Introduktion til MTV-rapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til MTV-rapporten"

Transkript

1 Introduktion til MTV-rapporten Behandling og rehabilitering af PTSD Post Traumatisk Stress Disorder regionsyddanmark.dk

2 Hvad er en MTV og hvorfor lave den? Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk teknologivurdering) som en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi. En medicinsk teknologi kan være et konkret lægemiddel eller en behandlingsform. En MTV skal indeholde analyse af konsekvenserne for de fire hovedområder: teknologi, økonomi, organisation og patient. Analyserne følges op af anbefalinger til den fremtidige tilrettelæggelse af behandlingen. Center for Kvalitet i Region Syddanmark har i 2008 udarbejdet den første MTV både nationalt og internationalt på området for behandling af traumatiserede flygtninge. I denne meget korte udgave af rapportens konklusioner er der lagt vægt på at præsentere områdets problemstillinger, behandlingsformerne og konsekvenser, som rapporten fremhæver i forbindelse med omkostninger, børnene i familien samt nogle af de etiske problemstillinger, der opstår i arbejdet med målgruppen. Der er ligeledes lagt vægt på at præsentere rapportens anbefalinger til den fremtidige behandling og tilrettelæggelse af området. Enkelte anbefalinger er udeladt i denne korte udgave. Det drejer sig om anbefalinger, der har en meget detaljeret karakter og/eller er meget fagspecifikke. Udgivet af: Region Syddanmark Damhaven Vejle Telefon Pr udgjorde indvandrere og deres efterkommere 8,7% af den samlede danske befolkning. Mere end halvdelen af gruppen af indvandrere og deres efterkommere kommer fra europæiske lande.

3 Hvad er PTSD og hvordan diagnosticeres det? Anbefaling: Som en forudsætning for beslutningen om et behandlingsforløb bør behandlingscentrene foretage en præcis vurdering af patientens psykosociale ressourcer i den samlede vurdering af patienten. Anbefaling: Behandlingscentrene bør indføre ensartede vurderinger af patientgruppen. PTSD (post-traumatisk belastningsreaktion) opstår som følge af, at man udsættes for en eller flere ekstreme traumatiske hændelser. Den traumatiske hændelse kan være: dødsfald trussel om død lemlæstelse trussel mod ens egen eller pårørendes fysiske integritet (tortur, voldtægt, fængsling m.m.) Symptomer på PTSD er: skyld skam mistillid tilknytningsproblemer en manglende tro på sikkerhed og retfærdighed personlighedsforandringer søvnproblemer aggressivitet passivitet m.m. Fagfolk skelner mellem PTSD og kompleks PTSD. PTSD knytter sig primært til enkelthændelser (bilulykke, brand, terrorangreb) mens kompleks PTSD vil kunne opstå hos personer, der har været udsat for længerevarende totali tær kontrol og/eller organiseret vold. I nogle tilfælde er risikoen for kompleks PTSD forøget, når personen samtidig har oplevelsen af at leve som flygtning. Kompleks PTSD vil i en række tilfælde udvikle sig til en kronisk tilstand. En undersøgelse af en større repræsentativ befolkningsgruppe i Australien viser, at omkring halvdelen af alle mennesker mindst én gang i deres liv har oplevet en begivenhed af traumatiserende karakter. Ordforklaring Psykosociale ressourcer: Evnen til at indgå i sociale relationer med andre mennesker nærtstående og i samfundet 3

4 De hyppigst forekommende begivenheder var: at være vidne til, at nogen blev alvorligt såret eller dræbt at miste familiemedlemmer livstruende ulykker katastrofer seksuelle forulempelser, herunder voldtægt Lignende undersøgelser i nogle af de traditionelle fattigdoms- og krigshærgede flygtningelande viser, at flere i disse lande er udsat for traumatiske begivenheder. Det er dog langtfra alle, der udvikler PTSD, fordi de har været udsat for en traumatisk begivenhed. MTV-rapporten peger på følgende afgørende faktorer: omfanget af traumatiske begivenheder udviklingsmæssige faktorer sociale faktorer tilknytning om traumet er upersonligt eller interpersonelt temperament genetiske faktorer fravær/tilstedeværelse af psykosociale ressourcer i omgivelserne stressfaktorer Anvendelsen af PTSD diagnosen er forholdsvis ny i forhold til flygtningepopulationen. Det skyldes bl.a. en tidligere tendens til at tolke de psykiatriske problemstillinger og symptombilleder som udtryk for kulturelle forskelle, som derfor ikke kunne håndteres behandlingsmæssigt i det danske sundhedsvæsen. Forskningen har påvist, at PTSD er et hjernemæssigt, alment menneskeligt reak tionsmønster. 4 Flytninge med PTSD En analyse på tværs af flere vestlige lande fra 2005 anslår, at ca. 10% af den voksne flygtninge befolkning har PSTD med betydelige følgesygdomme. En dansk undersøgelse viser, at knap halvdelen af de nyankomne flygtninge i de sidste fire måneder af 2007 oplyste, at de havde været udsat for tortur, heraf havde knap halvdelen beviselige fysiske mén fra tortur. To tredjedele af dem, der havde været udsat for tortur, havde PTSD.

5 Hvordan behandles PTSD og virker det? Den behandling, der traditionelt anvendes i behand lingen og rehabiliteringen af patienter med PTSD er en tværfaglig og specialiseret indsats. Indsatsen er sammensat af elementer inden for psykoterapi, medicinering, fysioterapi og socialrådgivning. Der er ikke i MTV-rapporten fundet tilstrækkelige undersøgelser af elementernes samlede indsats, og derfor er de vurderet hver for sig. Der er primært fundet resultater inden for den psykosociale behandling samt den medicinske. Ordforklaring Traumefokuseret eksponering: Patienten udsættes for erindringer, syns- eller lydindtryk, der giver minder om traumet Relationsfokuseret behandling: se side 6 Behandling, hvor der fokuseres på de følelsesmæssige tilstande og behov i relationen, for eksempel i behandling af forældre barn relationer Relationelle ressourcer: se side 6 Patientens evne til at kunne indgå forbindelse med andre mennesker tilknytning, følelsesregulering Mentaliseringsbaseret: se side 6 Behandling, hvor der fokuseres på symptomernes og problemernes betydning og mening, på følelser, intentioner, behov, ønsker og motiver Psykoedukation: se side 7 Undervisning i hvordan sygdommen slår igennem, dens konsekvenser og hvordan man kan lære at leve med den 5

6 Psykosocial behandling Anbefaling: Patienter med forholdsvis høje psyko - sociale ressourcer bør tilbydes mentaliseringsbaseret traume fokuseret behandling. Anbefaling: Patienter med omfattende følgesygdomme og et mellemniveau af psykosociale ressourcer bør tilbydes systematisk opbyggede og velbeskrevne behandlingsformer med fokus på den psykosociale ressourceopbygning og lavere traumefokuseret eksponering. Anbefaling: Patienter med lave psykosociale ressourcer bør tilbydes støttende og relationsfokuseret behandling med handlingsnær støtte i hverdagen. Anbefaling: Den procentvise fordeling af disse tre ovennævnte hovedkategorier (lav-, mellem- eller højtniveau af psykosociale ressourcer) bør hurtigst muligt kortlægges ved de specialiserede behandlingscentre. Alle undersøgelser gennemgået i MTV-rapporten peger på en forholdsvis ringe forskel på effekten af de forskellige terapeutiske teknikker (kognitive behandlingsformer, eksponeringsteknikker og andre). Det, der betyder noget for et positivt behandlingsresultat er: at der er en følelsesmæssig virksom og mentaliserende relation mellem behandler og patient at svære traumatiske oplevelser og ustyrlige følelser ikke undgås at der sker en opbygning af patientens relationelle ressourcer som en forudsætning for en stigende eksponerende tilgang i behandlingen MTV-rapporten gennemgår en række forskellige psykosociale behandlingsformer, herunder narrativ eksponerings strategi, kropsorienteret terapiform, kognitiv behandling med flere, og konkluderer, at de virker i en vis grad. Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf regionsyddanmark.dk MTV en giver en opdateret oversigt over forskning og praksis indenfor området. Den omfatter såvel den empi riske forskning indenfor feltet, udvikling af nye teorier samt analyser af behandlingseffektivitet og kombinerer disse aspekter så der åbnes for en nødvendig videre udvikling af feltet på et fagligt solidt grundlag. Der er tale om et fagligt arbejde af meget høj kvalitet og om et must for alle beslutningstagere og praktikere indenfor området. Bogen MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge er på 380 sider. Denne MTV bidrager med en nødvendigt og betydningsfuld forskningsbasering af feltet på en måde så grundlaget for en konstruktiv, fælles god standard inden for feltet kan sættes. Den er skrevet af Lund M., Sørensen J. H., Christensen J. B., Ølholm A. og udgivet af Region Syddanmark, Center for Kvalitet Peter Berliner Lektor, mag. art. ved Institut for Psykologi Center for Multietnisk Traumeforskning (MET), Københavns Universitet MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge Sørensen J. H. Christensen J. B. Ølholm A. regionsyddanmark.dk Lund M. Bogen kan downloades på eller på under publikationer ISBN

7 En stor del af patientgruppen vil dog uanset behandlingsform fortsat have væsentlige symptomer. Rapporten kon kluderer, at der bør være mere fokus på både de psyko sociale funktioner og de relationelle forhold omkring patienten. Behandlingstiden vil typisk skulle vare 3-6 måneder for nogle af grupperne, mens det vil tage 6-18 måneder for andre grupper. Det vil især være patienter med meget lave psykosociale ressourcer, der har behov for en længerevarende, støttende og bred behandling og indsats. Der vil være grupper, hvor oddsene for helbredelse er meget dårlige. Det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvad målet med behandlingen er. Målet kan være alt fra fuldstændig helbredelse, delvis helbredelse til symptomlindring og en generel forbedring af ressourcerne i familien, således at børn for eksempel ikke trauma tiseres yderligere gennem deres forældre. Medicinsk behandling Der er i rapporten en gennemgang af en række psykofarmaka, som har været anvendt til patientgruppen med godt eller mindre godt resultat. Generelt er det sådan, at medicinering ikke kan stå alene. Medicinering bør ske i sammenhæng med psykosociale behandlingsformer. Fysioterapi og socialrådgivning Der er fundet positive resultater med forskellige fysioterapeutiske behandlingsformer som tillæg til den øvrige behandling. De positive resultater er fundet ved tidlig indgriben i forhold til, hvornår torturen fandt sted. Socialrådgivning har primært til formål at fremme patientens integration og funktion i samfundet snarere end at lindre symptomer. Indsatsen kan dog afhjælpe nogle af de negative effekter ved PTSD nemlig den sociale funktionsnedsættelse (arbejdsløshed, risikoadfærd, social isolation, inaktivitet o. lign.). Psykoedukation Anbefaling: Flygtninge med PTSD bør ved medicinering doseres lavt indtil virkningen på den enkelte patient kendes. Anbefaling: Alle også pårørende bør tilbydes menta liseringsbaserede psykoedukative programmer i grupper. Generelt reagerer mange patienter med kronisk kompleks PTSD kraftigt på medicinsk behandling. Flygtninge med PTSD kan fra hjemlandene være uvante med medicinsk behandling. Derfor er det særlig vigtigt at undervise patienten om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger. Psykoedukation ser ud til at forstærke behandlingsresultatet, hvis det tilbydes patienten og eventuelle pårørende før eller sideløbende med behandling. Der kan ligeledes opstå komplikationer som følge af selvmedicinering (forskellige former for medicin medbragt fra hjemlandet, alkohol eller stoffer). 7

8 8

9 Hvilke følgesygdomme knytter sig til PTSD? Psykiske følger Udover den kroniske udvikling af kompleks PTSD vil der hos mange følge andre psykiatriske lidelser. Et studie med mere end 5000 personer, der led af PTSD, viste at næsten halvdelen havde tre eller flere diagnoser foruden PTSD. Fysiske følger Personer, der har været udsatte for traumer, anvender sundhedssystemet mere end ikke traumatiserede. Det handler blandt andet om kredsløbssygdomme, forhøjet blodtryk og kroniske hjertesygdomme. Det var oftest affektive lidelser (depression, mani), angstlidelser eller stofmisbrug (ofte som selvmedicinering over for traumerelaterede erindringer) eller forskellige former for personlighedsforstyrrelser. Danske erfaringer viser, at de hyppigste psykiatriske følgediagnoser, er: akut belastningsreaktion posttraumatisk belastningsreaktion tilpasningsreaktion personlighedsændring efter katastrofeoplevelse akutte og forbigående psykoser vedvarende forandring af sindsstemning nedtrykthed forstyrrelser i integrationen af erkendelse, identitet, hukommelse, sansningen, og vilje tilstand med vedvarende klager over dårligt legemligt helbred med ledsagende krav om undersøgelser og operationer, til trods for forsikringer om, at tidligere undersøgelser ikke har vist noget galt angstlidelser Amerikanske undersøgelser har herudover vist, at Vietnamveteraner med diagnosticeret PTSD har en overdødelighed i forhold til tilsvarende gruppe uden PTSD. Sociale følger Ved længerevarende PTSD ses ofte en sammensætning af reaktionsmønstre som: selvdestruktiv og impulsiv adfærd fjendtlighed social tilbagetrækning, isolation følelse af håbløshed somatisering afmagt et skadet forhold til omgivelser og netværk følelse af at være under en konstant trussel problemer med at styre, følelsesregulere og forstå egne børn Ordforklaring Personlighedsforstyrrelse: Uklarhed og/eller usikkerhed om egen identitet giver sig udslag i at man bliver unuanceret og utilpasset 9

10 Børn i familier med PTSD Anbefaling: Børn og unge i familier med PTSD bør tilbydes programmer til opbygning af interaktive psykosociale ressourcer. Interpersonelle overgreb og svigt begået af ens egne forældre og familie får langt alvorligere konsekvenser for børn end overgreb begået af andre eller ikke intentionelle ulykker og katastrofer. Det betyder, at traumer, som er påført af forældrene gennem krig, tortur og eksil, for børnene bliver til en sekundær traumatisering med betydning for relationen mellem forældre og barn. Denne type traumer anses for at være de mest skadelige og ødelæggende for den psykiske og sociale funktion. Forældre med PTSD reagerer ofte med emotionel følelses løshed. Det gør, at de virker utilgængelige for børnene, fjerne i deres relation, og det forhindrer dem i at have et accepterende og glædesfuld samspil med deres børn. Dette manglende positive samspil mellem forældre og børn kan give sig til udtryk i aggressiv og antisocial adfærd hos børnene. Undersøgelser viser, at der er større risiko for at udvikle PTSD ved traumatiske hændelser, hvis man tidligere har været udsat for udviklingsmæssige traumer. Børn af traumatiserede forældre vil på grund af forældrenes manglende tilgængelighed og omsorgsevne udvikle angst for at mærke og tale om det, der sker i forældrenes og deres eget sind. Mentaliseringsevnen svækkes. Dette kan hos barnet føre til alvorlig identitetsforvirring og problemer med hukommelsen, herudover evnen til at sanse vilje og mening. Barnet vil følgelig have svært ved at tale om og reflektere over følelser, mens følelserne er til stede. Hvis man ikke hjælper barnet med at opbygge evnen til at regulere sine følelser og reflektere, vil traumatiseringen fortsætte og i mere voldelige eller fanatiske miljøer, kan det give en tilbøjelighed til blind vold mod andre. Ordforklaring Interaktive psykosociale ressourcer: I et samspil med andre at kunne indgå i sociale relationer Interpersonelle overgreb: Overgreb begået mellem mennesker 10 Kognitive evner: Evnen til at tænke og opfatte

11 Undersøgelser i Danmark viser, at unge indvandrermænd har en 17 gange højere kontaktrate til psykiatrien end unge etnisk danske mænd. Ligeledes viser undersøgelser, at der er markante etniske forskelle i unges psykiske trivsel og sygdomsforekomst unge kvinder og mænd af anden etnisk baggrund har generelt dårligere psykisk trivsel, og de er oftere syge end danske unge kvinder og mænd. Dette forklares bl.a. med, at psykiske traumer før og under flytningen til et fremmed land kan gøre det svært for mange indvandrere og flygtninge at skabe de fornødne psykosociale betingelser for en god opvækst for deres børn. Undersøgelser viser, at børn, der vokser op med traumer og i traumatiserede familier, kan være meget alvorligt påvirkede i negativ retning. Rapporten nævner bl.a.: forringede skolepræstationer og senere erhvervsevne formindskede kognitive evner problemer med kronisk stofmisbrug psykiske forstyrrelser problemer med fysisk helbred alvorlige problemer med følelsesregulering og relateringsevne Følgesygdomme En undersøgelse fra 1999 fandt, at kvinder, der havde været mishandlet som børn, havde flere medicinske diagnoser og højere sundhedsomkostninger end en tilsvarende kontrolgruppe. De havde flere infektionssygdomme, flere smertetilstande, forhøjet blodtryk, diabetes, astma, allergi samt unormale blødninger. Børn Efter terrorangrebet i USA den 11. september 2001 viste det sig, at børn mellem 4 og 17 år af de forældre, der ikke magtede at forholde sig til, hvad der foregik i deres børns sind, havde 11,1 gange så høj sandsynlighed for efterfølgende psykiske og adfærdsmæssige problemer. 11

12 De samfundsøkonomiske konsekvenser ved PTSD Anbefaling: Behandlingscentrene bør foretage en grun dig og systematisk vurdering af, hvilke patienter der bedst kan profitere af en given differentieret, syste matisk og velbeskrevet behandling. I denne an befaling ligger også, at det bør anerkendes, at mellem en tredjedel og halvdelen af patienterne ikke får til strækkeligt udbytte af de behandlingsformer, der hidtil er undersøgt. Anbefaling: Der bør iværksættes undersøg el ser, som kan belyse de økonomiske konsekvenser for forskellige teknologier. Samt undersøge de økonomiske effekter af forskellige former for organisering af be handling og rehabilitering af patienter med PTSD. Der er væsentlige økonomiske omkostninger forbundet med at have PTSD. Sundhedsøkonomiske omkostninger dækker bl.a. over: sygefravær uarbejdsdygtighed reduceret produktivitet i arbejdstiden øget frekvens af selvmordsforsøg øget misbrug øget forbrug af sundhedsydelser generelt (herunder skadestuebesøg, indlæggelser, praktiserende læger og medicinudgifter) Dertil kommer omkostninger til selve behandlingen af PTSD. En tidlig opsporing og iværksættelse af behandling kan nedbringe forekomsten af PTSD og dermed sænke behandlingsomkostningerne og de øvrige udgifter til sundhedsydelser. 12

13 Hvordan bør behandlingen af traumatiserede flygtninge organiseres? Anbefaling: Der bør ligge en klar beskrivelse af og proce durer for overdragelse mellem de specialiserede behandlingscentre og kommunerne/praktiserende læger. Anbefaling: Organisering af behandling bør struktureres således at ventetiden nedbringes væsentligt, og at der hurtigt tilbydes patienter på venteliste et systematisk, velbeskrevet indledende behandlingsprogram. Anbefaling: Der bør iværksættes tidlig screening til opsporing af personer med høj risiko for at udvikle kronisk kompleks PTSD og en tilhørende tidlig forebyggende behandlingsindsats. Anbefaling: Der bør iværksættes interventionsprogrammer med fokus på mor/barn relationer, familieprogrammer til udsatte familier samt psykosocialt strukturerede aktiviteter til børn mellem 8 og 17 år. Anbefaling: Der bør etableres regionale kompetencecentre for udvikling, formidling og forskning i for bind - else med behandlingen af traume- og tortur ofre i offentligt regi. Anbefaling: Der bør indføres casemanagers, der skal medvirke til sammenhæng og koordinering af behand - ling indenfor og på tværs af sektorer. MTV-rapporten gennemgår to organisationsformer, hvoraf den ene ligner nuværende danske forhold. Modellen består af specialiserede centre i kombination med en kommunal indsats/praktiserende læge. Fordelen ved den model er muligheden for udvikling af høj faglig kompetence, forskning m.m. Svagheden ved modellen er overgangene mellem de specialiserede behandlingscentre og indsatsen i kommunerne. Der er undersøgelser, der viser, at det giver positive resultater at behandle i grupper. Ligesom der er positive resultater med familiebehandling. Personalet MTV-rapporten lægger vægt på uddannelse og supervision af personalet på behandlingscentrene. Der er ikke entydige anbefalinger til personalets sammensætning eller antal. 13

14 Særlige aspekter og dilemmaer ved behandling af traumatiserede flygtninge Kompleksiteten ved PTSD gør det svært at lave standardbehandling De fleste personer med PTSD har samtidig en eller flere andre psykiatriske diagnoser. Det gør det meget vanske ligt på forhånd at sige noget om, hvilken form for behand ling eller kombination af behandling, der egner sig til det konkrete tilfælde. Bredere faktorer som mentaliseringsniveau og personlighedsmønstre ser dog ud til at kunne fremme en mere fokuseret og målrettet behandlings- og forebyggelsesindsats. Medicinering økonomi og co-mobiditet Nogle erfaringer viser, at nyere antidepressiv, epilepsiog antipsykotisk medicin kan have en positiv effekt på nogle grupper af personer med PTSD. Dilemmaet i den sammenhæng er, at de nyere midler er dyre, og derfor vil patienterne sjældent have råd til at betale for behandlingen. Det betyder, at lægerne udskriver en billigere medicintype, hvorved patienten ikke altid opnår den optimale behandling. Foruden dilemmaet mellem dyre og billige medicintyper, vil der ofte være problemer med at medicinere korrekt på grund af det ofte sammensatte diagnosemønster. Koordineringsbehov mellem instanser Der opstår problemer i behandlingen af patienter, når patienten har andre psykiatriske diagnoser udover PTSD. Konkret vil det være sådan, at de almenpsykiatriske afdelinger meget sjældent tager patienter med PTSD, mens behandlingscentrene for traumatiserede ikke tager imod psykotiske patienter. Det betyder, at nogle patienter vil falde igennem systemet, hvis der ikke arbejdes på et mere intenst samarbejde og koordinering mellem instanserne. Børn af traumatiserede forældre når en lille hjælp kan være stor hjælp Børn af traumatiserede forældre hører som udgangspunkt ikke til behandlingscentrenes målgruppe, om end de indgår i visse familiebehandlingsforløb. I modsætning til børn af sindslidende (etniske danskere) er der heller ikke mange tilbud knyttet op sideløbende med forældrenes behandling, hverken i regionalt eller kommunalt regi. Erfaringer viser, at der på dette område skal en meget lille indsats (for eksempel kommunal støtte-kontaktperson eller hjemmesygeplejerske) til over for barnet og/ eller familien, for at barnets situation vil bedres. Blandt andet bør der arbejdes på, at børnene ikke indtager forældrerolle over for deres forældre. 14 Ordforklaring Co-morbiditet: Når en patient har mere end én diagnose

15 Svært at måle på virkning, fordi der altid er tale om en kombineret behandling Traumatiserede flygtninge og torturofre modtager ofte behandling af både social, fysisk og psykiatrisk/psykologisk karakter, der overlapper og betinger hinanden. Det gør det vanskeligt at måle på effekten af enkeltstående behandlinger. Det kan samtidig være vanskeligt at måle på effekten af behandling, hvis det gøres som selvrapportering. For eksempel kan øgning af symptomer hos en patient være udtryk for, at en terapeutisk udvikling er i gang og ikke, at patienten som sådan er blevet dårligere. Forskning, hvor der anvendes andre effektmål end symptom- og selvrapportering, anbefales. Forskningsmidlerne er i dag spredt mellem flere ministerier. Der anbefales en koordinering af klinisk effektforskning på området. Tolkning en nødvendighed Langt de fleste af de patienter, der behandles på centrene for traume- og torturofre behandles v.h.a. tolk. Det giver en række udfordringer til både behandler, tolk og patient. Det kræver som minimum, at der skabes et stabilt forhold mellem behandler og tolk. Desuden er der mange forhold at tage hensyn til, når der vælges tolk: Et er, hvilket køn tolken er i visse situationer kan det for eksempel være nødvendigt med en kvindelig tolk til en kvindelig patient, der har været udsat for seksuelle krænkelser og/eller voldtægt. Et andet forhold er nationalitet/trosretning/kulturel gruppe hvor det i nogle tilfælde kan være en fordel, at tolken har samme etniske oprindelse som patienten, mens det i andre tilfælde vil kunne forhindre det gode samarbejde og trygheden hos patienten. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i patientens mulig hed for at føle tillid og tryghed til behandler/tolk konstellationen. Det første rehabiliteringscenter for torturofre (RCT) opstod i København i 1982 som et privat initiativ som følge af et samarbejde med Amnesty International. I dag er der offentlige behandlingscentre i alle regioner samt en række private. 15

16 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk Region Syddanmark Rapporten i fuld længde samt sammenfatningen kan rekvireres eller downloades på:

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Trauma Fænomenologi, teori og terapi

Trauma Fænomenologi, teori og terapi Trauma Fænomenologi, teori og terapi Forelæsning Psykiatri-dage November 2016 Traumets universalitet - Erfaringen af traumer er en essentiel del af det at være menneske - Til trods for menneskets ekstraordinære

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0

UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Side 0 UC Diakonissestiftelsen, 15. september 2016 Udsatte flygtninge 15.09.2016 Side 0 DFH Integration 15.09.2016 Side 2 Side 2 Den næste time > Krig, vold, flugt > Traumer og PTSD > At møde traumatiserede KRIG,

Læs mere

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Julia Egebæk Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7984 Telefon: 76631001 Dato: 29. juli

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup

Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Etniske Mænds M Psykiske Sundhed Marianne Kastrup Videnscenter

Læs mere

Post traumatisk belastnings reaktion

Post traumatisk belastnings reaktion Rudolf Oderkerk, psykiater Hilda Oderkerk Nygaard, psykolog www.psykisksundhed.com Post traumatisk belastnings reaktion Foredrag om PTSD og behandling af PTSD 1 Indhold o PTSD Hvad er det / symptomer o

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

DIALOGMØDE MELLEM SU OG BU 5. OKTOBER 2016

DIALOGMØDE MELLEM SU OG BU 5. OKTOBER 2016 DIALOGMØDE MELLEM SU OG BU 5. OKTOBER 2016 AGENDA PTSD og borderline Min Plan Veteranstrategi i Randers Kommune PTSD OG BORDERLINE PTSD Post traumatisk belastningsreaktion (Post Traumatic Stress Disorder.)

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Behandlerreaktioner. Psykolog Anne Lerfors 1

Behandlerreaktioner. Psykolog Anne Lerfors 1 Behandlerreaktioner Præsentation Dagens program - Mentalisering - Behandlerreaktioner stress, modoverføring, sekundær traumatisering, kontakttræthed og udbrændthed - Hvordan vi passer på os selv Hent dagens

Læs mere

> Andre retslige problemer end etnisk danske borgere

> Andre retslige problemer end etnisk danske borgere Side 1 Fyraftensmøde Faxe Kommune tirsdag d. 6. maj 2014 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Flygtningefamilier og traumer Side 2 Flygtninge i Danmark > Eksilproblematikker

Læs mere

Nye veje i behandling af PTSD

Nye veje i behandling af PTSD Lægedag Syd 2012 Nye veje i behandling af PTSD Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Hvem er vi Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, ATT Selvstændig afdeling under Psykiatrien Specialiseret tværfaglig

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Ved Sabina Palic Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 BAGGRUND 2 Oktober 2009 Hvad er kompleks PTSD? Judith

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Sammenfatning af MTV. Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. regionsyddanmark.dk

Sammenfatning af MTV. Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. regionsyddanmark.dk Sammenfatning af MTV Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk 4 5 6 7 14 18 20 21 23 Indhold Indledning Hvad er PTSD Følgesygdomme der knytter sig til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner.

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner. Flygtninge har ofte haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange

De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange De traumatiserede flygtninge hvem er de og hvor mange Vidensbazar Traumer og job torsdag d. 31.januar 2008 Mette Blauenfeldt ~ Center for Udsatte Flygtninge Workshop 10.30 11.30 10.30-10.45: Hvem er de

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel?

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Edith Montgomery Gode børneliv for flygtninge i Danmark, den 18. maj 2017 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Lemvig Rådhus, 8. maj 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

02-03-2016. Rammesætning. De fire efteruddannelsesdage. 10.00-10.15 Pause. 10.15-10.30 Kort gennemgang af relevant lovgivning. 10.30-11.

02-03-2016. Rammesætning. De fire efteruddannelsesdage. 10.00-10.15 Pause. 10.15-10.30 Kort gennemgang af relevant lovgivning. 10.30-11. FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION MODUL OM NYANKOMNE 9.15-10.00 De nyankomne flygtninge 10.00-10.15 Pause 10.15-10.30 Kort gennemgang af relevant lovgivning 10.30-11.00 Case 11.00-12.00 Fra asylfase til kommunal

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER. Anne Blom Corlin Cand.psych.aut

OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER. Anne Blom Corlin Cand.psych.aut 3/26/15 OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER Anne Blom Corlin Cand.psych.aut PRÆSENTATION! Psykolog, autoriseret, snart færdigjort specialistuddannelse i psykoterapi! Specialeafhandling

Læs mere

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik

Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund. Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik Fokus på den studerende med anden etnisk baggrund Dorthe Nielsen Klinisk sygeplejeforsker Indvandrermedicinsk Klinik 1 Den næste time Lidt om kultur og indvandrermedicinsk klinik Tilgang til patienter

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18.

Personlighed. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling. PsykInfo Horsens 1. Personlighedsforstyrrelser og psykiatri. Horsens 18. Personlighedsforstyrrelser og deres behandling Horsens 18. marts 2010 Morten Kjølbye Specialeansvarlig overlæge i psykoterapi De Psykiatriske Specialklinikker Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

NUSSA. konference program. november

NUSSA. konference program. november NUSSA konference program 20 november 2014 NUSSA I 2010 indgik Varde Kommune og Afdeling for Traumeog Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark et partnerskab om at udvikle en metode til forebyggelse

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) - herunder traumatiserede flygtninge og torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark version 3, oktober 2011

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017.

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen,. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 2 Eftermiddagens program Præsentation Traumer og PTSD Forældrerollen Hvad kan du gøre?

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis. Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis. Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis Konsulent ved Integrationsnet Jette Thulin jette.thulin@drc.dk DFH Integration hvem er vi Integrationsnet er Et praksisorienteret kompetencecenter

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Nye metoder til forebyggelse af traumatisering hos børn i familier præget af PTSD 2. Baggrund:

Læs mere