Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08"

Transkript

1 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark September 2008

2

3 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter er der til hver region udarbejdet rapporter for henholdsvis patient- og pårørendeundersøgelsen i distriktspsykiatrien. Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Kirsten Lorentzen eller Gitte Dahl Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, september 2008 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

4 Forord Patienternes viden om egen sygdom og erfaringer fra deres møde med sundhedsvæsenet er vigtige for udviklingen af de offentlige sundhedstilbud. Patienten som aktiv ressource gør sig i høj grad gældende for psykiatrien, hvor patientens egen involvering i forløbet er vigtig for behandlingsresultatet. Vi har derfor valgt at spørge patienterne selv samt deres pårørende. Ordet er dermed givet til de mennesker med psykiske sygdomme, som møder systemet, og de mennesker, som følger dem på deres vej. Det er anden gang undersøgelsen gennemføres i distriktspsykiatrien, og det er én i en række af undersøgelser, som omfatter hospitalspsykiatrien, distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien samt børne- og ungdomspsykiatrien. Det er håbet, at regionerne med undersøgelsen får fokus på såvel de positive som negative patient- og pårørendeoplevelser for herigennem at videreudvikle og igangsætte initiativer, der kan sikre den bedst mulige behandling af de psykiatriske patienter. Det er målet, at dette værktøj bruges af de enkelte psykiatriske enheder, ligesom det er ønskeligt, at denne viden indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af distriktspsykiatrien politisk - lokalt og centralt. Bent Normann Olsen Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

5

6 Indhold INDLEDNING... 1 DEL 1. HOVEDRESULTATER HOVEDRESULTATER FRA PATIENTUNDERSØGELSEN 2. HOVEDRESULTATER FRA PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN... 5 DEL 2. ORGANISERING OG METODE ORGANISERING DELTAGENDE ENHEDER OG SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG UNDERSØGELSESMETODE DEL 3. PATIENTUNDERSØGELSEN PATIENTUNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG RESULTATER FRA PATIENTUNDERSØGELSEN KONTAKTEN MED DISTRIKTSPSYKIATRIEN PSYKIATRIEN SOM HELHED DEL 4. PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN PÅRØRENDEUNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG RESULTATER FRA PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN KONTAKTEN MED DISTRIKTSPSYKIATRIEN PSYKIATRIEN SOM HELHED Bilag til patientundersøgelsen 1. Signalement af svarpersonerne (patienterne) opdelt regionalt 2. Svarene opdelt på regioner og på undergrupper af patienter 3. Variation i patienternes besvarelser på enhedsniveau 4. Multivariate analyser af patientundersøgelsens data 5. Et udpluk af patienternes skriftlige kommentarer 6. Spørgeskema til patienter i distriktspsykiatrien Bilag til pårørendeundersøgelsen 7. Signalement af svarpersonerne (pårørende) opdelt lokalt 8. Svarene opdelt på regioner og på undergrupper af pårørende 9. Variation i de pårørendes besvarelser på enhedsniveau 10. Multivariate analyser af pårørendeundersøgelsens data 11. Et udpluk af de pårørendes skriftlige kommentarer 12. Følgebrev og spørgeskema til pårørende i distriktspsykiatrien

7 Indledning Denne rapport Denne rapport omhandler hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelserne inden for distriktspsykiatrien. Rapporten præsenterer landsresultater samt resultaterne opdelt på regionsniveau. Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2007 til februar 2008 og indeholder besvarelser fra patienter og pårørende. Der er udarbejdet to lokale rapporter til hver region med resultaterne af henholdsvis patient- og pårørendeundersøgelsen. I disse præsenteres resultaterne opdelt på lokalt behandlingsenhedsniveau. Formål Undersøgelserne skal give viden om patienters og pårørendes oplevelser og vurdering af psykiatrien. Det skaber grundlag for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt, og at lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Desuden giver undersøgelserne mulighed for systematisk opfølgning på patient- og pårørendetilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. Temaer i undersøgelserne Undersøgelserne afdækker, hvordan patienter og pårørende opfatter temaerne: Den faglige indsats i behandlingen Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og pårørende indflydelse og -inddragelse Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud Stedet for kontakten med behandlerne For at undersøgelserne kan være overkommelige både for patienter, pårørende og personale, stilles der et begrænset antal spørgsmål. Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patient-/pårørendeoplevelse. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne er der taget højde for anbefalingerne i De mellemmenneskelige relationer (2003) og temaerne i de daværende amtslige brugerpolitikker. Fra næste undersøgelsesrunde bliver undersøgelserne koordineret med den danske kvalitetsmodel. Et øjebliksbillede Undersøgelserne tager temperaturen på patienters og pårørendes her-ognu-oplevelse. Svarene er således afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes og de pårørendes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i distriktspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelserne kan ikke stå alene som kvalitetsmål. De skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 1

8 Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som med stor effekt for patienter og pårørende kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det kan være i form af kvalitativ audit, dialog, fokusgrupper m.v. Det er centralt, at den enkelte enhed og dens ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og hvad der er dårlig kvalitet inden for distriktspsykiatrien. Rapportens opbygning Rapporten er opdelt i fire dele samt bilag med det bagvedliggende talmateriale, uddybende beregninger samt de anvendte spørgeskemaer. Del 1 indeholder hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelserne i distriktspsykiatrien. Del 2 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de distriktspsykiatriske enheder, der indgår i undersøgelserne. Desuden beskrives undersøgelsesmetoden. Del 3 omhandler resultaterne fra patientundersøgelsen. Her fremstilles undersøgelsernes datagrundlag i form af svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet m.m. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer, der gør det muligt at sammenligne på regionalt niveau. Endvidere angives tilfredshedsniveauet i de tre distriktspsykiatriske enheder i landet, der har flest og færrest tilfredse patienter. Der suppleres med hovedresultater af multivariate analyser. Del 4 omhandler resultaterne fra pårørendeundersøgelsen efter samme model som for patientundersøgelsen ovenfor. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien og undersøgelseskonceptet på Center for Kvalitetsudvikling Side 2 September 2008

9 DEL 1 HOVEDRESULTATER De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 3

10 Center for Kvalitetsudvikling Side 4 September 2008

11 1. Hovedresultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Beskrivelse af enhederne 107 af de 132 distriktspsykiatriske enheder, der deltager i patientundersøgelsen, har overvejende almenpsykiatriske patienter, jf. kapitel 5. Svarene fra patienter fra disse enheder fremstilles i dette kapitel. 12 af de 25 specialenheder har samme målgruppe, nemlig gerontopsykiatriske patienter. I forlængelse af resultaterne fra almenpsykiatrien vil hovedresultater fra gerontoenhederne kortfattet blive beskrevet. Undersøgelsesresultater fra de resterende specialenheder er ikke medtaget i dette kapitel. Da der er væsentlige forskelle mellem specialenhederne og de almenpsykiatriske enheder, særligt hvad angår patientgrupperne, fremstilles resultaterne separat. Endvidere er der regioner, der har valgt ikke at have specialenheder med i undersøgelsen. Datagrundlag Fra den 1. oktober til den 30. november 2007 fik patienter fra de 132 distriktspsykiatriske enheder i Danmark udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 65. Det er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. område (antal enheder) udleverede spørgeskemaer Almenpsykiatri (107) % Gerontoenheder (12) % Øvrige specialenheder (13) % Alle (132) % besvarede spørgeskemaer Svarprocenten fordeler sig således på de almenpsykiatriske distriktsenheder og specialenhederne: Distriktspsykiatrisk Antal Antal Svarprocent Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt patienter fra de almenpsykiatriske enheder viser, at svarpersonerne er repræsentative for alle almenpsykiatriske patienter, der fik et spørgeskema, hvad angår: Køn Alder Modersmål Varighed af kontakt med distriktspsykiatrien Diagnose Diagnose er dog ikke angivet på 9% af de besvarede spørgeskemaer. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 5

12 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af distriktspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser følgende: 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed 3 stjerner er typisk udtryk for klar utilfredshed på nogle områder 2 stjerner eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed Disse tre inddelinger repræsenterer hver deres kategori i søjlediagrammet nedenfor. Tal i parentes viser antal patientbesvarelser på spørgsmålet. Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatrien? Almenpsykiatrien: Landsresultat og regionale resultater 2005 og 2007 Hele landet % 17% 2% Hele landet % 21% 2% Region Syddanmark % 16% 2% Region Syddanmark % 18% 2% Region Midtjylland % 17% 2% Region Midtjylland % 21% 2% Region Hovedstaden % 17% 2% Region Hovedstaden % 23% 2% Region Sjælland % 17% 2% Region Sjælland % 19% 2% Region Nordjylland % 20% 2% Region Nordjylland % 21% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden inden for de enkelte distriktspsykiatriske enheder, jf. bilag 3. I de tre almenpsykiatriske enheder i landet, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 94% af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre enheder i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 60% af patienterne 5 eller 4 stjerner. Hvad angår gerontoenhederne giver 89% af patienterne 5 eller 4 stjerner. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 September 2008

13 Forskel mellem patientgrupper Blandt besvarelserne fra almenpsykiatrien er det analyseret, hvordan patienternes alder, køn, modersmål, diagnose og varighed af kontakt med distriktspsykiatrien påvirker svarpersonernes samlede vurdering af distriktspsykiatrien. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det, der blandt disse forhold påvirker besvarelserne, er patienternes alder, hvor gruppen af årige er signifikant mindre tilfredse end gruppen over 40 år. Patienter, der ikke har dansk som modersmål, er signifikant mere tilfredse end patienter, der har dansk som modersmål. Patienter med diagnosen F3 (affektive sindslidelser) er signifikant mere tilfredse end patienter med diagnosen F2 (skizofreni o.l.), mens personer med diagnosen F6 (forandringer i personlighedsstruktur m.m.) er signifikant mindre tilfredse end patienter med diagnosen F2 (skizofreni o.l.). Patienter fra Region Nordjylland er signifikant mindre tilfredse end patienter fra Region Syddanmark. Det viser sig, at det er de samme forhold der gør sig gældende som i undersøgelsen fra 2005, bortset fra at personer med diagnosen F6 ikke adskilte sig signifikant fra personer med diagnosen F2 i Begrundelser for stjernetildeling Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 62% af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske enheder gjort og 44% af patienterne fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 5. Størst betydning Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har størst betydning for dem i kontakten med distriktspsykiatrien. Det har 77% af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske enheder gjort og 60% af patienterne fra gerontopsykiatrien. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 5. Øvrige spørgsmål I figur 2 vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med distriktspsykiatrien. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 7

14 Figur tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens kontakt med distriktspsykiatrien Almenpsykiatrien, Landsresultater 2005 og Føler sig velkommen Føler sig velkommen Uforstyrret samtale Uforstyrret samtale Stedet for kontakten Stedet for kontakten Hensyn og respekt fra andre ansatte Hensyn og respekt fra andre ansatte Kontakten alt i alt med andre ansatte Kontakten alt i alt med andre ansatte Kontakten med sekretærerne Kontakten med sekretærerne Hensyn og respekt fra lægen Hensyn og respekt fra lægen Relevant behandling Relevant behandling Egen indflydelse på behandlingen Egen indflydelse på behandlingen Kontakten alt i alt med lægen Kontakten alt i alt med lægen Behandlernes tilgængelighed Behandlernes tilgængelighed Fået det bedre Fået det bedre Informationer om sygdommen Informationer om sygdommen Øget håb og livsmod Øget håb og livsmod % 98% 98% 98% 97% 97% 97% 96% 95% 95% 94% 94% 93% 92% 90% 89% 89% 88% 89% 89% 89% 88% 85% 86% 85% 82% 79% 78% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 10% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 12% 15% 14% 15% 18% 21% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder svarer flest patienter positivt på spørgsmålene om: stedet for kontakten at føle sig velkommen kontakten alt i alt med andre ansatte end lægen/psykiateren De tre områder, hvor tilfredsheden er lavest blandt gerontoenhedernes patienter, er de samme som dem, der giver lavest tilfredshed blandt de almenpsykiatriske enheders patienter. Kontakt med pårørende 36% af patienterne i de almenpsykiatriske distriktsenheder oplyser, at distriktspsykiatrien har kontakt med deres pårørende. 94% af disse patienter er tilfredse i høj grad eller i nogen grad med den kontakt, der er. 58% af patienterne oplyser, at distriktspsykiatrien ikke har kontakt med de pårørende. 37% af disse patienter vil gerne have, at der skal være kontakt. 6% af patienterne ved ikke/svarer ikke på, om distriktspsykiatrien har kontakt med deres pårørende. 76% af patienterne fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder oplyser, at der er kontakt mellem deres pårørende og behandlerne. 97% af disse patienter er tilfredse i høj grad eller i nogen grad med kontakten. 21% af patienterne oplyser, at behandlerne ikke har pårørendekontakt. Af disse vil 43% gerne have, at der skal være kontakt. Center for Kvalitetsudvikling Side 8 September 2008

15 Samarbejde i psykiatrien 62% af patienterne i de almenpsykiatriske enheder oplyser, at der er samarbejde med andre instanser end distriktspsykiatrien om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, psykiatrisk sengeafsnit, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog og kommunens sagsbehandler. Af disse patienter er 91% i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 17% af patienterne oplyser, at der ikke er noget samarbejde, og heraf vil 72% gerne have, at der skal samarbejdes. 22% af patienterne ved ikke, om der er et samarbejde. Af patienterne fra de gerontopsykiatriske enheder, der oplyser, at der er samarbejde mellem forskellige instanser/behandlere om deres sygdom, er 97% i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. Af de patienter, der oplyser, at der ikke er noget samarbejde, vil 74% gerne have, at der skal være det. Psykoedukation Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 38% af patienterne i de almenpsykiatriske enheder svarer bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. De 55% af patienterne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, bliver spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer 48% bekræftende på. I de gerontopsykiatriske distriktsenheder udtrykker 27% af de patienter, der ikke er blevet tilbudt undervisning, at de har behov for dette. Ønsker om behandlingstilbud Patienterne bliver spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget andet. 30% af patienterne i de almenpsykiatriske distriktsenheder svarer, at de savner behandlingstilbud i psykiatrien. I de gerontopsykiatriske distriktsenheder savner 13% af patienterne behandlingstilbud. 94% af de, der savner behandlingstilbud, har uddybet deres svar kvalitativt. De lokale svar kan læses i rapportens del II. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 9

16 Center for Kvalitetsudvikling Side 10 September 2008

17 2. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Beskrivelse af enhederne 107 af de 133 distriktspsykiatriske enheder, der deltager i pårørendeundersøgelsen, har overvejende almenpsykiatriske patienter, jf. kapitel 5. Svarene fra pårørende til patienter tilknyttet disse enheder fremstilles i dette kapitel. 13 af de 26 specialenheder har samme målgruppe, nemlig gerontopsykiatriske patienter. I forlængelse af resultaterne fra almenpsykiatrien vil hovedresultater fra gerontoenhederne kortfattet blive beskrevet. Undersøgelsesresultater fra de resterende specialenheder er ikke medtaget i dette kapitel. Da der er væsentlige forskelle mellem specialenhederne og de almenpsykiatriske enheder, særligt hvad angår patientgrupperne, fremstilles resultaterne separat. Endvidere er der regioner, der har valgt ikke at have specialenheder med i undersøgelsen. Datagrundlag pårørende til patienter fra de 133 distriktspsykiatriske enheder i Danmark fik tilsendt et spørgeskema pårørende besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 49. Det er lige under den acceptable grænse på 50 procent for en undersøgelse af denne karakter. Svarprocenten fordeler sig således: Distriktspsykiatrisk område (antal enheder) Antal udleverede spørgeskemaer Antal besvarede spørgeskemaer Svarprocent Almenpsykiatri (107) % Gerontoenheder (13) % Øvrige specialenheder (13) % Alle (133) % Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt pårørende til patienter fra de almenpsykiatriske enheder viser, at svarpersonerne er repræsentative for hele gruppen af pårørende, der fik tilsendt et spørgeskema, hvad angår modersmål og den pårørendes forbindelse til patienten. Hvad angår køn, er der 62% kvinder blandt svarpersonerne og 38% mænd. De tilsvarende tal i gruppen, der fik tilsendt et spørgeskema, er henholdsvis 56% og 43%. Samlet vurdering De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af distriktspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. De pårørendes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser følgende: 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 11

18 3 stjerner er typisk udtryk for klar utilfredshed på nogle områder 2 stjerner eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed Disse tre inddelinger repræsenterer hver deres kategori i søjlediagrammet nedenfor. Tal i parentes viser antal patientbesvarelser på spørgsmålet. Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatriens kontakt med dig? Almenpsykiatrien: Landsresultater og regionale resultater 2005 og 2008 Hele landet % 26% 32% Hele landet % 27% 34% Region Midtjylland % 28% 25% Region Midtjylland % 28% 32% Region Syddanmark % 26% 29% Region Syddanmark % 26% 34% Region Sjælland % 28% 33% Region Sjælland % 23% 35% Region Hovedstaden % 22% 40% Region Hovedstaden % 26% 39% Region Nordjylland % 29% 35% Region Nordjylland % 34% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i pårørendetilfredsheden inden for de enkelte distriktspsykiatriske enheder, jf. bilag 4. I de tre almenpsykiatriske enheder i landet, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 71% af de pårørende 5 eller 4 stjerner i I de tre enheder i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 12% af de pårørende 5 eller 4 stjerner i Hvad angår gerontoenhederne giver 75% af de pårørende 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra pårørende til patienter i almenpsykiatrien er det analyseret, hvordan de pårørendes baggrundsforhold påvirker deres samlede vurdering af deres kontakt med distriktspsykiatrien. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det viser sig, at det er de samme forhold der gør sig gældende som i undersøgelsen fra Center for Kvalitetsudvikling Side 12 September 2008

19 Det, der i særlig grad påvirker besvarelserne, er antallet af de pårørendes samtaler med personalet. Der er en markant tendens til, at pårørende, der ikke har haft samtaler med personalet i distriktspsykiatrien, giver færre stjerner end pårørende, der har haft samtaler. Pårørende, der ikke har dansk som modersmål, svarer signifikant mere positivt end pårørende, der har dansk som modersmål. Ligeledes giver mænd, pårørende over 40 år og pårørende, der ikke føler sig ret belastet af patientens sygdom signifikant flere stjerner end henholdsvis kvinder, yngre pårørende og pårørende, der føler sig en del eller meget belastet af patientens sygdom. Endelig er pårørende fra Region Syddanmark signifikant mere positive end pårørende fra Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland. Begrundelser for stjernetildeling De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 63% af svarpersonerne fra almenpsykiatrien gjort og 59% fra de gerontopsykiatriske enheder. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 11. Størst betydning De pårørende bliver også bedt om at beskrive, hvad der har størst betydning for dem i kontakten med distriktspsykiatrien. Det har 67% fra almenpsykiatrien gjort og 66% fra gerontopsykiatrien. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 11. Seks faktuelle spørgsmål I figur 2 vises landsresultatet for de seks faktuelle spørgsmål, som den pårørende kan besvare med Ja, Nej eller Ved ikke/ej relevant. Som i figur 1 fremstilles resultaterne kun for de almenpsykiatriske enheder. Figur 2. Seks faktuelle spørgsmål 1) Almenpsykiatrien: Landsresultater 2005 og Ved hvem behandler(ne) er % 18% 3% 2. Ved hvem behandler(ne) er % 18% 3% 1. Komme i kontakt når behov % 12% 29% 1. Komme i kontakt når behov % 13% 29% 5. Talt om forventninger til kontakten % 47% 13% 5. Talt om forventninger til kontakten % 50% 13% 4. Personalet taget initiativ til kontakt % 58% 5% 4. Personalet taget initiativ til kontakt % 62% 4% 3. Inviteret til møde i begyndelsen 2) % 30% 37% 3. Inviteret til møde i begyndelsen 2) % 33% 41% 16. Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger % 27% 62% 8% 68% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 1) 2) Spm. 16 stilles i forhold til psykiatrien som helhed, mens de øvrige fem spørgsmål specifikt vedrører distriktspsykiatrien. Pårørende til patienter, der har været i kontakt med distriktspsykiatrien i mere end to år, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 13

20 Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder er der flest pårørende, der svarer Ja på spørgsmålet om de ved, hvem der er patientens behandler(e) i distriktspsykiatrien (89%) og færrest, der svarer Ja, hvad angår spørgsmålet om de er blevet informeret om nogen pårørenderådgivninger (28%). Syv spørgsmål vedrørende kvaliteten I figur 3 vises almenpsykiatriens landsresultat for de syv holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes vurdering af information, kontakt og samarbejde. Figur 3. Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) Almenpsykiatrien: Landsresultater 2005 og samme oplysn. fra forsk. instanser 3) samme oplysn. fra forsk. instanser 3) % 60% 36% 40% 12. Information om sygdommen Information om sygdommen % 54% 43% 46% 13. Information om behandlingen Information om behandlingen % 46% 49% 54% 6. Interesse for pårørendes viden 2) Interesse for pårørendes viden 2) % 48% 50% 52% 8. Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner % 43% 50% 57% 9. Støtte til pårørende Støtte til pårørende % 44% 53% 56% 7. Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende % 36% 60% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja i høj grad" og "Ja i nogen grad" "Nej kun i mindre grad" og "Nej slet ikke" 1) 2) 3) Spørgsmål 6-9 drejer sig om distriktspsykiatrien, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder er procentdelen af tilfredse pårørende højest, hvad angår spørgsmålet om interesse for de pårørendes viden (84% tilfredse) og lavest, hvad angår spørgsmålet om der har været overensstemmelse mellem de oplysninger, de har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien (73% tilfredse). Center for Kvalitetsudvikling Side 14 September 2008

21 Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 4 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i almenpsykiatrien som helhed. Figur 4. To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten Almenpsykiatrien: Landsresultater 2005 og Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 78 % 17% 22% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten % 79 % 19 % 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja i høj grad" og "Ja i nogen grad" "Nej kun i mindre grad" og "Nej slet ikke" Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder er 90% af de pårørende i høj grad eller i nogen grad tilfredse i forhold til spørgsmål 18 og 88% i forhold til spørgsmål % af samtlige svarpersoner har uddybet deres svar kvalitativt. Psykoedukation De pårørende bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om psykiske sygdomme og behandling. 26% af de pårørende fra almenpsykiatrien svarer bekræftende, 5% svarer Ved ikke, og 69% svarer benægtende. Sidstnævnte gruppe bliver spurgt, om de har haft brug for undervisning. Det svarer 64% bekræftende på. I gerontopsykiatrien svarer 77% benægtende på, om psykiatrien har tilbudt undervisning, og heraf svarer 41% af de pårørende bekræftende på, om de har haft brug for undervisning. Yderligere tilbud til pårørende 43% af de pårørende i almenpsykiatrien og 23% i gerontopsykiatrien tilkendegiver, at de savner tilbud i psykiatrien til dem som pårørende. 36% af de, der savner tilbud, uddyber deres svar kvalitativt. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 15

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns Kommune

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling BRUGERNES OG DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:14 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN DORTHE SKOV CHRISTOPH HOUMANN ELLERSGAARD ANTON GRAU LARSEN

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse Kræftpatientens verden En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Mogens Grønvold, Camilla Pedersen, Cecilia Ravn Jensen, Mette Tuxen Faber, Anna

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen. Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator

Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen. Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator Ayo Brandt, Kirsten Hoff, Laura Emdal Navne, Ida Marie Lind og Pernille Skovbo Rasmussen Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator Evaluering af Projekt Parkinsonkoordinator kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri

Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri Overskrift 1 Praksisplan for psykiatri Vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2013 0Indhold 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning..................................................

Læs mere