2.4.4 BESKRIVELSE AF OLD SPICE TV-REKLAMEN THE MAN YOUR MAN COULD SMELL LIKE 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.4.4 BESKRIVELSE AF OLD SPICE TV-REKLAMEN THE MAN YOUR MAN COULD SMELL LIKE 33"

Transkript

1 SUMMARY This study attempts to discuss in which way humour and gender stereotypes are presented in modern advertising. Our field of research is a Danish and an American TVcommercial. Through an analysis of the two commercials we will seek to explain how the presented gender stereotypes can influence the modern receivers mental images in a postmodern society. By using theories by Lillian Munk Rösing, Laurie A. Rudman and Peter Glick we will highlight the concept of gender. To clarify the effects of humor used in the two commercials, we will include theory of Jørgen Stigel, and Charles S. Gulas and Marc G. Weinbergers account of three main categories of humour theory. On the basis of these theories we will discuss the two commercials in relation to each other. Finally we will try to determine the possible effects the TV-commercials can have on the modern receivers gender images. ABSTRACT Hovedfokus for projektet er tv-reklamers fremstilling af køn gennem brug af humor, samt hvilken effekt denne fremstilling har på modtagers kønsforestillinger. Ved hjælp af Lilian Munk Rösings kønsteori og Laurie A. Rudman og Peter Glicks teori om kønsstereotyper gives indledningsvist en beskrivelse af kønsbegrebet. Herefter følger Jørgen Stigels humorteori samt Charles S. Gulas og Marc G. Weinbergers referering af hovedkategorier inden for humorteori. Disse teorier indgår i en analyse af henholdsvis en dansk tv-reklame for Oddset og en amerikansk tv-reklame for Old Spice. Analysen leder til en diskussion, hvor tv-reklamerne sættes i relation til hinanden på baggrund af de valgte teorier. Afslutningsvis konkluderes, hvorvidt de humoristiske kønsfremstillinger i tv-reklamerne har en effekt på modtagers forestillingsbilleder om køn i det senmoderne samfund. 1 2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MOTIVATION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING DIMENSIONSFORANKRING OG FAGLIGT OMRÅDE VIDENSKABSTEORI OG METODE VALG AF TEORI VIDENSKABSTEORETISKE TILGANGE METODISK FREMGANGSMÅDE REDEGØRENDE TEORI REKLAMENS UDVIKLING I HISTORISK PERSPEKTIV DET SENMODERNE SAMFUND HVAD ER KØN? KØNSSTEREOTYPER KØNSTEORI AF LILIAN MUNK RÖSING HVAD ER HUMOR? HUMORTEORI AF JØRGEN STIGEL HOVEDKATEGORIER INDEN FOR HUMORTEORI MALETZKES SOCIALPSYKOLOGISKE KOMMUNIKATION MODEL BESKRIVELSE AF TV-REKLAMERNE BESKRIVELSE AF ODDSET REKLAMESERIEN BESKRIVELSE AF ODDSET TV-REKLAMEN SJUSKET OPDÆKNING BESKRIVELSE AF OLD SPICE REKLAMESERIEN ANALYSE ANALYSE AF ODDSET TV-REKLAMEN ANALYSE AF OLD SPICE TV-REKLAMEN DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BESKRIVELSE AF OLD SPICE TV-REKLAMEN THE MAN YOUR MAN COULD SMELL LIKE

3 1. INDLEDNING 1.1 MOTIVATION Projektet udspringer af en interesse for at undersøge, hvordan reklameproducenterne bag tv-reklamer benytter sig af kønsstereotyper, samt hvordan de lader disse komme til udtryk gennem brug af humor i det senmoderne samfund. Vi finder det interessant, hvordan tv-reklamerne kan ses som et produkt af samfundet, men samtidig som en del af samfundet, der medvirker til at producere og påvirke nogle forestillingsbilleder hos modtager af tv-reklamerne.når kønsstereotyper og humor benyttes, skyldes det muligvis, at dette kan have en effekt på modtager, der gavner salget. Intentionen bag tv-reklamer er altid at sælge et produkt. Dog er det ikke konsumeffekten, vi finder mest interessant, men derimod hvilke mulige effekter tv-reklamer kan have på modtagers forestillinger om køn. Det er vores opfattelse, at humor i tv-reklamer både forstærker noget kønsstereotypt, men samtidig også er et element, der gør modtageren mere modtagelig over for tv-reklamens budskab. Vi ønsker at beskæftige os med samtidige tv-reklamer, da vi oplever, at disse har en brug af humor, der spiller på, at modtager i dag er bevidst om hvilke intentioner, der ligger bag tv-reklamer. Dette i form af at tv-reklamer sommetider gør grin med sig selv og indeholder en ironisering af tv-reklamens argumentation, form og indhold. Således refererer tv-reklamen til sig selv som reklame på et metakontekstuelt plan. På den anden side kan humoren måske gøre, at modtager stiller sig kritisk over for fremstillingen af kønnene. siden år 1900, hvilket bidrog til en positiv stemning omkring mangfoldigheden af varer. Denne positive stemning omkring varerne blev udfoldet gennem humor (ibid.). I forhold til vores interessefelt, som er tv-reklamen, vil vi undersøge, hvilken betydning brugen af humor i forbindelse med kønsstereotyper har for modtagers forestillinger om køn. Dette undersøges med udgangspunkt i en udvalgt dansk tv-reklame i Oddset-serien fra Danske Spil 1 samt en udvalgt amerikansk tv-reklame fra Old Spice shampooserien 2. For at tydeliggøre brugen af humor og fremstillingen af køn i de udvalgte tv-reklamer, vil vi sætte disse i perspektiv til hinanden og undersøge eventuelle forskelle og ligheder. I forlængelse heraf også mellem de to kulturer, som disse er produceret i, om end disse tv-reklamers kulturelle afsæt ikke kan være repræsentative for henholdsvis dansk og amerikansk kultur. De udvalgte tv-reklamer er valgt på baggrund af, at de begge gør brug af humor og henvender sig til begge køn. Samtidig benytter de sig af kønsstereotype fremstillinger og indeholder elementer, som appellerer til både mænd og kvinder. 1.3 PROBLEMFORMULERING Hvilken effekt har mediernes fremstilling af køn samt brug af humor på kønsstereotype forestillinger i det senmoderne samfund, og hvordan kommer denne brug og fremstilling til udtryk i den danske Oddset tv-reklame og den amerikanske Old Spice tv-reklame? 1.2 PROBLEMFELT Reklamer blev automatisk en del af de trykte medier i forbindelse med avisernes øgede udbredelse i 1800-tallet (Web: 1). Tv-reklamen er først og fremmest til for at sælge et givent produkt. En salgsstrategi kan være at få produktet forbundet med et humoristisk udtryk gennem tv-reklamen med en genkendelig, overdreven, positiv eller lettere provokerende fremstilling af køn. I dag er reklamesprogets mest udbredte virkemiddel humoren (Liebst, 2009: 13). Humoren har været en stor del af reklamen 1.4 AFGRÆNSNING På baggrund af valget af tv-reklamer er projektets kulturelle afsæt afgrænset til vestlige kulturer. Vi har valgt at lægge fokus på det kulturelle, psykologiske og sociologiske perspektiv, hvor vi vil beskæftige os med tv-reklamerne i forhold til den omgivne kultur. Vi ønsker ikke at gå i dybden med en decideret samfunds- og kulturanalyse af

4 henholdsvis dansk og amerikansk samfund og kultur. Selvom vi som en naturlig følge af vores reklameanalyser kommer til at berøre sådanne forskelle, ønsker vi blot at se på disse, som de kommer til udtryk gennem vores arbejde med analyserne af de to udvalgte tv-reklamer. Vi ønsker at se på, hvilken effekt de udvalgte virkemidler i form af humor og ironi kan have på modtager, men afgrænser os fra at inddrage et etisk perspektiv, herunder en vurdering af hvorvidt afsenders intenderede påvirkning af modtager er etisk forsvarlig. Dette skyldes, at vi ikke ønsker at beskæftige os med salgsaspektet i forbindelse med tv-reklamerne. I forlængelse heraf skal den omtalte effekt ikke forstås som overtalelse til køb af et produkt. I stedet skal den forstås som en effekt i form af påvirkning af kønsstereotype forestillinger. Her afgrænser vi os fra beskæftigelse med eventuelle seksuelle undertoner i tv-reklamerne. Endvidere afgrænser vi os fra at se på de forskellige medieplatforme, hvor reklamer optræder. I stedet vil vi kun beskæftige os med tv-reklamer. I forhold til virkemidler er vi interesserede i virkemidler i form af humor og ironi, samt hvordan disse belyser de kønsstereotype forestillinger i det senmoderne samfund. 1.5 DIMENSIONSFORANKRING OG FAGLIGT OMRÅDE Projektet er forankret i Tekst og Tegndimensionen, idet vi arbejder med metode til beskrivelse og analyse af reklamer som tekst i det udvidede tekstbegrebs forstand, hvor gestus, lyd og billeder også ses som tegn. Med problemformuleringen ønsker vi at lægge op til en diskussion af tegnene i tv-reklamerne som interaktion mellem mennesker, der er med til at danne samfund og kultur. I analysen kommer vi ind på reklamernes funktion og betydningen af social kontekst, samt modtagers bevidsthed om intentionen bag reklamer. Vi arbejder dermed med en funktionel analyse og fortolkning af virkemidlerne i tv-reklamerne i relation til humor og kønsteori (RUC, 2005/2006). Projektet er endvidere forankret i Historie og Kulturdimensionen, idet vi analyserer reklamer fra to forskellige kulturer, henholdsvis dansk og amerikansk. Tv-reklamerne er samtidige, da de er fra henholdsvis 2011 og 2012, og både reklamerne samt modtagerne ses i projektet som formet af historiske, kulturelle, sociale og materielle betingelser, men disse betingelser ses også som noget, der formes af reklamer og modtagere. Reklamerne er således deltagere i samfundet og er med til at påvirke vores forestillingsbilleder. Teorier om køn inddrages i analysen af tv-reklamerne med henblik på at beskrive og kunne diskutere de rammer, som bestemmer social praksis f.eks. i forholdet mellem struktur og aktør, kultur og natur samt tradition og forandring. Vi ønsker at diskutere, om fremstillingen af køn i tv-reklamer er med til at give orden og mening kulturelt. Med den amerikanske Old Spice tv-reklame, og analysen af dennes brug af humor i relation til køn, beskæftiger vi os i projektet med ikke-nordisk kulturområde, da denne tv-reklame er situeret i en ikke-nordisk kulturel kontekst (RUC, 2005/2006). Projektet ligger inden for et af de centrale faglige områder i Danskfaget, da vi beskæftiger os med tv-reklamer, som tilhører elektroniske medier. Her beskæftiger vi os med, hvordan tv-reklamer hænger sammen med afsender, modtager, situation og tekstnormer. I projektet er det normer i forhold til humor og køn, der er i fokus (Web: 2). Projektet ligger ydermere inden for et af de centrale faglige områder i Kommunikationsfaget, da reklamen er planlagt kommunikation. Vi analyserer tv-reklamernes strategiske elementer i vores fokus på virkemidler som humor og genkendelse i form af kønsstereotyper. Via teori om kommunikation samt køn og humor i en kulturel kontekst, er projektet et forsøg på at forstå, hvordan kønsstereotype forestillingsbilleder påvirkes af tv-reklamer (Web 3). 7 8

5 1.6 VIDENSKABSTEORI OG METODE Valg af teori I projektet arbejder vi inden for det humanvidenskabelige forskningsfelt. Vores valgte teoretikere arbejder inden for dette område, da de opererer med teorier om individet og samfundet samt behandler områder som psykologi, sociologi, kultur og kommunikation. Vi benytter os af den polske sociolog Zygmunt Baumans teori om senmodernitet for at betragte tv-reklamerne i social og kulturel kontekst. Bauman beskæftiger sig netop med samspillet mellem individ og samfund. Derudover forholder han sig til den højteknologiske udvikling, der har medført en eksplosion af massemedier, hvor forbrugerisme og reklame er i høj fokus, hvilket er en afgørende faktor for projektets genstandsfelt (Bauman, 2006: 34). Vi bruger ham ikke som en hovedteoretiker, men som en teoretiker hvis ideer og teorier har dannet baggrund for måden, vi tænker og omtaler det senmoderne samfund på i dag. Samfundsudviklingen er samtidig en betingelse for tv-reklamen og den kontekst, tv-reklamer i dag indgår i. belyse de kønsstereotype fremstillinger i tv-reklamerne. Herimod vil Rösings kønsteori i højere grad blive inddraget i diskussionsafsnittet. For at forstå humor har vi valgt at beskæftige os med Jørgen Stigel, lektor ved Institut for Kommunikation på Ålborg Universitet og Charles S. Gulas og Marc G. Weinberger, som begge er professorer i marketing ved Amherst Universitet i Massachusetts. Ligesom Rösing, benytter Stigel i sin behandling af humor og ironi også en psykoanalytisk tilgang. Derudover tager han udgangspunkt i danske tv-reklamer (Stigel, 2008: 4). Gulas og Weinberger er valgt, fordi de medtager flere forskellige teorier om humor. De medtager både kognitive teorier, overlegenheds teorier, samt psykodynamiske teorier (Gulas og Weinberger, 2006: 23-31) Videnskabsteoretiske tilgange Projektet vil være præget af de valgte teoretikeres videnskabsteoretiske udgangspunkter. I det følgende vil disse blive nærmere præsenteret. Ifølge Dorthe Marie Søndergård, professor i socialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus, har hverdagstænkningen længe været præget af de psykoanalytiske kønskonstruktioner (Søndergård, 1996: 23). Vi har derfor valgt teori af Lilian Munk Rösing, ph.d. og lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, fordi hun med udgangspunkt i psykoanalysen når frem til en anden måde at forhandle og forstå køn på. Ved at have et teoretisk grundlag der tager udgangspunkt i psykoanalysen, men samtidig inspireres af andre videnskabsteoretiske traditioner, åbnes der op for at kunne arbejde med køn i et bredere perspektiv i projektet. Psykoanalysen skal således ikke tolkes som projektets eneste videnskabsteoretiske tilgang, da vi ønsker at forholde os kritiske og reflekterende til kønsbegrebet. I analyseafsnittet vil forfatterne og professorerne i psykologi, Laurie A. Rudman og Peter Glicks præsentation af kønsstereotyper i vestlige kulturer blive anvendt til at Psykoanalyse Rösings videnskabsteoretiske udgangspunkt for hendes beskæftigelse med og beskrivelse af kønsbegrebet er psykoanalysen. Psykoanalysen er grundlagt af den østrigske nervelæge, Sigmund Freud, og stammer fra slutningen af det 19. århundrede. Det Freud primært opdagede i sine psykoanalytiske studier var det ubevidste og begæret som menneskets fundamentale drivkræfter (Fibiger, Lütken og Mølgaard, 2008: 275). En del af psykoanalysen er teorien om kastration. Dette kommer til udtryk hos Rösing ved hendes syn på kønnet som eksistentielt vilkår i og med, at det er en del af barnets udvikling at opdage, at det kun har ét af de to køn (Rösing, 2005: 28). På den ene side er dette skabende for subjektet, men samtidig også en begrænsning der kan resultere i misundelse og jalousi. Dermed bliver kønnet en etisk udfordring (ibid.: 32-33). I denne forbindelse ønsker Rösing en nytænkning af kønnet, hvor 9 10

6 hun eksperimenterer med, hvad der sker, hvis vi i stedet lader kvindekroppen levere materialet til den sansning og erkendelse, der hidtil har været hentet fra mandekroppen (ibid.: 9): Den store ulempe ved kastrationsbegrebet er imidlertid at det så utvetydigt er formet i den mandlige krops billede (ibid.: 34). Stigel har ligesom Rösing sit videnskabsteoretiske udgangspunkt i psykoanalysen og er inspireret af Freuds teori om humor (Stigel, 2008: 17). I projektet anvendes den del af Freuds humorteori, der handler om ophobning af spændinger. Ophobningen skyldes de ubevidste drifter, der er medfødte psykiske impulser med en fysiologisk energikilde. De to grundlæggende drifter er seksualitet og aggression. Den fysiologiske energikilde centreret omkring kroppens orale, anale og genitale zoner bygger hele tiden en ulystbetonet spænding op, hvilket sætter driften eller den psykiske impuls i operation, hvorpå driftens tilfredsstillelse udlader energien og dermed sænker spændingen, hvilket er lystbetonet (Web: 4). Driftstilfredsstillelsen kan opnås via humor, hvor udeblivende driftstilfredsstillelse kan medføre frustrerende ubehag. Humoren er ifølge Freud samtidig med til, at man føler sig ovenpå som menneske. Distancen til dét, vi ler ad og er fortrolige med, danner en overlegenhedsfølelse. Herved rummer og administrerer man det modstridende: I mødet mellem modsætninger forløses erkendelsen af, at de er modsætninger, dvs. deres sammenføjning virker både (an)spændende og spændingsudløsende og vækker dermed både lyst og behag (Stigel, 2008: 18). Opbygningen af spændinger samt forløsningen af disse er også grundlaget for den psykodynamiske hovedkategori inden for humorteori refereret af Gulas og Weinberger (Gulas og Weinberger, 2006: 28). Kognitiv teori Kognitive teorier studerer skabelse, tilegnelse samt anvendelse af viden og blev anerkendt i 1960 erne. Kognitive teorier inden for humor interesserer sig for den sansemæssige erkendelse, der optages og omsættes ved humor. Når noget optages fra sanserne, medvirker tidligere indtryk til at drage slutninger og skabe forventninger om fremtidige indtryk (Web: 5). Dette kommer til udtryk i teoriens fokus på den tankemæssige proces ved inkongruens i sanseindtryk. Inden for disse teorier ses inkongruens og den kognitive opløsning af inkongruens som årsag til latter. Overlegenhedsteorier Mange filosoffer, herunder Platon, Aristoteles og Hobbes, har bidraget til overlegenhedsteorierne gennem tiden. Teorierne omhandler humorens sociale funktion. Latter og humor forbindes her med bl.a. latterliggørelse, fornærmelser, triumf, aggression og degradering. Trods en lang række af bidrag til teorien har det været fremført 3, at nedværdigelse ikke er en tilstrækkelig fyldestgørende forklaring af humor, da ikke al latter skyldes følelse af overlegenhed (Gulas og Weinberger, 2006: 26) Metodisk fremgangsmåde I forbindelse med begrebet kønsstereotyper er det relevant at nævne, at vi ser på disse både som noget eksisterende, men samtidig som noget der hele tiden påvirkes bl.a. af medierne. Således anskuer vi kønsstereotyper som en del af en cirkelbevægelse, som figurerer mellem noget eksisterende, og noget der til stadighed påvirkes. Med udgangspunkt i kønsteori og humorteori vil vi udforme en reklameanalyse af den danske Oddset tv-reklame og den amerikanske Old Spice tv-reklame. Med henblik på at tydeliggøre tv-reklamernes karakteristika i forhold til brug af humor og fremstilling af køn, vil vi sammenligne disse. Denne sammenligning vil indgå som en 3 Fremført af bl.a. Dolf Zillmann, Lawrence La Fave og Joanne Cantor

7 del af diskussionsafsnittet. I dette projekt vil reklameanalysernes fokus være humor som virkemiddel, samt hvordan køn bliver fremstillet. Samtidig vil vi inddrage kommunikationsteori i form af en kommunikationsmodel, som er udformet af den tyske kommunikationsforsker Gerhard Maletzke. Maletzkes interessefelt er psykologisk, hvilket vi finder relevant, idet vores problemformulerings fokus er tv-reklamens effekt (Henriksen, 2001: 42-43). Vi antager dermed, at effekt afhænger af psykologiske såvel som sociale processer. Idet vores analysegenstande befinder sig inden for tv-mediet, ser vi det som en fordel, at kommunikationsmodellen også tager højde for tekniske forhold (ibid.). Modellen anvendes som et redskab til at kunne organisere delene i den kommunikative proces (ibid.). Klassiske kommunikationsmodeller, som Maletzkes, tegner ofte et stationært billede og en lineær proces i forhold til afsender, budskab og målgruppetænkning. Vi forholder os kritisk til dette og har medtaget modellen, da pilen øverst åbner op for, at modtager også kan påvirke kommunikationsprocessen (se Maletzkes socialpsykologiske kommunikationsmodel). Modellen er således valgt, fordi den giver mulighed for en mere dynamisk tolkning af kommunikationsprocessen og målgrupper. 2. REDEGØRENDE TEORI 2.1 REKLAMENS UDVIKLING I HISTORISK PERSPEKTIV For at forstå tv-reklamens forudsætninger vil det følgende afsnit omhandle reklamens udvikling i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Afsnittet redegør ydermere for det senmoderne samfund og den samfundsudvikling som har skabt forudsætninger for tv-reklamens udbredelse. Der fandtes reklamer før det 20. århundrede, men det er først efter år 1900 at reklamen bliver til en betydelig og professionel kommunikationsform i samfundet (Liebst, 2009: 9). De vigtigste massemedier omkring år 1900 er dagspressen samt plakaten, og omkring slutningen af 1920 erne kommer fotografiet ind i reklamens verden. Reklamens vigtigste medier frem til år 1950 er skilte og vinduesudstilling på butiksfacader og trykte annoncer, og derefter bliver 1950 erne især kendt for biografreklamerne. Omkring slutningen af 1980 erne begynder beslægtede levende billeder, tv-reklamen, at være en del af folks hverdag, og derved kommer den også tættere på forbrugerne, da den nu dukker op i deres eget hjem. Først ved slutningen af det 20. århundrede begynder netreklamen at dukke op (ibid.) Det senmoderne samfund En væsentlig konsekvens af globaliseringen 4 er udbredelsen af informationsteknologiske midler som eksempelvis computeren, internettet, radioen og telefonen. Kommunikation er ikke længere begrænset af fysisk tilstedeværelse, og information er ikke længere afhængig af lokalitet. I stedet får informationer en global relevans og bliver udbredt eksempelvis i tv og på internettet. Samtidig bliver kultur i højere grad fælles (Jacobsen, 2005: ). I forlængelse af globaliseringen opstår begreber som det moderne samfund og senmodernitet. Det senmoderne samfund kendetegnes ved en høj grad af viden, et flow af bred information og mange visuelle indtryk, der hersker i den stadig stigende udbredelse af medier. Bauman er en af de sociologer, der opererer med senmodernitet (Web: 6). Han beskriver det senmoderne samfund som den flydende modernitets samfund (Bauman, 2006: 34). Dette vil sige, at der er sket en ændring af det stabile ordensdominerede samfund til et samfund, der ifølge Bauman er flydende. Samfundet og individet eksisterer i samspil med hinanden: Det moderne samfund eksisterer i kraft af sin uophørlige individualiserings - aktivitet, lige så vel som individers handlinger består i en daglig omformning 4 En udvikling, hvor kulturelle, politiske og økonomiske forhold bliver mindre nationalt bestemte og i stedet spreder sig over landegrænserne

8 og justering af det netværk af gensidige forbindelser, der kaldes samfundet (ibid.: 44). Bauman mener, at individualiseringen består i, at identitet går fra at være en given størrelse til at være en opgave, som det enkelte individ er ansvarlig for. Det senmoderne samfund står altså i tæt samspil med individerne. Derfor er den højteknologiske udvikling med en eksplosion af massemedier især afgørende for individernes måde at agere på. Dette både individuelt men også i et større samfundsmæssigt perspektiv, hvor forbrugerisme, reklame og salg er i høj fokus (Bauman, 1999: 79). 2.2 HVAD ER KØN? I følgende afsnit redegøres for en traditionel måde at anskue kønsroller på i vestlige kulturer, og denne vil, som nævnt, blive inddraget i den senere reklameanalyse. Dernæst redegøres for Rösings kønsteori, og denne teori vil primært være en del af den senere diskussion af kønsfremstillingen i tv-reklamerne og køn i det senmoderne samfund. Ordet køn stammer fra det latinske genus og betyder slægt eller slags (Web: 7). Køn har i alle samfund været en grundlæggende faktor for, hvordan individet blev set af det omgivne samfund, og i samspil med andre faktorer, som familie og alder, har kønnet spillet en rolle i henhold til, hvilke opgaver og privilegier individet er blevet tildelt. Kønnet har derfor været bestemmende for, hvilke sociale roller individet har indtaget i samfundet, både i familie -og arbejdslivet. Hvad, der betragtes som feminint og maskulint, er forskelligt fra kultur til kultur. Disse betragtninger er samtidig også forskellige, afhængig af social og historisk kontekst (ibid.) Kønsstereotyper I det følgende vil begreberne kønsroller og kønsstereotyper blive præsenteret ud fra forfatterne, Michelle R. Nelson og Alexandra M. Vilelas tekst Is the Selectivity Hypothesis Still Relevant? A Review of Gendered Persuasion and Processing of Advertising Messages i bogen Gender, culture and consumer behavior. I teksten har de sammenfattet forskningsresultater inden for temaet reklamer og køn. Dernæst redegøres for Rudman og Glicks definition af kønsstereotyper, og hvad disse indeholder i vestlige kulturer (Rudman og Glick, 2008: 6). Ovenstående forfattere definerer ikke nærmere, hvordan køn produceres, men fokuserer på hvordan kønsroller og kønsstereotyper bliver til og fungerer. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af den kendte stereotype den dumme blondine, som ikke er udtryk for de brugte teoretikeres synspunkt på eller tanker om denne, men som er relevant for projektet, da den kvindelige aktør i Oddset-reklameserien altid er en blond kvinde (Stigel, 2008: 45). Michelle R. Nelson og Alexandra M. Vilela For Nelson og Vilela refererer kønsroller til kulturelt afledt adfærd og aktiviteter, der associeres med maskulinitet eller femininitet. De refererer en definition, hvor kønsroller er noget, individer selv vælger at tilegne sig (Nelson og Vilela: 2012, 114). Forskning peger på, at socialisationen i familier, sociale institutioner, som børnehave og skole, og medier tenderer til at polarisere børn i traditionelle kønsrollemønstre, og disse mønstre har dermed ikke karakter af et frit valg. Når voksenalderen nås, er rollerne allerede etableret hos individet (ibid.). Mænd og kvinder tilegner sig de evner og karaktertræk ved rollerne, som de varetager i samfundet. Dette gøres imidlertid også grundet et socialt pres. Kønsforskelle på arbejdsmarkedet fører ydermere til forskelle i social adfærd og personlighed. I nogle kulturer har kvinder tendens til at varetage mere omsorgsfulde roller end mænd. Derimod bliver mænd presset til at være mere individualistiske og aggressive end kvin

9 der. En hypotese har været, at oplevede kønsforskelle kan synes biologisk fæstnet og således forstærke kulturelle stereotyper i forhold til, hvilke evner mænd og kvinder besidder (ibid.). Laurie A. Rudman og Peter Glick Rudman og Glick ser kønsstereotyper som vidensstrukturer og socialt delte opfattelser af kvinder og mænd, der skaber kønsrelaterede forventninger og idealer. Disse presser folk til at leve op til normer i forhold til køn. Dette betyder ikke nødvendigvis, at individerne i et samfund er enige eller ser disse stereotyper som korrekte. Den høje grad af social konsensus gør dem dog troværdige (Rudman og Glick, 2008: 82-83). Fordi det tidligt tillæres at kategorisere som mænd og kvinder, fungerer kategoriseringen hurtigt og automatisk og hjælper til at gøre antagelser, der simplificerer en ellers kompleks social verden (ibid.: 84-85). Når folk støtter op om en bestemt stereotyp, er de dog bevidste om, at stereotyper repræsenterer problematiske associationer, da et træk ikke definerer karakteristikken af en hel kategori. Folk bruger dermed stereotyper med en vis fleksibilitet, hvilket gør stereotyper mere modstandsdygtige over for afkræftelse. Med andre ord regnes der med undtagelser fra reglen, hvilket gør reglen svær at opgive (ibid.: 83). I traditionelle kønsroller i vestlige kulturer opfattes kvinden venlig, empatisk, forstående og fokuserer på hensyntagen til andre (ibid.: 81-82). Fysisk forbindes hun med at være delikat. Kvinden interesserer sig for at shoppe og er i familien omsorgsgiveren (ibid.: 84-85). Af mere negativt ladede træk er kvinden svag, overdrevet emotionel og afhængig af andre (ibid.: 81). Desuden er hun konfliktsky og frygtsom (ibid.: 90). Mænd forbindes fysisk med at være stærke (ibid.: 85). I forlængelse af dette ses de også som aktive og eventyrlystne (ibid.: 90). Mænd interesserer sig for sport og er familiemæssigt beskyttere og forsørgere (ibid.: 84-85). Personligt er de kompetente, ambitiøse, men samtidig også arrogante, overdrevent konkurrenceorienterede, og intensive i samværet med andre (ibid.: 81). Kort sagt stereotypes mænd som slemme, men modige og kvinder som vidunderlige, men svage. Mens stereotyperne synes at iklæde kvinderne mere sympatiske træk, indgydes mænd mere respekt, hvilket forstærker kønsforskelle i magt (ibid. 82). Hvis kvinden er for ivrig efter at gøre andre tilpas, risikerer hun at undertrykke egne holdninger, mål og behov (ibid.: 92). Ifølge Rudman og Glick har forskning vist, at indholdet i kønsstereotyperne er tværkulturelt konsistente. Dette, mener de, taler imod, at stereotyperne er et produkt af tilfældige historiske omstændigheder og kulturspecifikke overbevisninger. Lighederne på tværs af kultur skyldes lighed i social struktur herunder rollefordeling, f.eks. som forsørger og omsorgsgiver samt magtfordeling. Uanset ophavet skaber stereotyper til stadighed uretfærdig diskrimination, når de anvendes til at dømme individer (ibid.: 94-95). Stereotyper kan således siges at fungere som en forestilling, en norm, men også en levet praksis. Dumme blondiner I Frankrig i 1700 erne opstod en forestilling om, at lyshårede kvinder var dummere end andre kvinder. Det var den franske kurtisane 5 Cathrine-Rosalie Gerard Duthé, der blev set som værende smuk, men ualmindeligt ubegavet. Blondinens ry begyndte at blive udbredt andre steder end Europa omkring 1900-tallet og kom til den amerikanske kultur i år 1925, da bestselleren Gentlemen Prefer Blondes af Anita Loos udkom. Marilyn Monroe spillede i år 1953 hovedrollen i filmatiseringen af denne bog, og dette fik for alvor sat den dumme blondine i bås (Web: 8). 5 en hofdame/kvinde, de bedste kredses prostituerede (Web: 9) 17 18

10 2.2.2 Kønsteori af Lilian Munk Rösing Fra en generel introduktion til køn og beskrivelse af kønsstereotyper i vestlige kulturer introduceres i det følgende Rösings kønsbegreb. Rösing ønsker med Kønnets katekismus at tænke køn på en anden måde, end det hidtil er blevet tænkt. Dette indebærer en tænkning af kønnet som en form for kærlighedsutopi frem for noget, der er defineret af magt, samt at tænke kønnet som noget eksistentielt forankret hos individet frem for noget, der er biologisk determinerende. Rösing, ønsker at betragte køn som noget der opstår i udveksling mellem krop og kultur, mellem anatomi og fantasi, mellem biologiske og sociale bestemmelser (Rösing, 2005: 8). Denne kønsbetragtning indebærer tre elementer: At køn er noget eksistentielt for individet, at kroppen ses som situation og anatomisk metafor, og at kønsforskellen betragtes som strukturel frem for substantiel (ibid.). Frem for at se kroppen som noget der er biologisk determinerende for individet, ønsker Rösing at se denne som en situation, som individet sanser sig selv og verden fra, og som derfor er medformer af individets bevidsthed (ibid.: 7-8). Rösing benægter således ikke, at anatomien er bestemmende for, hvordan vi ser os selv, oplever verden og hvordan andre ser os, men hun ønsker at tænke kønnet som noget eksistentielt frem for noget, der har biologisk essens (ibid.: 7). Som alternativ til de to forskellige kønsopfattelser: Køn som noget der sidder i kroppen (essentialisme), og køn som noget der sidder i kulturen (konstruktivisme), fremlægger Rösing kønnet, som noget der sidder i eksistensen (ibid.: 20, 8). Dette indebærer, at kønnet er et uomgængeligt vilkår for individets eksistens. Der findes to køn, og hvert individ er ét af de to køn (ibid.: 8). Hvor nogen 6 vil mene, at individet først og fremmest er menneske og derefter kategoriseret i køn, hævder Rösing, at man uden noget køn ikke kan være menneske. Dét at være menneske er ensbetydende med at være enten mand eller kvinde (ibid.: 23). Hvilken social praksis, individet vælger at udfolde omkring denne kønsmæssige uomgængelighed, er op til individet selv. Det uomgængelige ligger ikke så meget i kønnets biologiske bestemmelse i sig selv, men skal snarere forstås på den måde, at den biologiske bestemmelse har indvirkning på, hvordan vi ser verden, og hvordan vores omgivelser ser os (ibid.: 8). Det tredje element, der indgår i Rösings måde at betragte køn på, er, at se kønsforskellen som strukturel frem for substantiel. Her menes, at de to køn ikke har nogen substans i sig selv, men at det derimod er selve forskellen mellem dem, der skaber betydningen: der er ikke nogen særlig kvindelig kønskarakter på den ene side, og en særlig mandlig på den anden, men der er en forskel, og det er selve forskellen der skaber betydning (ibid.: 9). Dette element af Rösings kønsdefinition fokuserer derfor på forskellen mellem de to køn frem for på kønnene hver for sig. det uomgængelige faktum er selve det at der findes to køn, men ikke at hvert af disse køn skulle have en særlig substans (ibid.: 10). Forskellen mellem de to køn består hermed i selve dét, at der findes to køn, og det er dét, der menes med at betragte kønsforskellen strukturelt (ibid.: 9). Psykoanalysens kastrationsbegreb er særligt vigtigt i forbindelse med Rösings nytænkning af kønsbegrebet. Psykoanalysens begreb om kastration indebærer, at barnet finder ud af, at det ikke har to køn, men kun har ét. Den amerikanske psykoanalytiker, Jessica Benjamin, beskriver barnets overinklusive kønsfase, hvor barnet ikke forbinder dét at være dreng som en udelukkelse af dét at være pige, og derfor kan barnet opfatte sig selv, som værende begge køn på samme tid. Kastrationen indtræder, som nævnt, når barnet opdager, at det kun har ét af de to køn (ibid.: 28) og er således en skabende begrænsning; den grænse den [læs: kastrationen] sætter, er subjektets kontur. Kastrationen giver subjektet dets form (ibid.: 29). 6 Dette er bl.a. den svenske feminist, Nina Björks, synspunkt

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Den senmoderne kvinde

Den senmoderne kvinde 26/06-2014 Den senmoderne kvinde Tendenser, tilpasning og trods Bachelormodulet Forårssemesteret 2014 Kultur- & Sprogmødestudier Samlet antal anslag: 10284 Roskilde Universitet Indholdsfortegnelse 1. Motivation.3

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC.

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Vejleder: Thomas Søbirk Petersen. Gruppe 12 juni 2010. Anias Held-Hansen Jakob Malchow-Møller

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10

1. INDLEDNING 5 2. INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION 10 1. INDLEDNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF EMNET OG SPECIALETS FORMÅL 5 1.2 SPECIALETS PROBLEMSTILLING 6 1.3 METODE 6 1.4 STRUKTUR 7 1.5 GENERELLE OVERVEJELSER 8 1.6 EMPIRISK MATERIALE 9 1.7 DEFINITION AF CENTRALT

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

ET SPECIALE OM PIGER, IDENTITET OG TV-SERIER

ET SPECIALE OM PIGER, IDENTITET OG TV-SERIER N O T F O R S J O V ET SPECIALE OM PIGER, IDENTITET OG TV-SERIER Dem jeg har skrevet, det er sådan humor, teenager og sex. Det er meget fedt hun er advokat, men de skulle have fundet en anden skuespiller.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Psst, nu skal du høre..!

Psst, nu skal du høre..! Psst, nu skal du høre..! et speciale om viral markedsføring i en postmoderne verden af Rene Ribberholt Kæseler 10. semester Medieret Kommunikation Aalborg Universitet den 02/08 2010 Titelblad 2 Forord

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere