Breddeidrættens retlige udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breddeidrættens retlige udfordringer"

Transkript

1 Breddeidrættens retlige udfordringer Professor, dr.jur. Jens Evald Forskningsleder, Sports Law Research Unit, AU. Appeludvalgsformand, Dansk Kano- og Kajakforbund (2000-) Formand for bestyrelsen i Anti Doping Danmark

2 Breddeidrættens retlige udfordringer 1. Hvad er sportsret (idrætsjura)? 2. Introduktion til Sports Law Research Unit. 3. Retlige udfordringer for (bredde-) idrætten.

3 1. Hvad er sportsret? 1. Regler fastsat af sportens egne organisationer (nationalt og internationalt) 2. Den statslige, mellemstatslige og EU-retlige regulering af sporten. 3. Den sportsrelaterede ret, dvs. lovgivning, som ikke regulerer sporten direkte, men som har betydning for sporten.

4 Ad 1: Regler fastsat af sportens egne organisationer (nationalt og internationalt). Lex sportiva 1. spilregler (ʻrules of the game ), dvs. regler for den pågældende idrætsgren, 2. konkurrenceregler (ʻcompetition rules ), dvs. regler for deltagelse, udtagelse (alder, nationalitet, køn, opførsel mv.), antidopingregler, udpegning af byer som vært for store idrætsbegivenheder mv. og 3. klubregler/foreningsregler (ʻclub rules ), f.eks. regler for medlemskab og valg af formand, afholdelse af generalforsamling, regler for eksklusion af medlemmer mv.

5 Ad 2: Den statslige, mellemstatslige og EU-retlige regulering af sporten. 1. Europarådets The European Sport for All Charter (1975), som i 1992 blev til The European Sport Charter (revideret 2001), 2. Europarådets The European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events (1985), 3. Europarådets Antidoping Konvention (1989), 4. UNESCO s International Charter of Physical Education and Sport (1978) 5. UNESCO s International Convention against Doping in Sport (2005). 6. Siden 1974 har EU-Domstolen i en række sager behandlet sportens forhold til EU-retten, og med artikel 165 i Lissabon-traktaten (2009) har traktaten fået sin egen sportsartikel. Den statslige regulering omfatter for Danmarks vedkommende lovgivning, der regulerer sportens forhold, jf. eksempelvis lov om eliteidræt (lov ) og lov om fremme af dopingfri idræt (lov 2013).

6 Ad 3: Den sportsrelaterede ret 1. Straffeloven (f.eks. fodboldspilleres vold på banen) 2. Erstatningsret (f.eks. skader opstået under fodboldkamp). 3. Skattelovgivningen (f.eks. forskerreglen ) 4. mv., mv.

7 2. Introduktion til Sports Law Research Unit, Aarhus Universitet Introduktion til Sports Law Research Group samt hjemmesiden: per/sports-law-research-unit/. Interesseområde: Professionel sport/elitesport Breddeidræt

8 Introduktion til Sports Law Research Unit, Aarhus Universitet Den moderne sportsret er kompleks, og det er ikke muligt for en enkelt person at fordybe sig i alle dele af dette omfattende retsområde. En interdisciplinær tilgang er nødvendig, og det er på denne baggrund, at behovet og ønsket om oprettelsen af forskning i sportsret skal ses.

9 Introduktion til Sports Law Research Unit, Aarhus Universitet Aktiviteterne i forskningsgruppen kan inddeles i fire områder: 1. møder, 2. seminarer/konferencer, 3. forskningsprojekter og publikationer og 4. kurser for eksterne samarbejdspartnere (f.eks. advokatkurser).

10 3. Retlige udfordringer for breddeidrætten A. Autonomien er under pres B. God forvaltningsskik i forbund og foreninger ( Good Governance ). C. EU-retten og breddeidrætten. D. Den offentlige finansiering af idrætten. E. Motionsdoping. F. Matchfixing mv.

11 A. Autonomien er under pres Find 5 fejl eller flere Hvis man bliver fundet skyldig i matchfixing, så skal man udelukkes fra elitesport på livstid. Så klar er beskeden fra den nuværende idrætsordfører og tidligere kultur- og justitsminister Brian Mikkelsen (K) og Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen.»Efter min mening er der ikke nogen pardon. I doping har man straffet gradvist med to år og op til livstid, fordi der kan være fejl involveret. Men hvis man er involveret i matchfixing, så ved man godt, hvad man går ind til. Så ødelægger man sporten og gør det for at berige sig selv«, siger Brian Mikkelsen. V: Livstidsudelukkelse er den rigtige løsning Han suppleres af Michael Aastrup Jensen:»Vi skal demonstrere fra start af, at det har alvorlige konsekvenser overhovedet at tænke på sådan noget. En kort karantæne vil ikke have nogen effekt, så jeg synes, at livstidsudelukkelse helt klart er en løsningsmodel«, siger V-ordføreren

12 Autonomien er under pres Find 5 fejl eller flere Brian Mikkelsen vil give politiet bedre mulighed for at efterforske matchfixing blandt andet gennem at oprette en ny task force:»der skal være en speciel lovparagraf på området. Det har man i andre lande, og det vil betyde, at politiet vil prioritere det højere, og at de kan bruge nogle efterforskningsmetoder, de ellers ikke kan bruge«. Særlig politienhed Han foreslår, at det skal være en særlig efterforskningsenhed i én politikreds, som har ansvaret for området,»fordi der forhåbentlig ikke opstår sager«.»og der burde være nogle specielle dommere, som dømmer inden for matchfixing. Man skal udpege en håndfuld dommere og domstole, som kan dømme i de her sager, fordi det kræver en enorm viden på området«, siger Brian Mikkelsen. Begge de to borgerlige politikere kalder matchfixing for den største trussel mod sporten i Danmark. Mister tilskuere, unge udøvere og sponsorer illusionen om, at sporten foregår på fair og lige vilkår, vil fascinationen og opbakningen til idrætten forsvinde, siger de. Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen (S), er ikke overrasket over, at der nu er dukket en sag op om omfattende matchfixing i dansk fodbold.»hvor der er penge, er der altid risiko for, at der er nogen, der har urene hensigter. Den store udvidelse, vi har set af forskellige bookmakerbureauer, betyder, at man i langt højere grad kan spille på forskellige kampe, end man har gjort tidligere, og så opstår risikoen for de her sager også,«siger Trine Bramsen til Berlingskes nyhedsbureau. Hun er dog ikke klar til ændre lovgivningen på nuværende tidspunkt. I stedet vil hun afvente politiets efterforskning.»vi har ikke set særlig mange sager på det her område, så det bliver interessant at tage temperaturen på, om der behov for en anderledes tilgang,«siger hun til Berlingske.

13 B. Sikring af god forvaltnings- og ledelsesskik i små og mellemstore forbund og foreninger Det drejer sig grundlæggende om magtadskillelse: Lovgivende. Udøvende. Dømmende magt. Retsstatsprincippet overført til foreningsretten. Siden 1990erne har idrætten haft en traditionel statsforfatningsretlig opbygning Slagordet er Good governance : De mange principper drejer sig om anvisninger til hvorledes organisationerne bør indrettes (magtadskillelse) og hvorledes organisationerne skal lede og forvalte, hvor beslutninger skal træffes og implementeres: Gennemsigtighed Rettigheder og pligter fastsat i klare regler. Demokrati Fair tvistløsning

14 DIF s lovregulativ IV, 1999 (bemærkningerne) Danmarks Idræts-Forbund er som andre organisationer underkastet landets almindelige retsregler, hvortil kommer EU s regler, herunder ikke mindst Menneskeretskonventionen. Danmarks Idræts- Forbund har søgt at tilpasse Danmarks Idræts- Forbunds retssystem på en sådan måde, at det opfylder de krav, som samfundet stiller til et retssystem.

15 Problemerne Små specialforbund Få personer, som ofte er fagfolk. Stærke bestyrelser og udsatte direktører. Ældre/forældede vedtægter Mangelfulde, ufuldstændige, upræcise. Synliggøres først når problemet er opstået. Servicetjek. Mangelfuld viden om og kendskab til basale regler og god forvaltningsskik Bestyrelsen bestemmer alt. Mangelfuldt tvistløsningssystem Anja Andersen-sagen (2006). Manglende høring/deltagelse i processen Sanktioneret efter to forskellige regelsæt 12 mdr. karantæne kr. bøde til klub. Appel til DHF s bestyrelse (!).videre til DHF s rets- og voldgiftsudvalg DIF s Appeludvalg: her gælder almindelige principper for god sagsbehandling og høringspligt.. Manglende koordinering af praksis (jf. case) Mangelfuld (efter-) uddannelse af idrætsledere

16 CASE: Eksklusion af medlemmer ( Fair tvistløsning ) 10. Suspension og eksklusion Stk. 1. Er et medlem i restance med kontingent en måned efter forfaldsdato fremsender kassereren rykkerskrivelse til medlemmet med 14 dages betalingsfrist. Finder betalingen ikke sted inden fristens udløb kan medlemmet suspenderes. Stk. 2: Gør et medlem sig skyldigt i forhold, som af bestyrelsen skønnes at gøre vedkommende uværdig eller uegnet til fortsat at være medlem af clubben, kan bestyrelsen suspendere medlemmet. Stk. 3 Suspenderede medlemmer har ikke rettigheder i henhold til 4 stk. 1 & 2. Ved suspension inddrager bestyrelsen straks eventuel clubnøgle. Stk. 4. Eksklusion indtræder to måneder efter suspensionens ikrafttræden, medmindre bestyrelsen eller en generalforsamling forinden har ophævet suspensionen. En klub ekskludere et medlem i november 2013 pga længere tids uoverensstemmelse med bestyrelsen. Medlemmet får en mail med besked om at han er ekskluderet. Eksklusionen er ikke med som dagsordenspunkt på generalforsamlingen i januar Eksklusionen diskuteres da en gruppe tilstedeværende på generalforsamlingen kræver det. Der stemmes om eksklusionen. Et lille flertal støtter bestyrelsens beslutning. Den ekskluderede er ikke tilstede på generalforsamlingen og har ikke været indkaldt. Er eksklusionen lovlig?

17 DIF s appelinstans: sag nr. 20/2013 og nr. 21/2013 Den omstændighed, at beslutningen om udelukkelse er truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med den i vedtægterne krævede procedure, indebærer dog ikke i sig selv, at udelukkelsen er gyldig. Det må i alle tilfælde, hvor et medlem ekskluderes (udelukkes) af en almennyttig idrætsforening under DIF, kræves, at grundlaget for eksklusionen har været tilstrækkeligt. Det følger i den forbindelse også direkte af [klubbens vedtægter], at udelukkelse alene kan ske i særlige tilfælde. I vurderingen af, om grundlaget for en eksklusion (udelukkelse) har været tilstrækkeligt, skal der foretages en afvejning af de modstående hensyn til idrætsforeningen og til medlemmet. På den ene side må idrætsforeningen indrømmes en adgang til at fastlægge de værdier og normer, der skal gælde i foreningen, og derved også beskytte foreningslivet og foreningens image udadtil. Foreningen har samtidig et generelt behov for at sikre, at de almindelige foreningsfunktioner, der ofte varetages af frivillige, kan varetages på en acceptabel måde. På den anden side er det en konsekvens af medlemsskabet af et specialforbund under DIF, at idrætsforeningen forpligter sig til at agere sagligt i medlemsanliggender og lade principperne om åbenhed og forskellighed vinde indpas i foreningen. [ ]

18 .Kendelser fortsat [ ] Således som DIF-idrætten er organiseret og finansieret, må interessen i medlemsskab af en almennyttig idrætsforening under DIF samtidig anses for beskyttelsesværdig i retlig henseende. På denne baggrund er det en betingelse for, at en eksklusion kan anses for gyldig, at den er sagligt og rimeligt begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet. Heraf følger blandt andet, at det som det klare udgangspunkt må kræves, at en fra foreningens side uønsket opførsel skriftligt påtales over for medlemmet, forinden der i gentagelsestilfælde eventuelt kan blive tale om eksklusion. Både i påtalen og i en eventuel efterfølgende beslutning om eksklusion skal den adfærd, der kan føre til eksklusion, beskrives.

19 DIF pjece, maj 2014, Eksklusion fra DIF-foreninger hvad gælder, og hvordan skal sagerne håndteres. Gyldighedsbetingelse: 1) Sagligt og rimeligt begrundet 2) Proportional Fremgangsmåde: 1) Sagens forberedelse: Medlemmet skal høres og have lejlighed til at udtale sig. Skriftlig påtale 2) Bestyrelsens beslutningskompetence: Krav om skriftlig begrundelse 3) Indbringelse for generalforsamlingen Vedtægterne Uskreven regel: Medlemmet har ret til at få eksklusionen prøvet på en generalforsamling. 4) Appel: Specialforbunds appeludvalg DIF-Idrættens Højeste Appelinstans.

20 C. EU-retten og breddeidrætten Hvornår finder EU-retten anvendelse: Betingelser for anvendelsen: Grænseoverskridende økonomisk aktivitet Ingen af disse betingelser fortolkes strengt

21 Baggrunden for EU s interesse Motiver for EU s interesse: Økonomi 3,7 % af EU s samlede BNP! Sundhed (og dermed økonomi!) Fred, forståelse og solidaritet Involverer mange EU-borgere 15 mio. ansatte inden for sportens verden Bliver bedre EU-(med)borgere Øget integration

22 Spørgsmål Gælder TEUF artikel 18 (det generelle princip om forbud mod nationalitetsbegrundet forskelsbehandling) for amatører? Kan en klub afvise en udenlandsk statsborger at blive medlem af klubben fordi han er udlænding? Gælder TEUF artikel 21 (det generelle princip om ret til fri bevægelighed) for amatører? Kan en klub kræve, at medlemmet bor i Danmark for at deltage i en turnering? Er amatører omfattet af EU-rettens beskyttelse?

23 Spørgsmål 1. Kan et forbund stille krav om statsborgerskab eller bopæl i Danmark for deltagelse i danske mesterskaber? 2. Kan et forbund stille krav om statsborgerskab for at anerkende en dansk rekord?

24 D. Den offentlige finansiering af idrætten Kommunal, regional, statslig finansiering af sport Kommunerne: Folkeoplysningsloven Kommunalfuldmagten Eliteidrætslovens 7 Regionerne: Støtte til sport er ikke en lovpligtig opgave for regionerne Patientrettet forebyggelse jf. Sundhedsloven 119, stk. 3 kan ikke danne grundlag for engagement i idrætsaktiviteter/sportsklubber (til samlign. gælder for kommunerne borgerrettet forebyggelse). Staten: Tipsmidlerne Eliteidrætsloven Folkeoplysningsloven

25 Statsstøtte: TEUF artikel Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Undt: 107, stk. 2, litra a: Støtte af social karakter til enkelte forbrugere Breddeidræt kan måske falde ind under denne, tvivlsomt om støtte til elite- og professionel sport kan (KNO) Undt.: 107, stk. 3, litra d: Støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven. Bestemmelsen fortolkes (almindeligvis) restriktivt, hvorfor tvivlsomt om den kan anvendes til at undtage støtte til elite- eller professionel sport (KNO)

26 Hjemmel for kommunen Kommunalfuldmagten Folkeoplysningsloven Eliteidrætsloven

27 Kommunal støtte til breddeidræt Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven: Støtte til idrætsforeninger Direkte økonomisk støtte Faciliteter (lokaler, udendørsanlæg m.m.) stilles til rådighed Krav: Formål, bestyrelse, demokratisk opbygget, aktivt medlemskab, åben for alle, almennyttig + kontinuerlig virksomhed, jf. 4. Ikke kommercielt øjemed, jf. 5, stk. 3. Anvisning af lokaler 22: Udg. pkt.: 22, stk. 1: vederlagsfrit Modif: 22, stk. 4: gebyr Faciliteter 22, stk. 3: Stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Se Kridtsagen

28 Højesterets dom sag 73/2010 afsagt 21. marts 2012 Kridtsagen Jetsmark Idrætsforening (JI) mod Jammerbugt Kommune (JK). Sagen vedrører spørgsmålet, om en kommune, der efter folkeoplysningsloven stiller fodboldbaner til rådighed for en idrætsforening, er forpligtet til vederlagsfrit at sørge for den fornødne opkridtning af fodboldbanerne. JI (sagsøger): JK tilpligtes at iværksætte og opretholde den fornødne opkridtning af kommunale fodboldbaner uden udgift for JI. JK (sagsøgte): Frifindelse.

29 Vestre landsret Flertallet: Hverken folkeoplysningslovens eller forarbejderne hertil stiller i øvrigt mere præcise krav til indretningen af det anlæg, der anvises, eller det udstyr, der efter 22, stk. 1, skal stilles til rådighed, og der er således overladt et betydeligt skøn til kommunen [ ], vi finder ikke, at folkeoplysningsloven giver hjemmel til at stille krav om, at opkridtningen skal udføres af eller bekostes af kommunen i den foreliggende situation, hvor kommunen ikke efter det oplyste selv anvender arealet på en sådan måde, at der er behov for opkridtning Mindretallet: JK har stillet udendørsanlæg i form af græsfodboldbaner til rådighed for [JI], jf. folkeoplysningslovens 2, stk. 3, jf. 21, stk. 1. Efter lovens 22, stk. 1, er kommunen herefter forpligtet til at stille fodboldbanerne til rådighed med blandt andet fornødent udstyr [ ] afmærkning af en fodboldbane er en så integreret og nødvendig del af en fodboldbanes indretning, at kommunen efter ordlyden af [..] 22, stk. 1, lovens formål og den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, er forpligtet til vederlagsfrit at opretholde den fornødne afmærkning af banerne, så længe kommunen efter folkeoplysningsloven stiller banerne til rådighed for JI

30 Højesteret stadfæster landsretsafgørelsen Højesteret finder, at folkeoplysningslovens bestemmelser om kommunens anvisning af lokaler og udendørsanlæg må forstås således, at der alene er pligt til at stille eksisterende kommunale udendørsanlæg til rådighed, hvis anlægget er ledigt og er anvendeligt til den pågældende virksomhed, og at anlægget i givet fald skal stilles til rådighed med den indretning og det udstyr, som anlægget er forsynet med, og som er nødvendigt for, at anlægget kan fungere på samme måde, som når det i øvrigt bruges af kommunen. Der er således ikke pligt til for kommunen at udføre særlige tjenesteydelser for de foreninger mv., der får et udendørsanlæg stillet til rådighed

31 Spørgsmål: En idrætsforening udbyder foreningsfitness. I byen er der i forvejen to fitness-kæder, som drives kommercielt. Kan kommunen støtte foreningsfitness: Ved at stille lokaler til rådighed? Ved at give direkte støtte?

32 E. Motionsdoping Finansieringen Kulturministeriet DFHO + øvrige kommercielle fitness-centre Anti Doping Danmark Anti Doping Danmark Idrættens organisationer DFHO s medlemmer

33 F. Matchfixing m.v. Er matchfixing et problem for breddeidrætten? Afhænger af hvad man forstår ved breddeidræt? Hvad med kampe i 2. og 3. division?

34 Mikkel Bruun-sagen MB medlem af Nykøbing FC. Spillede 100 kr. på en række kampe hvor eget hold mod Avarta indgik. Spillede på sejr til eget hold. Gevinst 824 kr., som MB delte med sin bror. Sanktion: 1 spilledag og en bøde på kr. Sekretariatet havde krævet 2 spilledage og en bøde på 724 kr. Nævnet: Bøden indeholder dels inddragelse af gevinst, dels en selvstændig sanktion.

35 Formålene med matchfixing? Økonomisk vinding Sportslig vinding

36 Lidt om sport & spil Odds: Kampens resultat 1 x 2 Brønshøj Marienlyst 1,22 6,20 9,50 Hvem scorer det næste mål: Udvisning: Real Madrid F.C. Bayern München: Pepe: odds 25 Schweinsteiger: odds 30. Mere end 6 mål i kampen odds 30 Atletico Madrid - Chelsea

37 Hvem bliver snydt? Spiludbyderen Hvad siger straffeloven? Den danske straffelov, 279: For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT

ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING RAPPORT RAPPORT SEPTEMBER 2014 ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING ARBEJDSGRUPPE OM REGULERING AF MATCHFIXING WWW.KUM.DK 1 2 Arbejdsgruppe om regulering af matchfixing Rapport Udarbejdet af Kulturministeriet Redaktionen

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Juristen. Med vores nye applikation til iphone og ipad kan advokatbranchens mest anvendte it-system bruges når som helst, hvor som helst.

Juristen. Med vores nye applikation til iphone og ipad kan advokatbranchens mest anvendte it-system bruges når som helst, hvor som helst. Juristen Udgivet siden 1919 Danmarks Jurist- og Økonomforbund Gothersgade 133 Postboks 2126 1015 København K Tlf. 33 95 97 00 Fax 33 95 99 99 djoef@djoef.dk www.djoef.dk Nummer 5/6 Juli 2011 ny app Til

Læs mere

juridisk vurdering af 16-års valgret

juridisk vurdering af 16-års valgret k. Redegørelse juridisk vurdering af 16-års valgret Af Michael Hansen Jensen, professor, dr.jur. Kasper Steensgaard, adjunkt, ph.d. og Caroline Adolphsen, ph.d.-studerende, cand.jur. Aarhus Universitet

Læs mere

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen? Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen Vejleder Sune Troels Poulsen Kandidatafhandling Udbud, hvordan sikres konkurrencen? 2008 1. Indledning... 3 2. Problemformulering... 4 3. Teori/metode... 4 4 Afgrænsning...

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere