Breddeidrættens retlige udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breddeidrættens retlige udfordringer"

Transkript

1 Breddeidrættens retlige udfordringer Professor, dr.jur. Jens Evald Forskningsleder, Sports Law Research Unit, AU. Appeludvalgsformand, Dansk Kano- og Kajakforbund (2000-) Formand for bestyrelsen i Anti Doping Danmark

2 Breddeidrættens retlige udfordringer 1. Hvad er sportsret (idrætsjura)? 2. Introduktion til Sports Law Research Unit. 3. Retlige udfordringer for (bredde-) idrætten.

3 1. Hvad er sportsret? 1. Regler fastsat af sportens egne organisationer (nationalt og internationalt) 2. Den statslige, mellemstatslige og EU-retlige regulering af sporten. 3. Den sportsrelaterede ret, dvs. lovgivning, som ikke regulerer sporten direkte, men som har betydning for sporten.

4 Ad 1: Regler fastsat af sportens egne organisationer (nationalt og internationalt). Lex sportiva 1. spilregler (ʻrules of the game ), dvs. regler for den pågældende idrætsgren, 2. konkurrenceregler (ʻcompetition rules ), dvs. regler for deltagelse, udtagelse (alder, nationalitet, køn, opførsel mv.), antidopingregler, udpegning af byer som vært for store idrætsbegivenheder mv. og 3. klubregler/foreningsregler (ʻclub rules ), f.eks. regler for medlemskab og valg af formand, afholdelse af generalforsamling, regler for eksklusion af medlemmer mv.

5 Ad 2: Den statslige, mellemstatslige og EU-retlige regulering af sporten. 1. Europarådets The European Sport for All Charter (1975), som i 1992 blev til The European Sport Charter (revideret 2001), 2. Europarådets The European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events (1985), 3. Europarådets Antidoping Konvention (1989), 4. UNESCO s International Charter of Physical Education and Sport (1978) 5. UNESCO s International Convention against Doping in Sport (2005). 6. Siden 1974 har EU-Domstolen i en række sager behandlet sportens forhold til EU-retten, og med artikel 165 i Lissabon-traktaten (2009) har traktaten fået sin egen sportsartikel. Den statslige regulering omfatter for Danmarks vedkommende lovgivning, der regulerer sportens forhold, jf. eksempelvis lov om eliteidræt (lov ) og lov om fremme af dopingfri idræt (lov 2013).

6 Ad 3: Den sportsrelaterede ret 1. Straffeloven (f.eks. fodboldspilleres vold på banen) 2. Erstatningsret (f.eks. skader opstået under fodboldkamp). 3. Skattelovgivningen (f.eks. forskerreglen ) 4. mv., mv.

7 2. Introduktion til Sports Law Research Unit, Aarhus Universitet Introduktion til Sports Law Research Group samt hjemmesiden: per/sports-law-research-unit/. Interesseområde: Professionel sport/elitesport Breddeidræt

8 Introduktion til Sports Law Research Unit, Aarhus Universitet Den moderne sportsret er kompleks, og det er ikke muligt for en enkelt person at fordybe sig i alle dele af dette omfattende retsområde. En interdisciplinær tilgang er nødvendig, og det er på denne baggrund, at behovet og ønsket om oprettelsen af forskning i sportsret skal ses.

9 Introduktion til Sports Law Research Unit, Aarhus Universitet Aktiviteterne i forskningsgruppen kan inddeles i fire områder: 1. møder, 2. seminarer/konferencer, 3. forskningsprojekter og publikationer og 4. kurser for eksterne samarbejdspartnere (f.eks. advokatkurser).

10 3. Retlige udfordringer for breddeidrætten A. Autonomien er under pres B. God forvaltningsskik i forbund og foreninger ( Good Governance ). C. EU-retten og breddeidrætten. D. Den offentlige finansiering af idrætten. E. Motionsdoping. F. Matchfixing mv.

11 A. Autonomien er under pres Find 5 fejl eller flere Hvis man bliver fundet skyldig i matchfixing, så skal man udelukkes fra elitesport på livstid. Så klar er beskeden fra den nuværende idrætsordfører og tidligere kultur- og justitsminister Brian Mikkelsen (K) og Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen.»Efter min mening er der ikke nogen pardon. I doping har man straffet gradvist med to år og op til livstid, fordi der kan være fejl involveret. Men hvis man er involveret i matchfixing, så ved man godt, hvad man går ind til. Så ødelægger man sporten og gør det for at berige sig selv«, siger Brian Mikkelsen. V: Livstidsudelukkelse er den rigtige løsning Han suppleres af Michael Aastrup Jensen:»Vi skal demonstrere fra start af, at det har alvorlige konsekvenser overhovedet at tænke på sådan noget. En kort karantæne vil ikke have nogen effekt, så jeg synes, at livstidsudelukkelse helt klart er en løsningsmodel«, siger V-ordføreren

12 Autonomien er under pres Find 5 fejl eller flere Brian Mikkelsen vil give politiet bedre mulighed for at efterforske matchfixing blandt andet gennem at oprette en ny task force:»der skal være en speciel lovparagraf på området. Det har man i andre lande, og det vil betyde, at politiet vil prioritere det højere, og at de kan bruge nogle efterforskningsmetoder, de ellers ikke kan bruge«. Særlig politienhed Han foreslår, at det skal være en særlig efterforskningsenhed i én politikreds, som har ansvaret for området,»fordi der forhåbentlig ikke opstår sager«.»og der burde være nogle specielle dommere, som dømmer inden for matchfixing. Man skal udpege en håndfuld dommere og domstole, som kan dømme i de her sager, fordi det kræver en enorm viden på området«, siger Brian Mikkelsen. Begge de to borgerlige politikere kalder matchfixing for den største trussel mod sporten i Danmark. Mister tilskuere, unge udøvere og sponsorer illusionen om, at sporten foregår på fair og lige vilkår, vil fascinationen og opbakningen til idrætten forsvinde, siger de. Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen (S), er ikke overrasket over, at der nu er dukket en sag op om omfattende matchfixing i dansk fodbold.»hvor der er penge, er der altid risiko for, at der er nogen, der har urene hensigter. Den store udvidelse, vi har set af forskellige bookmakerbureauer, betyder, at man i langt højere grad kan spille på forskellige kampe, end man har gjort tidligere, og så opstår risikoen for de her sager også,«siger Trine Bramsen til Berlingskes nyhedsbureau. Hun er dog ikke klar til ændre lovgivningen på nuværende tidspunkt. I stedet vil hun afvente politiets efterforskning.»vi har ikke set særlig mange sager på det her område, så det bliver interessant at tage temperaturen på, om der behov for en anderledes tilgang,«siger hun til Berlingske.

13 B. Sikring af god forvaltnings- og ledelsesskik i små og mellemstore forbund og foreninger Det drejer sig grundlæggende om magtadskillelse: Lovgivende. Udøvende. Dømmende magt. Retsstatsprincippet overført til foreningsretten. Siden 1990erne har idrætten haft en traditionel statsforfatningsretlig opbygning Slagordet er Good governance : De mange principper drejer sig om anvisninger til hvorledes organisationerne bør indrettes (magtadskillelse) og hvorledes organisationerne skal lede og forvalte, hvor beslutninger skal træffes og implementeres: Gennemsigtighed Rettigheder og pligter fastsat i klare regler. Demokrati Fair tvistløsning

14 DIF s lovregulativ IV, 1999 (bemærkningerne) Danmarks Idræts-Forbund er som andre organisationer underkastet landets almindelige retsregler, hvortil kommer EU s regler, herunder ikke mindst Menneskeretskonventionen. Danmarks Idræts- Forbund har søgt at tilpasse Danmarks Idræts- Forbunds retssystem på en sådan måde, at det opfylder de krav, som samfundet stiller til et retssystem.

15 Problemerne Små specialforbund Få personer, som ofte er fagfolk. Stærke bestyrelser og udsatte direktører. Ældre/forældede vedtægter Mangelfulde, ufuldstændige, upræcise. Synliggøres først når problemet er opstået. Servicetjek. Mangelfuld viden om og kendskab til basale regler og god forvaltningsskik Bestyrelsen bestemmer alt. Mangelfuldt tvistløsningssystem Anja Andersen-sagen (2006). Manglende høring/deltagelse i processen Sanktioneret efter to forskellige regelsæt 12 mdr. karantæne kr. bøde til klub. Appel til DHF s bestyrelse (!).videre til DHF s rets- og voldgiftsudvalg DIF s Appeludvalg: her gælder almindelige principper for god sagsbehandling og høringspligt.. Manglende koordinering af praksis (jf. case) Mangelfuld (efter-) uddannelse af idrætsledere

16 CASE: Eksklusion af medlemmer ( Fair tvistløsning ) 10. Suspension og eksklusion Stk. 1. Er et medlem i restance med kontingent en måned efter forfaldsdato fremsender kassereren rykkerskrivelse til medlemmet med 14 dages betalingsfrist. Finder betalingen ikke sted inden fristens udløb kan medlemmet suspenderes. Stk. 2: Gør et medlem sig skyldigt i forhold, som af bestyrelsen skønnes at gøre vedkommende uværdig eller uegnet til fortsat at være medlem af clubben, kan bestyrelsen suspendere medlemmet. Stk. 3 Suspenderede medlemmer har ikke rettigheder i henhold til 4 stk. 1 & 2. Ved suspension inddrager bestyrelsen straks eventuel clubnøgle. Stk. 4. Eksklusion indtræder to måneder efter suspensionens ikrafttræden, medmindre bestyrelsen eller en generalforsamling forinden har ophævet suspensionen. En klub ekskludere et medlem i november 2013 pga længere tids uoverensstemmelse med bestyrelsen. Medlemmet får en mail med besked om at han er ekskluderet. Eksklusionen er ikke med som dagsordenspunkt på generalforsamlingen i januar Eksklusionen diskuteres da en gruppe tilstedeværende på generalforsamlingen kræver det. Der stemmes om eksklusionen. Et lille flertal støtter bestyrelsens beslutning. Den ekskluderede er ikke tilstede på generalforsamlingen og har ikke været indkaldt. Er eksklusionen lovlig?

17 DIF s appelinstans: sag nr. 20/2013 og nr. 21/2013 Den omstændighed, at beslutningen om udelukkelse er truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med den i vedtægterne krævede procedure, indebærer dog ikke i sig selv, at udelukkelsen er gyldig. Det må i alle tilfælde, hvor et medlem ekskluderes (udelukkes) af en almennyttig idrætsforening under DIF, kræves, at grundlaget for eksklusionen har været tilstrækkeligt. Det følger i den forbindelse også direkte af [klubbens vedtægter], at udelukkelse alene kan ske i særlige tilfælde. I vurderingen af, om grundlaget for en eksklusion (udelukkelse) har været tilstrækkeligt, skal der foretages en afvejning af de modstående hensyn til idrætsforeningen og til medlemmet. På den ene side må idrætsforeningen indrømmes en adgang til at fastlægge de værdier og normer, der skal gælde i foreningen, og derved også beskytte foreningslivet og foreningens image udadtil. Foreningen har samtidig et generelt behov for at sikre, at de almindelige foreningsfunktioner, der ofte varetages af frivillige, kan varetages på en acceptabel måde. På den anden side er det en konsekvens af medlemsskabet af et specialforbund under DIF, at idrætsforeningen forpligter sig til at agere sagligt i medlemsanliggender og lade principperne om åbenhed og forskellighed vinde indpas i foreningen. [ ]

18 .Kendelser fortsat [ ] Således som DIF-idrætten er organiseret og finansieret, må interessen i medlemsskab af en almennyttig idrætsforening under DIF samtidig anses for beskyttelsesværdig i retlig henseende. På denne baggrund er det en betingelse for, at en eksklusion kan anses for gyldig, at den er sagligt og rimeligt begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet. Heraf følger blandt andet, at det som det klare udgangspunkt må kræves, at en fra foreningens side uønsket opførsel skriftligt påtales over for medlemmet, forinden der i gentagelsestilfælde eventuelt kan blive tale om eksklusion. Både i påtalen og i en eventuel efterfølgende beslutning om eksklusion skal den adfærd, der kan føre til eksklusion, beskrives.

19 DIF pjece, maj 2014, Eksklusion fra DIF-foreninger hvad gælder, og hvordan skal sagerne håndteres. Gyldighedsbetingelse: 1) Sagligt og rimeligt begrundet 2) Proportional Fremgangsmåde: 1) Sagens forberedelse: Medlemmet skal høres og have lejlighed til at udtale sig. Skriftlig påtale 2) Bestyrelsens beslutningskompetence: Krav om skriftlig begrundelse 3) Indbringelse for generalforsamlingen Vedtægterne Uskreven regel: Medlemmet har ret til at få eksklusionen prøvet på en generalforsamling. 4) Appel: Specialforbunds appeludvalg DIF-Idrættens Højeste Appelinstans.

20 C. EU-retten og breddeidrætten Hvornår finder EU-retten anvendelse: Betingelser for anvendelsen: Grænseoverskridende økonomisk aktivitet Ingen af disse betingelser fortolkes strengt

21 Baggrunden for EU s interesse Motiver for EU s interesse: Økonomi 3,7 % af EU s samlede BNP! Sundhed (og dermed økonomi!) Fred, forståelse og solidaritet Involverer mange EU-borgere 15 mio. ansatte inden for sportens verden Bliver bedre EU-(med)borgere Øget integration

22 Spørgsmål Gælder TEUF artikel 18 (det generelle princip om forbud mod nationalitetsbegrundet forskelsbehandling) for amatører? Kan en klub afvise en udenlandsk statsborger at blive medlem af klubben fordi han er udlænding? Gælder TEUF artikel 21 (det generelle princip om ret til fri bevægelighed) for amatører? Kan en klub kræve, at medlemmet bor i Danmark for at deltage i en turnering? Er amatører omfattet af EU-rettens beskyttelse?

23 Spørgsmål 1. Kan et forbund stille krav om statsborgerskab eller bopæl i Danmark for deltagelse i danske mesterskaber? 2. Kan et forbund stille krav om statsborgerskab for at anerkende en dansk rekord?

24 D. Den offentlige finansiering af idrætten Kommunal, regional, statslig finansiering af sport Kommunerne: Folkeoplysningsloven Kommunalfuldmagten Eliteidrætslovens 7 Regionerne: Støtte til sport er ikke en lovpligtig opgave for regionerne Patientrettet forebyggelse jf. Sundhedsloven 119, stk. 3 kan ikke danne grundlag for engagement i idrætsaktiviteter/sportsklubber (til samlign. gælder for kommunerne borgerrettet forebyggelse). Staten: Tipsmidlerne Eliteidrætsloven Folkeoplysningsloven

25 Statsstøtte: TEUF artikel Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Undt: 107, stk. 2, litra a: Støtte af social karakter til enkelte forbrugere Breddeidræt kan måske falde ind under denne, tvivlsomt om støtte til elite- og professionel sport kan (KNO) Undt.: 107, stk. 3, litra d: Støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven. Bestemmelsen fortolkes (almindeligvis) restriktivt, hvorfor tvivlsomt om den kan anvendes til at undtage støtte til elite- eller professionel sport (KNO)

26 Hjemmel for kommunen Kommunalfuldmagten Folkeoplysningsloven Eliteidrætsloven

27 Kommunal støtte til breddeidræt Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven: Støtte til idrætsforeninger Direkte økonomisk støtte Faciliteter (lokaler, udendørsanlæg m.m.) stilles til rådighed Krav: Formål, bestyrelse, demokratisk opbygget, aktivt medlemskab, åben for alle, almennyttig + kontinuerlig virksomhed, jf. 4. Ikke kommercielt øjemed, jf. 5, stk. 3. Anvisning af lokaler 22: Udg. pkt.: 22, stk. 1: vederlagsfrit Modif: 22, stk. 4: gebyr Faciliteter 22, stk. 3: Stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Se Kridtsagen

28 Højesterets dom sag 73/2010 afsagt 21. marts 2012 Kridtsagen Jetsmark Idrætsforening (JI) mod Jammerbugt Kommune (JK). Sagen vedrører spørgsmålet, om en kommune, der efter folkeoplysningsloven stiller fodboldbaner til rådighed for en idrætsforening, er forpligtet til vederlagsfrit at sørge for den fornødne opkridtning af fodboldbanerne. JI (sagsøger): JK tilpligtes at iværksætte og opretholde den fornødne opkridtning af kommunale fodboldbaner uden udgift for JI. JK (sagsøgte): Frifindelse.

29 Vestre landsret Flertallet: Hverken folkeoplysningslovens eller forarbejderne hertil stiller i øvrigt mere præcise krav til indretningen af det anlæg, der anvises, eller det udstyr, der efter 22, stk. 1, skal stilles til rådighed, og der er således overladt et betydeligt skøn til kommunen [ ], vi finder ikke, at folkeoplysningsloven giver hjemmel til at stille krav om, at opkridtningen skal udføres af eller bekostes af kommunen i den foreliggende situation, hvor kommunen ikke efter det oplyste selv anvender arealet på en sådan måde, at der er behov for opkridtning Mindretallet: JK har stillet udendørsanlæg i form af græsfodboldbaner til rådighed for [JI], jf. folkeoplysningslovens 2, stk. 3, jf. 21, stk. 1. Efter lovens 22, stk. 1, er kommunen herefter forpligtet til at stille fodboldbanerne til rådighed med blandt andet fornødent udstyr [ ] afmærkning af en fodboldbane er en så integreret og nødvendig del af en fodboldbanes indretning, at kommunen efter ordlyden af [..] 22, stk. 1, lovens formål og den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, er forpligtet til vederlagsfrit at opretholde den fornødne afmærkning af banerne, så længe kommunen efter folkeoplysningsloven stiller banerne til rådighed for JI

30 Højesteret stadfæster landsretsafgørelsen Højesteret finder, at folkeoplysningslovens bestemmelser om kommunens anvisning af lokaler og udendørsanlæg må forstås således, at der alene er pligt til at stille eksisterende kommunale udendørsanlæg til rådighed, hvis anlægget er ledigt og er anvendeligt til den pågældende virksomhed, og at anlægget i givet fald skal stilles til rådighed med den indretning og det udstyr, som anlægget er forsynet med, og som er nødvendigt for, at anlægget kan fungere på samme måde, som når det i øvrigt bruges af kommunen. Der er således ikke pligt til for kommunen at udføre særlige tjenesteydelser for de foreninger mv., der får et udendørsanlæg stillet til rådighed

31 Spørgsmål: En idrætsforening udbyder foreningsfitness. I byen er der i forvejen to fitness-kæder, som drives kommercielt. Kan kommunen støtte foreningsfitness: Ved at stille lokaler til rådighed? Ved at give direkte støtte?

32 E. Motionsdoping Finansieringen Kulturministeriet DFHO + øvrige kommercielle fitness-centre Anti Doping Danmark Anti Doping Danmark Idrættens organisationer DFHO s medlemmer

33 F. Matchfixing m.v. Er matchfixing et problem for breddeidrætten? Afhænger af hvad man forstår ved breddeidræt? Hvad med kampe i 2. og 3. division?

34 Mikkel Bruun-sagen MB medlem af Nykøbing FC. Spillede 100 kr. på en række kampe hvor eget hold mod Avarta indgik. Spillede på sejr til eget hold. Gevinst 824 kr., som MB delte med sin bror. Sanktion: 1 spilledag og en bøde på kr. Sekretariatet havde krævet 2 spilledage og en bøde på 724 kr. Nævnet: Bøden indeholder dels inddragelse af gevinst, dels en selvstændig sanktion.

35 Formålene med matchfixing? Økonomisk vinding Sportslig vinding

36 Lidt om sport & spil Odds: Kampens resultat 1 x 2 Brønshøj Marienlyst 1,22 6,20 9,50 Hvem scorer det næste mål: Udvisning: Real Madrid F.C. Bayern München: Pepe: odds 25 Schweinsteiger: odds 30. Mere end 6 mål i kampen odds 30 Atletico Madrid - Chelsea

37 Hvem bliver snydt? Spiludbyderen Hvad siger straffeloven? Den danske straffelov, 279: For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

EKSKLUSION FRA DIF-FORENINGER. - hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres?

EKSKLUSION FRA DIF-FORENINGER. - hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres? EKSKLUSION FRA DIF-FORENINGER - hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres? Om pjecen Formålet med denne pjece er at klæde idrætsforeningerne, navnlig bestyrelserne, bedre på, når det overvejes at indlede

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. februar 2014 i sag nr. 20/2013 Sportsrideklubben Himmerland mod Karin Fisker Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen, Lis Hævdholm, John Skovbjerg,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 16. oktober 2017 i Sag nr. 14/2017: Odense Håndbolds indbringelse af Håndboldens Appelinstans kendelse af 3. oktober 2017 Sagen er behandlet af stedfortrædende

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til standardvedtægter H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor August 2008 H O V E D S P O N S O R Vejledning til vedtægter Om vejledningen Denne vejledning er skrevet som en vejledning

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER

KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER KOMMUNALFULDMAGTEN OG SELVEJENDE INSTITUTIONER FONDSKONFERENCEN 2017, AARHUS Tommi Hjelmdal Ahrenholt (Advokat, partner) KOMMUNER OG SELVEJENDE INSTITUTIONER HVORFOR SELVEJENDE INSTITUTIONER? Historie

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. Vedtægter m.v. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo. Dens hjemsted er Aarhus Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler. 3

Læs mere

Klage fra Vendsyssel Elite Badminton (VEB) over Holdturneringsudvalgets kendelse om protest fra Højbjerg i holdmatch nr

Klage fra Vendsyssel Elite Badminton (VEB) over Holdturneringsudvalgets kendelse om protest fra Højbjerg i holdmatch nr 21. december 2013 Vendsyssel Elite Badminton Formand Jan R. Jensen info@skagensportscenter.dk Klage fra Vendsyssel Elite Badminton (VEB) over Holdturneringsudvalgets kendelse om protest fra Højbjerg i

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 6. marts 2016 i Sag nr. 1/2016: [Klub A] mod Dansk Vægtløftnings-Forbund Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

EU-RETTENS BETYDNING I DIF-IDRÆTTEN

EU-RETTENS BETYDNING I DIF-IDRÆTTEN Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FEBRUAR 2014 DIF UDVIKLING TEAM JURA EU-RETTENS BETYDNING I DIF-IDRÆTTEN INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Det retlige grundlag (EU-retten)...

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

DIF s Matchfixingnævn

DIF s Matchfixingnævn DIF s Matchfixingnævn Den 16. marts 2016 DIF s Matchfixingnævn Kendelse 6/2015 afsagt d. 15. marts 2016 Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsekretariat mod Carsten Hemmingsen Matchfixingsekretariatet har

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Til spillere, trænere, ledere, officials, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i dansk tennis ADFÆRDSKODEKS. Matchfixing og anden uetisk adfærd

Til spillere, trænere, ledere, officials, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i dansk tennis ADFÆRDSKODEKS. Matchfixing og anden uetisk adfærd Til spillere, trænere, ledere, officials, bestyrelsesmedlemmer og øvrige personer i dansk tennis ADFÆRDSKODEKS Matchfixing og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj 2013 blev

Læs mere