Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området"

Transkript

1 Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning IT-infrastruktur Status infrastruktur Netværk Nørre Djurs Kommune Handlinger/tiltag Forbindelseslinie Grenaa-Glesborg-Allingåbro PC-ere/tynde klienter PC-ere USB-nøgler Handlinger/tiltag Printere Handlinger/tiltag Programmer Generelt Handlinger/tiltag Særlige fagprogrammer Særlige programmer fra gamle kommuner Handlinger/tiltag Outlook Handlinger/tiltag Datakapacitet IT-afdelingens funktion Helpdesk Handling/tiltag Information til brugerne Handlinger/tiltag Superbrugerorganisation Handling /tiltag Kursuslokale Rådighedssystem Handlinger/tiltag Indkøb maskiner og programmer m.v Distancearbejdspladser Handlingsoversigt... 16

3 1. Indledning. Nærværende redegørelse er udarbejdet på foranledning af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt på grund af gentagne klager over IT-systemet herunder en artikel i Århus Stiftstidende. I det følgende redegøres for og gives en status på IT-området, ligesom der redegøres for initiativer, der efter direktionssekretariatets og IT-afdelingens opfattelse bør iværksættes for at sikre en stabil drift på området. Redegørelsen er udarbejdet af direktionssekretariatet i samarbejde med IT-afdelingen, og på grundlag af en teknisk rapport udarbejdet af IT-afdelingen. Redegørelsen er opbygget således, at der gives en redegørelse/status på hvert enkelt område med en angivelse af, hvilke foranstaltninger, der eventuelt bør iværksættes på området. Der vises endvidere i afsnit 9 en skematisk oversigt over de initiativer/tiltag der bør iværksættes, og det foreslås, at der foretages kvartalsvis opfølgning på handlingsplanen. 1

4 2. IT-infrastruktur. Sammenlægningsudvalget godkendte i møde den 26. januar 2006 et forslag fra IT-fokusgruppen om IT-infrastrukturen i Norddjurs Kommune. Infrastrukturen omfatter i denne forbindelse: Datakommunikation internt og eksternt Netværk Servere og serverprogrammel (serverarkitektur, styresystemer, mailservere, databaseservere, backupservere, filservere, terminalservere, distributions- og administrationsprogrammel) Brugerarbejdspladser (tynde/tykke klienter) Kontorprogrammel herunder e-post og kalender, kontorpakker, blanketsystem og lovsystem Telefoniområdet (omstillingscentre, kabling og telefonapparater). Sammenlægningsudvalget godkendte videre, at Windows anvendes som styresystem med en Citrix overbygning at der anvendes VMWare for at reducere antallet af servere, og for at reducere driftsopgaverne, få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af lagerenheder, backupenheder, køleanlæg og nødstrømsanlæg samt en reduktion af elforbruget. Med udgangspunkt i sammenlægningsudvalgets godkendelser og med direktionens godkendelse indhentede IT-fokusgruppen tilbud fra tre leverandører på at udføre opgaven med etablering af ITinfrastrukturen i Norddjurs Kommune. Alle tre firmaer var efter fokusgruppens vurdering i stand til at gennemføre opgaven, og valget faldt på KMD. Opgaven med at etablere infrastrukturen blev gennemført i sommeren 2006, og var afsluttet ca. 1. oktober 2006, hvorefter systemet skulle virke fra og med den 1. januar 2007, og bl.a. for at sikre dette blev der efteråret 2006 foretaget udskiftning af samtlige netværkskabler på rådhuset i Allingåbro, og opsat nye switche i Allingåbro og Glesborg Status infrastruktur. Efter en nogenlunde fejlfri start konstateredes der i foråret 2007 tiltagende problemer på infrastukturområdet således f.eks.: hastighedsproblemer frysning opstartsproblemer virus på servere m.m. 2

5 Der blev foretaget en lang række undersøgelser for at lokalisere årsagerne til disse problemer, og bl.a. blev det konstateret, at det fysiske netværk på rådhuset i Grenaa gav en række problemer, hvorfor dette blev gennemgået og rettet for fejl at der i forbindelse af opsætning af infrastruktursystemet var en række uhensigtsmæssigheder, der blev rettet bl.a. ved ekstern assistance (ikke leverandøren). at det var nødvendigt at udarbejde en ny IP-plan, og den nye IP-plan blev implementeret i juni 2007, hvilket har været medvirkende til, at en del uhensigtsmæssigheder blev elimineret. De nævnte problemer medførte store driftsforstyrelser, der virkede meget forskelligt hos brugerne, således var nogle brugere ude af systemet, medens andre brugere kunne anvende systemet. Ifølge opgørelser foretaget af IT-afdelingen har det samlede system været nede i sammenlagt ca. 2½ dag med den konsekvens, at ingen brugere har kunnet anvende systemet. Herudover har enkelte brugere af forskellige årsager været ude af systemet i perioder. De mange tiltag der blev foretaget i forbindelse med problemer omkring infrastrukturen, har bevirket, at infrastrukturen nu virker tilfredsstillende Netværk Trådløst netværk. Som nævnt i afsnit 2.1. blev netværket opgraderet, således at dette nu er gældende for hele kommunen. Af en række forskellige grunde blev det besluttet, at bevare Rougsø Kommunes trådløse netværk, således at signalerne til en række institutioner og personer i den gamle Rougsø Kommune modtages via det trådløse netværk. Det var IT-fokusgruppens opfattelse, at denne ordning skulle være af midlertidig karakter bl.a. af disse grunde: svarer ikke til den øvrige del af infrastrukturen ved nedbrud m.v. skal der anvendes særlige teknikere konflikter med frekvenser anvendt af Rougsøs Net Nørre Djurs Kommune. Alle institutioner i den tidligere Nørre Djurs Kommune er opkoblet via Cisco VPN Consentratoren, og dermed almindelige TDC ADSL linier. 3

6 Handlinger/tiltag. De institutioner og personer, der er opkoblet på Rougsø Kommunes trådløse netværk, skal have etableret en anden forbindelse f.eks. ADSL opkoblinger. Der er tale om 14institutioner og 2 personer (kommunalbestyrelsesmedlemmer). Opkobling til ADSL KIK vil medføre en etableringsudgift på ca kr., og en årlig driftsudgift på ca kr. For så vidt angår institutionerne i den tidligere Nørre Djurs Kommune udskiftes de nuværende ADSL linier til ADSL KIK linier, hvilket vil medføre en etableringsudgift på ca kr., og en årlig driftsudgiftsforøgelse for institutionerne under ét på ca kr Forbindelseslinie Grenaa-Glesborg-Allingåbro. I den af sammenlægningsudvalget godkendte infrastrukturplan på IT-området indgik, at forbindelse mellem rådhuset i Grenaa og administrationsbygningerne i Allingåbro og Glesborg skulle etableres ved, at kommunen lejer sig ind på den fiberkabelforbindelse det tidligere Århus Amt etablerede for at forbinde amtets sygehuse, og som KMD har lejet sig ind på. Norddjurs Kommune har på grundlag heraf lejet sig ind på fiberforbindelse hos KMD. Der har været en række problemer med denne forbindelse, og der har været tvivl om, hvorvidt KMD leverede den aftalte plads på forbindelsen. Problemerne har navnlig vedrørt hastigheden i GIS-systemet. Der er bl.a. i samarbejde med KMD foretaget en række undersøgelser, og foretaget en række tiltag for at optimere hastigheden. Efter det oplyste, har disse tiltag nu bevirket, at hastigheden i GIS-systemet er forbedret, og der arbejdes stadig med problemet. 4

7 3. PC-ere/tynde klienter PC-ere. IT-fokusgruppen drøftede en del, hvorvidt brugerne skulle anvende PC-er eller tynde klienter, og flertallet i fokusgruppen var af den opfattelse, at i forbindelse med udskiftning af pc-ere og nyetablering af arbejdspladser skulle der kun anskaffes tynde klienter bl.a. med følgende begrundelse: hurtigere opstart og simplere at koble op til Citrix/PowerFuse lille computer uden blæser (støjfri) data sikret ved tyveri, da alle data gemmes centralt ringe mulighed for virusangreb billig i anskaffelse og drift minimering af strømforbrug nemmere at håndtere og supportere ingen mulighed for installation af programmer Det var således fokusgruppens indstilling, at kun nogle få brugere skulle anvende en pc-er, og at disse få brugere skulle udpeges af de enkelte afdelingsledere efter en konkret behovsvurdering. Fokusgruppens indstilling blev oprindeligt godkendt af Den Administrative Styregruppe, men beslutningen blev udvandet ved løbende konkrete enkeltbeslutninger i direktionen. Som anført i afsnit 3. anvender mange brugere i såvel administrationen som på institutionerne pcere af forskellige mærker og årgange. På nogle af maskinerne er ikke installeret anti-virusprogram, hvilket bl.a. medførte virusangreb, der betød, at det interne netværk på en række institutioner i den gamle Grenaa Kommune gik ned. Dette har medført, at IT-afdelingen har gennemgået alle pc-ere på institutioner i den tidligere Grenaa kommune, og renset disse for virus, ligesom der er installeret anti-virusprogrammer på maskinerne. I en del tilfælde er maskinerne udskiftet med tynde klienter eller ændret til at fungere som tynd klient. Det er ved gennemgangen konstateret, at der på mange maskiner findes programmer, der ligeledes findes på Citrix-serverne eller hvor, der på Cirix-serverne findes programmer, der kan løse de tilsvarende opgaver. Der er tale om ganske mange programmer, for hvilke der betales licens. Programmer installeret på en pc medfører længere opstartstid jf. punkt 5.1. sidste afsnit. Bærbare computere sidestilles i denne forbindelse med pc-ere. Bærbare computere bør kun anvendes og anskaffet til brug for medarbejdere, der arbejder i marken USB-nøgler. USB-nøgler er et arbejdsredskab som vil være nødvendigt at anvende i en række situationer. Det er vigtigt at understrege, 5

8 at USB-nøgler skal anskaffes af IT-afdelingen og rekvireres herfra af sikkerhedsmæssige grunde at USB-nøgler skal renses for virus af IT-afdelingen at den pc USB-nøglen skal anvendes på, skal være renset for virus af IT-afdelingen, og der skal være installeret antivirus program på maskinen at USB-nøgler ikke må anvendes som en slags distancearbejdsplads, hvilket vil sige, at en medarbejder ikke på en nøgle må tage data m.v. med hjem med henblik på at arbejde på egen pc-er Handlinger/tiltag. Det er direktionssekretariatets og IT-afdelingens opfattelse, at der skal foretages følgende tiltag: 1. at hver afdelingschef udarbejder en liste over de medarbejdere, der måske har behov for en pc-ere (tyk klient). Der skal for hver person udarbejdes en beskrivelse over de arbejdsfunktioner, som den pågældende udfører, og som ikke kan løses ved anvendelse af Citrix 2. at IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og den pågældende afdelingschef/medarbejder foretager en vurdering af, om opgaverne kan løses i Citrix-systemet, og ved anvendelse af en tynd klient 3. at alle godkendte tykke klienter gennemgås af IT-afdelingen med henblik på opdatering af styresystem og antivirusprogrammer 4. at pc-ere hos medarbejdere, der ikke er godkendt efter nr. 1 og 2 udskiftes (hvis udslidte) eller ændres til tynde klienter 5. at anskaffelse af bærbare computere nøje overvejes. 6

9 4. Printere. IT-afdelingen har konstateret, at der rundt omkring findes mange lokale printere, som direkte er tilsluttet en pc i stedet for tilsluttet via netværket. Dette er uhensigtsmæssigt bl.a. af den grund, at de er vanskelige at supportere Handlinger/tiltag. Der foreslås følgende handlinger: alle nyindkøbte printere tilsluttet via netværket alle nyindkøbte printere skal leveres med signerede drivere til Windows Server 2003 eksisterende lokale printere skal løbende udskiftes eller tilsluttes netværket via en printerserver boks. 7

10 5. Programmer Generelt. Udgangspunktet er, at alle programmer skal være placeret på serverne og tilgås vis Citrix-systemet. Kan det pågældende program ikke anvendes i Citrix-systemet eller findes der ikke et tilsvarende program, kan programmet lægges på en pc-er (tyk klient) jf. foran under afsnit 3.2. Bl.a. i forbindelse med gennemgangen af pc-ere som følge af virusangreb jf. afsnit 3.1. er det konstateret, at der på mange pc-ere findes programmer, som enten ikke anvendes i det kommunale system eller hvor et andet program, der findes i Citrix-systemet lige så godt kunne anvendes. Det er endvidere konstateret, at der i et vist omfang anskaffes programmer, som IT-afdelingen ikke har været inddraget i, hvilket er uhensigtsmæssigt, og i øvrigt i strid med den vedtagne politik. Det skal i øvrigt anføres, at programmer installeret på en pc medfører længere opstartstid, hvilket vil sige, at jo flere programmer, der ligger på en pc, jo længere vil opstartstiden være Handlinger/tiltag. Der foreslås følgende handlinger: i forbindelse med it-afdelingens gennemgang af pc-ere i forbindelse med virustest o registreres de programmer, der er installeret på pc-en, o hvorefter IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og de respektive afdelingschefer og medarbejdere undersøger, om der i Citrix-systemet er programmer, der kan anvendes til den pågældende opgave, o og hvis dette er tilfældet fjernes programmet fra pc-en og eventuelle licensaftaler opsiges det indskærpes, o at ved ønske om køb af programmer eller systemer, skal IT-afdelingen kontaktes for at sikre, o at der ikke er programmer i Citrix-systemet, der kan anvendes til opgaven o at leverandøren af programmet kan opfylde kommunens kravspefikation til programmer o at såfremt, det besluttes at anskaffe programmet eller systemet, indgår IT-afdelingen aftale med leverandøren, underskriver og opbevarer denne Adobe Acrobat 8.0 professional anskaffes og installeres på en server, hvortil der gives adgang for medarbejdere, der er specielt godkendt dertil Særlige fagprogrammer. Der anvendes i nogle tilfælde særlige fagprogrammer som f.eks. Zealand Care og Tabulex, og det er i den forbindelse vigtigt at iagttage følgende: IT-afdelingens opgaver i forbindelse med disse fagprogrammer er alene at sikre, at serverne hvorfra programmerne afvikles funktionerer, medens problemer med programmet må løses af brugerne i samarbejde med leverandøren af programmet. 8

11 Det er vigtigt, at IT-afdelingen deltager i forhandlinger med leverandøren af sådanne programmer i forbindelse med eventuel anskaffelse af et program for at sikre, at programmet opfylder de forudsætninger som Norddjurs Kommunen stiller til et program, der skal indlægges på kommunens servere Særlige programmer fra gamle kommuner. IT-afdelingen drifter nogle systemer fra de gamle kommuner, der ikke er valgt som system i Norddjurs Kommune. Der er primært tale om følgende systemer: FICS, der er et ESDH-program anvendt af Rougsø Kommune Concorde og Navision, der er pc-programmer anvendt af Rougsø Kommune til brug for bogføringsopgaven for Djursland for Fuld Damp og Naturcenter Randers Fjord. WinPPR, der er et slags ESDH-system, der blev anvendt på PPR-området af de tidligere kommuner. Af de nævnte systemer volder det en række problemer at sikre funktionaliteten for så vidt angår FICS. Det er problematisk at køre dette system fra IT-platformen. I FICS databasen ligger en lang række dokumenter fra Rougsø Kommune, som navnlig vedrørende socialområdet stadig er aktuelle forstået på den måde, at de skal indgå i ikke afsluttede sager eller nye sager for personer, hvor der tidligere har været en tilsvarende sag. Det er derfor nødvendigt, at der sikres adgang til disse data. Det har været et ønske fra socialområdet, at alle medarbejdere kunne få adgang til systemet Handlinger/tiltag. FICS. Som det fremgår foran under afsnit 5.3. har det været meget vanskeligt at få dette system til at fungere optimalt fra IT-platformen. De data, der ligger i programmet, skal henføres til et arkiv, hvorfra dataene kan hentes. Det foreslås, at der oprettes en server, hvor dataene arkiveres et antal brugere får adgang til serveren den sag, hvorpå dokumenterne ligger kopieres, og indlægges i en sag i Acadre. På den måde vil sagerne efterhånden blive fjernet fra FICS-arkivet. 9

12 Concorde og Navision. Det undersøges, om disse programmer kan indsættes i Citrix-systemet, og det undersøges i samarbejde med Økonomiafdelingen, om bogføringsopgaven for Djursland for Fuld Damp og Naturcenter Randers Fjord kan samles på et af programmerne. WinPPR. I fokusgruppen på IT-områdets indstilling om programanvendelse i Norddjurs Kommune indgik det pågældende program ikke som et permanent program, og dette skulle i Norddjurs Kommune kun anvendes i en kortere periode. Der er reelt tale om, en form for et ESDH-system, og da kommunen kun skal anvendes et ESDHsystem nemlig Acadre, bør WinPPR snarest nedlægges og dataene overføres til Acadre Outlook. I forbindelse med beslutningen om at anvende Outlook som post- og kalendersystem, blev det besluttet, at brugerne maksimalt skal kunne opbevare 150 mb date i Outlook. Begrundelsen herfor er bl.a., at denne størrelse er gratis, og at Outlook ikke er et arkiveringssystem. Der har til IT-afdelingen været en række henvendelser vedrørende kapaciteten for opbevarelse af data, idet det anføres fra flere sider, at ikke alle modtagne mails vedrører sager, der oprettes i Acadre Handlinger/tiltag. Det foreslås, at grænsen for postkassernes størrelse på 150 mb. bevares, dog bevares kapaciteten for direktionens medlemmer jf. tidligere beslutning at IT-afdelingen arkiverer alle breve og aftaler, som er ældre end en nærmere fastsat grænse, i pst-filer. Herefter vil brugerne kunne få adgang til disse filer. Denne løsning er gratis. Den anførte grænse fastsættes efter en nærmere vurdering. 10

13 6. Datakapacitet. Ved etableringen af terminalserver platformen blev der foretaget en række beregninger over mængden af data, der skal gemmes på platformen. Kapaciteten blev beregnet til 3,1 TB. Det indgik i denne forbindelse, at adgangen til gamle data skulle foregå udenfor driftsmiljøet. I løbet af sommeren blev det konstateret, at kapaciteten på platformen ikke var tilstrækkelig til de gemte data, hvorfor kapaciteten blev udvidet til ca. 10 Tb. Såfremt mængden af data, der gemmes på platformen fortsætter med at stige, skal der ske yderligere udvidelse af kapaciteten, og det skønnes, at udgifterne hertil vil udgøre ca. 1,5 mill. kr. Det er IT-afdelingen opfattelse, at der gemmes alt for mange data på G- og H drevene, og at der i mange tilfælde er tale om, at dataene opbevares flere steder f.eks. på et af de nævnte drev og i en Acadre-sag. Det er videre opfattelsen, at mange brugere har overført alle data fra de gamle kommuner (M-drevet) til G-drevet Handlinger/tiltag. Der foretages følgende: brugerne anmodes om at foretage en oprydning på H- og G-drevene samt i Outlook jf. afsnit , og fremover sikre, at de samme dokumenter ikke gemmes flere steder IT-afdelingen bemyndiges til efter en nærmere vurdering at fastsætte en øvre grænse for, hvor meget der kan gemmes på de enkeltes H-drev direktionssekretariatet foretager en oprydning på F-drevet, og adgangen til at gemme på dette drev begrænses til direktionssekretariatet og IT-afdelingen. Herved sikres, at dette drev kun anvendes til formålet, der navnlig var at gemme skabeloner, der anvendes af hele administrationsområdet. 11

14 7. IT-afdelingens funktion. IT-afdelingen er et serviceorgan, der skal servicere alle områder i kommunen på IT- og telefoniområdet. Der har været fremsat en del kritik af IT-afdelingen på dette område berettiget, mindre berettiget og ikke berettiget. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at IT-afdelingen skal drage omsorg for, at sikker drift etableres d.v.s. at systemerne virker optimalt, medens det ikke er IT-afdelingens opgave at vejlede brugerne i betjening af programmer f.eks. udarbejdelse af formler m.v. i regneark o.l. Det blev fra starten besluttet, at henvendelse til IT-afdelingen skulle ske via et Helpdesk system, der beskrives nærmere nedenfor i afsnit Helpdesk. Som nævnt blev det besluttet, at henvendelser til IT-afdelingen skal ske via Helpdesk, der altid overvåges af medarbejdere i afdelingen. Henvendelserne prioriteres af IT-afdelingens medarbejdere ud fra henvendelsens karakter. I perioden fra den 1. januar 2007 til den 18. oktober 2007 har der været i alt registrerede henvendelse i Helpdesk. Herudover kommer henvendelser, der er foretaget direkte til afdelingens medarbejdere. Det fremgår, at henvendelser svarende til 22 procent blev løst inden for en time, og at henvendelser blev løst inden for en arbejdsdag. De resterende 31 procent svarende til henvendelser har det således taget mere end en arbejdsdag at løse. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opdele henvendelserne på arter, men en ikke uvæsentlig del af henvendelserne vedrører glemte adgangskoder, og spørgsmål om betjening af programmer Handling/tiltag. Det foreslås, at henvendelser primært sker til Helpdesk at der udarbejdes aftaler mellem IT-afdelingen og aftaleenhederne, hvori beskrives hvilke opgaver IT-afdelingen varetager for netop denne aftaleenhed. Der udarbejdes en basisaftale, og der kan oprettes uddybende aftaler med de enkelte aftaleenheder, såfremt dette findes nødvendigt. I aftalerne indgår, at der skal afvikles jævnlige informationsmøder mellem aftaleenheden og IT-afdelingen, og det kan i den forbindelse aftales, at ned nedsættes brugergrupper. 12

15 at Helpdesk funktionen ændres, således at det bliver muligt at udtrække mere specificeret statistik 7.2. Information til brugerne. Det er en del af afdelingens opgaver som serviceorgan- at informere brugerne om planlagte ændringer, planlagte systemnedbrud m.v. forventet varighed o.l. -, og det må konstateres, at denne opgave ikke er løst optimal Handlinger/tiltag. IT-afdelingen vil bestræbe sig på at informere brugerne om 7.3. Superbrugerorganisation. o planlagt nedlukning af hele systemet eller dele af systemet, og så vidt muligt varigheden heraf o andre uregelmæssigheder i forbindelse med systemerne o opgradering af systemer/programmer m.v. Som der fremgår af afsnit 7 og 7.1. modtager IT-afdelingen en række henvendelse vedrørende betjening og anvendelse af diverse programmer f.eks. programmerne i kontorpakken (tekstbehandling, regneark, præsentation m.v.), som belaster afdelingens medarbejdere, og som medarbejderne i mange tilfælde ikke har viden til at kunne løse. Vejledningsopgaver m.v. vedrørende disse programmer bør foretages af superbrugere. Der er ikke i kommunen oprettet en egentlig superbrugerorganisation. Direktionssekretariatet har i nogen tid overvejet mulighederne for uddannelse af medarbejderne i programmerne i bl.a. kontorpakken, og har i den forbindelse haft drøftelser med flere leverandører af undervisningsprogrammer m.v Handling /tiltag. Det foreslås, at direktionssekretariatet tager initiativ til oprettelse af en superbrugerorganisation, og udarbejder forslag til hvilke programområder, der skal medtages, og hvordan organisationen skal sammensættes. at direktionssekretariatet fortsætter arbejdet med undersøgelse af uddannelsesmulighederne, og fremkommer med forslag til behandling i direktionen og MED-organisationen. 13

16 7.4. Kursuslokale. IT-afdelingens medarbejdere anvender en del tid på at sætte udstyr op i forbindelse med kursus m.v. i rådssalen. Dette er uhensigtsmæssigt, og det er derfor besluttet at inddrage et af mødelokalerne på Torvet til undervisningslokale med faste installerede Pc-ere (15 stk.) Der mangler i øjeblikket IT-forbindelse til mødelokalerne på Torvet, og det er hensigten, at lokalerne tilkobles en fiber, der løber forbi bygningen. Udgifterne til etablering af kursuslokale på Torvet beløber sig til kr., som der i øjeblikket søges finansiering af Rådighedssystem. IT-afdelingen er bemandet i den normale arbejdstid, der gælder for administrationens medarbejdere. Der er således ingen service fra afdelingen uden for den normale arbejdstid, hvilket, ved nedbrug m.v., kan have betydning for medarbejdere, der arbejder uden for den normale arbejdstid. Det har endvidere den konsekvens, at ved planlagte udskiftninger m.v., der medfører, at nettet lukkes ned, foregår dette inden for den normale arbejdstid, hvilket, hvis der er tale om nedlukning af længere varighed, ikke er hensigtsmæssigt. Der må foretages en vurdering af, om der skal oprettes et system, hvor medarbejderne i ITafdelingen står til rådighed, og kan indkaldes ved nedbrud e.l., ligesom det må fastsættes retningslinier for, hvornår medarbejderne kan beordres til at arbejde uden for normal arbejdstid, når der skal ske nedbrud af længere varighed Handlinger/tiltag. Det foreslås, at IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og HR-afdelingen foretager en vurdering af mulighederne for et rådighedssystem m.v., og udarbejder forslag herom Indkøb maskiner og programmer m.v. Ved alle former for indkøb på IT-området skal IT-afdelingen involveres som anført flere andre steder i redegørelsen, og der skal i alle tilfælde foretages en vurdering af såvel anskaffelsesudgifterne som de efterfølgende driftsudgifter. Såvel udgifterne til anskaffelse som drift skal afholdes af bestilleren. 14

17 8. Distancearbejdspladser. Retningslinier for distancearbejdspladser blev vedtaget af direktionen i møde den 6. december 2006, og af retningsliniernes afsnit 3 fremgår, at distancearbejdspladser tilbydes: direktører afdelingschefer teamledere og øvrige medarbejdere, når der foretages indstilling af en direktør eller afdelingschef på grundlag af en vurdering af den pågældende medarbejders arbejdsopgaver m.v. Der er oprettet langt flere distancearbejdspladser end forventet ved udarbejdelsen af retningslinierne for distancearbejdspladser. Der stilles fra en del brugere af distancearbejdspladser forventninger om en service fra ITafdelingens medarbejdere, der rækker ud over det, der var forudsat ved retningsliniernes udarbejdelse. IT-afdelingen yder følgende service/support i forbindelse med distancearbejdspladser: IT-afdelingen sikrer, at der udleveres token og vedligeholdelse af denne IT-afdelingen sørger for at give fornøden vejledning i anvendelse af token IT-afdelingen sikrer, at forbindelse til kommunens systemer virker IT-afdelingen yder ikke service/support i forbindelse med private systemer installeret på pc-en f.eks. netbanksystemer, trådløst udstyr i private hjem o.l. 15

18 9. Handlingsoversigt. I skemaet nedenfor er beskrevet de handlinger, der er foreslået i de afsnit 2-8 foran. Handlingsoversigt IT-området. Afsnit Handling Tidspunkt Økonomi Etablering Drift Nedlæggelse af trådløst netværk Rougsø Ændring af ADSL linier til ADSL KIK Nørre Djurs Udskiftning af pc-ere med tynde klienter Udarbejdelse af liste over medarbejdere med pc Vurdering af arbejdsopgaver og Citrix Gennemgang af godkendte pc-ere for virus m.v Nyindkøbte printere tilsluttes netværket Løbende 4.1. Lokale printere tilsluttes netværket Registrering og gennemgang af programmer på pc Adobe Acrobat 8.0 professional installeres December Oprettelse af server til FICS data December Undersøgelse om Concorde og Navision contra Citrix December WinPPR nedlægges og indgå i Acadre December Arkivering af breve m.v. Outlook pst.filer Brugerne anmodes om at rydde op på G- og H-drev Brugerne foretager oprydning i Outlook IT-afdelingen fastsætter øvre grænse for H-drev Direktionssekretariatet foretager oprydning F-drev Udarbejdelse af aftaler med aftaleenheder og IT-afd Helpdesk funktionen ændres statistikmæssigt Direktionssekretariatet udarbejder forslag til superbrugerorganisation Direktionssekretariatet undersøger uddannelsesmuligheder Kursuslokale på Torvet etableres December IT-afdelingen m.fl. Vurderer rådighedssystem Det bemærkes, at der kan forekomme udgifter for de enkelte aftaleenheder, men dette vurderes til at være af mindre omfang. Beløbet på kr, under til drift forudsættes afholdt af institutionerne. For så vidt angår etableringsudgifterne vedrørende nedlæggelse af trådløst netværk i den gamle Rougsø Kommune og ændring af ADSL linier i den gamle Nørre Djurs Kommune forventes disse at kunne finansieres over den afsatte IT-pulje på anlægsområdet på 1,6 mill. kr. Direktionssekretariatet, den 18. november Ove Nielsen Sekretariatschef 16

19 17

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Sammenfning og konklusion.... 1 3. Infrastruktur.... 3 4. Konvertering KMD-systemer.... 7 5. Fokusgrupper....

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med

HSN. Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedr. HSN d. 22-03-2007, kl. 14:20 HSN Hedensted Skole Net Spørgsmål og svar i forbindelse med Tilbudsgrundlag vedrørende etablering af og support på system til central styring, udrulning

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere