Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer"

Transkript

1 PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009

2 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering 1 tilarkitektkonkurrencerblevanalyseretudfrabygherrernessynspunkt.dennerapportlaver enparallelanalyse,mendennegangudfraarkitektfirmaernessynsvinkel.hvismanlæserbegge rapporterisammenhæng,fårmandetbedsteindblikiprækvalificeringensomfænomen,menvi harbestræbtospå,atrapporterneogsåkanlæsesuafhængigtafhinanden.derforstartervimedi kapitel1kortatgennemgåundersøgelsensmetodeogidegrundlag.hvemharvispurgt;hvordan harvispurgtdem;hvadharvispurgtom,oghvorfor;oghvemharsvaret? Kapitel2præsentererenmodelafetarkitektfirmasovervejelseromprækvalificering.Dennemo delbyggerviderepåantagelsenom,atprækvalificeringeretgensidigtvalgfrabygherrersogarki kræverforklaringer,ogsomdetermuligtatspørgeom.baggrundenerenrækkemerepassive tilvalg,ogundtagelsesvisogsåpassivefravalg,afdeltagelseiarkitektkonkurrencer. Kapitel3rummeroplysningerom,hvadarkitektfirmaerlærerafdengentagneoplevelseafatblive vragettilkonkurrencerneafbygherrer.baggrundener,atbygherreraltidharflerekvalificerede ansøgeretildereskonkurrencer,enddeharbrugfor,ogderforskerderensortering,somrammer alleengangimellem,ogsomrammermangeofte.hvadlærerarkitektfirmaerneafdisseerfaringer ombygherrernespræferencerogbeslutningsrutinerogomkravenetildemselv,hvisdeskalhave mulighedforatbliveprækvalificeret?hvadlærerdeafatobservere,hvilkearkitektfirmaerder faktiskbliverprækvalificerettilarkitektkonkurrencerne? tektfirmaersside.herantagervi,atarkitektfirmaertræfferaktivefravalgafkonkurrencerogbyg herrer,ogengangimellemogsåtræfferaktivetilvalg.detersådanneaktivetilvalgogfravalg,der Kapitel4beretteromarkitektfirmaernesaktivefravalgafkonkurrencer.Nårnuvived,atkonkurrencererenvigtigmådeforarkitektfirmaeratfåopgaverpå,hvorforforfølgerdesåikkeenhver mulighed,uansetatoddseneikkealtidergode?enafforklaringerneernetopennøgternvurderingaf,atmanikkeharchanceforatkommemedikonkurrencen,fxfordimanmanglerderigtige 1 Vianvenderherenspecifikterminologi,somkanpræciserespåfølgendemåde. Prækvalifikation hentydertilden socialeinstitution,hvorigennemarkitekterudvælgestilatdeltageienarkitektkonkurrence.arkitekterneansøgerom atblive prækvalificeret,og prækvalificeringen erdenproces,hvorvedarkitektfirmaetopnåratbliveprækvalificeret. Dennerapporthandleraltsåmereomprocessenendominstitutionen. 2 2

3 referencer.menselvisådannesituationervælgerarkitektfirmaeralligevelengangimellematsøge omatbliveprækvalificeret.hvadderbegrundersådanneaktivetilvalg,beskriverviher. Kapitel5ogkapitel6tagertrådenopfratodiskussioneridenførsterapport.Førstbeskrivervi betydningenafkonfliktfyldteprojekter,bådeforsandsynlighedenforprækvalificeringogformotivationentilatsøgeomatbliveprækvalificeret.dernæstbelyservibetydningenafatværeet kendtarkitektfirma etpunkt,somspillerenvisrolleiarkitektfirmaernesfortolkningafdereserfaringer.viviser,atderfindesenlillegruppearkitektfirmaer,somefternæstenallesmeninghar etgodtomdømme,ogsomutvivlsomtharbetydeligsucces.atdeterenstorulempeiforbindelse medprækvalificeringatværeukendtoganonym,bekræftesumiddelbartafdisseresultater,og selvomdetikkesigernogetomkausaliteten(fxommanbliverkendtvedatfåsucces,ellermanfår succesvedatværekendt),sågiverdetintuitivtmening,atdetengangimellemhandleromatværekendt,ogsåselvombygherrernemåskeikkekenderéndirekte. Kapitel7startermedendiskussionaf,hvadmankanuddrageafindsigterafenundersøgelsesom denne,hvordatamaterialeterbegrænset.selvomvigørmegetudafatanalyseresvarenepåvores spørgeskemaer,ogdermedogsåtillæggerdisseresultaterbetydning,erderogsåindsigtathentei despørgsmål,somundersøgelsenrejser.atsvareneengangimellemkanbetvivles,fordidererfor fåbesvarelser,anfægterikkespørgsmålenesrelevans.vitror,atdenmåde,vistillertingeneoppå idenneundersøgelse,isigselvvilsigelæserennoget. Dernæstanalyserervimuligemekanismerbagudvælgelsenafdealleredekendtearkitekter.Vi foreslår,atdenneformforudvælgelseeretresultatafgenerellekognitiverutiner,heriformaf det,derbenævnes genkendelses reglen.hvisdennefortolkningerkorrekt,kanvisigeendelom, hvilkenstrategietukendtarkitektfirmaskalforfølgeforatbrydeudafanonymitetenogøgesine mulighederforatbliveprækvalificeret. Afslutningsvisplaceresprækvalificeringindidenaktuelledebatomnyekonkurrenceformer,som ikkealenehandlerom,mensomogsåhandleromprisogøkonomi.enrækkenyeproblematikker beskrivesikapitel8,sombørgørestilgenstandforforskningogdiskussionifremtiden. UndersøgelsenblevudarbejdetisamarbejdemedMarianneM.Førrisdahl. 3 3

4 Indholdsfortegnelse: 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Indledning Undersøgelsen Spørgeskemaet Respondenterne Afgrænsninger Arkitektfirmaetsvalg Omoplevelsenafatblivevraget! Andrekildertilvurderingafbygherrerneogkonkurrencerne Arkitektfirmaersaktivefravalgafkonkurrencer Nårarkitektfirmaervragerinvitationer Arkitektfirmaernesaktivetilvalgafkonkurrencer Opsummering:Arkitektfirmaernesvalgafbygherrerogkonkurrencer Betydningenafkonflikter Konfliktersbetydningforatopnåelseafprækvalificeringoggenereltomdømme Konfliktersbetydningformotivationentilatsøgeprækvalificering Sammenfatning Kollektivevurderingerafarkitektfirmaersomdømme Opsummering Diskussionogkonklusioner Videnliggerisvarene,menogsåispørgsmålene! Størrelseogomdømme Omatværekendt ogomatblivedet Genkendelses reglen Hvadvildetsigeatværekendt Atværekendtfornoget Afslutning Afsluttendediskussion Konkurrencerogeffekter Bilag1:Cases

5 9.1 Case1: Case Case Bilag2:Tabelsamling Litteratur...64 Tabeloversigt: Tabel1:Respondenternesdeltagelseikonkurrenceri Tabel2:Respondenternesantalmedarbejderei Tabel3:Respondenterneserfaringmedforskelligetyperbyggeri...10 Tabel4:Antalansøgningeri2005fordeltpåstore,mellemstoreogsmåarkitektfirmaer...11 Tabel5:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret...17 Tabel6:VurderingerafmålogambitionerforCase Tabel7:Arkitektfirmaersbegrundelserforatfravælgekonkurrencer...20 Tabel8:Arkitektfirmaersbegrundelserforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrencenom GentofteSportspark...21 Tabel9:Arkitektfirmaersbegrundelseforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrencenom KulturcentretNordkraft...22 Tabel10:Arkitektfirmaersbegrundelseforikkeatsøgedeltagelseiprojektkonkurrenceom boligbebyggelseikolding...22 Tabel11:Begrundelserforatafslåinvitationer...25 Tabel12:Ansøgningomprækvalificeringudenforventningomsucces...27 Tabel13:Begrundelserforansøgningomprækvalificeringudenforventningomsucces...27 Tabel14:Formellekonfliktersbetydningforprækvalificeringsmuligheder...31 Tabel15:Uformellekonfliktersbetydningforprækvalificeringsmuligheder...32 Tabel16:Konfliktfyldteprojektersindflydelsepåomdømme...32 Tabel17:Konsekvenserafkonfliktfyldteprojekter...33 Tabel18:Arkitektfirmaersomdømmeiforbindelsemedprojekter...33 Tabel19:Vurderingerafmålogambitionerforcase Tabel20:Vurderingerafmålogambitionerforcase Tabel21:Vurderingerafmålogambitionerforcase

6 Tabel22:Arkitektfirmaermeddetbedstegenerelleomdømme,vurderetafarkitekterog bygherrer...38 Tabel23:Arkitektfirmaermeddetbedsteomdømmeforgodarkitektur,vurderetafarkitekterog bygherrer...39 Tabel24:Arkitektfirmaermedbedsteomdømmeforsamarbejde,vurderetafarkitekterog bygherrer...39 Tabel25:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret...58 Tabel26:Arkitektfirmaersbegrundelserforatfravælgekonkurrencer...58 Tabel27:Arkitektfirmaersfortolkningafgrundetilatbliveprækvalificeret,fordeltefterantalletaf ansatte...59 Tabel28:Arkitektfirmaerserfaringmedatafslåinvitationtilkonkurrence...59 Tabel29:Antalafslagpåinvitationertilkonkurrencer...60 Tabel30:Arkitektfirmaersbegrundelserforatsøgeomprækvalificering...60 Tabel31:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermeddetbedsteomdømmeblandtbygherrer61 Tabel32:Bygherrersvurderingafarkitektfirmaermedbedsteomdømme...61 Tabel33:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeblandtbygherrerfor arkitektoniskestandard...62 Tabel34:Bygherrersvalgafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeforarkitektoniskstandard...62 Tabel35:Arkitektersnomineringafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeblandtbygherrefor samarbejdsevne...63 Tabel36:Bygherrervurderingafarkitektfirmaermedbedsteomdømmeforsamarbejdsevne...63 Figuroversigt Figur1:Begrundelserforatfravælgetrekonkretekonkurrencer...23 Figur2:Begrundelserforfravalgafkonkurrencer,fordeltefterstørrelsenafarkitektfirma,i gennemsnitfordetrecases

7 1 Indledning CenterforLedelseiByggerietindledtei2006enundersøgelseafprækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark.Baggrundenvaretønskeomatforstå,hvordanarkitektkonkurrencerfårde deltagere,somdegør.vihartidligereundersøgt,hvordanselvearkitektkonkurrencerneforløber, oghvadderafgør,hvemdervinder(førrisdahl,2005;kreiner,2006).menindtildenneundersøgelseerderingen,derharundersøgt,hvemderfårlovtiloverhovedetatkonkurrere.idenneundersøgelseerderaltsåfokuspådeprocesser,derliggerforudfor,atkonkurrencengårigang. Voresundersøgelsebyggerpåenteseom,atdeltagerneienarkitektkonkurrenceerresultatetaf toforudgående,gensidigeudvælgelsesprocesser.bygherrervælgerarkitektfirmaer,ogarkitektfirmaervælgerbygherrer(ellerkonkurrencer).omderopståretmatch,afhængeraf,atbeggeparter vælgerdenandentil.sådannevelkendtematching processererunderlagtfølgendebegrænsninger,nårdetdrejersigomprækvalificeringtilarkitektkonkurrencer: A) Bygherrenudvælgerogprækvalificererdearkitektfirmaer,hanønskerathavemedisin konkurrence.daderergrænserfor,hvormangedeltagerebygherrenkanhavemedikonkurrencen,udvælgerhandem,somhanafenellerandengrundhelstvilhavemed.derfor villedetværeinteressantatvide,hvaddergøretarkitektfirmaattraktivtforenbygherretil enbestemtopgave.vigavnoglesvarpådettespørgsmåliundersøgelsensdelrapport1. 2 B) Arkitektfirmaeropsøgerdekonkurrencer,somdeønskeratdeltagei.Deharikkekapacitet tilatdeltageiallekonkurrencerpåmarkedetogmåderforudvælgedem,somdeafenellerandengrundharmestlysttilatdeltagei.derforvilledetværeinteresseretatvide,hvad dergørenkonkurrenceattraktivforetarkitektfirma,sådetansøgeromprækvalificeringog dermedgørdetmuligtatbliveudvalgttilatdeltage.idennerapportgivervisvarpådette spørgsmål. Voresinteresseforprækvalificeringbliverikkemindreaf,atingentidligereharstuderetfænomenet.Menafsammegrunderdermegetlidtvidenom,hvordandengensidigeudvælgelseforegår. Detteskaberpladsforideologienom,atenhverkonkurrenceførertildetrigtigeogrationelleud 2 PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmarkDel1:Bygherrernesperspektivogerfaringer,tilgængeligpå 7 7

8 fald.viermereinteresseredeipraksisendiideologier,ogderforsatteviosforatbelyse,omdet givermeningattænkeprækvalificeringsomengensidigudvælgelsesproces,dererprægetafbegrænsetinformation.hvadindgårigivetfaldsomkriterierogmekanismeribeslutningerneomat søgedeltagelseogatudpegedeltagerne? 1.1 Undersøgelsen Davisomnævntikkekendertiltidligerestudierafprækvalificeringentilarkitektkonkurrencer, måttevistartefrabundenogsøgeatskabeetførsteoverblikvedatsamleerfaringerfraflestmuligtaktører.vivalgtederforatlaveeninterviewrundemedaktører,derhavdeerfaringmedprækvalificeringogarkitektkonkurrencer.disseinterviewsskabtefundamentfortointernetbaserede spørgeskemaundersøgelser,somhenvendtesigtilhenholdsvisbygherrerogarkitektfirmaer. Spørgeskemaundersøgelserneblevgennemførtiefteråret2006. IDel1behandledevibygherrernesperspektivogskitserededereserfaringermedprækvalificering. Hovedresultaternekanresumeressåledes: a. Bygherrerneopfatterprækvalificeringsometreeltvalgmellemflerekvalificeredearkitektfirmaer,enddeharbrugfortildereskonkurrencer. b. Bygherrernespræferencerfordeltagelseafspecifikkearkitektfirmaerstammerfratidligere samarbejdserfaringerogrådogtipfranetværketibranchen. c. Bygherrerneudgørikkenogetpraksisfællesskab,derbyggerpåhinandenserfaringer. d. Prækvalificeringerenkompleksproces,somefterladerparternemedtvetydigeerfaringer. e. Motivationentilatlæreaferfaringenerringe.Tilfredshedmedstatusquoertilsyneladendeudbredtblandtbygherrer. Idettearbejdspapirservinærmerepåarkitektfirmaerneserfaringerogderesforståelseafprækvalificeringsproblematikken. 1.2 Spørgeskemaet Ligesomdetvartilfældetmedbygherrerne,harvipræsenteretarkitektfirmaerneforettemmelig langtspørgeskema.dettekanværeenulempe,nårmangernevilhavemangerespondenterog 8 8

9 fastholdederesopmærksomhed,menvivurderede,atdetvarnødvendigtafhensyntilundersø gelsenseksplorativekarakter.viforestilledeosmangefaktorer,sompotentieltvilleværeafgø svardogværeatfindeibilagene.andrespørgsmålvaråbne,sårespondenternefikmulighedfor selvatformulerederessvar.dettegavværdifuldinformation,somviefterfølgendehargruppereti svarkategorierforoverskuelighedensskyld.vimarkereriteksten,nårdererforetagetensådan efterfølgendebearbejdning. 1.3 Respondenterne arkitektfirmaeropmærksommepåundersøgelsen,blandtandetmedassistancefradanskeark, somitonyhedsbrevetilderesca.650medlemmeroplysteomundersøgelsenogopfordredetilat deltageviaetlink.vihardesudensøgtdeltagerevedatannoncerepåwww.bygnet.dkmeddirekte Efterundersøgelsensafslutningharvibearbejdetogrensetudibesvarelserne,idetvissesvarvar åbenlystuseriøse.detresulteredei98brugbarebesvarelser,hvoraf40erfuldtgennemførte, mensrestenafrespondenternekunharsvaretpåendelafspørgsmålene.viinkludererdedelvise besvarelserianalysenpåligefodmeddefuldtgennemførte,davierkender,atspørgeskemaeter megetlangt,ogdavimener,atenbesvarelsepåfxdenførstehalvdelafspørgeskemaetergyldig, uansetomdenpågældenderespondentogsåharsvaretpådensidstehalvdelafspørgeskemaet ellerej. rendeforudvælgelsen,ogvivillegernehaverespondenternetilattagestillingtilalledissefakto rer. Flereafspørgsmålenevarlukkedespørgsmål,somrummedeetstortantalsvarmuligheder.Vifokusererherpådesvar,sometvæsentligtantalrespondentervalgte.Ivissetilfældevilsamtlige Viønskedeatfåsåmangearkitektfirmaersommuligttilatdeltage,ogmegetgernearkitektfirmaeriforskelligestørrelserogmedforskelligefokusområder.Viforsøgtederforatgørealledanske linktilundersøgelsenogvedatsponserefirenyhedsbrevefrabygnet.desudenlåderogsåbeskrivelseoglinktilundersøgelsenpåvoresegenhjemmeside,www.clibyg.org. Nedenståendetabellerfortællerlidtom,hvaddeterforarkitektfirmaer,derdeltageriundersøgelsen: 9 9

10 Hvor mange konkurrencer har dit arkitektfirma deltaget i i 2005? (bearbejdede svar) Antalsvar Procent 0 5konkurrencer 58 78,4% 6 25konkurrencer 12 16,2% Over25konkurrencer 4 5,4% Ialt ,0% Tabel1:Respondenternesdeltagelseikonkurrenceri2005 Angiv antal medarbejdere i dit arkitektfirma i 2006 (bearbejdede svar) Antalsvar Procent 1 10medarbejdere 23 57,5% 11 25medarbejdere 10 25,0% 26 50medarbejdere 2 5,0% medarbejdere 2 5,0% Over100medarbejdere 3 7,5% Ialt ,0% Tabel2:Respondenternesantalmedarbejderei2006 Hvilken type byggeri har I mest erfaring med? (gerne flere svar) Antalsvar Procent Boligbyggeri 45 84,9% Administrationogkontorer 37 69,8% Renovering 37 69,8% Skoler,uddannelses ogforskningscentre 32 60,4% Ældre/plejeboligerog centre 31 58,5% Kultur ogidrætsbyggeri 27 50,9% Bybygning ogfornyelse 22 41,5% Børnogfritid 20 37,7% Designogfacader 15 28,3% Kirker,krematorierogsognegårde 14 26,4% Museer 11 20,8% ByggeteknikogIT 7 13,2% Hospitaler 7 13,2% Gader,pladseroghaveanlæg 5 9,4% Militæreanlæg 5 9,4% Lufthavneogbroer 4 7,5% Kraftvarmeværker 2 3,8% Fængsler 1 1,9% Andet: 9 17,0% Antalrespondenter 53 Tabel3:Respondenterneserfaringmedforskelligetyperbyggeri Sommankanseafdetretabeller,prægesundersøgelsenfortrinsvisafmindrearkitektfirmaer, somåretførundersøgelsenfandtstedhavdedeltagetiforholdsvisfåkonkurrencer,ogsomovervejendeharerfaringmedbolig,erhvervs oginstitutionsbyggerier.dettesvarernokmegetgodttil 10 10

11 Hvor mange ansøgninger om at blive prækvalificeret har dit arkitektfirma sendt i 2005? Krydset med: Små, mellemstore og store arkitektfirmaer Små Mellemstore Store Ialt 0 5ansøgninger 88,2% 42,9% 0,0% 52,5% 6 10ansøgninger 11,8% 28,6% 11,1% 17,5% 11 25ansøgninger 0,0% 28,6% 22,2% 15,0% Over25ansøgninger 0,0% 0,0% 66,7% 15,0% Ialt Tabel4:Antalansøgningeri2005fordeltpåstore,mellemstoreogsmåarkitektfirmaer helearkitektbranchensudseende,menvivilikkeafdengrundgørekravpå,atvoresrespondenter errepræsentative.dertilervoresudvælgelsefortilfældig.hvisdererenskævhediudvælgelsen, erdennokiretningafetstørreantalbesvarelserfrarelativtstorearkitektfirmaer. 3 Mensomsagt erdetikkerepræsentativiteten,somvoresresultaterskalbedømmespå.voresundersøgelsehar tilformålatfindeogdiskuterespændendespørgsmålfremforatlevereendegyldigesvar. Afdirektebetydningfordenneundersøgelseharviogsåspurgtom,hvormangeprækvalificeringer arkitektfirmaerneharsøgtidetforudgåendeår.inedenståendetabelharvifordeltsvarenepå forskelligefirmastørrelser 4 ogfinderikkeoverraskende,atstorefirmaersendermangeansøgninger,ogsmåfirmaerfærre,mendogfortsatenheldel.mønstretitabel4tyderpå,atmellemstore arkitektfirmaererenmereheterogengruppeendhenholdsvisdesmåogdestorearkitektfirmaer. Detersandsynligt,atkunfirmaer,someraktiveiforbindelsemedkonkurrencer,ogderforansøgeromprækvalificering,harfattetinteresseforvoresundersøgelse.Dearkitektfirmaer,somhar valgtatskaffesigopgaverpåandenmådeendgennemkonkurrencer,ogsomderforaldrigsøger omprækvalificering,ernæpperepræsenteretivoresundersøgelse.variationenindenforhver kategoriafarkitektfirmaerviser,atderermangeforskelligestrategierforopgaveakkvisition,sådan somviogsåvilleforvente.engangimellemerkonkurrenceretsupplementtildenløbendestrømaf 3 Ivoresundersøgelseerder17,5%afrespondenterne,derkommerfraetarkitektfirmamedmereend25ansatte. IfølgeDanskeArkerdetkun6,3afvirksomhederne,derharsåmangeansatte.SeBørsenEjendomme,den8.januar 2009,side Kriterietforinddelingismå,mellemstoreogstorearkitektfirmaererantalletafmedarbejdere.1 5ansattekategoriseressomsmå;6 25ansattekategoriseressommellemstore;ogmereend25ansattekategoriseressomstore.Langt fraalleharbesvaretspørgsmåletomantalansatte.detharikkeværetmuligtatkategoriseredeøvrigerespondenter efterandrekriterier,fxantalletafansøgningerellerantalprojekter,fordivaliditetenafsådanneskønerfortvivlsom.i etenkelttilfældeharrespondentendoggivetsigtilkendeogharderforkunnetkategoriseresafos.menrestenharvi valgtatsebortfraidekrydstabeller,hvoristørrelseindgår.daviikkeforventer,atderernogensammenhængmellemstørrelseogtilbøjelighedentilatbesvarespørgsmålet,trorvihellerikke,atdettevalgpåvirkerrepræsentativitetenafsvarene,derermedtaget

12 opgaver;ogengangimellemerdetdeøvrigeopgaver,dersupplereropgavernevundetikonkurrence.detersværtatafgøre,omstikprøvenindenforhverkategorierrepræsentativ. 1.4 Afgrænsninger Derertreafgrænsningerivoresanalyser,sommangevilfindeproblematiske.Denførstehandler omarkitektfirmaernesomkostningervedatdeltage.mangeklagerover,atdeterenstorinvesteringatdeltageikonkurrencerneforarkitektfirmaer,derofteerøkonomisksvage.vinævnerdet fleregangeirapporten,ogdereringengrundtilattvivlepå,atderergrænserfor,hvormange konkurrenceretarkitektfirmaharrådtilatdeltageiomåret.nårdisseøkonomiskegrænserikke spillerenstørrerolleivoresanalyse,erdet,fordianalysenhandleromprækvalificeringogikkeom konkurrencedeltagelse.selvomansøgningerneomprækvalificeringblivermereogmereomfattende,erderikkedeheltstoreøkonomiskebelastningerforbundetmedatansøge.determuligt, atmanfølersigforpligtettilatdeltage,hvismanfaktiskmåttebliveprækvalificeret,ogatman derforkantænkesatundladeatansøgeaffrygtfordeøkonomiskekonsekvenserafatskullegennemførekonkurrencen.menselvidettetilfældevilviantage,atmanmeresandsynligtfravælger atansøgeomprækvalificeringpågrundafenmeregenerelmangelpåkapacitettilatudføreopgavenendafsnævreomkostningsmæssigeovervejelser. Denandenafgrænsningbeståri,atviikkesondrermellemdemangeforskelligekonkurrenceformer,somidaganvendes.Vimenerdog,atvariationenerstørre,nårdetdrejersigomafviklingen afkonkurrencen,endnårdetdrejersigomkvalificeringenafdeltageretilkonkurrencen.mender erutvivlsomtervariationogudviklingogsåidisseindledendeforløb,somviikkebehandlerher. Dentredjeafgrænsningbeståri,atvibehandlerbygherrernesoménhomogengruppe.IundersøgelsensDel1sondredevibl.a.mellemlejlighedsbygherrerogflergangsbygherrer.Andreville fremhæve,atdererstorforskelpågradenafprofessionalismeimellembygherrerne.selvnårbygherrerneerlægfolk,alliererdesigtypiskmedprofessionellerådgivere.dermedbliverforskellene engangimellemetspørgsmålom,hvordanmanharorganiseretsig.noglefåstederianalysenfindervianledningtilatnuanceresynspunkterneilysetafdenneafgrænsning.menihovedsagen drejerdenneanalysesigomarkitektfirmaernesvilkårogkarakteristika,hvorforvihartilladtosat sebortfra,hvordanbygherre sidenharorganiseretsig

13 2 Arkitektfirmaetsvalg Voresundersøgelsebyggerpådenantagelse,atprækvalificeringkanforståssomtogensidigeudvælgelsesprocesser,hvorbygherrerudvælgerarkitektfirmaertildereskonkurrencer,ogarkitektfirmaerudvælgerkonkurrencer(ogbygherrer),somdevilbrugedereskræfterpå.VivedfraundersøgelsensDel1,atbygherreraltidharmangekvalificeredearkitektfirmaeratvælgeimellem. Detmåbetyde,atarkitektfirmaersenderretmangeflereansøgningeromprækvalificeringafsted, enddeharsuccesmed. Detvilleikkegivemeningatspørgeetarkitektfirmaom,hvorfordesøgerprækvalificeringogdermedsøgeratkommeibetragtningtilenefterfølgendeopgave.Svareteralleredegivetisagens natur.deleverafatløsearkitektfagligeopgaver,ogarkitektkonkurrencererenvigtigmådefor mangeatskaffesigsådanneopgaver.detkrævernæppeflereforklaringerellerovervejelser.atde læggerbilletindpåflereopgaver,enddevillehavekapacitettilatløse,kræverhellerikkeden storeforklaring.oddseneersmåihvertenkelttilfælde,såhvismanvilhavesinordrebogfyldtop, måmansøgemangeflere. Viantager,atarkitektfirmaersøgerprækvalificeringnærmestpr.rutine,medmindrenogettilsiger demikkeatgøredet.atansøgeernormen!detervalgetomikkeatsøge,derkræverbeslutning, begrundelser,forklaringer.ogviharudspurgtarkitektfirmaerneomsådannebeslutninger,begrundelserogforklaringer.naturligviserpassivefravalgogsåenlogiskmulighed,hvilketsker,når etarkitektfirmaikkeeropmærksomtpåenkonkurrenceitidetilatsøgeomprækvalificering.men detervoresindtryk,atderergodeinformationskilder,somgørdetnemtforarkitektfirmaerneat holdesigajourmedmarkedetogmuligheder.derforerdetvoresantagelse,atnårarkitektfirmaer vælgerikkeatsøgeomprækvalificering,ergrundensomregelmanglendeinteresseogikkemanglendeinformation. 5 Vivilgerneforstå,hvornårarkitektfirmaerikkeerinteresseredeikonkurrencerogbygherrer! Nårnormeneratsøgeprækvalificering,ernæsteskridtihistorienenudbredtoplevelseafikkeat blivevalgt.alenefordidernormalterlangtflerekvalificeredeansøgere,endbygherrerneharbrug 5 ITabel8,Tabel9ogTabel10fremgårdet,atkunetfåtalikkevaropmærksommepåtreudvalgtearkitektkonkurrencer

14 14 14 fortildereskonkurrencer,måallehyppigthaveerfaretatblivevraget.detersådanneerfaringer, somskaberfortolkningeraf,hvadderbestemmerbygherrernesbeslutningomatprækvalificere nogleogvrageandre.viinteressererosfor,hvadarkitektfirmaerlærerafdissegentagneoplevelser.detvisersignemlig,atdeterdissefortolkninger,derskaberbaggrundforarkitektfirmaers aktivefravalgafkonkurrencerogbygherrer.ogdeterdennevidenogerfaring,somengangimellemblivertilsidesat,nårarkitektfirmaeralligevelaktivtbeslutteratsøgeomprækvalificering,selvomdeikkeleveroptildekriterier,somdetror,bygherrerneanvenderforatudvælgedeltagerne. Deterdennetankerække,derforklarerrækkefølgenirapportenstemaer.Idetviunderforstårarkitektfirmaernesgenerelleinteresseiatdeltageikonkurrencerne,interessererviosførstforden lære,dedragerafdemangeerfaringermedatblivevraget,ogdernæsthvordandennelærekan givebegrundelserfordetaktivefravalgafkonkurrencerogbygherrer,menogsådetaktivetilvalg aftilsyneladendeudsigtsløsekonkurrencer. 1:Konkurrencerer envigtigmådeat skaffesigopgaver 2:Oplevelsenaf hyppigtatblivevraget 3:Erfaringenfor, hvornårdetikke betalersigatsøge 4:Praksismedat søge,selvomdet ikkebetalersig Passivttilvalg: Medmindreandettalerimoddet, søgermanprækvalificering. Tillærtforståelseafbygherrerog konkurrencer:hvadderskaltilforat haveenchanceforatbliveudvalgt Aktivtfravalg: Beslutningenomikkeatsøgeprækvalificering Aktivttilvalg: Beslutningomatsøge,selvomerfaringentilsiger,atdetikkenytter.

15 Efterdissebeskrivelserafarkitektfirmaernes teorier ombygherrernesønskerogkriterier,ogde aktivefra ogtilvalgafkonkurrencerogbygherrerdetræfferpåbaggrundheraf,venderviblikket imodtoyderligereforhold,somogsåblevbehandletidel1.detdrejersigførstombetydningenaf tidligerekonflikterforsandsynlighedenforatbliveprækvalificeret.vispørgerbl.a.indtildårlige erfaringersindflydelsepåarkitektfirmaernesmotivationtilatsøgeprækvalificeringsenere.dernæstdrejerdetsigomeksistensenogbetydningenafensgenerelleomdømmesomarkitektfirma. Vislutterafmedengenereldiskussionafdespørgsmålogproblematikker,somundersøgelsenhar givetanledningtil.arbejdspapireterikkeafslutningen,menbegyndelsenpåenmereempirisk funderetforståelseafbyggerietspraksis.derfortilladerviosogsåatbrugeanledningentilattegnenoglemeregenerelleproblemstillinger,somdetvilleværerelevantatundersøgeoghandlepåi fremtiden.dethandlerdelsombetydningenafatværekendtiforvejenogomstrategierforat blivedet.dethandlerogsåomgevinsterogomkostningerividensamfundetvedatindsamleog behandleyderligereinformation.ogendelighandlerdetomatseprækvalificeringilysetafden samfundsmæssigeinteresseforatfornykonkurrenceformerne,såmanopnårenbedrebalance mellemhensynenetilretfærdighedogeffektivitet

16 3 Omoplevelsenafatblivevraget! Arkitektfirmaersøgermangegangeatbliveprækvalificeretudenatblivedet.Detvillesikkertvære ubærligt,hvisdetblevtagetsærligtungt,hvilketdetdahellerikkeoftebliver.deterlangtfrasikkert,atdetoverhovedetgiveranledningtilsystematiskrefleksion. 6 Mennårvispørgerarkitektfirmaerneomsådanneoplevelser,hardetilsyneladendeikkesværtvedatlevesigindisituationen oggiveosderesfortolkninger.hovedindtrykketer,atmanikkelæggernogetsærligtiatblivevra jeghavdeforestilletmigvillebliveprækvalificeret? Arkitekt:Deterikkemegetoverraskende.Somregelerdetrimeligforståeligt.Såkan detgodtvære,atnårviikkekommermed,tænkervi,hvorforerdekommetmedogvi ikke Menvierflere,derpassertil,enddererbrugfor.Såpådenmådeerdetaltså ikkesådan,atdeterforudsigeligt. Fordereretspili,atdesidderogskalvælge get.hvorforgørmanikkedet,oghvorforbehøvermanikkegøredet?idettekapitelerdetopga venatbesvaredissespørgsmål. Ladosstartemedatpåstå,atresultatetsjældentoverraskeruansetommanselvbliverprækvalificeretellerej.Enlederfraetstortarkitektfirmaudtrykkerdetsåledes: Interviewer:Nårdetbliveroffentliggjort,hvemdererblevetprækvalificerettilenbestemtkonkurrence,ogIser,hvemdeter,vildusånormalttænke:Nå,detvardem, mellem45ansøgninger.vivedikke,hvemdervurdererprækvalifikationsansøgnin letteresprogligtbearbejdetafhensyntillæsbarhed] Udfaldeterforståeligt,menikkeforudsigeligt.Derer,somviskalsenedenfor,grænserfor,hvilke beslutningerbygherrenlegitimtkantræffe,menlegitimitetenafgrænseretstortudfaldsrum,og gerne.oftekandetogsåværekompromiser.dersidderetudvalgrundtomkringbor det,ogjegvilhavedenhermed,såskaljeghavedenhermed [interviewudskrift derforerdetetspil,hvemderblivervragetisidsteende.detkræverikkenødvendigvisenforklaring,atmanikkebliverudvalgt,udoverden,atmanikkevarheldigidettetilfælde. 6 Vihariandensammenhængvist,atselvdetattabeienarkitektkonkurrenceikkenødvendigvisgiveranledningtil megenrefleksion(kreiner2006).investeringen,bådeiformaftidogidentitet,ienansøgningomprækvalificeringer mindre,ogderforvildetværeforventeligt,hvisdetatblivevragetienprækvalificeringafsættersigendnumindre sporogar

17 Atgøreprækvalificeringtiletspørgsmålomheldietspil,somikkeerheltgennemskueligt,ersikkertmegetrealistisk,ogdethardenimplikation,atdetikkesigernogetomansøgerneskvaliteter ogegenskaberatblivevraget.årsagerneplaceressåatsigeudenforarkitektfirmaetselv.detgør måskeerfaringenlettereatlevemed,mendetgørdetogsåumuligtatlærenogetafden. Viharspurgtallearkitektfirmaerne,hvordandefortolkeroplevelserneafatblivevragettilkonkurrencerne.Tabel5viser,atisærfireforklaringersynesatdominereiarkitektfirmaersfortolkning. 7 Denmestudbredteforklaringeriforlængelseafdeovenståendeovervejelser.Hele72%afrespondenternefortolkerresultatetsometudtrykfor,atbygherrerneharetovermålafkvalificerede ansøgere.mankansige,atdetatblivevragetopfattes,ikkesometfravalgfrabygherrensside, mensometikke tilvalg,somerbestemtafsituationenmedformangekvalificeredeansøgere. Menrespondenterneerikkeblindefor,atogsåarkitektfirmaetskvaliteterogegenskaberspilleren rolle.synlighed( Vierikkekendtenok )ogkompetencer( Vimanglerrelevantereferencer og Vileverikkeoptildeøkonomiske,tekniskeellerressourcemæssigekriterier )opfattesogsåsom muligeforklaringerpåatblivevraget.tankenom,atderertaleometegentligfravalgfrabygherrensside,erikkefremmedforarkitektfirmaerne. (Uddrag) Hvilke faktorer vil du vurdere har stor betydning for, om bygherrer afslår at prækvalificere dit arkitektfirma til konkurrencer? (Gerne flere svar) Antalsvar Procent Dererflerekvalificeredeansøgere,endbygherrenharbrugfor 41 71,9% Vierikkekendtenok 37 64,9% Vimanglerrelevantereferencer 30 52,6% Vileverikkeoptildeøkonomiske,tekniskeellerressourcemæssigekriterier 18 31,6% Antalrespondenter 57 Tabel5:Faktorer,deropfattessombarriererforatbliveprækvalificeret Vikenderikkerelationenmellemdissefortolkningerafdenmanglendeprækvalificeringiarkitekt firmaernesopfattelse.determegettænkeligt,athellerikkearkitektfirmaerneselvkenderrelatio nen.vivedfravoresundersøgelse,atbygherrernesjældentkommunikerermedarkitektfirmaerne omderesafgørelser(sedel1).fxkanmanglendesynlighed,referencerogressourcerudgøreselvstændigekriterier,somgørarkitektfirmaetikke kvalificeret.detrejserumiddelbartspørgsmålet, hvorforarkitektfirmaersøgerprækvalificering,nårdehverkenharrelevantereferencerellerde ressourcemæssigeforudsætninger etspørgsmål,vivendertilbagetilnedenfor.mendeterogså 7 AllesvarmulighederkansesiTabel25iBilag

18 muligt,atfortolkningernesupplererhinanden.deter,nårbygherrenskalvælgemellemkvalificeredeansøgere,atdesupplerendekriteriermobiliseres.dabliverkvaliteterogkompetencerrelative,ogkonkurrencendrejersigomatværemestkendt,havedeflestereferencerogdebedsteressourcer.selvsmåafvigelserkanværeudslagsgivende,ogmankanhavefxmangerelevantereferencerogstadigvækblivevragetpådettekriterium,fordiandreharendnuflereellerendnumere relevantereferencer. Disseresultaterunderstreger,atarkitektfirmaerikkeharsværtvedatfindealternativeforklaringerpå,hvorfordeblivervragetienprækvalifikation.Deterårsager,derbyggerpåenfortolkning afbygherrensvalgoghansbetingelserforatvælge.genereltsetsvarerdissefortolkningermeget godttilbygherrernesegneopfattelserogoplevelser,ikkemindstirelationtildemangekvalificeredeansøgere.derernaturligvisentvetydighed,somgennemsyrerfortolkningenafdenmanglendeprækvalificering.arkitektfirmaetkanværeblevetaktivtfravalgtafbygherren,ihvilkettilfældedetantydernogetomvurderingenaffirmaetskvaliteterogforhold.ellerdetkanblotvære ikke tilvalgt,hvilketsomsagtsigernogetombygherrenssituationmereendomarkitektfirmaets. Daderbrugesmegetlidttidpåatfortolkedisseoplevelser,ogdadersomsagtsjældentkommunikeresmedbygherrerneomderesbegrundelser,kanensådantvetydighedfortsætteidetuendelige.Detskabermangemulighederforatefterrationalisereuheldigeresultater.Mendeterbestemtikkeusandsynligt,atdenstorevægtpåtilfældighedenogspilletiatbliveudvalgtblandtde mangekvalificeredeansøgereerenmegetrigtigogrealistiskkonklusionatdrage. 3.1 Andrekildertilvurderingafbygherrerneogkonkurrencerne Manbehøverikkehavedeltagetogværeblevetvragetforatkunnedannesigetindtrykogen meningombygherren,sommuligvisvilindgåienefterfølgendevalgsituation.vibadarkitektfirmaernevurderebygherrernesmålogambitioneritrekonkretecases,somdeflesteafvoresrespondenterkendtetil,ogdefærrestehavdedeltageti.dekonkretecaseserbeskrevetoganalyseretyderligereikapitel4.vibaddemomatbaserederesvurderingpå,hvemderblevudvalgttil konkurrencen.detførtefxtil,atbygherrenicase3blevrostforetvarieretudvalgafarkitektfirmaertilkonkurrencen.respondenternefikfritslagtilatformulerederesbesvarelser,somefterfølgendeharkunnetgrupperespåfølgendemåde: 18 18

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark Del 1: Bygherrernes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark Del 1: Bygherrernes perspektiv og erfaringer Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark Del 1: Bygherrernes perspektiv og erfaringer Det morsomme eller paradoksale er jo, at prækvalifikation jo almindeligvis bliver betragtet som den kliniske

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver HVORDANOPLEVERDELEDIGE JOBINDSATSEN? - ENINDSIGTILØNTILSKUD,JOBROTATIONOG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER2013 Detvarengodmådeatkommeudogfå skabtetnetværk.ligeledesblevjeg anerkendtogimødekommet,somenhver andenlærerpåskolen.såstorrostilskolen.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: TOBAKSGAARDEN

Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: TOBAKSGAARDEN Ansøgning om at være regionalt spillested 2013-2016: TOBAKSGAARDEN 1. Indledning 2. Stamoplysninger - - - - - - - - - - - 4. Tobaksgaardens forventede virksomhed som regionalt spillested 2013-2016

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Fordeling mænd/kvinder - Antal. Fordeling mænd/kvinder - Procentvis

Fordeling mænd/kvinder - Antal. Fordeling mænd/kvinder - Procentvis Fordeling Mænd-Kvinder Mænd 4 49 Kvinder 42 1 Fordeling mænd/kvinder - Antal 42 4 Mænd Kvinder Fordeling mænd/kvinder - Procentvis 1% 49% Mænd Kvinder Aldersfordeling 3-4 år 43 2 4- år 26 32 1- år 13 16

Læs mere

Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1 Digitalelæringsressourcer

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1 Digitalelæringsressourcer

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

BYGHERREFORENINGEN VIEGAND MAAGØE INNOBYG

BYGHERREFORENINGEN VIEGAND MAAGØE INNOBYG Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Spørgeundersøgelse blandt entreprenører, producenter og leverandører g g g leverandører er i arbejdet med bæredygtighed i relation til byggeriet i Danmark. Antal respondenter

Læs mere

Blanket til prækvalifikation

Blanket til prækvalifikation Lyngby-Taarbæk Kommune - Lindegårdsskolen Blanket til prækvalifikation Ansøgerne anmodes om at udfylde nedenstående skemaer og følge vejledninger omkring indsættelse af bilag. Materiale udover det, der

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation -

Annoncering af udbud. Flytning af bohave - Prækvalifikation - Annoncering af udbud Flytning af bohave - Prækvalifikation - Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i EAB afd. Fuglebakken Esbjerg Almennyttige Boligselskab

Læs mere

ARKITEKT RISIKO! RISIKOHÅNDTERING VIA UDBUD MED FORHANDLING RISICI

ARKITEKT RISIKO! RISIKOHÅNDTERING VIA UDBUD MED FORHANDLING RISICI ARKITEKT RISIKO! RISIKOHÅNDTERING VIA UDBUD MED FORHANDLING RISICI LASSE GROSBØL, JJW ARKITEKTER ARKITEKT 1999, AARHUS ARKITEKTSKOLE BYGGEØKONOM 2017 VÆRET PROJEKTERINGSLEDER PÅ MELLEMSTORE OG STORE PROJEKTER

Læs mere

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET Principper og rammer for implementering v. Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør i Trafik- og Byggestyrelsen oktober 2016 Formålet med certificeringsordningen

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave.

Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Annoncering af udbud i forbindelse med flytning af bohave. Flytning af bohave i forbindelse med genhusning af beboere under renovering af lejligheder i Korskærparken og Sønderparken, der administreres

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Udbud af håndværkeropgaver Frederikshavn Kommune. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk

Udbud af håndværkeropgaver Frederikshavn Kommune. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk Udbud af håndværkeropgaver Frederikshavn Kommune 1 Program 1. Definition og afgrænsning Fag Geografi Antal håndværkere 2. Udbudsform og aftalekoncept 3. Udbudsprocessen Tildeling af rammeaftale Tildeling

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

Introundersøgelse efterår 2011 Danske PBA-uddannelser

Introundersøgelse efterår 2011 Danske PBA-uddannelser Introundersøgelse efterår Danske PBA-uddannelser Udført af: Københavns_Erhvervsakademi (LisS) Antal besvarelser: Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 3 Besvarelsesprocent: 3,% Udførelsestidspunkt:

Læs mere

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER METODE OG DATAGRUNDLAG Kromann Reumert har i perioden december 2015 - januar 2016 gennemført en undersøgelse vedrørende den faktiske

Læs mere

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens

Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22.6.2011 Afrapportering fra medlemsundersøgelse om lægemiddelindustriens besøg i lægepraksis. Sagsnr. / Dok.nr. 2011-3664 PLO sendte i juni måned 2011 elektroniske

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Informationskildernes opdeling

Informationskildernes opdeling Fig. 12.1 Informationskildernes opdeling. Informationskildernes opdeling Informationskilder Interne data Eksterne data Primære data Sekundære data Procent af familier med besiddelse af varige forbrugsgoder

Læs mere

Konkurrencepræget dialog

Konkurrencepræget dialog Konkurrencepræget dialog Erfaringer fra en udbudsforretning Indskrivningssystem med tale-til til-teksttekst genkendelse TRANSEDITH Gå-hjem-møde 8. juni 2006 kl. 15.00 til 17.00 Per Anker Hansen, vicedirektør,

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Kvalitetsarbejde. Rapport for aftagerundersøgelser. Februar 2013 Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 Formålet med aftagerundersøgelsen

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg - bruger undersøgelse. Vordingborg Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 51

Forebyggende hjemmebesøg - bruger undersøgelse. Vordingborg Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 51 Vordingborg Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 01-06-2016-31-08-2016.

Læs mere

Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle respondenter har besvaret spørgsmålet på grund af forgreninger i spørgeskemaet

Om læsning af tabellerne: <*> indikerer, at kun nogle respondenter har besvaret spørgsmålet på grund af forgreninger i spørgeskemaet For: Danske Arverets Advokater 01 10 2015 Side 1 af 1 Stikprøve: Danske Arverets Advokaters medlemmer respondenter: 83 Dataindsamlingsperiode: 25.06.2015 til 17.08.2015 Vægtning: Data er ikke vægtet. Om

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Evaluering af Tidligt Klinisk Ophold (TKO) 3. semester bachelor, medicin. Foråret 2015

Evaluering af Tidligt Klinisk Ophold (TKO) 3. semester bachelor, medicin. Foråret 2015 Evaluering af Tidligt Klinisk Ophold (TKO) 3. semester bachelor, medicin Foråret 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

Er vore bygninger robuste nok til fremtidens klima?

Er vore bygninger robuste nok til fremtidens klima? Er vore bygninger robuste nok til fremtidens klima? Klimatilpasning af det byggede miljø build.aau årsmøde, 18. juni 2009 Jørgen Nielsen Program Udfordringen for byggeriet Nye krav hvordan? Storm, sne,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009

STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 STATSFORVALTNINGERNES SAGSBEHANDLING 2009 En brugerundersøgelse af ansøgernes oplevelse af sagsbehandlingen i statsforvaltningerne i godkendelsessager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg

Læs mere

Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser

Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser SBi 2007:11 Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser Interviewundersøgelse blandt byggesagsbehandlere og bygherrerådgivere Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser Interviewundersøgelse blandt byggesagsbehandlere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Effektvurdering af GOP (genoptræningsplaner)

Effektvurdering af GOP (genoptræningsplaner) Effektvurdering af GOP (genoptræningsplaner) e-sundhedsobservatoriet 2009 Kitta Lawton & Sven Koldby Projektafdelingen, Koncern IT Disposition Generelt om effektvurdering Effektvurdering af genoptræningsplaner

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden 1. Baggrund og formål 2. Kommunernes rolle ved - Ansøgning om byggetilladelse - Færdigmelding af byggeriet 3. Evaluering og kommende initiativer Hvorfor en byggeskadeforsikring?

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo)

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo) CASEEKSAMEN Salg service C 26. maj 2015 På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen mellem

Læs mere

IDA Landerapport Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 10 survey-besvarelser i Singapore

Læs mere

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål.

Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles relevante spørgsmål. Læsevejledning Spørgerammen tilpasses dynamisk på grundlag af respondentens baggrundsoplysninger, således at der kun stilles e spørgsmål. Bilaget omfatter alle spørgsmål der kan stilles Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Holland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 0 Holland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere