AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE"

Transkript

1 AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

2 Aalborg Øst FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE Aalborg Kommune Boulevarden 13 Po st boks Aal borg RÅDGIVERE Tegnestuen Vandkunsten A/S Krudtløbsvej københavn K carlberg I christensen Trangravsvej København K Tryk: Oplag: Forsidefoto: Cool Gray 100 eksemplarer Anne Prytz Schaldemose AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

3 KICKSTART FORSTADEN er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på den bæredygtig udvikling af forstaden. Viborg Banebro Kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten Silkeborgs erhvervskorridor Nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport Aalborg Øst Fortætning af bydelscenter og opgradering af tunnelforbindelse Greves nye byplads Levende byplads som aktivitetsdæk over parkering samt boligfortætning i centrum Kulturlageret i Nykøbing Falster Nyt liv i tom industribygning Ballerup trafikknudepunkt Byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt Vejles globale alminding Kobling på tværs af forstadens funktionelle enklaver COWI er sekretariat for KICKSTART FORSTADEN Designprincip: Hvid Hverdag 01 Resumé 1.0 Resumé 1.1 Forundersøgelsen og dens resultater 1.2 Tre udviklingsprincipper 1.3 Selve kickstartprojektet 1.4 Kickstartprojektets følgevirkninger - eller ringe i vandet 1.5 Kickstartprojektets demonstrationsværdi 02 Forundersøgelsen For yderligere information om initiativet Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania / Tlf: Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S / Tlf: Udviklingschef Mette Mogensen, COWI A/S / Tlf: Forundersøgelsens aktiviteter 2.2 Forventninger til kickstartprojektets følgevirkninger 03 Kickstartidéen 3.1 Kickstartidéen, strategi og koncept 3.2 Helhedsplan - Astrupstien 3.3 Åbningsbillede - Tornhøjområdet 3.4 Kickstartprojekt - Tunnel og byrum 3.5 Anlægsbudget og realisiering 3.6 Markedscheck 3.7 Proces for den videre realisering Bilagsliste Bilagsliste 72

4 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST FORORD Kickstartprojekt Tornhøj opgradering af tunnel og byrum Aalborg Øst er én af Aalborgs største og mest dynamiske forstæder. Bydelen er på en række områder præget af, at den blev planlagt i 1960 erne efter funktionalistiske principper, der skabte en trafikalt effektiv, men også fysisk og socialt skarpt opdelt bydel. Derfor er der politisk i Aalborg et bredt ønske om at opprioritere en mere bæredygtig byomdannelse i Aalborg Øst. Tiden er gunstig i bydelen investeres allerede for milliarder i nyt universitetshospital, letbane, udvidelse af universitets- og erhvervsområde mm. Parallelt satser flere af områdets boligforeninger stort og opruster både med hensyn til en fysisk og kvalitetsmæssig renovering af bebyggelser, introduktion af nye boligtyper mv. For at udstikke rammerne for den fremtidige, bæredygtige udvikling af Aalborg Øst gennemførte Aalborg Kommune og Realdania i 2012 forstadskonkurrencen City in Between, som del af Realdanias kampagne Fremtidens Forstæder. Her var ambitionen at finde strategier til at forfølge en generelt mere bæredygtig byomdannelse af bydelen i den store skala. Med forundersøgelsen for Kickstartprojekt Tornhøj er parterne nu gået spadestikket dybere og har sat fokus på at undersøge, hvordan der i et tæt samarbejde mellem tilstedeværende private og offentlige parter kan kickstartes en udvikling af et styrket bydelscenter med tættere byggeri og et nyt mødested for bydelen. Afsættet er at etablere et nyt centralt byrum som et integreret element i en opgradering af en eksisterende tunnel under en af forstadens store, afskærende trafikårer. Forundersøgelsen er gennemført i en dialogproces med deltagelse af både eksterne, private parter, en boligforening mv samt relevante kommunale forvaltninger og institutioner. Processen har ført til en første afklaring af, hvilke aktiviteter og investeringer, der kan indgå i en fysisk fortætning omkring et nyt, markant bydelscenter, herunder også kommunale investeringer i området. Parallelt har undersøgelsen sat fokus på, hvilke fysiske og programmatiske forudsætninger, der skal opfyldes for at sikre, at en opgradering af tunnelen også virkelig vil lykkes og bliver til det sammenbindende byrum det lim, som for alvor kan binde denne del af Aalborg Øst sammen. Det handler om sammenhængen mellem bebyggelser og mobilitet mellem byrum og brugernes hverdagsliv. Rapporten udpeger nye modeller for, hvorledes netop forstadens traditionelle aktører boligforeninger og kommune kan gå sammen og starte en positiv udviklingsspiral, der modner ift private investeringer. Forundersøgelsen viser, at de markedsmæssige vilkår er udfordrende. Oddsene er hårde, men ikke umulige. Forundersøgelsesprocessen har været et skridt på vejen, men det kræver et fortsat, tæt samarbejde mellem offentlige og private parter at realisere visionerne. Forundersøgelsen er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen Kickstart Forstaden. Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte idéer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Idéerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er, at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis. Thomas Kastrup-Larsen Astrid Bruus Thomsen Borgmester Programchef 4 5

5 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST INTRO TIL AALBORG ØST Aalborg C Aalborg havn Astrupstien CA. 7 KM Astrupstien Humlebakken Erhvervsområdet Tornhøj Fritidsinstitution Byggeren Universitetsområdet Trekanten Aalborg Øst i grønt med Astrupstien der løber igennem. Tornhøjområdet ses som en cirkel. Tornhøjgård Aalborg Øst er et af byens aktuelle store udviklingsområder. I kraft af Aalborg Havn, det store erhvervsområde, universitetsområdet og det kommende Universitetshospital er bydelen også på regionalt niveau et centralt udviklingsområde. Humlebakken Kvarters- og Sundhedshuset Bydelen Aalborg Øst er opdelt i en række homogene programmer og bebyggelser - det store boligområde centralt i bydelen er primært udbygget i 70 erne, og primært i en blanding af socialt boligbyggeri og private parcelhuse. I forbindelse med gennemførelse af konkurrencen City in Between blev knudepunktet omkring Tornhøjområdet og tunnelen under Humlebakken udpeget som ét af områdets centrale nedslagsområder her er potentialer til et nyt fortætningspunkt og mødested i bydelen, på tværs af isolerede beboelsesenklaver. Astrupstien Tornhøjcentret Tornhøjvej Tornhøjskolen Tranholmvej 10m 50m 100m 200m I Aalborg Kommunes hovedstruktur 2013 er Astrup- Oversigtskort over Tornhøjområdet stiforbindelsen mellem boligområdet og universitetsområdet udpeget som et højt prioriteret fokusområde. Ambitionen er at omdanne strækningen til bydelens nye rygrad via en fortætningsindsats, koblet med en ny mobilitetstænkning, hvor kickstartområdet ved Tornhøj bliver et nyt bydelscenter i Aalborg Øst. Trekanten - kulturhus, bibliotek, café mm. Tunnelen under Humlebakken Tornhøjcentret - dagligvarebutik, bager, Kofoeds skole mm. Kvarters- og Sundhedshus - Apotek, Fitnesscenter, Kaffe- Fair, speciallæger mm. 6 7

6 01 RESUMÉ KAPITEL 1

7 K ICKS TA RT FORS TA DEN A A LBORG Ø S T - RESUMÉ K ICKS TA RT FORS TA DEN A A LBORG Ø S T - RESUMÉ 1.0 RESUMÉ 01. Helhedsplan Astrupstien 02. Åbningsbillede Tornhøjområdet 03. Kickstart tunnel og byrum eksisterende trærække multibane boldbane Kildeparken Fritidscenter Byggeren dyrefold sportshangar + byggeren sportshangar + byggeren busstop Trekanten ny hovedindgang bokaler landskabstrappe landskabsscene bokaler busstop værested for unge demensplejeboliger offentlig adm. underføring demensplejecenter Tornhøjparken markedsboder boliger busstop markedshal boliger Kvarters- og Sundhedshus >> busstop boliger p detail + boliger arkader arkader fodgængerbro detail + boliger offentlig adm. ny hovedindgang Tornhøjskolen institution Idrætsstrøg institution Skoleaula bygning Tårnhøjhallen Forundersøgelsen er foregået i 3 skalatrin Astrupstien som det sammenbindende element i Aalborg Øst: isolerede bebyggelsesøer åbnes op og forbindes Astrupstien, tunnelen og de tilknyttede byrum i Rapporten er udarbejdet af Aalborg Kommune 2. På det fysiske niveau har forundersøgelsen haft Kickstartprojekt Tornhøj - opgradering af tun- det centrale Tornhøj er udpeget som muligt kick- med bistand fra Tegnestuen Vandkunsten og car- til formål at udvikle et idéforslag til omdannelse af nel og byrum er et eksempel på, hvordan kom- start-projekt, fordi et samspil mellem Tornhøj-om- lberg christensen. tunnelen under Humlebakken og de tilstødende munen i samarbejde med Realdania, områdets rådets eksisterende kvaliteter (detailhandel, et rigt centrale aktører og civilsamfundet ønsker at gå kulturliv og idrætstilbud) og de aktuelle og kom- Forundersøgelsen har ført til resultater på tre afgø- Idéforslaget skal danne grundlag for en kommende sammen om at kickstarte udviklingen af et nyt mende milliard-investeringer i blandt andet omfat- rende niveauer: kreativ proces (evt. arkitektkonkurrence). sammenhængende og fortættet bydelscenter tende boligrenoveringer, sygehus, universitet og som på sigt kan bidrage til at løfte hele Aalborg letbane rummer et indlysende potentiale for at ska- 1. På det processuelle og organisatoriske niveau Idéforslaget er udviklet med afsæt i Team Vandkun- Øst. be en mere sammenhængende bydel. har forundersøgelsen haft til formål at skabe en fæl- stens vinderforslag fra forstadskonkurrencen City In les platform for den fremtidige udvikling. Det er sket Between og på baggrund af en detaljeret analyse Realiseres kickstartprojektet kan det centrale Torn- gennem en grundig inddragelse af områdets aktø- af de rumlige, funktionelle og ejermæssige forhold. høj blive et bud på et nyt bydelscentrum - et fortæt- rer i arbejdet med at identificere de centrale ud- ningspunkt i forstaden version 2.0. fordringer, formulere en overordnet vision og give Et første visuelt bud på tunnel, byrum og dispone- rum for aktørernes individuelle bidrag og interesser. ring af omkringliggende bebyggelse (et såkaldt åb- 1.1 Forundersøgelsen og dens resultater Det er kommunens opfattelse, at det på usædvanlig ningsbillede) er blevet diskuteret i en relevant kreds Forundersøgelsen er gennemført i perioden fra kort tid er lykkedes at bryde med traditionelle orga- af interessenter og dernæst videreudviklet af Teg- august 2013 til medio maj 2014, og forløbet er koor- nisatoriske grænser og skabe et samlet og engage- nestuen Vandkunsten til det nuværende kickstart- dineret parallelt med udvikling af en ny helhedsplan ret felt af aktører på tværs af forvaltninger, boligsel- projekt (se kap. 3). for Astrupstiforbindelsen. skab, erhvervsdrivende med flere. Med forundersøgelsen er igangsat en engageret og Kommunen ser denne form for netværksorienteret og opdelte karakter ved at gøre byrum, sti og tunnel- ambitiøs undersøgelses- og udviklingsproces, og udviklingsarbejde som et lærerigt pionerarbejde, forbindelse til den lim, som kan binde området sam- rapporten er derfor et øjebliksbillede, og ikke en der vil kunne inspirere kommunens (og måske end- men på ny og skabe et velfungerende og attraktivt slutrapport. da andre kommuners) fremtidige planarbejde. fortætningspunkt om hverdagens mange gøremål. byrum, hvilket er selve kernen i kickstartprojektet. Kernen i projektet er et opgør med forstadens diffuse 10 11

8 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ Vi vil binde bydelen sammen! Og tiden er opportun for investeringer i Aalborg øst, det er nu, vi kan gøre en forskel og sammen kickstarte en større forandring En del projekter er allerede undervejs, det gælder blandt andet en opgradering af kulturhuset Trekanten, indplacering af en ny børnehave og et nyt demensplejehjem. Her gælder det om at få projekterne koordineret og tilpasset, så de får størst mulig effekt i forhold til det fælles løft. Tre udviklingsprincipper: STYRK RYGRADEN Det handler om at binde de funktioner og attraktioner, som allerede er i området sammen ved at opgradere Astrupstien, tunellen og de THOMAS KASTRUP-LARSEN, BORGMESTER Det handler om at ramme en skala for fremtidens forstadscentrum, som på den ene side er tættere og mere bymæssigt end forstadens typisk meget åbne karakter, og på den anden side ikke så tæt og vanskeligt realiserbar som den tættes bys løsninger med højere byggerier og parkering i konstruktion. Andre tiltag er endnu på idéniveau. Her arbejder kommunen fremadrettet på at fastholde og videreudvikle ideerne med lige dele vilje og åbenhed. 1.2 Tre udviklingsprincipper Byudviklingen i Aalborg Øst tager sit faglige afsæt i en by-strategisk tænkning, hvor Astrupstien/Tornhøj udgør et af flere såkaldte åbningstræk, der skal tilføre bydelen fornyet værdi og forandringsdynamik. Princip 01: Styrk rygraden tilknyttede byrum. Resultatet vil være et aktivt, trygt og grønt net af forbindelser for gående, cyklister og kollektiv trafik. At overkomme de infrastrukturelle barrierer og få bundet området sammen på tværs af Humlebakken, er en forudsætning for udviklingen af et godt mødested i hverdagslivet med mange daglige gøremål i det centrale Tornhøj. Kernen i styrk rygraden er selve kickstartprojektet. 3. På det strategiske og økonomiske niveau har forundersøgelsen haft til formål at undersøge og sandsynliggøre det man kan kalde ringene i vandet. Det vil sige de tiltag og investeringer som kan forventes at supplere og opstå i forlængelse af kickstartprojektet i de kommende år. Det er sket gennem analyser af de markedsmæssige forhold for detailhandelen og boligudviklingen i området og gennem etablering af en aktiv dialog på beslutningstagerniveau med boligforening, private aktører og relevante kommunale forvaltninger en dialog og forhandlingsproces som fortsætter. Tænkningen finder typisk anvendelse i komplekse omdannelsesprojekter med mange grundejere og interessenter. Her giver det ikke mening, at forsøge at fremmane en endelig plan i alle detaljer. Det handler i stedet om at igangsætte en positiv udvikling og få de mange særinteresser til at se værdien i et generelt kvalitetsløft. Frem for at forpligte sig på en detaljeret masterplan, har målet derfor været at samle de mange grundejere og interessenter om en fælles vision og skabe opbakning til en række principper, som kan guide udviklingen i det centrale Tornhøj i mange år fremover på tværs af særinteresser og skiftende rammevilkår. Princip 02: Fortæt Funktionerne FORTÆT FUNKTIONERNE En del af områdets funktioner lukker sig i dag om sig selv eller ligger delvist isoleret. I fremtiden skal funktionerne så vidt muligt orienteres mod Astrupstien, nye funktioner skal indplaceres og andre måske flyttes tættere på. Resultatet vil være et centrum og et mødested i human skala, med korte afstande, et varieret boligudbud, godt mikroklima og mindre bilafhængighed. Kernen i fortæt funktionerne er en udvidet koordinering af det fremtidige plan- og udviklingsarbejde, både internt mellem de kommunale forvaltninger og mellem kommunen og områdets øvrige centrale aktører. Principperne er afledt af anbefalingerne fra Forstædernes Tænketank og tilpasset den konkrete situation omkring Astrupstien i det centrale Tornhøj, Aalborg Øst. ÅBEN OP Området har et rigt forenings- og kulturliv, men det afspejler sig kun i begrænset omfang i det offentlige rum. I fremtiden skal en opgradering og fornyet indretning af byrummene være med Åbningsbillede 1.3 Selve kickstartprojektet Det fysiske kickstartprojekt omfatter en opgradering af cykel- og fodgængertunnelen under Humlebakken og de tilstødende byrum. Målet er at skabe et hængsel, der kan binde det centrale Tornhøj sammen på tværs af Humlebakken. Princip 03: Åben op til at få aktiviteterne ud i de offentlige rum. Det vil give rummene karakter, skabe liv og øge trygheden, forudsætningerne for at udvikle et attraktivt mødested. Kernen i åben op er en udvikling af udearealerne, som gør dem brugbare og attraktive for både eksisterende og nye aktiviteter

9 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ åben stueetage trekanten adgang til humlebakken Sebbersundvej Trekanten BUSSTOP ASTRUPSTIEN Astrupsti 01 Byrum 01 lys i tunnel skaber tryghed Humlebakken højden øges bredden øges Tunnel Kvarters- og Sundhedshus Tornhøjhave Byrum 02 BUSSTOP vigtig at kunne se igennem Programmatisk visualisering af tunnel ASTRUPSTIEN Astrupsti 02 Tornhøjcentret Tornhøjvej Tornhøjskolen Med detailhandel, kvarters- og sundhedshus og kulturhus som vigtige destinationer, er der basis for at skabe et sammenhængende område, der kan imødekomme cyklister og fodgængere og blive en tryg ramme om hverdagens aktiviteter arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter, skolegang med videre. Nord for tunnelen er det særligt kulturhuset med bibliotek og foreningsliv, en kommende kultur- og idrætshal, et udendørs anlæg til streetidræt og nogle mulige kommende erhvervsboliger som tilsammen vil kunne aktivere den nye forbindelse og de nye uderum. Syd for tunnelen er det detailhandelen og i fremtiden også nye arbejdspladser og boliger, der med kickstartprojektet bliver en del af et nyt centrum og samtidigt bliver koblet direkte op på en kollektiv trafikforbindelse til det centrale Aalborg. Kickstartprojektet er udviklet til idéforslag-niveau i dialog med områdets relevante aktører. Idéforslaget fremgår af kap. 3 og skal danne afsæt for en kommende kreativ proces (evt. arkitektkonkurrence) med henblik på endeligt design og programmering. Kickstartprojektets videreudvikling og realisering rummer følgende hovedtal for den store udgave: Omfang: ca m2 Samlet projektøkonomi: 50 mio. kr. Heraf egenfinansiering AAK og andre lokale: 25 mio. kr. Ansøgt medfinansiering: 25 mio. kr. 1.4 Kickstartprojektets følgevirkninger - eller ringe i vandet Det afgørende for et kickstartprojekt er de efterfølgende initiativer, som igangsættes og trækker i samme retning. Diagrammatisk plan af Kickstartprojektet og dets afgrænsning fastlagt ift nuværende ejerforhold (stiplet streg viser mulig udvidelse af projektet jvf forhandling med andre grundejere) HUMLEBAKKEN Kickstart tunnel diagram snit kiosk 14 15

10 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ I Aalborg er vi meget optaget af den vigtige sammenhæng mellem mobilitet og byudvikling og dermed hvordan vi sætter de rigtige rammer, så byens borgere kan mødes med hinanden - i vores bys offentlige rum. 1. Kickstart HANS HENRIK HENRIKSEN, RÅDMAND, BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN 2. Astrupstien 3. Ringe i vandet Udviklingsstrategi som ringe i vandet Ud over de allerede kendte milliardinvesteringer SANDSYNLIGE INVESTERINGER / AKTIVITETER: på bydelsniveau (i form af nyt universitetsho- Modelprojekt for street- og ungdomskultur spital, letbane, udbygning af universitets- og Renovering / nyopførelse af detailhandel erhvervsområderne samt renovering af flere med en større ankerbutik på m2 og I dag er det kommunens vurdering, at de grundlæggende forudsætninger, for at kickstartprojektet opnår den ønskede løftestangs-effekt, til fulde er til stede. Således er kommunen sindet på at arbejde for at afsætte de nødvendige midler i den videre realiseringsproces, der er bred opbakning til at placere kommunale institutioner i området, områdets primære boligforening arbejder innovativt og samarbejdsorienteret, der er igangsat et langsigtet arbejde med at øge grundlaget for private investeringer i området og endelig er der etableret en god og konstruktiv dialog om udvikling af områdets detailhandel. I det følgende beskrives de fremadrettede initiativer også kaldet ringene i vandet. Der skelnes mellem kendte og relativt sikre initiativer, dernæst en gruppe af sandsynlige initiativer og endelig nogle perspektiver og fremtidige muligheder. Den endelige udformning og placering af enkelte initiativer er ikke endelig fastlagt. Der er således behov for en vis robusthed i planen i forhold til fremadrettet at kunne justere og rokere rundt på de forskellige brikker, alt efter udfaldet af den videre dialog mellem parterne. boligafdelinger) er følgende initiativer på vej i det centrale Tornhøj omkring Astrupstien (findes i udvidet beskrivelse i Kap.2 s. 30): KENDTE INVESTERINGER / AKTIVITETER: Realisering af Helhedsplan Kildeparken 2020 Ny børnehave med børn Nyt regionalt demensplejecenter med 100 arbejdspladser / 70 boliger. Idræts- og kulturhangar Renovering af kulturhuset Trekanten Parqour-bane Testforsøg på Astrupstien med let-bus Smarte adfærds-apps en discountbutik på ca m2, plus fx en grønthandel og udvalgsvarebutikker på m2, samt café / restaurant. Nye boliger med boligforeningen som isbryder Midlertidige aktiviteter, driftstiltag og events MULIGE FØLGEINVESTERINGER / AKTIVITETER: Modernisering af Tornhøjskolen Kommunale midler reinvesteres lokalt 16 17

11 K ICKS TA RT FORS TA DEN A A LBORG Ø S T - RESUMÉ K ICKS TA RT FORS TA DEN eksisterende trærække multibane boldbane Kildeparken Fritidscenter Byggeren dyrefold sportshangar + byggeren sportshangar + byggeren busstop Trekanten ny hovedindgang bokaler landskabstrappe landskabsscene værested for unge offentlig adm. underføring demensplejecenter Tornhøjparken markedsboder boliger Kvarters- og Sundhedshus busstop boliger udpeget problemstillingen og skabt troen på, at po- til byomdannelse, hvor området anskues som en sitiv forandring er mulig på tværs af særinteresser. spilleplade, og de givne kvaliteter og udviklings- Dialog, møder og forhandlinger på mange niveauer muligheder som spillets brikker. Afgørende er ud- er nødvendige samtidigt. Både på det brede inter- pegningen og realiseringen af det/de åbningstræk essent-niveau med rejsehold, kortlægninger med vi- (i dette tilfælde kickstartprojektet), som forventes dere, og på beslutningstagerniveau via møder med at kunne sætte spillet i gang og afføde nye træk fra centrale aktører, embedsmænd og politikere. mål at ændre et områdes image, tilføre herligheds- Eksempel på netværksbaseret dialogplanlægning værdi, løfte grundprisen eller blot demonstrere at Projektet kan i forlængelse heraf demonstrere, forandring er mulig, og på den vis skubbe positivt til hvordan kommunen kan påtage sig en aktiv og ko- områdets forandringsdynamik. ordinerende rolle i en langsigtet udvikling af for- p staden, hvor kommune, boligselskaber, private ak- detail + boliger busstop arkader fodgængerbro detail + boliger offentlig adm. Tornhøjskolen ny hovedindgang institution Idrætsstrøg institution få involveret de relevante aktører og i fællesskab få Projektet afprøver en strategisk tænkning i forhold arkader markedshal boliger Eksempel på strategisk byplanlægning i praksis - andre spillere. Åbningstrækket vil typisk have til for- bokaler busstop demensplejeboliger A A LBORG Ø S T - RESUMÉ Skoleaula bygning Eksempel på at løfte i flok tører og civile organisationer skal trække i samme Forundersøgelsen og den kommende udviklings- retning. Nye samarbejder skal etableres på tværs af proces er tilrettelagt med inspiration fra ideerne om matrikler og organisatoriske skel. På styringsniveau collective impact; og dermed ud fra en grundlæg- er det et eksempel på governance i praksis. (I for- gende erkendelse af, at ingen aktør alene kan løfte hold til collective impact modellen har kommunen i opgaven med at skabe en positiv udvikling i Aalborg dette tilfælde den udfordring, at den både fungerer Øst. Som i andre forstadsområder er ressourcerne som (uvildig) koordinator (back-bone organisation) relativt spredte og begrænsede. De få kvaliteter er og samtidigt er parthaver med klare (økonomiske, skrøbelige. Det kræver derfor en særlig indsats, at faglige og politiske) interesser). Tårnhøjhallen Åbningsbillede vers. 1 - til brug i workshop 1.5 Kickstartprojektets demonstrationsværdi piel karakter, og dermed muligvis kan være til in- Selve opgraderingen af tunnelen og de tilstødende spiration for andre. byrum i det centrale Tornhøj kan umiddelbart opfattes som et mindre og relativt simpelt byrumsprojekt Eksempel på model til udvikling af forstædernes by- et projekt der heller ikke mangler fortilfælde. delscentre Projektet demonstrerer og afprøver en særlig mo- Når projektet alligevel synes at være noget ganske del til løsning af nogle af de klassiske forstadspro- særligt og omgærdet af en sjælden energi og en- blematikker med opdelte og diffuse bydelscentre. gagement fra både byråd og involverede parter, så Ved samtidigt at udvikle infrastrukturen, fortætte skyldes det, at projektet står på skuldrene af flere og reorganisere bydelscenterets eksisterende ele- års innovativ tænkning omkring forstadens udvik- menter er det muligt at etablere de koblinger og ling og mere specifikt udviklingen af Aalborg Øst. den sammenhæng, som gør bydelscenteret til et Med andre ord kondenserer projektet for øjeblikket hverdagens samlingspunkt og mødested. forandringens vinde i det ellers store og komplekse forstadsområde. Denne udviklingsmodel trækker tråde tilbage til Realdania og Greve Kommunes konkurrence om Greve I det følgende gives et bud på nogle af projektets Midtby, og er sidenhen videreudviklet i Forstæder- elementer, der rummer erkendelser af mere princi- nes Tænketank og konkurrencen City in Between. Åbningsbillede 18 19

12 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ Himmerland boligforening Ejerforhold Eksempel på stærk visuel kommunikation På et mere praktisk plan har brugen af et såkaldt åbningsbillede i arbejdet med at skabe en fælles forståelse for projektet og dets muligheder, vist sig som et særdeles velegnet dialogværktøj. Eksempel på nyindretning af forstadens tunnel-rum Kickstartprojektet kan demonstrere, hvordan et af forstadens klassiske byrum den i manges øjne utrygge cykel- og fodgængertunnel - kan udvikles til andet og mere end blot et transitrum. Den kan blive et hængsel i et nyt bydelscentrum, meningsfuldt programmeret i forhold til hverdagslivets behov og aktiviteter og med sanselige og oplevelsesrige kvaliteter. Tunnelbyrummet kan få en vigtig rolle ved at binde sammen og modvirke områdets opsplitning i isolerede, monofunktionelle bebyggelsesenklaver. Eksempel på alment boligbyggeri som isbryder Forundersøgelsens markedstjek viser, at markedsforholdene i området er udfordrende. Et udvidet samarbejde mellem kommune og en visionær boligforening kan blive nøglen til at få gang i boligbyggeriet. Den lokale boligforening har en særlig og langsigtet interesse i at hæve områdets sociale bæredygtighed ved at tiltrække nye og overvejende ressourcestærke beboertyper og sikre en lavere gennemstrømning ved at folk kan gøre boligkarriere lokalt. Samtidigt har boligselskabet ikke det samme krav til hurtigt økonomisk afkast som de private investorer. Boligselskabet er i forvejen grundejer, har tålmodige penge, og er en reel problemejer. Evner boligselskabet (i samarbejde med kommunen) at udvikle og opføre nye attraktive boligformer kan det på sigt modne området for også rent private investeringer. Udvikling af nye boligtyper mellemform mellem almen og ejer Samme mekanisme giver mulighed for at teste og eksperimentere med udvikling af nye, supplerende boligtyper og ejerformer. Det gælder forskellige former for medejerboliger, der eksempelvis kunne gøre det muligt at leje en bolig, for sidenhen at overtage en del af ejerskabet i takt med den økonomiske formåen. Sådanne boligtyper vurderes at kunne være særligt attraktive for unge førstegangskøbere og de mange nye medarbejdere på kortere eller længere kontrakter, som sygehuset og universitetet forventes at ville tiltrække til området. Forundersøgelsen har samlet set vist, at der både hos kommunen og lokalt i området er stærke aktører, visioner og vilje til at handle. Delanalyserne viser, at udviklingen ikke sker af sig selv. Oddsene er hårde, men ikke umulige. Det kræver mod. Både til at udvikle nye fysiske rammer om forstadslivet, og ikke mindst nye modeller for samarbejde og finansiering. Med kickstartprojektet har kommunen et reelt aktiv at byde ind med, og et aktiv som gør det legitimt for kommunen at sidde for bordenden og lede en åben og involverende udviklingsproces. Med forundersøgelsen er det søgt sandsynliggjort at der er potentiale og udbredt tro blandt de centrale aktører på, at det fælles løft i længden også er til gavn for den enkelte grundejer såvel som beboer. Det her er et godt eksempel på governance i praksis, den sædvanlige planlægnings- og myndighedsrolle må suppleres af kommunen som facilitator for etablering af en tillidsfuld dialog mellem tilstedeværende aktuelle aktører, offentlige som private PEDER BALTZER NIELSEN, STADSARKITEKT Ejerforhold Himmerland boligforening RESULTATER I PUNKTFORM AAK AAK Sundhed - og kultur AAK Tornhøjgård AAK Familie- og beskæftigelse AAK Familie- og beskæftigelse Tornhøjcenret Familie- og beskæftigelse AAK En tilgang og et åbningstræk der vil afføde positive forandringer her er viljer og kræfter tilstede, processen og samarbejderne mod et fælles løft er godt i gang Private investeringsperspektiver, både i forhold til detailhandel og nye boliger Et eksempel på reorganisering og sammenbinding af bebyggelser og programmer, så der opstår et centrum, der bliver bydelens naturlige mødested en tryg og funktionel ramme om fremtidens hverdagsliv i fremtidens forstad. Himmerland boligforening Sundhed- og kultur (Tornhøjhallen) Sundheds- og Kvartershus AAK Skoleforvaltningen bud på finansielle løftestænger og modeller i et investeringstungt område, med det almene boligbyggeri som en isbryder i forhold til modning af et investeringstrægt område. bud på en model til at hæve en bydels sociale bæredygtighed. Bud på fysisk omdannelse af tunnel og tilstødende byrum, der kan skabe sammenhæng og nye mødesteder 20 21

13 02 FORUNDERSØGELSEN KAPITEL 2

14 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN 2.1 FORUNDERSØGELSENS AKTIVITETER Baggrunden for kickstartprojektet er konkurrencen City in between, der blev gennemført i forbindelse med Realdanias kampagne om fremtidens bæredygtige forstæder, Vinderforslaget Landskab in between v/team Vandkunsten gav grundlaget og inspirationen for den fremtidige udvikling af det østlige Aalborg. Og konkurrenceforløbet anskueliggjorde med al tydelighed, at bæredygtige forstæder ikke skabes via spektakulære indgreb, men gennem robuste strategier, der er fleksible i forhold til vekslende markedsforhold og behov lokalt, såvel i det større perspektiv. Vinderforslaget fra City in Between Parallelt med konkurrencen deltog Aalborg kommune i den landsdækkende tænketank om fremtidens forstæder, dels ved nedsættelse af en lokal tænketank om nye udviklingsperspektiver for Aalborg Øst, samt på nationalt plan, ved deltagelse i Forstædernes Tænketank og udarbejdelsen af de 10 anbefalinger. Både tænketanks- og konkurrenceprocessen har lokalt affødt et stærkt og engageret netværk for drøftelse af fælles visioner og strategier for by- og erhvervsudviklingen i det østlige Aalborg. De netværk og de dialoger er der bygget videre på i forbindelse med forundersøgelsen Kickstart forstaden 2.0 formelt såvel som uformelt. Organisering og arbejdsmetode Formelt er forundersøgelsen faciliteret gennem nedsættelse af en styregruppe og en projektgruppe, bistået af en række kommunale interessenter fra kommunens forskellige relevante forvaltninger og øvrige projektarbejdere involveret i 9220-området. Uformelt er forundersøgelsen faciliteret gennem et såkaldt rejsehold (projektleder+), der har forestået feltarbejdet med hensyn til kortlægning af stedet, dets interessenter, aktører og øvrige igangværende aktiviteter og projekter. Rejseholdet har så at sige været frontløbere i forhold til at etablere de indledende kontakter, informere, skabe relationer, identificere nøgleinteressenter mv. Udpegning af kickstart-områdets potentialer En større workshop førte til en udpegning af de stærke drivere og markante potentialer, som er i området. Området rummer blandt andet: Et bibliotek, et kulturhus, fyldt med aktive foreninger og stor lokal veneration. Et center med en udviklingsorienteret butikslejer, og andre dagligvarebutikker, som gerne vil på banen. En gammel gård til salg med en fin have med gamle træer, der rummer potentialet til at kunne 24 25

15 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN Set i forhold til lignende forstadsområder er her tale om et usædvanligt potent område JENS KVORNING, PROFESSOR FORMAND FORSTÆDERNES TÆNKETANK tilføre et nyt centralt beliggende mødested og bydelscentrum en grøn kvalitet og et godt mikroklima. En kommende ny hovedgade, der formår at sammenkoble bebyggelser og mennesker, så de bringes til at mødes og som også vil koble bydelen på den øvrige by og attraktionerne i nærheden derved øges muligheden for at også andre og nye typer by-boere vil besøge Tornhøj-området - for at bo, arbejde, gå i Trekanten, købe / spise lokalt eller benytte nogle af områdets andre service- og rekreationstilbud. Et kommende nyrenoveret tunnel-rum, som indgår i en helt ny type intelligent byrum, der kan og vil noget i forhold til sund udfoldelse og iscenesættelse af især ungdomskulturen, og som grundlæggende bygger på at bringe forskellige brugere og beboere sammen med afsæt i de nødvendige gøremål, dagliglivet består af og krydret med det særlige i forhold til de mange stærke og forskelligartede livsstile og kræfter, som i fremtiden får mulighed for at udfolde og præge området. I den nærmeste periferi har vi en folkeskole og en ny skolereform i horisonten, et bygningskompleks med et erkendt kæmpe renoveringsbehov side om side med en nyrenoveret hal, der netop har fået DGI s pris. Området rummer en række kommunale fritidsog pasningsinstitutioner, som fx Byggeren hvoraf nogle er til salg, andre skal moderniseres til nye tider og hvor der er vilje til at lade disse ejendomme og funktioner indgå i den fortsatte udvikling, såvel programmatisk som økonomisk. Og ikke mindst rummer området et innovativt boligselskab, der vil både samarbejdet og det fælles løft, og som er gået foran med først etablering af et nyt sundheds- og kvartershus og dernæst renovering og fortætning af boligafdelingerne med henblik på at tiltrække flere og andre beboere. Åbningsbillede som kickstarter af dialog For at kickstarte dialogen med interessenter og aktører er der produceret et åbningsbillede, som et første bud på en visuel vision for områdets forandring. Billedet byggede på konkurrencens vision, inklusiv de fremtidsønsker og udviklingsplaner, som rejseholdet havde afdækket. Åbningsbilledet blev bragt i anvendelse på en fælles workshop og medførte en både engageret og afklarende dialog. Opbakningen var givet til at gå videre mod en fælles moderniserings-indsats. Trykprøve og analyser markedstjek og detailhandel Med henblik på at underbygge kickstartprojektets realiserbarhed er der dels gennemført en undersøgelse af områdets rummelighed i forhold til detailhandel (v/ ICP), dels gennemført et markedstjek af bolig- og detailhandelsmarkedet, med afsæt i workshoppens åbningsbillede. Resultater herfra er brugt til at justere kickstartprojektet i forhold til den foreslåede udbygnings-volumen. Analyserne PROCES HELHEDSPLAN / KICKSTART FORSTADEN v TORNHØJ City in between konkurrence august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august Indsats planstrategi ASTRUPSTIFORBINDELSEN Kickstart forundersøgelse TORNHØJ opstart, rejsehold, mapping Strukturplan DET ØSTLIGE AALBORG Workshop interessenter åbningsbillede Styregruppemøde 15.jan Mini-workshop lokal styregruppe commitment trykprøve COWI 1.udkast 11. april Styregruppemøde 25.marts til tryk 30.maj Helhedsplan Lokalplan etape 1 - Blåkildevej Etape 2 - Ravnkildevej Forundersøgelsens proces sideløbende med andre planer i området har synliggjort behovet for at arbejde innovativt og afsøge nye muligheder i forhold til at få hul på et relativt trægt lokalt investeringsmarked, for så vidt angår ejerboliger. Commitment - proces Commitment-processen betegner arbejdet med at opnå opbakning og få hensigtserklæringer fra områdets aktører, i forhold til deres bidrag til udviklingen af det centrale Tornhøj omkring kickstartprojektet. Der har været behov for at facilitere møder blandt beslutningstagere i både større fora samt på tomandshånd, bilateralt. Der blev sat en vigtig milepæl i commitment-processen via en mini-workshop i den lokale styregruppe, med deltagelse af områdets primære beslutningstagere. Her gav man opbakning til at forfølge 3 grundlæggende principper for forandringen som beskrevet i kapitel 1: styrk rygraden - fortæt funktioner - åben op. Samtidig identificerede og sandsynliggjorde workshoppen en række mulige efterfølgende steps, fra offentlige såvel private aktører. helhedsplan bebyggelse og mobilitet, test letbus 2015 Fremsendelse Realdania 11.juni fortsat udviklingsproces tunnel & byrum / helhedsplan Tornhøj område 26 27

16 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN I styregruppen sidder - ud over Realdania repræsentanter for nogle af de centrale samarbejdsparter i projektområdet: Arbejdsgruppe - Astrupstiforbindelsen Via en mobilitets-analyse af Astrupstien er der etableret et nyt samarbejde, bestående af Himmerland Boligforening (pva sundheds- og kvartershuset og helhedsplan for renovering boligafdelinger i Kildeparken 2020, herunder forslag til kultur/idræts-hangar og en ny type erhvervsboliger). Nordjysk Trafikselskab Kollektiv trafik, AAK Havnen Himmerland Boligforening By- og Landskabsforvaltningen, AAK Kulturforvaltningen, Aalborg kommune (pva kulturhuset Trekanten samt generelt kultur- Konsulent Vandkunsten, særlig trafik-konsulent Per Eneroth, WSP og foreningslivet) Medlemmer lokal tænketank, Aalborg øst: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, AAK (pva fritidstilbudet Byggeren samt generelt områdets øvrige institutioner og indsigt i beboerforhold) Erhvervsnetværk 9220 Himmerland Boligforening Regionen Universitetet NOVI Politisk opbakning, magistraten Magistraten har efterfølgende på sit strategimøde 3. marts 2014 givet opbakning til indsatsen og indskærpet nødvendigheden af, at de forskellige forvaltninger går sammen og støtter op om det fælles løft. Magistraten har desuden givet tilsagn om at evt. salg af kommunal ejendom i området bliver i området og dermed bidrager til den samlede kommunale investering i områdets modernisering. Work in progress progress in process! Forundersøgelsen har i sig selv udgjort et meget værdifuldt incitament, en anledning til at kunne fastholde fokus og momentum i dialogen om den ønskede forandring. Dermed har kickstart-undersøgelsen været et værdifuldt kort for kommunen i forhold til at kunne fortsætte facilitering af en fælles proces mod realisering af et fælles løft, i et samarbejde mellem de forskellige aktører. Et forpligtende samarbejde omkring en fælles kickstart-indsats er dermed kommet godt fra start, de forskellige aktører er godt på vej mod en fælles vision for områdets modernisering, der er opbakning omkring de helt grundlæggende byggesten i den ønskede forandring. Heri ligger også en konsensusforståelse af, at processen fortsættes. Ud over at kickstarte en fysisk forandring udgør kickstartsamarbejdet også den katalysator, som sikrer processen fortsætter. Skoleforvaltningen AAK (pva den nærliggende Tornhøjskole) By- og landskabsforvaltningen AAK (pva infrastruktur, landskab og bebyggelse, projektleder på forundersøgelsen) Styregruppen fortsætter sit samarbejde efter afslutning af forundersøgelsesprojektet med Realdania. Der er forventninger til at styregruppen successivt udvides med repræsentanter for øvrige centrale aktører i forandringen blandt de nu kendte fx Tornhøjgård, Tornhøjcentret, Ældre- & Handicapforvaltningen.) NT By- og Landskabsforvaltningen 28 29

17 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN 2.2 FORVENTNINGER TIL KICKSTARTPROJEKTETS FØLGEVIRKNINGER Hesteskoen Havnens ønske til fremtidig udvidelse af havne-/erhvervsareal Supercykelsti til Østhavn 2016 Den igangværende commitment-dialog i styregrupperegi og på diverse bilaterale møder, den politiske opbakning til den overordnede strategi bag Astrupstiforbindelsen og kickstart-ambitionen sandsynliggør alt sammen, der vil følge en række next steps, herunder også private investeringer, som en konsekvens af kickstartsindsatsen. Kendte investeringer / aktiviteter Realisering af Helhedsplan Kildeparken 2020 Himmerland Boligforening har rejst midler fra Landsbyggefonden til en række investeringerne der omfatter: omfattende renoveringer og fortætning af 3 boligafdelinger i området introduktion af nye boligtyper og ejerformer med henblik på at tiltrække nye beboere og brugere ny infrastruktur og indretning af blå og grønne forbindelser udvikling af eksperimenterende erhvervsboliger med små iværksættere som målgruppe Ny børnehave En ny børnehave med børn skal indplaceres i området, der pågår pt dialog med Aalborg kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. udviklingskoncept for fremtidens børnehave. Nyt regionalt demensplejecenter Et nyt demensplejecenter placeres centralt i Tornhøj-området. Det forventes at tilføre området op Gigantium Ny atletikhal åbnet ved årsskiftet Vanggården afd. 8 / Sebbersundvej: 2,5 mio. fra ministeriet til et 2års-forsøg med kombineret udlejning ny masterplan for udvidelse af universitetscampus Parkbro Planer om udvidelse af Novi Forskerpark Novi 8 åbnet i 2012 Etape 1 Blåkildevej Biotek Ny forsknings- og undervisningsbygning Ny Egnsplanvej - anlægsopstart 2014/15 Lokalplan for renovering på vej til godkendelse Letbane etape 1 Etape 2 Ravnkildevej - I gangsættes 2014 Boligselskabet Lejerbo renoveringsplan for Skallerupvej Cykelstier på Tranholmvej 2015 Kulturhuset Trekanten renoveres 2014 Erhvervsboliger - del af Kildeparken 2020 Etape 3 Fyrkildevej Tambosundvej & Sallingsundvej renoveres + Nyt aktivitetshus Tornhøj kickstartforundersøgelse Tornhøj - tunnel og byrum Astrupstiforbindelsen - ny helhedsplan Ny hovedgade / mobilitetsakse 1:1 Test af letbusforbindelse evt. til Gigantium Planetcenteret - ny helhedsplan, koordineret med udviklingsplan for Astrupstiforbindelse Kommunal bygning solgt til ungdomsboliger Kildeparken 2020 Helhedsplan for renovering 3 boligafdelinger, incl. nyt Sundheds- og kvartershus og udviklingsprojket Hangar mv Universitetshospital - opførelse Der regnes med 5000 medarbejdere Letbane - VVM-undersøgelse opstartet 2014 Planer & investeringer Astrupstiforbindelsen Mulige koblinger til stien Område Bygning Mobilitet Kort over igangværende og fremtidige investeringer i området 30 31

18 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN Vi ser os selv som isbrydere på et marked, hvor private investorer aktuelt har svært ved at få enderne til at hænge sammen i Himmerland Boligforening har vi både tålmodige penge og modet til at eksperimentere. OLE NIELSEN, DIREKTØR HIMMERLAND BOLIGFORENING 1. Kickstart 3. Ringe i vandet 2. Astrupstien mod 100 arbejdspladser / 70 boliger. Realisering 2015->, Ældre og Handicap-forvaltningen. Idræts- og kulturhangar Hangaren skal forene byliv, idræt og kropskultur under samme tag, så der bliver bygget bro mellem de organiserede og selvorganiserede udøvere inden for sport, sundhed og kultur. Hangaren indgår i en nytænkning af fritidsinstitutionen Byggeren (AAK) og kulturhuset Trekanten (AAK). Begge centralt beliggende umiddelbart ud til kickstartområdet. (Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune afholder en fælles inspirationsworkshop sensommer 2014). Renovering kulturhuset Trekanten Der er afsat de første 3 mio. kroner og der er ønsker om at renoveringen kommer på budgetforhandlingerne igen i I renoveringen indgår også udearealerne og en åbning af caféen mod Astrupstien (2014->) Parqour-bane - og udsmykning af stier foran Byggeren og Trekanten placeret ud mod Astrupstien, i et samarbejde mellem 9220-projektet og beboere. (Pågår, i jorden maj) Test-forsøg med let-bus - på Astrupstien, forventet fra Trekanten til Gigantium (udvikling pågår, forsøg planlagt gennemført ) Smarte adfærds-apps - udvikles i samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet og Himmerland Boligforening. Desuden vil bydelen indgå som Smart City-pilotprojekt i forbindelse med Horizon ansøgning (opstart >) Sandsynlige følgeinvesteringer / aktiviteter: Modelprojekt street- og ungdomskultur Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejder på at udvikle nye anlæg til en voksende streetkultur i Aalborg, og det centrale Tornhøj er en af de udvalgte lokaliteter. Der udvikles aktuelt på projektets konkrete indhold i samarbejde med relevante parter, ligesom der ansøges om medfinansiering hos relevante fonde. (Kommunale midler afsat i 2016) Renovering /nyopførelse detailhandel ICP konkluderer i deres detailhandelsanalyse (se kap. 4), at området kan bære en større ankerbutik på m2 (enten i form af den eksisterende butik i Tornhøjcentret, eller i form af en ny butik) og en discountbutik på ca m2, plus fx en grønt- Udviklingsstrategi som ringe i vandet handel og udvalgsvarebutikker på 1000 m2, samt café/ restaurant. Aktuelt udvikles en række forskellige scenarier og kommunen er i aktiv dialog med de relevante aktører. Der er enighed om, at her er potentialer til såvel en rummelig som en kvalitativ opgradering af den eksisterende detailhandel med henblik på at udvide dagligvareudbuddet og sikre gode indkøbsmuligheder for områdets fremtidige beboere (fra 2015 og frem) Nye boliger med boligforeningen som isbryder Analyser og dialog med lokale mæglere viser at boligbyggeri på rent private vilkår på kort sigt er vanskeligt, men ikke umuligt (se COWI analyse kap. 4) Det vurderes endvidere at den lokale boligforening med fordel kan fungere som isbryder, da den ikke har samme indtjeningskrav og i forvejen er grundejer i området. Boligforeningen Himmerland arbejder aktivt for at udvikle nye boliger i området og gerne med nye ejerformer som kan tiltrække ressourcestærke beboere og bidrage til et generelt løft af området. Særligt vurderes det at såkaldte medejerboliger (hvor man starter med at leje og med tiden overtager en del af ejerskabet i takt med øget økonomisk formåen) vil være attraktive for områdets forventede målgrupper. Midlertidige aktiviteter, driftstiltag og events Think Space konference 2014 v. GivRum.nu, åbning af Byggerens legeplads, markedsdage med mere på Tornhøjcentrets p-plads, lys-event ved 9220 projektet i samarbejde med lokale beboere, udtynding i buskads langs Astrupstien mv. Forskellige idéer er under udvikling (fra 2014 og frem) Mulige fremtidige følgeinvesteringer / aktiviteter Modernisering af Tornhøjskolen Skolen står over for en fremtidig renovering og vil i den forbindelse søges udviklet med en mere klar profil, som kan øge dens popularitet og konkurrenceevne (eksempelvis sport, sprog, internationalise

19 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN TIDSOVERSIGT OVER INTERESSENT-AKTIVITETER KICKSTART FORSTADEN v.2.0 Tornhøj i Aalborg Øst TIDSLINIE > CIB Tornhøj - tunnel & byrum Himmerland Boligforening Kildeparken 2020 helhedsplan Idrætshangar Etape 1: Blåkildevej Relokalisering af børnehave Etape 2: Ravnkildevej Etape 3: Fyrkildevej Erhvervsboliger Sundheds- og kvarterhus Rejsehold fortsat projektudvikling - tunnel / byrum, helhedsplan forventet realisering anlægsprojekt W1 W2 juni Støtte fra Landsbyggefonden Fælles workshop Trekant / Byggeren? KPF vinder Lokalplan klar - renovering starter agugust 2014? Konkurrence udbud vinder? Renovering starter Konkurrence udbud vinder? Bevilliget Støtte fra Realdania med 1,5 mio. 1.Planlægning og programmering 2. Projektering og udbud 3. Realisering Tornhøjgård Option privat developer forlænget? videre dialog i regi af kickstart- helhedsplan AAK / NT / Himmerland Forundersøgelse og udarbejdelse af helhedsplan, incl. ny trafikstruktur Astrupstien som mobilitetsakse M1 M2 M3 M4 M5 + WSP + WSP Aalborg Kommune Udvikling af Tornhøjskolen Afventer Demensplejecenter til Tornhøj Dialog vedr. mulig indplacering Tornhøj Byggeren Indgår i dialog vedr. Hangar Beslutning:Trekanten bevares - 3mio til renovering i 2014 Ny leder Trekanten Landskabelige tiltag / investeringer Drift: Udtynding af beplantning påbebygndt 1:1 testforsøg - let-bus (forventes ) Drift 2015 budget - flere midler? Tornhøjcenter Letbanen dialog om udviklingsmuligheder? Fase 1 / foranalyse Fase 2 / VVM redegørelse Forventet klar til brug 2021 Aalborg Universitetshospital 1. spadestik oktober 2013 Forventet indflytning 2020 Tidsoversigt over interessentaktiviteter ring). Kommunen ønsker en fortætning af bebyggelsesstrukturen og et større miks af målgrupper og anvendelser. Grundet skolereform er man endnu ikke klar med konkrete beslutninger, men de er undervejs. (fra 2015 og frem) Kommunale midler reinvesteres lokalt Magistraten har på sit strategimøde 3. marts 2014 givet tilsagn om at evt. salg af kommunal ejendom i området bliver i området og dermed bidrager til den samlede kommunale investering i områdets modernisering. Aktuelt er der 2 ejendomme i spil, hhv Tornhøjvej 6 og 8A, beliggende umiddelbart syd for Tornhøjcentret. Desuden står den tidligere Titanskole, Tornhøjvej 10, tom og forskellige udviklingsmuligheder overvejes aktuelt

20 03 KICKSTARTIDÉEN KAPITEL 3

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE 20140526_Kickstart Aalborg rapport_tv_mkj_til tryk.indd 1 28-05-2014 13:08:49 er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Byudvikling i Det østlige Aalborg. Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening

Byudvikling i Det østlige Aalborg. Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Byudvikling i Det østlige Aalborg Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening - Traditionelle, rå beton-elementer, der løfter sig op i æstetisk særklasse

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

afrapportering til forstædernes tænketank marts 2012

afrapportering til forstædernes tænketank marts 2012 afrapportering til forstædernes tænketank marts 2012 AALBORG ØST Afrapportering, Forstædernes Tænketank marts 2012 (side 1-2 udarbejdet af sekretariatet ved Hausenberg med kommentering fra Aalborg Kommune,

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten.

1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. Bilag 2 Ordregivers opgavebeskrivelse 1. Generelt Nærværende bilag udgør ordregivers opgavebeskrivelse. Bilaget udgør efter tilbudsafgivelse bilag 2 til kontrakten. 2. Om selve anlægsprojektet Der skal

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Alment boligbyggeprogram 2015 2018 - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Overordnet prioritering Efter anmodning fra Viborg Kommune fremsendes hermed prioriteringsforslag i

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014

Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014 Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014 HVAD GÅR GODT? HVAD GÅR SKIDT? Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen. Intentioner vs Rammer/begrænsninger

Læs mere

Den moderne bæredygtige forstad

Den moderne bæredygtige forstad Den moderne bæredygtige forstad Holger Bisgaard Kontorchef, Naturstyrelsen, 16. marts 2011 Miljøministeriets arbejde med byen - Debatoplæg - Det bypolitiske råd - Forskningsrapporter - Samarbejdsprojekter

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL

R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL R E A L D A N I A E J E R B O L I G F O R U M BÆREDYGTIGE FORSTÆDER INGEN NEMME LØSNINGER MEN DER ER LØSNINGER HVIS VI VIL JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS SKOLER FOR ARKITEKTUR,

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder

debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder fremtidensforstæder debat og visioner for en bæredygtig udvikling gennem kommunale arkitektkonkurrencer 1 fremtidensforstæder fokus på forstæderne Realdania fokuserer i Fremtidens Forstæder på de dele

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING

HELSINGE NORD PRINCIPPER FOR ETAPEVIS UDBYGNING BYUDVIKLINGEN I HELSINGE NORD ER EN DEL AF DEN STRATEGISKE, OVERORDNEDE VÆKST- OG VELFÆRDS- DAGSORDEN I GRIBSKOV KOMMUNE, OG HAR TIL FOR- MÅL AT TILTRÆKKE FLERE BORGERE TIL KOMMUNEN. I HELSINGE NORD KAN

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere