Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer"

Transkript

1 PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009

2 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering 1 tilarkitektkonkurrencerblevanalyseretudfrabygherrernessynspunkt.dennerapportlaver enparallelanalyse,mendennegangudfraarkitektfirmaernessynsvinkel.hvismanlæserbegge rapporterisammenhæng,fårmandetbedsteindblikiprækvalificeringensomfænomen,menvi harbestræbtospå,atrapporterneogsåkanlæsesuafhængigtafhinanden.derforstartervimedi kapitel1kortatgennemgåundersøgelsensmetodeogidegrundlag.hvemharvispurgt;hvordan harvispurgtdem;hvadharvispurgtom,oghvorfor;oghvemharsvaret? Kapitel2præsentererenmodelafetarkitektfirmasovervejelseromprækvalificering.Dennemo delbyggerviderepåantagelsenom,atprækvalificeringeretgensidigtvalgfrabygherrersogarki kræverforklaringer,ogsomdetermuligtatspørgeom.baggrundenerenrækkemerepassive tilvalg,ogundtagelsesvisogsåpassivefravalg,afdeltagelseiarkitektkonkurrencer. Kapitel3rummeroplysningerom,hvadarkitektfirmaerlærerafdengentagneoplevelseafatblive vragettilkonkurrencerneafbygherrer.baggrundener,atbygherreraltidharflerekvalificerede ansøgeretildereskonkurrencer,enddeharbrugfor,ogderforskerderensortering,somrammer alleengangimellem,ogsomrammermangeofte.hvadlærerarkitektfirmaerneafdisseerfaringer ombygherrernespræferencerogbeslutningsrutinerogomkravenetildemselv,hvisdeskalhave mulighedforatbliveprækvalificeret?hvadlærerdeafatobservere,hvilkearkitektfirmaerder faktiskbliverprækvalificerettilarkitektkonkurrencerne? tektfirmaersside.herantagervi,atarkitektfirmaertræfferaktivefravalgafkonkurrencerogbyg herrer,ogengangimellemogsåtræfferaktivetilvalg.detersådanneaktivetilvalgogfravalg,der Kapitel4beretteromarkitektfirmaernesaktivefravalgafkonkurrencer.Nårnuvived,atkonkurrencererenvigtigmådeforarkitektfirmaeratfåopgaverpå,hvorforforfølgerdesåikkeenhver mulighed,uansetatoddseneikkealtidergode?enafforklaringerneernetopennøgternvurderingaf,atmanikkeharchanceforatkommemedikonkurrencen,fxfordimanmanglerderigtige 1 Vianvenderherenspecifikterminologi,somkanpræciserespåfølgendemåde. Prækvalifikation hentydertilden socialeinstitution,hvorigennemarkitekterudvælgestilatdeltageienarkitektkonkurrence.arkitekterneansøgerom atblive prækvalificeret,og prækvalificeringen erdenproces,hvorvedarkitektfirmaetopnåratbliveprækvalificeret. Dennerapporthandleraltsåmereomprocessenendominstitutionen. 2 2

3 referencer.menselvisådannesituationervælgerarkitektfirmaeralligevelengangimellematsøge omatbliveprækvalificeret.hvadderbegrundersådanneaktivetilvalg,beskriverviher. Kapitel5ogkapitel6tagertrådenopfratodiskussioneridenførsterapport.Førstbeskrivervi betydningenafkonfliktfyldteprojekter,bådeforsandsynlighedenforprækvalificeringogformotivationentilatsøgeomatbliveprækvalificeret.dernæstbelyservibetydningenafatværeet kendtarkitektfirma etpunkt,somspillerenvisrolleiarkitektfirmaernesfortolkningafdereserfaringer.viviser,atderfindesenlillegruppearkitektfirmaer,somefternæstenallesmeninghar etgodtomdømme,ogsomutvivlsomtharbetydeligsucces.atdeterenstorulempeiforbindelse medprækvalificeringatværeukendtoganonym,bekræftesumiddelbartafdisseresultater,og selvomdetikkesigernogetomkausaliteten(fxommanbliverkendtvedatfåsucces,ellermanfår succesvedatværekendt),sågiverdetintuitivtmening,atdetengangimellemhandleromatværekendt,ogsåselvombygherrernemåskeikkekenderéndirekte. Kapitel7startermedendiskussionaf,hvadmankanuddrageafindsigterafenundersøgelsesom denne,hvordatamaterialeterbegrænset.selvomvigørmegetudafatanalyseresvarenepåvores spørgeskemaer,ogdermedogsåtillæggerdisseresultaterbetydning,erderogsåindsigtathentei despørgsmål,somundersøgelsenrejser.atsvareneengangimellemkanbetvivles,fordidererfor fåbesvarelser,anfægterikkespørgsmålenesrelevans.vitror,atdenmåde,vistillertingeneoppå idenneundersøgelse,isigselvvilsigelæserennoget. Dernæstanalyserervimuligemekanismerbagudvælgelsenafdealleredekendtearkitekter.Vi foreslår,atdenneformforudvælgelseeretresultatafgenerellekognitiverutiner,heriformaf det,derbenævnes genkendelses reglen.hvisdennefortolkningerkorrekt,kanvisigeendelom, hvilkenstrategietukendtarkitektfirmaskalforfølgeforatbrydeudafanonymitetenogøgesine mulighederforatbliveprækvalificeret. Afslutningsvisplaceresprækvalificeringindidenaktuelledebatomnyekonkurrenceformer,som ikkealenehandlerom,mensomogsåhandleromprisogøkonomi.enrækkenyeproblematikker beskrivesikapitel8,sombørgørestilgenstandforforskningogdiskussionifremtiden. UndersøgelsenblevudarbejdetisamarbejdemedMarianneM.Førrisdahl. 3 3

4 Indholdsfortegnelse: 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Indledning Undersøgelsen Spørgeskemaet Respondenterne Afgrænsninger Arkitektfirmaetsvalg Omoplevelsenafatblivevraget! Andrekildertilvurderingafbygherrerneogkonkurrencerne Arkitektfirmaersaktivefravalgafkonkurrencer Nårarkitektfirmaervragerinvitationer Arkitektfirmaernesaktivetilvalgafkonkurrencer Opsummering:Arkitektfirmaernesvalgafbygherrerogkonkurrencer Betydningenafkonflikter Konfliktersbetydningforatopnåelseafprækvalificeringoggenereltomdømme Konfliktersbetydningformotivationentilatsøgeprækvalificering Sammenfatning Kollektivevurderingerafarkitektfirmaersomdømme Opsummering Diskussionogkonklusioner Videnliggerisvarene,menogsåispørgsmålene! Størrelseogomdømme Omatværekendt ogomatblivedet Genkendelses reglen Hvadvildetsigeatværekendt Atværekendtfornoget Afslutning Afsluttendediskussion Konkurrencerogeffekter Bilag1:Cases

5 9.1 Case1: Case Case Bilag2:Tabelsamling Litteratur...64 Tabeloversigt: Tabel1:Respondenternesdeltagelseikonkurrenceri Tabel2:Respondenternesantalmedarbejderei Tabel3:Respondenterneserfaringmedforskelligetyperbyggeri...10 Tabel4:Antalansøgningeri2005fordeltpåstore,mellemstoreogsmåarkitektfirmaer...11 Tabel5:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret...17 Tabel6:VurderingerafmålogambitionerforCase Tabel7:Arkitektfirmaersbegrundelserforatfravælgekonkurrencer...20 Tabel8:Arkitektfirmaersbegrundelserforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrencenom GentofteSportspark...21 Tabel9:Arkitektfirmaersbegrundelseforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrencenom KulturcentretNordkraft...22 Tabel10:Arkitektfirmaersbegrundelseforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrenceom boligbebyggelseikolding...22 Tabel11:Begrundelserforatafslåinvitationer...25 Tabel12:Ansøgningomprækvalificeringudenforventningomsucces...27 Tabel13:Begrundelserforansøgningomprækvalificeringudenforventningomsucces...27 Tabel14:Formellekonfliktersbetydningforprækvalificeringsmuligheder...31 Tabel15:Uformellekonfliktersbetydningforprækvalificeringsmuligheder...32 Tabel16:Konfliktfyldteprojektersindflydelsepåomdømme...32 Tabel17:Konsekvenserafkonfliktfyldteprojekter...33 Tabel18:Arkitektfirmaersomdømmeiforbindelsemedprojekter...33 Tabel19:Vurderingerafmålogambitionerforcase Tabel20:Vurderingerafmålogambitionerforcase Tabel21:Vurderingerafmålogambitionerforcase

6 Tabel22:Arkitektfirmaermeddetbedstegenerelleomdømme,vurderetafarkitekterog bygherrer...38 Tabel23:Arkitektfirmaermeddetbedsteomdømmeforgodarkitektur,vurderetafarkitekterog bygherrer...39 Tabel24:Arkitektfirmaermedbedsteomdømmeforsamarbejde,vurderetafarkitekterog bygherrer...39 Tabel25:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret...58 Tabel26:Arkitektfirmaersbegrundelserforatfravælgekonkurrencer...58 Tabel27:Arkitektfirmaersfortolkningafgrundetilatbliveprækvalificeret,fordeltefterantalletaf ansatte...59 Tabel28:Arkitektfirmaerserfaringmedatafslåinvitationtilkonkurrence...59 Tabel29:Antalafslagpåinvitationertilkonkurrencer...60 Tabel30:Arkitektfirmaersbegrundelserforatsøgeomprækvalificering...60 Tabel31:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermeddetbedsteomdømmeblandtbygherrer61 Tabel32:Bygherrersvurderingafarkitektfirmaermedbedsteomdømme...61 Tabel33:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeblandtbygherrerfor arkitektoniskestandard...62 Tabel34:Bygherrersvalgafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeforarkitektoniskstandard...62 Tabel35:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeblandtbygherrefor samarbejdsevne...63 Tabel36:Bygherrervurderingafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeforsamarbejdsevne...63 Figuroversigt Figur1:Begrundelserforatfravælgetrekonkretekonkurrencer...23 Figur2:Begrundelserforfravalgafkonkurrencer,fordeltefterstørrelsenafarkitektfirma,i gennemsnitfordetrecases

7 1 Indledning CenterforLedelseiByggerietindledtei2006enundersøgelseafprækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark.Baggrundenvaretønskeomatforstå,hvordanarkitektkonkurrencerfårde deltagere,somdegør.vihartidligereundersøgt,hvordanselvearkitektkonkurrencerneforløber, oghvadderafgør,hvemdervinder(førrisdahl,2005;kreiner,2006).menindtildenneundersøgelseerderingen,derharundersøgt,hvemderfårlovtiloverhovedetatkonkurrere.idenneundersøgelseerderaltsåfokuspådeprocesser,derliggerforudfor,atkonkurrencengårigang. Voresundersøgelsebyggerpåenteseom,atdeltagerneienarkitektkonkurrenceerresultatetaf toforudgående,gensidigeudvælgelsesprocesser.bygherrervælgerarkitektfirmaer,ogarkitektfirmaervælgerbygherrer(ellerkonkurrencer).omderopståretmatch,afhængeraf,atbeggeparter vælgerdenandentil.sådannevelkendtematching processererunderlagtfølgendebegrænsninger,nårdetdrejersigomprækvalificeringtilarkitektkonkurrencer: A) Bygherrenudvælgerogprækvalificererdearkitektfirmaer,hanønskerathavemedisin konkurrence.daderergrænserfor,hvormangedeltagerebygherrenkanhavemedikonkurrencen,udvælgerhandem,somhanafenellerandengrundhelstvilhavemed.derfor villedetværeinteressantatvide,hvaddergøretarkitektfirmaattraktivtforenbygherretil enbestemtopgave.vigavnoglesvarpådettespørgsmåliundersøgelsensdelrapport1. 2 B) Arkitektfirmaeropsøgerdekonkurrencer,somdeønskeratdeltagei.Deharikkekapacitet tilatdeltageiallekonkurrencerpåmarkedetogmåderforudvælgedem,somdeafenellerandengrundharmestlysttilatdeltagei.derforvilledetværeinteresseretatvide,hvad dergørenkonkurrenceattraktivforetarkitektfirma,sådetansøgeromprækvalificeringog dermedgørdetmuligtatbliveudvalgttilatdeltage.idennerapportgivervisvarpådette spørgsmål. Voresinteresseforprækvalificeringbliverikkemindreaf,atingentidligereharstuderetfænomenet.Menafsammegrunderdermegetlidtvidenom,hvordandengensidigeudvælgelseforegår. Detteskaberpladsforideologienom,atenhverkonkurrenceførertildetrigtigeogrationelleud 2 PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmarkDel1:Bygherrernesperspektivogerfaringer,tilgængeligpå 7 7

8 fald.viermereinteresseredeipraksisendiideologier,ogderforsatteviosforatbelyse,omdet givermeningattænkeprækvalificeringsomengensidigudvælgelsesproces,dererprægetafbegrænsetinformation.hvadindgårigivetfaldsomkriterierogmekanismeribeslutningerneomat søgedeltagelseogatudpegedeltagerne? 1.1 Undersøgelsen Davisomnævntikkekendertiltidligerestudierafprækvalificeringentilarkitektkonkurrencer, måttevistartefrabundenogsøgeatskabeetførsteoverblikvedatsamleerfaringerfraflestmuligtaktører.vivalgtederforatlaveeninterviewrundemedaktører,derhavdeerfaringmedprækvalificeringogarkitektkonkurrencer.disseinterviewsskabtefundamentfortointernetbaserede spørgeskemaundersøgelser,somhenvendtesigtilhenholdsvisbygherrerogarkitektfirmaer. Spørgeskemaundersøgelserneblevgennemførtiefteråret2006. IDel1behandledevibygherrernesperspektivogskitserededereserfaringermedprækvalificering. Hovedresultaternekanresumeressåledes: a. Bygherrerneopfatterprækvalificeringsometreeltvalgmellemflerekvalificeredearkitektfirmaer,enddeharbrugfortildereskonkurrencer. b. Bygherrernespræferencerfordeltagelseafspecifikkearkitektfirmaerstammerfratidligere samarbejdserfaringerogrådogtipfranetværketibranchen. c. Bygherrerneudgørikkenogetpraksisfællesskab,derbyggerpåhinandenserfaringer. d. Prækvalificeringerenkompleksproces,somefterladerparternemedtvetydigeerfaringer. e. Motivationentilatlæreaferfaringenerringe.Tilfredshedmedstatusquoertilsyneladendeudbredtblandtbygherrer. Idettearbejdspapirservinærmerepåarkitektfirmaerneserfaringerogderesforståelseafprækvalificeringsproblematikken. 1.2 Spørgeskemaet Ligesomdetvartilfældetmedbygherrerne,harvipræsenteretarkitektfirmaerneforettemmelig langtspørgeskema.dettekanværeenulempe,nårmangernevilhavemangerespondenterog 8 8

9 fastholdederesopmærksomhed,menvivurderede,atdetvarnødvendigtafhensyntilundersø gelsenseksplorativekarakter.viforestilledeosmangefaktorer,sompotentieltvilleværeafgø svardogværeatfindeibilagene.andrespørgsmålvaråbne,sårespondenternefikmulighedfor selvatformulerederessvar.dettegavværdifuldinformation,somviefterfølgendehargruppereti svarkategorierforoverskuelighedensskyld.vimarkereriteksten,nårdererforetagetensådan efterfølgendebearbejdning. 1.3 Respondenterne arkitektfirmaeropmærksommepåundersøgelsen,blandtandetmedassistancefradanskeark, somitonyhedsbrevetilderesca.650medlemmeroplysteomundersøgelsenogopfordredetilat deltageviaetlink.vihardesudensøgtdeltagerevedatannoncerepåwww.bygnet.dkmeddirekte Efterundersøgelsensafslutningharvibearbejdetogrensetudibesvarelserne,idetvissesvarvar åbenlystuseriøse.detresulteredei98brugbarebesvarelser,hvoraf40erfuldtgennemførte, mensrestenafrespondenternekunharsvaretpåendelafspørgsmålene.viinkludererdedelvise besvarelserianalysenpåligefodmeddefuldtgennemførte,davierkender,atspørgeskemaeter megetlangt,ogdavimener,atenbesvarelsepåfxdenførstehalvdelafspørgeskemaetergyldig, uansetomdenpågældenderespondentogsåharsvaretpådensidstehalvdelafspørgeskemaet ellerej. rendeforudvælgelsen,ogvivillegernehaverespondenternetilattagestillingtilalledissefakto rer. Flereafspørgsmålenevarlukkedespørgsmål,somrummedeetstortantalsvarmuligheder.Vifokusererherpådesvar,sometvæsentligtantalrespondentervalgte.Ivissetilfældevilsamtlige Viønskedeatfåsåmangearkitektfirmaersommuligttilatdeltage,ogmegetgernearkitektfirmaeriforskelligestørrelserogmedforskelligefokusområder.Viforsøgtederforatgørealledanske linktilundersøgelsenogvedatsponserefirenyhedsbrevefrabygnet.desudenlåderogsåbeskrivelseoglinktilundersøgelsenpåvoresegenhjemmeside,www.clibyg.org. Nedenståendetabellerfortællerlidtom,hvaddeterforarkitektfirmaer,derdeltageriundersøgelsen: 9 9

10 Hvor mange konkurrencer har dit arkitektfirma deltaget i i 2005? (bearbejdede svar) Antalsvar Procent 0 5konkurrencer 58 78,4% 6 25konkurrencer 12 16,2% Over25konkurrencer 4 5,4% Ialt ,0% Tabel1:Respondenternesdeltagelseikonkurrenceri2005 Angiv antal medarbejdere i dit arkitektfirma i 2006 (bearbejdede svar) Antalsvar Procent 1 10medarbejdere 23 57,5% 11 25medarbejdere 10 25,0% 26 50medarbejdere 2 5,0% medarbejdere 2 5,0% Over100medarbejdere 3 7,5% Ialt ,0% Tabel2:Respondenternesantalmedarbejderei2006 Hvilken type byggeri har I mest erfaring med? (gerne flere svar) Antalsvar Procent Boligbyggeri 45 84,9% Administrationogkontorer 37 69,8% Renovering 37 69,8% Skoler,uddannelses ogforskningscentre 32 60,4% Ældre/plejeboligerog centre 31 58,5% Kultur ogidrætsbyggeri 27 50,9% Bybygning ogfornyelse 22 41,5% Børnogfritid 20 37,7% Designogfacader 15 28,3% Kirker,krematorierogsognegårde 14 26,4% Museer 11 20,8% ByggeteknikogIT 7 13,2% Hospitaler 7 13,2% Gader,pladseroghaveanlæg 5 9,4% Militæreanlæg 5 9,4% Lufthavneogbroer 4 7,5% Kraftvarmeværker 2 3,8% Fængsler 1 1,9% Andet: 9 17,0% Antalrespondenter 53 Tabel3:Respondenterneserfaringmedforskelligetyperbyggeri Sommankanseafdetretabeller,prægesundersøgelsenfortrinsvisafmindrearkitektfirmaer, somåretførundersøgelsenfandtstedhavdedeltagetiforholdsvisfåkonkurrencer,ogsomovervejendeharerfaringmedbolig,erhvervs oginstitutionsbyggerier.dettesvarernokmegetgodttil 10 10

11 Hvor mange ansøgninger om at blive prækvalificeret har dit arkitektfirma sendt i 2005? Krydset med: Små, mellemstore og store arkitektfirmaer Små Mellemstore Store Ialt 0 5ansøgninger 88,2% 42,9% 0,0% 52,5% 6 10ansøgninger 11,8% 28,6% 11,1% 17,5% 11 25ansøgninger 0,0% 28,6% 22,2% 15,0% Over25ansøgninger 0,0% 0,0% 66,7% 15,0% Ialt Tabel4:Antalansøgningeri2005fordeltpåstore,mellemstoreogsmåarkitektfirmaer helearkitektbranchensudseende,menvivilikkeafdengrundgørekravpå,atvoresrespondenter errepræsentative.dertilervoresudvælgelsefortilfældig.hvisdererenskævhediudvælgelsen, erdennokiretningafetstørreantalbesvarelserfrarelativtstorearkitektfirmaer. 3 Mensomsagt erdetikkerepræsentativiteten,somvoresresultaterskalbedømmespå.voresundersøgelsehar tilformålatfindeogdiskuterespændendespørgsmålfremforatlevereendegyldigesvar. Afdirektebetydningfordenneundersøgelseharviogsåspurgtom,hvormangeprækvalificeringer arkitektfirmaerneharsøgtidetforudgåendeår.inedenståendetabelharvifordeltsvarenepå forskelligefirmastørrelser 4 ogfinderikkeoverraskende,atstorefirmaersendermangeansøgninger,ogsmåfirmaerfærre,mendogfortsatenheldel.mønstretitabel4tyderpå,atmellemstore arkitektfirmaererenmereheterogengruppeendhenholdsvisdesmåogdestorearkitektfirmaer. Detersandsynligt,atkunfirmaer,someraktiveiforbindelsemedkonkurrencer,ogderforansøgeromprækvalificering,harfattetinteresseforvoresundersøgelse.Dearkitektfirmaer,somhar valgtatskaffesigopgaverpåandenmådeendgennemkonkurrencer,ogsomderforaldrigsøger omprækvalificering,ernæpperepræsenteretivoresundersøgelse.variationenindenforhver kategoriafarkitektfirmaerviser,atderermangeforskelligestrategierforopgaveakkvisition,sådan somviogsåvilleforvente.engangimellemerkonkurrenceretsupplementtildenløbendestrømaf 3 Ivoresundersøgelseerder17,5%afrespondenterne,derkommerfraetarkitektfirmamedmereend25ansatte. IfølgeDanskeArkerdetkun6,3afvirksomhederne,derharsåmangeansatte.SeBørsenEjendomme,den8.januar 2009,side Kriterietforinddelingismå,mellemstoreogstorearkitektfirmaererantalletafmedarbejdere.1 5ansattekategoriseressomsmå;6 25ansattekategoriseressommellemstore;ogmereend25ansattekategoriseressomstore.Langt fraalleharbesvaretspørgsmåletomantalansatte.detharikkeværetmuligtatkategoriseredeøvrigerespondenter efterandrekriterier,fxantalletafansøgningerellerantalprojekter,fordivaliditetenafsådanneskønerfortvivlsom.i etenkelttilfældeharrespondentendoggivetsigtilkendeogharderforkunnetkategoriseresafos.menrestenharvi valgtatsebortfraidekrydstabeller,hvoristørrelseindgår.daviikkeforventer,atderernogensammenhængmellemstørrelseogtilbøjelighedentilatbesvarespørgsmålet,trorvihellerikke,atdettevalgpåvirkerrepræsentativitetenafsvarene,derermedtaget

12 opgaver;ogengangimellemerdetdeøvrigeopgaver,dersupplereropgavernevundetikonkurrence.detersværtatafgøre,omstikprøvenindenforhverkategorierrepræsentativ. 1.4 Afgrænsninger Derertreafgrænsningerivoresanalyser,sommangevilfindeproblematiske.Denførstehandler omarkitektfirmaernesomkostningervedatdeltage.mangeklagerover,atdeterenstorinvesteringatdeltageikonkurrencerneforarkitektfirmaer,derofteerøkonomisksvage.vinævnerdet fleregangeirapporten,ogdereringengrundtilattvivlepå,atderergrænserfor,hvormange konkurrenceretarkitektfirmaharrådtilatdeltageiomåret.nårdisseøkonomiskegrænserikke spillerenstørrerolleivoresanalyse,erdet,fordianalysenhandleromprækvalificeringogikkeom konkurrencedeltagelse.selvomansøgningerneomprækvalificeringblivermereogmereomfattende,erderikkedeheltstoreøkonomiskebelastningerforbundetmedatansøge.determuligt, atmanfølersigforpligtettilatdeltage,hvismanfaktiskmåttebliveprækvalificeret,ogatman derforkantænkesatundladeatansøgeaffrygtfordeøkonomiskekonsekvenserafatskullegennemførekonkurrencen.menselvidettetilfældevilviantage,atmanmeresandsynligtfravælger atansøgeomprækvalificeringpågrundafenmeregenerelmangelpåkapacitettilatudføreopgavenendafsnævreomkostningsmæssigeovervejelser. Denandenafgrænsningbeståri,atviikkesondrermellemdemangeforskelligekonkurrenceformer,somidaganvendes.Vimenerdog,atvariationenerstørre,nårdetdrejersigomafviklingen afkonkurrencen,endnårdetdrejersigomkvalificeringenafdeltageretilkonkurrencen.mender erutvivlsomtervariationogudviklingogsåidisseindledendeforløb,somviikkebehandlerher. Dentredjeafgrænsningbeståri,atvibehandlerbygherrernesoménhomogengruppe.IundersøgelsensDel1sondredevibl.a.mellemlejlighedsbygherrerogflergangsbygherrer.Andreville fremhæve,atdererstorforskelpågradenafprofessionalismeimellembygherrerne.selvnårbygherrerneerlægfolk,alliererdesigtypiskmedprofessionellerådgivere.dermedbliverforskellene engangimellemetspørgsmålom,hvordanmanharorganiseretsig.noglefåstederianalysenfindervianledningtilatnuanceresynspunkterneilysetafdenneafgrænsning.menihovedsagen drejerdenneanalysesigomarkitektfirmaernesvilkårogkarakteristika,hvorforvihartilladtosat sebortfra,hvordanbygherre sidenharorganiseretsig

13 2 Arkitektfirmaetsvalg Voresundersøgelsebyggerpådenantagelse,atprækvalificeringkanforståssomtogensidigeudvælgelsesprocesser,hvorbygherrerudvælgerarkitektfirmaertildereskonkurrencer,ogarkitektfirmaerudvælgerkonkurrencer(ogbygherrer),somdevilbrugedereskræfterpå.VivedfraundersøgelsensDel1,atbygherreraltidharmangekvalificeredearkitektfirmaeratvælgeimellem. Detmåbetyde,atarkitektfirmaersenderretmangeflereansøgningeromprækvalificeringafsted, enddeharsuccesmed. Detvilleikkegivemeningatspørgeetarkitektfirmaom,hvorfordesøgerprækvalificeringogdermedsøgeratkommeibetragtningtilenefterfølgendeopgave.Svareteralleredegivetisagens natur.deleverafatløsearkitektfagligeopgaver,ogarkitektkonkurrencererenvigtigmådefor mangeatskaffesigsådanneopgaver.detkrævernæppeflereforklaringerellerovervejelser.atde læggerbilletindpåflereopgaver,enddevillehavekapacitettilatløse,kræverhellerikkeden storeforklaring.oddseneersmåihvertenkelttilfælde,såhvismanvilhavesinordrebogfyldtop, måmansøgemangeflere. Viantager,atarkitektfirmaersøgerprækvalificeringnærmestpr.rutine,medmindrenogettilsiger demikkeatgøredet.atansøgeernormen!detervalgetomikkeatsøge,derkræverbeslutning, begrundelser,forklaringer.ogviharudspurgtarkitektfirmaerneomsådannebeslutninger,begrundelserogforklaringer.naturligviserpassivefravalgogsåenlogiskmulighed,hvilketsker,når etarkitektfirmaikkeeropmærksomtpåenkonkurrenceitidetilatsøgeomprækvalificering.men detervoresindtryk,atderergodeinformationskilder,somgørdetnemtforarkitektfirmaerneat holdesigajourmedmarkedetogmuligheder.derforerdetvoresantagelse,atnårarkitektfirmaer vælgerikkeatsøgeomprækvalificering,ergrundensomregelmanglendeinteresseogikkemanglendeinformation. 5 Vivilgerneforstå,hvornårarkitektfirmaerikkeerinteresseredeikonkurrencerogbygherrer! Nårnormeneratsøgeprækvalificering,ernæsteskridtihistorienenudbredtoplevelseafikkeat blivevalgt.alenefordidernormalterlangtflerekvalificeredeansøgere,endbygherrerneharbrug 5 ITabel8,Tabel9ogTabel10fremgårdet,atkunetfåtalikkevaropmærksommepåtreudvalgtearkitektkonkurrencer

14 14 14 fortildereskonkurrencer,måallehyppigthaveerfaretatblivevraget.detersådanneerfaringer, somskaberfortolkningeraf,hvadderbestemmerbygherrernesbeslutningomatprækvalificere nogleogvrageandre.viinteressererosfor,hvadarkitektfirmaerlærerafdissegentagneoplevelser.detvisersignemlig,atdeterdissefortolkninger,derskaberbaggrundforarkitektfirmaers aktivefravalgafkonkurrencerogbygherrer.ogdeterdennevidenogerfaring,somengangimellemblivertilsidesat,nårarkitektfirmaeralligevelaktivtbeslutteratsøgeomprækvalificering,selvomdeikkeleveroptildekriterier,somdetror,bygherrerneanvenderforatudvælgedeltagerne. Deterdennetankerække,derforklarerrækkefølgenirapportenstemaer.Idetviunderforstårarkitektfirmaernesgenerelleinteresseiatdeltageikonkurrencerne,interessererviosførstforden lære,dedragerafdemangeerfaringermedatblivevraget,ogdernæsthvordandennelærekan givebegrundelserfordetaktivefravalgafkonkurrencerogbygherrer,menogsådetaktivetilvalg aftilsyneladendeudsigtsløsekonkurrencer. 1:Konkurrencerer envigtigmådeat skaffesigopgaver 2:Oplevelsenaf hyppigtatblivevraget 3:Erfaringenfor, hvornårdetikke betalersigatsøge 4:Praksismedat søge,selvomdet ikkebetalersig Passivttilvalg: Medmindreandettalerimoddet, søgermanprækvalificering. Tillærtforståelseafbygherrerog konkurrencer:hvadderskaltilforat haveenchanceforatbliveudvalgt Aktivtfravalg: Beslutningenomikkeatsøgeprækvalificering Aktivttilvalg: Beslutningomatsøge,selvomerfaringentilsiger,atdetikkenytter.

15 Efterdissebeskrivelserafarkitektfirmaernes teorier ombygherrernesønskerogkriterier,ogde aktivefra ogtilvalgafkonkurrencerogbygherrerdetræfferpåbaggrundheraf,venderviblikket imodtoyderligereforhold,somogsåblevbehandletidel1.detdrejersigførstombetydningenaf tidligerekonflikterforsandsynlighedenforatbliveprækvalificeret.vispørgerbl.a.indtildårlige erfaringersindflydelsepåarkitektfirmaernesmotivationtilatsøgeprækvalificeringsenere.dernæstdrejerdetsigomeksistensenogbetydningenafensgenerelleomdømmesomarkitektfirma. Vislutterafmedengenereldiskussionafdespørgsmålogproblematikker,somundersøgelsenhar givetanledningtil.arbejdspapireterikkeafslutningen,menbegyndelsenpåenmereempirisk funderetforståelseafbyggerietspraksis.derfortilladerviosogsåatbrugeanledningentilattegnenoglemeregenerelleproblemstillinger,somdetvilleværerelevantatundersøgeoghandlepåi fremtiden.dethandlerdelsombetydningenafatværekendtiforvejenogomstrategierforat blivedet.dethandlerogsåomgevinsterogomkostningerividensamfundetvedatindsamleog behandleyderligereinformation.ogendelighandlerdetomatseprækvalificeringilysetafden samfundsmæssigeinteresseforatfornykonkurrenceformerne,såmanopnårenbedrebalance mellemhensynenetilretfærdighedogeffektivitet

16 3 Omoplevelsenafatblivevraget! Arkitektfirmaersøgermangegangeatbliveprækvalificeretudenatblivedet.Detvillesikkertvære ubærligt,hvisdetblevtagetsærligtungt,hvilketdetdahellerikkeoftebliver.deterlangtfrasikkert,atdetoverhovedetgiveranledningtilsystematiskrefleksion. 6 Mennårvispørgerarkitektfirmaerneomsådanneoplevelser,hardetilsyneladendeikkesværtvedatlevesigindisituationen oggiveosderesfortolkninger.hovedindtrykketer,atmanikkelæggernogetsærligtiatblivevra jeghavdeforestilletmigvillebliveprækvalificeret? Arkitekt:Deterikkemegetoverraskende.Somregelerdetrimeligforståeligt.Såkan detgodtvære,atnårviikkekommermed,tænkervi,hvorforerdekommetmedogvi ikke Menvierflere,derpassertil,enddererbrugfor.Såpådenmådeerdetaltså ikkesådan,atdeterforudsigeligt. Fordereretspili,atdesidderogskalvælge get.hvorforgørmanikkedet,oghvorforbehøvermanikkegøredet?idettekapitelerdetopga venatbesvaredissespørgsmål. Ladosstartemedatpåstå,atresultatetsjældentoverraskeruansetommanselvbliverprækvalificeretellerej.Enlederfraetstortarkitektfirmaudtrykkerdetsåledes: Interviewer:Nårdetbliveroffentliggjort,hvemdererblevetprækvalificerettilenbestemtkonkurrence,ogIser,hvemdeter,vildusånormalttænke:Nå,detvardem, mellem45ansøgninger.vivedikke,hvemdervurdererprækvalifikationsansøgnin letteresprogligtbearbejdetafhensyntillæsbarhed] Udfaldeterforståeligt,menikkeforudsigeligt.Derer,somviskalsenedenfor,grænserfor,hvilke beslutningerbygherrenlegitimtkantræffe,menlegitimitetenafgrænseretstortudfaldsrum,og gerne.oftekandetogsåværekompromiser.dersidderetudvalgrundtomkringbor det,ogjegvilhavedenhermed,såskaljeghavedenhermed [interviewudskrift derforerdetetspil,hvemderblivervragetisidsteende.detkræverikkenødvendigvisenforklaring,atmanikkebliverudvalgt,udoverden,atmanikkevarheldigidettetilfælde. 6 Vihariandensammenhængvist,atselvdetattabeienarkitektkonkurrenceikkenødvendigvisgiveranledningtil megenrefleksion(kreiner2006).investeringen,bådeiformaftidogidentitet,ienansøgningomprækvalificeringer mindre,ogderforvildetværeforventeligt,hvisdetatblivevragetienprækvalificeringafsættersigendnumindre sporogar

17 Atgøreprækvalificeringtiletspørgsmålomheldietspil,somikkeerheltgennemskueligt,ersikkertmegetrealistisk,ogdethardenimplikation,atdetikkesigernogetomansøgerneskvaliteter ogegenskaberatblivevraget.årsagerneplaceressåatsigeudenforarkitektfirmaetselv.detgør måskeerfaringenlettereatlevemed,mendetgørdetogsåumuligtatlærenogetafden. Viharspurgtallearkitektfirmaerne,hvordandefortolkeroplevelserneafatblivevragettilkonkurrencerne.Tabel5viser,atisærfireforklaringersynesatdominereiarkitektfirmaersfortolkning. 7 Denmestudbredteforklaringeriforlængelseafdeovenståendeovervejelser.Hele72%afrespondenternefortolkerresultatetsometudtrykfor,atbygherrerneharetovermålafkvalificerede ansøgere.mankansige,atdetatblivevragetopfattes,ikkesometfravalgfrabygherrensside, mensometikke tilvalg,somerbestemtafsituationenmedformangekvalificeredeansøgere. Menrespondenterneerikkeblindefor,atogsåarkitektfirmaetskvaliteterogegenskaberspilleren rolle.synlighed( Vierikkekendtenok )ogkompetencer( Vimanglerrelevantereferencer og Vileverikkeoptildeøkonomiske,tekniskeellerressourcemæssigekriterier )opfattesogsåsom muligeforklaringerpåatblivevraget.tankenom,atderertaleometegentligfravalgfrabygherrensside,erikkefremmedforarkitektfirmaerne. (Uddrag) Hvilke faktorer vil du vurdere har stor betydning for, om bygherrer afslår at prækvalificere dit arkitektfirma til konkurrencer? (Gerne flere svar) Antalsvar Procent Dererflerekvalificeredeansøgere,endbygherrenharbrugfor 41 71,9% Vierikkekendtenok 37 64,9% Vimanglerrelevantereferencer 30 52,6% Vileverikkeoptildeøkonomiske,tekniskeellerressourcemæssigekriterier 18 31,6% Antalrespondenter 57 Tabel5:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret Vikenderikkerelationenmellemdissefortolkningerafdenmanglendeprækvalificeringiarkitekt firmaernesopfattelse.determegettænkeligt,athellerikkearkitektfirmaerneselvkenderrelatio nen.vivedfravoresundersøgelse,atbygherrernesjældentkommunikerermedarkitektfirmaerne omderesafgørelser(sedel1).fxkanmanglendesynlighed,referencerogressourcerudgøreselvstændigekriterier,somgørarkitektfirmaetikke kvalificeret.detrejserumiddelbartspørgsmålet, hvorforarkitektfirmaersøgerprækvalificering,nårdehverkenharrelevantereferencerellerde ressourcemæssigeforudsætninger etspørgsmål,vivendertilbagetilnedenfor.mendeterogså 7 AllesvarmulighederkansesiTabel25iBilag

18 muligt,atfortolkningernesupplererhinanden.deter,nårbygherrenskalvælgemellemkvalificeredeansøgere,atdesupplerendekriteriermobiliseres.dabliverkvaliteterogkompetencerrelative,ogkonkurrencendrejersigomatværemestkendt,havedeflestereferencerogdebedsteressourcer.selvsmåafvigelserkanværeudslagsgivende,ogmankanhavefxmangerelevantereferencerogstadigvækblivevragetpådettekriterium,fordiandreharendnuflereellerendnumere relevantereferencer. Disseresultaterunderstreger,atarkitektfirmaerikkeharsværtvedatfindealternativeforklaringerpå,hvorfordeblivervragetienprækvalifikation.Deterårsager,derbyggerpåenfortolkning afbygherrensvalgoghansbetingelserforatvælge.genereltsetsvarerdissefortolkningermeget godttilbygherrernesegneopfattelserogoplevelser,ikkemindstirelationtildemangekvalificeredeansøgere.derernaturligvisentvetydighed,somgennemsyrerfortolkningenafdenmanglendeprækvalificering.arkitektfirmaetkanværeblevetaktivtfravalgtafbygherren,ihvilkettilfældedetantydernogetomvurderingenaffirmaetskvaliteterogforhold.ellerdetkanblotvære ikke tilvalgt,hvilketsomsagtsigernogetombygherrenssituationmereendomarkitektfirmaets. Daderbrugesmegetlidttidpåatfortolkedisseoplevelser,ogdadersomsagtsjældentkommunikeresmedbygherrerneomderesbegrundelser,kanensådantvetydighedfortsætteidetuendelige.Detskabermangemulighederforatefterrationalisereuheldigeresultater.Mendeterbestemtikkeusandsynligt,atdenstorevægtpåtilfældighedenogspilletiatbliveudvalgtblandtde mangekvalificeredeansøgereerenmegetrigtigogrealistiskkonklusionatdrage. 3.1 Andrekildertilvurderingafbygherrerneogkonkurrencerne Manbehøverikkehavedeltagetogværeblevetvragetforatkunnedannesigetindtrykogen meningombygherren,sommuligvisvilindgåienefterfølgendevalgsituation.vibadarkitektfirmaernevurderebygherrernesmålogambitioneritrekonkretecases,somdeflesteafvoresrespondenterkendtetil,ogdefærrestehavdedeltageti.dekonkretecaseserbeskrevetoganalyseretyderligereikapitel4.vibaddemomatbaserederesvurderingpå,hvemderblevudvalgttil konkurrencen.detførtefxtil,atbygherrenicase3blevrostforetvarieretudvalgafarkitektfirmaertilkonkurrencen.respondenternefikfritslagtilatformulerederesbesvarelser,somefterfølgendeharkunnetgrupperespåfølgendemåde: 18 18

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1 Digitalelæringsressourcer

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012

E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Kommunaløkonomi Slotholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: ansoegninger13@oim.dk 13. august 2012 Ansøgning om deponeringsfritagelse/alternativt låneramme til OPP-projekt

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Konkurrencepræget dialog

Konkurrencepræget dialog Konkurrencepræget dialog Erfaringer fra en udbudsforretning Indskrivningssystem med tale-til til-teksttekst genkendelse TRANSEDITH Gå-hjem-møde 8. juni 2006 kl. 15.00 til 17.00 Per Anker Hansen, vicedirektør,

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004. Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad Nord, Amager, Københavns Kommune

Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004. Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad Nord, Amager, Københavns Kommune Socialministeriet Bolig/ J.nr. B-5216-10 IWH 20. oktober 2004 Bilag 2 Oversigt over byggerier, der opføres i henhold til lov om støttede private ungdomsboliger Det drejer sig om følgende byggerier: Ørestad

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Forskerparken - 7. Januar 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Præsentation HTL Hans

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver. Program tager byggeri til nye højder

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver. Program tager byggeri til nye højder Klar til Bygge- og Anlægsopgaver Program tager byggeri til nye højder Branchen er klar til vækst Bygge- og anlægsbranchen investerer over de kommende år for 135 milliarder kroner. I Region Syddanmark er

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Indledning... 1 5

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Arkitekturpolitik Århus

Arkitekturpolitik Århus Arkitekturpolitik Århus Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed e Økohus 99, Århus Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Varmepumper og faskiner

Varmepumper og faskiner Varmepumper og faskiner Status sept. 2009 Formål med kuben Varmepumper og faskiner: Undersøge muligheder for at koble jordvarmeanlæg med faskiner. Både teoretisk og på markedet Søge penge til at udvikle

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparring

Spørgsmål og svar om sparring Spørgsmål og svar om sparring På debatmødet med Stine Bosse den 12. april 2012 svarede 63 deltagere på det udleverede spørgeskema omkring hvordan erhvervsfolk bruger sparring. Her følger resultatet af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om!

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kristian Kreiner April 2008 I denne kronik vil jeg illustrere, hvordan man i byggeriet kan komme galt af sted, når man tænker sig om og gør sig umage.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere