Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området"

Transkript

1 Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning IT-infrastruktur Status infrastruktur Netværk Nørre Djurs Kommune Handlinger/tiltag Forbindelseslinie Grenaa-Glesborg-Allingåbro PC-ere/tynde klienter PC-ere USB-nøgler Handlinger/tiltag Printere Handlinger/tiltag Programmer Generelt Handlinger/tiltag Særlige fagprogrammer Særlige programmer fra gamle kommuner Handlinger/tiltag Outlook Handlinger/tiltag Datakapacitet IT-afdelingens funktion Helpdesk Handling/tiltag Information til brugerne Handlinger/tiltag Superbrugerorganisation Handling /tiltag Kursuslokale Rådighedssystem Handlinger/tiltag Indkøb maskiner og programmer m.v Distancearbejdspladser Handlingsoversigt... 16

3 1. Indledning. Nærværende redegørelse er udarbejdet på foranledning af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt på grund af gentagne klager over IT-systemet herunder en artikel i Århus Stiftstidende. I det følgende redegøres for og gives en status på IT-området, ligesom der redegøres for initiativer, der efter direktionssekretariatets og IT-afdelingens opfattelse bør iværksættes for at sikre en stabil drift på området. Redegørelsen er udarbejdet af direktionssekretariatet i samarbejde med IT-afdelingen, og på grundlag af en teknisk rapport udarbejdet af IT-afdelingen. Redegørelsen er opbygget således, at der gives en redegørelse/status på hvert enkelt område med en angivelse af, hvilke foranstaltninger, der eventuelt bør iværksættes på området. Der vises endvidere i afsnit 9 en skematisk oversigt over de initiativer/tiltag der bør iværksættes, og det foreslås, at der foretages kvartalsvis opfølgning på handlingsplanen. 1

4 2. IT-infrastruktur. Sammenlægningsudvalget godkendte i møde den 26. januar 2006 et forslag fra IT-fokusgruppen om IT-infrastrukturen i Norddjurs Kommune. Infrastrukturen omfatter i denne forbindelse: Datakommunikation internt og eksternt Netværk Servere og serverprogrammel (serverarkitektur, styresystemer, mailservere, databaseservere, backupservere, filservere, terminalservere, distributions- og administrationsprogrammel) Brugerarbejdspladser (tynde/tykke klienter) Kontorprogrammel herunder e-post og kalender, kontorpakker, blanketsystem og lovsystem Telefoniområdet (omstillingscentre, kabling og telefonapparater). Sammenlægningsudvalget godkendte videre, at Windows anvendes som styresystem med en Citrix overbygning at der anvendes VMWare for at reducere antallet af servere, og for at reducere driftsopgaverne, få en mere hensigtsmæssig udnyttelse af lagerenheder, backupenheder, køleanlæg og nødstrømsanlæg samt en reduktion af elforbruget. Med udgangspunkt i sammenlægningsudvalgets godkendelser og med direktionens godkendelse indhentede IT-fokusgruppen tilbud fra tre leverandører på at udføre opgaven med etablering af ITinfrastrukturen i Norddjurs Kommune. Alle tre firmaer var efter fokusgruppens vurdering i stand til at gennemføre opgaven, og valget faldt på KMD. Opgaven med at etablere infrastrukturen blev gennemført i sommeren 2006, og var afsluttet ca. 1. oktober 2006, hvorefter systemet skulle virke fra og med den 1. januar 2007, og bl.a. for at sikre dette blev der efteråret 2006 foretaget udskiftning af samtlige netværkskabler på rådhuset i Allingåbro, og opsat nye switche i Allingåbro og Glesborg Status infrastruktur. Efter en nogenlunde fejlfri start konstateredes der i foråret 2007 tiltagende problemer på infrastukturområdet således f.eks.: hastighedsproblemer frysning opstartsproblemer virus på servere m.m. 2

5 Der blev foretaget en lang række undersøgelser for at lokalisere årsagerne til disse problemer, og bl.a. blev det konstateret, at det fysiske netværk på rådhuset i Grenaa gav en række problemer, hvorfor dette blev gennemgået og rettet for fejl at der i forbindelse af opsætning af infrastruktursystemet var en række uhensigtsmæssigheder, der blev rettet bl.a. ved ekstern assistance (ikke leverandøren). at det var nødvendigt at udarbejde en ny IP-plan, og den nye IP-plan blev implementeret i juni 2007, hvilket har været medvirkende til, at en del uhensigtsmæssigheder blev elimineret. De nævnte problemer medførte store driftsforstyrelser, der virkede meget forskelligt hos brugerne, således var nogle brugere ude af systemet, medens andre brugere kunne anvende systemet. Ifølge opgørelser foretaget af IT-afdelingen har det samlede system været nede i sammenlagt ca. 2½ dag med den konsekvens, at ingen brugere har kunnet anvende systemet. Herudover har enkelte brugere af forskellige årsager været ude af systemet i perioder. De mange tiltag der blev foretaget i forbindelse med problemer omkring infrastrukturen, har bevirket, at infrastrukturen nu virker tilfredsstillende Netværk Trådløst netværk. Som nævnt i afsnit 2.1. blev netværket opgraderet, således at dette nu er gældende for hele kommunen. Af en række forskellige grunde blev det besluttet, at bevare Rougsø Kommunes trådløse netværk, således at signalerne til en række institutioner og personer i den gamle Rougsø Kommune modtages via det trådløse netværk. Det var IT-fokusgruppens opfattelse, at denne ordning skulle være af midlertidig karakter bl.a. af disse grunde: svarer ikke til den øvrige del af infrastrukturen ved nedbrud m.v. skal der anvendes særlige teknikere konflikter med frekvenser anvendt af Rougsøs Net Nørre Djurs Kommune. Alle institutioner i den tidligere Nørre Djurs Kommune er opkoblet via Cisco VPN Consentratoren, og dermed almindelige TDC ADSL linier. 3

6 Handlinger/tiltag. De institutioner og personer, der er opkoblet på Rougsø Kommunes trådløse netværk, skal have etableret en anden forbindelse f.eks. ADSL opkoblinger. Der er tale om 14institutioner og 2 personer (kommunalbestyrelsesmedlemmer). Opkobling til ADSL KIK vil medføre en etableringsudgift på ca kr., og en årlig driftsudgift på ca kr. For så vidt angår institutionerne i den tidligere Nørre Djurs Kommune udskiftes de nuværende ADSL linier til ADSL KIK linier, hvilket vil medføre en etableringsudgift på ca kr., og en årlig driftsudgiftsforøgelse for institutionerne under ét på ca kr Forbindelseslinie Grenaa-Glesborg-Allingåbro. I den af sammenlægningsudvalget godkendte infrastrukturplan på IT-området indgik, at forbindelse mellem rådhuset i Grenaa og administrationsbygningerne i Allingåbro og Glesborg skulle etableres ved, at kommunen lejer sig ind på den fiberkabelforbindelse det tidligere Århus Amt etablerede for at forbinde amtets sygehuse, og som KMD har lejet sig ind på. Norddjurs Kommune har på grundlag heraf lejet sig ind på fiberforbindelse hos KMD. Der har været en række problemer med denne forbindelse, og der har været tvivl om, hvorvidt KMD leverede den aftalte plads på forbindelsen. Problemerne har navnlig vedrørt hastigheden i GIS-systemet. Der er bl.a. i samarbejde med KMD foretaget en række undersøgelser, og foretaget en række tiltag for at optimere hastigheden. Efter det oplyste, har disse tiltag nu bevirket, at hastigheden i GIS-systemet er forbedret, og der arbejdes stadig med problemet. 4

7 3. PC-ere/tynde klienter PC-ere. IT-fokusgruppen drøftede en del, hvorvidt brugerne skulle anvende PC-er eller tynde klienter, og flertallet i fokusgruppen var af den opfattelse, at i forbindelse med udskiftning af pc-ere og nyetablering af arbejdspladser skulle der kun anskaffes tynde klienter bl.a. med følgende begrundelse: hurtigere opstart og simplere at koble op til Citrix/PowerFuse lille computer uden blæser (støjfri) data sikret ved tyveri, da alle data gemmes centralt ringe mulighed for virusangreb billig i anskaffelse og drift minimering af strømforbrug nemmere at håndtere og supportere ingen mulighed for installation af programmer Det var således fokusgruppens indstilling, at kun nogle få brugere skulle anvende en pc-er, og at disse få brugere skulle udpeges af de enkelte afdelingsledere efter en konkret behovsvurdering. Fokusgruppens indstilling blev oprindeligt godkendt af Den Administrative Styregruppe, men beslutningen blev udvandet ved løbende konkrete enkeltbeslutninger i direktionen. Som anført i afsnit 3. anvender mange brugere i såvel administrationen som på institutionerne pcere af forskellige mærker og årgange. På nogle af maskinerne er ikke installeret anti-virusprogram, hvilket bl.a. medførte virusangreb, der betød, at det interne netværk på en række institutioner i den gamle Grenaa Kommune gik ned. Dette har medført, at IT-afdelingen har gennemgået alle pc-ere på institutioner i den tidligere Grenaa kommune, og renset disse for virus, ligesom der er installeret anti-virusprogrammer på maskinerne. I en del tilfælde er maskinerne udskiftet med tynde klienter eller ændret til at fungere som tynd klient. Det er ved gennemgangen konstateret, at der på mange maskiner findes programmer, der ligeledes findes på Citrix-serverne eller hvor, der på Cirix-serverne findes programmer, der kan løse de tilsvarende opgaver. Der er tale om ganske mange programmer, for hvilke der betales licens. Programmer installeret på en pc medfører længere opstartstid jf. punkt 5.1. sidste afsnit. Bærbare computere sidestilles i denne forbindelse med pc-ere. Bærbare computere bør kun anvendes og anskaffet til brug for medarbejdere, der arbejder i marken USB-nøgler. USB-nøgler er et arbejdsredskab som vil være nødvendigt at anvende i en række situationer. Det er vigtigt at understrege, 5

8 at USB-nøgler skal anskaffes af IT-afdelingen og rekvireres herfra af sikkerhedsmæssige grunde at USB-nøgler skal renses for virus af IT-afdelingen at den pc USB-nøglen skal anvendes på, skal være renset for virus af IT-afdelingen, og der skal være installeret antivirus program på maskinen at USB-nøgler ikke må anvendes som en slags distancearbejdsplads, hvilket vil sige, at en medarbejder ikke på en nøgle må tage data m.v. med hjem med henblik på at arbejde på egen pc-er Handlinger/tiltag. Det er direktionssekretariatets og IT-afdelingens opfattelse, at der skal foretages følgende tiltag: 1. at hver afdelingschef udarbejder en liste over de medarbejdere, der måske har behov for en pc-ere (tyk klient). Der skal for hver person udarbejdes en beskrivelse over de arbejdsfunktioner, som den pågældende udfører, og som ikke kan løses ved anvendelse af Citrix 2. at IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og den pågældende afdelingschef/medarbejder foretager en vurdering af, om opgaverne kan løses i Citrix-systemet, og ved anvendelse af en tynd klient 3. at alle godkendte tykke klienter gennemgås af IT-afdelingen med henblik på opdatering af styresystem og antivirusprogrammer 4. at pc-ere hos medarbejdere, der ikke er godkendt efter nr. 1 og 2 udskiftes (hvis udslidte) eller ændres til tynde klienter 5. at anskaffelse af bærbare computere nøje overvejes. 6

9 4. Printere. IT-afdelingen har konstateret, at der rundt omkring findes mange lokale printere, som direkte er tilsluttet en pc i stedet for tilsluttet via netværket. Dette er uhensigtsmæssigt bl.a. af den grund, at de er vanskelige at supportere Handlinger/tiltag. Der foreslås følgende handlinger: alle nyindkøbte printere tilsluttet via netværket alle nyindkøbte printere skal leveres med signerede drivere til Windows Server 2003 eksisterende lokale printere skal løbende udskiftes eller tilsluttes netværket via en printerserver boks. 7

10 5. Programmer Generelt. Udgangspunktet er, at alle programmer skal være placeret på serverne og tilgås vis Citrix-systemet. Kan det pågældende program ikke anvendes i Citrix-systemet eller findes der ikke et tilsvarende program, kan programmet lægges på en pc-er (tyk klient) jf. foran under afsnit 3.2. Bl.a. i forbindelse med gennemgangen af pc-ere som følge af virusangreb jf. afsnit 3.1. er det konstateret, at der på mange pc-ere findes programmer, som enten ikke anvendes i det kommunale system eller hvor et andet program, der findes i Citrix-systemet lige så godt kunne anvendes. Det er endvidere konstateret, at der i et vist omfang anskaffes programmer, som IT-afdelingen ikke har været inddraget i, hvilket er uhensigtsmæssigt, og i øvrigt i strid med den vedtagne politik. Det skal i øvrigt anføres, at programmer installeret på en pc medfører længere opstartstid, hvilket vil sige, at jo flere programmer, der ligger på en pc, jo længere vil opstartstiden være Handlinger/tiltag. Der foreslås følgende handlinger: i forbindelse med it-afdelingens gennemgang af pc-ere i forbindelse med virustest o registreres de programmer, der er installeret på pc-en, o hvorefter IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og de respektive afdelingschefer og medarbejdere undersøger, om der i Citrix-systemet er programmer, der kan anvendes til den pågældende opgave, o og hvis dette er tilfældet fjernes programmet fra pc-en og eventuelle licensaftaler opsiges det indskærpes, o at ved ønske om køb af programmer eller systemer, skal IT-afdelingen kontaktes for at sikre, o at der ikke er programmer i Citrix-systemet, der kan anvendes til opgaven o at leverandøren af programmet kan opfylde kommunens kravspefikation til programmer o at såfremt, det besluttes at anskaffe programmet eller systemet, indgår IT-afdelingen aftale med leverandøren, underskriver og opbevarer denne Adobe Acrobat 8.0 professional anskaffes og installeres på en server, hvortil der gives adgang for medarbejdere, der er specielt godkendt dertil Særlige fagprogrammer. Der anvendes i nogle tilfælde særlige fagprogrammer som f.eks. Zealand Care og Tabulex, og det er i den forbindelse vigtigt at iagttage følgende: IT-afdelingens opgaver i forbindelse med disse fagprogrammer er alene at sikre, at serverne hvorfra programmerne afvikles funktionerer, medens problemer med programmet må løses af brugerne i samarbejde med leverandøren af programmet. 8

11 Det er vigtigt, at IT-afdelingen deltager i forhandlinger med leverandøren af sådanne programmer i forbindelse med eventuel anskaffelse af et program for at sikre, at programmet opfylder de forudsætninger som Norddjurs Kommunen stiller til et program, der skal indlægges på kommunens servere Særlige programmer fra gamle kommuner. IT-afdelingen drifter nogle systemer fra de gamle kommuner, der ikke er valgt som system i Norddjurs Kommune. Der er primært tale om følgende systemer: FICS, der er et ESDH-program anvendt af Rougsø Kommune Concorde og Navision, der er pc-programmer anvendt af Rougsø Kommune til brug for bogføringsopgaven for Djursland for Fuld Damp og Naturcenter Randers Fjord. WinPPR, der er et slags ESDH-system, der blev anvendt på PPR-området af de tidligere kommuner. Af de nævnte systemer volder det en række problemer at sikre funktionaliteten for så vidt angår FICS. Det er problematisk at køre dette system fra IT-platformen. I FICS databasen ligger en lang række dokumenter fra Rougsø Kommune, som navnlig vedrørende socialområdet stadig er aktuelle forstået på den måde, at de skal indgå i ikke afsluttede sager eller nye sager for personer, hvor der tidligere har været en tilsvarende sag. Det er derfor nødvendigt, at der sikres adgang til disse data. Det har været et ønske fra socialområdet, at alle medarbejdere kunne få adgang til systemet Handlinger/tiltag. FICS. Som det fremgår foran under afsnit 5.3. har det været meget vanskeligt at få dette system til at fungere optimalt fra IT-platformen. De data, der ligger i programmet, skal henføres til et arkiv, hvorfra dataene kan hentes. Det foreslås, at der oprettes en server, hvor dataene arkiveres et antal brugere får adgang til serveren den sag, hvorpå dokumenterne ligger kopieres, og indlægges i en sag i Acadre. På den måde vil sagerne efterhånden blive fjernet fra FICS-arkivet. 9

12 Concorde og Navision. Det undersøges, om disse programmer kan indsættes i Citrix-systemet, og det undersøges i samarbejde med Økonomiafdelingen, om bogføringsopgaven for Djursland for Fuld Damp og Naturcenter Randers Fjord kan samles på et af programmerne. WinPPR. I fokusgruppen på IT-områdets indstilling om programanvendelse i Norddjurs Kommune indgik det pågældende program ikke som et permanent program, og dette skulle i Norddjurs Kommune kun anvendes i en kortere periode. Der er reelt tale om, en form for et ESDH-system, og da kommunen kun skal anvendes et ESDHsystem nemlig Acadre, bør WinPPR snarest nedlægges og dataene overføres til Acadre Outlook. I forbindelse med beslutningen om at anvende Outlook som post- og kalendersystem, blev det besluttet, at brugerne maksimalt skal kunne opbevare 150 mb date i Outlook. Begrundelsen herfor er bl.a., at denne størrelse er gratis, og at Outlook ikke er et arkiveringssystem. Der har til IT-afdelingen været en række henvendelser vedrørende kapaciteten for opbevarelse af data, idet det anføres fra flere sider, at ikke alle modtagne mails vedrører sager, der oprettes i Acadre Handlinger/tiltag. Det foreslås, at grænsen for postkassernes størrelse på 150 mb. bevares, dog bevares kapaciteten for direktionens medlemmer jf. tidligere beslutning at IT-afdelingen arkiverer alle breve og aftaler, som er ældre end en nærmere fastsat grænse, i pst-filer. Herefter vil brugerne kunne få adgang til disse filer. Denne løsning er gratis. Den anførte grænse fastsættes efter en nærmere vurdering. 10

13 6. Datakapacitet. Ved etableringen af terminalserver platformen blev der foretaget en række beregninger over mængden af data, der skal gemmes på platformen. Kapaciteten blev beregnet til 3,1 TB. Det indgik i denne forbindelse, at adgangen til gamle data skulle foregå udenfor driftsmiljøet. I løbet af sommeren blev det konstateret, at kapaciteten på platformen ikke var tilstrækkelig til de gemte data, hvorfor kapaciteten blev udvidet til ca. 10 Tb. Såfremt mængden af data, der gemmes på platformen fortsætter med at stige, skal der ske yderligere udvidelse af kapaciteten, og det skønnes, at udgifterne hertil vil udgøre ca. 1,5 mill. kr. Det er IT-afdelingen opfattelse, at der gemmes alt for mange data på G- og H drevene, og at der i mange tilfælde er tale om, at dataene opbevares flere steder f.eks. på et af de nævnte drev og i en Acadre-sag. Det er videre opfattelsen, at mange brugere har overført alle data fra de gamle kommuner (M-drevet) til G-drevet Handlinger/tiltag. Der foretages følgende: brugerne anmodes om at foretage en oprydning på H- og G-drevene samt i Outlook jf. afsnit , og fremover sikre, at de samme dokumenter ikke gemmes flere steder IT-afdelingen bemyndiges til efter en nærmere vurdering at fastsætte en øvre grænse for, hvor meget der kan gemmes på de enkeltes H-drev direktionssekretariatet foretager en oprydning på F-drevet, og adgangen til at gemme på dette drev begrænses til direktionssekretariatet og IT-afdelingen. Herved sikres, at dette drev kun anvendes til formålet, der navnlig var at gemme skabeloner, der anvendes af hele administrationsområdet. 11

14 7. IT-afdelingens funktion. IT-afdelingen er et serviceorgan, der skal servicere alle områder i kommunen på IT- og telefoniområdet. Der har været fremsat en del kritik af IT-afdelingen på dette område berettiget, mindre berettiget og ikke berettiget. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at IT-afdelingen skal drage omsorg for, at sikker drift etableres d.v.s. at systemerne virker optimalt, medens det ikke er IT-afdelingens opgave at vejlede brugerne i betjening af programmer f.eks. udarbejdelse af formler m.v. i regneark o.l. Det blev fra starten besluttet, at henvendelse til IT-afdelingen skulle ske via et Helpdesk system, der beskrives nærmere nedenfor i afsnit Helpdesk. Som nævnt blev det besluttet, at henvendelser til IT-afdelingen skal ske via Helpdesk, der altid overvåges af medarbejdere i afdelingen. Henvendelserne prioriteres af IT-afdelingens medarbejdere ud fra henvendelsens karakter. I perioden fra den 1. januar 2007 til den 18. oktober 2007 har der været i alt registrerede henvendelse i Helpdesk. Herudover kommer henvendelser, der er foretaget direkte til afdelingens medarbejdere. Det fremgår, at henvendelser svarende til 22 procent blev løst inden for en time, og at henvendelser blev løst inden for en arbejdsdag. De resterende 31 procent svarende til henvendelser har det således taget mere end en arbejdsdag at løse. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opdele henvendelserne på arter, men en ikke uvæsentlig del af henvendelserne vedrører glemte adgangskoder, og spørgsmål om betjening af programmer Handling/tiltag. Det foreslås, at henvendelser primært sker til Helpdesk at der udarbejdes aftaler mellem IT-afdelingen og aftaleenhederne, hvori beskrives hvilke opgaver IT-afdelingen varetager for netop denne aftaleenhed. Der udarbejdes en basisaftale, og der kan oprettes uddybende aftaler med de enkelte aftaleenheder, såfremt dette findes nødvendigt. I aftalerne indgår, at der skal afvikles jævnlige informationsmøder mellem aftaleenheden og IT-afdelingen, og det kan i den forbindelse aftales, at ned nedsættes brugergrupper. 12

15 at Helpdesk funktionen ændres, således at det bliver muligt at udtrække mere specificeret statistik 7.2. Information til brugerne. Det er en del af afdelingens opgaver som serviceorgan- at informere brugerne om planlagte ændringer, planlagte systemnedbrud m.v. forventet varighed o.l. -, og det må konstateres, at denne opgave ikke er løst optimal Handlinger/tiltag. IT-afdelingen vil bestræbe sig på at informere brugerne om 7.3. Superbrugerorganisation. o planlagt nedlukning af hele systemet eller dele af systemet, og så vidt muligt varigheden heraf o andre uregelmæssigheder i forbindelse med systemerne o opgradering af systemer/programmer m.v. Som der fremgår af afsnit 7 og 7.1. modtager IT-afdelingen en række henvendelse vedrørende betjening og anvendelse af diverse programmer f.eks. programmerne i kontorpakken (tekstbehandling, regneark, præsentation m.v.), som belaster afdelingens medarbejdere, og som medarbejderne i mange tilfælde ikke har viden til at kunne løse. Vejledningsopgaver m.v. vedrørende disse programmer bør foretages af superbrugere. Der er ikke i kommunen oprettet en egentlig superbrugerorganisation. Direktionssekretariatet har i nogen tid overvejet mulighederne for uddannelse af medarbejderne i programmerne i bl.a. kontorpakken, og har i den forbindelse haft drøftelser med flere leverandører af undervisningsprogrammer m.v Handling /tiltag. Det foreslås, at direktionssekretariatet tager initiativ til oprettelse af en superbrugerorganisation, og udarbejder forslag til hvilke programområder, der skal medtages, og hvordan organisationen skal sammensættes. at direktionssekretariatet fortsætter arbejdet med undersøgelse af uddannelsesmulighederne, og fremkommer med forslag til behandling i direktionen og MED-organisationen. 13

16 7.4. Kursuslokale. IT-afdelingens medarbejdere anvender en del tid på at sætte udstyr op i forbindelse med kursus m.v. i rådssalen. Dette er uhensigtsmæssigt, og det er derfor besluttet at inddrage et af mødelokalerne på Torvet til undervisningslokale med faste installerede Pc-ere (15 stk.) Der mangler i øjeblikket IT-forbindelse til mødelokalerne på Torvet, og det er hensigten, at lokalerne tilkobles en fiber, der løber forbi bygningen. Udgifterne til etablering af kursuslokale på Torvet beløber sig til kr., som der i øjeblikket søges finansiering af Rådighedssystem. IT-afdelingen er bemandet i den normale arbejdstid, der gælder for administrationens medarbejdere. Der er således ingen service fra afdelingen uden for den normale arbejdstid, hvilket, ved nedbrug m.v., kan have betydning for medarbejdere, der arbejder uden for den normale arbejdstid. Det har endvidere den konsekvens, at ved planlagte udskiftninger m.v., der medfører, at nettet lukkes ned, foregår dette inden for den normale arbejdstid, hvilket, hvis der er tale om nedlukning af længere varighed, ikke er hensigtsmæssigt. Der må foretages en vurdering af, om der skal oprettes et system, hvor medarbejderne i ITafdelingen står til rådighed, og kan indkaldes ved nedbrud e.l., ligesom det må fastsættes retningslinier for, hvornår medarbejderne kan beordres til at arbejde uden for normal arbejdstid, når der skal ske nedbrud af længere varighed Handlinger/tiltag. Det foreslås, at IT-afdelingen i samarbejde med direktionssekretariatet og HR-afdelingen foretager en vurdering af mulighederne for et rådighedssystem m.v., og udarbejder forslag herom Indkøb maskiner og programmer m.v. Ved alle former for indkøb på IT-området skal IT-afdelingen involveres som anført flere andre steder i redegørelsen, og der skal i alle tilfælde foretages en vurdering af såvel anskaffelsesudgifterne som de efterfølgende driftsudgifter. Såvel udgifterne til anskaffelse som drift skal afholdes af bestilleren. 14

17 8. Distancearbejdspladser. Retningslinier for distancearbejdspladser blev vedtaget af direktionen i møde den 6. december 2006, og af retningsliniernes afsnit 3 fremgår, at distancearbejdspladser tilbydes: direktører afdelingschefer teamledere og øvrige medarbejdere, når der foretages indstilling af en direktør eller afdelingschef på grundlag af en vurdering af den pågældende medarbejders arbejdsopgaver m.v. Der er oprettet langt flere distancearbejdspladser end forventet ved udarbejdelsen af retningslinierne for distancearbejdspladser. Der stilles fra en del brugere af distancearbejdspladser forventninger om en service fra ITafdelingens medarbejdere, der rækker ud over det, der var forudsat ved retningsliniernes udarbejdelse. IT-afdelingen yder følgende service/support i forbindelse med distancearbejdspladser: IT-afdelingen sikrer, at der udleveres token og vedligeholdelse af denne IT-afdelingen sørger for at give fornøden vejledning i anvendelse af token IT-afdelingen sikrer, at forbindelse til kommunens systemer virker IT-afdelingen yder ikke service/support i forbindelse med private systemer installeret på pc-en f.eks. netbanksystemer, trådløst udstyr i private hjem o.l. 15

18 9. Handlingsoversigt. I skemaet nedenfor er beskrevet de handlinger, der er foreslået i de afsnit 2-8 foran. Handlingsoversigt IT-området. Afsnit Handling Tidspunkt Økonomi Etablering Drift Nedlæggelse af trådløst netværk Rougsø Ændring af ADSL linier til ADSL KIK Nørre Djurs Udskiftning af pc-ere med tynde klienter Udarbejdelse af liste over medarbejdere med pc Vurdering af arbejdsopgaver og Citrix Gennemgang af godkendte pc-ere for virus m.v Nyindkøbte printere tilsluttes netværket Løbende 4.1. Lokale printere tilsluttes netværket Registrering og gennemgang af programmer på pc Adobe Acrobat 8.0 professional installeres December Oprettelse af server til FICS data December Undersøgelse om Concorde og Navision contra Citrix December WinPPR nedlægges og indgå i Acadre December Arkivering af breve m.v. Outlook pst.filer Brugerne anmodes om at rydde op på G- og H-drev Brugerne foretager oprydning i Outlook IT-afdelingen fastsætter øvre grænse for H-drev Direktionssekretariatet foretager oprydning F-drev Udarbejdelse af aftaler med aftaleenheder og IT-afd Helpdesk funktionen ændres statistikmæssigt Direktionssekretariatet udarbejder forslag til superbrugerorganisation Direktionssekretariatet undersøger uddannelsesmuligheder Kursuslokale på Torvet etableres December IT-afdelingen m.fl. Vurderer rådighedssystem Det bemærkes, at der kan forekomme udgifter for de enkelte aftaleenheder, men dette vurderes til at være af mindre omfang. Beløbet på kr, under til drift forudsættes afholdt af institutionerne. For så vidt angår etableringsudgifterne vedrørende nedlæggelse af trådløst netværk i den gamle Rougsø Kommune og ændring af ADSL linier i den gamle Nørre Djurs Kommune forventes disse at kunne finansieres over den afsatte IT-pulje på anlægsområdet på 1,6 mill. kr. Direktionssekretariatet, den 18. november Ove Nielsen Sekretariatschef 16

19 17

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området

Norddjurs Kommune. Sammenlægningsomkostninger IT-området Norddjurs Kommune Sammenlægningsomkostninger IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. Sammenfning og konklusion.... 1 3. Infrastruktur.... 3 4. Konvertering KMD-systemer.... 7 5. Fokusgrupper....

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio...3 Opsætningsguiden... 5 Vejledninger til Trio... 9 Installation af Trios databaseserver

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer

Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Udskrivning/Kopiering og scanning med printkort på Follow Me printer Denne vejledning beskriver hvordan, du bruger dit printkort ved udskrivning/kopiering og Scan på Follow Me printere i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune

Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Bilag 4. Fakta om it i Aalborg Kommune Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Revideret november 2012. Indhold Opgraderingspolitik... 2 BILAG 1 OVERSIGT OVER SYSTEMER... 4 Fælles tværgående

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder IT Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE 1 Sikker IT i Birkerød Kommune Indhold 4 Regler & retningslinier for IT-brugere i Birkerød Kommune

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0 Installationsvejledning Version 13.0.0 her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Autorisation... 3 2 Installation af KMD Digital Valgliste Konfiguration...

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Fra Quality Center 9.2 til 11 i Nykredit

Fra Quality Center 9.2 til 11 i Nykredit i Nykredit HP Test Brugergruppen 23. januar 2012 Jesper Schultz, Nykredit 1 Agenda Hvorfor opgradere Ambitionsniveau Kalender Uddannelse Erfaringer med QC11 / udeståender 2 Hvad og hvorfor Hvorfor opgradere

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme.

Vejledningen og eksempler er fra PC'er med Windows XP, og tingene vil sikkert hedde noget andet i Vista eller Windows 7, men metoden er den samme. Opsætning af SportIdent-program til afvikling på 2 eller flere PC'er samtidigt. Denne vejledning er beregnet til brug ifm et mindre træningsløb/konkurrence, hvor der er behov for at yde en bedre service,

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Vejledning til opsætning og registrering af ipad i Norddjurs Kommune

Vejledning til opsætning og registrering af ipad i Norddjurs Kommune Vejledning til opsætning og registrering af ipad i Norddjurs Kommune Når der modtages en ipad og igangsætningen af enheden er blevet gennemgået via opstartsguiden på selve enheden, skal der indsendes en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

IT strategi 2009-2010 - 2011. Dansk Firmaidrætsforbund IT strategi 2009-2010 - 2011 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2010-4 Dato: 18. juni 2009 Udarbejdet af IT- og økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert år i forbindelse

Læs mere