Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området"

Transkript

1 Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning IT-infrastruktur Status infrastruktur Netværk Nørre Djurs Kommune Handlinger/tiltag Forbindelseslinie Grenaa-Glesborg-Allingåbro PC-ere/tynde klienter PC-ere USB-nøgler Handlinger/tiltag Printere Handlinger/tiltag Programmer Generelt Handlinger/tiltag Særlige fagprogrammer Særlige programmer fra gamle kommuner Handlinger/tiltag Outlook Handlinger/tiltag Datakapacitet IT-afdelingens funktion Helpdesk Handling/tiltag Information til brugerne Handlinger/tiltag Superbrugerorganisation Handling /tiltag Kursuslokale Rådighedssystem Handlinger/tiltag Indkøb maskiner og programmer m.v Distancearbejdspladser Handlingsoversigt... 16

3 1. Indledning. Nærværende redegørelse er udarbejdet på foranledning af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt på grund af gentagne klager over IT-systemet herunder en artikel i Århus Stiftstidende. I det følgende redegøres for og gives en status på IT-området, ligesom der redegøres for initiativer, der efter direktionssekretariatets og IT-afdelingens opfattelse bør iværksættes for at sikre en stabil drift på området. Redegørelsen er udarbejdet af direktionssekretariatet i samarbejde med IT-afdelingen, og på grundlag af en teknisk rapport udarbejdet af IT-afdelingen. Redegørelsen er opbygget således, at der gives en redegørelse/status på hvert enkelt område med en angivelse af, hvilke foranstaltninger, der eventuelt bør iværksættes på området. Der vises endvidere i afsnit 9 en skematisk oversigt over de initiativer/tiltag der bør iværksættes, og det foreslås, at der foretages kvartalsvis opfølgning på handlingsplanen. 1

4 2. IT-infrastruktur. Sammenlægningsudvalget godkendte i møde den 26. januar 2006 et forslag fra IT-fokusgruppen om IT-infrastrukturen i Norddjurs Kommune. Infrastrukturen omfatter i denne forbindelse: Datakommunikation internt og eksternt Netværk Servere og serverprogrammel (serverarkitektur, styresystemer, mailservere, databaseservere, backupservere, filservere, terminalservere, distributions- og administrationsprogrammel) Brugerarbejdspladser (tynde/tykke klienter) Kontorprogrammel herunder e-post og kalender, kontorpakker, blanketsystem og lovsystem Telefoniområdet (omstillingscentre, kabling og telefonapparater). Sammenlægningsudvalget godkendte videre, at Windows anvendes som styresystem med en Citrix overbygning at der anvendes VMWare for at reducere antallet af servere, og for at reducere driftsopgaverne, få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af lagerenheder, backupenheder, køleanlæg og nødstrømsanlæg samt en reduktion af elforbruget. Med udgangspunkt i sammenlægningsudvalgets godkendelser og med direktionens godkendelse indhentede IT-fokusgruppen tilbud fra tre leverandører på at udføre opgaven med etablering af ITinfrastrukturen i Norddjurs Kommune. Alle tre firmaer var efter fokusgruppens vurdering i stand til at gennemføre opgaven, og valget faldt på KMD. Opgaven med at etablere infrastrukturen blev gennemført i sommeren 2006, og var afsluttet ca. 1. oktober 2006, hvorefter systemet skulle virke fra og med den 1. januar 2007, og bl.a. for at sikre dette blev der efteråret 2006 foretaget udskiftning af samtlige netværkskabler på rådhuset i Allingåbro, og opsat nye switche i Allingåbro og Glesborg Status infrastruktur. Efter en nogenlunde fejlfri start konstateredes der i foråret 2007 tiltagende problemer på infrastukturområdet således f.eks.: hastighedsproblemer frysning opstartsproblemer virus på servere m.m. 2

5 Der blev foretaget en lang række undersøgelser for at lokalisere årsagerne til disse problemer, og bl.a. blev det konstateret, at det fysiske netværk på rådhuset i Grenaa gav en række problemer, hvorfor dette blev gennemgået og rettet for fejl at der i forbindelse af opsætning af infrastruktursystemet var en række uhensigtsmæssigheder, der blev rettet bl.a. ved ekstern assistance (ikke leverandøren). at det var nødvendigt at udarbejde en ny IP-plan, og den nye IP-plan blev implementeret i juni 2007, hvilket har været medvirkende til, at en del uhensigtsmæssigheder blev elimineret. De nævnte problemer medførte store driftsforstyrelser, der virkede meget forskelligt hos brugerne, således var nogle brugere ude af systemet, medens andre brugere kunne anvende systemet. Ifølge opgørelser foretaget af IT-afdelingen har det samlede system været nede i sammenlagt ca. 2½ dag med den konsekvens, at ingen brugere har kunnet anvende systemet. Herudover har enkelte brugere af forskellige årsager været ude af systemet i perioder. De mange tiltag der blev foretaget i forbindelse med problemer omkring infrastrukturen, har bevirket, at infrastrukturen nu virker tilfredsstillende Netværk Trådløst netværk. Som nævnt i afsnit 2.1. blev netværket opgraderet, således at dette nu er gældende for hele kommunen. Af en række forskellige grunde blev det besluttet, at bevare Rougsø Kommunes trådløse netværk, således at signalerne til en række institutioner og personer i den gamle Rougsø Kommune modtages via det trådløse netværk. Det var IT-fokusgruppens opfattelse, at denne ordning skulle være af midlertidig karakter bl.a. af disse grunde: svarer ikke til den øvrige del af infrastrukturen ved nedbrud m.v. skal der anvendes særlige teknikere konflikter med frekvenser anvendt af Rougsøs Net Nørre Djurs Kommune. Alle institutioner i den tidligere Nørre Djurs Kommune er opkoblet via Cisco VPN Consentratoren, og dermed almindelige TDC ADSL linier. 3

6 Handlinger/tiltag. De institutioner og personer, der er opkoblet på Rougsø Kommunes trådløse netværk, skal have etableret en anden forbindelse f.eks. ADSL opkoblinger. Der er tale om 14institutioner og 2 personer (kommunalbestyrelsesmedlemmer). Opkobling til ADSL KIK vil medføre en etableringsudgift på ca kr., og en årlig driftsudgift på ca kr. For så vidt angår institutionerne i den tidligere Nørre Djurs Kommune udskiftes de nuværende ADSL linier til ADSL KIK linier, hvilket vil medføre en etableringsudgift på ca kr., og en årlig driftsudgiftsforøgelse for institutionerne under ét på ca kr Forbindelseslinie Grenaa-Glesborg-Allingåbro. I den af sammenlægningsudvalget godkendte infrastrukturplan på IT-området indgik, at forbindelse mellem rådhuset i Grenaa og administrationsbygningerne i Allingåbro og Glesborg skulle etableres ved, at kommunen lejer sig ind på den fiberkabelforbindelse det tidligere Århus Amt etablerede for at forbinde amtets sygehuse, og som KMD har lejet sig ind på. Norddjurs Kommune har på grundlag heraf lejet sig ind på fiberforbindelse hos KMD. Der har været en række problemer med denne forbindelse, og der har været tvivl om, hvorvidt KMD leverede den aftalte plads på forbindelsen. Problemerne har navnlig vedrørt hastigheden i GIS-systemet. Der er bl.a. i samarbejde med KMD foretaget en række undersøgelser, og foretaget en række tiltag for at optimere hastigheden. Efter det oplyste, har disse tiltag nu bevirket, at hastigheden i GIS-systemet er forbedret, og der arbejdes stadig med problemet. 4

7 3. PC-ere/tynde klienter PC-ere. IT-fokusgruppen drøftede en del, hvorvidt brugerne skulle anvende PC-er eller tynde klienter, og flertallet i fokusgruppen var af den opfattelse, at i forbindelse med udskiftning af pc-ere og nyetablering af arbejdspladser skulle der kun anskaffes tynde klienter bl.a. med følgende begrundelse: hurtigere opstart og simplere at koble op til Citrix/PowerFuse lille computer uden blæser (støjfri) data sikret ved tyveri, da alle data gemmes centralt ringe mulighed for virusangreb billig i anskaffelse og drift minimering af strømforbrug nemmere at håndtere og supportere ingen mulighed for installation af programmer Det var således fokusgruppens indstilling, at kun nogle få brugere skulle anvende en pc-er, og at disse få brugere skulle udpeges af de enkelte afdelingsledere efter en konkret behovsvurdering. Fokusgruppens indstilling blev oprindeligt godkendt af Den Administrative Styregruppe, men beslutningen blev udvandet ved løbende konkrete enkeltbeslutninger i direktionen. Som anført i afsnit 3. anvender mange brugere i såvel administrationen som på institutionerne pcere af forskellige mærker og årgange. På nogle af maskinerne er ikke installeret anti-virusprogram, hvilket bl.a. medførte virusangreb, der betød, at det interne netværk på en række institutioner i den gamle Grenaa Kommune gik ned. Dette har medført, at IT-afdelingen har gennemgået alle pc-ere på institutioner i den tidligere Grenaa kommune, og renset disse for virus, ligesom der er installeret anti-virusprogrammer på maskinerne. I en del tilfælde er maskinerne udskiftet med tynde klienter eller ændret til at fungere som tynd klient. Det er ved gennemgangen konstateret, at der på mange maskiner findes programmer, der ligeledes findes på Citrix-serverne eller hvor, der på Cirix-serverne findes programmer, der kan løse de tilsvarende opgaver. Der er tale om ganske mange programmer, for hvilke der betales licens. Programmer installeret på en pc medfører længere opstartstid jf. punkt 5.1. sidste afsnit. Bærbare computere sidestilles i denne forbindelse med pc-ere. Bærbare computere bør kun anvendes og anskaffet til brug for medarbejdere, der arbejder i marken USB-nøgler. USB-nøgler er et arbejdsredskab som vil være nødvendigt at anvende i en række situationer. Det er vigtigt at understrege, 5

8 at USB-nøgler skal anskaffes af IT-afdelingen og rekvireres herfra af sikkerhedsmæssige grunde at USB-nøgler skal renses for virus af IT-afdelingen at den pc USB-nøglen skal anvendes på, skal være renset for virus af IT-afdelingen, og der skal være installeret antivirus program på maskinen at USB-nøgler ikke må anvendes som en slags distancearbejdsplads, hvilket vil sige, at en medarbejder ikke på en nøgle må tage data m.v. med hjem med henblik på at arbejde på egen pc-er Handlinger/tiltag. Det er direktionssekretariatets og IT-afdelingens opfattelse, at der skal foretages følgende tiltag: 1. at hver afdelingschef udarbejder en liste over de medarbejdere, der måske har behov for en pc-ere (tyk klient). Der skal for hver person udarbejdes en beskrivelse over de arbejdsfunktioner, som den pågældende udfører, og som ikke kan løses ved anvendelse af Citrix 2. at IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og den pågældende afdelingschef/medarbejder foretager en vurdering af, om opgaverne kan løses i Citrix-systemet, og ved anvendelse af en tynd klient 3. at alle godkendte tykke klienter gennemgås af IT-afdelingen med henblik på opdatering af styresystem og antivirusprogrammer 4. at pc-ere hos medarbejdere, der ikke er godkendt efter nr. 1 og 2 udskiftes (hvis udslidte) eller ændres til tynde klienter 5. at anskaffelse af bærbare computere nøje overvejes. 6

9 4. Printere. IT-afdelingen har konstateret, at der rundt omkring findes mange lokale printere, som direkte er tilsluttet en pc i stedet for tilsluttet via netværket. Dette er uhensigtsmæssigt bl.a. af den grund, at de er vanskelige at supportere Handlinger/tiltag. Der foreslås følgende handlinger: alle nyindkøbte printere tilsluttet via netværket alle nyindkøbte printere skal leveres med signerede drivere til Windows Server 2003 eksisterende lokale printere skal løbende udskiftes eller tilsluttes netværket via en printerserver boks. 7

10 5. Programmer Generelt. Udgangspunktet er, at alle programmer skal være placeret på serverne og tilgås vis Citrix-systemet. Kan det pågældende program ikke anvendes i Citrix-systemet eller findes der ikke et tilsvarende program, kan programmet lægges på en pc-er (tyk klient) jf. foran under afsnit 3.2. Bl.a. i forbindelse med gennemgangen af pc-ere som følge af virusangreb jf. afsnit 3.1. er det konstateret, at der på mange pc-ere findes programmer, som enten ikke anvendes i det kommunale system eller hvor et andet program, der findes i Citrix-systemet lige så godt kunne anvendes. Det er endvidere konstateret, at der i et vist omfang anskaffes programmer, som IT-afdelingen ikke har været inddraget i, hvilket er uhensigtsmæssigt, og i øvrigt i strid med den vedtagne politik. Det skal i øvrigt anføres, at programmer installeret på en pc medfører længere opstartstid, hvilket vil sige, at jo flere programmer, der ligger på en pc, jo længere vil opstartstiden være Handlinger/tiltag. Der foreslås følgende handlinger: i forbindelse med it-afdelingens gennemgang af pc-ere i forbindelse med virustest o registreres de programmer, der er installeret på pc-en, o hvorefter IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og de respektive afdelingschefer og medarbejdere undersøger, om der i Citrix-systemet er programmer, der kan anvendes til den pågældende opgave, o og hvis dette er tilfældet fjernes programmet fra pc-en og eventuelle licensaftaler opsiges det indskærpes, o at ved ønske om køb af programmer eller systemer, skal IT-afdelingen kontaktes for at sikre, o at der ikke er programmer i Citrix-systemet, der kan anvendes til opgaven o at leverandøren af programmet kan opfylde kommunens kravspefikation til programmer o at såfremt, det besluttes at anskaffe programmet eller systemet, indgår IT-afdelingen aftale med leverandøren, underskriver og opbevarer denne Adobe Acrobat 8.0 professional anskaffes og installeres på en server, hvortil der gives adgang for medarbejdere, der er specielt godkendt dertil Særlige fagprogrammer. Der anvendes i nogle tilfælde særlige fagprogrammer som f.eks. Zealand Care og Tabulex, og det er i den forbindelse vigtigt at iagttage følgende: IT-afdelingens opgaver i forbindelse med disse fagprogrammer er alene at sikre, at serverne hvorfra programmerne afvikles funktionerer, medens problemer med programmet må løses af brugerne i samarbejde med leverandøren af programmet. 8

11 Det er vigtigt, at IT-afdelingen deltager i forhandlinger med leverandøren af sådanne programmer i forbindelse med eventuel anskaffelse af et program for at sikre, at programmet opfylder de forudsætninger som Norddjurs Kommunen stiller til et program, der skal indlægges på kommunens servere Særlige programmer fra gamle kommuner. IT-afdelingen drifter nogle systemer fra de gamle kommuner, der ikke er valgt som system i Norddjurs Kommune. Der er primært tale om følgende systemer: FICS, der er et ESDH-program anvendt af Rougsø Kommune Concorde og Navision, der er pc-programmer anvendt af Rougsø Kommune til brug for bogføringsopgaven for Djursland for Fuld Damp og Naturcenter Randers Fjord. WinPPR, der er et slags ESDH-system, der blev anvendt på PPR-området af de tidligere kommuner. Af de nævnte systemer volder det en række problemer at sikre funktionaliteten for så vidt angår FICS. Det er problematisk at køre dette system fra IT-platformen. I FICS databasen ligger en lang række dokumenter fra Rougsø Kommune, som navnlig vedrørende socialområdet stadig er aktuelle forstået på den måde, at de skal indgå i ikke afsluttede sager eller nye sager for personer, hvor der tidligere har været en tilsvarende sag. Det er derfor nødvendigt, at der sikres adgang til disse data. Det har været et ønske fra socialområdet, at alle medarbejdere kunne få adgang til systemet Handlinger/tiltag. FICS. Som det fremgår foran under afsnit 5.3. har det været meget vanskeligt at få dette system til at fungere optimalt fra IT-platformen. De data, der ligger i programmet, skal henføres til et arkiv, hvorfra dataene kan hentes. Det foreslås, at der oprettes en server, hvor dataene arkiveres et antal brugere får adgang til serveren den sag, hvorpå dokumenterne ligger kopieres, og indlægges i en sag i Acadre. På den måde vil sagerne efterhånden blive fjernet fra FICS-arkivet. 9

12 Concorde og Navision. Det undersøges, om disse programmer kan indsættes i Citrix-systemet, og det undersøges i samarbejde med Økonomiafdelingen, om bogføringsopgaven for Djursland for Fuld Damp og Naturcenter Randers Fjord kan samles på et af programmerne. WinPPR. I fokusgruppen på IT-områdets indstilling om programanvendelse i Norddjurs Kommune indgik det pågældende program ikke som et permanent program, og dette skulle i Norddjurs Kommune kun anvendes i en kortere periode. Der er reelt tale om, en form for et ESDH-system, og da kommunen kun skal anvendes et ESDHsystem nemlig Acadre, bør WinPPR snarest nedlægges og dataene overføres til Acadre Outlook. I forbindelse med beslutningen om at anvende Outlook som post- og kalendersystem, blev det besluttet, at brugerne maksimalt skal kunne opbevare 150 mb date i Outlook. Begrundelsen herfor er bl.a., at denne størrelse er gratis, og at Outlook ikke er et arkiveringssystem. Der har til IT-afdelingen været en række henvendelser vedrørende kapaciteten for opbevarelse af data, idet det anføres fra flere sider, at ikke alle modtagne mails vedrører sager, der oprettes i Acadre Handlinger/tiltag. Det foreslås, at grænsen for postkassernes størrelse på 150 mb. bevares, dog bevares kapaciteten for direktionens medlemmer jf. tidligere beslutning at IT-afdelingen arkiverer alle breve og aftaler, som er ældre end en nærmere fastsat grænse, i pst-filer. Herefter vil brugerne kunne få adgang til disse filer. Denne løsning er gratis. Den anførte grænse fastsættes efter en nærmere vurdering. 10

13 6. Datakapacitet. Ved etableringen af terminalserver platformen blev der foretaget en række beregninger over mængden af data, der skal gemmes på platformen. Kapaciteten blev beregnet til 3,1 TB. Det indgik i denne forbindelse, at adgangen til gamle data skulle foregå udenfor driftsmiljøet. I løbet af sommeren blev det konstateret, at kapaciteten på platformen ikke var tilstrækkelig til de gemte data, hvorfor kapaciteten blev udvidet til ca. 10 Tb. Såfremt mængden af data, der gemmes på platformen fortsætter med at stige, skal der ske yderligere udvidelse af kapaciteten, og det skønnes, at udgifterne hertil vil udgøre ca. 1,5 mill. kr. Det er IT-afdelingen opfattelse, at der gemmes alt for mange data på G- og H drevene, og at der i mange tilfælde er tale om, at dataene opbevares flere steder f.eks. på et af de nævnte drev og i en Acadre-sag. Det er videre opfattelsen, at mange brugere har overført alle data fra de gamle kommuner (M-drevet) til G-drevet Handlinger/tiltag. Der foretages følgende: brugerne anmodes om at foretage en oprydning på H- og G-drevene samt i Outlook jf. afsnit , og fremover sikre, at de samme dokumenter ikke gemmes flere steder IT-afdelingen bemyndiges til efter en nærmere vurdering at fastsætte en øvre grænse for, hvor meget der kan gemmes på de enkeltes H-drev direktionssekretariatet foretager en oprydning på F-drevet, og adgangen til at gemme på dette drev begrænses til direktionssekretariatet og IT-afdelingen. Herved sikres, at dette drev kun anvendes til formålet, der navnlig var at gemme skabeloner, der anvendes af hele administrationsområdet. 11

14 7. IT-afdelingens funktion. IT-afdelingen er et serviceorgan, der skal servicere alle områder i kommunen på IT- og telefoniområdet. Der har været fremsat en del kritik af IT-afdelingen på dette område berettiget, mindre berettiget og ikke berettiget. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at IT-afdelingen skal drage omsorg for, at sikker drift etableres d.v.s. at systemerne virker optimalt, medens det ikke er IT-afdelingens opgave at vejlede brugerne i betjening af programmer f.eks. udarbejdelse af formler m.v. i regneark o.l. Det blev fra starten besluttet, at henvendelse til IT-afdelingen skulle ske via et Helpdesk system, der beskrives nærmere nedenfor i afsnit Helpdesk. Som nævnt blev det besluttet, at henvendelser til IT-afdelingen skal ske via Helpdesk, der altid overvåges af medarbejdere i afdelingen. Henvendelserne prioriteres af IT-afdelingens medarbejdere ud fra henvendelsens karakter. I perioden fra den 1. januar 2007 til den 18. oktober 2007 har der været i alt registrerede henvendelse i Helpdesk. Herudover kommer henvendelser, der er foretaget direkte til afdelingens medarbejdere. Det fremgår, at henvendelser svarende til 22 procent blev løst inden for en time, og at henvendelser blev løst inden for en arbejdsdag. De resterende 31 procent svarende til henvendelser har det således taget mere end en arbejdsdag at løse. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opdele henvendelserne på arter, men en ikke uvæsentlig del af henvendelserne vedrører glemte adgangskoder, og spørgsmål om betjening af programmer Handling/tiltag. Det foreslås, at henvendelser primært sker til Helpdesk at der udarbejdes aftaler mellem IT-afdelingen og aftaleenhederne, hvori beskrives hvilke opgaver IT-afdelingen varetager for netop denne aftaleenhed. Der udarbejdes en basisaftale, og der kan oprettes uddybende aftaler med de enkelte aftaleenheder, såfremt dette findes nødvendigt. I aftalerne indgår, at der skal afvikles jævnlige informationsmøder mellem aftaleenheden og IT-afdelingen, og det kan i den forbindelse aftales, at ned nedsættes brugergrupper. 12

15 at Helpdesk funktionen ændres, således at det bliver muligt at udtrække mere specificeret statistik 7.2. Information til brugerne. Det er en del af afdelingens opgaver som serviceorgan- at informere brugerne om planlagte ændringer, planlagte systemnedbrud m.v. forventet varighed o.l. -, og det må konstateres, at denne opgave ikke er løst optimal Handlinger/tiltag. IT-afdelingen vil bestræbe sig på at informere brugerne om 7.3. Superbrugerorganisation. o planlagt nedlukning af hele systemet eller dele af systemet, og så vidt muligt varigheden heraf o andre uregelmæssigheder i forbindelse med systemerne o opgradering af systemer/programmer m.v. Som der fremgår af afsnit 7 og 7.1. modtager IT-afdelingen en række henvendelse vedrørende betjening og anvendelse af diverse programmer f.eks. programmerne i kontorpakken (tekstbehandling, regneark, præsentation m.v.), som belaster afdelingens medarbejdere, og som medarbejderne i mange tilfælde ikke har viden til at kunne løse. Vejledningsopgaver m.v. vedrørende disse programmer bør foretages af superbrugere. Der er ikke i kommunen oprettet en egentlig superbrugerorganisation. Direktionssekretariatet har i nogen tid overvejet mulighederne for uddannelse af medarbejderne i programmerne i bl.a. kontorpakken, og har i den forbindelse haft drøftelser med flere leverandører af undervisningsprogrammer m.v Handling /tiltag. Det foreslås, at direktionssekretariatet tager initiativ til oprettelse af en superbrugerorganisation, og udarbejder forslag til hvilke programområder, der skal medtages, og hvordan organisationen skal sammensættes. at direktionssekretariatet fortsætter arbejdet med undersøgelse af uddannelsesmulighederne, og fremkommer med forslag til behandling i direktionen og MED-organisationen. 13

16 7.4. Kursuslokale. IT-afdelingens medarbejdere anvender en del tid på at sætte udstyr op i forbindelse med kursus m.v. i rådssalen. Dette er uhensigtsmæssigt, og det er derfor besluttet at inddrage et af mødelokalerne på Torvet til undervisningslokale med faste installerede Pc-ere (15 stk.) Der mangler i øjeblikket IT-forbindelse til mødelokalerne på Torvet, og det er hensigten, at lokalerne tilkobles en fiber, der løber forbi bygningen. Udgifterne til etablering af kursuslokale på Torvet beløber sig til kr., som der i øjeblikket søges finansiering af Rådighedssystem. IT-afdelingen er bemandet i den normale arbejdstid, der gælder for administrationens medarbejdere. Der er således ingen service fra afdelingen uden for den normale arbejdstid, hvilket, ved nedbrug m.v., kan have betydning for medarbejdere, der arbejder uden for den normale arbejdstid. Det har endvidere den konsekvens, at ved planlagte udskiftninger m.v., der medfører, at nettet lukkes ned, foregår dette inden for den normale arbejdstid, hvilket, hvis der er tale om nedlukning af længere varighed, ikke er hensigtsmæssigt. Der må foretages en vurdering af, om der skal oprettes et system, hvor medarbejderne i ITafdelingen står til rådighed, og kan indkaldes ved nedbrud e.l., ligesom det må fastsættes retningslinier for, hvornår medarbejderne kan beordres til at arbejde uden for normal arbejdstid, når der skal ske nedbrud af længere varighed Handlinger/tiltag. Det foreslås, at IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og HR-afdelingen foretager en vurdering af mulighederne for et rådighedssystem m.v., og udarbejder forslag herom Indkøb maskiner og programmer m.v. Ved alle former for indkøb på IT-området skal IT-afdelingen involveres som anført flere andre steder i redegørelsen, og der skal i alle tilfælde foretages en vurdering af såvel anskaffelsesudgifterne som de efterfølgende driftsudgifter. Såvel udgifterne til anskaffelse som drift skal afholdes af bestilleren. 14

17 8. Distancearbejdspladser. Retningslinier for distancearbejdspladser blev vedtaget af direktionen i møde den 6. december 2006, og af retningsliniernes afsnit 3 fremgår, at distancearbejdspladser tilbydes: direktører afdelingschefer teamledere og øvrige medarbejdere, når der foretages indstilling af en direktør eller afdelingschef på grundlag af en vurdering af den pågældende medarbejders arbejdsopgaver m.v. Der er oprettet langt flere distancearbejdspladser end forventet ved udarbejdelsen af retningslinierne for distancearbejdspladser. Der stilles fra en del brugere af distancearbejdspladser forventninger om en service fra ITafdelingens medarbejdere, der rækker ud over det, der var forudsat ved retningsliniernes udarbejdelse. IT-afdelingen yder følgende service/support i forbindelse med distancearbejdspladser: IT-afdelingen sikrer, at der udleveres token og vedligeholdelse af denne IT-afdelingen sørger for at give fornøden vejledning i anvendelse af token IT-afdelingen sikrer, at forbindelse til kommunens systemer virker IT-afdelingen yder ikke service/support i forbindelse med private systemer installeret på pc-en f.eks. netbanksystemer, trådløst udstyr i private hjem o.l. 15

18 9. Handlingsoversigt. I skemaet nedenfor er beskrevet de handlinger, der er foreslået i de afsnit 2-8 foran. Handlingsoversigt IT-området. Afsnit Handling Tidspunkt Økonomi Etablering Drift Nedlæggelse af trådløst netværk Rougsø Ændring af ADSL linier til ADSL KIK Nørre Djurs Udskiftning af pc-ere med tynde klienter Udarbejdelse af liste over medarbejdere med pc Vurdering af arbejdsopgaver og Citrix Gennemgang af godkendte pc-ere for virus m.v Nyindkøbte printere tilsluttes netværket Løbende 4.1. Lokale printere tilsluttes netværket Registrering og gennemgang af programmer på pc Adobe Acrobat 8.0 professional installeres December Oprettelse af server til FICS data December Undersøgelse om Concorde og Navision contra Citrix December WinPPR nedlægges og indgå i Acadre December Arkivering af breve m.v. Outlook pst.filer Brugerne anmodes om at rydde op på G- og H-drev Brugerne foretager oprydning i Outlook IT-afdelingen fastsætter øvre grænse for H-drev Direktionssekretariatet foretager oprydning F-drev Udarbejdelse af aftaler med aftaleenheder og IT-afd Helpdesk funktionen ændres statistikmæssigt Direktionssekretariatet udarbejder forslag til superbrugerorganisation Direktionssekretariatet undersøger uddannelsesmuligheder Kursuslokale på Torvet etableres December IT-afdelingen m.fl. Vurderer rådighedssystem Det bemærkes, at der kan forekomme udgifter for de enkelte aftaleenheder, men dette vurderes til at være af mindre omfang. Beløbet på kr, under til drift forudsættes afholdt af institutionerne. For så vidt angår etableringsudgifterne vedrørende nedlæggelse af trådløst netværk i den gamle Rougsø Kommune og ændring af ADSL linier i den gamle Nørre Djurs Kommune forventes disse at kunne finansieres over den afsatte IT-pulje på anlægsområdet på 1,6 mill. kr. Direktionssekretariatet, den 18. november Ove Nielsen Sekretariatschef 16

19 17

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Retningslinier distancearbejdspladser

Retningslinier distancearbejdspladser Retningslinier distancearbejdspladser 0 1. Indledning...1 2. Definition....1 3. Hvem kan få en distancearbejdsplads...1 4. Distancearbejdspladsen...2 6. Kompensation til medarbejderen...4 7. Overgangsordninger...4

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 7. august 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:40 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 18. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Sammenfning og konklusion.... 1 3. Infrastruktur.... 3 4. Konvertering KMD-systemer.... 7 5. Fokusgrupper....

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 21. februar 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.20

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 21. februar 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.20 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 21. februar 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Direktionen Vicekommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (næstformand) Børne- og

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio...3 Opsætningsguiden... 5 Vejledninger til Trio... 9 Installation af Trios databaseserver

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Norddjurs Kommune. Forslag til Fysiske rammer administrationen Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune. Forslag til Fysiske rammer administrationen Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Forslag til Fysiske rammer administrionen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Arbejdsgruppens vurderinger og overvejelser.............................. 2 3.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE?

RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? GUIDE TIL SIKKER IT RETNINGSLINJER FOR BRUGERE I NORDDJURS KOMMUNE? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-brugere Samtlige medarbejdere som anvender en IT-arbejdsplads i Dragør Kommune, skal kende

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud.

Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud. Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud. Det har været et ønske fra Hjemmeplejen, om at kunne lave kørelister, gemt som et dokument på vores servere og på eksterne

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD ver. 10 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vagtfunktionen i Sundheds IT. Serviceaftale mellem Sygehusene i Ringkjøbing Amt og Vagtfunktionen i Sundheds IT.

Vagtfunktionen i Sundheds IT. Serviceaftale mellem Sygehusene i Ringkjøbing Amt og Vagtfunktionen i Sundheds IT. Serviceaftale mellem Sygehusene i Ringkjøbing Amt og Vagtfunktionen i Sundheds IT. Aftalen er gældende fra 1. juni 2005, og aftalen evalueres 1. december 2005. Vagtfunktionen er aktiv fra: Mandag til fredag

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Denne vejledning beskriver hvordan, du bruger dit printkort ved udskrivning/kopiering og Scan på Follow Me printere i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere