AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE"

Transkript

1 AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

2 Aalborg Øst FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE Aalborg Kommune Boulevarden 13 Po st boks Aal borg RÅDGIVERE Tegnestuen Vandkunsten A/S Krudtløbsvej københavn K carlberg I christensen Trangravsvej København K Tryk: Oplag: Forsidefoto: Cool Gray 100 eksemplarer Anne Prytz Schaldemose AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

3 KICKSTART FORSTADEN er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på den bæredygtig udvikling af forstaden. Viborg Banebro Kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten Silkeborgs erhvervskorridor Nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport Aalborg Øst Fortætning af bydelscenter og opgradering af tunnelforbindelse Greves nye byplads Levende byplads som aktivitetsdæk over parkering samt boligfortætning i centrum Kulturlageret i Nykøbing Falster Nyt liv i tom industribygning Ballerup trafikknudepunkt Byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt Vejles globale alminding Kobling på tværs af forstadens funktionelle enklaver COWI er sekretariat for KICKSTART FORSTADEN Designprincip: Hvid Hverdag 01 Resumé 1.0 Resumé 1.1 Forundersøgelsen og dens resultater 1.2 Tre udviklingsprincipper 1.3 Selve kickstartprojektet 1.4 Kickstartprojektets følgevirkninger - eller ringe i vandet 1.5 Kickstartprojektets demonstrationsværdi 02 Forundersøgelsen For yderligere information om initiativet Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania / Tlf: Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S / Tlf: Udviklingschef Mette Mogensen, COWI A/S / Tlf: Forundersøgelsens aktiviteter 2.2 Forventninger til kickstartprojektets følgevirkninger 03 Kickstartidéen 3.1 Kickstartidéen, strategi og koncept 3.2 Helhedsplan - Astrupstien 3.3 Åbningsbillede - Tornhøjområdet 3.4 Kickstartprojekt - Tunnel og byrum 3.5 Anlægsbudget og realisiering 3.6 Markedscheck 3.7 Proces for den videre realisering Bilagsliste Bilagsliste 72

4 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST FORORD Kickstartprojekt Tornhøj opgradering af tunnel og byrum Aalborg Øst er én af Aalborgs største og mest dynamiske forstæder. Bydelen er på en række områder præget af, at den blev planlagt i 1960 erne efter funktionalistiske principper, der skabte en trafikalt effektiv, men også fysisk og socialt skarpt opdelt bydel. Derfor er der politisk i Aalborg et bredt ønske om at opprioritere en mere bæredygtig byomdannelse i Aalborg Øst. Tiden er gunstig i bydelen investeres allerede for milliarder i nyt universitetshospital, letbane, udvidelse af universitets- og erhvervsområde mm. Parallelt satser flere af områdets boligforeninger stort og opruster både med hensyn til en fysisk og kvalitetsmæssig renovering af bebyggelser, introduktion af nye boligtyper mv. For at udstikke rammerne for den fremtidige, bæredygtige udvikling af Aalborg Øst gennemførte Aalborg Kommune og Realdania i 2012 forstadskonkurrencen City in Between, som del af Realdanias kampagne Fremtidens Forstæder. Her var ambitionen at finde strategier til at forfølge en generelt mere bæredygtig byomdannelse af bydelen i den store skala. Med forundersøgelsen for Kickstartprojekt Tornhøj er parterne nu gået spadestikket dybere og har sat fokus på at undersøge, hvordan der i et tæt samarbejde mellem tilstedeværende private og offentlige parter kan kickstartes en udvikling af et styrket bydelscenter med tættere byggeri og et nyt mødested for bydelen. Afsættet er at etablere et nyt centralt byrum som et integreret element i en opgradering af en eksisterende tunnel under en af forstadens store, afskærende trafikårer. Forundersøgelsen er gennemført i en dialogproces med deltagelse af både eksterne, private parter, en boligforening mv samt relevante kommunale forvaltninger og institutioner. Processen har ført til en første afklaring af, hvilke aktiviteter og investeringer, der kan indgå i en fysisk fortætning omkring et nyt, markant bydelscenter, herunder også kommunale investeringer i området. Parallelt har undersøgelsen sat fokus på, hvilke fysiske og programmatiske forudsætninger, der skal opfyldes for at sikre, at en opgradering af tunnelen også virkelig vil lykkes og bliver til det sammenbindende byrum det lim, som for alvor kan binde denne del af Aalborg Øst sammen. Det handler om sammenhængen mellem bebyggelser og mobilitet mellem byrum og brugernes hverdagsliv. Rapporten udpeger nye modeller for, hvorledes netop forstadens traditionelle aktører boligforeninger og kommune kan gå sammen og starte en positiv udviklingsspiral, der modner ift private investeringer. Forundersøgelsen viser, at de markedsmæssige vilkår er udfordrende. Oddsene er hårde, men ikke umulige. Forundersøgelsesprocessen har været et skridt på vejen, men det kræver et fortsat, tæt samarbejde mellem offentlige og private parter at realisere visionerne. Forundersøgelsen er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen Kickstart Forstaden. Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte idéer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Idéerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er, at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis. Thomas Kastrup-Larsen Astrid Bruus Thomsen Borgmester Programchef 4 5

5 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST INTRO TIL AALBORG ØST Aalborg C Aalborg havn Astrupstien CA. 7 KM Astrupstien Humlebakken Erhvervsområdet Tornhøj Fritidsinstitution Byggeren Universitetsområdet Trekanten Aalborg Øst i grønt med Astrupstien der løber igennem. Tornhøjområdet ses som en cirkel. Tornhøjgård Aalborg Øst er et af byens aktuelle store udviklingsområder. I kraft af Aalborg Havn, det store erhvervsområde, universitetsområdet og det kommende Universitetshospital er bydelen også på regionalt niveau et centralt udviklingsområde. Humlebakken Kvarters- og Sundhedshuset Bydelen Aalborg Øst er opdelt i en række homogene programmer og bebyggelser - det store boligområde centralt i bydelen er primært udbygget i 70 erne, og primært i en blanding af socialt boligbyggeri og private parcelhuse. I forbindelse med gennemførelse af konkurrencen City in Between blev knudepunktet omkring Tornhøjområdet og tunnelen under Humlebakken udpeget som ét af områdets centrale nedslagsområder her er potentialer til et nyt fortætningspunkt og mødested i bydelen, på tværs af isolerede beboelsesenklaver. Astrupstien Tornhøjcentret Tornhøjvej Tornhøjskolen Tranholmvej 10m 50m 100m 200m I Aalborg Kommunes hovedstruktur 2013 er Astrup- Oversigtskort over Tornhøjområdet stiforbindelsen mellem boligområdet og universitetsområdet udpeget som et højt prioriteret fokusområde. Ambitionen er at omdanne strækningen til bydelens nye rygrad via en fortætningsindsats, koblet med en ny mobilitetstænkning, hvor kickstartområdet ved Tornhøj bliver et nyt bydelscenter i Aalborg Øst. Trekanten - kulturhus, bibliotek, café mm. Tunnelen under Humlebakken Tornhøjcentret - dagligvarebutik, bager, Kofoeds skole mm. Kvarters- og Sundhedshus - Apotek, Fitnesscenter, Kaffe- Fair, speciallæger mm. 6 7

6 01 RESUMÉ KAPITEL 1

7 K ICKS TA RT FORS TA DEN A A LBORG Ø S T - RESUMÉ K ICKS TA RT FORS TA DEN A A LBORG Ø S T - RESUMÉ 1.0 RESUMÉ 01. Helhedsplan Astrupstien 02. Åbningsbillede Tornhøjområdet 03. Kickstart tunnel og byrum eksisterende trærække multibane boldbane Kildeparken Fritidscenter Byggeren dyrefold sportshangar + byggeren sportshangar + byggeren busstop Trekanten ny hovedindgang bokaler landskabstrappe landskabsscene bokaler busstop værested for unge demensplejeboliger offentlig adm. underføring demensplejecenter Tornhøjparken markedsboder boliger busstop markedshal boliger Kvarters- og Sundhedshus >> busstop boliger p detail + boliger arkader arkader fodgængerbro detail + boliger offentlig adm. ny hovedindgang Tornhøjskolen institution Idrætsstrøg institution Skoleaula bygning Tårnhøjhallen Forundersøgelsen er foregået i 3 skalatrin Astrupstien som det sammenbindende element i Aalborg Øst: isolerede bebyggelsesøer åbnes op og forbindes Astrupstien, tunnelen og de tilknyttede byrum i Rapporten er udarbejdet af Aalborg Kommune 2. På det fysiske niveau har forundersøgelsen haft Kickstartprojekt Tornhøj - opgradering af tun- det centrale Tornhøj er udpeget som muligt kick- med bistand fra Tegnestuen Vandkunsten og car- til formål at udvikle et idéforslag til omdannelse af nel og byrum er et eksempel på, hvordan kom- start-projekt, fordi et samspil mellem Tornhøj-om- lberg christensen. tunnelen under Humlebakken og de tilstødende munen i samarbejde med Realdania, områdets rådets eksisterende kvaliteter (detailhandel, et rigt centrale aktører og civilsamfundet ønsker at gå kulturliv og idrætstilbud) og de aktuelle og kom- Forundersøgelsen har ført til resultater på tre afgø- Idéforslaget skal danne grundlag for en kommende sammen om at kickstarte udviklingen af et nyt mende milliard-investeringer i blandt andet omfat- rende niveauer: kreativ proces (evt. arkitektkonkurrence). sammenhængende og fortættet bydelscenter tende boligrenoveringer, sygehus, universitet og som på sigt kan bidrage til at løfte hele Aalborg letbane rummer et indlysende potentiale for at ska- 1. På det processuelle og organisatoriske niveau Idéforslaget er udviklet med afsæt i Team Vandkun- Øst. be en mere sammenhængende bydel. har forundersøgelsen haft til formål at skabe en fæl- stens vinderforslag fra forstadskonkurrencen City In les platform for den fremtidige udvikling. Det er sket Between og på baggrund af en detaljeret analyse Realiseres kickstartprojektet kan det centrale Torn- gennem en grundig inddragelse af områdets aktø- af de rumlige, funktionelle og ejermæssige forhold. høj blive et bud på et nyt bydelscentrum - et fortæt- rer i arbejdet med at identificere de centrale ud- ningspunkt i forstaden version 2.0. fordringer, formulere en overordnet vision og give Et første visuelt bud på tunnel, byrum og dispone- rum for aktørernes individuelle bidrag og interesser. ring af omkringliggende bebyggelse (et såkaldt åb- 1.1 Forundersøgelsen og dens resultater Det er kommunens opfattelse, at det på usædvanlig ningsbillede) er blevet diskuteret i en relevant kreds Forundersøgelsen er gennemført i perioden fra kort tid er lykkedes at bryde med traditionelle orga- af interessenter og dernæst videreudviklet af Teg- august 2013 til medio maj 2014, og forløbet er koor- nisatoriske grænser og skabe et samlet og engage- nestuen Vandkunsten til det nuværende kickstart- dineret parallelt med udvikling af en ny helhedsplan ret felt af aktører på tværs af forvaltninger, boligsel- projekt (se kap. 3). for Astrupstiforbindelsen. skab, erhvervsdrivende med flere. Med forundersøgelsen er igangsat en engageret og Kommunen ser denne form for netværksorienteret og opdelte karakter ved at gøre byrum, sti og tunnel- ambitiøs undersøgelses- og udviklingsproces, og udviklingsarbejde som et lærerigt pionerarbejde, forbindelse til den lim, som kan binde området sam- rapporten er derfor et øjebliksbillede, og ikke en der vil kunne inspirere kommunens (og måske end- men på ny og skabe et velfungerende og attraktivt slutrapport. da andre kommuners) fremtidige planarbejde. fortætningspunkt om hverdagens mange gøremål. byrum, hvilket er selve kernen i kickstartprojektet. Kernen i projektet er et opgør med forstadens diffuse 10 11

8 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ Vi vil binde bydelen sammen! Og tiden er opportun for investeringer i Aalborg øst, det er nu, vi kan gøre en forskel og sammen kickstarte en større forandring En del projekter er allerede undervejs, det gælder blandt andet en opgradering af kulturhuset Trekanten, indplacering af en ny børnehave og et nyt demensplejehjem. Her gælder det om at få projekterne koordineret og tilpasset, så de får størst mulig effekt i forhold til det fælles løft. Tre udviklingsprincipper: STYRK RYGRADEN Det handler om at binde de funktioner og attraktioner, som allerede er i området sammen ved at opgradere Astrupstien, tunellen og de THOMAS KASTRUP-LARSEN, BORGMESTER Det handler om at ramme en skala for fremtidens forstadscentrum, som på den ene side er tættere og mere bymæssigt end forstadens typisk meget åbne karakter, og på den anden side ikke så tæt og vanskeligt realiserbar som den tættes bys løsninger med højere byggerier og parkering i konstruktion. Andre tiltag er endnu på idéniveau. Her arbejder kommunen fremadrettet på at fastholde og videreudvikle ideerne med lige dele vilje og åbenhed. 1.2 Tre udviklingsprincipper Byudviklingen i Aalborg Øst tager sit faglige afsæt i en by-strategisk tænkning, hvor Astrupstien/Tornhøj udgør et af flere såkaldte åbningstræk, der skal tilføre bydelen fornyet værdi og forandringsdynamik. Princip 01: Styrk rygraden tilknyttede byrum. Resultatet vil være et aktivt, trygt og grønt net af forbindelser for gående, cyklister og kollektiv trafik. At overkomme de infrastrukturelle barrierer og få bundet området sammen på tværs af Humlebakken, er en forudsætning for udviklingen af et godt mødested i hverdagslivet med mange daglige gøremål i det centrale Tornhøj. Kernen i styrk rygraden er selve kickstartprojektet. 3. På det strategiske og økonomiske niveau har forundersøgelsen haft til formål at undersøge og sandsynliggøre det man kan kalde ringene i vandet. Det vil sige de tiltag og investeringer som kan forventes at supplere og opstå i forlængelse af kickstartprojektet i de kommende år. Det er sket gennem analyser af de markedsmæssige forhold for detailhandelen og boligudviklingen i området og gennem etablering af en aktiv dialog på beslutningstagerniveau med boligforening, private aktører og relevante kommunale forvaltninger en dialog og forhandlingsproces som fortsætter. Tænkningen finder typisk anvendelse i komplekse omdannelsesprojekter med mange grundejere og interessenter. Her giver det ikke mening, at forsøge at fremmane en endelig plan i alle detaljer. Det handler i stedet om at igangsætte en positiv udvikling og få de mange særinteresser til at se værdien i et generelt kvalitetsløft. Frem for at forpligte sig på en detaljeret masterplan, har målet derfor været at samle de mange grundejere og interessenter om en fælles vision og skabe opbakning til en række principper, som kan guide udviklingen i det centrale Tornhøj i mange år fremover på tværs af særinteresser og skiftende rammevilkår. Princip 02: Fortæt Funktionerne FORTÆT FUNKTIONERNE En del af områdets funktioner lukker sig i dag om sig selv eller ligger delvist isoleret. I fremtiden skal funktionerne så vidt muligt orienteres mod Astrupstien, nye funktioner skal indplaceres og andre måske flyttes tættere på. Resultatet vil være et centrum og et mødested i human skala, med korte afstande, et varieret boligudbud, godt mikroklima og mindre bilafhængighed. Kernen i fortæt funktionerne er en udvidet koordinering af det fremtidige plan- og udviklingsarbejde, både internt mellem de kommunale forvaltninger og mellem kommunen og områdets øvrige centrale aktører. Principperne er afledt af anbefalingerne fra Forstædernes Tænketank og tilpasset den konkrete situation omkring Astrupstien i det centrale Tornhøj, Aalborg Øst. ÅBEN OP Området har et rigt forenings- og kulturliv, men det afspejler sig kun i begrænset omfang i det offentlige rum. I fremtiden skal en opgradering og fornyet indretning af byrummene være med Åbningsbillede 1.3 Selve kickstartprojektet Det fysiske kickstartprojekt omfatter en opgradering af cykel- og fodgængertunnelen under Humlebakken og de tilstødende byrum. Målet er at skabe et hængsel, der kan binde det centrale Tornhøj sammen på tværs af Humlebakken. Princip 03: Åben op til at få aktiviteterne ud i de offentlige rum. Det vil give rummene karakter, skabe liv og øge trygheden, forudsætningerne for at udvikle et attraktivt mødested. Kernen i åben op er en udvikling af udearealerne, som gør dem brugbare og attraktive for både eksisterende og nye aktiviteter

9 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ åben stueetage trekanten adgang til humlebakken Sebbersundvej Trekanten BUSSTOP ASTRUPSTIEN Astrupsti 01 Byrum 01 lys i tunnel skaber tryghed Humlebakken højden øges bredden øges Tunnel Kvarters- og Sundhedshus Tornhøjhave Byrum 02 BUSSTOP vigtig at kunne se igennem Programmatisk visualisering af tunnel ASTRUPSTIEN Astrupsti 02 Tornhøjcentret Tornhøjvej Tornhøjskolen Med detailhandel, kvarters- og sundhedshus og kulturhus som vigtige destinationer, er der basis for at skabe et sammenhængende område, der kan imødekomme cyklister og fodgængere og blive en tryg ramme om hverdagens aktiviteter arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter, skolegang med videre. Nord for tunnelen er det særligt kulturhuset med bibliotek og foreningsliv, en kommende kultur- og idrætshal, et udendørs anlæg til streetidræt og nogle mulige kommende erhvervsboliger som tilsammen vil kunne aktivere den nye forbindelse og de nye uderum. Syd for tunnelen er det detailhandelen og i fremtiden også nye arbejdspladser og boliger, der med kickstartprojektet bliver en del af et nyt centrum og samtidigt bliver koblet direkte op på en kollektiv trafikforbindelse til det centrale Aalborg. Kickstartprojektet er udviklet til idéforslag-niveau i dialog med områdets relevante aktører. Idéforslaget fremgår af kap. 3 og skal danne afsæt for en kommende kreativ proces (evt. arkitektkonkurrence) med henblik på endeligt design og programmering. Kickstartprojektets videreudvikling og realisering rummer følgende hovedtal for den store udgave: Omfang: ca m2 Samlet projektøkonomi: 50 mio. kr. Heraf egenfinansiering AAK og andre lokale: 25 mio. kr. Ansøgt medfinansiering: 25 mio. kr. 1.4 Kickstartprojektets følgevirkninger - eller ringe i vandet Det afgørende for et kickstartprojekt er de efterfølgende initiativer, som igangsættes og trækker i samme retning. Diagrammatisk plan af Kickstartprojektet og dets afgrænsning fastlagt ift nuværende ejerforhold (stiplet streg viser mulig udvidelse af projektet jvf forhandling med andre grundejere) HUMLEBAKKEN Kickstart tunnel diagram snit kiosk 14 15

10 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ I Aalborg er vi meget optaget af den vigtige sammenhæng mellem mobilitet og byudvikling og dermed hvordan vi sætter de rigtige rammer, så byens borgere kan mødes med hinanden - i vores bys offentlige rum. 1. Kickstart HANS HENRIK HENRIKSEN, RÅDMAND, BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN 2. Astrupstien 3. Ringe i vandet Udviklingsstrategi som ringe i vandet Ud over de allerede kendte milliardinvesteringer SANDSYNLIGE INVESTERINGER / AKTIVITETER: på bydelsniveau (i form af nyt universitetsho- Modelprojekt for street- og ungdomskultur spital, letbane, udbygning af universitets- og Renovering / nyopførelse af detailhandel erhvervsområderne samt renovering af flere med en større ankerbutik på m2 og I dag er det kommunens vurdering, at de grundlæggende forudsætninger, for at kickstartprojektet opnår den ønskede løftestangs-effekt, til fulde er til stede. Således er kommunen sindet på at arbejde for at afsætte de nødvendige midler i den videre realiseringsproces, der er bred opbakning til at placere kommunale institutioner i området, områdets primære boligforening arbejder innovativt og samarbejdsorienteret, der er igangsat et langsigtet arbejde med at øge grundlaget for private investeringer i området og endelig er der etableret en god og konstruktiv dialog om udvikling af områdets detailhandel. I det følgende beskrives de fremadrettede initiativer også kaldet ringene i vandet. Der skelnes mellem kendte og relativt sikre initiativer, dernæst en gruppe af sandsynlige initiativer og endelig nogle perspektiver og fremtidige muligheder. Den endelige udformning og placering af enkelte initiativer er ikke endelig fastlagt. Der er således behov for en vis robusthed i planen i forhold til fremadrettet at kunne justere og rokere rundt på de forskellige brikker, alt efter udfaldet af den videre dialog mellem parterne. boligafdelinger) er følgende initiativer på vej i det centrale Tornhøj omkring Astrupstien (findes i udvidet beskrivelse i Kap.2 s. 30): KENDTE INVESTERINGER / AKTIVITETER: Realisering af Helhedsplan Kildeparken 2020 Ny børnehave med børn Nyt regionalt demensplejecenter med 100 arbejdspladser / 70 boliger. Idræts- og kulturhangar Renovering af kulturhuset Trekanten Parqour-bane Testforsøg på Astrupstien med let-bus Smarte adfærds-apps en discountbutik på ca m2, plus fx en grønthandel og udvalgsvarebutikker på m2, samt café / restaurant. Nye boliger med boligforeningen som isbryder Midlertidige aktiviteter, driftstiltag og events MULIGE FØLGEINVESTERINGER / AKTIVITETER: Modernisering af Tornhøjskolen Kommunale midler reinvesteres lokalt 16 17

11 K ICKS TA RT FORS TA DEN A A LBORG Ø S T - RESUMÉ K ICKS TA RT FORS TA DEN eksisterende trærække multibane boldbane Kildeparken Fritidscenter Byggeren dyrefold sportshangar + byggeren sportshangar + byggeren busstop Trekanten ny hovedindgang bokaler landskabstrappe landskabsscene værested for unge offentlig adm. underføring demensplejecenter Tornhøjparken markedsboder boliger Kvarters- og Sundhedshus busstop boliger udpeget problemstillingen og skabt troen på, at po- til byomdannelse, hvor området anskues som en sitiv forandring er mulig på tværs af særinteresser. spilleplade, og de givne kvaliteter og udviklings- Dialog, møder og forhandlinger på mange niveauer muligheder som spillets brikker. Afgørende er ud- er nødvendige samtidigt. Både på det brede inter- pegningen og realiseringen af det/de åbningstræk essent-niveau med rejsehold, kortlægninger med vi- (i dette tilfælde kickstartprojektet), som forventes dere, og på beslutningstagerniveau via møder med at kunne sætte spillet i gang og afføde nye træk fra centrale aktører, embedsmænd og politikere. mål at ændre et områdes image, tilføre herligheds- Eksempel på netværksbaseret dialogplanlægning værdi, løfte grundprisen eller blot demonstrere at Projektet kan i forlængelse heraf demonstrere, forandring er mulig, og på den vis skubbe positivt til hvordan kommunen kan påtage sig en aktiv og ko- områdets forandringsdynamik. ordinerende rolle i en langsigtet udvikling af for- p staden, hvor kommune, boligselskaber, private ak- detail + boliger busstop arkader fodgængerbro detail + boliger offentlig adm. Tornhøjskolen ny hovedindgang institution Idrætsstrøg institution få involveret de relevante aktører og i fællesskab få Projektet afprøver en strategisk tænkning i forhold arkader markedshal boliger Eksempel på strategisk byplanlægning i praksis - andre spillere. Åbningstrækket vil typisk have til for- bokaler busstop demensplejeboliger A A LBORG Ø S T - RESUMÉ Skoleaula bygning Eksempel på at løfte i flok tører og civile organisationer skal trække i samme Forundersøgelsen og den kommende udviklings- retning. Nye samarbejder skal etableres på tværs af proces er tilrettelagt med inspiration fra ideerne om matrikler og organisatoriske skel. På styringsniveau collective impact; og dermed ud fra en grundlæg- er det et eksempel på governance i praksis. (I for- gende erkendelse af, at ingen aktør alene kan løfte hold til collective impact modellen har kommunen i opgaven med at skabe en positiv udvikling i Aalborg dette tilfælde den udfordring, at den både fungerer Øst. Som i andre forstadsområder er ressourcerne som (uvildig) koordinator (back-bone organisation) relativt spredte og begrænsede. De få kvaliteter er og samtidigt er parthaver med klare (økonomiske, skrøbelige. Det kræver derfor en særlig indsats, at faglige og politiske) interesser). Tårnhøjhallen Åbningsbillede vers. 1 - til brug i workshop 1.5 Kickstartprojektets demonstrationsværdi piel karakter, og dermed muligvis kan være til in- Selve opgraderingen af tunnelen og de tilstødende spiration for andre. byrum i det centrale Tornhøj kan umiddelbart opfattes som et mindre og relativt simpelt byrumsprojekt Eksempel på model til udvikling af forstædernes by- et projekt der heller ikke mangler fortilfælde. delscentre Projektet demonstrerer og afprøver en særlig mo- Når projektet alligevel synes at være noget ganske del til løsning af nogle af de klassiske forstadspro- særligt og omgærdet af en sjælden energi og en- blematikker med opdelte og diffuse bydelscentre. gagement fra både byråd og involverede parter, så Ved samtidigt at udvikle infrastrukturen, fortætte skyldes det, at projektet står på skuldrene af flere og reorganisere bydelscenterets eksisterende ele- års innovativ tænkning omkring forstadens udvik- menter er det muligt at etablere de koblinger og ling og mere specifikt udviklingen af Aalborg Øst. den sammenhæng, som gør bydelscenteret til et Med andre ord kondenserer projektet for øjeblikket hverdagens samlingspunkt og mødested. forandringens vinde i det ellers store og komplekse forstadsområde. Denne udviklingsmodel trækker tråde tilbage til Realdania og Greve Kommunes konkurrence om Greve I det følgende gives et bud på nogle af projektets Midtby, og er sidenhen videreudviklet i Forstæder- elementer, der rummer erkendelser af mere princi- nes Tænketank og konkurrencen City in Between. Åbningsbillede 18 19

12 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - RESUMÉ Himmerland boligforening Ejerforhold Eksempel på stærk visuel kommunikation På et mere praktisk plan har brugen af et såkaldt åbningsbillede i arbejdet med at skabe en fælles forståelse for projektet og dets muligheder, vist sig som et særdeles velegnet dialogværktøj. Eksempel på nyindretning af forstadens tunnel-rum Kickstartprojektet kan demonstrere, hvordan et af forstadens klassiske byrum den i manges øjne utrygge cykel- og fodgængertunnel - kan udvikles til andet og mere end blot et transitrum. Den kan blive et hængsel i et nyt bydelscentrum, meningsfuldt programmeret i forhold til hverdagslivets behov og aktiviteter og med sanselige og oplevelsesrige kvaliteter. Tunnelbyrummet kan få en vigtig rolle ved at binde sammen og modvirke områdets opsplitning i isolerede, monofunktionelle bebyggelsesenklaver. Eksempel på alment boligbyggeri som isbryder Forundersøgelsens markedstjek viser, at markedsforholdene i området er udfordrende. Et udvidet samarbejde mellem kommune og en visionær boligforening kan blive nøglen til at få gang i boligbyggeriet. Den lokale boligforening har en særlig og langsigtet interesse i at hæve områdets sociale bæredygtighed ved at tiltrække nye og overvejende ressourcestærke beboertyper og sikre en lavere gennemstrømning ved at folk kan gøre boligkarriere lokalt. Samtidigt har boligselskabet ikke det samme krav til hurtigt økonomisk afkast som de private investorer. Boligselskabet er i forvejen grundejer, har tålmodige penge, og er en reel problemejer. Evner boligselskabet (i samarbejde med kommunen) at udvikle og opføre nye attraktive boligformer kan det på sigt modne området for også rent private investeringer. Udvikling af nye boligtyper mellemform mellem almen og ejer Samme mekanisme giver mulighed for at teste og eksperimentere med udvikling af nye, supplerende boligtyper og ejerformer. Det gælder forskellige former for medejerboliger, der eksempelvis kunne gøre det muligt at leje en bolig, for sidenhen at overtage en del af ejerskabet i takt med den økonomiske formåen. Sådanne boligtyper vurderes at kunne være særligt attraktive for unge førstegangskøbere og de mange nye medarbejdere på kortere eller længere kontrakter, som sygehuset og universitetet forventes at ville tiltrække til området. Forundersøgelsen har samlet set vist, at der både hos kommunen og lokalt i området er stærke aktører, visioner og vilje til at handle. Delanalyserne viser, at udviklingen ikke sker af sig selv. Oddsene er hårde, men ikke umulige. Det kræver mod. Både til at udvikle nye fysiske rammer om forstadslivet, og ikke mindst nye modeller for samarbejde og finansiering. Med kickstartprojektet har kommunen et reelt aktiv at byde ind med, og et aktiv som gør det legitimt for kommunen at sidde for bordenden og lede en åben og involverende udviklingsproces. Med forundersøgelsen er det søgt sandsynliggjort at der er potentiale og udbredt tro blandt de centrale aktører på, at det fælles løft i længden også er til gavn for den enkelte grundejer såvel som beboer. Det her er et godt eksempel på governance i praksis, den sædvanlige planlægnings- og myndighedsrolle må suppleres af kommunen som facilitator for etablering af en tillidsfuld dialog mellem tilstedeværende aktuelle aktører, offentlige som private PEDER BALTZER NIELSEN, STADSARKITEKT Ejerforhold Himmerland boligforening RESULTATER I PUNKTFORM AAK AAK Sundhed - og kultur AAK Tornhøjgård AAK Familie- og beskæftigelse AAK Familie- og beskæftigelse Tornhøjcenret Familie- og beskæftigelse AAK En tilgang og et åbningstræk der vil afføde positive forandringer her er viljer og kræfter tilstede, processen og samarbejderne mod et fælles løft er godt i gang Private investeringsperspektiver, både i forhold til detailhandel og nye boliger Et eksempel på reorganisering og sammenbinding af bebyggelser og programmer, så der opstår et centrum, der bliver bydelens naturlige mødested en tryg og funktionel ramme om fremtidens hverdagsliv i fremtidens forstad. Himmerland boligforening Sundhed- og kultur (Tornhøjhallen) Sundheds- og Kvartershus AAK Skoleforvaltningen bud på finansielle løftestænger og modeller i et investeringstungt område, med det almene boligbyggeri som en isbryder i forhold til modning af et investeringstrægt område. bud på en model til at hæve en bydels sociale bæredygtighed. Bud på fysisk omdannelse af tunnel og tilstødende byrum, der kan skabe sammenhæng og nye mødesteder 20 21

13 02 FORUNDERSØGELSEN KAPITEL 2

14 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN 2.1 FORUNDERSØGELSENS AKTIVITETER Baggrunden for kickstartprojektet er konkurrencen City in between, der blev gennemført i forbindelse med Realdanias kampagne om fremtidens bæredygtige forstæder, Vinderforslaget Landskab in between v/team Vandkunsten gav grundlaget og inspirationen for den fremtidige udvikling af det østlige Aalborg. Og konkurrenceforløbet anskueliggjorde med al tydelighed, at bæredygtige forstæder ikke skabes via spektakulære indgreb, men gennem robuste strategier, der er fleksible i forhold til vekslende markedsforhold og behov lokalt, såvel i det større perspektiv. Vinderforslaget fra City in Between Parallelt med konkurrencen deltog Aalborg kommune i den landsdækkende tænketank om fremtidens forstæder, dels ved nedsættelse af en lokal tænketank om nye udviklingsperspektiver for Aalborg Øst, samt på nationalt plan, ved deltagelse i Forstædernes Tænketank og udarbejdelsen af de 10 anbefalinger. Både tænketanks- og konkurrenceprocessen har lokalt affødt et stærkt og engageret netværk for drøftelse af fælles visioner og strategier for by- og erhvervsudviklingen i det østlige Aalborg. De netværk og de dialoger er der bygget videre på i forbindelse med forundersøgelsen Kickstart forstaden 2.0 formelt såvel som uformelt. Organisering og arbejdsmetode Formelt er forundersøgelsen faciliteret gennem nedsættelse af en styregruppe og en projektgruppe, bistået af en række kommunale interessenter fra kommunens forskellige relevante forvaltninger og øvrige projektarbejdere involveret i 9220-området. Uformelt er forundersøgelsen faciliteret gennem et såkaldt rejsehold (projektleder+), der har forestået feltarbejdet med hensyn til kortlægning af stedet, dets interessenter, aktører og øvrige igangværende aktiviteter og projekter. Rejseholdet har så at sige været frontløbere i forhold til at etablere de indledende kontakter, informere, skabe relationer, identificere nøgleinteressenter mv. Udpegning af kickstart-områdets potentialer En større workshop førte til en udpegning af de stærke drivere og markante potentialer, som er i området. Området rummer blandt andet: Et bibliotek, et kulturhus, fyldt med aktive foreninger og stor lokal veneration. Et center med en udviklingsorienteret butikslejer, og andre dagligvarebutikker, som gerne vil på banen. En gammel gård til salg med en fin have med gamle træer, der rummer potentialet til at kunne 24 25

15 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN Set i forhold til lignende forstadsområder er her tale om et usædvanligt potent område JENS KVORNING, PROFESSOR FORMAND FORSTÆDERNES TÆNKETANK tilføre et nyt centralt beliggende mødested og bydelscentrum en grøn kvalitet og et godt mikroklima. En kommende ny hovedgade, der formår at sammenkoble bebyggelser og mennesker, så de bringes til at mødes og som også vil koble bydelen på den øvrige by og attraktionerne i nærheden derved øges muligheden for at også andre og nye typer by-boere vil besøge Tornhøj-området - for at bo, arbejde, gå i Trekanten, købe / spise lokalt eller benytte nogle af områdets andre service- og rekreationstilbud. Et kommende nyrenoveret tunnel-rum, som indgår i en helt ny type intelligent byrum, der kan og vil noget i forhold til sund udfoldelse og iscenesættelse af især ungdomskulturen, og som grundlæggende bygger på at bringe forskellige brugere og beboere sammen med afsæt i de nødvendige gøremål, dagliglivet består af og krydret med det særlige i forhold til de mange stærke og forskelligartede livsstile og kræfter, som i fremtiden får mulighed for at udfolde og præge området. I den nærmeste periferi har vi en folkeskole og en ny skolereform i horisonten, et bygningskompleks med et erkendt kæmpe renoveringsbehov side om side med en nyrenoveret hal, der netop har fået DGI s pris. Området rummer en række kommunale fritidsog pasningsinstitutioner, som fx Byggeren hvoraf nogle er til salg, andre skal moderniseres til nye tider og hvor der er vilje til at lade disse ejendomme og funktioner indgå i den fortsatte udvikling, såvel programmatisk som økonomisk. Og ikke mindst rummer området et innovativt boligselskab, der vil både samarbejdet og det fælles løft, og som er gået foran med først etablering af et nyt sundheds- og kvartershus og dernæst renovering og fortætning af boligafdelingerne med henblik på at tiltrække flere og andre beboere. Åbningsbillede som kickstarter af dialog For at kickstarte dialogen med interessenter og aktører er der produceret et åbningsbillede, som et første bud på en visuel vision for områdets forandring. Billedet byggede på konkurrencens vision, inklusiv de fremtidsønsker og udviklingsplaner, som rejseholdet havde afdækket. Åbningsbilledet blev bragt i anvendelse på en fælles workshop og medførte en både engageret og afklarende dialog. Opbakningen var givet til at gå videre mod en fælles moderniserings-indsats. Trykprøve og analyser markedstjek og detailhandel Med henblik på at underbygge kickstartprojektets realiserbarhed er der dels gennemført en undersøgelse af områdets rummelighed i forhold til detailhandel (v/ ICP), dels gennemført et markedstjek af bolig- og detailhandelsmarkedet, med afsæt i workshoppens åbningsbillede. Resultater herfra er brugt til at justere kickstartprojektet i forhold til den foreslåede udbygnings-volumen. Analyserne PROCES HELHEDSPLAN / KICKSTART FORSTADEN v TORNHØJ City in between konkurrence august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august Indsats planstrategi ASTRUPSTIFORBINDELSEN Kickstart forundersøgelse TORNHØJ opstart, rejsehold, mapping Strukturplan DET ØSTLIGE AALBORG Workshop interessenter åbningsbillede Styregruppemøde 15.jan Mini-workshop lokal styregruppe commitment trykprøve COWI 1.udkast 11. april Styregruppemøde 25.marts til tryk 30.maj Helhedsplan Lokalplan etape 1 - Blåkildevej Etape 2 - Ravnkildevej Forundersøgelsens proces sideløbende med andre planer i området har synliggjort behovet for at arbejde innovativt og afsøge nye muligheder i forhold til at få hul på et relativt trægt lokalt investeringsmarked, for så vidt angår ejerboliger. Commitment - proces Commitment-processen betegner arbejdet med at opnå opbakning og få hensigtserklæringer fra områdets aktører, i forhold til deres bidrag til udviklingen af det centrale Tornhøj omkring kickstartprojektet. Der har været behov for at facilitere møder blandt beslutningstagere i både større fora samt på tomandshånd, bilateralt. Der blev sat en vigtig milepæl i commitment-processen via en mini-workshop i den lokale styregruppe, med deltagelse af områdets primære beslutningstagere. Her gav man opbakning til at forfølge 3 grundlæggende principper for forandringen som beskrevet i kapitel 1: styrk rygraden - fortæt funktioner - åben op. Samtidig identificerede og sandsynliggjorde workshoppen en række mulige efterfølgende steps, fra offentlige såvel private aktører. helhedsplan bebyggelse og mobilitet, test letbus 2015 Fremsendelse Realdania 11.juni fortsat udviklingsproces tunnel & byrum / helhedsplan Tornhøj område 26 27

16 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN I styregruppen sidder - ud over Realdania repræsentanter for nogle af de centrale samarbejdsparter i projektområdet: Arbejdsgruppe - Astrupstiforbindelsen Via en mobilitets-analyse af Astrupstien er der etableret et nyt samarbejde, bestående af Himmerland Boligforening (pva sundheds- og kvartershuset og helhedsplan for renovering boligafdelinger i Kildeparken 2020, herunder forslag til kultur/idræts-hangar og en ny type erhvervsboliger). Nordjysk Trafikselskab Kollektiv trafik, AAK Havnen Himmerland Boligforening By- og Landskabsforvaltningen, AAK Kulturforvaltningen, Aalborg kommune (pva kulturhuset Trekanten samt generelt kultur- Konsulent Vandkunsten, særlig trafik-konsulent Per Eneroth, WSP og foreningslivet) Medlemmer lokal tænketank, Aalborg øst: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, AAK (pva fritidstilbudet Byggeren samt generelt områdets øvrige institutioner og indsigt i beboerforhold) Erhvervsnetværk 9220 Himmerland Boligforening Regionen Universitetet NOVI Politisk opbakning, magistraten Magistraten har efterfølgende på sit strategimøde 3. marts 2014 givet opbakning til indsatsen og indskærpet nødvendigheden af, at de forskellige forvaltninger går sammen og støtter op om det fælles løft. Magistraten har desuden givet tilsagn om at evt. salg af kommunal ejendom i området bliver i området og dermed bidrager til den samlede kommunale investering i områdets modernisering. Work in progress progress in process! Forundersøgelsen har i sig selv udgjort et meget værdifuldt incitament, en anledning til at kunne fastholde fokus og momentum i dialogen om den ønskede forandring. Dermed har kickstart-undersøgelsen været et værdifuldt kort for kommunen i forhold til at kunne fortsætte facilitering af en fælles proces mod realisering af et fælles løft, i et samarbejde mellem de forskellige aktører. Et forpligtende samarbejde omkring en fælles kickstart-indsats er dermed kommet godt fra start, de forskellige aktører er godt på vej mod en fælles vision for områdets modernisering, der er opbakning omkring de helt grundlæggende byggesten i den ønskede forandring. Heri ligger også en konsensusforståelse af, at processen fortsættes. Ud over at kickstarte en fysisk forandring udgør kickstartsamarbejdet også den katalysator, som sikrer processen fortsætter. Skoleforvaltningen AAK (pva den nærliggende Tornhøjskole) By- og landskabsforvaltningen AAK (pva infrastruktur, landskab og bebyggelse, projektleder på forundersøgelsen) Styregruppen fortsætter sit samarbejde efter afslutning af forundersøgelsesprojektet med Realdania. Der er forventninger til at styregruppen successivt udvides med repræsentanter for øvrige centrale aktører i forandringen blandt de nu kendte fx Tornhøjgård, Tornhøjcentret, Ældre- & Handicapforvaltningen.) NT By- og Landskabsforvaltningen 28 29

17 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN 2.2 FORVENTNINGER TIL KICKSTARTPROJEKTETS FØLGEVIRKNINGER Hesteskoen Havnens ønske til fremtidig udvidelse af havne-/erhvervsareal Supercykelsti til Østhavn 2016 Den igangværende commitment-dialog i styregrupperegi og på diverse bilaterale møder, den politiske opbakning til den overordnede strategi bag Astrupstiforbindelsen og kickstart-ambitionen sandsynliggør alt sammen, der vil følge en række next steps, herunder også private investeringer, som en konsekvens af kickstartsindsatsen. Kendte investeringer / aktiviteter Realisering af Helhedsplan Kildeparken 2020 Himmerland Boligforening har rejst midler fra Landsbyggefonden til en række investeringerne der omfatter: omfattende renoveringer og fortætning af 3 boligafdelinger i området introduktion af nye boligtyper og ejerformer med henblik på at tiltrække nye beboere og brugere ny infrastruktur og indretning af blå og grønne forbindelser udvikling af eksperimenterende erhvervsboliger med små iværksættere som målgruppe Ny børnehave En ny børnehave med børn skal indplaceres i området, der pågår pt dialog med Aalborg kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. udviklingskoncept for fremtidens børnehave. Nyt regionalt demensplejecenter Et nyt demensplejecenter placeres centralt i Tornhøj-området. Det forventes at tilføre området op Gigantium Ny atletikhal åbnet ved årsskiftet Vanggården afd. 8 / Sebbersundvej: 2,5 mio. fra ministeriet til et 2års-forsøg med kombineret udlejning ny masterplan for udvidelse af universitetscampus Parkbro Planer om udvidelse af Novi Forskerpark Novi 8 åbnet i 2012 Etape 1 Blåkildevej Biotek Ny forsknings- og undervisningsbygning Ny Egnsplanvej - anlægsopstart 2014/15 Lokalplan for renovering på vej til godkendelse Letbane etape 1 Etape 2 Ravnkildevej - I gangsættes 2014 Boligselskabet Lejerbo renoveringsplan for Skallerupvej Cykelstier på Tranholmvej 2015 Kulturhuset Trekanten renoveres 2014 Erhvervsboliger - del af Kildeparken 2020 Etape 3 Fyrkildevej Tambosundvej & Sallingsundvej renoveres + Nyt aktivitetshus Tornhøj kickstartforundersøgelse Tornhøj - tunnel og byrum Astrupstiforbindelsen - ny helhedsplan Ny hovedgade / mobilitetsakse 1:1 Test af letbusforbindelse evt. til Gigantium Planetcenteret - ny helhedsplan, koordineret med udviklingsplan for Astrupstiforbindelse Kommunal bygning solgt til ungdomsboliger Kildeparken 2020 Helhedsplan for renovering 3 boligafdelinger, incl. nyt Sundheds- og kvartershus og udviklingsprojket Hangar mv Universitetshospital - opførelse Der regnes med 5000 medarbejdere Letbane - VVM-undersøgelse opstartet 2014 Planer & investeringer Astrupstiforbindelsen Mulige koblinger til stien Område Bygning Mobilitet Kort over igangværende og fremtidige investeringer i området 30 31

18 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN Vi ser os selv som isbrydere på et marked, hvor private investorer aktuelt har svært ved at få enderne til at hænge sammen i Himmerland Boligforening har vi både tålmodige penge og modet til at eksperimentere. OLE NIELSEN, DIREKTØR HIMMERLAND BOLIGFORENING 1. Kickstart 3. Ringe i vandet 2. Astrupstien mod 100 arbejdspladser / 70 boliger. Realisering 2015->, Ældre og Handicap-forvaltningen. Idræts- og kulturhangar Hangaren skal forene byliv, idræt og kropskultur under samme tag, så der bliver bygget bro mellem de organiserede og selvorganiserede udøvere inden for sport, sundhed og kultur. Hangaren indgår i en nytænkning af fritidsinstitutionen Byggeren (AAK) og kulturhuset Trekanten (AAK). Begge centralt beliggende umiddelbart ud til kickstartområdet. (Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune afholder en fælles inspirationsworkshop sensommer 2014). Renovering kulturhuset Trekanten Der er afsat de første 3 mio. kroner og der er ønsker om at renoveringen kommer på budgetforhandlingerne igen i I renoveringen indgår også udearealerne og en åbning af caféen mod Astrupstien (2014->) Parqour-bane - og udsmykning af stier foran Byggeren og Trekanten placeret ud mod Astrupstien, i et samarbejde mellem 9220-projektet og beboere. (Pågår, i jorden maj) Test-forsøg med let-bus - på Astrupstien, forventet fra Trekanten til Gigantium (udvikling pågår, forsøg planlagt gennemført ) Smarte adfærds-apps - udvikles i samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet og Himmerland Boligforening. Desuden vil bydelen indgå som Smart City-pilotprojekt i forbindelse med Horizon ansøgning (opstart >) Sandsynlige følgeinvesteringer / aktiviteter: Modelprojekt street- og ungdomskultur Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejder på at udvikle nye anlæg til en voksende streetkultur i Aalborg, og det centrale Tornhøj er en af de udvalgte lokaliteter. Der udvikles aktuelt på projektets konkrete indhold i samarbejde med relevante parter, ligesom der ansøges om medfinansiering hos relevante fonde. (Kommunale midler afsat i 2016) Renovering /nyopførelse detailhandel ICP konkluderer i deres detailhandelsanalyse (se kap. 4), at området kan bære en større ankerbutik på m2 (enten i form af den eksisterende butik i Tornhøjcentret, eller i form af en ny butik) og en discountbutik på ca m2, plus fx en grønt- Udviklingsstrategi som ringe i vandet handel og udvalgsvarebutikker på 1000 m2, samt café/ restaurant. Aktuelt udvikles en række forskellige scenarier og kommunen er i aktiv dialog med de relevante aktører. Der er enighed om, at her er potentialer til såvel en rummelig som en kvalitativ opgradering af den eksisterende detailhandel med henblik på at udvide dagligvareudbuddet og sikre gode indkøbsmuligheder for områdets fremtidige beboere (fra 2015 og frem) Nye boliger med boligforeningen som isbryder Analyser og dialog med lokale mæglere viser at boligbyggeri på rent private vilkår på kort sigt er vanskeligt, men ikke umuligt (se COWI analyse kap. 4) Det vurderes endvidere at den lokale boligforening med fordel kan fungere som isbryder, da den ikke har samme indtjeningskrav og i forvejen er grundejer i området. Boligforeningen Himmerland arbejder aktivt for at udvikle nye boliger i området og gerne med nye ejerformer som kan tiltrække ressourcestærke beboere og bidrage til et generelt løft af området. Særligt vurderes det at såkaldte medejerboliger (hvor man starter med at leje og med tiden overtager en del af ejerskabet i takt med øget økonomisk formåen) vil være attraktive for områdets forventede målgrupper. Midlertidige aktiviteter, driftstiltag og events Think Space konference 2014 v. GivRum.nu, åbning af Byggerens legeplads, markedsdage med mere på Tornhøjcentrets p-plads, lys-event ved 9220 projektet i samarbejde med lokale beboere, udtynding i buskads langs Astrupstien mv. Forskellige idéer er under udvikling (fra 2014 og frem) Mulige fremtidige følgeinvesteringer / aktiviteter Modernisering af Tornhøjskolen Skolen står over for en fremtidig renovering og vil i den forbindelse søges udviklet med en mere klar profil, som kan øge dens popularitet og konkurrenceevne (eksempelvis sport, sprog, internationalise

19 KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN KICKSTART FORSTADEN AALBORG ØST - FORUNDERSØGELSEN TIDSOVERSIGT OVER INTERESSENT-AKTIVITETER KICKSTART FORSTADEN v.2.0 Tornhøj i Aalborg Øst TIDSLINIE > CIB Tornhøj - tunnel & byrum Himmerland Boligforening Kildeparken 2020 helhedsplan Idrætshangar Etape 1: Blåkildevej Relokalisering af børnehave Etape 2: Ravnkildevej Etape 3: Fyrkildevej Erhvervsboliger Sundheds- og kvarterhus Rejsehold fortsat projektudvikling - tunnel / byrum, helhedsplan forventet realisering anlægsprojekt W1 W2 juni Støtte fra Landsbyggefonden Fælles workshop Trekant / Byggeren? KPF vinder Lokalplan klar - renovering starter agugust 2014? Konkurrence udbud vinder? Renovering starter Konkurrence udbud vinder? Bevilliget Støtte fra Realdania med 1,5 mio. 1.Planlægning og programmering 2. Projektering og udbud 3. Realisering Tornhøjgård Option privat developer forlænget? videre dialog i regi af kickstart- helhedsplan AAK / NT / Himmerland Forundersøgelse og udarbejdelse af helhedsplan, incl. ny trafikstruktur Astrupstien som mobilitetsakse M1 M2 M3 M4 M5 + WSP + WSP Aalborg Kommune Udvikling af Tornhøjskolen Afventer Demensplejecenter til Tornhøj Dialog vedr. mulig indplacering Tornhøj Byggeren Indgår i dialog vedr. Hangar Beslutning:Trekanten bevares - 3mio til renovering i 2014 Ny leder Trekanten Landskabelige tiltag / investeringer Drift: Udtynding af beplantning påbebygndt 1:1 testforsøg - let-bus (forventes ) Drift 2015 budget - flere midler? Tornhøjcenter Letbanen dialog om udviklingsmuligheder? Fase 1 / foranalyse Fase 2 / VVM redegørelse Forventet klar til brug 2021 Aalborg Universitetshospital 1. spadestik oktober 2013 Forventet indflytning 2020 Tidsoversigt over interessentaktiviteter ring). Kommunen ønsker en fortætning af bebyggelsesstrukturen og et større miks af målgrupper og anvendelser. Grundet skolereform er man endnu ikke klar med konkrete beslutninger, men de er undervejs. (fra 2015 og frem) Kommunale midler reinvesteres lokalt Magistraten har på sit strategimøde 3. marts 2014 givet tilsagn om at evt. salg af kommunal ejendom i området bliver i området og dermed bidrager til den samlede kommunale investering i områdets modernisering. Aktuelt er der 2 ejendomme i spil, hhv Tornhøjvej 6 og 8A, beliggende umiddelbart syd for Tornhøjcentret. Desuden står den tidligere Titanskole, Tornhøjvej 10, tom og forskellige udviklingsmuligheder overvejes aktuelt

20 03 KICKSTARTIDÉEN KAPITEL 3

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE 20140526_Kickstart Aalborg rapport_tv_mkj_til tryk.indd 1 28-05-2014 13:08:49 er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VEJLES GLOBALE ALMINDING

VEJLES GLOBALE ALMINDING VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Vejles globale alminding KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Udarbejdet af: Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Når sundhed bliver en del af en helhedsplan

Når sundhed bliver en del af en helhedsplan Når sundhed bliver en del af en helhedsplan Almene boligdage 2011 nøglen er nøglen Hvem er vi så? Ole Nielsen, direktør Sven Buch, udviklingschef nøglen er nøglen Programmet Himmerland generel præsentation

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere