Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv."

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Besvarelse af spørgsmål E stillet efter ønske fra Kim Andersen (V), Hans Kristian Skibby (DF) og Joachim B. Olesen (LA). Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre for den aktuelle situation for realkreditsektoren og udviklingen i størrelsen af bidragssatser, gebyrer og lign., herunder bedes ministeren konkret besvare følgende spørgsmål: a) Ministeren bedes redegøre for udviklingen i bidragssatsernes størrelse, låntageres udgifter til kursskæring, garantiprovisioner o.lign. i realkreditsektoren i de sidste 7 år, og herunder for hvor stor en andel af forhøjelserne, der kan henføres til implementering af regler om øgede kapital- og sikkerhedskrav fra EU s og danske myndigheders side. b) Ministeren bedes for samme periode redegøre for udviklingen i og størrelsen af tabene i sektoren, for udviklingen i og størrelsen af egenkapitalen i sektoren samt for udviklingen i kreditforeningernes omkostningsniveauer over en 10-årig periode? c) Hvilken betydning vurderes udviklingen i bidragssatserne m.v. at have haft for boligejernes udgifter til deres bolig/størrelsen af huslejen, og hvad har udviklingen i bidragene betydet for prisen på et normalt parcelhus med sædvanlig prioritering (dvs. en stor del med korte lån) i henhold til nuværende renteniveau? Det bemærkes herved, at udviklingen i bidragsstørrelserne betyder, at et hus, der handles på en ydelse, presses meget ned i pris, fordi en uforholdsmæssig stor del af købers budget går til bidragsomkostninger. d) Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at der bliver stillet krav til realkreditsektoren om bedre gennemsigtighed i begrundelsen for forhøjelse af bidragssatsforhøjelser og andre omkostninger for låntager, og vil ministeren se på muligheden for at sikre, at bidragssatserne sættes ned, når kapitalkrav m.v. ikke længere kræver bidragssatser på det nuværende niveau? e) Ministeren bedes redegøre for realkreditsektorens aktuelle soliditet og herunder for, hvor stor en del af realkreditsektorens indtægter fra bidrag o.lign., der vurderes at være blevet overført som udbytte til de banker, der har investeret i realkreditselskaberne? f) Mener ministeren, at der eksisterer reel konkurrence på realkreditmarkedet, jf. at realkreditinstitutterne har været fælles om at sætte bidrags-

2 2/18 satser m.v. op, og at der er relativt få aktører på markedet, og hvad vil ministeren gøre for at sikre en mere reel konkurrence på markedet? Svar: Indledning Tak for invitationen til at komme herover i udvalget i dag. Der er tale om et vigtigt emne. De danske realkreditinstitutter står for mere end 60 pct. af udlånet i Danmark og spiller en central rolle i den finansielle sektor og i samfundet som helhed. Det er derfor vigtigt, at vi værner om det danske realkreditsystem. Finanskrisen har lært os vigtigheden af, at vi har sunde og velpolstrede kreditinstitutter, som markedet og investorerne har tillid til. Dermed muliggøres at danske boligejere og virksomheder kan få billig og konkurrencedygtig finansiering. Det er de hensyn, som vores finansielle regulering af realkreditsektoren retter sig mod. Jeg har, som mange boligejere og virksomheder, konstateret, at realkreditinstitutternes bidragssatser er steget de seneste år. Udgifter til bolig og boliglån udgør en pæn del af boligejernes økonomi. Tilsvarende gælder for erhvervsvirksomheder. Det er derfor vigtigt, at ændringer i bidragssatserne sker på rimelig vis, så låntagerne kan tilpasse deres økonomiske forhold til de øgede udgifter. Det vil jeg komme tilbage til.

3 3/18 Der er i samrådsspørgsmålet stillet en række detaljerede underspørgsmål, som har krævet indsamling af en stor mængde data fra realkreditinstitutterne. Institutterne har været behjælpelige med at indsende de relevante data, hvor disse er tilgængelige. Jeg vil nu efter bedste evne besvare underspørgsmålene ét efter ét. a) Ministeren bedes redegøre for udviklingen i bidragssatsernes størrelse, låntageres udgifter til kursskæring, garantiprovisioner o.lign. i realkreditsektoren i de sidste 7 år, og herunder for hvor stor en andel af forhøjelserne, der kan henføres til implementering af regler om øgede kapitalog sikkerhedskrav fra EU s og danske myndigheders side. Siden 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for husholdninger steget fra 0,5 pct. til 0,83 pct. For erhverv er den gennemsnitlige bidragssats steget fra 0,38 pct. til 0,76 pct. Det svarer til en stigning på henholdsvis 66 pct. for husholdninger og 100 pct. for erhverv. Bidragssatserne er steget primært for risikable lånetyper, såsom lån med afdragsfrihed og flekslån med kort rentebindingsperiode. Stigningen i bidragssatsen på et fastforrentet lån med afdrag har hos de fleste institutter været beskeden siden Således er den gennemsnitlige bidragssats på tværs af institutterne på et fastforrentet lån med afdrag steget fra 0,52 pct.

4 4/18 primo 2009 til 0,63 pct. primo Til sammenligning er den gennemsnitlige bidragssats på et F1-lån uden afdrag steget fra 0,54 pct. til 1,33 pct., dvs. mere end en fordobling. Det afspejler, at realkreditinstitutterne har brugt bidragssatserne som et incitament til at sikre, at låntagerne optager mindre risikable lån. D er ikke urimeligt, at der betales et relativt højere bidrag til realkreditinstituttet, når der er tale om lån med højere risiko. Det har vi også fra politisk hold bakket op om, da det understøtter den finansielle stabilitet fremadrettet. Et andet gebyr er kursskæring, som betales ved refinansiering af variabelt forrentede lån. Kursskæringen er i dag mellem 0,2 og 0,3 pct. afhængig af, hvor ofte lånene refinansieres. Den gennemsnitlige sats for kursskæring er steget fra 0,02 pct. i 2008 til 0,23 pct. i 2014 på tværs af institutter og lånetyper. Som tilfældet er med bidragssatserne, så anvender institutternes også kursskæring til at give låntagerne incitament til at optage mindre risikable lån, her konkret lån med længere rentebinding. Udvalget har også spurgt til udviklingen i låntagernes udgifter til garantiprovision. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at såfremt der stilles en garanti i forbindelse med en låneopta-

5 5/18 gelse, vil det være låntagerens pengeinstitut, som stiller en sådan garanti. Det har ikke været muligt at få fuldt overblik over brugen af garantiprovisioner i banker. Nogle af realkreditinstitutterne har dog oplyst, at deres kunder betaler op til 0,16 pct. af det beløb, som låntageren ønsker at låne, i garantiprovision. Udvalget har også spurgt til betydningen af de øgede kapitalkrav for udviklingen i bidragssatserne. Lad mig for det første bemærke, at det er et bredt flertal her på Christiansborg, der gennem de senere år har vedtaget skærpede krav til banker og realkreditinstitutter. Hensigten har været at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark og mindske risikoen for fremtidige finansielle kriser. Det er en målsætning, jeg tror, vi alle kan skrive under på. Det drejer sig bl.a. om skærpede kapitalkrav for SIFI er i forlængelse af Bankpakke 6 og den øvrige implementering af de nye europæiske kapitalkravsregler. Reglerne indebærer både, at kravene til kreditinstitutternes kapital forhøjes, og at kapitalen skal have en højere kvalitet for at kunne tælle med. Disse krav indfases frem til Herudover har Folketinget netop i forbindelse med implementeringen af EU's krisehåndteringsdirektiv vedtaget

6 6/18 krav om, at realkreditinstitutterne skal holde en gældsbuffer på 2 pct. af deres uvægtede udlån. Dette krav vil blive indfaset gradvist frem mod Endelig skal realkreditinstitutterne også betale til en afviklingsfond til brug for krisehåndtering af danske kreditinstitutter. De foreløbige beregninger viser, at det samlet set for realkreditinstitutterne er en yderligere omkostning på i alt 3,3 mia. kr., som skal betales over de kommende ti år. Der er således indført en række stramninger i reguleringen af banker og realkreditinstitutter. Det centrale værktøj for realkreditinstitutterne til at opbygge kapital til at efterleve disse krav er at hæve bidragssatserne, hvilket også er afspejlet i den udvikling i bidragssatserne, jeg har beskrevet. Dertil kommer dog, at realkreditinstitutterne vil ønske at have en selvvalgt "buffer" oven på de lovbestemte kapitalkrav, således at instituttet kan ligge i betryggende afstand fra de lovfastsatte krav. Fx hvis konjunkturerne skifter eller for at kunne håndtere uforudsete ændringer i lovgivning eller myndighedspraksis. Bufferen kan også anvendes til at øge udlånet uden at skulle rejse ekstra kapital. Hvor stor en del af bidragsstigningerne, der kan henføres lige nøjagtig til de skærpede lovkrav og institutternes frivillige buffere, er vanskeligt at bestemme præcist. Institutterne opgør således heller ikke bidragsindtægter 1-til-1 efter de

7 7/18 omkostninger, de skal dække, og som blandt andet også omfatter supplerende sikkerhedsstillelse, tab, nedskrivninger og ikke mindst den grundlæggende drift. Ud fra de foreliggende oplysninger er det desværre ikke muligt, at sætte præcise tal på, hvor meget kapitalkravene har betydet for udviklingen i bidragssatserne i kroner og ører. Vi kan dog se, at realkreditinstitutterne i perioden 2008 til 2014 har haft indtægter 101 mia. kr. fra bidrag. Institutterne har herudover en indtjening på forrentning af deres kapital, hvorfor den samlede nettoindtjening korrigeret for kursreguleringer m.v. har været 126 mia. kr. Når vi kigger på hvad realkreditinstitutterne har haft af omkostninger, så er billedet, at knap 25 mia. kr. er brugt på at dække nedskrivninger på lån. Omkring 25 procent af bidragsindtægterne går således til at dække tab. 39,5 mia. kr. er gået til administrationsomkostninger i institutterne og 12 mia. kr. er betalt i gebyrer til typisk pengeinstitutter for formidling af lån m.v. Endelig har realkreditinstitutterne betalt selskabsskat på samlet 12 mia. kr. i perioden. Tilbage står. at 35,5 mia. kr. over den 7 årige periode er brugt til kapitalisering i sektoren. I forhold til udbytter, så er der både sket kapitalindskud fra ejerne og trukket udbytte

8 8/18 ud mv., men netto er der i perioden således kun gået 2,5 mia. kr. til udbytter mv. En kapitaludvidelse på 35,5 mia. kr. er naturligvis et stort beløb, men beløbet bør sættes i forhold til, at det samlede udlånsomfang er i perioden vokset med 640 mia. kr. og udgjorde i mia. kr. Nykredit har endvidere opgjort, at de ved uændret aktivitetsniveau fortsat har behov for at øge deres kapitalisering med et sted mellem 6 og 13 mia. kr. over de kommende år. Afslutningsvis vil jeg til dette punkt fremhæve, at det er en fordel for låntagerne, at realkreditinstitutterne bliver bedre polstrede. Udviklingen i bidragssatser og renter bør ses i sammenhæng. Hvis ikke realkreditobligationerne og realkreditinstitutterne blev betragtet som solide af ratingbureauerne, ville det betyde lavere kurser på realkreditobligationerne og dermed højere renter. b) Ministeren bedes for samme periode redegøre for udviklingen i og størrelsen af tabene i sektoren, for udviklingen i og størrelsen af egenkapitalen i sektoren samt for udviklingen i kreditforeningernes omkostningsniveauer over en 10-årig periode? Realkreditinstitutterne har generelt haft overskud siden 2008, hvilket har medvirket til, at den samlede egenkapital i sektoren er steget med ca. 26 pct. fra 2008 til Den samlede realkreditsektors egenkapitalforrentning har svinget mellem 0,9 pct. og 4,5 pct. efter skat siden 2008.

9 9/18 Der er tale om en relativt lav egenkapitalforrentning sammenlignet med andre erhverv. Der er således ikke tale om, at institutterne har haft meget store overskud sammenlignet med den kapital, der er bundet i virksomhederne. Jeg vil her bemærke, at realkreditinstitutterne som alle andre virksomheder forventes at forrente den indskudte egenkapital. Herunder er det et også et krav fra ratingbureauerne, at en finansiel virksomhed skal have en sund indtjening på længere sigt for at kunne opnå en god rating. Denne rating kommer i sidste ende også låntagerne til gode i form af et lavere renteniveau. Realkreditinstitutterne har samtidig oplevet stigende nedskrivninger siden Realkreditinstitutternes årlige nedskrivninger er siden 2008 steget fra 0,06 pct. af udlånet til 0,18 pct. i Det svarer til nedskrivninger på i alt 24,6 mia. kr. siden Bidragsindtægter anvendes ligeledes til at dække nedskrivninger. Det har endvidere været fremført i debatten, at de stigende bidragssatser er gået til højere lønninger i realkreditinstitutterne. Det er korrekt, at lønudviklingen i den finansielle sektor har været væsentligt højere end i andre erhverv i perioden fra 2008 til 2011.

10 10/18 Det kan dog ikke umiddelbart henføres til en "lønfest" baseret på stigende indtægter fra bidrag, men skyldes blandt andet, at der i foråret 2008 lige inden krisen brød ud blev indgået en relativt dyr 3-årig overenskomst på det finansielle område med årlige lønstigninger på 4-5 pct. Fra 2011 og frem har lønudviklingen været mere parallel med andre erhverv. Jeg vil endelig fremhæve, at institutternes driftsomkostninger har over perioden været meget svagt stigende. Hvis man tager højde for inflationen, er omkostningerne faldet med ca. 15 pct. Det vil sige, at indtægterne fra bidragssatserne ikke er brugt på at øge udgifterne til personale og lignende. c) Hvilken betydning vurderes udviklingen i bidragssatserne m.v. at have haft for boligejernes udgifter til deres bolig/størrelsen af huslejen, og hvad har udviklingen i bidragene betydet for prisen på et normalt parcelhus med sædvanlig prioritering (dvs. en stor del med korte lån) i henhold til nuværende renteniveau? Det bemærkes herved, at udviklingen i bidragsstørrelserne betyder, at et hus, der handles på en ydelse, presses meget ned i pris, fordi en uforholdsmæssig stor del af købers budget går til bidragsomkostninger. Da bidragsstigningerne som tidligere nævnt varierer meget i forhold til hvilken type lån, der er tale om, varierer forskellen i huslejen også meget. Lad mig dog illustrere udviklingen med et eksempel.

11 11/18 For et fastforrentet lån på 1 mio. kr. med afdrag betaler en gennemsnitlig låntager nu ca. 90 kr. i bidrag mere om måneden i forhold til situationen primo Til sammenligning vil stigningen for et F1-lån uden afdrag være ca. 655 kr. inkl. udgifter til kursskæring, altså godt 7 gange så stor. I den forbindelse bør man dog også gøre opmærksom på, at renten på boliglån med refinansiering på under et år er faldet fra 4,2 procent i starten af 2009 til 0,3 procent ved starten af i år. Dvs. på et lån til en million kroner betales der i dag ca kr. mindre om året i rente. Hvad angår udvalgets spørgsmål om bidragssatsernes betydning for prisen på et normalt parcelhus, kan jeg bemærke, at prissætning af boliger er en kompleks proces, der influeres af mange forhold, herunder den generelle udvikling på ejendomsmarkedet, omsætteligheden af boliger i det pågældende område m.v. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt give en nærmere vurdering af, hvad bidragsstigninger isoleret set har betydet for prissætningen. d) Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at der bliver stillet krav til realkreditsektoren om bedre gennemsigtighed i begrundelsen for forhøjelse af bidragssatsforhøjelser og andre omkostninger for låntager, og vil ministeren se på muligheden for at sikre, at bidragssatserne sættes ned, når kapitalkrav m.v. ikke længere kræver bidragssatser på det nuværende niveau? Jeg kan oplyse, at jeg allerede har taget initiativ til at stramme god skik reglerne, således at realkreditinstitutterne skal

12 12/18 varsle bidragsstigninger med 3 måneders varsel og sende varslet til de kunder, der bliver berørt af ændringen. Det vil også gælde, at varslingen af stigningen skal indeholde en begrundelse for bidragsstigningen. Det skal sikre mod vilkårlige ændringer i bidragssatserne og gøre det nemmere for låntagerne at forberede sig til og forstå bidragsstigningerne. Når institutterne har opnået en tilstrækkelig polstring, er det min forventning, at bidragssatserne vil falde igen. Som jeg vil komme ind på lidt senere, ser det dog ikke ud til, at alle institutterne er helt i mål endnu med opbygningen af den nødvendige kapital. Jeg tror på, at konkurrencen mellem realkreditinstitutterne og fra blandt andet pengeinstitutter vil sørge for, at bidragssatserne kommer ned igen, når institutterne har polstret sig tilstrækkeligt. Samtidig må man også forvente, at konkurrencen fra udenlandske udbydere af lån med pant i fast ejendom vil stige, hvis indtjeningen bliver for stor. e) Ministeren bedes redegøre for realkreditsektorens aktuelle soliditet og herunder for, hvor stor en del af realkreditsektorens indtægter fra bidrag o.lign., der vurderes at være blevet overført som udbytte til de banker, der har investeret i realkreditselskaberne?

13 13/18 Jeg kan oplyse, at alle realkreditinstitutter på nuværende tidspunkt opfylder de gældende kapitalkrav. Som jeg tidligere nævnte, er det dog centralt for institutterne at holde en vis frivillig buffer til kravene for ikke at risikere at komme i konflikt med disse. Denne frivillige buffer er der flere institutter, der endnu ikke har opbygget. Derudover er det fortsat uklart, i hvilket omfang kommende EU-regulering vil pålægge institutterne yderligere kapitalkrav. Det skal således inden for de kommende år bl.a. drøftes, om der skal indføres et såkaldt gearingskrav i EU, og om der skal arbejdes med gulve under risikovægtene i institutternes interne beregningsmodeller. Begge dele kan, afhængig af kravenes udformning, lede til højere kapitalkrav for flere af de danske realkreditinstitutter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at realkreditinstitutter typisk er højere gearet end banker. Derfor vil disse regler også kunne have en væsentligt større betydning for realkreditinstitutterne kapitalkrav. De nye kapitalkravsregler strammer endvidere definitionen af kapital, således at færre kapitalinstrumenter kan tælles med. Disse stramninger træder efter en overgangsperiode i kraft fra Det er ikke alle institutter, der konkret har tilkendegivet, hvilken betydning disse stramninger får for deres kapitalisering.

14 14/18 Hvad angår udbetalingen af udbytte til investorerne, har det i debatten været fremført, at stigningerne i bidragene blot har til formål at øge udbyttet til institutternes ejere. Jeg kan her konstatere, at det kun er Realkredit Danmark, der siden 2008 har udbetalt større udbytter. I perioden 2008 til 2014 har realkreditinstitutterne samlet set udbetalt knap 9 mia. kr. i udbytte. Heraf har Realkredit Danmark udbetalt ca. 7,9 mia. kr. Der har derfor også været stort fokus på, at Realkredit Danmark har udbetalt udbytte til sin ejer, Danske Bank. Her skal man dog være opmærksom på, at Realkredit Danmark af primært historiske grunde har været væsentligt overkapitaliseret. Således havde Realkredit Danmark ultimo 2014 en kapitaloverdækning på 14,8 pct. i forhold til det højest bindende krav på dette tidspunkt. Det svarer til, at instituttet havde ca. 71 pct. mere egenkapital end nødvendigt for at overholde lovkravene, hvilket er væsentligt mere end tilfældet for de øvrige institutter. Realkredit Danmark har derfor ikke et sædvanligt behov for at akkumulere overskud. Danske Bank har derfor valgt, at Realkredit Danmark udbetaler udbytte til moderselskabet Danske Bank. Her skal man også huske, at kravene til størrelsen af egenkapitalforrentningen i Realkredit Danmark må

15 15/18 forventes at falde, når der er mindre kapital bundet i instituttet. Der er med Realkredit Danmark altså i høj grad tale om et enkeltstående tilfælde. Jeg mener derfor ikke, at man kan tale om generel tendens til, at realkreditinstitutterne udbetaler store udbytter til deres ejere. Stigningen i bidragssatserne kan derfor heller ikke forklares med, at bankerne trækker store overskud ud realkreditinstitutterne og sender regningen videre til låntagerne. f) Mener ministeren, at der eksisterer reel konkurrence på realkreditmarkedet, jf. at realkreditinstitutterne har været fælles om at sætte bidragssatser m.v. op, og at der er relativt få aktører på markedet, og hvad vil ministeren gøre for at sikre en mere reel konkurrence på markedet? Det fremføres ofte, at der er tale om et marked med få aktører og meget lidt konkurrence, samt at det er umuligt at skifte realkreditinstitut for boligejerne. Her synes jeg, der er brug for en mere nuanceret debat. At realkreditinstitutterne generelt har været fælles om at sætte bidragssatserne op, som det bemærkes i udvalgets spørgsmål, er jo bl.a. et udtryk for, at hele realkreditsektoren er blevet pålagt øgede kapitalkrav og grundlæggende har været udsat for samme forhold som blandt andet faldende ejendomspriser, der fordrer supplerende sikkerhedsstillelse.

16 16/18 Her vil jeg også bemærke, at realkreditvirksomhed er en virksomhedstype med udprægede stordriftsfordele. Investorerne vægter højt, at der er meget store obligationsserier med stor grad af likviditet. Antallet af realkreditinstitutter forekommer på den baggrund ikke unaturligt. Jeg kan endvidere konstatere, at der er en vedvarende produktudvikling i realkreditsektoren, og at institutterne ikke altid vælger de samme løsninger. Det giver forbrugerne forskellige valgmuligheder. Jeg kan også konstatere, at selvom alle realkreditinstitutterne har forhøjet bidragssatserne, så er der væsentlige prisforskelle blandt institutterne. Der er således mulighed for, at forbrugerne kan søge efter det billigste tilbud på deres boliglån. Herudover har pengeinstitutterne i de senere år vist øget interesse for at udstede boliglån. Jyske Bank er det bedste eksempel her. Det er et tegn på, at der er endnu mere konkurrence på vej til dette marked. Så jeg mener ikke, at vi har en meget begrænset konkurrence på markedet for boliglån, som kommer forbrugerne til skade. Jeg kan også konstatere, at boliglån i Danmark er blandt de allerbilligste i Europa på trods af de stigende bidragssatser. Der, hvor der kan være en udfordring, er i forhold til mobiliteten og gennemsigtigheden på markedet for boliglån, som er

17 17/18 en vigtig forudsætning for et velfungerende marked. Jeg har derfor taget initiativ til, at der etableres en prisportal for boliglån. Den skal skabe mere gennemsigtighed omkring penge- og realkreditinstitutternes priser på boliglån. Det vil gøre det lettere for forbrugeren at få overblik over priserne på markedet. Det vil understøtte konkurrencen. Afslutning Afslutningsvis vil jeg gerne henlede udvalgets opmærksomhed på, at realkreditinstitutterne har øget deres udlån markant i perioden Det har været til stor gavn for dansk økonomi i en periode, hvor udlånet fra pengeinstitutterne er faldet. Men stigende udlån kræver grundlæggende også mere kapital til at dække det ekstra udlån. Så selv om der er opbygget mere kapital over de senere år, er en del heraf anvendt til dækning af det øgede udlån og ikke alene til det nye højere kapitalniveau som følge af nye højere kapitalkrav. Alle institutter er blandt andet derfor endnu ikke helt i mål med at opbygge den ønskede kapital. Dette er en helt central men ofte overset del af forklaring omkring de stigende bidragssatser. Det er derfor også glædeligt, at realkreditinstitutternes generelle soliditet har medvirket til, at institutterne har kunnet øge udlånet betydeligt siden 2008.

18 18/18 Låntagerne er således blevet mødt med større udgifter til bidragssatser og gebyrer de seneste syv år, men samtidigt er det værd at bemærke, at låntagerne har været begunstiget af et faldende renteniveau. Jeg kan således konstatere, at vi i Danmark har nogle af de billigste renter på boliglån i Europa hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at vi har nogle solide realkreditinstitutter. Jeg har nu redegjort for en række forhold, som kan forklare udviklingen i bidragssatserne, og andre som ikke kan. Jeg mener ikke, at der er forhold, som giver anledning til at tro, at realkreditinstitutterne har brugt de senere år på tage overnormale priser for deres udlån. Men jeg følger naturligvis området meget tæt fremadrettet for at se, om der skulle blive behov for yderligere initiativer på området. Og jeg ser i øvrigt også frem til, at realkreditinstitutterne selv kommer mere på banen for forsøge at forklare baggrunden for de stigende bidragssatser. Tak for ordet.

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Vælg det bedste boliglån Oversigt: 5 lånetyper Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Behold roligt dit F1-lån...4-6 Vi vil

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide September 214 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Realkredit Undgå de skjulte gebyrer 16 sider Tusinder at spare på boliglån Undgå de skjulte gebyrer INDHOLD: Realkreditten

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16. sider BEDSTE. Vælg det.

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16. sider BEDSTE. Vælg det. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16 sider Vælg det BEDSTE boliglån Se eksperternes dom Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Priskrig på nye boliglån...4-5

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Så dyr bliver din. bolig i år. Sådan holder du udgifterne nede

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Så dyr bliver din. bolig i år. Sådan holder du udgifterne nede Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Så dyr bliver din bolig i år Sådan holder du udgifterne nede Så dyr bliver din bolig i år INDHOLD I DETTE HÆFTE: Brændsel, el,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere