Indhold. "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel"

Transkript

1 "Boligpræferencer, boligvalg og livsstil" Bilagsdel Indhold Bilag A. At skifte bolig - en analyse...2 Introduktion Familiesituation og livsstil...6 Tilflytterne fordelt på alder, køn, husstandstype og livscyklusfase...6 Livsstil forstået som værdsætning og boligfaciliteter...26 Livsstil forstået som Indstilling til og brug af bolig og boligområde...28 Indstilling til forhold ved boligområdet...32 Livsstil forstået som indstilling til arbejde Præferencer til bolig, boligområde og beboersammensætning...37 Præferencer til boligen...37 Præferencer for boligområdet...44 Præferencer for beboersammensætning...49 Statistisk model til forklaring af præferencer for områdets beboersammensætning Flyttesituationen - årsager og valg...54 Antallet af boliger på tale...60 Bebyggelsestyper og boligområder helt uden for interesse...64 Statistisk model til forklaring af fravalgte bebyggelsestyper Skiftet til den nye bolig...68 Flytter til Århus...68 Skift i bebyggelsestype eller ejerform...68 Statistisk model til forklaring af bebyggelsestype og ejerform Situationen efter flytningen...82 Tilfredshed med boligen efter flytningen...82 Tilfredshed med boligområdet efter flytningen...88 Tilfredshed med beboersammensætning...94 Afstande til arbejdsplads, offentlige institutioner, butikker og fritidsfaciliteter Sociale relationer i det nye boligområde, områdets omdømme, tidsperspektiv og generel tilfredshed Statistisk model - opfattelse af boligområdets omdømme Tabeloversigt Bilag B. Spørgeskema samt tilhørende kort Spørgeskema Kort 1 og kort

2 Bilag A. At skifte bolig - en analyse Introduktion Resultaterne fra projektet "Livsstil og boligvalg"s empiriske del præsenteres og analyseres i det følgende. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse om det at skifte bolig, udført i perioden fra november 1999 til januar Analysen af de indsamlede oplysninger forløber gennem fem temaer, der angår de flyttede husstandes: 1 Livsstil og familiesituation - demografi, ressourcer, holdninger og forhold under opvækst 2 Præferencer - bolig, boligområde og beboersammensætning 3 Flyttesituationen årsager, omstændigheder og valgmuligheder 4 Skiftet til den nye bolig - type, størrelse og boligområdes karakter 5 Situationen efter flytningen tilfredshed og perspektiv med flytningen. Indholdet i de fem temaer er hovedsageligt baseret på de oplysninger, der er fremkommet gennem interviewene. Oplysninger om demografi og socioøkonomi m.v. er baseret på registerdata. Ved udfyldelse af spørgeskemaet er der anvendt en oversigt over danske bebyggelsesplantyper. I oversigten indgår der 12 bebyggelsestyper, og tilsammen dækker de byens forskellige boligkvarterer. Fra den tætte bys karrekvarterer, over de ældre villaområder, til forstædernes parcelhuskvarter. Med udgangspunkt i denne typologi er interviewpersonerne blandt andet blevet bedt om at angive den bebyggelsestype de er opvokset i, den de er flyttet til og den de ville flytte til hvis de frit kunne vælge. Bebyggelsestyperne skal betragtes som generelle, og interviewpersonerne bliver derfor bedt om kun at forholde sig til selve typen. Konkrete boligområder indgår derimod ved brugen af et kort over Århus. Kortet bruges til at stedfæste, hvor interviewpersonen er opvokset, hvis vedkommende i øvrigt er opvokset i Århus, hvor man ville bosætte sig, hvis man frit kunne vælge, og hvor man eventuelt ikke kunne tænke sig at bo. Af kortet på næste side fremgår det, hvilke områder i Århus tilflytterne er flyttet til. En detaljeret præsentation af undersøgelsens metodiske opbygning fremgår af hovedrapportens Kapitel 2. Empirisk undersøgelse. 2

3 Figur 1. Tilflytterne vist efter bebyggelsestype og ejerform på ny adresse. Tallet i parentes angiver antallet af interviewede inden for hver bebyggelsestype. Mål ca. 1: Det ses at tilflytterne er lokaliseret i enklaver svarende til de områder, hvorfra stikprøven af interviewpersoner oprindeligt er udtrukket. Når enkelte husstande er bosat uden for disse områder skyldes det, at de er flyttet efter det første udtræk fra CPR registeret. Analyse værktøjer Analysen er primært baseret på tre værktøjer: krydstabuleringer, logistisk regression og enkelte GIS baserede analyser. Med krydstabuleringerne fordeles indsamlede oplysninger på bebyggelsestyper og/eller ejerformer. Denne relativt simple fordeling er i flere tilfælde suppleret med et beregnet indeks for den enkelte variables over- eller underrepræsentation. I enkelte tilfælde anvendes et pointsystem, som sammenfatter de såkaldte ordinale kategorivariable. Det betyder, at svartyper hvor interviewpersonen fx svarer "i høj grad" i "nogen grad" eller "slet ikke", er omregnet til et pointsystem hvor "i høj grad" tæller 2 point, i "nogen grad" 1 point, og "slet ikke" giver 0 point. Logistiske regressioner er anvendt frit i forhold til bebyggelsestyper og ejerform. Her indgår de på linie med andre afhængige og uafhængige varia- 3

4 ble. De optræder fx både som variable, der søges forklaret, og som forklarende variable. Den logistiske regressionsmodel forsøger at forudsige sandsynligheden p for et udfald hvor den afhængige variabel er lig 1. Med modellen estimeres muligheden for at en hændelse eller et svar indtræffer, og man kan beregne hvilke faktorer, der er de mest afgørende for udfaldet. Modellens ods udtryk beregnes som følgende logaritme: Pr ob ( event) log = B + B X + + Bp X P = Z ob no event Pr ( ) Hvor X er de indgående uafhængige variable dem er der p af, og B erne er modellens koefficienter. Odds beregnes derefter som: ez Pr ob( event) = 1 + ez Hvor e er konstant for en neutral logaritme (cirka 2,718). I den lineære regression estimeres modellens parametre med mindstekvadraters metode, modellen vælger regressionskoefficienter udfra den mindste sum opgjort som den kvadrerede distance mellem den observerede og den forudsagte værdi af den afhængige variable. Den metode kan anvendes når sammenhængen mellem den uafhængige variable og sandsynligheden er lineær. Det er det imidlertid ikke i den logiske resgressionsmodel, hvor de sandsynlige estimater vil være mellem 0 og 1. Derfor bruger man ikke mindste kvadraters princip i den binære logiske model, men i stedet findes modellens parametre ved hjælp af den såkaldte maximumlikehood metode. Ved hjælp af denne metode udvælges de koefficienter, der gør de observerede resultater mest ens. Der findes forskellige metoder til vurdering af modellens resultater. Modellens koefficient (B), fortæller hvad en enhedsændring i den uafhængige variable betyder for den afhængige variabel. SPSS beregner denne koefficient og ligeledes standardafvigelsen på koefficienten. Kvadratet af forholdet mellem koefficienten og standardafvigelsen på denne udgør den såkaldte Wald Statistic (når den variable kun har en frihedsgrad), som er et udtryk for signifikansen på hver enkelt variable. Wald Statistic har en fordeling som svare til Parsons CHI 2 fordelingen, og signifikansniveauet for Wald Statistic fremgår også af modelresultaterne. Endelig viser resultaterne en forventningsværdi eller et odds (Exp (B))for hvor meget en ændring i den uafhængige variabel vil resultere i en ændring i udfaldet af den afhængige. Viser Exp (B) fx 2 vil en ændring af den uafhængige variabel med en enhed fx fra 0 til 1 betyde at oddset for det testede udfald af den afhængige variable stige med en faktor 2. Med kartografiske GIS analyser gøres der brug af den rummelige oversigt der opstår når forskellige husstandskarakteristika vises på kort. Opdelt på bebyggelsestyper, livsstil eller særlige præferencer afslører det mønstre, der viser nye sider ved mobiliteten. Oversigten får tillige dynamisk karakter, når fx den nye adresse kobles med den forrige, og sammenhængen vises med en vektor. Dermed fås en geografisk afbildning af husstandenes flyttemønster, som åbner for konstatering af eventuelle samvariationer, og det geografiske rekrutteringsgrundlag for de enkelte byområder. Som led i den rummelige analyse indgår der en række geografiske præsentationer i kapitlet her.. 4

5 Analysens opbygning Diagrammet herunder viser i analysens fem temaer. 1. Familiesituation og livsstil 2. Præferencer - Alder - Køn - Etnisitet - Familietype - Livscyklusfase - Opvækst (bebyggelsestype, socioøkonomiske ressourcer) - Ressourcer (socioøkonomisk) - Indstilling til arbejde - Brug af bolig og boligens betydning - Bolig - Boligområde - Beboersammensætning 3. Flyttesituation 4. Skiftet til den nye bolig - Årsager til flytningen - Valgmuligheder - Fravalgte bebyggelsestyper - Bebyggelsestype - form - Størrelse - Boligområdets omdømme 5. Situation efter flytning - Tilfredshed i ny bolig - Sociale relationer - Tidsperspektiv Figur 2. Analysens fem temaer. Analysens første tema handler om de flyttede husstande, deres livsstil og familiesituation. Her inddrages ressourceaspektet i bred forstand. Udover de flyttendes økonomiske kapital, handler det om deres opvækst forhold (forældrenes position på arbejdsmarkedet, boligforhold m.v.), om deres position på arbejdsmarkedet, deres uddannelsesniveau, deres holdning og indstilling til arbejde, og den funktion og betydning de tillægger boligen og boligområdet. Demografiske og socioøkonomiske registeroplysninger suppleres med svar på adfærds- og holdningsspørgsmål fra spørgeskemaet. Det gælder spørgsmål om, hvorvidt man i særlig grad lægger vægt på boligens ydre fremtræden, på boligens indretning, på fritidsinteresser, på at rejse etc. etc. Analysens anden fase angår husstandens præferencer til den nye bolig. Det angår den vægt, man har tillagt forskellige forhold ved boligen, boligområdet og beboersammensætningen, og vægtningen sættes i forhold til den valgte bebyggelsestype, husstandens ressourcer, livsstil m.v. I denne fase indgår resultaterne fra en regressionsmodel, der søger at forklare husstandens præferencer udfra oplysninger om husstandens livsstil og situation, og dermed de oplysninger der er behandlet i analysens første fase. Den tredje fase handler om situationen ved flytningen og dens indflydelse på boligvalget. Her søges det klarlagt, hvilke valgmuligheder man har været afhængig af, om flytningen var akut, eller blev fortaget på baggrund af længere tids overvejelse og søgning. Under dette tema behandles husstandens valgmuligheder, herunder antallet og typen af de boliger man alvorligt over- 5

6 vejede at flytte til. Bebyggelsestyper og lokaliteter i Århus, der på ingen måde var på tale, indgår også i denne analyse. Ved hjælp af regression søges forklaringer på fravalg af de 4 specifikke bebyggelsestyper (Åben-lav, tætlav, åben-høj og tæt-høj). Analysens fjerde tema behandler skiftet til den nye bolig - skift i bebyggelsestype og ejerform, behovet for istandsætte og huslejens udvikling. Med en række regressionsmodeller søges forklaringer på bebyggelsestype og ejerform, på opfattelser af områdets omdømme, og på husstandens generelle situation og boligforbrug. De afhængige variable i denne model er bebyggelsestypen, ejerform, pris og størrelse, mens de uafhængige er husstandens præferencer, livsstil og flyttesituationen. Analysens sidste tema angår situationen efter flytningen, og det vil sige tilfredshed med den nye bolig, det nye boligområde og med relationer til de øvrige beboere. Det handler også om tidsperspektivet i bosætningen. I dette tema gøres brug af en regressionsmodel, der søger forklaringer på konstateret tilfredshed med forskellige forhold, forklaret med husstandens præferencer, deres boligvalg, deres livsstil og ved omstændighederne ved flytningen. Hvert tema afsluttes med en opsummering af resultater, mens konklusionerne fra den samlede analyse inddrages i afhandlingens samlede diskussion. Tabel 1. Tilflytterne fordelt på alder. Andel og indeks. Åben-lav boliger Andel i pct. 1. Familiesituation og livsstil Afsnittet her indledes med en række karakteristika for de husstande der er flyttet til de respektive bebyggelsestyper. Store dele af denne præsentation bygger på oplysninger udtrukket fra forskellige registre, i modsætning til analysens øvrige dele, der overvejende bygger på undersøgelsens interviewbaserede oplysninger. Tilflytterne fordelt på alder, køn, husstandstype og livscyklusfase Alder De, der flytter til de forskellige bebyggelsestyper, har ikke den samme aldersfordeling. boliger boliger Priv. udl. boliger år år år N Indeks år år år CHI 2 = 93,761 Sig.= 0,000 Tal fra Århus: Statistisk årbog for Århus 1999 Middel Århus 6 Det ses af tabellen herover, at de yngre tilflyttere typisk flytter til de tæt-høj og til åben-høj bebyggelser, mens ganske få i denne aldersgruppe flytter til åben-lav boliger. De yngste tilflyttere er til gengæld underrepræsenterede

7 blandt tilflytterne til åben-lav bebyggelser. Her udgør aldersgruppen mellem 18 og 25 år kun 16 pct., mod 29 pct. i gennemsnit. Åben-lav boligerne tager overvejende imod de årige, men gruppen af tilflyttere på mellem 41 og 65 år er ligeledes overrepræsenterede her. Til tæt-lav bebyggelserne flytter lidt flere fra de yngre aldersgrupper sammenlignet med åben-lav, men også her er de ældre overrepræsenterede. Åbenhøj bebyggelserne er aldersmæssigt den mest afbalancerede bebyggelsestype, om end de unge er svagt overrepræsenterede. bebyggelserne er til gengæld den bebyggelsestype, der er mest skævt sammensat. Her er de unge årgange overrepræsenterede. Tilflytternes aldersmæssige fordeling på ejerformer fremgår af tabellen herunder. De unge under 26 år er overrepræsenterede blandt tilflytterne til de private udlejningsboliger og de almene boliger. Mellemgruppen på år er overrepræsenteret blandt tilflytterne til ejerboliger. Endelig er tilflytterne fra de ældste aldersgrupper overrepræsenterede i ejerboligerne og de almene boliger, men underrepræsenterede i de private udlejningsboliger. Tabel 2. Tilflytterne fordelt på aldersgrupper. Andel og indeks. eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig Middel år år år I alt N Indeks år år år Chi 2 =30,914 Sig.=0,000 Den konstaterede aldersfordeling inden for de forskellige ejerformer var forventet. De private udlejningsboliger betjener således typisk de unge højmobile grupper som fx studerende, og personer der flytter i forbindelse med etablering på arbejdsmarkedet. boligmarkedets enfamiliehuse henvender sig derimod til ældre befolkningsgrupper. Andelen af de helt unge tilflyttere til de almene boliger overrasker, fordi der normalt er lange ventetider på boliger i denne sektor. En del af forklaringen kan være, at der er tale om almene ungdomsboliger, hvor ventetiden for unge er relativ kort. De er bl.a. indrettet i store lejligheder, der tidligere kun rummede en bolig, men hvor den høje husleje gav selskaberne udlejningsvanskeligheder. En nærmere analyse af de tilflyttere til almene boliger, der er under 26 år, viser at omtrent: 14 pct. blev opmærksom på boligen gennem familie og venner 39 pct. stod på venteliste 35 pct. stod på intern venteliste 5 pct. blev anvist af den kommunale boliganvisning 10 pct. fandt boligen gennem via ungdomsbolig- eller kollegieanvisning (Bemærkninger til opgørelsen. N=121. Procenter summer ikke til 100 pct. på grund af mulighed for angivelse af flere kilder til opmærksomhed på den nye bolig.) Som opgørelsen viser, er ventelisten den primære adgangsvej til den almene bolig - også for de unge. En del af disse tilflyttere har muligvis været skrevet op til en bolig i boligselskabet fra de fyldte 15 år. En nærmere analyse viser da også, at andelen af disse tilflyttere, der er opvokset i en almen bolig, er en anelse højere end gennemsnittet. Af alle undersøgte flyttende er 7

8 16 pct. opvokset i en almen bolig. Blandt de unge tilflyttere til almene boliger er andelen 18 pct. Køn Der indgår lidt flere kvinder end mænd i undersøgelsen, men repræsentationen er nogenlunde ens i de otte bebyggelsestype. Tabel 3. Tilflytterne fordelt på køn. Andel. Åben-lav almen Andel i pct. ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Mand Kvinde I alt N Indeks Mand Kvinde Chi 2 =11,363 Sig.=0,124 Kilde Århus: Statistisk årbog for Århus 1999 Total Århus Husstandstyper Gruppen af enlige er den husstandstype, der udgør langt den største blandt tilflytterne. Enlige uden børn er overrepræsenterede i tæt-høj og i åben-høj ejer bebyggelserne. De er derimod underrepræsenterede i åben-lav og tætlav ejer boliger, boligtyper der både i størrelse og pris, appellere til større husstande. De enlige med børn er i overtal blandt tilflytterne til tæt-lav ejer og åben-høj almene bebyggelser. Par uden børn er underrepræsenterede i de almene tæt-lav boliger og overrepræsenterede i tæt-høj bebyggelser. Par med børn er overrepræsenterede i åben-lav bebyggelserne, i tæt-lav bebyggelserne og underrepræsenterede i de øvrige bebyggelser. Endelig er husstandstypen andre - som dækker øvrige husstandstyper, overrepræsenteret blandt tilflytterne til åben-lav og åben-høj bebyggelserne. 8 Tabel 4. Tilflytterne fordelt på husstandstyper. Andel og indeks. almen ejer Åbenlav Åbenhøj Almen Åbenhøj ejer priv.udl. almen ejer Middel Andel i pct. Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Andre I alt N Indeks Enlige uden børn Enlige med børn Par uden børn Par med børn Andre Chi 2 =202,729 Sig.=0,000 Par dækker ægtepar, reg. partnerskab, samlevende par. Andre familietyper dækker flere familier i samme bolig. N=701. (Kilde Århus: Statistisk årbog for Århus 1999) Århus

9 Livscyklusfase Alder og familietype er interessante størrelser, men måske navnlig i kombination. Tabellen herunder viser således tilflytterne fordelt på livscyklusfaser givet ved kombinationer af alder og familietype. Tabel 5. Tilflytterne fordelt på livcyklusfase. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Andel i pct. Almen ejer priv.udl. almen ejer Ung enlig Unge par uden børn Enlige med børn Unge par med børn Ældre par med børn Ældre par u børn Ældre enlige Andre typer I alt N Indeks Ung enlig Unge par uden børn Enlige med børn Unge par med børn Ældre par med børn Ældre par u børn Ældre enlige Andre typer I alt Chi 2 =298,841 Sig.=0, celler i tabellen (26,6 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. I tabellens ideksdel er de stærkeste overrepræsentationer fremhævet. Middel Af tabellen ses det at De unge par med børn og de midaldrende par med og uden børn dominerer i åben-lav og i tæt-lav bebyggelser De enlige forsørgere dominerer i de almene tæt-lav og åben-høj bebyggelser De ældre enlige dominerer blandt tilflytterne til ejerboliger i åben-høj bebyggelser De unge enlige og de unge par, uden børn, dominerer i tæt-høj bebyggelser Vendes opgørelsen over husstandenes livscyklus fase, fås fordelingen af de enkelte repræsentanter for en given livscyklusfase på bebyggelsestyperne. Det er gjort i tabellen herunder, hvor også vægten i tabellen er markeret med fed. Tyngden i tabellen har form som tegnet <, viser at: de unge dominerer i tæt-høj bebyggelserne enlige med børn i tæt-lav og åben-høj bebyggelserne unge og ældre par med børn i åben-lav bebyggelserne ældre enlige i åben-høj og tæt-høj bebyggelserne 9

10 Tabel 6. Tilflytterne fordelt på livscyklusfase Andel. Åben lav Tæt lav Åben- høj I alt N Andel i pct. Ung enlig Unge par uden børn Enlige med børn Unge par med børn Ældre par med børn Ældre par u børn Ældre enlige Andre typer I alt Livscyklusfase - geografisk fordelt Kortet på siden herunder viser tilflytterne fordelt på livscyklusfase. De store grupper er ældre enlige, ældre par med børn og unge enlige. Af kortet ses det, at den første gruppe - de ældre enlige - er relativt jævnt geografisk fordelt, og repræsenteret i de fleste bebyggelser med undtagelse af åben-lav bebyggelserne. Denne livscyklusgruppe dominerer i et par områder syd for byen De ældre par med børn dominerer som tilflyttere til de store villa- og parcelhuskvarterer (De forholdsvis rene gule områder). Endelig er de unge enliges bosætning koncentreret med en relativt kortere afstand til bymidten. 10

11 Livscyklusfase Ung enlig (110) Unge par uden børn (89) Enlige med børn (71) Unge par med børn (91) Ældre par med børn (135) Ældre par uden børn (96) Ældre enlige (162) Andre (59) Figur 3. Tilflytterne vist livscyklusfase. Tallet i parentes angiver antallet af interviewede inden for hver bebyggelsestype. Mål ca. 1: Uddannelsesniveau Tilflytternes uddannelsesniveau fremgår af tabellen herunder, og opgørelsen viser relativ stor forskel på uddannelsesniveauet blandt tilflytterne til de forskellige bebyggelsestyper. Det er måske ikke så overraskende, alene fordi der er store forskelle i alderen, og at en del stadig er under uddannelse. Det ses at andele med mellemlange og lange uddannelse er underrepræsenterede blandt de, der flytter til en tæt-høj bebyggelse. Det er boliger, der typisk rummer en høj andel af unge og studerende, som måske er undervejs med en videregående uddannelse. Andelen af højtuddannede er størst blandt tilflytterne til åben-lav bebyggelser og tæt-høj ejerboliger, og markant lavest i de almene bebyggelser. Her er tilflyttere, der kun har en grundskoleuddannelse, til gengæld overrepræsenteret. Det er dog samtidig i disse bebyggelser, at andelen under uoplyst er relativt stor. En årsag til dette kunne være, at disse bebyggelser huser mange unge under uddannelse. En anden årsag kunne være, at der blandt tilflytterne til disse bebyggelser er en del indvandrere, hvor deres uddannelse muligvis ikke er meriteret eller registeret i de danske registre. 11

12 Tabel 7. Tilflytterne fordelt på uddannelsesniveau. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Middel Andel i pct. Mellem lang og lang uddannelse Kort uddannelse Kun grundskole Uoplyst I alt N Indeks Mellem lang og lang uddannelse Kort uddannelse Kun grundskole Uoplyst Chi 2 =137,652 Sig.=0,000 8 celler i tabellen (20 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Arbejdsstilling Opgørelsen af tilflytternes relation til arbejdsmarkedet viser, at der er langt flest i beskæftigelse blandt de, der flytter til en åben lav bolig godt 90 pct., mod 57 pct. i åben-høj bebyggelser. Faggruppen af selvstændigt erhvervsdrivende er generelt ganske beskeden, og de findes stort set kun i tæt-høj og åben-lav bebyggelser. Lønmodtagere og ledere på et niveau der kræver høje færdigheder, udgør i gennemsnit 17 pct., men er overrepræsenterede i åben-lav bebyggelser, hvor de udgør en andel på 29 pct. Lønmodtagere på et niveau, der kræver færdigheder på mellem- og grundniveau, udgør i gennemsnit 54 pct. af tilflytterne til de fire bebyggelsestyper. Største andel udgør de blandt tilflytterne til tæt-høj bebyggelser. Tabel 8. Tilflytterne fordelt på arbejdsstilling. Andel. Åben-lav Middel Andel i pct. Selvstændigt erhvervsdrivende (Inkl. Medarbejdende ægtefæller) Lønmodtagere ledere og højeste niveau Lønmodtagere mellem og grundniveau, samt andre lønmodtagere Sub. Total Arbejdsløse Pensionister (Tjenestemands-, folke-, førtidspension, efterløn, overgangsydelser) Uddannelsessøgende (incl. Orlov) Øvrige (sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, barsel øvrige) I alt N Chi 2 =91,901 Sig.=0, celler i tabellen (21 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Opdeling i henhold til Danmarks Statistiks socioøkonomiske klassifikation. 12 Personer uden for arbejdsstyrken tæller arbejdsløse, pensionerede fra arbejdsmarkedet, personer under uddannelse eller på barselsorlov, samt personer på sygedagpenge, kontanthjælp eller under revalidering. Den relativt store andel uden for arbejdsmarkedet blandt tilflytterne til åben-høj bebyggelser, tilhører især gruppen af "øvrige". En nærmer gennemgang af tallene viser, at de især tæller personer på kontanthjælp eller revalidering. Det skal i

13 den forbindelse nævnes, at personer på barselsorlov kun udgør en ganske lille andel af denne gruppe. Det absolutte antal der indgår i undersøgelsen betyder, at den fulde fordeling på arbejdsstilling ikke er valid i tekniske henseende. Derfor er det herunder valgt at vise en fordeling i tre aggregerede typer arbejdsstillinger: lønmodtagere og ledere på højeste niveau, lønmodtager på mellem og grund niveau, samt personer uden for arbejdsmarkedet. Tabel 9. Tilflytterne fordelt på arbejdsstilling Andel (kombineret). Åben-lav almen ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Lønmodtagere ledere og højeste niveau Lønmodtagere mellem og grundniveau, samt andre lønmodtagere Uden for arbejdsmarkedet (Arbejdsløs, pensionist, under udd., sygdom) I alt N Opdeling baseret på Danmarks Statistiks socioøkonomiske klassifikation. Middel Erhvervsgrupper Opgørelsen på erhvervsgrupper viser, hvilken branche interviewpersonerne er beskæftiget i, og den kan ses som et supplement til opgørelsen over personers arbejdsstilling. Erhvervsgruppen "industri" er relativt jævnt fordelt på de fire bebyggelsestyper. Handel er en branche, der er overrepræsenteret blandt tilflytterne til åben-høj bebyggelser. Private serviceydelser er en branche, der især kendetegner tilflytterne til tæt-høj og åben-lav bebyggelser. Ansatte inden for forskning og sundhed er overrepræsenterede blandt tilflytterne til åben-lav bebyggelser, og underrepræsenterede i åben-høj bebyggelser. Endelig er der personer ansat inden for sundhed og velfærd, og de er i særlig grad repræsenterede blandt tilflytterne til åben-høj bebyggelser. Denne erhvervsgruppe tæller især offentligt ansatte. Tabel 10. Interviewpersoners erhvervsgruppe. Andel. Åben-lav Middel Andel i pct. Landbrug Industri Bygge og anlæg Handel Transport Øvrige private serviceydelser Forskning og undervisning Sundhed og velfærd Øvrige off. Ydelser I alt N På grund af for svag repræsentation her det ikke været muligt at på arbejdsstilling på bebyggelsestypernes ejerform. Personlig bruttoindkomst Tilflytterne til de forskellige bebyggelsestyper tjener ikke lige meget. Det indikerer tilknytningen til arbejdsmarkedet, men det fremgår også af den eks- 13

14 plicitte opgørelse over interviewpersonens bruttoindtægt, som ses af tabellen herunder. "Tyngden" i opgørelsen er angivet med fed under indeks. De store personindkomster er overrepræsenteret blandt tilflytterne til åbenlav og tæt-lav ejerboliger. Og de lave personindkomster er overrepræsenteret blandt de øvrige, men i særlig grad blandt tilflytterne til de almene boliger. Blandt tilflytterne til de almene tæt-lave boliger er der dog flere end gennemsnittet der tjener over kr. om året. Tabel 11. Personlig bruttoindkomst. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Andel i pct. Almen ejer priv.udl. almen ejer Under kr./år Over I alt NN Indeks Under kr kr kr kr Over kr Chi 2 =281,700 Sig.=0,000 8 celler i tabellen (17 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Opgørelsen dækker indkomståret Middel 14 Husstandens brutto indkomst For at få et indtryk af husstandenessituation er det valgt at gengive husstandens samlede bruttoindkomst frem for de enkelte interviewedes indkomst. Det giver imidlertid en vis skævvridning, fordi husstandssammensætningen i de forskellige bebyggelsestyper - som det fremgår af ovenstående - ikke er den samme. Der bor fx en højere andel af enlige i de høje bebyggelser end i de lave bebyggelser, som til gengæld huser flere par. Tabellen over indkomster viser da også denne diagonal-effekt : de største bruttoindkomster findes blandt tilflytterne til åben-lav bebyggelserne, mens de laveste ses blandt de der flytter til tæt-høj bebyggelserne. Når det alligevel er valgt at operere med husstandsindkomsten, skyldes det ønske om at analysere sammenhængen mellem husleje og indkomst, hvorved kun de samlede ydelser og indtægter bliver interessante. På det generelle plan viser undersøgelsen, at tilflyttere til almene boliger tjener mindre end tilflytterne til ejerboliger og private udlejningsboliger. Inden for de enkelte bebyggelsestyper er der i visse tilfælde markant spredning husstandsindkomsten. Det gælder i tæt-lav bebyggelserne, hvor de der flytter til en almen bolig, typisk har en betydeligt lavere indkomst, sammenlignet med de der flytter til en ejerbolig. Det samme gælder åbenhøj bebyggelser, hvor det igen er blandt tilflytterne til ejerboligerne, at man finder husstandene med de højeste indkomster. Blandt tilflytterne til tæt-høj bebyggelserne er husstandenes indkomstfordeling mere jævn. Her er husstande med helt høje indkomster imidlertid en anelse bedre repræsenterede i de almene og i de private udlejningsboliger, end i ejerboligerne. Tendensen kan skyldes, at tæt-høj ejerboliger overvejende bebos af unge, hvor de to øvige ejerformer i denne bebyggelsestype

15 bebos af ældre (Se Tabel 5, side 6). I absolutte tal er der dog tale om ganske få husstande. For tilflytterne til de private udlejningsboliger og de tæt-høj almene bebyggelser er der en svag tendens til overrepræsentation i begge ender af indkomstspekteret: en overrepræsentation af husstande der tjener under kr. om året og en overrepræsentation af husstande der tjener over kr. Tabel 12. Husstandens bruttoindkomst. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Andel i pct. Almen ejer priv.udl. almen ejer Under Over I alt N Indeks Under Over Chi 2 =262,2787 Sig.=0,000 6 celler i tabellen (15 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Opgørelsen dækker indkomståret Middel Statsborgerskab Tilflytternes statsborgerskab en vist i tabellen herunder. Tilflyttere, der ikke har dansk statsborgerskab, er overrepræsenterede blandt de, der flytter til åben-høj boliger. Her udgør de en andel på 18 pct. Tabel 13. Tilflytterne fordelt efter statsborgerskab.andel. Åben-lav almen ejer Almen Andel i pct. ejer priv.udl. almen ejer Middel Dansk Ikke dansk I alt N Indeks Dansk Ikke dansk Chi 2 =49,5036 Sig.=0,000 Århus Opdeles de tilflyttere, der ikke har dansk statsborgerskab i tilflyttere fra Vesteuropa, USA, New Zealand og Australien og såkaldte 3. verdens lande, viser det sig, at tilflytterne fra den første gruppe kun udgør 2 pct. af alle tilflyttere. De er derfor ikke eksplicit vist i tabellen. Hvor tilflytterne fra 3. verdens lande næsten udelukkende flytter til åben-høj almene bebyggelser, flytter tilflyttere fra Vesteuropa overvejende til private udlejningsboliger eller ejerboliger i tæt-høj bebyggelser. 15

16 Boligforbrug Opgørelser over boligstørrelserne viser, at tilflyttere til store boliger er stærkt overrepræsenterede blandt de der flytter til åben-lav bebyggelser. I denne bebyggelsestype findes der nærmest ingen boliger under 75 m 2.Tilflyttere til mindre boliger er overrepræsenterede blandt de der flytter til boliger i tæt-høj bebyggelser og herunder især de almene. Tilflytterne til almene tæt-lav bebyggelser, har den mest jævne fordeling på boligstørrelse. Et mere brugbart indtryk af boligforbruget fås, hvis man kombinerer boligens størrelse med antallet af beboere i husstanden. En fordeling af tilflytterne på antal kvadratmeter pr. person i husstanden er gengivet i Tabel 15. Tabel 14. Boligens bruttoareal. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Andel i pct. Under 50 m m m m m Mere end 150 m I alt N Indeks Under 50 m m m m m Mere end 150 m Chi 2 =489,225 Sig.=0,000 8 celler i tabellen (17 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Middel Boligforbrug per person Opgørelsen over boligforbruget per person i husstanden bære præg af, at de, der flytter til de små boliger i tæt-høj bebyggelserne, ofte er enlige. Tabel 15. Antal m 2 pr person. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Andel i pct. Under 25 m m m m Mere 60 m I alt N Indeks Under 25 m m m m Mere 60 m Chi 2 =82,979 Sig.=0,000 3 celler i tabellen (8 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Middel 16 Husstande med lavt boligforbrug er overrepræsenterede i: tæt-lav almene boliger, åben-høj almene boliger,

17 tæt-høj private udlejningsboliger, og i tæt-høj almene boliger. De er til gengæld underrepræsenterede i de tre ejerboligtyper: åben-lav og tæt-lav. Mellemforbruget, eller de der bor på mellem m 2 pr person, dækker de største andele. Dette boligforbrug gælder især blandt tilflytterne til tæt-lav boligerne. Et lidt højere forbrug på mellem 45 og 59 m 2 pr person dominerer blandt tilflytterne til tæt-høj bebyggelser, og herunder især ejerboliger. Største boligforbrug har tilflyttere til åben-høj ejerboliger og åben-lav boliger. Omtrent halvdelen af de, der flytter til en åben-høj ejerbolig råder over mere end 60 m 2 pr. person. Husleje Huslejens størrelse danner et skarpt skel mellem ejer- og lejerboliger. Hvor tilflytterne til ejerboligerne typisk betaler fra 4000 kr. om måneden og opefter, betaler en majoritet af lejere under 4000 kr. Blandt tilflyttere til ejerboliger findes de største andele med store huslejer i åben-lav, efterfulgt af tæt-lav, åben-høj og tæt-høj. De almene boliger og de private udlejningsboliger tegner sig for en nogenlunde ens fordeling, om end tæt-høj almene boliger har en ganske høj andel af helt billige boliger. almene boliger er den type lejeboliger der har den største andel af relativt dyre boliger. Tabel 16. Brutto husleje. Åben-lav almen Andel i pct. ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Under eller derover I alt N Chi 2 = 516,029 Sig.=0,000 1 cell (5 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Middel Opvækst og hidtidig boligkarriere Ud af alle tilflytterne er gennemsnitlig 37 pct. opvokset i, eller i den nærmeste omegn af, Århus. 58 pct. er opvokset i en anden kommune, mens 5 pct. er opvokset i udlandet eller i Grønland. Tabel 17. Opvækst område. Andel og indeks. Åben-lav almen ejer Almen ejer priv.udl. almen ejer Andel i pct. Århus Anden dansk kommune Udlandet Incl Grønland I alt N Indeks Århus Anden dansk kommune Udlandet Chi 2 =67,333 Sig.=0,000 3 celler i tabellen (13 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. Middel De der er opvokset i eller omkring Århus, dominerer i bebyggelsestyperne åben-lav, tæt-lav og tæt-høj (almen): 17

18 I åben-lav bebyggelserne kommer 41 pct. fra Århus. I de tæt-lave bebyggelser er omtrent halvdelen opvokset i eller i nærheden af Århus, fordelt med 52 pct. i de almene og 45 pct. i ejerboligerne. I de almene tæt-høj bebyggelser er 44 pct. af tilflytterne opvokset i Århus. Forklaringen på den høje andel i tæt-lav almene boligerne der er opvoket i Århus - undersøgelsens største - er formentlig, at det kræver års anciennitet i en boligforening, at opnå en bolig i disse relativt attraktive bebyggelser. Tilflyttere der er opvokset i andre kommuner i landet, er en anelse overrepræsenterede i åben-høj ejerboliger, i tæt-høj privat udlejning og underrepræsenterede i de øvrige bebyggelser. De der er opvokset i udlandet eller i Grønland er overrepræsenterede i åben-høj boliger - underrepræsenterede i de øvrige bebyggelsestyper. Denne type af tilflyttere der er opvokset i udlandet er nærmest udelukkende flyttet til almene boliger. De udgør 18 pct. af de der flytter til åben-høj almene bebyggelser og henholdsvis 8 og 6 pct. i de to andre almene bebyggelsestyper. Tilflyttere opvokset i udlandet udgør 6 pct. af de der flytter til en åbenlav bolig. Der er ingen med denne baggrund der flytter til de tre andre former for ejerboliger. Boligens ejerform - opvækst Hovedparten af alle tilflytterne, omtrent 74 pct., er opvokset i en ejerbolig. Ca. 10 pct. er opvokset i en privat udlejningsbolig og endelig er 16 pct. opvokset i en almen bolig. Tilflyttere der er opvokset i en ejerbolig dominerer i alle bebyggelsestyper, men de udgør en lavere andel blandt de, der flytter til en almen bolig. Her udgør de 66 pct. mod henholdsvis 81 pct. i ejerboliger og 76 pct. i de private udlejningsboliger. Tabel 18. Tilflyttere fordelt efter ejerformen i den bolig de boede i hovedparten af deres opvækst Andel. Tilflyttet: - eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig Alle Opvækst: Andel i pct. - eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig I alt Alle (Andel i pct.) Chi 2 =23,717 Sig.=0,000 0 celler i tabellen (0 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. N= De der flytter til en ejerbolig er også typisk opvokset i en ejerbolig. Den andel udgør 81 pct. Resten er opvokset i en privat udlejningsbolig (9 pct.) eller en almen bolig (10 pct). Tilflyttere til private udlejningsboliger er for 78 pct. s vedkommende opvokset i en ejerbolig. 7 pct. i en privat udlejningsbolig, mens 15 pct. er opvokset i en almen bolig. Endelig er der de almene boliger, hvoraf andelen opvokset i en ejerbolig udgør 66 pct. 12 pct. er opvokset i en privat udlejningsbolig, mens 23 pct. er vokset op i en almen bolig. Et indeks, der angiver forholdet mellem ejerformen under opvæksten og ejerformen i dag viser, at de der er opvokset i en ejerbolig er overrepræsenterede blandt de, der flytter til ejerboliger. Her er indekset 113. Det tilsvarende indeks for private udlejningsboliger er 77, altså en underrepræsentation. Ser man på de, der er opvokset i en almen bolig, og som flytter til en sådan, finder man den største grad af overrepræsentation med et indeks på 122.

19 Tabel 19. form under opvækst. Indeks Tilflyttet: - eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig Opvækst: Indeks. - eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig N Forholdet mellem den andel ejerformen udgør som opvækstbolig, og den valgte ejerform. N=817. Der er altså en tendens til at man flytter til en ejerform svarende til den man er opvokset i, og at tendensen er tydeligst blandt tilflytterne til de almene boliger. Afgrænses analysen til den gruppe af tilflyttere, der har den længste horisont med flytningen, slår den tendens endnu tydeligere igennem. Beboere med lang tidshorisont, de såkaldt stabile tilflyttere, regner med de stadig bor i boligen om 5 år. Tabel 20. form under opvækst. Repræsentation blandt de stabile. Indeks. Tilflyttet: - eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig Opvækst bolig: Indeks. - eller andelsbolig Privat udlejningsbolig Almen bolig N Forholdet mellem den andel ejerformen udgør som opvækst bolig, og andelen der har valgt denne ejerform. N=365. Her er indekset for forholdet mellem ejerformen under opvæksten og ejerformen i dag 118 for ejerboligerne. Det tilsvarende indeks for private udlejningsboliger er 113, og her er der altså nu en overrepræsentativitet. Endelig er der en relativ større overrepræsentativitet i de almene boliger. Her er indekset steget fra 122 til 168. Indekset, baseret på de mest stabile tilflyttere, dokumenterer dermed sammenhæng mellem den ejerform tilflytterne har valgt, og den de er opvokset i. Er man "stabil" tilflytter, og dermed har en længere horisont med bosætningen, er det yderligere sandsynligt at man flytter til den ejerform man er opvokset i. Spørgsmålet er, om der gælder den samme sammenhæng mellem bebyggelsesform man er opvokset i, og den man flytter til. Bebyggelsestype under opvækst I tabellen herunder ses det, hvilken bebyggelsestype tilflytterne er opvokset i. Langt hovedparten er opvokset i en åben-lav bolig, men andelen varierer blandt tilflytterne til de fire bebyggelsestyper. Tabel 21. Bebyggelsestype under hovedparten af opvæksten. Andel. Tilflyttet: Åben-lav Middel Opvækst: Andel i pct. Åben-lav Andet I alt N Chi 2 =33,497 Sig.=0, celler i tabellen (0 pct.) havde et forventet antal på mindre end 5. 19

20 Blandt tilflytterne til åben-lav er en andel på 66 pct. også vokset op i en åben-lav bebyggelse. 14 pct. er opvokset i en tæt-høj bolig og små andele på 4 og 5 pct. er opvokset i henholdsvis tæt-lav og åben-høj bebyggelser. 50 pct. af de, der flytter til en tæt-lav bolig, er opvokset i en åben-lav bolig, 14 pct. er opvokset i en tæt-lav bolig, 6 pct. i en åben-høj og 15 pct. i en tæthøj bebyggelse. Blandt de der flytter til en åben-høj bebyggelse, er en andel på 60 pct. opvokset i en åben-lav. 5 pct. er opvokset i en tæt-lav bolig, 12 pct. i en åben-høj bolig altså egen type. Endelig er 9 pct. opvokset i en tæt-høj bebyggelse. De der flytter til en åben-høj bolig er der med opvokset i en lidt bredere vifte af bebyggelsestyper, end de, der flytter til de øvrige bebyggelsestyper. I tæt-høj bebyggelserne udgør den andel, der er opvokset i en åben-lav bolig 58 pct., i en tæt-lav bolig 9 pct., i en åben-høj 3 pct. og endelig er 16 pct. af de der flytter til tæt-høj også opvokset i en tæt-høj bebyggelse. For at kompensere for den høje andel der er opvokset i en åben-lav bolig, er andelene sat i forhold til hinanden og præsenteret i tabellen herunder. Herved fås et indeks for hvorledes opvækstbebyggelser er repræsenterede i det undersøgte boligvalg. Tabel 22. Bebyggelsestype under opvækst. Indeks. Tillyttet: Åben-lav Opvækst: Indeks. Åben-lav Andet N Indekset er beregnet som forholdet mellem den andel tilflytterne opvokset i en bebyggelsestype udgør inden for de tilflyttede bebyggelsestyper og den gennemsnitlige andel, der er opvokset i de fem bebyggelsestyper. N=804. Kompenseret for andelenes størrelse viser indekset i tabellen, at det man kunne kalde selvrekruttering til en bebyggelsestype, forstået som andelen der flytter til en bebyggelsestype svarende til den de er opvokset i, er størst i åben-høj bebyggelser, efterfulgt af tæt-lav. Åben-lav er sammen med tæthøj bebyggelser genstand for laveste grad af "selvrekruttering". Isoleres den halvdel, der forventer fortsat at bo i deres nye bolig om 5 år, de såkaldte stabile er selvrekrutteringen mere markant i visse bebyggelsestyper. Tabel 23. Opvokset bebyggelsestype blandt de stabile tilflyttere. Indeks. Tilflyttet: Åben-lav Opvækst: Indeks. Åben-lav Andet N "Stabile" tilflyttere forventer stadig at bo i boligen om fem år. N= Overrepræsentationen ses i fire typer, men stærkest blandt de der flytter til tæt-lav og tæt-høj. Ved disse bebyggelsestyper er der altså relativt store andele, der så at sige vender hjem til en bebyggelsestype som svarer til den de er opvokset i. Det gælder i særlig grad de der er flyttet til en tæt-lav bebyggelse.

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

FLYTNINGER FRA BYER TIL LAND- OG YDEROMRÅDER

FLYTNINGER FRA BYER TIL LAND- OG YDEROMRÅDER FLYTNINGER FRA BYER TIL LAND- OG YDEROMRÅDER HØJTUDDANNEDE OG SOCIALT UDSATTE GRUPPERS FLYTNINGER FRA BYKOMMUNER TIL LAND- OG YDERKOMMUNER MØNSTRE OG MOTIVER 14:03 LOUISE GLERUP ANER HØGNI KALSØ HANSEN

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Uforsikrede restgrupper

Uforsikrede restgrupper MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Anna Elisabeth M. Jakobsen Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfattende analyse

Mobilitet i Grønland. Sammenfattende analyse Mobilitet i Grønland Februar 2010 2 Mobilitet i Grønland Mobilitet i Grønland 3 Mobilitet i Grønland NORDREGIO 2010 Nordic Council of Ministers Research Programme 2010 Nordregio P.O. Box 1658 SE-111 86

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Juni 2009 Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Af Lars Højsgård Andersen Hans Hansen Marie Louise Schultz-Nielsen Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 1 Indhold:

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv!

Demografisk Analyse. - med kirkeligt perspektiv! Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv! Danmark 2014 Demografisk Analyse - med kirkeligt perspektiv af Danmark 2014 Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere