kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. den vedlagte akkredi- februar juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter."

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. @adm.dtu.dk, Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i digitale medietekno ologier. Akkrediteringsrådet har akkrediteret kandidatuddannelsen i digitale medietekno- akkredi- logier positivt. Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af den vedlagte teringsrapport, som ACE Denmark har udarbejdet. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans r og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra f de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning til ansøgning om akkre- 1. ditering og godkendelsee af eksisterende universitetsuddannelser, 2. udgave, februar Dato for rådsmøde: Akkrediteringsperioden gælderr til: 19. juni juli 2019 Sprog: Censorkorps: Uddannelsen udbydes på engelsk Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for ingeniøruddannelsen/mat, fys, samf. Akkrediteringsrådet 5. juli 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Udbudssted: Lyngby Uddannelsen udbydes: Uddannelsen udbydes ikke på andre a uni- versiteter. Ref.-nr. 13/ Dansk titel: Civilingeniør, cand.polyt. i digitale medieteknologier Normeret studietid: 120 ECTS Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har 4. juli 2013 truffet afgørel- og mak- se (vedlagt) om uddannelsens titel, takstindplacering, normeret studietidd simumramme: Engelsk titel: Master of Sciencee (MSc) in Engineering (Digital Media) Takst: Heltidstakst 3 Aktivitetsgruppekoden er Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om o kriterier for universitetsuddannelsers relevans og o kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Side 1/ /2

2 Maksimumramme: Der er hverken fastsat en maksimum- ramme af universitetet eller af ministe- riet. Danmarks Statistik: UDD 5242 AUDDD 5242 Andre oplysninger såsom adgangskrav, udvælgelseskriterier og tekst till uddan- jf. nelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Rådet har på baggrund af styrelsenss afgørelse godkendt jeres uddannelse, universitetslovens 3, stk I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på hvis I har spørgsmål eller behovv for mere information. Med venlig hilsen Danmarks Akkrediteringsinstitution Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør Danmarks akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af styrelsens afgørelse Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni (universitetsloven). Side 2/ 2

3 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Tekniske Universitet Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende eksisterende kandidatuddannelse i digitale medieteknologier ved Danmarks Tekniske Universitet Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 19. juni 2013 behandlet Danmarks Tekniske Universitets ansøgning om akkreditering og godkendelse af en eksisterende kandidatuddannelse i digitale medieteknologier. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 21. juni 2013 Rådets indstillinger om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, normeret studietid og eventuelle maksimumsrammer for tilgangen m.v. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelse i sagen: Kandidatuddannelsen i digitale medieteknologier skal godkendes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012, herunder juli 2013 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Anders Bau Truelsen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Ad titel: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 18, stk. 1 og nr i bilag 1, fastlægges uddannelsens titel til: Dansk: Engelsk: Civilingeniør, cand.polyt. i digitale medieteknologier Master of Science (MSc) in Engineering (Digital Media) Ad normeret studietid: Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens 17, fastlægges uddannelsens normering til 120 ECTS-point. Ad tilskudsmæssig indplacering: Kandidatuddannelsen indplaceres til heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Styrelsen kan endvidere oplyse, at der til brug for indberetning til Danmarks Statistik er fastsat følgende koder: Side 1/2

4 Danmarks Statistik: UDD 5242 AUDD 5242 Ad eventuel maksimumramme for tilgang: Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 241 af 11. marts 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen). Styrelsen har noteret sig, at universitetet ikke har fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Herudover kan vi meddele følgende: Ad sprog: Vi har noteret os, at uddannelsen udbydes på engelsk. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Vi bemærker hertil, at det fremgår af kandidatadgangsbekendtgørelsens 6, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Ad tilknytning til censorkorps: Vi har noteret os, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for ingeniøruddannelsen/mat, fys, samf. Med venlig hilsen Anders Bau Truelsen Fuldmægtig Side 2/2

5 Kandidatuddannelse i digitale medieteknologier Danmarks Tekniske Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger for kandidatuddannelsen... 8 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil... 9 Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 17 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i digitale medieteknologier Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i digitale medieteknologier

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i bygningsdesign består af en kernefaglig ekspert, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Morten Fjeld, professor, Department of Applied IT, Interaction Design, Chalmers Tekniska Högskola Morten Fjeld har igennem sin karriere forsket inden for feltet Human-Computer Interaction (HCI) på en lang række internationale universiteter som fx ETH i Zürich, National University of Singapore og senest på Chalmers i Göteborg. Morten Fjeld har i årene haft ansvaret for kandidatuddannelsen i interaction design and technologies ved Chalmers. En uddannelse, der på mange områder har ligheder med kandidatuddannelsen i digitale medieteknologier på DTU. Han har også startet og leder et forskningcenter, hvor både kandidat- og PhD-studerende arbejder sammen, t2i interaction laboratory (www.t2i.se). Aftagerrepræsentant Jacob Winther, Senior User Experience Designer i Microsoft Development Center Copenhagen. Jacob Winther har sin phd. fra IT-Universitetet og har i en længere årrække arbejdet med områder som usability og brugerdrevet design hos Microsoft med ansvar for virksomhedens produkter til virksomheder, blandt andet Navision. Jacob Winther har fra sit arbejde hos Microsoft en solid erfaring med arbejdsmarkedskrav til uddannelsens dimittender. Studerende Kandidatstuderende, Daniel Madsen, robotteknologi, Syddansk Universitet. Daniel Madsen varetager en række poster i forskellige studenterorganer på SDU samt Det Tekniske Fakultet og har også herigennem en bred indsigt i uddannelsesmæssige forhold. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. december 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 28. januar, supplerende dokumentation vedr. den gennemførte dimittendundersøgelse beskrevet i forbindelse med kriterium marts, supplerende dokumentation i form af kommissorium for følgegrupper på DTU s bachelorretninger 2. april, supplerende dokumentation vedr. optaget på uddannelsens årgang 2009 og universitetets undervisnings-miljø-vurdering (UMV). 10. april, supplerende dokumentation vedr. uddannelsens generelle kompetenceprofil. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 15. marts 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 2. maj

10 Høringssvar modtaget 17. maj 2013 Kriterium 5 Følgende vurdering er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Udmønter uddannelsen institutionens kvalitetssikringssystem. Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsesledelsen ikke anvendte data for studieprogressionen [dvs. optjent STÅ for de studerende indskrevet på en uddannelse pr. år] i sin løbende monitorering af uddannelsens kvalitet. Derved fandt panelet, at ledelsens mulighed for løbende at identificere de kurser i det samlede uddannelsesforløb, som potentielt medfører forsinkelse for uddannelsens studerende var begrænset. Vurderingen er ændret fordi universitetet i sit høringssvar har redegjort, at uddannelsesledelsen har anvendt data til at monitore de studerendes studieprogression og blandt andet på den baggrund har foretaget justeringer i indholdet af en række af uddannelsens kurser samt oprettet 6 helt nye kurser. Vurderingen af kriterium 5 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 3. juni 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 19. juni

11 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Betinget positiv akkreditering Delvist tilfredsstillende Afslag på akkreditering Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i bygningsdesign på Danmarks Tekniske Universitet indstilles til positiv akkreditering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen på delvist tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: Behov for uddannelsen (kriterium 1), fordi aftagerrepræsentationen i den følgegruppe, som vil kunne sikre uddannelsesledelsen en mere konkret og systematisk dialog med relevante aftagere, på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig repræsentativ for uddannelsens 3 specialiseringer. Og at uddannelsesledelsen ikke har forholdt sig til de input som instituttets advisory board er kommet med - eller systematisk har anvendt dialogen med øvrige aftagere i kvalitetssikringen af uddannelsens relevans. Indstillingen sker på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans samt en analyse af antallet og karakteren af problemer på uddannelsen, hvorvidt de er forbundne, og i hvilken grad universitetet har igangsat tiltag med henblik på at løse problemerne. Uddannelsens indhold og struktur giver de studerende en tydelig progression, og leder dem til en klar faglig profil inden for design af brugergrænseflader, der understøtter interaktionen imellem menneske og software. Uddannelsen og undervisningen baserer sig blandt andet på solide forskningsmiljøer inden for software engineering og computergraphics. Og de studerende har en tæt kontakt til deres undervisere. Uddannelsesledelsen anvender dog ikke i tilstrækkelig grad dialogen med instituttets advisory board og aftagerrepræsentationen i det uddannelsesspecifikke aftagerpanel (følgegruppen) dækker på nuværende tidspunkt ikke breden i uddannelsens profil. Uddannelsens dimittender finder imidlertid både beskæftigelse og relevant beskæftigelse. Og ledelsen indgår i dialog med aftagere og dimittender. Videre har universitetet et kvalitetssikringssystem, der er velfungerende. Uddannelsesledelsen anvender informationer som fx. kursusevalueringer, frafaldstal, studieprogression og interne uddannelsesevalueringer i monitoreringen af uddannelsens kvalitet, og det er akkrediteringspanelets vurdering, at der er taget hånd om de identificerede problemer. 7

12 Juridiske opmærksomhedspunkter Ingen bemærkninger. Grundoplysninger for kandidatuddannelsen Udbudssted Lyngby Sprog Engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde Grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år Optagne Indskrevne Fuldførte Tilvalgsstuderende

13 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil VIDEN En kandidat fra DTU Har en solid forståelse af og viden om naturvidenskab og teknologiske principper og besidder inden for et givent fagområde en omfattende teknologisk viden, og har kendskab til fagområdets aktuelle udviklingstendenser og muligheder Kan identificere og reflektere over teknisk videnskabelige problemstillinger og forstår samspillet mellem en problemstillings forskellige komponenter Kan med baggrund i en tydelig faglig profil anvende elementer af aktuel forskning på internationalt niveau til at udvikle ideer og løse problemer Har indblik i og forståelse for det indbyrdes samspil mellem forskellige ingeniørdomæner og andre fagligheder i forbindelse med løsning af konkrete ingeniørmæssige problemstillinger Har viden om bæredygtighed, innovation og entreprenørskab. En kandidat i digitale medieteknologier Kan anvende værdikæde- og interessent-analyse for planlægning af digitale medieproduktioner Kan anvende agil projektledelse for prototypeudvikling af digitale medieproduktioner Kan analysere og udvikle forretningsmodeller for markedsføring af digitale medieprodukter. FÆRDIGHEDER En kandidat fra DTU Mestrer teknisk videnskabelige metoder, teorier og redskaber og kan overskue og afgrænse en kompleks, åben problemstilling, se denne i en bredere faglig og samfundsmæssig sammenhæng, og på den baggrund opstille forskellige handlemuligheder Kan via analyse og modellering udvikle relevante modeller, systemer og processer til løsning af teknologiske problemer Kan kommunikere og formidle forskningsbaseret viden skriftligt og mundtligt Kan diskutere teknologiske problemstillinger med forskellige typer af interessenter Har kendskab til og kan fremsøge førende international forskning inden for sit specialeområde En kandidat i digitale mediteknologier Kan analysere og beskrive kvantitative modeller relateret til data, software, web interaktion eller computergrafik Kan opstille kvantitative modeller og anvende dem til løsning af teknologiske problemstillinger i forhold til data, software, web interaktion eller computergrafik Kan afgrænse en kompleks åben problemstilling og udvælge teknologiske løsningsmuligheder i forhold til data, software, web interaktion og computergrafik Kan anvende API er til softwareudvikling Kan analysere brugerbehov for at opstille kravspecifikation Kan anvende visual computing i udviklingen af digitale medieprodukter. KOMPETENCER En kandidat fra DTU Behersker teknisk problemløsning på højt niveau gennem projektarbejde og er i stand til at arbejde med og styre alle faser i et projekt, herunder udarbejdelse af tidsplaner, udformning, løsning og dokumentation Kan arbejde selvstændigt og reflektere over egen læring, faglig udvikling og specialisering Kan selvstændigt kombinere sin teknologiske viden med viden om forretning, ledelse, organisation og projektarbejde 9

14 En kandidat i digitale medieteknologier Kan implementere og validere softwareløsninger Kan benytte brugerinteraktion i digitale medieprodukter Kan kombinere teknologisk og forretningsmæssige perspektiver effektivt på dansk og engelsk Behersker problemløsning på højt niveau både i selvstændig projektform samt inden for projektgrupper Kan inkorporere elementer af ny forskning i fremtidig udvikling af innovative digitale medieprodukter. 10

15 Kandidatuddannelsens struktur 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester Generelle retningskompetencer 30 ECTS point Specialiseringskurser 30 ECTS point Kandidatspeciale 30 ECTS point Valgfri kurser 30 ECTS point Uddannelsens to obligatoriske fagelementer udgør 10 ECTS-point af samlede generelle retningskompetencekurser: Innovation og digitale medier (5 ECTS) Agil udvikling af digitale medier (5 ECTS) De studerende skal derudover vælge 20 ECTS iblandt følgende kurser: Software engineering 2 (10 ECTS) System integration (5 ECTS) Computergrafik (5 ECTS) Optimering og datafitting (5 ECTS) Web og social interaktion (10 ECTS). Det øvrige studieforløb sammensættes af specialiseringskurser og valgfrie kurser. Uddannelsen afsluttes med et 30 ECTS point kandidatspeciale. Skemaerne nedenfor illustrerer de anbefalede studieforløb for uddannelsens 3 specialiseringer i henholdsvis web og social interaktion, computergrafik og computerspil design. Note: Skemaet viser det anbefalede studieforløb for studerende, der ønsker at specialisere sig i web og social interaktion. Kilde: Dokumentationsrapport, s

16 Note: Skemaet viser det anbefalede studieforløb for studerende, der ønsker at specialisere sig i computergrafik. Kilde: Dokumentationsrapport, s 25. Note: Skemaet viser det anbefalede studieforløb for studerende, der ønsker at specialisere sig i computerspil og design. Kilde: Dokumentationsrapport, s

17 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har et overordnet aftagerpanel, og hvert institut har sit institutspecifikke Advisory Board. Kandidatuddannelsen i digitale medieteknologier er tilknyttet DTU s aftagerpanel og det Advisory Board, som er forankret på instituttet DTU Informatik (Dokumentationsrapport, s. 2). Advisory Boardet for DTU Informatik holder møder 2-3 gange årligt og består af følgende personer: Chris Hankin, professor, Imperial College London Liselotte Højgaard, dr. Med. og klinikchef, Rigshospitalet Per Tejs Knudsen, CEO, cbrain A/S Sven Kolstrup, direktør, IBM Danmark Michael Nielsen, director of Dynamics NAV Engineering, Microsoft Development Center Copenhagen (Dokumentationsrapporten, s. 2). I DTU s overordnede aftagerpanel sidder repræsentanter fra samtlige af DTU-institutternes Advisory Boards. Aftagerpanelets 19 medlemmer kommer fra organisationer som Bane Danmark, DI, Novo Nordisk, MT Højgaard A/S, COWI m.fl. (Bilag 1.2b). Universitetet har vedlagt et notat, der refererer instituttets Advisory Boards diskussion af uddannelsen samt en udtalelse fra DTU s aftagerpanel. (Bilag 1.1 og 1.2a). Helt overordnet finder instituttets Advisory Board, at uddannelsens overordnede tema fusion mellem mennesker og softwareteknologi er interessant, og at det på ( ) bedste vis er lykkes at udfolde dette tema (Dokumentationsrapport, s. 2). Advisory Board peger også på, at ( ) de er glade for de kandidater de modtager fra uddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 2). Advisory Boardanbefaler, at et element som praktisk-etik, herunder emner som liability i forbindelse med health care systemer i højere grad end nu tænkes ind i uddannelsen, særligt set i lyset af det fremtidige fokus på koblingen mellem sociale medier og health care, herunder udviklingen af teknologier til den ældre del af befolkningen (Bilag 1.1, s. 1). Universitetet redegør for, at der overordnet på DTU har været en drøftelse af inddragelsen af etik i undervisningen, og at der i foråret 2013 har været afholdt en workshop om teamet faciliteret af DTUs pædagogiske enhed LearningsLab (Høringssvar, s. 2). Panelet bemærker, at studielederen for kandidatuddannelsen i digitale mediteknologier ikke fremgår blandt deltagerne på workshoppen (Høringssvar, bilag 1). Akkrediteringspanelet noterer, at universitetets seneste redegørelse belyser en generel drøftelse i hele DTUs organisation og derfor ikke dokumenterer, hvordan uddannelsesledelsen har forholdt sig til dialogen med advisory board for DTU Compute i forhold til dettes uddannelsesspecifikke anbefalinger. Som supplement til dialogen i de eksisterende fora, aftagerpanel og advisory board er der for kandidatuddannelsen etableret en følgegruppe. Denne består foruden undervisere og studerende på uddannelsen også af en 13

18 aftagerrepræsentant fra DADIU-programmet, der fokuserer på udviklingen af computerspil på tværs af universitetsuddannelser og kunstskoler (Dokumentationsrapport, s. 3). Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at aftagerrepræsentationen i følgegruppen på nuværende tidspunkt alene dækker en af uddannelsens 3 specialiseringer. Panelet anerkender dog, at der er udarbejdet en detaljeret beskrivelse for dialogen med aftagerrepræsentationen i følgegruppen, og at uddannelsesledelsen fremover vil søge en bredere sammensætning af aftagere i følgegruppen (Høringssvar, s. 2). Endelig peger universitetet på den mere uformelle dialog med aftagerne, der foregår med relevante parter som fx Carat eller SimCorp. Universitetet nævner som eksempler på dialog: fælles specialeprojekter, censoropgaver, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. På besøget fortalte uddannelsesledelsen, at mere end halvdelen af specialeprojekterne blev udarbejdet i samarbejde med en industripartner, og at netop disse samarbejder var en vigtig kilde for ledelsen i forhold til, hvilken forståelse af software-problemer virksomhederne aktuelt har. Akkrediteringspanelet anerkender, at særligt inden for de nyere digitale medier, er netop denne måde at indhente viden på en god måde, men at indsamlingen og anvendelsen af denne viden ikke sker på en formaliseret måde. Det er imidlertid akkrediteringspanelet opfattelse fra besøget, at denne viden bringes ind i det daglige arbejde med at udvikle uddannelsen, og panelet hæfter sig ved, at studielederen blandt andet gav to helt konkrete eksempler herpå. Akkrediteringspanelet lægger imidlertid særligt vægt på, at følgegruppen vil kunne fungere som et lokalt aftagerpanel, som kan sikre uddannelsesledelsen en konkret og systematisk dialog med relevante aftagere. Panelet lægger derfor i sin vurdering vægt på, at aftagerrepræsentationen i følgegruppen på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig repræsentativ for uddannelsens 3 specialiseringer. Panelet har også lagt vægt på, at uddannelsesledelsen ikke har forholdt sig til de konkrete input som DTU Computes advisory board er kommet med. Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at uddannelsesledelsen kun i nogen grad indgår i en systematisk dialog med relevante aftagere omkring kandidatuddannelsen i digitale medieteknologier, og at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, hvordan dialogen anvendes af uddannelsesledelsen i udviklingen af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Omdrejningspunktet for den formaliserede dialog med uddannelsens dimittender er a) universitetets dimittendundersøgelser og b) universitetets alumneforening, der tæller medlemmer (Dokumentationsrapport, s. 4). Dimittendundersøgelserne gennemføres hvert 3. år og er senest gennemført i ud af 17 dimittender (svarende til 59%) har svaret i forbindelse med undersøgelsen, og den afdækker blandt andet dimittendernes arbejdsmarkedssituation, samt deres oplevelser af sammenhængen mellem uddannelsen og overgangen til arbejdsmarkedet (Dokumentationsrapport, s. 6). På besøget orienterede ledelsen om, at der aktuelt pågår en proces, hvor studielederen på baggrund af de indsamlede informationer om kandidatuddannelsens dimittender identificerer eventuelle indsatsområder og udarbejder en handleplan for uddannelsen. Denne proces koordineres af DTU s centrale Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS). Akkrediteringspanelet lægger vægt på: 14

19 At dimittendundersøgelsens resultater fra 2012 er uddannelsesspecifikke, og derfor kan anvendes konkret i forhold til kandidatuddannelsen. At anvendelsen af undersøgelsens resultater på uddannelsesniveauet tilrettelægges i en formaliseret proces, der understøttes af den centrale enhed AUS. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at institutionen er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at dialogen anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Beskæftigelse Styrelsen for Universiteter og Internationalisering opgør ikke beskæftigelsen særskilt for de enkelte ingeniørretninger eller uddannelser. Tabel 1.1 nedenfor viser dog, at den generelle ledighed bland nyuddannede ingeniører fra DTU er på niveau med de landsgennemsnitlige tal på hovedområdet, der i 2010 var 4 procent. År Det teknisk videnskabelige hovedområde (landsplan) i procent cent Ingeniøruddannelser (DTU) i pro- Videreuddannelse/i Ledighed Videreuddannelse/i Ledighed beskæftigelse/i udlandet beskæftigelse/i udlandet Note: Tabelen er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgørelser og viser beskæftigelsestal for ingeniøruddannelserne, 4-19 måneder efter fuldførelse. Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Universitetets dimittendundersøgelse dokumenterer, at alle respondenter er i beskæftigelse, og at 9 ud af 10 var det inden for 6 måneder efter dimission (Dokumentationsrapport, s. 6). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Relevant beskæftigelse Undersøgelsen blandt uddannelsens dimittender viser, at alle respondenter finder, at deres beskæftigelse ligger inden for uddannelsens traditionelle ansættelsesområde. Videre skriver universitetet, at hovedparten af dimittenderne er beskæftiget i konsulentfirmaer som fx PA Consulting Group, SAS Institute og Netcompany samt i softwareudviklingshuse specialiseret i udviklingen af mobile applikationer som fx Unwire og DIBS. For dimittender med speciale i computergrafik nævnes firmaer som Industrial Light & Magic, 3Shape og Dalux som eksempeler på virksomheder, der beskæftiger dimittenderne. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. 15

20 Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, fordi aftagerrepræsentationen i den følgegruppe, som vil kunne sikre uddannelsesledelsen en konkret og systematisk dialog med relevante aftagere på nuværende tidspunkt, ikke er tilstrækkelig repræsentativ for uddannelsens 3 specialiseringer. Viderer vurderer akkrediteringspanelet, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, hvordan uddannelsesledelsen har forholdt sig til de input som instituttets advisory board er kommet med eller systematisk anvendt dialogen med øvrige aftagere i kvalitetssikringen af uddannelsens relevans. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at uddannelsesledelsen er i dialog med relevante aftagere og med uddannelsens dimittender. Akkrediteringspanelet vurderere yderligere, at det er sandsynliggjort, at uddannelsernes dimittender finder beskæftigelse på niveau med hovedområdet, og at dimittenderne finder relevant beskæftigelse. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 2-8 Bilag 1.1 Notat fra møde i DTU Informatiks Advisory Board Bilag 1.2a Udtalelse fra DTUs aftagerpanel Bilag 1.2b Liste over medlemmer i DTU s aftagerpanel Supplerende oplysninger om dimittendundersøgelsen og komissorium for DTU s følgegrupper Høringssvar. 16

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel:

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel: Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse i lyd-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i odontologi.

Læs mere