelsk som administrativt sprog på KU 4) Meddelelser 5) Eventuelt Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2) Orientering fra ledelsen a. Navision opstart: Jan Pedersen oplyste, at ØSS lukkede i uge 3, og at systemet kun bliver genåbnet, såfremt revisionen ønsker dette. Navision er taget i brug, og opstarten er gået over alle forventninger. De kommende uger bruges på kontinuerligt at håndtere småting, der dukker op, således at der ikke kommer en ophobning af problemer, der skal udredes. Der er en velkendt udfordring mht. ScanPas og stedkoder, som Nørregade arbejder intensivt på at få løst. Prognosen er, at problemet med nye stedkoder vil være løst i løbet af nogle uger. Humanioras beslutning om håndtering af fakturaer og andre bilag i Navision bliver evalueret omkring påske. Dette er aftalt i fakultetets implementeringsgruppe. Mike Wenøe spurgte, hvordan omstillingen har været for medarbejderne, hvortil Jan Pedersen svarede, at det er gået bedre end forventet, og at der ikke har været et voldsomt stort ekstraarbejde. Alle medarbejdere, der arbejder med økonomi, skal regne med et større pres i begyndelsen pga. nye skærmbilleder og rapporter mm. Slutteligt informerede Jan Pedersen om, at årsregnskabet ser lidt bedre ud end tidligere oplyst. Årsregnskabet lukker officielt den 1. februar Resultatet bliver ca. 8 mio. kr. bedre. end forventet i Q3 og lander

3 på et underskud på omkring 32 mio. kr. 4 mio. kr. kommer fra IVAs overskud, og ca. 3 mio. kr. kommer fra 2016 midlerne, da de forventede udgifter ikke er realiseret endnu og derfor er udskudt. SIDE 3 AF 6 Ad 3) Til drøftelse a. Rapport om brug af engelsk som administrativt sprog på KU Ulf Hedetoft indledte med at bemærke, at høringsfristen er udsat til den 21. februar. Rapporten har været drøftet i Akademisk Råd, og der skal udarbejdes et fælles høringssvar fra FSU og AR, som skal fremlægges for direktionen om 14 dage. Anne Holmen deltog i mødet i AR, hvor hun redegjorde for udvalgsarbejdet i forbindelse med rapporten, som er blevet udarbejdet på baggrund af de udfordringer, som anvendelsen af engelsk i den daglige administration/parallelsproglighed giver lokalt på KU. Der er mange KU-regler og administrative vejledninger, der kun findes på dansk, hvilket er en udfordring. På grund af de økonomiske omkostninger, i forbindelse med at oversætte danske tekster til engelsk, bør der findes en balance, som tager hensyn til både de danske og udenlandske medarbejdere. Rapporten anbefaler en målrettet parallelsproglighed, samt at KU koordinerer indsatsen på området. Derfor bør det nøje overvejes, hvad en evt. central enhed skal foretage sig, i forhold til hvad der foregår på fakulteterne. KU anvender bl.a. flere forskellige oversættelsescentre, og på HUM har vi selv et oversættelsescenter. Der er ikke en homogen praksis mht. anvendelse af engelsk i administrationen, og Ulf Hedetoft henviste til, at rapporten har klare pragmatiske anbefalinger. Ulf Hedetoft anbefalede en indledende runde med generelle kommentarer. Jørgen Staun sagde, at det er en udmærket rapport. Medarbejdersiden er positiv og mener, at det er en berigelse med udenlandske medarbejdere. Udfordringen ligger i at sørge for, at ikke-dansksprogede medarbejdere får lært tilstrækkeligt dansk, så de kan deltage i det administrative arbejde på lige fod med de dansktalende medarbejdere. Der er eksempler på, at ansatte, selv efter mange års ansættelse, stadig ikke behersker dansk, hvilket vi skal forsøge at hindre i fremtiden. Ulf Hedetoft bemærkede, at det forudsætter, at der er egnede kurser, og at der bliver afsat tid til undervisningen. Hanne Møller tilføjede, at dansk undervisningen evt. kunne indlægges i tenure tracks forløbene. Mike Wenøe var enig i Jørgen Stauns svar og tilføjede, at Ph.d. studerende ikke synes at det er så vigtigt med engelsk, og Ulf Hedetoft men-

4 te, at der er en særlig udfordring mht. korte ansættelser, herunder Ph.d. og post doc, da de har en anden motivation. Ingolf Thuesen sagde, at TORS har mange udlændinge, som kommer fra ikke engelsktalende lande og mente, at der i en velkomstpakke burde være anført, at man skal lære dansk, men det er ikke så vigtigt, at medarbejdere med kortvarige ansættelser skal lære at skrive på dansk, som at de lærer at tale dansk. Ulf Hedetoft anbefalede også, at danske medarbejdere og udenlandske medarbejdere, som ikke har engelsk som modersmål, bør tilbydes engelsk undervisning. Karsten Fledelius bemærkede, at MEF har en del VIP og studerende, som ikke har engelsk som modersmål, hvilket gør, at der på institutseminarer benyttes flere sprog. Anders Granum mente, at det ville være nyttigt, hvis man i telefonbogen oplyste, hvilket sprog man skal bruge ved henvendelse, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at pointen er, at der helst skal kunne svares på begge sprog jf. parallelsproglighed på web, som er en del af anbefalingen i rapporten. Det er også vigtigt, at der kommer en opgradering af ku-lex. Mike Wenøe spurgte til uddannelsesmulighederne, og om det er den respektive leder, der skal afgøre dette. Ulf Hedetoft svarede, at direktionen bør træffe en beslutning om dette. Hanne Møller bemærkede, at der pt. er medarbejdere i HR og personaleafdelingen, som er på et pilot-kursus i HR engelsk, og hun nævnte muligheden for at dække uddannelsesomkostninger fra den centrale pulje til TAP-efteruddannelse. SIDE 4 AF Udmøntning af parallelsprogspolitikken. FSU drøftede konkrete udfordringer mht. valg af sprog i administrationen: Medarbejdere som ikke deltager i instituttets daglige drift, fordi de ikke kan dansk Repræsentationen af udlændinge på administrative poster skal afspejle instituttets sammensætning Danskundervisning i forbindelse med tenure track og krav om at lære dansk for fastansatte VIP Cirkulærer, love mv. skal oversættes fra centralt hold Studieordninger og eksamensregler bør være på både dansk og engelsk

5 Prioritering af hvad der er vigtigt at oversætte Fakultetets eget oversættelsescenter leverer ydelser af varierende kvalitet. Der bør komme mere struktur for at sikre et ensartet produkt. Måske kan vi etablere et større oversættelsescenter med fastansatte medarbejdere, der kan sælge oversættelsesydelser til hele KU. Centret kunne blive en del af CIP. Som et konkret forslag bør direktionen regne på, om et professionelt center kan betale sig Anbefalinger i punkt 2 c vedr. officielle organers drøftelse af parallelsproglighed ved KU, således at det tages op til drøftelse en gang om året inkl. FAMU, pga. det psykiske arbejdsmiljø Punkt FSU enige i at der er krav i alle opslag til TAPstillinger om at ansatte skal kunne begå sig arbejdsmæssigt på både dansk og engelsk SIDE 5 AF Webkommunikation Ulf Hedetoft sagde, at der er nogle alvorlige udfordringer på KU med at have parallelitet mellem den danske og den engelske hjemmeside, hvilket er et problem, når man satser på internationale talenter. Hanne Møller tilføjede, at denne udfordring også er på ministerområdet, fordi vi ofte venter længe på den engelske version af bekendtgørelser/cirkulærer. ISM er en vigtig høringspartner, da de har kontakten med udenlandske medarbejdere. Særlige officielle tekster mangler f.eks. stillingsstruktur på engelsk. Ingolf Thuesen anbefalede, at udenlandske medarbejdere bør have en MUS inden for den første måned efter ansættelsen, hvor man også kunne forventningsafstemme sprog Videndeling og best practice Ulf Hedetoft synes, at der skal være et lille forbehold i høringsvaret. F.eks. bør det belyses, hvilken arbejdsportofolie en engelsksproglig serviceenhed skal have og der bør være en klar arbejdsbeskrivelse. Der var enighed om, at vi bør vide mere om dette center. Ulf Hedetoft takkede for god drøftelse og forslag.

6 Efter aftale eftersendte Jørgen Staun den 27. januar et skriftlige høringssvar 1 fra b-siden Ole Krarup samler høringssvarene fra FSU og AR. SIDE 6 AF 6 Ad 4) Meddelelser Ulf Hedetoft henviste til HUMs lokalemæssige udfordringer, som vi har været bekendt med i et godt stykke tid. Det er nu besluttet, at HR og personaleafdelingen, økonomicentret og Ph.d. skolen flytter til Mikado House. Den del af Mikado House, som HUM skal leje står pt. som råhus, så vi har mulighed for selv at designe og indrette lokalerne. Flytningen vil finde sted i løbet af august Der er gode møde- og kantineforhold. Flytningen betyder, at de berørte afdelinger bliver adskilt fra fakultetsservice, men stadig beliggende i Campus og tæt på alle. Medarbejdere er informeret om beslutningen og ledelsen beklager, at de skal flytte igen, men det er nødvendigt. Der bliver et restareal i Mikado House, som kan bruges til forskningscenter o.lign. De lokaler der frigives i KUA2 kan bruges af MEF og evt. TORS. Tenure Track: De første TT adjunkturer skal opslås. Der bruges ekstra tid på disse opslag pt., da de skal oversættes, og der skal foreligge stillingsstrukturer. Hanne Møller meddelte, at den årlige trivselsundersøgelse ÅTT er klar, og at UMV snart kommer. Det ser generelt ok ud med tilfredsheden i de administrative søjler, og generelt kan det ses, at trivlsen er gået op. Ad 5) Eventuelt Intet til dette punkt Mødet sluttede kl Bilag til referatet: Høringssvar fra b-siden i FSU til rapport om brug af engelsk som administrativt sprog.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 9. JUNI 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 4. juni 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45 DK

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

Vedr.: Afrapportering af kompetenceudviklingsaktiviteter 2009 HR & ORGANISATION

Vedr.: Afrapportering af kompetenceudviklingsaktiviteter 2009 HR & ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til HSU SAGSNOTAT 29. MAJ 2010 Vedr.: Afrapportering af kompetenceudviklingsaktiviteter 2009 HR & ORGANISATION NØRREGADE 10 POSTBOX 2177 1017 KØBENHAVN K Indledning

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere