Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globalt Fokus Arbejdsplan 2015"

Transkript

1 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation og handling Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål med arbejdsplan for Ressourcer... 3 Samarbejdspartnere og internationale netværk... 3 Arbejdsområder - model... 4 Kapacitetsudvikling... 5 Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører tilgange og dokumentation... 7 Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring og evnen til at agere i en kompleks verden... 9 Politikarbejde Fødevaresikkerhed Post Privatsektor og udvikling Uddannelse Kapacitetsudvikling og politikarbejde Civilsamfundets vilkår og råderum EU-funding Finansiering af udvikling Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling Skrøbelige situationer og humanitære indsatser Oplysning og Kampagner Den globale dimension i uddannelse Verdens Bedste Nyheder Oplysning, kampagne og kapacitetsudvikling European Year of Development Kommunikation og Kampagne Pulje til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer Løbende arbejde... 44

2 Indledning Danske folkelige organisationer, som engagerer sig i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter, stiftede i maj 2014 en ny forening, ved sammenlægning af Concord Danmark og NGO FORUM. Foreningen arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Foreningen kom til at hedde Globalt Fokus og består på nuværende tidspunkt af 70 organisationer, der hver for sig er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter, og nu samarbejder om at nå det ambitiøse mål, bl.a. via fælles faglig udvikling, fælles fokus på internationale dagsordener, fælles interessevaretagelse og fælles aktiviteter. Globalt Fokus mål er at: Bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige civilsamfund. Bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og bevægelser. Skabe en paraply for information og fælles kampagner. Bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danida, EU, FN og andre internationale fora ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision. Udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område. Principper for arbejdet: Globalt Fokus vil: - Være til for medlemmerne, defineres af medlemmerne og, i videst muligt omfang, være drevet af medlemmerne gennem f.eks. arbejdsgrupper, netværk og lignede samarbejdsrelationer. - Give lige adgang for medlemmernes deltagelse og forankre al repræsentation i robuste ansvarlighedsmekanismer med klare mandater og gennemsigtige informationsstrømme, hvor repræsentanter refererer til medlemmerne. - Være en attraktiv samarbejdsplatform for medlemmernes fagfolk og ledere ansatte og frivillige. - Facilitere synergi og sammenhæng mellem de mange forskellige tematiske arbejdsområder, som løftes inden for samarbejdets rammer og i koordination med andre netværk, f.eks. 92-gruppen og CISU. - Arbejde ubureaukratisk og udgøre et stærkt handlerum til de enkelte arbejdsgrupper, inden for strategiske rammer, fastsat af medlemmerne selv. Mål med arbejdsplan for 2015 Denne arbejdsplan fortæller, hvad Globalt Fokus vil fokusere arbejdet omkring i De tematiske fokusområder er et resultat af en medlemshøring og en efterfølgende prioriteringsproces. Ud over de prioriterede tematiske områder, går sekretariatets ressourcer til kommunikation, administration, rådgivning omkring puljen til kapacitetsudvikling og grundlæggende fagligt arbejde, der danner basis for de medlemsdefinerede temaer og giver mulighed for at spotte trends og indsatser, der kan være fremmende for Globalt Fokus formål. Arbejdsplanen vil være guidende for vores fælles arbejde både medlemmernes og sekretariatet. Den sætter tal og ord på vores mål og midler, samarbejdsmuligheder, kapacitetsudviklende elementer og intern organisering. Side 2 af 45

3 Hvordan arbejder vi? Globalt Fokus medlemsorganisationer og sekretariat vil spille forskellige, og supplerende, roller i arbejdet med de forskellige temaer, alt efter arbejdets formål og prioritering. Generelt skal der for hvert tema/indsats etableres en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sekretariatet er ansvarlig for implementering af temaet/indsatsen. Arbejdsgrupper består af repræsentanter fra medlemsorganisationer, der forpligter sig til involvering, planlægning, skrivearbejde, opfølgning m.v.. Sekretariatet er især koordinerende og faciliterende. Ansvaret for delelementer af det tematiske arbejde kan gennemføres og drives af en eller flere medlemsorganisationer. Der kan være flere foraer involveret i arbejdet med et tema - og derfor også enten flere arbejdsgrupper, én fælles arbejdsgruppe eller skift i forankring af Niveauer af medlemsansvar: 1. Lead: Leder arbejdet 2. Arbejdsgruppe: Leverer 3. Referencegruppe: Høres 4. Følge med: Adgang til information, materialer mv. arbejdsgruppe undervejs i arbejdet. Men et tema skal altid være forankret i et eller flere af de fire fora, som p.t. udgør Globalt Fokus struktur (CSO Forum, politikforum, Forum for Oplysning og Kampagne og Forum for Kapacitetsudvikling). Der vil dog være områder der, af den ene eller anden grund, ikke bliver båret en arbejdsgruppe, men hvor der i stedet etableres en fast referencegruppe. En referencegruppe forholder sig strategisk til Globalt Fokus arbejde og respons i forhold til temaet. Referencegrupper giver også input til og kommenterer indlæg, høringssvar etc. udarbejdet af sekretariatet. Referencegruppens medlemmer kan deltage i eksterne møder som repræsentanter for Globalt Fokus. Der vil også være få tematiske områder, som har strategisk relevans men kun er prioriteret af en mindre del af medlemsorganisationerne. Disse temaer vil blive ledet af en eller flere medlemsorganisationer. Lead organisation(erne) er her ansvarlig for implementering af arbejdsplanen og rapportering. Sekretariat videreformidler viden og information, men deltager ikke i arbejdet. Endelig vil alle kunne følge Globalt Fokus arbejdet i forhold til arbejdsgruppernes arbejde, processer, aktiviteterne etc. på Globalt Fokus virtuelle samarbejdsplatform Podio (under udvikling). Ressourcer Et vigtigt element af arbejdsplanen er at sikre, at vi har de ressourcer der skal til, for at nå de mål vi sætter os. Vores budget er ikke inddelt i lønkroner og aktiviteter, men eftersom en stor del af vores ressourceforbrug netop er sekretariatsmedarbejdernes tid, har vi vurderet behovet for tidsforbrug på såvel temaer som løbende og administrative opgaver. Ligeledes har vi vurderet behovet for øvrige og økonomiske ressourcer. Det skal understreges, at vurdering af behov for allokering af årsværk kan ændre sig i løbet af året. Arbejdsplanen opererer med et samlet antal årsværk på 8,4 (sammensat af akademikere på fuld tid og studentermedarbejdere). Og derudover et samlet aktivitetsbudget på kr til internationale politikområder, kr til nationalt politikarbejde og kr til fælles kapacitetsudvikling. Samarbejdspartnere og internationale netværk Globalt Fokus samarbejder gerne og bredt - med alle relevante aktører. Foreningen er den danske platform for CONCORD Europe. Koordinationsudvalget vil inden for det næste år tage stilling til medlemskab af andre relevante internationale netværk (herunder CIVICUS). Side 3 af 45

4 Arbejdsområder - model Civilsamfundets inddragelse og samarbejde CSO Forum Politikforum - Fødevaresikkerhed - Post Privatsektor og udvikling - Uddannelse - Civilsamfundets vilkår og råderum - Skrøbelige situationer og humanitære indsatser - EU-Funding - Menneskerettighedsbaseret tilgang - Finansiering af udvikling Forum for kapacitetsudvikling - Danske folkelige organisationers rolle som civilsamfundsaktører - Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring - Puljen - Folketingsvalg - Sekretariatets løbende opgaver - Kapacitetsudvikling på kommunikation - European Year of Development Forum for oplysning og kampagne - Global dimension i uddannelse - Verdens Bedste Nyheder Side 4 af 45

5 Kapacitetsudvikling Målet med Globalt Fokus kapacitetsudviklende arbejde er at bidrage til læring, som udmøntet i praksis, vil styrke og udvikle organisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd samt virkningsfuld fortalervirksomhed i relation til det internationale udviklingssamarbejde. Det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling er således at berige og styrke de danske civilsamfundsorganisationer ved at: - Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser inden for centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, hvor relevant, at klæde organisationerne på til at indgå i internationale diskussioner. - Understøtte fælles faglig og metodisk udvikling og nytænkning inden for prioriterede områder, med mulighed for fælles læring, som rækker udover hvad der kan foregå i den enkelte organisation. - Støtte op om at ny læring omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten og effektiviteten af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed. Tværgående kapacitetsudviklingsindsatser De tværgående indsatser udspringer af et udbredt og anerkendt kapacitetsudviklingsbehov og engagement i medlemsbasen. Indsatserne er defineret og prioriteret af medlemsorganisationerne. En tværgående indsats er et kortere eller længerevarende (men tidsafgrænset) lærings- og udviklingsforløb, hvis formål er at spotte, formidle og omsætte væsentlige nye nationale/internationale tendenser, metoder og praksisser, som har relevans i hele eller større dele af organisationsmiljøet. En tværgående indsats skal være offentlig tilgængelig for medlemmerne af Globalt Fokus og have et klart beskrevet og relevant udviklingsmål, som rækker udover selve indsatsen og ind i organisationsmiljøet i form af ny og forbedret praksis, som vil fremme effekten af organisationernes projekt-/programarbejde i det Globale Syd og/eller udviklingsrelaterede fortalervirksomhed. I 2015 vil vi arbejde med to større tværgående kapacitetsudviklingsindsatser henholdsvis Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører tilgange og dokumentation samt Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring og evnen til at agere i en kompleks verden. Globalt Fokus er koordinerende og ansvarlig for udviklingsforløbene i samarbejde med etablerede arbejdsgrupper. Delelementer af indsatserne kan outsources til en eller flere medlemsorganisationer, der har noget specielt at bidrage med og gerne vil være lead. Inspiration udefra De tværgående kapacitetsudviklingsindsatser danner i særlig grad basis for læringsopsamling og metodeudvikling. Det er derfor vigtigt at sikre inspiration fra, og samarbejde med, andre europæiske og internationale læringsplatforme. Styregruppen for Forum for Kapacitetsudvikling vil i samarbejde med Globalt Fokus kapacitetsudviklingskonsulent undersøge, hvad der allerede rør sig andre steder, hente inspiration og kigge på mulige samarbejdspartnere. Arbejdsområder: - Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører tilgange og dokumentation - Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring og evnen til at agere i en kompleks verden Side 5 af 45

6 Side 6 af 45

7 Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører tilgange og dokumentation Globalt Fokus medlemmer bliver udsat for stadig mere omfattende krav om at kunne forklare sin rolle i miljø- og udviklingsarbejdet, samt levere og dokumentere resultater. Civilsamfundspolitikken fremhæver vigtigheden af meningsfulde partnerskaber mellem civilsamfundsaktører i Danmark og i det globale Syd og lægger bl.a. op til, at partnerskabets gensidige læringsfordele og komplementære styrker skal dokumenteres. Det kræver, at danske organisationer kan forklare og dokumentere deres rolle og tillægsværdi ( value added ) som civilsamfundsaktører, bl.a. via metodisk arbejde med at skabe og måle forandringer. Der er således øget fokus på at organisationer kan forklare deres rolle og forandringsskabende metoder, samt til at de, gennem målinger og afrapporteringer, kan dokumentere resultater i form af forandringer. Samtidig bliver medlemsorganisationernes aktiviteter mere og mere vanskelige at måle, bl.a. fordi mange organisationer i stigende grad arbejder med mobilisering, demokrati og fortalervirksomhed, og støtter politiske processer snarere end leverer services og logistik. På denne baggrund antages det, at der fremover vil blive stillet stadig større spørgsmål ved de danske folkelige organisationers rolle og value added og dermed vil deres eksistensberettigelse udfordres. Samtidig er kravene om dokumentation af resultater øget og det er derfor vigtigt, at de danske folkelige organisationer bliver klare på, hvordan man kan dokumentere resultater af det som er vigtigt, frem for det som er let at dokumentere. Dette giver anledning til at arbejde struktureret med følgende spørgsmål: - Hvilke tilgange har danske folkelige organisationer til - som civilsamfundsaktører at skabe forandringer? - Hvad er de danske organisationers value added og hvordan dokumenterer vi den? - Hvordan kan denne value added bruges som afsæt til udvikling af fleksible, innovative partnerskaber karakteriseret ved stadig udvikling af gensidige bidrag? - Hvordan dokumenterer danske folkelige organisationer deres tilgange og rolle i form af forandringer de opnår sammen med deres partnere? - Hvilke konsekvenser har målings- og dokumentationskrav for relationerne mellem danske folkelige organisationer, Danida og partnere i det globale Syd? Forandringsmål Baseline Mål Globalt Fokus medlemsorganisationer kan forklare og arbejde med egen identitet og value added og er bevidste om effekterne af øgede resultatkrav. Evalueringen af den gamle civilsamfundsstrategi havde som en af sine hovedkonklusioner, at danske folkelige organisationer skulle være bedre til at vise/dokumentere deres rolle og deres specifikke value added. NGO FORUM har som en del af indsatsen Globale Tendenser gennemført en seminarrække debatteret resultatdagsordenen. Den faglige kapacitetsudviklingsindsats Fagligt Fokus 1 har siden 2011 været forankret i CISU. I 2014 har Fagligt Fokus arbejdet med et læringsspor omkring Theory of Change (ToC). Læringssporet indebærer bl.a. kapacitetsopbygning i forhold til at udvikle forandringsteorier samt anvendelse af ToC på strategisk organisationsniveau i monitorering og planlægning. Som en del af dette læringsspor arbejdes der også med kontekst- og drivers of change analyser. Fagligt Fokus har også arbejdet med et læringsspor om Måling af Advocacy. 1) Kvalificere evne til at arbejde med et stigende krav om dokumentation af resultater, styrke den interne refleksion omkring hvad effekterne af øgede resultatkrav og krav om omkostningseffektivitet måtte være samt indgå i dialog med Danida om dette. 1 FAGLIGT FOKUS er et initiativ under NGO FORUM, som skal styrke den faglige læring og metodeudvikling blandt de danske foreninger med engagement i udviklingssamarbejdet. Side 7 af 45

8 Politisk proces 2) Kvalificere egen forståelse og formulering af egen value added i udviklingssamarbejdet. 3) Styrke danske folkelige organisationers kapacitet til at udarbejde og arbejde med ToC på strategisk organisationsniveau i planlægning og monitoring af skabte forandringer og bruge forandringsteori til at forklare og dokumentere deres tilgang til at skabe forandringer. Forløb omkring real-time evalueringen af civilsamfundspolitikken med fokus på opsamling i forhold til erfaringer og effekten af partnerskaber og støtten til folkelige organisationer i Nord og Syd. Aktiviteter - Udviklingsforløb med etablering af fælles læringsrum med intern refleksion, erfaringsudveksling og eksterne input. - Løbende dialog med Danida. - Gennemførelse af Fagligt Fokus to læringsspor omkring ToC og Måling af advocacy. Intern organisering Øvrige aktører Medlemmernes rolle: Etablering af arbejdsgruppe. CISU fortsætter som lead på to læringsforløb omkring ToC og Måling af advocacy. I forbindelse med de to læringsspor fortsættes samarbejdet med to faglige paneler etableret i regi af Fagligt Fokus. Sekretariatets rolle: Koordinerende og faciliterende I Danmark: CISU, Forskningsinstitutioner. Ressourcer Kapacitetsudviklende elementer Fora reference Internationalt: Platforme i Europa, søster organisationer i Holland og UK (som har været udsat for ToC og målingsbølge). Sekretariatsressourcer: 0,4 årsværk Aktivitets- og rejsebudget: kr. Dette er en tværgående kapacitetsudviklingsindsats som udelukkende bygges op omkring kapacitetsudviklende elementer. Forum for Kapacitetsudvikling Side 8 af 45

9 Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring og evnen til at agere i en kompleks verden Danske folkelige organisationer skal som andre aktører geare sig selv og hinanden til at håndtere en accelererende samfundsmæssig kompleksitet effektivt. Der sker til stadighed forskydninger i forholdet mellem Nord og Syd og samtidig er der behov for, at danske folkelige organisationer redefinerer deres rolle som civilsamfundsaktører og arbejde med egen organisation og tilgange på nye måder. En større forskelligartethed blandt vores partnere og ændrede behov for partnerskabers indhold bevirker, at vi må arbejde systematisk med kreativitet, nye typer af relationer til forskellige samarbejdspartnere, og ved at ændre vores organisation til at være mere reflekterende, smidigere og mere fleksible. I Globalt Fokus medlemskreds er der peget på organisatorisk læring, monitorering og evaluering (M&E) samt temaer relateret til kapacitetsudvikling af deres partnerorganisationer i det globale Syd som områder, der skal løftes. Med dette kapacitetsudviklingsforløb vil medlemmerne få mulighed for at indgå i et reflekterende rum, hvor man udfordres til at gå i metaniveau på egne organisation og på de tilgange til kapacitetsudvikling vi arbejder med i Syd. Under forløbet vil vi gå i dybden med analyse af de styringsparadigmer 2, der styrer vores arbejde og virke. Vi vil se på styringsparadigmernes rødder, de filosofiske antagelser og socialteoretiske grundpositioner, som styringsparadigmerne har udviklet sig fra og i sammenhæng med. Der skal arbejdes med paradigmers blinde pletter, og i fællesskab skal der kigges på, hvordan vi kan skabe blandingsformer, der skærper vores og ikke mindst vores partnerorganisationers evne til at agere i verden og dermed også styrker vores egen relevans. Forløbet vil have fokus på at øge den enkelte deltagers evne til at øge organisationens samlede forandringskapacitet og ledelseskraft. Gennem kapacitetsudviklingsforløbet vil der bl.a. blive stillet følgende spørgsmål: - Hvad sætter os i stand til at virke som organisationer i en foranderlig verden? - Hvordan træffer vi de rigtige valg som organisationer i sammenhæng præget af usikkerhed, omskiftelighed og skrøbelighed? - Hvordan lærer vi at arbejde med nye partnere og indgå i nye former for partnerskaber? - Hvordan positionerer vi andre (kollegaer og samarbejdspartnere) som strategisk kompetente bidragydere i forhold til det mål vi gerne vil nå? - Hvordan øger vi organisationernes forandringskapacitet som en nødvendig organisatorisk kompetence i en foranderlig verden? - Hvordan leder vi mere effektfulde forandringsprocesser? Forandringsmål Baseline Mål Medlemsorganisationerne er bevidste om egne organisatoriske ledelsesstrategier og underliggende styringsparadigmer og reflekterer over, hvilke implikationer dette har for organisationskulturen og arbejdet i det globale Syd. En antagelse bag forløbet er, at vi som organisationer har annekteret styringsparadigmer fra den offentlige sektor og at dette afspejler sig i vores tilgang til organisation og ledelse og dermed også til kapacitetsudvikling af partnerorganisationer i Syd. Forløbet bygger endvidere på den antagelse at de styringsparadigmer, vi har annekteret, ikke altid gearer os til at udnytte den accelererende kompleksitet som kendertegner vores verden, samt at de potentielt indsnævrer det felt af partnere, vi vil kunne samarbejde med i fremtiden. Der er ikke tidligere arbejdet systematisk med dette tema. 1) Skabe grundlag og rum for en reflekteret forståelse af de forskellige (og undertiden modsatrettede) styringsparadigmer, vi styrer efter i egen 2 Der vil blive arbejdet med følgende styringsparadigmer: Det bureaukratiske styringsparadigme; det professionelle styringsparadigme; New Public Management - i forskellige varianter; det humanistiske paradigme; og det relationelle styringsparadigme. Side 9 af 45

10 organisation, og derigennem skabe mulighed for balancerede valg i forhold til egen ageren i en kompleks verden. 2) Øge danske organisationernes forandringskapacitet som en forudsætning for organisationernes evne til at arbejde med kapacitetsudvikling i det globale Syd. Politisk proces Ingen relevante politiske processer, der vil påvirke denne indsats. Aktiviteter - Afklarings- og udviklingsforløb. - Dokumentation af forløbet og de deltagende organisationers læring. - Kritisk analyse af de paradigmer der i dag styrer de danske folkelige organisationer. Intern organisering Øvrige aktører Medlemmernes rolle: Der etableres en arbejdsgruppe, som indgår i et afklarings- og læringsforløb. Sekretariatets rolle: Sekretariatet koordinerer arbejdet, støtter arbejdsgruppen i deres proces og sikrer læringsopsamling og dokumentation af forløbet. I Danmark: CISU, DPU (i forhold til organisatorisk læring) Ressourcer Kapacitetsudviklende elementer Fora reference Internationalt: CDRA (James Taylor), tænketanke og kapacitetsudviklingsinstitutioner Sekretariatsressourcer: 0,4 årsværk Aktivitets- og rejsebudget: kr. Dette er en kapacitetsudviklingsindsats som udelukkende bygges op omkring kapacitetsudviklende elementer. Forum for Kapacitetsudvikling Side 10 af 45

11 Politikarbejde Stærk politisk stemme ude og hjemme drevet af medlemmer Globalt Fokus samarbejder for at udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og udviklingspolitikker, også på det humanitære område. Som i alt Globalt Fokus arbejde er det et bærende princip at medlemmernes fælles prioriteter og arbejde er drivkraften. Globalt Fokus tematiske politikarbejde er primært forankret i Politikforum, arbejdet med Civilsamfundets rammevilkår er forankret i CSO-forum, og det løbende målrettede tematiske arbejde foregår i arbejdsgrupper under begge fora. I 2015 arbejder Globalt Fokus med fire temaer, der primært er politikarbejde, og fem temaer, der har overlap mellem politikarbejde og andre fora. Globalt Fokus faciliterer, at de folkelige danske organisationer er informerede om og bidrager til høringer, konsultationer og giver andre input til relevante danske, europæiske og internationale processer. I politikarbejdet vil Globalt Fokus sikre løbende koordination og samarbejde med 92-gruppen, hvor 23 danske miljø og udviklingsorganisationer, herunder en række medlemmer af Globalt Fokus, samarbejder om bæredygtig udvikling. Engageret i europæisk og globalt civilsamfundsarbejde Det er centralt i Globalt Fokus politikarbejde at bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk og bevægelser. Politikforum og CSO-forum, såvel som de enkelte arbejdsgrupper er således involveret i relevante europæiske og internationale civilsamfundsstrukturer. CONCORD Europe, som Globalt Fokus er dansk platform i, er et vigtigt omdrejningspunkt, men Globalt Fokus ønsker også at arbejde igennem og sammen med andre civilsamfundsbevægelser. Globalt Fokus vil i 2015 gå i dialog med nogle af disse med henblik på medlemskab og samarbejde. Fælles politikarbejde udvikler kapacitet til fortalervirksomhed Globalt Fokus politikarbejde har synergi og overlap med Globalt Fokus øvrige mål og arbejde. Globalt Fokus politikarbejde bidrager til kapacitetsudvikling af medlemsorganisationer ud fra en praksisorienteret tilgang, hvor læring og udvikling sker igennem samarbejde om konkret politikarbejde, der er relevant for medlemmerne. Det tematiske såvel som løbende arbejde bidrager således til at udvikle medlemsorganisationernes og deres partneres - redskaber, institutionelle forståelse og tematiske viden og dermed deres kapacitet til at indgå i politisk dialog og udføre fortalervirksomhed. Globalt Fokus sekretariat er også sparringspartner for medlemmer i forhold til deres egen fortalervirksomhed, hvor der i Globalt Fokus særligt i forhold til EU er opbygget erfaring og kompetencer, som medlemmer kan trække på. Globalt Fokus vil i 2015 lægge vægt på at udvikle arbejdsgange, der fremmer at det fælles politikarbejde bidrager til at udvikle medlemsorganisationernes kapacitet til at indgå i politikdialog. Arbejdsområder: - Fødevaresikkerhed - Post Privatsektor og udvikling - Uddannelse Side 11 af 45

12 Side 12 af 45

13 Fødevaresikkerhed Der er omkring 1,4 mia. mennesker, der lever for under 1,25 US$ per dag. 1 mia. af dem lever af landbrug 3. Ulighed er en central problemstilling, også i forhold til fødevaresikkerhed. EU er både verdens største aktør inden for landbrugshandel og udviklingssamarbejde. Derfor er EU s politik helt afgørende. Europa-Kommissionen vedtog i marts 2013 en meddelelse på moder og barn ernæring. Som opfølgning er Kommissionen ved at vedtage en handlingsplan på ernæring, der har som målsætning at 7 mio. færre børn i 2025 skal være væksthæmmede som følge af under- eller fejlernæring. Den største gruppe af privatsektorinvesteringer i landbrugsland og infrastruktur kommer fra europæiske firmaer. Alt for ofte undermineres de lokale bønders levebrød i jagten på profit. Global fødevaresikkerhed opnås mest effektivt og bæredygtigt gennem en styrkelse af fødevareproduktionen lokalt i de fattigste lande og regioner. Til trods for at EU-støtten nu er afkoblet, og den derfor indeholder begrænsede mængder eksportsubsidier, er det tydeligt, at EU-støtten påvirker landbrug i det globale Syd negativt på en række områder. I maj 2014 blev en ny Landbrugsinvesteringsfond præsenteret, som skal ligge under Investeringsfonden for Udvikling (IFU). I denne forbindelse er der nogle risici (bl.a. land grabbing, jordrettigheder) som bør adresseres. Udenrigsministeriet har i sin Policy Coherence for Development (PCD)-handlingsplan nævnt fødevaresikkerhed og klimaforandringer som et strategisk prioritetsområde. Forandringsmål Baseline Mål Jordrettigheder og retten til mad fremmes og respekteres i dansk og europæisk udviklingspolitik (inkl. investeringsfonde) og politikker, som er relevante for sammenhængende politikker for udvikling. I september 2013 kom Udenrigsministeriet med en policy note på fødevaresikkerhed. Den skal nu implementeres i landestrategier og igennem ambassader. EU vedtog i 2010 en fødevaresikkerhedsramme og i 2013 en implementeringsplan. EU har også vedtaget nyere meddelelser på ernæring og resiliens. Dansk PCD-handlingsplan lanceret sommer 2014 med afsnit om fødevaresikkerhed. I oktober 2014 vedtager FAO en Responsible Agriculture Process. Danmark har ikke været en aktiv del af processen. Under Forum for Rettigheder og Diversitet (FORDI) har der været en arbejdsgruppe på fødevaresikkerhed og jordrettigheder. Under 92-gruppen er der en arbejdsgruppe på biobrændstof. I Concord Danmark var der en referencegruppe på CAP (Common Agricultural Policy) og en på fødevaresikkerhed. CONCORD Europe har en arbejdsgruppe på fødevaresikkerhed kaldet EFSG. 1) De danske folkelige organisationer koordinerer og videndeler på fødevaresikkerhedsområdet og bidrager som sparringspartner til implementeringen af Danidas policynote i landestrategier og til Danmarks PCD-handlingsplans prioritetsområde for fødevaresikkerhed og klimaforandringer. 3 UNEP. Smallholders, food security, and the environment Side 13 af 45

14 2) De danske folkelige organisationer bidrager til det europæiske civilsamfunds samarbejde om at påvirke EU s politikker I relation til fødevaresikkerhed 3) At Danmark bliver aktiv i FAOs Committee on World Food Security, 4) At IFU laver risikovurdering af landbrugsinvesteringer på bl.a. land grabbing. Politisk proces PCD-handlingsplanen bliver behandlet hvert forår. Aktiviteter - Møder med embedsmænd i Danmark, EU og FAO - Møder med politikere - Debatmøde om landbrugsinvesteringsfond - Aktiv dansk deltagelse i CONCORD Europe s EFSG-gruppe - Give input til bredere dansk PCD-monitorering med fødevaresikkerhedsfokus - Følge og give input på fødevaresikkerhedsrelevante aspekter af EU s politikker for landbrug, handel og fiskeri med grænseoverskridende konsekvenser. Intern organisering Medlemmernes rolle: Der oprettes en arbejdsgruppe hos Globalt Fokus. Deltagelse i CONCORD Europe s EFSG-arbejdsgruppe. Øvrige aktører Ressourcer Kapacitetsudviklende elementer Fora reference Sekretariatets rolle: Koordinerende af arbejdsgruppen. I Danmark: 92-gruppen. Sekretariatsressourcer: 0,15 årsværk Aktivitets- og rejsebudget: kr. - Vidensopsamlende og delende ift. donorpolitkker på dansk og europæisk niveau med særligt fokus på betydningen af landbrugsinvesteringfonde for global fødevaresikkerhed - Positionsafklarende- og udviklende samarbejde i medlemskredsen Politikforum Side 14 af 45

15 Post-2015 I efteråret 2015 skal FN s Generalsekretær præsentere et nyt sæt globale mål, der skal afløse Årtusindmålene, som satte rammerne for globale udviklingsambitioner fra 2000 til I modsætning til processen omkring formuleringen af de forrige mål, har der i den nuværende ombæring været lagt op til en mere inklusiv proces, hvor globale folkelige organisationer har haft mulighed for at komme med deres inputs. FN har i første omgang haft et High Level Panel til at komme med et første bud på et sæt mål, og sidenhen har en Open Working Group (OWG) arbejdet på at integrere et nyt sæt mål med en række Bæredygtighedsmål. Der har været lagt vægt på, at målene ikke blot skulle gælde de fattige lande og deres udvikling, men sætte rammerne for alle lande, således at man fik nogle bæredygtighedsbetragtninger nedfæstet, der kunne virke styrende i forhold til en form for regulering af stadigt mere knappe ressourcer. Den danske regering har engageret sig i processen. Den har været lydhør i forhold til de danske folkelige organisationer, der har været i løbende dialog med ministeriet i dets ageren i forhold til OWG-arbejdet såvel som tidligere. Ligeledes har regeringen, som optakt til High Level Panelets rapport, afholdt en international konference om ulighed som et centralt element, der skal inkluderes i kommende mål. Der er stærkt overlap mellem dette område og Globalt Fokus finansieringsområde, der følger det parallelle internationale udviklingsfinansieringsspor (se finansiering af udvikling). Forandringsmål Baseline Mål Politisk proces Danske folkelige organisationer har bidraget på europæisk og internationalt niveau til ambitiøse, vidtrækkende mål for global bæredygtig udvikling. OWG har i 2014 udgivet deres anbefalinger. Drøftelse af Post-2015 og udstikning af videre proces på FN s generalforsamling i Europa-Kommissionens Post-2015 meddelelse fra Der forventes en ny meddelelse fra Kommissionen om Post-2015 samt rådkonklusioner ultimo Den danske regering er engageret i processen, og har løbende inddraget de folkelige danske organisationer. Den danske regerings prioriteter er overordnet at der etableres én samlet og global ramme for den globale udviklingsdagsorden efter 2015, som inkluderer både fattigdomsbekæmpelse og de tre dimensioner af bæredygtig udvikling (økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed). Tematisk har Danmark fokuseret sig på fire prioritetsområder: 1) bæredygtig udvikling, 2) ligestilling og kvinder og pigers rettigheder, 3) Uddannelse samt 4) Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater. Det danske civilsamfund samarbejder om Post-2015 arbejdet i en Globalt Fokus og 92-gruppen fælles Post-2015 arbejdsgruppe, hvor 92-gruppens sekretariat er tovholder. 1) Danske folkelige organisationer involveres i processen omkring formuleringen af regeringens position om Post ) Samarbejde med verdenscivilsamfundet i processen, bl.a. gennem Beyond2015, samt gennem dansk civilsamfunds bidrag til fælleseuropæisk position gennem CONCORD Europe 3) Effektiv kommunikation til medlemsorganisationerne og offentligheden om målene 4) Refleksion over Post-2015 proces og resultat samt bud på, hvordan danske folkelige organisationer kan arbejde med de nye mål Forskellige spor leder frem til endelig vedtagelse af nye mål på FN s Generalforsamling Der er desuden et relateret spor om udviklingsfinansiering. Side 15 af 45

16 Aktiviteter - Post-2015 Globalt Fokus og 92-gruppen fælles arbejdsgruppe (med 92- gruppen som tovholder), der står for løbende koordination, sparring og erfaringsudvekling i det danske civilsamfunds, dialog med Udenrigsministeriet og input til FN og EU processer. - Bidrage til Beyond2015 og deltage i Beyond2015 European Task Force (CONCORD Europe). - Koordinering af proces for udvælgelse af deltagere ved FN s Generalforsamling 2015 som repræsentanter for Globalt Fokus. - Arrangement ultimo 2015, der bidrager til refleksion over Post-2015 proces og resultat samt bud på, hvordan danske folkelige organisationer kan arbejde med de nye mål. Intern organisering Medlemmers rolle: Fortsætte arbejdet i Globalt Fokus og 92-gruppens fælles arbejdsgruppe. Mulighed for at deltage i relevante Beyond2015 indsatser og strukturer. Øvrige aktører Ressource Kapacitetsudviklende komponenter Fora tilknytning Sekretariatets rolle: Sekretariatet vil deltage i Globalt Fokus og 92-gruppens fælles arbejdsgruppe, samt deltage i Beyond2015 European Task Force. Sekretariatet vil desuden være bindeled til Beyond2015. I Danmark: 92-gruppen, Udenrigsministeriet. Internationalt: Beyond Sekretariatsressourcer: 0,35 årsværk Aktivitets- og rejsebudget: kr. (heraf kr. til Beyond2015 og kr til andre aktiviteter) Gennem involvering i arbejdsgruppen klædes medlemmerne på til, i fællesskab såvel som i egen organisation, at indgå i og påvirke internationale diskussioner og processer. Politikforum Side 16 af 45

17 Privatsektor og udvikling Den private sektors investeringer og engagement i det globale Syd er vokset markant i de senere år, og den private sektor udgør et vigtigt element i en fremtidig dansk og europæisk udviklingspolitik, der har til hensigt at bekæmpe fattigdom, og sikre at udviklingen foregår på bæredygtig og rettighedsbaseret vis. Efter at det i en lang årrække er gået trægt med at tiltrække private, udenlandske og indenlandske, investeringer i det globale Syd, tyder de seneste års udvikling på, at denne tendens nu er ved at vende. Fra et udviklingspolitisk perspektiv, og ikke mindst fra et bistandspolitisk perspektiv, er det derfor af allerstørste vigtighed at skabe de nødvendige rammebetingelser, der kan sikre gennemsigtige investeringer til gavn for det globale Syd. Samtidigt er det centralt, at disse investeringer bidrager til bæredygtig udvikling igennem jobskabelse, forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne samt overholdelse af gældende national lovgivning og internationale konventioner og retningslinjer. Den private sektor har betydning for udvikling og udviklingssamarbejdet i flere henseender. Blandt andet er den private sektor modtager af bistand og implementeringspartner for DANIDA, EU og andre aktører, men også donor og partner for danske folkelige organisationer. Herudover har den (danske og europæiske) private sektor som forretningsdrivende i det globale Syd stor betydning for sociale, økonomiske og miljømæssige forhold, hvilket kan reguleres og påvirkes fra EU. Den private sektors voksende kommercielle interesse i det globale Syd har skabt en voksende interesse for strategiske partnerskaber med folkelige organisationer. Det fælles positionspapir (Concord Danmark, 92-gruppen og NGO FORUM) fra foråret 2014 udstikker over tre sider de helt overordnede principper og målsætninger for, hvilken rolle den private sektor kan og bør spille i udviklingsprocesser i verdens fattigste lande. På baggrund af ovenstående samt et øget donorfokus er det danske civilsamfunds interesse for den private sektors rolle i udvikling steget kraftigt over de senere år. Forandringsmål Baseline Mål Medlemsorganisationerne har overblik over, hvilke nationale og internationale tendenser, der pågår med henblik på at øge privatsektorens involvering i udviklingsarbejdet og er fortsat aktive aktører i disse diskussioner. EU Kommissionen udkom i foråret 2014 med en ny meddelelse om den private sektors rolle i udvikling. Ultimo-2014 forventes rådskonklusioner på implementeringen af EU s Private Sector Development-meddelelse. Øget interesse for at inkludere den private sektors bidrag til udviklingsfinansiering i opgørelsen af bistand. Samlet dansk civilsamfunds input til Udenrigsministeriet og Europaudvalget forud for deres behandling af EU-meddelelsen. Arbejdet på dette område bør desuden koordineres med Globalt Fokus arbejde ift. Finansiering af udvikling, dansk bistand, handel, Post2015, fødevaresikkerhed, skat, osv. 92-gruppen arbejder med CSR, og har en fungerende arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med CSR og virksomhedernes samfundsansvar. NGO FORUM arbejdede i med emnet Vækst og Beskæftigelse og fik bl.a. udarbejdet en rapport om medlemsorganisationernes erfaringer med vækst- og beskæftigelsestiltag samt et positionsnotat. NGO FORUMs sekretariat fulgte som en del af dette arbejde udviklingen af den danske rammerne for privatsektorbistanden. Concord Danmark har ikke tidligere arbejdet med dette område. 1) Dansk og europæisk input til EU s og Danmarks opfølgning på EU s nye meddelelse om privatsektoren i udvikling Side 17 af 45

18 Politisk proces 2) Styrkede fælles forståelser, positioner og indsatser i Globalt Fokus medlemskreds ift. den private sektors rolle i udvikling 3) Medlemmerne klædes bedre på til at se mulighederne og udfordringerne i fokusset på den private sektor i udvikling EU s nye meddelelse om privatsektorens rolle i udvikling skal udmøntes og implementeres med baggrund i forventede Rådskonklusioner i december Aktiviteter - Deltage i CONCORD Europes arbejdsgruppe på området herunder følge og bidrage til CONCORD Europe-advocacy ift. udviklingen i EU s politik og brug af bistandsmidler ift. den private sektor. - Følge udmøntningen og implementeringen af den nye EU-meddelelse. - Fortsætte en bred dialog med Udenrigsministeriet om udviklingen på området i samarbejde med medlemmer og 92-gruppen. - Følge debatten ang. partnerskaber med den private sektor og disses betydning for medlemsorganisationerne. Intern organisering Øvrige aktører Medlemmernes rolle: Privatsektor og udvikling arbejdsgruppe Sekretariatets rolle: Deltager i CONCORD Europe s arbejdsgruppe med input fra medlemskredsen. Faciliterende ift. EU s politik på området og koordinerende ift. den danske ditto. I Danmark: 92-gruppen, Udenrigsministeriet, CBS Ressourcer Kapacitetsudviklende elementer Fora reference Internationalt: CONCORD Europe Sekretariatsressourcer: 0,25 årsværk Aktivitets- og rejsebudget: kr. - Gennem opsamling og deling af viden om donortendenser på dansk og europæiske niveau klædes medlemsorganisationerne på til at håndtere muligheder og udfordringer i den private sektor i udvikling. - Positionsafklarende- og udviklende samarbejde i medlemskredsen. Politikforum samt CSO forum Side 18 af 45

19 Uddannelse Uddannelse er afgørende for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Folk uden uddannelse har sværere ved at løfte sig selv og familien ud af fattigdom, og sandsynligheden for at de vil opleve overgreb eller at deres rettigheder ikke vil blive overholdt, er større. De har også sværere ved at deltage i politiske processer. I 2000 støttede 164 lande seks mål om uddannelse for alle (EFA), som verden skulle nå inden Samtidig udarbejdede FN 2015-målene, som alle 189 FN medlemslande støttede op om. To af 2015-målene handlede om uddannelse (mål 2 om universel adgang til grunduddannelse og mål 3 om lige adgang til uddannelse for drenge og piger). Hvor 2015-målene om uddannelse var kvantitative og handlede om adgang til uddannelse, var EFA-målene i høj grad kvalitative. I forbindelse med udformningen af EFA-målene samlede civilsamfundet sig i Global Campaign for Education (GCE) med det overordnede formål at sikre, at donorer og EFA-bevægelsen leverede på målene. Uddannelsesnetværket har deltaget aktivt i GCE, hvor netværket har repræsenteret alle Nord-koalitioner i GCEs bestyrelse. Nu nærmer 2015 sig og ingen af de erklærede mål er blevet nået. I maj 2015 bliver der i Incheon, Sydkorea holdt en opfølgende konference for at vurdere, hvor godt landene og donorerne har leveret på de seks EFAmålsætninger fra Forandringsmål Baseline Mål Politisk Proces Kvalitetsuddannelse bliver løftet som et politisk emne af de danske folkelige organisationer. I 2000 mødtes World Education Forum for første gang i Dakar, Senegal. Her blev Education for All-målene udformet. 1) At deltage i den politiske debat som dansk platform i GCE 2) At de danske folkelige organisationer bidrager til uddannelsesmål i Post2015, der reflekterer EFA-dagsordenen. 3) Erfaringsudveksling og vidensdeling særligt ift. kvalitetsuddannelse både i Globalt Fokus og som dansk platform i GCE Uddannelse kommer jævnligt op som et emne under både danske og europæiske bistandsdiskussioner. Debatten om indhold i Post2015-processen kører frem mod vedtagelsen i september I maj 2015 skal samme forum mødes i Incheon, Sydkorea for at evaluere målene. Aktiviteter - Erfaringsudveksling og international deltagelse: o Deltage i diskussionen om politiske prioriteter og temaer i Global Action Week o Vidensdeling og erfaringsudveksling blandt medlemsorganisationer o Deltage i GCE s aktiviteter o Deltagelse i internationale fora såsom World Education Forum i Incheon, Sydkorea i maj 2015 o Deltagelse i GCEs generalforsamling - Fortalervirksomhed: o Monitorere og advokere for at kvalitetsuddannelse forbliver en prioritet i dansk og europæisk bistand o Høringssvar, policy briefs etc. om uddannelse og udvikling o Analysearbejde af EU-politik, rapporter etc. o Koordinering ift. Post2015 processen Side 19 af 45

20 Intern organisering Øvrige aktører Ressourcer Kapacitetsudviklende elementer Fora reference Medlemmernes rolle: Arbejdsgruppe med Ibis som lead Sekretariatets rolle: Koordinerende både ift. arbejdsgruppe og ift. andre diskussioner i Globalt Fokus, såsom Post-2015 I Danmark: Hele verden i skole (IBIS), UNESCO, Danidas uddannelsesfaglige person Internationalt: Education for All-bevægelsen, Global Campaign for Education, UNICEF, Global Partnership for Education, Education International Sekretariatsressourcer: 0,1 årsværk Aktivitets- og rejsebudget: kr. - Deltagelse i metode- og politik-udvikling i GCE. - Fælles fortalervirksomhed vil give medlemmerne viden om de internationale politiske processer - Erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationer på aspekter af kvalitetsuddannelse og fortalervirksomhed Politikforum Side 20 af 45

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Europa- Parlamentsvalg. EP-valg i Danmark. EP-valgprocesser

Europa- Parlamentsvalg. EP-valg i Danmark. EP-valgprocesser Concord Danmark arbejdsplan 2013-14 Overordnet mål En mere retfærdig og effektiv europæisk udviklingspolitik Politisk dagsorden Europa-Parlamentsvalg 2014 Hovedfokus Kohærens Policyrådgivning Civilsamfundet

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien...

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien... DANSKE ORGANISATIONERS TVÆRGÅENDE MONITORERING AF GENNEMFØRELSEN AF MÅLSÆTNINGERNE I CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN 2010 FORORD INDHOLD Strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene (Civilsamfundsstrategien)

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere