Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer"

Transkript

1 PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009

2 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering 1 tilarkitektkonkurrencerblevanalyseretudfrabygherrernessynspunkt.dennerapportlaver enparallelanalyse,mendennegangudfraarkitektfirmaernessynsvinkel.hvismanlæserbegge rapporterisammenhæng,fårmandetbedsteindblikiprækvalificeringensomfænomen,menvi harbestræbtospå,atrapporterneogsåkanlæsesuafhængigtafhinanden.derforstartervimedi kapitel1kortatgennemgåundersøgelsensmetodeogidegrundlag.hvemharvispurgt;hvordan harvispurgtdem;hvadharvispurgtom,oghvorfor;oghvemharsvaret? Kapitel2præsentererenmodelafetarkitektfirmasovervejelseromprækvalificering.Dennemo delbyggerviderepåantagelsenom,atprækvalificeringeretgensidigtvalgfrabygherrersogarki kræverforklaringer,ogsomdetermuligtatspørgeom.baggrundenerenrækkemerepassive tilvalg,ogundtagelsesvisogsåpassivefravalg,afdeltagelseiarkitektkonkurrencer. Kapitel3rummeroplysningerom,hvadarkitektfirmaerlærerafdengentagneoplevelseafatblive vragettilkonkurrencerneafbygherrer.baggrundener,atbygherreraltidharflerekvalificerede ansøgeretildereskonkurrencer,enddeharbrugfor,ogderforskerderensortering,somrammer alleengangimellem,ogsomrammermangeofte.hvadlærerarkitektfirmaerneafdisseerfaringer ombygherrernespræferencerogbeslutningsrutinerogomkravenetildemselv,hvisdeskalhave mulighedforatbliveprækvalificeret?hvadlærerdeafatobservere,hvilkearkitektfirmaerder faktiskbliverprækvalificerettilarkitektkonkurrencerne? tektfirmaersside.herantagervi,atarkitektfirmaertræfferaktivefravalgafkonkurrencerogbyg herrer,ogengangimellemogsåtræfferaktivetilvalg.detersådanneaktivetilvalgogfravalg,der Kapitel4beretteromarkitektfirmaernesaktivefravalgafkonkurrencer.Nårnuvived,atkonkurrencererenvigtigmådeforarkitektfirmaeratfåopgaverpå,hvorforforfølgerdesåikkeenhver mulighed,uansetatoddseneikkealtidergode?enafforklaringerneernetopennøgternvurderingaf,atmanikkeharchanceforatkommemedikonkurrencen,fxfordimanmanglerderigtige 1 Vianvenderherenspecifikterminologi,somkanpræciserespåfølgendemåde. Prækvalifikation hentydertilden socialeinstitution,hvorigennemarkitekterudvælgestilatdeltageienarkitektkonkurrence.arkitekterneansøgerom atblive prækvalificeret,og prækvalificeringen erdenproces,hvorvedarkitektfirmaetopnåratbliveprækvalificeret. Dennerapporthandleraltsåmereomprocessenendominstitutionen. 2 2

3 referencer.menselvisådannesituationervælgerarkitektfirmaeralligevelengangimellematsøge omatbliveprækvalificeret.hvadderbegrundersådanneaktivetilvalg,beskriverviher. Kapitel5ogkapitel6tagertrådenopfratodiskussioneridenførsterapport.Førstbeskrivervi betydningenafkonfliktfyldteprojekter,bådeforsandsynlighedenforprækvalificeringogformotivationentilatsøgeomatbliveprækvalificeret.dernæstbelyservibetydningenafatværeet kendtarkitektfirma etpunkt,somspillerenvisrolleiarkitektfirmaernesfortolkningafdereserfaringer.viviser,atderfindesenlillegruppearkitektfirmaer,somefternæstenallesmeninghar etgodtomdømme,ogsomutvivlsomtharbetydeligsucces.atdeterenstorulempeiforbindelse medprækvalificeringatværeukendtoganonym,bekræftesumiddelbartafdisseresultater,og selvomdetikkesigernogetomkausaliteten(fxommanbliverkendtvedatfåsucces,ellermanfår succesvedatværekendt),sågiverdetintuitivtmening,atdetengangimellemhandleromatværekendt,ogsåselvombygherrernemåskeikkekenderéndirekte. Kapitel7startermedendiskussionaf,hvadmankanuddrageafindsigterafenundersøgelsesom denne,hvordatamaterialeterbegrænset.selvomvigørmegetudafatanalyseresvarenepåvores spørgeskemaer,ogdermedogsåtillæggerdisseresultaterbetydning,erderogsåindsigtathentei despørgsmål,somundersøgelsenrejser.atsvareneengangimellemkanbetvivles,fordidererfor fåbesvarelser,anfægterikkespørgsmålenesrelevans.vitror,atdenmåde,vistillertingeneoppå idenneundersøgelse,isigselvvilsigelæserennoget. Dernæstanalyserervimuligemekanismerbagudvælgelsenafdealleredekendtearkitekter.Vi foreslår,atdenneformforudvælgelseeretresultatafgenerellekognitiverutiner,heriformaf det,derbenævnes genkendelses reglen.hvisdennefortolkningerkorrekt,kanvisigeendelom, hvilkenstrategietukendtarkitektfirmaskalforfølgeforatbrydeudafanonymitetenogøgesine mulighederforatbliveprækvalificeret. Afslutningsvisplaceresprækvalificeringindidenaktuelledebatomnyekonkurrenceformer,som ikkealenehandlerom,mensomogsåhandleromprisogøkonomi.enrækkenyeproblematikker beskrivesikapitel8,sombørgørestilgenstandforforskningogdiskussionifremtiden. UndersøgelsenblevudarbejdetisamarbejdemedMarianneM.Førrisdahl. 3 3

4 Indholdsfortegnelse: 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Indledning Undersøgelsen Spørgeskemaet Respondenterne Afgrænsninger Arkitektfirmaetsvalg Omoplevelsenafatblivevraget! Andrekildertilvurderingafbygherrerneogkonkurrencerne Arkitektfirmaersaktivefravalgafkonkurrencer Nårarkitektfirmaervragerinvitationer Arkitektfirmaernesaktivetilvalgafkonkurrencer Opsummering:Arkitektfirmaernesvalgafbygherrerogkonkurrencer Betydningenafkonflikter Konfliktersbetydningforatopnåelseafprækvalificeringoggenereltomdømme Konfliktersbetydningformotivationentilatsøgeprækvalificering Sammenfatning Kollektivevurderingerafarkitektfirmaersomdømme Opsummering Diskussionogkonklusioner Videnliggerisvarene,menogsåispørgsmålene! Størrelseogomdømme Omatværekendt ogomatblivedet Genkendelses reglen Hvadvildetsigeatværekendt Atværekendtfornoget Afslutning Afsluttendediskussion Konkurrencerogeffekter Bilag1:Cases

5 9.1 Case1: Case Case Bilag2:Tabelsamling Litteratur...64 Tabeloversigt: Tabel1:Respondenternesdeltagelseikonkurrenceri Tabel2:Respondenternesantalmedarbejderei Tabel3:Respondenterneserfaringmedforskelligetyperbyggeri...10 Tabel4:Antalansøgningeri2005fordeltpåstore,mellemstoreogsmåarkitektfirmaer...11 Tabel5:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret...17 Tabel6:VurderingerafmålogambitionerforCase Tabel7:Arkitektfirmaersbegrundelserforatfravælgekonkurrencer...20 Tabel8:Arkitektfirmaersbegrundelserforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrencenom GentofteSportspark...21 Tabel9:Arkitektfirmaersbegrundelseforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrencenom KulturcentretNordkraft...22 Tabel10:Arkitektfirmaersbegrundelseforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrenceom boligbebyggelseikolding...22 Tabel11:Begrundelserforatafslåinvitationer...25 Tabel12:Ansøgningomprækvalificeringudenforventningomsucces...27 Tabel13:Begrundelserforansøgningomprækvalificeringudenforventningomsucces...27 Tabel14:Formellekonfliktersbetydningforprækvalificeringsmuligheder...31 Tabel15:Uformellekonfliktersbetydningforprækvalificeringsmuligheder...32 Tabel16:Konfliktfyldteprojektersindflydelsepåomdømme...32 Tabel17:Konsekvenserafkonfliktfyldteprojekter...33 Tabel18:Arkitektfirmaersomdømmeiforbindelsemedprojekter...33 Tabel19:Vurderingerafmålogambitionerforcase Tabel20:Vurderingerafmålogambitionerforcase Tabel21:Vurderingerafmålogambitionerforcase

6 Tabel22:Arkitektfirmaermeddetbedstegenerelleomdømme,vurderetafarkitekterog bygherrer...38 Tabel23:Arkitektfirmaermeddetbedsteomdømmeforgodarkitektur,vurderetafarkitekterog bygherrer...39 Tabel24:Arkitektfirmaermedbedsteomdømmeforsamarbejde,vurderetafarkitekterog bygherrer...39 Tabel25:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret...58 Tabel26:Arkitektfirmaersbegrundelserforatfravælgekonkurrencer...58 Tabel27:Arkitektfirmaersfortolkningafgrundetilatbliveprækvalificeret,fordeltefterantalletaf ansatte...59 Tabel28:Arkitektfirmaerserfaringmedatafslåinvitationtilkonkurrence...59 Tabel29:Antalafslagpåinvitationertilkonkurrencer...60 Tabel30:Arkitektfirmaersbegrundelserforatsøgeomprækvalificering...60 Tabel31:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermeddetbedsteomdømmeblandtbygherrer61 Tabel32:Bygherrersvurderingafarkitektfirmaermedbedsteomdømme...61 Tabel33:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeblandtbygherrerfor arkitektoniskestandard...62 Tabel34:Bygherrersvalgafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeforarkitektoniskstandard...62 Tabel35:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeblandtbygherrefor samarbejdsevne...63 Tabel36:Bygherrervurderingafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeforsamarbejdsevne...63 Figuroversigt Figur1:Begrundelserforatfravælgetrekonkretekonkurrencer...23 Figur2:Begrundelserforfravalgafkonkurrencer,fordeltefterstørrelsenafarkitektfirma,i gennemsnitfordetrecases

7 1 Indledning CenterforLedelseiByggerietindledtei2006enundersøgelseafprækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark.Baggrundenvaretønskeomatforstå,hvordanarkitektkonkurrencerfårde deltagere,somdegør.vihartidligereundersøgt,hvordanselvearkitektkonkurrencerneforløber, oghvadderafgør,hvemdervinder(førrisdahl,2005;kreiner,2006).menindtildenneundersøgelseerderingen,derharundersøgt,hvemderfårlovtiloverhovedetatkonkurrere.idenneundersøgelseerderaltsåfokuspådeprocesser,derliggerforudfor,atkonkurrencengårigang. Voresundersøgelsebyggerpåenteseom,atdeltagerneienarkitektkonkurrenceerresultatetaf toforudgående,gensidigeudvælgelsesprocesser.bygherrervælgerarkitektfirmaer,ogarkitektfirmaervælgerbygherrer(ellerkonkurrencer).omderopståretmatch,afhængeraf,atbeggeparter vælgerdenandentil.sådannevelkendtematching processererunderlagtfølgendebegrænsninger,nårdetdrejersigomprækvalificeringtilarkitektkonkurrencer: A) Bygherrenudvælgerogprækvalificererdearkitektfirmaer,hanønskerathavemedisin konkurrence.daderergrænserfor,hvormangedeltagerebygherrenkanhavemedikonkurrencen,udvælgerhandem,somhanafenellerandengrundhelstvilhavemed.derfor villedetværeinteressantatvide,hvaddergøretarkitektfirmaattraktivtforenbygherretil enbestemtopgave.vigavnoglesvarpådettespørgsmåliundersøgelsensdelrapport1. 2 B) Arkitektfirmaeropsøgerdekonkurrencer,somdeønskeratdeltagei.Deharikkekapacitet tilatdeltageiallekonkurrencerpåmarkedetogmåderforudvælgedem,somdeafenellerandengrundharmestlysttilatdeltagei.derforvilledetværeinteresseretatvide,hvad dergørenkonkurrenceattraktivforetarkitektfirma,sådetansøgeromprækvalificeringog dermedgørdetmuligtatbliveudvalgttilatdeltage.idennerapportgivervisvarpådette spørgsmål. Voresinteresseforprækvalificeringbliverikkemindreaf,atingentidligereharstuderetfænomenet.Menafsammegrunderdermegetlidtvidenom,hvordandengensidigeudvælgelseforegår. Detteskaberpladsforideologienom,atenhverkonkurrenceførertildetrigtigeogrationelleud 2 PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmarkDel1:Bygherrernesperspektivogerfaringer,tilgængeligpå 7 7

8 fald.viermereinteresseredeipraksisendiideologier,ogderforsatteviosforatbelyse,omdet givermeningattænkeprækvalificeringsomengensidigudvælgelsesproces,dererprægetafbegrænsetinformation.hvadindgårigivetfaldsomkriterierogmekanismeribeslutningerneomat søgedeltagelseogatudpegedeltagerne? 1.1 Undersøgelsen Davisomnævntikkekendertiltidligerestudierafprækvalificeringentilarkitektkonkurrencer, måttevistartefrabundenogsøgeatskabeetførsteoverblikvedatsamleerfaringerfraflestmuligtaktører.vivalgtederforatlaveeninterviewrundemedaktører,derhavdeerfaringmedprækvalificeringogarkitektkonkurrencer.disseinterviewsskabtefundamentfortointernetbaserede spørgeskemaundersøgelser,somhenvendtesigtilhenholdsvisbygherrerogarkitektfirmaer. Spørgeskemaundersøgelserneblevgennemførtiefteråret2006. IDel1behandledevibygherrernesperspektivogskitserededereserfaringermedprækvalificering. Hovedresultaternekanresumeressåledes: a. Bygherrerneopfatterprækvalificeringsometreeltvalgmellemflerekvalificeredearkitektfirmaer,enddeharbrugfortildereskonkurrencer. b. Bygherrernespræferencerfordeltagelseafspecifikkearkitektfirmaerstammerfratidligere samarbejdserfaringerogrådogtipfranetværketibranchen. c. Bygherrerneudgørikkenogetpraksisfællesskab,derbyggerpåhinandenserfaringer. d. Prækvalificeringerenkompleksproces,somefterladerparternemedtvetydigeerfaringer. e. Motivationentilatlæreaferfaringenerringe.Tilfredshedmedstatusquoertilsyneladendeudbredtblandtbygherrer. Idettearbejdspapirservinærmerepåarkitektfirmaerneserfaringerogderesforståelseafprækvalificeringsproblematikken. 1.2 Spørgeskemaet Ligesomdetvartilfældetmedbygherrerne,harvipræsenteretarkitektfirmaerneforettemmelig langtspørgeskema.dettekanværeenulempe,nårmangernevilhavemangerespondenterog 8 8

9 fastholdederesopmærksomhed,menvivurderede,atdetvarnødvendigtafhensyntilundersø gelsenseksplorativekarakter.viforestilledeosmangefaktorer,sompotentieltvilleværeafgø svardogværeatfindeibilagene.andrespørgsmålvaråbne,sårespondenternefikmulighedfor selvatformulerederessvar.dettegavværdifuldinformation,somviefterfølgendehargruppereti svarkategorierforoverskuelighedensskyld.vimarkereriteksten,nårdererforetagetensådan efterfølgendebearbejdning. 1.3 Respondenterne arkitektfirmaeropmærksommepåundersøgelsen,blandtandetmedassistancefradanskeark, somitonyhedsbrevetilderesca.650medlemmeroplysteomundersøgelsenogopfordredetilat deltageviaetlink.vihardesudensøgtdeltagerevedatannoncerepåwww.bygnet.dkmeddirekte Efterundersøgelsensafslutningharvibearbejdetogrensetudibesvarelserne,idetvissesvarvar åbenlystuseriøse.detresulteredei98brugbarebesvarelser,hvoraf40erfuldtgennemførte, mensrestenafrespondenternekunharsvaretpåendelafspørgsmålene.viinkludererdedelvise besvarelserianalysenpåligefodmeddefuldtgennemførte,davierkender,atspørgeskemaeter megetlangt,ogdavimener,atenbesvarelsepåfxdenførstehalvdelafspørgeskemaetergyldig, uansetomdenpågældenderespondentogsåharsvaretpådensidstehalvdelafspørgeskemaet ellerej. rendeforudvælgelsen,ogvivillegernehaverespondenternetilattagestillingtilalledissefakto rer. Flereafspørgsmålenevarlukkedespørgsmål,somrummedeetstortantalsvarmuligheder.Vifokusererherpådesvar,sometvæsentligtantalrespondentervalgte.Ivissetilfældevilsamtlige Viønskedeatfåsåmangearkitektfirmaersommuligttilatdeltage,ogmegetgernearkitektfirmaeriforskelligestørrelserogmedforskelligefokusområder.Viforsøgtederforatgørealledanske linktilundersøgelsenogvedatsponserefirenyhedsbrevefrabygnet.desudenlåderogsåbeskrivelseoglinktilundersøgelsenpåvoresegenhjemmeside,www.clibyg.org. Nedenståendetabellerfortællerlidtom,hvaddeterforarkitektfirmaer,derdeltageriundersøgelsen: 9 9

10 Hvor mange konkurrencer har dit arkitektfirma deltaget i i 2005? (bearbejdede svar) Antalsvar Procent 0 5konkurrencer 58 78,4% 6 25konkurrencer 12 16,2% Over25konkurrencer 4 5,4% Ialt ,0% Tabel1:Respondenternesdeltagelseikonkurrenceri2005 Angiv antal medarbejdere i dit arkitektfirma i 2006 (bearbejdede svar) Antalsvar Procent 1 10medarbejdere 23 57,5% 11 25medarbejdere 10 25,0% 26 50medarbejdere 2 5,0% medarbejdere 2 5,0% Over100medarbejdere 3 7,5% Ialt ,0% Tabel2:Respondenternesantalmedarbejderei2006 Hvilken type byggeri har I mest erfaring med? (gerne flere svar) Antalsvar Procent Boligbyggeri 45 84,9% Administrationogkontorer 37 69,8% Renovering 37 69,8% Skoler,uddannelses ogforskningscentre 32 60,4% Ældre/plejeboligerog centre 31 58,5% Kultur ogidrætsbyggeri 27 50,9% Bybygning ogfornyelse 22 41,5% Børnogfritid 20 37,7% Designogfacader 15 28,3% Kirker,krematorierogsognegårde 14 26,4% Museer 11 20,8% ByggeteknikogIT 7 13,2% Hospitaler 7 13,2% Gader,pladseroghaveanlæg 5 9,4% Militæreanlæg 5 9,4% Lufthavneogbroer 4 7,5% Kraftvarmeværker 2 3,8% Fængsler 1 1,9% Andet: 9 17,0% Antalrespondenter 53 Tabel3:Respondenterneserfaringmedforskelligetyperbyggeri Sommankanseafdetretabeller,prægesundersøgelsenfortrinsvisafmindrearkitektfirmaer, somåretførundersøgelsenfandtstedhavdedeltagetiforholdsvisfåkonkurrencer,ogsomovervejendeharerfaringmedbolig,erhvervs oginstitutionsbyggerier.dettesvarernokmegetgodttil 10 10

11 Hvor mange ansøgninger om at blive prækvalificeret har dit arkitektfirma sendt i 2005? Krydset med: Små, mellemstore og store arkitektfirmaer Små Mellemstore Store Ialt 0 5ansøgninger 88,2% 42,9% 0,0% 52,5% 6 10ansøgninger 11,8% 28,6% 11,1% 17,5% 11 25ansøgninger 0,0% 28,6% 22,2% 15,0% Over25ansøgninger 0,0% 0,0% 66,7% 15,0% Ialt Tabel4:Antalansøgningeri2005fordeltpåstore,mellemstoreogsmåarkitektfirmaer helearkitektbranchensudseende,menvivilikkeafdengrundgørekravpå,atvoresrespondenter errepræsentative.dertilervoresudvælgelsefortilfældig.hvisdererenskævhediudvælgelsen, erdennokiretningafetstørreantalbesvarelserfrarelativtstorearkitektfirmaer. 3 Mensomsagt erdetikkerepræsentativiteten,somvoresresultaterskalbedømmespå.voresundersøgelsehar tilformålatfindeogdiskuterespændendespørgsmålfremforatlevereendegyldigesvar. Afdirektebetydningfordenneundersøgelseharviogsåspurgtom,hvormangeprækvalificeringer arkitektfirmaerneharsøgtidetforudgåendeår.inedenståendetabelharvifordeltsvarenepå forskelligefirmastørrelser 4 ogfinderikkeoverraskende,atstorefirmaersendermangeansøgninger,ogsmåfirmaerfærre,mendogfortsatenheldel.mønstretitabel4tyderpå,atmellemstore arkitektfirmaererenmereheterogengruppeendhenholdsvisdesmåogdestorearkitektfirmaer. Detersandsynligt,atkunfirmaer,someraktiveiforbindelsemedkonkurrencer,ogderforansøgeromprækvalificering,harfattetinteresseforvoresundersøgelse.Dearkitektfirmaer,somhar valgtatskaffesigopgaverpåandenmådeendgennemkonkurrencer,ogsomderforaldrigsøger omprækvalificering,ernæpperepræsenteretivoresundersøgelse.variationenindenforhver kategoriafarkitektfirmaerviser,atderermangeforskelligestrategierforopgaveakkvisition,sådan somviogsåvilleforvente.engangimellemerkonkurrenceretsupplementtildenløbendestrømaf 3 Ivoresundersøgelseerder17,5%afrespondenterne,derkommerfraetarkitektfirmamedmereend25ansatte. IfølgeDanskeArkerdetkun6,3afvirksomhederne,derharsåmangeansatte.SeBørsenEjendomme,den8.januar 2009,side Kriterietforinddelingismå,mellemstoreogstorearkitektfirmaererantalletafmedarbejdere.1 5ansattekategoriseressomsmå;6 25ansattekategoriseressommellemstore;ogmereend25ansattekategoriseressomstore.Langt fraalleharbesvaretspørgsmåletomantalansatte.detharikkeværetmuligtatkategoriseredeøvrigerespondenter efterandrekriterier,fxantalletafansøgningerellerantalprojekter,fordivaliditetenafsådanneskønerfortvivlsom.i etenkelttilfældeharrespondentendoggivetsigtilkendeogharderforkunnetkategoriseresafos.menrestenharvi valgtatsebortfraidekrydstabeller,hvoristørrelseindgår.daviikkeforventer,atderernogensammenhængmellemstørrelseogtilbøjelighedentilatbesvarespørgsmålet,trorvihellerikke,atdettevalgpåvirkerrepræsentativitetenafsvarene,derermedtaget

12 opgaver;ogengangimellemerdetdeøvrigeopgaver,dersupplereropgavernevundetikonkurrence.detersværtatafgøre,omstikprøvenindenforhverkategorierrepræsentativ. 1.4 Afgrænsninger Derertreafgrænsningerivoresanalyser,sommangevilfindeproblematiske.Denførstehandler omarkitektfirmaernesomkostningervedatdeltage.mangeklagerover,atdeterenstorinvesteringatdeltageikonkurrencerneforarkitektfirmaer,derofteerøkonomisksvage.vinævnerdet fleregangeirapporten,ogdereringengrundtilattvivlepå,atderergrænserfor,hvormange konkurrenceretarkitektfirmaharrådtilatdeltageiomåret.nårdisseøkonomiskegrænserikke spillerenstørrerolleivoresanalyse,erdet,fordianalysenhandleromprækvalificeringogikkeom konkurrencedeltagelse.selvomansøgningerneomprækvalificeringblivermereogmereomfattende,erderikkedeheltstoreøkonomiskebelastningerforbundetmedatansøge.determuligt, atmanfølersigforpligtettilatdeltage,hvismanfaktiskmåttebliveprækvalificeret,ogatman derforkantænkesatundladeatansøgeaffrygtfordeøkonomiskekonsekvenserafatskullegennemførekonkurrencen.menselvidettetilfældevilviantage,atmanmeresandsynligtfravælger atansøgeomprækvalificeringpågrundafenmeregenerelmangelpåkapacitettilatudføreopgavenendafsnævreomkostningsmæssigeovervejelser. Denandenafgrænsningbeståri,atviikkesondrermellemdemangeforskelligekonkurrenceformer,somidaganvendes.Vimenerdog,atvariationenerstørre,nårdetdrejersigomafviklingen afkonkurrencen,endnårdetdrejersigomkvalificeringenafdeltageretilkonkurrencen.mender erutvivlsomtervariationogudviklingogsåidisseindledendeforløb,somviikkebehandlerher. Dentredjeafgrænsningbeståri,atvibehandlerbygherrernesoménhomogengruppe.IundersøgelsensDel1sondredevibl.a.mellemlejlighedsbygherrerogflergangsbygherrer.Andreville fremhæve,atdererstorforskelpågradenafprofessionalismeimellembygherrerne.selvnårbygherrerneerlægfolk,alliererdesigtypiskmedprofessionellerådgivere.dermedbliverforskellene engangimellemetspørgsmålom,hvordanmanharorganiseretsig.noglefåstederianalysenfindervianledningtilatnuanceresynspunkterneilysetafdenneafgrænsning.menihovedsagen drejerdenneanalysesigomarkitektfirmaernesvilkårogkarakteristika,hvorforvihartilladtosat sebortfra,hvordanbygherre sidenharorganiseretsig

13 2 Arkitektfirmaetsvalg Voresundersøgelsebyggerpådenantagelse,atprækvalificeringkanforståssomtogensidigeudvælgelsesprocesser,hvorbygherrerudvælgerarkitektfirmaertildereskonkurrencer,ogarkitektfirmaerudvælgerkonkurrencer(ogbygherrer),somdevilbrugedereskræfterpå.VivedfraundersøgelsensDel1,atbygherreraltidharmangekvalificeredearkitektfirmaeratvælgeimellem. Detmåbetyde,atarkitektfirmaersenderretmangeflereansøgningeromprækvalificeringafsted, enddeharsuccesmed. Detvilleikkegivemeningatspørgeetarkitektfirmaom,hvorfordesøgerprækvalificeringogdermedsøgeratkommeibetragtningtilenefterfølgendeopgave.Svareteralleredegivetisagens natur.deleverafatløsearkitektfagligeopgaver,ogarkitektkonkurrencererenvigtigmådefor mangeatskaffesigsådanneopgaver.detkrævernæppeflereforklaringerellerovervejelser.atde læggerbilletindpåflereopgaver,enddevillehavekapacitettilatløse,kræverhellerikkeden storeforklaring.oddseneersmåihvertenkelttilfælde,såhvismanvilhavesinordrebogfyldtop, måmansøgemangeflere. Viantager,atarkitektfirmaersøgerprækvalificeringnærmestpr.rutine,medmindrenogettilsiger demikkeatgøredet.atansøgeernormen!detervalgetomikkeatsøge,derkræverbeslutning, begrundelser,forklaringer.ogviharudspurgtarkitektfirmaerneomsådannebeslutninger,begrundelserogforklaringer.naturligviserpassivefravalgogsåenlogiskmulighed,hvilketsker,når etarkitektfirmaikkeeropmærksomtpåenkonkurrenceitidetilatsøgeomprækvalificering.men detervoresindtryk,atderergodeinformationskilder,somgørdetnemtforarkitektfirmaerneat holdesigajourmedmarkedetogmuligheder.derforerdetvoresantagelse,atnårarkitektfirmaer vælgerikkeatsøgeomprækvalificering,ergrundensomregelmanglendeinteresseogikkemanglendeinformation. 5 Vivilgerneforstå,hvornårarkitektfirmaerikkeerinteresseredeikonkurrencerogbygherrer! Nårnormeneratsøgeprækvalificering,ernæsteskridtihistorienenudbredtoplevelseafikkeat blivevalgt.alenefordidernormalterlangtflerekvalificeredeansøgere,endbygherrerneharbrug 5 ITabel8,Tabel9ogTabel10fremgårdet,atkunetfåtalikkevaropmærksommepåtreudvalgtearkitektkonkurrencer

14 14 14 fortildereskonkurrencer,måallehyppigthaveerfaretatblivevraget.detersådanneerfaringer, somskaberfortolkningeraf,hvadderbestemmerbygherrernesbeslutningomatprækvalificere nogleogvrageandre.viinteressererosfor,hvadarkitektfirmaerlærerafdissegentagneoplevelser.detvisersignemlig,atdeterdissefortolkninger,derskaberbaggrundforarkitektfirmaers aktivefravalgafkonkurrencerogbygherrer.ogdeterdennevidenogerfaring,somengangimellemblivertilsidesat,nårarkitektfirmaeralligevelaktivtbeslutteratsøgeomprækvalificering,selvomdeikkeleveroptildekriterier,somdetror,bygherrerneanvenderforatudvælgedeltagerne. Deterdennetankerække,derforklarerrækkefølgenirapportenstemaer.Idetviunderforstårarkitektfirmaernesgenerelleinteresseiatdeltageikonkurrencerne,interessererviosførstforden lære,dedragerafdemangeerfaringermedatblivevraget,ogdernæsthvordandennelærekan givebegrundelserfordetaktivefravalgafkonkurrencerogbygherrer,menogsådetaktivetilvalg aftilsyneladendeudsigtsløsekonkurrencer. 1:Konkurrencerer envigtigmådeat skaffesigopgaver 2:Oplevelsenaf hyppigtatblivevraget 3:Erfaringenfor, hvornårdetikke betalersigatsøge 4:Praksismedat søge,selvomdet ikkebetalersig Passivttilvalg: Medmindreandettalerimoddet, søgermanprækvalificering. Tillærtforståelseafbygherrerog konkurrencer:hvadderskaltilforat haveenchanceforatbliveudvalgt Aktivtfravalg: Beslutningenomikkeatsøgeprækvalificering Aktivttilvalg: Beslutningomatsøge,selvomerfaringentilsiger,atdetikkenytter.

15 Efterdissebeskrivelserafarkitektfirmaernes teorier ombygherrernesønskerogkriterier,ogde aktivefra ogtilvalgafkonkurrencerogbygherrerdetræfferpåbaggrundheraf,venderviblikket imodtoyderligereforhold,somogsåblevbehandletidel1.detdrejersigførstombetydningenaf tidligerekonflikterforsandsynlighedenforatbliveprækvalificeret.vispørgerbl.a.indtildårlige erfaringersindflydelsepåarkitektfirmaernesmotivationtilatsøgeprækvalificeringsenere.dernæstdrejerdetsigomeksistensenogbetydningenafensgenerelleomdømmesomarkitektfirma. Vislutterafmedengenereldiskussionafdespørgsmålogproblematikker,somundersøgelsenhar givetanledningtil.arbejdspapireterikkeafslutningen,menbegyndelsenpåenmereempirisk funderetforståelseafbyggerietspraksis.derfortilladerviosogsåatbrugeanledningentilattegnenoglemeregenerelleproblemstillinger,somdetvilleværerelevantatundersøgeoghandlepåi fremtiden.dethandlerdelsombetydningenafatværekendtiforvejenogomstrategierforat blivedet.dethandlerogsåomgevinsterogomkostningerividensamfundetvedatindsamleog behandleyderligereinformation.ogendelighandlerdetomatseprækvalificeringilysetafden samfundsmæssigeinteresseforatfornykonkurrenceformerne,såmanopnårenbedrebalance mellemhensynenetilretfærdighedogeffektivitet

16 3 Omoplevelsenafatblivevraget! Arkitektfirmaersøgermangegangeatbliveprækvalificeretudenatblivedet.Detvillesikkertvære ubærligt,hvisdetblevtagetsærligtungt,hvilketdetdahellerikkeoftebliver.deterlangtfrasikkert,atdetoverhovedetgiveranledningtilsystematiskrefleksion. 6 Mennårvispørgerarkitektfirmaerneomsådanneoplevelser,hardetilsyneladendeikkesværtvedatlevesigindisituationen oggiveosderesfortolkninger.hovedindtrykketer,atmanikkelæggernogetsærligtiatblivevra jeghavdeforestilletmigvillebliveprækvalificeret? Arkitekt:Deterikkemegetoverraskende.Somregelerdetrimeligforståeligt.Såkan detgodtvære,atnårviikkekommermed,tænkervi,hvorforerdekommetmedogvi ikke Menvierflere,derpassertil,enddererbrugfor.Såpådenmådeerdetaltså ikkesådan,atdeterforudsigeligt. Fordereretspili,atdesidderogskalvælge get.hvorforgørmanikkedet,oghvorforbehøvermanikkegøredet?idettekapitelerdetopga venatbesvaredissespørgsmål. Ladosstartemedatpåstå,atresultatetsjældentoverraskeruansetommanselvbliverprækvalificeretellerej.Enlederfraetstortarkitektfirmaudtrykkerdetsåledes: Interviewer:Nårdetbliveroffentliggjort,hvemdererblevetprækvalificerettilenbestemtkonkurrence,ogIser,hvemdeter,vildusånormalttænke:Nå,detvardem, mellem45ansøgninger.vivedikke,hvemdervurdererprækvalifikationsansøgnin letteresprogligtbearbejdetafhensyntillæsbarhed] Udfaldeterforståeligt,menikkeforudsigeligt.Derer,somviskalsenedenfor,grænserfor,hvilke beslutningerbygherrenlegitimtkantræffe,menlegitimitetenafgrænseretstortudfaldsrum,og gerne.oftekandetogsåværekompromiser.dersidderetudvalgrundtomkringbor det,ogjegvilhavedenhermed,såskaljeghavedenhermed [interviewudskrift derforerdetetspil,hvemderblivervragetisidsteende.detkræverikkenødvendigvisenforklaring,atmanikkebliverudvalgt,udoverden,atmanikkevarheldigidettetilfælde. 6 Vihariandensammenhængvist,atselvdetattabeienarkitektkonkurrenceikkenødvendigvisgiveranledningtil megenrefleksion(kreiner2006).investeringen,bådeiformaftidogidentitet,ienansøgningomprækvalificeringer mindre,ogderforvildetværeforventeligt,hvisdetatblivevragetienprækvalificeringafsættersigendnumindre sporogar

17 Atgøreprækvalificeringtiletspørgsmålomheldietspil,somikkeerheltgennemskueligt,ersikkertmegetrealistisk,ogdethardenimplikation,atdetikkesigernogetomansøgerneskvaliteter ogegenskaberatblivevraget.årsagerneplaceressåatsigeudenforarkitektfirmaetselv.detgør måskeerfaringenlettereatlevemed,mendetgørdetogsåumuligtatlærenogetafden. Viharspurgtallearkitektfirmaerne,hvordandefortolkeroplevelserneafatblivevragettilkonkurrencerne.Tabel5viser,atisærfireforklaringersynesatdominereiarkitektfirmaersfortolkning. 7 Denmestudbredteforklaringeriforlængelseafdeovenståendeovervejelser.Hele72%afrespondenternefortolkerresultatetsometudtrykfor,atbygherrerneharetovermålafkvalificerede ansøgere.mankansige,atdetatblivevragetopfattes,ikkesometfravalgfrabygherrensside, mensometikke tilvalg,somerbestemtafsituationenmedformangekvalificeredeansøgere. Menrespondenterneerikkeblindefor,atogsåarkitektfirmaetskvaliteterogegenskaberspilleren rolle.synlighed( Vierikkekendtenok )ogkompetencer( Vimanglerrelevantereferencer og Vileverikkeoptildeøkonomiske,tekniskeellerressourcemæssigekriterier )opfattesogsåsom muligeforklaringerpåatblivevraget.tankenom,atderertaleometegentligfravalgfrabygherrensside,erikkefremmedforarkitektfirmaerne. (Uddrag) Hvilke faktorer vil du vurdere har stor betydning for, om bygherrer afslår at prækvalificere dit arkitektfirma til konkurrencer? (Gerne flere svar) Antalsvar Procent Dererflerekvalificeredeansøgere,endbygherrenharbrugfor 41 71,9% Vierikkekendtenok 37 64,9% Vimanglerrelevantereferencer 30 52,6% Vileverikkeoptildeøkonomiske,tekniskeellerressourcemæssigekriterier 18 31,6% Antalrespondenter 57 Tabel5:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret Vikenderikkerelationenmellemdissefortolkningerafdenmanglendeprækvalificeringiarkitekt firmaernesopfattelse.determegettænkeligt,athellerikkearkitektfirmaerneselvkenderrelatio nen.vivedfravoresundersøgelse,atbygherrernesjældentkommunikerermedarkitektfirmaerne omderesafgørelser(sedel1).fxkanmanglendesynlighed,referencerogressourcerudgøreselvstændigekriterier,somgørarkitektfirmaetikke kvalificeret.detrejserumiddelbartspørgsmålet, hvorforarkitektfirmaersøgerprækvalificering,nårdehverkenharrelevantereferencerellerde ressourcemæssigeforudsætninger etspørgsmål,vivendertilbagetilnedenfor.mendeterogså 7 AllesvarmulighederkansesiTabel25iBilag

18 muligt,atfortolkningernesupplererhinanden.deter,nårbygherrenskalvælgemellemkvalificeredeansøgere,atdesupplerendekriteriermobiliseres.dabliverkvaliteterogkompetencerrelative,ogkonkurrencendrejersigomatværemestkendt,havedeflestereferencerogdebedsteressourcer.selvsmåafvigelserkanværeudslagsgivende,ogmankanhavefxmangerelevantereferencerogstadigvækblivevragetpådettekriterium,fordiandreharendnuflereellerendnumere relevantereferencer. Disseresultaterunderstreger,atarkitektfirmaerikkeharsværtvedatfindealternativeforklaringerpå,hvorfordeblivervragetienprækvalifikation.Deterårsager,derbyggerpåenfortolkning afbygherrensvalgoghansbetingelserforatvælge.genereltsetsvarerdissefortolkningermeget godttilbygherrernesegneopfattelserogoplevelser,ikkemindstirelationtildemangekvalificeredeansøgere.derernaturligvisentvetydighed,somgennemsyrerfortolkningenafdenmanglendeprækvalificering.arkitektfirmaetkanværeblevetaktivtfravalgtafbygherren,ihvilkettilfældedetantydernogetomvurderingenaffirmaetskvaliteterogforhold.ellerdetkanblotvære ikke tilvalgt,hvilketsomsagtsigernogetombygherrenssituationmereendomarkitektfirmaets. Daderbrugesmegetlidttidpåatfortolkedisseoplevelser,ogdadersomsagtsjældentkommunikeresmedbygherrerneomderesbegrundelser,kanensådantvetydighedfortsætteidetuendelige.Detskabermangemulighederforatefterrationalisereuheldigeresultater.Mendeterbestemtikkeusandsynligt,atdenstorevægtpåtilfældighedenogspilletiatbliveudvalgtblandtde mangekvalificeredeansøgereerenmegetrigtigogrealistiskkonklusionatdrage. 3.1 Andrekildertilvurderingafbygherrerneogkonkurrencerne Manbehøverikkehavedeltagetogværeblevetvragetforatkunnedannesigetindtrykogen meningombygherren,sommuligvisvilindgåienefterfølgendevalgsituation.vibadarkitektfirmaernevurderebygherrernesmålogambitioneritrekonkretecases,somdeflesteafvoresrespondenterkendtetil,ogdefærrestehavdedeltageti.dekonkretecaseserbeskrevetoganalyseretyderligereikapitel4.vibaddemomatbaserederesvurderingpå,hvemderblevudvalgttil konkurrencen.detførtefxtil,atbygherrenicase3blevrostforetvarieretudvalgafarkitektfirmaertilkonkurrencen.respondenternefikfritslagtilatformulerederesbesvarelser,somefterfølgendeharkunnetgrupperespåfølgendemåde: 18 18

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering)

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Speak 1 tekst og audio Spørgsmål til borgerne ca. 14 dage efter prøveforløbet Tillykke med dit nye job. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om dit

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere