HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET"

Transkript

1 0201 ALLERØD

2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 Hovedoversigt til budget Budget 2007 Hele 1000 kr. Budget 2007 Budgetoverslag 2008 Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

5 Sammendrag af budget Budget 2007 Hele 1000 kr. Budget 2007 Budgetoverslag 2008 Budgetoverslag 2009 Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning M.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private Skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber

6 Sammendrag af budget Budget 2007 Hele 1000 kr. Budgetoverslag 2010 Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning M.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private Skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.933

7 Sammendrag af budget Budget 2007 Hele 1000 kr. Budget 2007 Budgetoverslag 2008 Budgetoverslag 2009 Udgift Indtægt 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og Handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Foranstaltninger for voksne handicappede Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt Arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 4.000

8 Sammendrag af budget Budget 2007 Hele 1000 kr. Budgetoverslag 2010 Udgift Indtægt 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og Handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Foranstaltninger for voksne handicappede Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt Arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme 32 Fritidsfaciliteter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 35 Kulturel virksomhed 03 Undervisning og kultur i alt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver

9 Sammendrag af budget Budget 2007 Hele 1000 kr. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Budget 2007 Budgetoverslag 2008 Budgetoverslag 2009 Udgift Indtægt 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) RENTER RENTER I ALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

10 Sammendrag af budget Budget 2007 Hele 1000 kr. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt Budgetoverslag 2010 Udgift Indtægt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) RENTER RENTER I ALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

11 ALLERØD KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

12 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift NAVISION Driftsramme Konjunkturafhængig ramme Boligformål Drift NAVISION Driftsramme Konjunkturafhængig ramme Erhvervsformål Drift NAVISION Driftsramme Konjunkturafhængig ramme Offentlige formål Drift NAVISION Driftsramme Konjunkturafhængig ramme Anlæg STØTTET BYGGERI (RÅDIGHEDSBELØB) Andet Ubestemte formål Drift NAVISION Driftsramme Konjunkturafhængig ramme Faste ejendomme Fælles formål Drift NAVISION Konjunkturafhængig ramme Anlæg SALG AF GL. RÅDHUS (RÅDIGHEDSBELØB) Budgettal Beboelse Drift NAVISION Driftsramme Konjukturafhængigramme Andre faste ejendomme Drift NAVISION Driftsramme

13 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Konjukturafhængigramme Driftssikring af boligbyggeri Drift Støtte til opførelse af boliger Ungdomsboligbidrag Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder mv NAVISION Lønramme Driftsramme Grønne områder mv Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Drift FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Fast personale - byrådsgodkendt normering Pulje til servicering af varme- og ventilationsanlæg, brandmateriel, halgulve og elevator Pulje til vedligeholdelse og småfornyelser på idrætsområdet Fællesudg. til vedligeholdelse af bygninger på idrætsområdet Fællesudg. til materialeindkøb, grønne områder Tjenestekørsel, svømmehaller Indtægter SKOVVANG STADION Fast personale - byrådsgodkendt normering Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration LILLERØDHALLERNE Fast personale - byrådsgodkendt normering Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration FODBOLDBANER PÅ MØLLEMOSEVEJ RØNNEHOLTPARKENS FODBOLDKLUB Arealer og pladser BIRKEDALS TENNISANLÆG Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring FH-HALLEN, SKOVENSVEJ Fast ejendom Rengøring

14 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 042 Inventar og redskaber ENGHOLMHALLEN Fast ejendom Rengøring Inventar og redskaber Administration LYNGE IDRÆTSANLÆG OG IDRÆTSHAL Fast personale - byrådsgodkendt normering Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration RAVNSHOLTHALLEN Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber BLOVSTRØD IDRÆTSHAL Fast personale - byrådsgodkendt normering Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration BLOVSTRØD STADION (TIDL. SKOVMARKEN) Fast personale - byrådsgodkendt normering Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration ENGHOLM SVØMMEHAL Fast personale - byrådsgodkendt normering Driftsmidler Fast ejendom Rengøring Inventar og redskaber Administration BLOVSTRØD SVØMMEHAL Fast personale - byrådsgodkendt normering Driftsmidler Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration NAVISION Lønramme Anlæg

15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller FODBOLDBANER PÅ MØLLEMOSEVEJ (RÅDIGHEDSBELØB) Budgettal Andre fritidsfaciliteter Drift FÆLLES PERSONALE - CENTERHAL OG KIRKEHAVEGAARD Personale LAPPTRÆSK BADSTUE Fast ejendom Indtægter CENTERHALLEN Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration KULTURHUSET KIRKEHAVEGAARD Fast ejendom Arealer og pladser Rengøring Inventar og redskaber Administration Indtægter ENGHAVEN Fast ejendom FH KANTINEN Fast ejendom ANDRE FRITIDSFACILITETER Driftsramme Konjunkturafhængig ramme Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift NAVISION Driftramme Skove Drift NAVISION Lønramme Driftsramme Vandløbsvæsen Fælles formål Drift NAVISION Udvalgsstyret ramme Vedligeholdelse af vandløb Drift NAVISION

16 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb Konjukturafhængig ramme Udvalgsstyret ramme Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift NAVNSION Lønramme Jordforurening Drift NAVISION Driftramme Miljøtilsyn - virksomheder Drift NAVISION Godkendelse/tilsyn - fælles formål Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift NAVISION Konjunkturafhængig ramme NAVISION Driftramme Konjunkturafhængig ramme Redningsberedskab Redningsberedskab Drift NAVISION Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Driftramme 100-

17 01 Forsyningsvirksomheder m.v 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift NAVISION - VARMECENTRAL LILLERØD ØST Direkte udgifter Overførte udgifter Indtægter NAVISION- VARMECENTRAL ENGHOLM Direkte udgifter Overførte udgifter Indtægter Spildevandsanlæg Fælles formål Drift NAVISION Direkte udgifter Overførte udgifter Vejafvandingsbidrag Vandafledningsbidrag, boliger Vandafledningsbidrag, erhverv Øvrige indtægter Anlæg KLOAKERING VED TÆT BEBYGGELSE (RÅDIGHEDSBELØB) Andet KLOAKLEDNINGSRENOVERINGER (RÅDIGHEDSBELØB) Andet Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Drift NAVISION Direkte udgifter NAVISION Direkte udgifter Indtægter Anlæg ETABLERING AF NYE STIKLEDNINGER (RÅDIGHEDSBELØB) Tømningsordninger Drift NAVISION Direkte udgifter Overførte udgifter Bidrag for tømning Affaldshåndtering Fælles formål Drift NAVISION

18 01 Forsyningsvirksomheder m.v 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål 001 Direkte udgifter NAVISION Overførte udgifter Ordninger for dagrenovation restaffald Drift NAVISION Direkte udgifter Overførte udgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald Drift NAVISION Direkte udgifter Overførte udgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap Drift NAVISION Direkte udgifter Ordninger for farligt affald Drift NAVISION Direkte udgifter Overførte udgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Drift NAVISION Direkte udgifter Øvrige ordninger og anlæg Drift NAVISION Direkte udgifter

19 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift NAVISION Lønramme Driftsramme Indtægter vejsektionen Indtægter internt Driftsbygninger og -pladser Drift NAVISION Driftsramme Øvrige fælles funktioner 1 Drift NAVISION Lønramme Indtægter parksektionen Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift NAVISION Driftsramme Belægninger m.v Drift NAVISION Driftsramme Vintertjeneste Drift NAVISION Lønramme Driftsramme Vejanlæg Anlæg FORBEDRET TILGÆNGELIGHED (RÅDIGHEDSBELØB) Andet RENOVERING AF VEJBELYSNING (RÅDIGHEDSBELØB) Andet Kollektiv trafik Busdrift Drift FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER

20 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift BLOVSTRØD SKOLE Fast personale - byrådsgodkendt normering Bygninger (udvendig vedligeholdelse) Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration Drift af bus/skolebuskørsel LYNGE SKOLE Fast personale - byrådsgodkendt normering Bygninger (udvendig vedligeholdelse) Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration Drift af bus/skolebuskørsel SKOVVANGSKOLEN Fast personale - byrådsgodkendt normering Bygninger (udvendig vedligeholdelse) Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration Drift af bus/skolebuskørsel LILLERØD SKOLE Fast personale - byrådsgodkendt normering Bygninger (udvendig vedligeholdelse) Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration Drift af bus/skolebuskørsel ENGHOLMSKOLEN Fast personale - byrådsgodkendt normering Bygninger (udvendig vedligeholdelse) Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration RAVNSHOLTSKOLEN Fast personale - byrådsgodkendt normering Bygninger (udvendig vedligeholdelse) Budgetforlig Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration Drift af bus/skolebuskørsel TOKKEKØBSKOLEN Fast personale - byrådsgodkendt normering Øvrige udgifter Bygninger (indvendig vedligeholdelse) Administration 2.800

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere