)LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ")LQDQVLHO$QDO\VH 3. september 1999"

Transkript

1 )LDVLHO$DO\VH 3. september \XONXSRUHHVUXNXUPRGHO 8LEDNVRIILFLHOOHXONXSRUHHVUXNXUVNLIHVXGIUDGHXY UHGH1HOVR 6LHJHOPRGHOLOHPHUHNRPSOLFHUHPRGHO 'H\HPRGHOJLYHUEHGUHILLJDISULVHUSnVDVREOLJDLRHURJHOLPLHUHUEODG DGHSUREOHPHUPHGIHMODJLJHVYLJLGHNRUHHGH 1XY UHGHVRUHUHHVUXNXUVS GLGHNRUHHGHIRUVYLGHU )RUK MIRUUHHGHSDSLUHUVLJHU$6PHDGUH JOHDO GUHVNXOLG 1\UHHVUXNXUEUXJHVIUD 3UREOHPVLOOLJ De seneste ca. 5 år har Unibank Markets benyttet Nelson- Siegel modellen som nulkupon-rentestruktur model til beregning af nøgletal på danske obligationer. Som beskrevet i det følgende har denne model nogle uheldige egenskaber, som det er ønskværdigt at komme af med. Ses på indeværende år har Nelson-Siegel modellen performet specielt dårligt. Først på året havde renterne et opadgående sving i den korte ende, som modellen ikke fangede. Senere, siden juni, begyndte renterne at bøje kraftig nedad i den korte ende. Dette kunne Nelson- Siegel modellen ikke fange, med store negative YCSer i den korte ende til følge. Der er derfor introduceret en ny nulkuponrentestrukturmodel, som performer væsentligt bedre. Al beregning af nøgletal er baseret på en nulkuponrentestruktur, der angiver hvorledes fremtidige betalinger skal diskonteres. Ved beregning af optionsjusterede nøgletal anvender Unibank Monte Carlo simulation, hvor de fremtidige rentescenarier er kalibreret således at de i snit giver anledning til observerede nulkuponpriser. Det er således nødvendigt at have en nulkupon-rentestruktur som priser de mest likvide

2 H H U Ã R S X N O X statsobligationer godt, samt har en fornuftig forward rentestruktur. Nulkupon-rentestrukturen fremkommer ved fitning af en kurve til udvalgte statsobligationer, typisk de mest likvide stående lån og evt. skatkammerbeviser (håndtering af at stående lån og skatkammerbeviser har forskellig antal valørdage er beskrevet i appendix A). For at få forward renter uden vilde spring kræves en rentestruktur, som er rimelig blød. Samtidig ønsker vi at blive fri for sving i kurven, som der ikke er datamæssig grundlag for. Valg af en rentestrukturmodel er derfor nødvendigvis et kompromis mellem kurvemæssig pænhed og eksakt fitning af priser. +LGLOKDUYLEUXJ1HOVR 6LHJHOPRGHOOH +LGLGLJUHHVUXNXU De sidste ca. 5 år har Unibanks officielle rentestruktur været en 1HOVR6LHJHO model, givet ved τ 5 16 ( ) = β + 1 exp τ τ ( β + β ) 1 exp β «VRPOLGHUDIHVnNDOG K JHN MHHIIHN «hvor β, β1, β, τ er parametre bestemt ved fitning af priser. Fordelen ved modellen er at den er relativ simpel, meget stabil at estimere, og giver bløde kurver. Nelson-Siegel modellen er derfor ofte et populært valg. Ulempen er at kurven er meget stiv, hvilket kan medføre at for at prisfastsætte lange obligationer godt, så tvinges kurven til at bøje i den korte ende, uden at der er er datamæssig grundlag for dette. Dette kaldes for K JHN MHHIIHNHog et typisk eksempel på denne effekt er vist i figur 1. De grå punkterne er bootstrappede renter for de indgående løbetider, og viser at der ikke er datamæssig grundlag for opsvinget i den korte ende. )LJXU 1HOVR6LHJHOK JHN MHHIIHNMX 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 4.5% 4.% 3.5%

3 Å + JH N M H Å H I I H N Ã P DU P D M + JHN MHHIIHNKDUKLVR ULVNY UHPDUND Hvor udpræget hængekøje-effekten kan være er illustreret i figur, hvor størrelsen af hængekøjen er vist for Nelson-Seigel modellen for daglige observationer i perioden 3-mar-95 til 1- maj-98. Uden for denne periode har rentestrukturen haft ULJLJH opsving i den korte ende, hvorfor perioden er afgrænset til dette tidsrum. Størrelsen af effekten er målt som forskellen på den mnimale rente og renten til tiden. Betragtes figur 1 er hængekøje-effekten i dette tilfælde.5%. Fejlen på rentestrukturen i den helt korte ende er dog endnu større; i figur 1 er der næsten 1% overvurdering af den helt korte rente. )LJXU 1.%.9%.8%.7%.6%.5%.4%.3%.%.1%.% Som det ses har hængekøje-effekten været hyppigt forekommende. Denne egenskab er klart uønsket, og er en motivation for at finde en alternativ model. $GUHUHHVUXNXUPRGHOOHU Generelt kan vi klassificere rentestrukturmodeller som eksakte, økonomiske, eller matematiske. Eksakte modeller er modeller som prisfastsætter fejlfrit. Et prominent eksempel er ERRVUDS. En bootstrap kurve er en lineær interpolation mellem renten for hver maturity. Dette gør at kurven ofte har mange knæk, hvilket giver anledning til meget urealistiske forward renter. Denne kurve kan tit være nyttig til at få et overblik over hvordan statspapirerne ligger i forhold til hinanden, men opfylder ikke kravet om at have fornuftige forward renter. Med økonomiske modeller menes modeller baseret på en økonomisk teori, f.eks. &R[,JHUVROO5RVV9DVLFHNeller /RJVDII6FKZDU] Disse modeller minder noget om Nelson- Siegel modellen, uden dog at være bedre. 3

4 Matematiske modeller indbefatter modeller som er rent matematiske, uden nogen underliggende teori for hvorfor de ser ud som de gør. Herunder har vi 1HOVR6LHJHOextended1HOVR 6LHJHOpolynomier, serier af ortogonale polynomier, kubisk splines på renter eller diskonteringsfaktorer, og rationale funktioner. Extended Nelson-Siegel modellen er en udvidelse af Nelson- Siegel modellen med et ekstra led. Denne model afviger ikke væsentligt fra Nelson-Siegel modellen, men det ekstra led giver den lidt mere frihed i fitningen. Den prisfastsætter således lidt bedre og hængekøje-effekten reduceres, uden at den dog er fuldstændig elimineret. Polynomier, serier af ortogonale polynomier og splines ligninger hinanden. De priser potentielt godt, men giver mange bump og sving på kurven, med urealistiske forward renter til følge. Rationale funktioner er brøker af polynomier. På grund af sådanne funktioners matematiske egenskaber vil de ofte opføre sig bedre end polynomier, men har nogle af de samme problemer, og kan derfor hellere ikke bruges helt ukritisk. Vi har dog fundet at for den korte ende at rentekurven, hvor der typisk er mange obligationer, fitter sådanne modeller bedre end Nelson-Siegel eller extended Nelson-Siegel modellen, uden at give fejlagtige hængekøjer. 1\K\EULGUHHVUXNXUNRP ELHUHUGHEHGVHDIHUDLR HOIXNLRRJH[HGHG1HO VR6LHJHOPRGHOOH«1\DSSURDFKK\EULGPRGHO Ovenstående erfaringer kan opsummeres ved følgende: i den korte ende klarer en rational funktion sig bedst, hvorimod den ofte giver uønskede sving længere ude. Her klarer extended Nelson-Siegel modellen sig derimod noget bedre, da den giver en mere blød interpolation. I den korte ende er den dog stadig ikke fri for hængekøje-effekten. På baggrund af dette ændres Unibanks officielle renestruktur til en hybrid model, hvor extended Nelson-Siegel modellen bruges for længere løbetider, og en rational funktion for de korte. Extended Nelson-Siegel modellen er givet ved 5 ;16 ( ) = D 1 exp + G τ + ( E D ) ( τ) og en rational funktion som 5 5DLRDO ( ) D = = = 1 exp + F exp τ τ τ exp exp τ τ τ E Den hybride rentestruktur defineres som 4

5 5 +\EULG ( ) = 1 6 F 5 5DLRDO ( ) + 6 F 5 ;16 ( ) S-kurven giver en blød overgang mellem de to modeller. er det punkt hvor de to modeller sammenkædes, og F angiver hvor skarp overgangen er. I Unibanks rentestruktur bruges = 3 år, = 1 år, og for den rationale funktion haves N=4. F I figur 3 er vist hvorledes denne overgangsfunktion ser ud. )LJXU6LJPRLGIXNLR (YDOXHULJ For at vurdere hvordan hybrid modellen performerer i praksis er det illustrativt at betragte den situation der har været i indeværende år.,i UVHKDOYGHODIKDU 1HOVR6LHJHOPRGHOOHLNNH E MHRNRSDG I figur 4 ses situationen som den var i en lang periode først på året. Af bootstrap-renterne ses at den rigtig rentestruktur skulle krumme opad i den korte ende, men at Nelson-Siegel modellen ikke kunne dette. Altså den modsatte situation af de forgangne år hvor Nelson-Siegel modellen har haft en tendens til at krumme opad, når den ikke skulle. 5

6 )LJXU5HHVUXNXUHUSUMD 5.5% 5.3% 5.1% 4.9% 4.7% 4.5% 4.3% 4.1% Bootstrap Hybrid Nelson-Siegel 3.9% 3.7% 3.5% PHLVLGVHKDOYnUKDU 1HOVR6LHJHOPRGHOOHE MH IRUOLGHGDG GHULPRGKDUK\EULGUHH VUXNXUHSHUIRUPHJRG I figur 5 er situationen fra efteråret vist hvor bootstrap-renterne er krummet kraftigt nedad. Nelson-Siegel modellen er for stiv til at krumme så meget, og fanger derfor ikke denne opførsel. I begge tilfælde klarer hybrid modellen uden problemer at fange den rigtige opførsel. )LJXU5HHVUXNXUHUSUDXJ 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 4.5% 4.% Bootstrap Hybrid Nelson-Siegel 3.5% 3.%

7 @ S E > Ã H U X N X U V H H U Ã O L Ã G S 6 I hvor stor udstrækning disse fænomener har forekommet kan ses ved at betragte rentestrukturspændet for nogle korte statsobligationer i figur 6 og 7. Første halvdel af året ses et relativt højt positivt spænd for Nelson-Siegel modellen, hvorimod det sidst på året er blevet meget negativt. I modsætning hertil har hybrid modellen performet stabilt i hele perioden. )LJXU+LVRULVNUHHVUXNXUVS GIRU6 3 1 Nelson-Siegel Hybrid jan jan-99 1-feb feb-99 1-mar mar-99 9-mar-99 1-apr-99 6-apr-99 1-maj-99 4-maj-99 7-jun-99 1-jun-99 5-jul jul-99 -aug-99 )LJXU+LVRULVNUHHVUXNXUVS GIRU6JE Nelson-Siegel Hybrid

8 1HOVR6LHJHOPRGHOOHKDU RJOHJDJHKDISUREOHPHUL GHODJHHGH I den lange ende af kurven har Nelson-Siegel modellen ikke haft samme problemer, men som det ses i figur 8 er der flere dage hvor Nelson-Siegel modellen har givet rentestrukturspænd i den lange ende på op til 5bp. )LJXU+LVRULVNUHHVUXNXUVS GIRU6 5 4 Nelson-Siegel Hybrid \EULGUHHVUXNXUSULVHU EHGUH Ved estimation af en rentestruktur model søges standardafvigelsen af misprisfastsætningen på de papirer som indgår minimeret. Målt historisk siden 1994 findes at denne standardafvigelsen falder med ca. 3% ved skift fra Nelson-Siegel modellen til hybrid modellen. 1 JOHDO Sammenlignende nøgletal er regnet pr. 9-aug 1999 på Nelson- Siegel rentestrukturen og på hybrid rentestrukturen, og kan ses i nedenstående tabel. De to rentestrukturer er vist i figur 5 for denne dato.,nnhpdund GULJHUL JOHDOPHNRUHSDSLUHU VLJHUL$6 Generelt ændres nøgletal ikke markant. Den største ændring ses på højt-forrentende, korte papirer. Da den nye rentestruktur ligger lavere end Nelson-Siegel modellen i den korte ende medfører dette højere OASer på disse papirer. 8

9 7DEHO6DPPHOLJHGH JOHDOSUDXJ,VL 1DY 1\ $6 *PO $6 'LII $6 1\ %39 *PO %39 'LII %39 1\ &9; *PO &9; 'LII &9; DK565 4% UNIK A DK498 5% UNIK A DK4845 5% UNIK A DK3797 6% UNIK A DK348 6% UNIK A DK3953 6% UNIK A DK41 6% UNIK A DK49 6% UNIK A DK185 7% UNIK A DK4175 7% UNIK A DK198 7% UNIK A DK458 7% UNIK A DK47 8% UNIK A DK433 8% UNIK A DK1 8% UNIK A DK4415 8% UNIK A DK311 9% UNIK A DK % NYK A DK % NYK A DK393 9% UNIK A DK % NYK A DK % BRF A DK % NYK A DK % NYK A DK % NYK A DK % NYK A DK % BRF A DK % NYK A DK % NYK A

10 RUH+ROP3HGHUVH RGHOOHU +/#XLEDNGN Unibank Markets er en afdeling i Unibank A/S. Dette materiale er udarbejdet af Unibank Markets, en afdeling i Unibank A/S, som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de investorer, som Unibank Markets har udleveret materialet til. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende papirer. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Unibank Markets garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt og vurderingerne er foretaget efter vort bedste skøn. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden videre. Unibank A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Unibank A/S og/eller andre selskaber i Unidanmark-gruppen kan have lange eller korte positioner af værdipapirer omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af disse værdipapirer. Endvidere kan Unibank A/S og/eller andre selskaber i Unidanmark-gruppen være involveret i corporate finance aktiviteter, commercial-paper programmer eller emissioner eller andre bankaktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Unibank A/S Torvegade Telefon Unibank Markets DK-1786 København V 1

11 $SSHGL[+nGHULJDIIRUVNHOOLJHYDO UGDJH For at få flere datapunkter i den korte ende af rentestrukturen kan bruges både skatkammerbeviser, med dages valør, og stående lån, med 3 dages valør. Dette gøres ved at operere med en -valør dages rentestruktur som så fremskrives n dage for at prisfastsætte et papir med n dages valør. Resultatet af fitningen er således denne -valør dages rentestruktur, som så kan fremskrives 3 dage for at få den sædvanlige rentestruktur. 11

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009

Kommentar. Statsgaranterede bankudstedelser. 18. marts 2009. 18. marts 2009 18. marts 2009 18. marts 2009 Kommentar Statsgaranterede bankudstedelser Statsgaranterede bankudstedelser stormer frem Samlet volumen i markedet overstiger nu to trillioner kroner Overordnet set ligner

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet

En vurdering af renterisikoen ud fra horisontafkastet HA almen 6. Semester Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Forfattere Line Maria Christensen Anne Frøkjær Vejleder Frank Pedersen - Illustreret ved case-virksomheden Fast Ejendom Handelshøjskolen

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er?

Covered bonds. Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Covered bonds Usikkert om køreplanen for covered bonds holder Får vi SDO-udstedelse i 2007? Hvilke realkreditobligationer erstattes af SDO er? Af Martin Hagelskjær Nielsen, marn@nykredit.dk, 33 42 11 56

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere