Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08"

Transkript

1 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark September 2008

2

3 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Udover de lokale rapporter er der til hver region udarbejdet rapporter for henholdsvis patient- og pårørendeundersøgelsen i distriktspsykiatrien. Rapporten kan læses på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Kirsten Lorentzen eller Gitte Dahl Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Center for Kvalitetsudvikling, september 2008 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

4 Forord Patienternes viden om egen sygdom og erfaringer fra deres møde med sundhedsvæsenet er vigtige for udviklingen af de offentlige sundhedstilbud. Patienten som aktiv ressource gør sig i høj grad gældende for psykiatrien, hvor patientens egen involvering i forløbet er vigtig for behandlingsresultatet. Vi har derfor valgt at spørge patienterne selv samt deres pårørende. Ordet er dermed givet til de mennesker med psykiske sygdomme, som møder systemet, og de mennesker, som følger dem på deres vej. Det er anden gang undersøgelsen gennemføres i distriktspsykiatrien, og det er én i en række af undersøgelser, som omfatter hospitalspsykiatrien, distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien samt børne- og ungdomspsykiatrien. Det er håbet, at regionerne med undersøgelsen får fokus på såvel de positive som negative patient- og pårørendeoplevelser for herigennem at videreudvikle og igangsætte initiativer, der kan sikre den bedst mulige behandling af de psykiatriske patienter. Det er målet, at dette værktøj bruges af de enkelte psykiatriske enheder, ligesom det er ønskeligt, at denne viden indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af distriktspsykiatrien politisk - lokalt og centralt. Bent Normann Olsen Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

5

6 Indhold INDLEDNING... 1 DEL 1. HOVEDRESULTATER HOVEDRESULTATER FRA PATIENTUNDERSØGELSEN 2. HOVEDRESULTATER FRA PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN... 5 DEL 2. ORGANISERING OG METODE ORGANISERING DELTAGENDE ENHEDER OG SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG UNDERSØGELSESMETODE DEL 3. PATIENTUNDERSØGELSEN PATIENTUNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG RESULTATER FRA PATIENTUNDERSØGELSEN KONTAKTEN MED DISTRIKTSPSYKIATRIEN PSYKIATRIEN SOM HELHED DEL 4. PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN PÅRØRENDEUNDERSØGELSENS DATAGRUNDLAG RESULTATER FRA PÅRØRENDEUNDERSØGELSEN KONTAKTEN MED DISTRIKTSPSYKIATRIEN PSYKIATRIEN SOM HELHED Bilag til patientundersøgelsen 1. Signalement af svarpersonerne (patienterne) opdelt regionalt 2. Svarene opdelt på regioner og på undergrupper af patienter 3. Variation i patienternes besvarelser på enhedsniveau 4. Multivariate analyser af patientundersøgelsens data 5. Et udpluk af patienternes skriftlige kommentarer 6. Spørgeskema til patienter i distriktspsykiatrien Bilag til pårørendeundersøgelsen 7. Signalement af svarpersonerne (pårørende) opdelt lokalt 8. Svarene opdelt på regioner og på undergrupper af pårørende 9. Variation i de pårørendes besvarelser på enhedsniveau 10. Multivariate analyser af pårørendeundersøgelsens data 11. Et udpluk af de pårørendes skriftlige kommentarer 12. Følgebrev og spørgeskema til pårørende i distriktspsykiatrien

7 Indledning Denne rapport Denne rapport omhandler hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelserne inden for distriktspsykiatrien. Rapporten præsenterer landsresultater samt resultaterne opdelt på regionsniveau. Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2007 til februar 2008 og indeholder besvarelser fra patienter og pårørende. Der er udarbejdet to lokale rapporter til hver region med resultaterne af henholdsvis patient- og pårørendeundersøgelsen. I disse præsenteres resultaterne opdelt på lokalt behandlingsenhedsniveau. Formål Undersøgelserne skal give viden om patienters og pårørendes oplevelser og vurdering af psykiatrien. Det skaber grundlag for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt, og at lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Desuden giver undersøgelserne mulighed for systematisk opfølgning på patient- og pårørendetilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. Temaer i undersøgelserne Undersøgelserne afdækker, hvordan patienter og pårørende opfatter temaerne: Den faglige indsats i behandlingen Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og pårørende indflydelse og -inddragelse Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud Stedet for kontakten med behandlerne For at undersøgelserne kan være overkommelige både for patienter, pårørende og personale, stilles der et begrænset antal spørgsmål. Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, pårørende, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patient-/pårørendeoplevelse. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne er der taget højde for anbefalingerne i De mellemmenneskelige relationer (2003) og temaerne i de daværende amtslige brugerpolitikker. Fra næste undersøgelsesrunde bliver undersøgelserne koordineret med den danske kvalitetsmodel. Et øjebliksbillede Undersøgelserne tager temperaturen på patienters og pårørendes her-ognu-oplevelse. Svarene er således afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes og de pårørendes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i distriktspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelserne kan ikke stå alene som kvalitetsmål. De skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 1

8 Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som med stor effekt for patienter og pårørende kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det kan være i form af kvalitativ audit, dialog, fokusgrupper m.v. Det er centralt, at den enkelte enhed og dens ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og hvad der er dårlig kvalitet inden for distriktspsykiatrien. Rapportens opbygning Rapporten er opdelt i fire dele samt bilag med det bagvedliggende talmateriale, uddybende beregninger samt de anvendte spørgeskemaer. Del 1 indeholder hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelserne i distriktspsykiatrien. Del 2 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de distriktspsykiatriske enheder, der indgår i undersøgelserne. Desuden beskrives undersøgelsesmetoden. Del 3 omhandler resultaterne fra patientundersøgelsen. Her fremstilles undersøgelsernes datagrundlag i form af svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet m.m. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer, der gør det muligt at sammenligne på regionalt niveau. Endvidere angives tilfredshedsniveauet i de tre distriktspsykiatriske enheder i landet, der har flest og færrest tilfredse patienter. Der suppleres med hovedresultater af multivariate analyser. Del 4 omhandler resultaterne fra pårørendeundersøgelsen efter samme model som for patientundersøgelsen ovenfor. Der kan læses mere om de landsdækkende undersøgelser i psykiatrien og undersøgelseskonceptet på Center for Kvalitetsudvikling Side 2 September 2008

9 DEL 1 HOVEDRESULTATER De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 3

10 Center for Kvalitetsudvikling Side 4 September 2008

11 1. Hovedresultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Beskrivelse af enhederne 107 af de 132 distriktspsykiatriske enheder, der deltager i patientundersøgelsen, har overvejende almenpsykiatriske patienter, jf. kapitel 5. Svarene fra patienter fra disse enheder fremstilles i dette kapitel. 12 af de 25 specialenheder har samme målgruppe, nemlig gerontopsykiatriske patienter. I forlængelse af resultaterne fra almenpsykiatrien vil hovedresultater fra gerontoenhederne kortfattet blive beskrevet. Undersøgelsesresultater fra de resterende specialenheder er ikke medtaget i dette kapitel. Da der er væsentlige forskelle mellem specialenhederne og de almenpsykiatriske enheder, særligt hvad angår patientgrupperne, fremstilles resultaterne separat. Endvidere er der regioner, der har valgt ikke at have specialenheder med i undersøgelsen. Datagrundlag Fra den 1. oktober til den 30. november 2007 fik patienter fra de 132 distriktspsykiatriske enheder i Danmark udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 65. Det er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. område (antal enheder) udleverede spørgeskemaer Almenpsykiatri (107) % Gerontoenheder (12) % Øvrige specialenheder (13) % Alle (132) % besvarede spørgeskemaer Svarprocenten fordeler sig således på de almenpsykiatriske distriktsenheder og specialenhederne: Distriktspsykiatrisk Antal Antal Svarprocent Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt patienter fra de almenpsykiatriske enheder viser, at svarpersonerne er repræsentative for alle almenpsykiatriske patienter, der fik et spørgeskema, hvad angår: Køn Alder Modersmål Varighed af kontakt med distriktspsykiatrien Diagnose Diagnose er dog ikke angivet på 9% af de besvarede spørgeskemaer. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 5

12 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af distriktspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser følgende: 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed 3 stjerner er typisk udtryk for klar utilfredshed på nogle områder 2 stjerner eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed Disse tre inddelinger repræsenterer hver deres kategori i søjlediagrammet nedenfor. Tal i parentes viser antal patientbesvarelser på spørgsmålet. Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatrien? Almenpsykiatrien: Landsresultat og regionale resultater 2005 og 2007 Hele landet % 17% 2% Hele landet % 21% 2% Region Syddanmark % 16% 2% Region Syddanmark % 18% 2% Region Midtjylland % 17% 2% Region Midtjylland % 21% 2% Region Hovedstaden % 17% 2% Region Hovedstaden % 23% 2% Region Sjælland % 17% 2% Region Sjælland % 19% 2% Region Nordjylland % 20% 2% Region Nordjylland % 21% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden inden for de enkelte distriktspsykiatriske enheder, jf. bilag 3. I de tre almenpsykiatriske enheder i landet, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 94% af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre enheder i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 60% af patienterne 5 eller 4 stjerner. Hvad angår gerontoenhederne giver 89% af patienterne 5 eller 4 stjerner. Center for Kvalitetsudvikling Side 6 September 2008

13 Forskel mellem patientgrupper Blandt besvarelserne fra almenpsykiatrien er det analyseret, hvordan patienternes alder, køn, modersmål, diagnose og varighed af kontakt med distriktspsykiatrien påvirker svarpersonernes samlede vurdering af distriktspsykiatrien. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det, der blandt disse forhold påvirker besvarelserne, er patienternes alder, hvor gruppen af årige er signifikant mindre tilfredse end gruppen over 40 år. Patienter, der ikke har dansk som modersmål, er signifikant mere tilfredse end patienter, der har dansk som modersmål. Patienter med diagnosen F3 (affektive sindslidelser) er signifikant mere tilfredse end patienter med diagnosen F2 (skizofreni o.l.), mens personer med diagnosen F6 (forandringer i personlighedsstruktur m.m.) er signifikant mindre tilfredse end patienter med diagnosen F2 (skizofreni o.l.). Patienter fra Region Nordjylland er signifikant mindre tilfredse end patienter fra Region Syddanmark. Det viser sig, at det er de samme forhold der gør sig gældende som i undersøgelsen fra 2005, bortset fra at personer med diagnosen F6 ikke adskilte sig signifikant fra personer med diagnosen F2 i Begrundelser for stjernetildeling Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 62% af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske enheder gjort og 44% af patienterne fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 5. Størst betydning Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har størst betydning for dem i kontakten med distriktspsykiatrien. Det har 77% af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske enheder gjort og 60% af patienterne fra gerontopsykiatrien. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 5. Øvrige spørgsmål I figur 2 vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med distriktspsykiatrien. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 7

14 Figur tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens kontakt med distriktspsykiatrien Almenpsykiatrien, Landsresultater 2005 og Føler sig velkommen Føler sig velkommen Uforstyrret samtale Uforstyrret samtale Stedet for kontakten Stedet for kontakten Hensyn og respekt fra andre ansatte Hensyn og respekt fra andre ansatte Kontakten alt i alt med andre ansatte Kontakten alt i alt med andre ansatte Kontakten med sekretærerne Kontakten med sekretærerne Hensyn og respekt fra lægen Hensyn og respekt fra lægen Relevant behandling Relevant behandling Egen indflydelse på behandlingen Egen indflydelse på behandlingen Kontakten alt i alt med lægen Kontakten alt i alt med lægen Behandlernes tilgængelighed Behandlernes tilgængelighed Fået det bedre Fået det bedre Informationer om sygdommen Informationer om sygdommen Øget håb og livsmod Øget håb og livsmod % 98% 98% 98% 97% 97% 97% 96% 95% 95% 94% 94% 93% 92% 90% 89% 89% 88% 89% 89% 89% 88% 85% 86% 85% 82% 79% 78% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 10% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 12% 15% 14% 15% 18% 21% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder svarer flest patienter positivt på spørgsmålene om: stedet for kontakten at føle sig velkommen kontakten alt i alt med andre ansatte end lægen/psykiateren De tre områder, hvor tilfredsheden er lavest blandt gerontoenhedernes patienter, er de samme som dem, der giver lavest tilfredshed blandt de almenpsykiatriske enheders patienter. Kontakt med pårørende 36% af patienterne i de almenpsykiatriske distriktsenheder oplyser, at distriktspsykiatrien har kontakt med deres pårørende. 94% af disse patienter er tilfredse i høj grad eller i nogen grad med den kontakt, der er. 58% af patienterne oplyser, at distriktspsykiatrien ikke har kontakt med de pårørende. 37% af disse patienter vil gerne have, at der skal være kontakt. 6% af patienterne ved ikke/svarer ikke på, om distriktspsykiatrien har kontakt med deres pårørende. 76% af patienterne fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder oplyser, at der er kontakt mellem deres pårørende og behandlerne. 97% af disse patienter er tilfredse i høj grad eller i nogen grad med kontakten. 21% af patienterne oplyser, at behandlerne ikke har pårørendekontakt. Af disse vil 43% gerne have, at der skal være kontakt. Center for Kvalitetsudvikling Side 8 September 2008

15 Samarbejde i psykiatrien 62% af patienterne i de almenpsykiatriske enheder oplyser, at der er samarbejde med andre instanser end distriktspsykiatrien om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, psykiatrisk sengeafsnit, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog og kommunens sagsbehandler. Af disse patienter er 91% i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 17% af patienterne oplyser, at der ikke er noget samarbejde, og heraf vil 72% gerne have, at der skal samarbejdes. 22% af patienterne ved ikke, om der er et samarbejde. Af patienterne fra de gerontopsykiatriske enheder, der oplyser, at der er samarbejde mellem forskellige instanser/behandlere om deres sygdom, er 97% i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. Af de patienter, der oplyser, at der ikke er noget samarbejde, vil 74% gerne have, at der skal være det. Psykoedukation Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 38% af patienterne i de almenpsykiatriske enheder svarer bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. De 55% af patienterne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, bliver spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer 48% bekræftende på. I de gerontopsykiatriske distriktsenheder udtrykker 27% af de patienter, der ikke er blevet tilbudt undervisning, at de har behov for dette. Ønsker om behandlingstilbud Patienterne bliver spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget andet. 30% af patienterne i de almenpsykiatriske distriktsenheder svarer, at de savner behandlingstilbud i psykiatrien. I de gerontopsykiatriske distriktsenheder savner 13% af patienterne behandlingstilbud. 94% af de, der savner behandlingstilbud, har uddybet deres svar kvalitativt. De lokale svar kan læses i rapportens del II. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 9

16 Center for Kvalitetsudvikling Side 10 September 2008

17 2. Hovedresultater fra pårørendeundersøgelsen I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra pårørendeundersøgelsen i Danmark. Mere uddybende resultater kan læses af landsrapporten. Beskrivelse af enhederne 107 af de 133 distriktspsykiatriske enheder, der deltager i pårørendeundersøgelsen, har overvejende almenpsykiatriske patienter, jf. kapitel 5. Svarene fra pårørende til patienter tilknyttet disse enheder fremstilles i dette kapitel. 13 af de 26 specialenheder har samme målgruppe, nemlig gerontopsykiatriske patienter. I forlængelse af resultaterne fra almenpsykiatrien vil hovedresultater fra gerontoenhederne kortfattet blive beskrevet. Undersøgelsesresultater fra de resterende specialenheder er ikke medtaget i dette kapitel. Da der er væsentlige forskelle mellem specialenhederne og de almenpsykiatriske enheder, særligt hvad angår patientgrupperne, fremstilles resultaterne separat. Endvidere er der regioner, der har valgt ikke at have specialenheder med i undersøgelsen. Datagrundlag pårørende til patienter fra de 133 distriktspsykiatriske enheder i Danmark fik tilsendt et spørgeskema pårørende besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 49. Det er lige under den acceptable grænse på 50 procent for en undersøgelse af denne karakter. Svarprocenten fordeler sig således: Distriktspsykiatrisk område (antal enheder) Antal udleverede spørgeskemaer Antal besvarede spørgeskemaer Svarprocent Almenpsykiatri (107) % Gerontoenheder (13) % Øvrige specialenheder (13) % Alle (133) % Repræsentativitet En bortfaldsanalyse blandt pårørende til patienter fra de almenpsykiatriske enheder viser, at svarpersonerne er repræsentative for hele gruppen af pårørende, der fik tilsendt et spørgeskema, hvad angår modersmål og den pårørendes forbindelse til patienten. Hvad angår køn, er der 62% kvinder blandt svarpersonerne og 38% mænd. De tilsvarende tal i gruppen, der fik tilsendt et spørgeskema, er henholdsvis 56% og 43%. Samlet vurdering De pårørende bliver bedt om at give deres samlede indtryk af distriktspsykiatrien gennem tildeling af 1-5 stjerner. De pårørendes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser følgende: 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 11

18 3 stjerner er typisk udtryk for klar utilfredshed på nogle områder 2 stjerner eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed Disse tre inddelinger repræsenterer hver deres kategori i søjlediagrammet nedenfor. Tal i parentes viser antal patientbesvarelser på spørgsmålet. Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af distriktspsykiatriens kontakt med dig? Almenpsykiatrien: Landsresultater og regionale resultater 2005 og 2008 Hele landet % 26% 32% Hele landet % 27% 34% Region Midtjylland % 28% 25% Region Midtjylland % 28% 32% Region Syddanmark % 26% 29% Region Syddanmark % 26% 34% Region Sjælland % 28% 33% Region Sjælland % 23% 35% Region Hovedstaden % 22% 40% Region Hovedstaden % 26% 39% Region Nordjylland % 29% 35% Region Nordjylland % 34% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i pårørendetilfredsheden inden for de enkelte distriktspsykiatriske enheder, jf. bilag 4. I de tre almenpsykiatriske enheder i landet, hvor der er relativt flest tilfredse pårørende, giver 71% af de pårørende 5 eller 4 stjerner i I de tre enheder i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 12% af de pårørende 5 eller 4 stjerner i Hvad angår gerontoenhederne giver 75% af de pårørende 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem pårørendegrupper Blandt besvarelserne fra pårørende til patienter i almenpsykiatrien er det analyseret, hvordan de pårørendes baggrundsforhold påvirker deres samlede vurdering af deres kontakt med distriktspsykiatrien. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det viser sig, at det er de samme forhold der gør sig gældende som i undersøgelsen fra Center for Kvalitetsudvikling Side 12 September 2008

19 Det, der i særlig grad påvirker besvarelserne, er antallet af de pårørendes samtaler med personalet. Der er en markant tendens til, at pårørende, der ikke har haft samtaler med personalet i distriktspsykiatrien, giver færre stjerner end pårørende, der har haft samtaler. Pårørende, der ikke har dansk som modersmål, svarer signifikant mere positivt end pårørende, der har dansk som modersmål. Ligeledes giver mænd, pårørende over 40 år og pårørende, der ikke føler sig ret belastet af patientens sygdom signifikant flere stjerner end henholdsvis kvinder, yngre pårørende og pårørende, der føler sig en del eller meget belastet af patientens sygdom. Endelig er pårørende fra Region Syddanmark signifikant mere positive end pårørende fra Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland. Begrundelser for stjernetildeling De pårørende bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 63% af svarpersonerne fra almenpsykiatrien gjort og 59% fra de gerontopsykiatriske enheder. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 11. Størst betydning De pårørende bliver også bedt om at beskrive, hvad der har størst betydning for dem i kontakten med distriktspsykiatrien. Det har 67% fra almenpsykiatrien gjort og 66% fra gerontopsykiatrien. Et udpluk af svarene kan læses i bilag 11. Seks faktuelle spørgsmål I figur 2 vises landsresultatet for de seks faktuelle spørgsmål, som den pårørende kan besvare med Ja, Nej eller Ved ikke/ej relevant. Som i figur 1 fremstilles resultaterne kun for de almenpsykiatriske enheder. Figur 2. Seks faktuelle spørgsmål 1) Almenpsykiatrien: Landsresultater 2005 og Ved hvem behandler(ne) er % 18% 3% 2. Ved hvem behandler(ne) er % 18% 3% 1. Komme i kontakt når behov % 12% 29% 1. Komme i kontakt når behov % 13% 29% 5. Talt om forventninger til kontakten % 47% 13% 5. Talt om forventninger til kontakten % 50% 13% 4. Personalet taget initiativ til kontakt % 58% 5% 4. Personalet taget initiativ til kontakt % 62% 4% 3. Inviteret til møde i begyndelsen 2) % 30% 37% 3. Inviteret til møde i begyndelsen 2) % 33% 41% 16. Informeret om pårørenderådgivninger Informeret om pårørenderådgivninger % 27% 62% 8% 68% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke 1) 2) Spm. 16 stilles i forhold til psykiatrien som helhed, mens de øvrige fem spørgsmål specifikt vedrører distriktspsykiatrien. Pårørende til patienter, der har været i kontakt med distriktspsykiatrien i mere end to år, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 13

20 Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder er der flest pårørende, der svarer Ja på spørgsmålet om de ved, hvem der er patientens behandler(e) i distriktspsykiatrien (89%) og færrest, der svarer Ja, hvad angår spørgsmålet om de er blevet informeret om nogen pårørenderådgivninger (28%). Syv spørgsmål vedrørende kvaliteten I figur 3 vises almenpsykiatriens landsresultat for de syv holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes vurdering af information, kontakt og samarbejde. Figur 3. Syv spørgsmål vedr. kvaliteten af information og kontakt 1) Almenpsykiatrien: Landsresultater 2005 og samme oplysn. fra forsk. instanser 3) samme oplysn. fra forsk. instanser 3) % 60% 36% 40% 12. Information om sygdommen Information om sygdommen % 54% 43% 46% 13. Information om behandlingen Information om behandlingen % 46% 49% 54% 6. Interesse for pårørendes viden 2) Interesse for pårørendes viden 2) % 48% 50% 52% 8. Pårørende som samarbejdspartner Pårørende som samarbejdspartner % 43% 50% 57% 9. Støtte til pårørende Støtte til pårørende % 44% 53% 56% 7. Medinddragelse af pårørende Medinddragelse af pårørende % 36% 60% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja i høj grad" og "Ja i nogen grad" "Nej kun i mindre grad" og "Nej slet ikke" 1) 2) 3) Spørgsmål 6-9 drejer sig om distriktspsykiatrien, mens spørgsmål vedrører psykiatrien som helhed. Pårørende, der ikke mener, at de har nogen erfaring eller viden, som personalet bør kende, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Pårørende, der kun har haft kontakt med et enkelt sted, bliver opfordret til at svare Ved ikke/ej relevant. Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder er procentdelen af tilfredse pårørende højest, hvad angår spørgsmålet om interesse for de pårørendes viden (84% tilfredse) og lavest, hvad angår spørgsmålet om der har været overensstemmelse mellem de oplysninger, de har fået af behandlere forskellige steder i psykiatrien (73% tilfredse). Center for Kvalitetsudvikling Side 14 September 2008

21 Den pårørendes vurdering af psykiatriens behandling af patienten I figur 4 fremstilles svarene på de to holdningsspørgsmål, der vedrører den pårørendes oplevelse af behandlingen af patienten i almenpsykiatrien som helhed. Figur 4. To spørgsmål vedr. psykiatriens behandling af patienten Almenpsykiatrien: Landsresultater 2005 og Pt. støttes i pårørendekontakt Pt. støttes i pårørendekontakt % 78 % 17% 22% 18. Rette psyk. behandling af patienten Rette psyk. behandling af patienten % 79 % 19 % 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja i høj grad" og "Ja i nogen grad" "Nej kun i mindre grad" og "Nej slet ikke" Fra de gerontopsykiatriske distriktsenheder er 90% af de pårørende i høj grad eller i nogen grad tilfredse i forhold til spørgsmål 18 og 88% i forhold til spørgsmål % af samtlige svarpersoner har uddybet deres svar kvalitativt. Psykoedukation De pårørende bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om psykiske sygdomme og behandling. 26% af de pårørende fra almenpsykiatrien svarer bekræftende, 5% svarer Ved ikke, og 69% svarer benægtende. Sidstnævnte gruppe bliver spurgt, om de har haft brug for undervisning. Det svarer 64% bekræftende på. I gerontopsykiatrien svarer 77% benægtende på, om psykiatrien har tilbudt undervisning, og heraf svarer 41% af de pårørende bekræftende på, om de har haft brug for undervisning. Yderligere tilbud til pårørende 43% af de pårørende i almenpsykiatrien og 23% i gerontopsykiatrien tilkendegiver, at de savner tilbud i psykiatrien til dem som pårørende. 36% af de, der savner tilbud, uddyber deres svar kvalitativt. De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark, Side 15

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns og Frederiksberg kommuner

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL II 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere