Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE a/b/g netværk til anvendelse i landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE802.11 a/b/g netværk til anvendelse i landbrug"

Transkript

1 Et pålideligt og sikkert trådløst IEEE a/b/g netværk til anvendelse i landbrug Torben Gregersen, Dan Vinge Madsen, Lars Glavind, Jens Rasmussen, Martin Vestergaard, Sune Wolff; Ingeniørhøjskolen i Århus Jakob I. Pagter, Alexandra Instituttet A/S 19. december 2008

2 Indhold Indledning...4 Problemstilling...5 Udvælgelse af pålideligt udstyr...7 Netværks typer, love og definitioner...7 Valg af indendørs udstyr...11 Valg af udendørs udstyr...12 Test og analyse...13 Prætest (laboratorietest)...13 Udendørs udstyr(ieee802.11a)...13 Indendørs udstyr (IEEE802.11b/g)...18 Samarbejde mellem udendørs og indendørs udstyr...22 Sluttest på lokation...25 Udendørs udstyr (IEEE802.11a)...25 Indendørs udstyr (IEEE802.11b/g)...39 Samarbejde mellem udendørs og indendørs udstyr...44 Sikkerhed: WPA-Enterprise authentificering i trådløst netværk...48 Det anvendte udstyr...48 System krav...49 Generel beskrivelse...49 Platform...50 Systemets udseende WPA/EAP og arkitektur...52 Opsætning af TR6000c accesspoints...53 Opsætning af radius server...56 OpenSSL certifikat opsætning...61 Opsætning af desktop klienter...62 RT WPA_Supplicant...63 Authentificer klient...65 Brug af install og logon script...65 Opsætning af ARM board

3 Problemer og faldgruber...69 Konklusion...71 Appendiks A Opsætning af udendørs udstyr (IEEE802.11a)...72 Opsætning af Access Point(AP):...73 Opsætning af Infrastructure Station(Customer-premises equipment - CPE ) :...76 Appendiks B Opsætning af indendørs udstyr (IEEE802.11b/g)...79 Opsætning af Access Point(AP):

4 Indledning Dette dokument omhandler udvælgelse, test, analyse og konklusion på anvendeligheden af udstyr til opfyldelse af problemstillingen stillet af Skov A/S i forbindelse med SKATT-projektet. Udvælgelsen af pålideligt udstyr er baseret på grundlag af datablade og manualer fra forskellige leverandører samt konsulterende samtaler og mails med disse. Test af udstyret vil først bestå i en prætest der har til formål at få udstyret til at kommunikere på meget begrænsede afstande og i et laboratoriemiljø. Derefter gennemføres testen på en lokalitet der ækvivalerer Skov s scenarie beskrevet i problemstillingen. Testene afsluttes med en analyse der har til formål at analysere udførte målinger samt udstyrets pålidelighed. I det pålidelige udstyr er implementeret en sikkerhedsløsning, som anvender WiFi-sikkerhedskonceptet WPA Enterprise mode med anvendelse af en Radius Server. I dokumentet beskrives hvordan dette realiseres. 4

5 Problemstilling Problemstilling fremlagt af Skov A/S i forbindelse med opstart af SKATT-projektet Skov's problemstilling drejer sig om at få udviklet et nyt koncept til staldventilation og produktionsstyring i svine- og kyllingeproduktion. Konceptet har en permanent natur i den forstand at det ikke er et system som tænkes opsat midlertidigt i en stald. Til gengæld er driftsikkerhed af helt afgørende betydning, da det har store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser hvis ventilationen i staldene ikke kører hele tiden. Omkostningerne ved en fast trådet forbindelse mellem forskellige overvågningsenheder medfører at der er et erhvervsmæssigt behov for at finde en løsning vha. trådløs teknologi. Teknisk er der udfordringer i at oprette en pålidelig, trådløs kommunikation på grund af relativt store afstande. Sikkerhedsmæssigt er der udfordringer i at sikre sig at det kun er de rette personer og systemer som har adgang til systemet og derigennem kan styre ventilationen. Der skal udveksles information mellem en hovedbygning og en eller flere stalde/staldgrupper over en afstand på op til 1000 m. Der skal være mulighed for at anvende en PDA i staldene/staldgrupperne. Et scenario er vist i figur 1. Indendørs skal data udveksles mellem et indendørs samlingspunkt (Access Point) og en eller flere kontrol-enheder. Kontrolenhederne kommunikerer med temperatur- og fugtsensorer via korte, kablede forbindelser. Disse korte forbindelser forbliver kablede i det nye, trådløse system. 5

6 Skov-projektet har hovedfokus på at det trådløse netværk i staldene baseres på WiFi-COTSkomponenter tilsluttet indlejrede Linux-baserede platforme. Figur 1. WiFi-baserede W-LAN s i forskellige bygninger og WiFi-baserede links mellem bygningerne Kommunikationssystemet skal være pålideligt i sin anvendelse mht. anvendelig funktionalitet, til trods for at der kan forekomme forstyrrelser i kommunikationen mellem de anvendte enheder i systemet. Kommunikationssystemet skal ligeledes være sikkert m.h.t. uvedkommendes mulighed for at få indsigt i informationerne eller m.h.t. uvedkommendes mulighed for at kunne ændre informationerne. Det er af afgørende betydning at det er muligt for ikke-it-eksperter at få det trådløse kommunikationssystem til at fungere. Systemet skal derfor ikke konfigureres v.h.a. en lokal opsætning, men i højere grad vha. prædefinerede konfigurationsfiler. 6

7 Udvælgelse af pålideligt udstyr Netværks typer, love og definitioner Mesh: Ved etablering af et trådløst netværk med flere access points, er det nødvendig at etablere en kablet backbone mellem de enkelte Access points. Dette muliggør at en bruger, der er trådløst forbundet til et access point, kan kommunikere med en bruger der er trådløst forbundet til et andet access point. I et Mesh netværk er det meningen at de enkelte access points kommunikerer trådløst, dvs. uden et kablet backbone. Dette begrænser kabeltrækning til et minimum. Det var på et tidligt tidspunkt i SKATT-udviklingsforløbet meningen at Mesh-teknologien skulle anvendes til både indendørs kommunikation i staldene og til udendørs kommunikation mellem staldene. Mesh er en forholdsvis ny og uafprøvet teknologi, som hverken leverandør eller projektgruppen har et tilstrækkelig erfaringsmæssig grundlag for at fortsætte med. Derfor blev der fokuseret på en mere traditionel netværksløsning. PoE: Power over Ethernet. Da et af formålene var at minimere anvendelsen af kabler, blev strømforsyning via Ethernet (Power over Ethernet PoE) prioriteret højt. Dette vil gøre installationen af enhederne lettere, idet man undgår at trække strømkabler til hver enhed og samtidig mindskes anvendelsen af stikkontakter. Projektgruppen besluttede derfor at gøre dette til et krav. Frekvensbånd Der blev oprindeligt af Skov A/S stillet et krav om at de trådløse forbindelser skulle overholde følgende standarder: IEEE b og IEEE g set i forhold til de enheder der skulle tilsluttes netværket. Herved blev det fastlagt at Skov s Linux-opsamlingsenhed skulle kommunikere over et traditionelt WiFi-net i staldene. Desuden vil en Standard Laptop og en Standard PDA kunne anvendes på det trådløse netværk i staldende. Standarderne IEEE b og IEEE g anvender ISM-båndet på 2.4 GHz. Dette bånd er efterhånden meget anvendt ikke kun af IEEE b/g-baseret udstyr (WiFi), men også af andre trådløse teknologier, af hvilke Bluetooth og Zigbee er hyppigt anvendte teknologier. Trådløse mus, keyboards etc. anvender ofte proprietære protokoller i 2.4 GHz-båndet. Det var derfor en mulighed i den udendørs del af netværket at anvende IEEE standarden i et mere uforstyrret frekvensområde, nemlig 5-6 GHz-området, som anvendes af standarden IEEE802.11a. Tidlige undersøgelser i projektforløbet viste at der findes en række leverandører som anvender IEEE802.11a til udendørs langdistance-kommunikation. Afstand over lange distancer opnås ved at anvende retningsbestemte antenner. Afhængig af antennernes udformning 7

8 kan der opnås afstande på 2-20 km. IEEE802.11a er, som IEEE80211b/g, licensfrit. Dette stemmer overens med Skov s ønske. Frekvensbåndene er således givet og bestemmende for valg af udstyr. På figur 2, ses frekvensbåndet for a (Se bilag IT og telestyrelsen - INTERFACE-DATANET 5-6 GHz ). Figur 2: Frekvensbånd for a standarden. Frekvensbåndet fra til GHz blev først godkendt af IT og Telestyrelsen i 2006 og er således et forholdsvis nyt frekvensbånd. Endvidere må man i Danmark nu sende med helt op til 4 W med en e.i.r.p-tæthed på 200mW/MHz. Dvs. hvis der sendes 1 W må der kun sendes med en båndbredde på 1W/200mW/MHz = 5 MHz. Med udgangspunkt i Skov s krav om en rækkevidde på 1000 meter, blev det bestemt at anskaffe udstyr til sidstnævnte frekvensbånd (5.725 til GHz) på baggrund af de nævnte sendeeffekter. For IEEE b/g gælder følgende lovkrav: Frekvenser: 2,400 2,4835 (ISM båndet) Sendeeffekt: 100 mw e.i.r.p. e.i.r.p. tæthed: 10mW/MHz Sendeeffekter Dette afsnit danner grundlag for beregninger af sendeeffekter for antenner og sendere på baggrund af de lovmæssige krav. 8

9 Sendeeffekter i forbindelse med trådløs kommunikation, angives ofte i W efterfulgt af e.i.r.p (eller bare EIRP). e.i.r.p står for Equivalent Isotropically Radiated Power og er den effekt der emitteres fra en isotropisk antenne (punkt-kilde med ensartet sfærisk udbredelse). En isotropisk antenne er en teoretisk antenne, som ikke kan realiseres i praksis. Det er derfor nødvendigt at omregne til en aktuel antenne (fxeks. dipol eller parabolsk) med angivelse af EIRP. Ved brug af professionelt udstyr er antennens forstærkning dog normalt angivet i dbi (dbisotropic), hvilket betyder at antennens (dipol eller parabolsk) forstærkning allerede er omregnet til en isotropisk ækvivalent antenne. Diverse love angiver ligeledes EIRP-tætheden ikke må overskride en vis effekt, dette giver anledning til en begrænsning i båndbredden. Eks 1.: Bestem båndbredden ved en sendeeffekt på 4 W og en EIRP tæthed på maksimalt 200 mw/mhz: I en professionel trådløs bridge har man normalt mulighed for at indstille sendestyrken. Sendestyrken angives i dbm, der anvender 1 mw som reference. Den samlede sendestyrke kan derefter bestemmes ud fra følgende udtryk: Eks 2:, hvor. Der ønskes en opstillet en sender med følgende lovmæssige specifikationer: Sendeeffekt: 1 W e.i.r.p. EIRP tæthed: 50 mw/mhz. Antenne gain = 12 dbi. Kabeltab = 1 db. Hvor stor en sendeeffekt (i dbm) skal senderen indstilles til for at opnå en sendeeffekt på 1 W og hvor stor er båndbredden? 1W omregnes til dbm: 10 log(1/0,001) = 30 dbm = EIRP (Det forudsættes at læseren kender til db regning)... 9

10 Senderen skal altså indstilles til en sendeeffekt på 19 dbm og en båndbredde på maksimalt 20 MHz for at overholde lovkravene. Antenne gain angives i nogle tilfælde i dbd (dbdipol), der tager udgangspunkt i en halvbølge dipolantennes udbredelse. dbd kan IKKE anvendes som antenne gain i ovenstående formel og skal derfor omregnes til dbi. dbi = dbd + 2,15. Er man ikke opmærksom på dette, kan man risikere at sende med ulovlig sendeeffekt. Udstyr, der giver mulighed for at sende med 4 W e.i.r.p. ved de i afsnittet frekvenser angivne frekvenser er ønskeligt. 10

11 Valg af indendørs udstyr I udvælgelsen af produkter til brug inde i stalden, var der nogle krav der var stillet af Skov, som udstyret skulle overholde. Kravene er som følgende: Omgivelses temperatur i drift: -10 til +45 grader celsius Omgivelses temperatur på lager: -25 til +60 grader celsius Omgivelsesfugt i drift: 0 til 80% RH Der blev undersøgt hvilket udstyr firmaet Dlink kunne levere. På firmaets hjemmeside havde vi fundet et access point, DWL-7700AP, som kunne overholde kravene. Men ved at kontakte firmaet blev det konstateret at modellen var udgået af produktion. I stedet foreslog leverandøren at vi kunne bruge en nyere model, DWL-8200AP. Men denne kunne langt fra leve op til temperaturkravene, da den kun havde et driftinterval på 0 40 grader celsius. Prisen for en DWL- 7700AP var på omkring 3500kr. Et andet firma der blev undersøgt var firmaet Cisco. Ved Cisco var det produkterne Cisco Aironet 1500 serien der var interessant at kigge på. De levede op til alle de krav der var. Priserne for dette udstyr var på omkring kr., derfor blev denne mulighed fravalgt. Det næste firma som vi kontaktede var firmaet Zcomax. Zcomax kom med et forslag til hele opstillingen. Denne indbefattede access pointet Zcomax 9100G. Dette produkt blev indkøbt og anvendt i begyndelsen af projektet. Produktet overholdt de temperaturmæssige og fugtmæssige krav, og fungerede stabilt i en senere test i en svinestald (13. december 2007) Da Zcomax solgte produkter fra Tranzeo opstod der senere i projektforløbet interesse fra Skov s side i at anvende et tilsvarende produkt fra firmaet Tranzeo. Dette firma er i forvejen udvalgt til at levere udstyret, som muliggør den udendørs IEEE802.11a-baserede langdistance-kommunikation. Det indendørs IEE802.11b/g produkt, som egentligt er beregnet til udendørs anvendelse, hedder Tranzeo TR-6000f. Ifølge databladet, se bilag Tranzeo TR-6000f Series kan den holde til at blive anvendt i et råt miljø: Omgivelses temperatur i drift: -65 til +60 grader celsius Andre krav til udstyret som Skov havde stillet, var at der skulle bruges lovlige og licensfri frekvenser, og at sendeeffekten ligeledes skulle leve op til lovgivningen. Bilag EST , side 7, beskriver de europæiske krav. Frekvensbåndet, der må benyttes, er 2,4 2,4835 GHz. Ifølge datablad, (bilag Tranzeo 6000f Series ) ligger frekvenserne for indstilling på 2,401 2,4835 GHz, så Tranzeo 6000f lever op til disse krav. Den maximale sendeeffekt må i Danmark være 100 mw, det vil sige 20dBm. Databladet for Tranzeo 6000f oplyser at den kan transmittere med en udgangseffekt på +23dBm, her skal der også tages højde for den antenne der sættes på. Det er muligt at justere udgangseffekten i TR-6000f, så det passer til den antenne, der anvendes. Dvs. udgangseffekten kan tilpasses i forhold til de aktuelle, lokale regulativer. 11

12 Tranzeo TR-6000f benytter PoE, se afsnittet Udvælgelse af udstyr / PoE: Power over Ethernet. Antennen til Tranzeo TR-6000f skal forbindes via en N-connector. Antennen kan typisk være en omnidirektionel antenne, for at få signalet spredt ud i hele rummet. Antennens forstærkning kan typisk være +6dB. Tranzeo TR-6000f er både b og g kompatibel, så datahastigheden kan gå fra 1 Mbit/sec. til 54Mbit/sec. Valg af udendørs udstyr På baggrund af de frekvenser og sendeeffekter fundet i afsnittet Netværk typer, love og definitioner, blev der fundet frem til 3 mulige produkter: - D-Link DWP7700 (802.11a og g) - Cisco Aironet Tranzeo Tr-5 serien Som tidligere nævnt var Cisco og D-Link produkterne enten for dyre eller udgået af produktion. Endvidere kunne de ikke sende på de nye, tilladte frekvenser (5.725 til GHz). Derfor blev Tranzeo TR-5 serien undersøgt nærmere og der blev efter adskillige korrespondancer med forhandleren bekræftet at Tranzeo TR-5 serien burde kunne overholde kravene stillet af Skov A/S. Tr-5 serien kunne leveres med enten parabolske eller omnidirektionelle antenner. Det blev besluttet at teste begge typer antenner. Følgende udendørs udstyr blev bestilt hjem: - Tranzeo TR-5plus-N med ekstern omni-direktionel antenne (12 dbi gain). - 2 X Tranzeo Tr-5A-19C med intern parabol antenne (19 dbi gain). Om udstyret kunne overholde kravet om stabilitet vil vise sig i de efterfølgende tests af produktet. Endvidere skal det understreges at det ikke er muligt at opnå trådløs forbindelse direkte til det udendørs IEEE802.11a netværk med et standard IEEE802.11a netværkskort monteret i en PC/PDA. 12

13 Test og analyse Prætest (laboratorietest) Udendørs udstyr(ieee802.11a) Følgende tests ønskes gennemført før sluttest: - Oprettelse af forbindelse mellem alle 3 IEEE802.11a enheder med og uden kryptering (WPA). - Test af rækkevidde på minimum 1000 meter mellem IEEE802.11a enheder. Følgende udstyr blev anvendt i forbindelse med testen: - 2 stk. Tr-5A-19C Tranzeo bridges med parabol antenner - 1 stk. Tr-5Plus-N trance bridge med omnidirektionel antenne - 2 stk. DELL XPS M1330 computere med Windows Vista Home Premium Formålet med testene er endvidere at opnå fortrolighed med enhederne for derigennem at gøre sluttesten mere gnidningsfri. Oprettelse af forbindelse mellem alle a enheder med og uden kryptering (WPA) De indkøbte enheder, Tranzeo Tr-5A-19C og Tranzeo Tr-5Plus-N med +12 db omnidirectional antenne går i det efterfølgende under fællesbetegnelsen bridge. Ved opsætning af a-netværket skal man være opmærksom på om en given bridge skal sættes op som infrastructure station, også kaldt Customer-Premises Equipment (Herefter benævnt CPE) eller Access Point (herefter benævnt AP). Der må kun være ét AP i et netværk, det er derfor vigtigt at placere AP så centralt i netværket som muligt således alle CPE er har mulighed for at opnå forbindelse til AP et. 13

14 Med udgangspunkt i opsætningen i Appendiks A oprettes nu følgende netværk i et laboratoriemiljø: Figur 3: 2 stk. TR-5A-19C med parabol antenner forbindes i a netværk med 1 TR-5Plus-N med Omni directional antenna For at få oprettet forbindelse til et netværk med parabol antenner (TR-5A-19C), skal retningen på hver bridge med parabolantenne justeres så der opnås maksimal sende- og modtageforhold. Bridgen er typisk monteret på en mast eller en stald-gavl. Retningsjusteringen skal både udføres horisontalt og vertikalt. Justeringen foretages på baggrund af de justeringsdioder, der forefindes bagerste på bridgen, se figur 4. Figur 4: Justeringsdioder 14

15 Jo højere signalstyrke der modtages fra AP desto flere dioder lyser. Der gøres opmærksom på at denne funktionalitet kun er gældende i infrastructure station mode. Forbindelserne mellem CPE erne og AP et blev gennemført uden større problemer. Endnu engang bør der dog understreges at en af de 3 bridges sættes til AP og de andre til infrastructure station, jf. Appendiks A. Endvidere skal de alle have samme SSID. Forbindelsen blev med succes testet med og uden WPA. 15

16 Test af rækkevidden på minimum 1000 meter mellem a enheder. Et krav fra Skov A/S var at den udendørs, trådløse forbindelse mellem 2 bygninger skulle kunne række 1000 meter. I forsøg på at finde velegnet lokalitet til udførelsen af testen, blev der opstillet et scenarie der skulle sætte udstyret på en prøve. Idet Jens bolig er i line of sight med Ingeniørhøjskolen I Aarhus (IHA), blev dette udvalgt som test scenarie (Se Figur 5). Efter forsigtig justering vha. justeringsdioderne blev der oprettet en stabil forbindelse med AP placeret på taget af IHA og CPE en, der var placeret i et vindue i Jens bolig. Figur 5 : "Line of sight" fra Jens' bolig til IHA. Stabiliteten af forbindelsen eftervises ved at overføre større filer. Der blev fra AP (på IHA) sendt en fil på 737 MB til CPE en. Dette blev modtaget med en retransmission på kun 2,9 % af pakkerne. Endvidere blev der sendt en fil på 122 MB fra CPE en (Jens s bolig) til AP med en retransmission på kun 12,9 % af pakkerne(se 6). I begge tilfælde lå datahastigheden stabilt på 6 Mbps. 16

17 Figur 6: Pakkestatistik set fra AP på IHA. Dette var væsentligt over kravet på 1000 meter og samtidig var forbindelsen stabil. Endvidere blev der transmitteret henover Århus centrum der må siges at være et miljø med mange mulige støjkilder. En vellykket test, der har bevist at så længe der er line of sight er 1000 meter ikke et problem. Testen blev gennemført med en sendeeffekt på 4 W på både AP og CPE. Testen blev også gennemført med en sendeeffekt på 1 W hvilket ligeledes gav tilfredsstillende resultater (6 Mbps). Med sendeeffekter herunder kunne forbindelsen ikke oprettes. 17

18 Indendørs udstyr (IEEE802.11b/g) Følgende test gennemføres før sluttest: - Netværk med 1 access point. - Netværk med 2 access point. - Handover fra et access point til et andet access point. - Indstilling af power og godkendelser. - Test af rækkevidde. - Kryptering (WPA). Anvendt udstyr til test: - Dell D600 PC med OS. Linux Fedora anvendelse: klient. - Dell D600 PC med OS. Windows XP anvendelse: Ftp server. - Dell D505 PC med OS. Windows XP anvendelse: klient. - Access point Tranzeo TR-6000f forkortet: AP Formålet med testene er endvidere at blive fortrolig med enhederne for derigennem at gøre sluttesten mere gnidningsfri. Netværk med 1 access point. Den første test der blev udført var en simpel test, der bestod i om en PC kunne koble sig trådløst på et AP. Opsætningen af AP blev udført jf. Appendiks B. Testen blev verificeret ved at pinge AP et. Der blev testet om to PC ere kunne koble sig på samme AP og udveksle data. En oversigt af dette ses på 7. Forklaring til figur af denne type: Streger med pil for enden betyder trådløs forbindelse. Streger uden pil, betyder kablet forbindelse. Figur 7 - Netværk med 1 access point Testen blev verificeret ved både at pinge de to PC er, men også ved at der blev overført en fil fra en ftp server på den ene PC, til den anden PC. 18

19 Netværk med 2 access points. For at se om det var muligt at have flere AP s på samme netværk, blev der udført en test. Her blev der benyttet to AP, der blev forbundet kablet gennem en switch. Herved var det muligt at teste om de to AP var på samme netværk. Her er det vigtig at alle AP i netværket bliver sat op til samme SSID. På Figur 8 ses en skitse over testen. Figur 8 - Netværk med 2 access point Med en PC koblet trådløst på det ene AP, var det muligt at pinge de to AP s, og dermed kunne det konstateres at AP ene var koblet på samme netværk. I forlængelse af forrige test blev der udført en test, hvor de to AP havde hver sit SSID. Ved at benytte to PC er, der trådløst koblede sig på hvert sit AP, kunne der testes om de to PC er var på samme netværk. Se Figur 9. Figur 9 - Netværk med 2 access point og to PC'er Ved igen at pinge hinanden blev det verificeret at de 2 PC er var på samme netværk. 19

20 Handover fra et access point til et andet access point. For at teste handover fra et AP til et andet, blev der benyttet det radiodøde rum, der findes på Ingeniørhøjskolen i Århus. Det ene AP blev placeret i det radiodøde rum og det andet udenfor. De to AP blev sat næsten ens op, eneste forskel var at de blev indstillet til hver sin kanal, og hver sin IP adresse. De blev koblet sammen via. en switch, således at de kunne kommunikere sammen om handoveret. Til det ene AP blev der via et kabel tilkoblet en laptop med Windows og en ftp server. En laptop med Linux Fedora koblede sig trådløst til det ene AP. Alle tilkoblede dele blev ping et, og det blev konstateret at de var på netværket. Programmet KWIFIManager blev benyttet til at vise signalstyrke, AP s MAC adresse og signalstøjforhold. På Figur 10 ses en skitse over opstillingen. Figur 10 - Handover test Ved at bevæge sig fra det ene AP til det andet blev der udført handover imellem de to AP. Under testen koblede Linux PC en sig til ftp-serveren og hentede en stor fil (100mb), samtidig blev der testet ping tider. Nedenfor ses to screenshots, det første lige inden et handover (Figur 11), og det andet efter det netop udførte handover (Figur 12). 20

21 Figur 11 - Screenshot lige før handover Figur 12 - Screenshot lige efter handover 21

22 Det ses på Figur 11, at signalstyrken falder når vi bevæger os væk fra det ene AP (MAC adresse slutter på E). Det er værd at bemærke, at som signalstyrken falder, så falder støjgulvet ligeledes. Dette skyldes at AP et ændre modulationsform fra 64-QAM og helt ned til BPSK, hvilket gør den mere støjimmun. Dette gør også at overførelseshastigheden falder, på Figur 11 er hastigheden nede på 11Mbit/sec. Det ses også at ping-tiden stiger, efterhånden som der kommer dårligt signal. På Figur 12 er handover et udført, og vi har nu fat i det andet AP (MAC slutter på F). Det ses at ping-tiden falder igen, og det ses at signalstyrken stiger, og derved ændres modulationsformen, og vi er oppe på 54Mbit. Under alle forsøg der blev udført i laboratoriet var det ikke muligt at bevare forbindelsen til ftpserveren. Et handover foregik også forholdsvist langsomt, ca. 30 sek. Indstilling af sendeeffekt og godkendelser. For at sikre at der sendes med lovlig effekt, dvs. max. 20 dbm, her henvises til bilag ETS , er der blevet undersøgt opsætningen mulighederne for sendeeffekten i AP et. I databladet for Tranzeo TR6000f er det oplyst at Output Power er max. +23 dbm. I opsætningsmenuen er det muligt at justere Output Power, så de lokale myndigheders krav kan overholdes. Det er muligt at vælge Country i AP s menuer, så de enkelte landes krav til sendeeffekt og frekvensområde sættes. Test af rækkevidde. Rækkevidden af udstyret blev testet. Testen blev udført ved at bruge et AP og en PC. Den maksimale afstand var ca. 15 meter. Dette var igennem en åben dør, en lukket dør og glas. Da der ikke findes præcis viden om bygningsmaterialerne er det svært at sige, hvor meget de dæmper signalet. Hvis der f.eks. er metalcoatning på glas dæmpes signalet kraftigt. Der blev også målt hvilke andre AP s der kunne ses. Der kunne ses helt op til 15 andre AP s, hvilket bidrager væsentligt til støjgulvet. Kryptering. I denne test blev AP et sat op til at anvende krypteringsformerne, henholdsvis: WEP, WPA og WPA-2. Det var problemfrit for en Windows-baseret PC at koble sig på netværket når disse krypteringsformer blev anvendt på PC en. Samarbejde mellem udendørs og indendørs udstyr Ved brug af udendørs- og indendørsudstyr er det nødvendigt at få kortlagt den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) i forhold til det testmiljø som udstyret vil befinde sig i. En god EMC sikrer et 22

23 større signal-støj-forhold (SNR), som har direkte betydning for hvor stor en datahastighed det trådløse udstyr kan kommunikere med. Et trådløst link som oplever interferens problemer vil give anledning til at linkets datahastighed sænkes. Afhængigt af den trådløse netværkssammensætning og placering af systemkritiske enheder på netværket, vil dette kunne medføre en samlet reduktion af båndbredden for hele systemet se figur 13 nedenfor. Figur 13 Et trådløst netværk med en uhensigtsmæssigt placeret systemkritisk enhed Det er derfor nødvendigt at sørge for at systemkritiske enheder som har brug for stor båndbredde placeres efter en stjernetopologi dvs. minimere antallet af trådløse links som den systemkritiske enhed skal kommunikere igennem til resten af systemet se figur 14 nedenfor. 23

24 Figur 14 Et trådløst netværk med en hensigtsmæssigt placeret systemkritisk enhed SNR og EMC Generelt kan der skelnes mellem to typer interferens, som er nødvendigt at undersøge: støj genereret af testudstyret selv og baggrundsstøj. Støj fra testudstyr: Sammensætningen af det trådløse A og G testudstyr er frekvensmæssigt adskilt således, at de ikke vil virke som støjkilder overfor hinanden. Til gengæld kolliderer begge netværk med frekvenser som ligger i deres eget frekvensbånd, dvs. netværket selv. Et trådløst netværk får et forringet SNR pga. multipath refleksioner samt kollision mellem klienter på netværket som ønsker at sende data. Baggrundsstøj: Baggrundsstøjen kan defineres som den del af støjen, der ikke direkte kan lokaliseres til en enkelt kilde, dette kan f.eks. være et andet trådløst netværk af samme type (frekvensmæssigt), termiskstøj, transientstøj fra elmotorer/generatorer eller andre former for effektregulering i elektriske kredsløb. I laboratoriet blev disse to typer støjkilders indflydelse på både A og G netværket testet for, at få afdækket netværksstøjimmuniteten. 24

25 A-netværk: A-netværk blev testet ved at etablere en simpel forbindelse mellem et AP og et CPE i et rum som ville give anledning til refleksioner. Denne test afslørede at udstyret var nødt til at foretage retransmissioner på ca. 12% under en filoverførsel fra en ftp-server. Herefter blev endnu et CPE sat op 1 meter fra de andre CPE er og AP og koblet på netværk. Der blev udført en filoverførsel mellem hver CPE og AP for at undersøge betydningen af kollisionen mellem de to trådløse datastrømme. Forskellige kombinationer mellem hver CPE, hvor der blev hentet og afsendt en fil samtidig blev afprøvet. Den maksimale retransmissionsrate kunne ikke fremprovokeres til at overstige 15%. G-netværk: G-netværk blev testet ved at etablere en kablet backbone forbindelse mellem to Access Points på Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA), hvor der blev kobles en trådløs klient til AP. Ved at etablere forbindelsen på IHA testes G-netværkets evne til at overleve i et radiomæssigt støjfyldt miljø, da det trådløse udstyr skal virke i et miljø med ca. 15 synlige SSIDer (AP). Det var ikke muligt at fastslå hvilke frekvenser som de enkelte AP på IHA var låst fast på, men det var muligt at opnå en rækkevidde på ca. 15 meter mellem klient og AP. Sluttest på lokation Sluttesten på udstyret blev udført i området omkring adressen: Rodskovvej 87, 8543 Hornslet (Rodskov Svineproduktion ApS). Sluttesten foregik d. 13. december Udendørs udstyr (IEEE802.11a) Testlokaliteten så ud som følgende: 25

26 Figur 15: Testlokalitet - Røde ringe indikerer den ønskede placering af CPE/AP De røde ringe på figur 15, hver tildelt et nummer (herefter kaldet position 1, 2 og 3), indikerer ejendomme der alle tilhører samme ejer. Ejendommene ligger på adresserne Landevejen 49 (position 1), Rodskovvej 80 (position 2), Rodskovvej 87 (position 3) og. Der blev for denne lokalitet opstillet følgende 5 test scenarier: - Test 1: Oprette forbindelse med Tr-5Plus-N placeret i position 3, Tr-5A-19C placeret i position 2 og 1. - Test 2: Oprette forbindelse mellem Tr-5A-19C i position 2 og Tr-5A-19C i position 1. - Test 3: Oprette forbindelse mellem Tr-5A-19C i position 3 og 1. - Test 4: Oprette forbindelse mellem Tr-5A-19C i position 3 og 1. Denne gang med kryptering i form a WPA. Tr-5Plus-N blev placeret position 2 til brug som forstyrrelse. - Test 5: Oprette forbindelse mellem Tr-5Plus-N i position 2 og Tr-5A-19C i position 1 og 3. Testenes rækkefølge er en kronologisk gennemgang af testudførelsen og angiver således ikke en evt. logisk rækkefølge. For opsætning af de enkelte bridges henvises til Appendiks A. Vejrforhold på testlokaliteten: Temperatur: ca. 0 grader celsius. 26

27 Vind: let til jævn vind. Skyer: overskyet. Nedbør: ingen. Test 1: Oprette forbindelse med Tr-5Plus-N placeret i position 3, Tr-5A-19C placeret i position 2 og 1. Figur 16: Testopstilling 1 forbindelse med Tr-5Plus-N placeret i position 3, Tr-5A-19C placeret i position 2 og 1 Formål - Sammenhæng mellem rækkevidde og vegetation. Dette testscenarie var hvad projektgruppen anså for værende worst case scenario, idet en kombination af meget vegetation mellem sender og modtager samt en afstand på 720 meter endnu engang skulle sætte udstyret på en prøve. Vegetationen gjorde at det ikke var muligt at se fra sender til modtager og kravet om line of sight var derfor ikke helt tilstede. Dog skal det understreges at der ikke var bakker eller jordvolde imellem sender og modtager, men kun vegetation i form af hegn, træer og buske. Her følger en beskrivelse af de individuelle opstillinger for bridgene (For en grafisk visning af bridgenes placering se figur 16): 27

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunikation i huset

Kommunikation i huset Danfoss A/S Communication Technology Centre En beskrivelse af standarder indenfor kommunikation i huset Kommunikation i huset Teknologi overblik Abstract Dette dokument er en del af projektet om priselastisk

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Basisuddannelsen TITEL: ROUTING PROJEKTPERIODE: P1, 6. Oktober 17. December, 2003 PROJEKT GRUPPE:

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Grundlæggende EDB for Seniorer

Grundlæggende EDB for Seniorer Grundlæggende EDB for Seniorer www.syddjurs-seniorer.dk Indholdsfortegnelse GRUNDLÆGGENDE BEGREBER... 3 Informationsteknologi... 3 Hardware... 3 Indre enheder... 4 Mikroprocessor... 4 Clockfrekvens...

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT

P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT P4 Projektrapport - Foråret 2014 Det intelligente hus Gruppe 412 4. Semester - EIT Gruppe medlemmer: Bjørn Kitz - Henrik K. B. Jensen - Kristian Klüwer Michael Bo Poulsen - Mikael Sander Vejleder: Søren

Læs mere

Forsøg med sensor netværk og robotter

Forsøg med sensor netværk og robotter Forsøg med sensor netværk og robotter Bachelorprojekt, forår 2005 Datalogisk Institut, Københavns Universitet Pelle Kristian Lauritsen 25. juli 2005 Resumé Dette bachelorprojekt Forsøg med sensor netværk

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat

Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat Til Afrapportering af projektet Fra vindkraft til varmepumper - Erfaringsnotat 2. maj 2012 GW/OKJ Indholdsfortegnelse: 1. Projektets formål og målsætning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Målsætning... 3 1.3

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Testrapport for Forbrugerstyrelsen

Testrapport for Forbrugerstyrelsen Testrapport Test af danske og internationale online backuptjenester Testrapport for Forbrugerstyrelsen Oxford Research A/S Marts 2010 - Revideret version - Forfatter: rbn Sidst gemt: 26-03-2010 07:42:00

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere