HD(R) 2.del Finansiel Styring Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider"

Transkript

1 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed, da de selv optager korte lån og selv placerer overskudslikviditet. Likviditetsstyringen i en koncern med mange forskellige valutaer vanskeliggøres væsentligt, da der nu skal til at findes ud af hvilken valuta der skal være hovedvalutaen. Først og fremmest skal koncernen undgå interne betalinger, altså forstået på den måde at de skal overføre så lidt midler mellem de forskellige selskaber som muligt. Dette gøres ved netting. Netting skal forstås som nettobetalinger mellem koncernens selskaber. Fordelen ved netting er hovedsageligt at der ikke flyttes så mange penge(valuta) mellem selskaberne og derved mindskes kurstabet mellem købet og salget af valutaen. Netting kræver at der sidder et centralt organ i koncernen, som udregner nettingen. Nettingen skal udregnes på koncernplan for at kunne få så mange udligninger med som overhovedet muligt. Udgiften til et sådant organ skal holdes op i mod den besparelse der forventes at komme ved nettobetalinger. Det ville også lette/forbedre koncernens likviditet hvis den indførte cash pooling. Cash pooling virker som om koncernen har en konto til hver valuta. Hvis der bliver solgt varer i EUR sættes omsætningen ind på kontoen og de selskaber som køber varer i EUR hæver så fra denne konto. Dermed spares igen kursforskellene mellem køb og salg af valutaen. Cash pooling medfører mindre selvstændighed eller slet ingen selvstændighed for de enkelte selskaber under koncernen. Det vil igen kræve et centralt organ/afdeling som tog sig af styringen af cash poolingen. For ikke nok med at der indføres cash pooling, så skal afdelingen sørge for at der er valuta til rådighed for de betalinger der skal foretages. Afdelingen skal altså ikke bare sørge for modtagelse og bogføring af betalingerne, men også sørge for at evt. overskudsvaluta bliver vekslet til evt. underskudvaluta, så varekøb kan blive betalt i den rigtige valuta. Men hvorfor så ikke bare indføre cash pooling, uden at indføre netting, det ville jo være muligt at selskaberne via de forskellige valutakonti betalte deres indbyrdes gæld og tilgodehavender. Man kan sige med cash pooling kommer netting helt automatisk. Hvorfor skulle et selskab hæve EUR for at betale et andet selskab i koncernen, for at de kan sætte dem ind på den samme konto igen. Ud fra oplysningerne om Furniture A/S, synes jeg det kunne være spændende at indføre cash pooling i koncernen. 50% af deres omsætning foregår i EUR og ca. 49% af deres køb foregår i EUR, forskellen mellem køb og salg af denne valuta er ikke så store som andre mindre handlede valutaer, men der vil stadig være penge at hente på at indføre cash pooling i koncernen. Cash pooling vil også have den fordel at selskaberne i koncernen ikke selv optager lån, men bare tager det de skal bruge i de respektive valutaer. Det er så cash poolingafdelingens problem af få dækket likviditetsbehovet. Dette kunne så gøre ved at optage lån i en valuta hvor man havde overskudsvaluta.

2 2 af 2 sider Opgave 2.: Måling af risiko, er altid problematisk, da der indgår ukendte faktorer eller i hvert fald budgetterede/forudsagte faktorer. Der er efterhånden udarbejdet mange modeller til udregning af risiko i virksomheder, der kan bl.a. nævnes CAPM, APT, value to risk, volatilitets-/positionsmåling og Downside risk. De første, CAPM og APT er nogle ældre modeller som i praksis er ubrugelige p.g.a. deres sammensætning af antagelser og sammenhænge. Value to risk er defineret som det størst mulige tab på den givne virksomhed i en bestemt periode inden for et bestemt konfidensinterval. Modellen er ikke anvendelig da alle ting der indgår i modellen skal værdiansættes, for eks. varemærker. Downside risk er en ren risiko, der er ingen mulighed for gevinst, det er også kaldet en asymmetrisk risiko, i lærebogen er der nævnt eksempler som brand, tyveri og ulykker som Downside risk. Det vil sige det er ting som kun er negative og der ikke kan forventes noget positivt af. Dette bringer os til volatilitets-/positionsmåling. Volatilitet er den afvigelse der er omkring en middelværdi, eller det udsving der er fra middelværdien. Positionerne er vores omsætning, vores konti, eller hvad det nu er vi vil måle på. Som model er der følgende sammenhæng: Virksomhedsrisiko = Position x Følsomhed x Markedsvolatilitet (ICM s.300) Virksomhedsrisikoen kunne også skiftes ud med konjunkturrisikoen eller noget helt andet hvis det var det vi ville måle. Mulighederne for at måle Furniture A/S s risiko er da altid til stede, men spørgsmålet er om man har de fornødne data. Hvis vi bruger formlen og kigger på de enkelte dele kan vi se om vi har noget at gå videre med. Position: Det kunne være omsætningen eller måske omsætningen i en bestemt valuta der kunne være relevant at se på. Handler virksomheden på et marked som har en urolig valuta eller er der politiske problemer. Følsomhed: Det er følsomheden overfor det vi gerne vil undersøge, for eks. virksomhedsrisikoen eller konjunkturrisikoen. Markedsvolatiliteten: Det er det udsving der er på markedet i forhold til middelværdien. Men volatiliteten kan ses på flere måder:

3 3 af 3 sider historisk, som er noget man kender og ikke kan bruge til egentlige beslutninger Implicit, som er det udsving der er her og nu Prognosticeret, som er det udsving der forventes i fremtiden, ud fra det historiske Det historiske er ikke noget problem, her kender vi dataene og det implicitte kan vi sammenholde med det historiske og se hvor vil så ligger. Men det prognosticererede det er sværere, for hvor langt tilbage skal vi se på det historiske? 1 mdr.? 3 mdr.? Lige meget hvad vi gør, bliver det forkert. De historiske data indeholder måske en periode med store udsving eller en meget stille periode, hvis den prognosticererede periode kommer til at indeholde det modsatte vil vores prognosticererede volatilitet blive helt forkert. Men målingerne af de forskellige risikoer kan virksomheden bruge til at se om de eventuelt udsætter sig for større eller mindre risiko sammenlignet med andre markeder, hvis det var det man kiggede på Furniture A/S kan vi ikke beregne risiciene på ud fra de oplysninger vi har, men ud fra opgaveteksten kan vi da se at det specielt er USD og GBP, som kunne være problemet. Der har i flg. Opgaveteksten også været faldende kurser på disse valutaer, som har påvirket salget i USD i negativ retning, samt mindre indtjening i GBP, da der var indgået faste aftaler med nogle kunder der. Der er stor omsætning i disse valutaer og stort set ingen varekøb. Dette giver stor risiko på disse 2 markeder. Med hensyn til deres leverandører så er der aftaler 3 til 6 mdr. frem i tiden, omkring levering af råvarer, dette udgør også en risiko hvis det er aftaler om fast levering, der fremgår intet om det i opgaven, men det kunne være tilfældet. Opgave 3.: Furniture A/S har muligheden for at påvirke de risici der ligger i koncernen, hvis de vil påvirke dem. Sådan som jeg ser det er koncernens helt store problem valutarisici. Hvis koncernen vil påvirke disse risici kan de gøre en hel den, bl.a. indføre cash pooling, som der tidligere er nævnt, dette vil eliminere en del af de risici der ligger i de valutaer de bruger til køb og salg. Men hensyn til de øvrige valutaer, hvor de enten kun har køb eller salg, kan de mindske deres risici ved terminskontakter og/eller optioner, altså låse deres køb/salg af valuta fast, hvis de altså kender størrelsen af valutamængede, men det må de vel gøre ellers kan de jo ikke kende deres risiko. Det var også muligt at optage lån i de valutaer hvor de kun havde indbetalinger/omsætning og derved låse kursen fast på låneoptagelsestidspunktet, vekselgebyret m.v. slipper de jo aldrig for alligevel. En helt anden mulighed ville være at etablere produktion de steder hvor de også havde salg og dermed få udlignet forskellene mellem de valutaer de har over-/underskud i. Jo, Furniture A/S har masser muligheder for at påvirke/styre deres risici. De ovennævnte er selvfølgelig under forudsætning at der indføres cash pooling. Hvis der ikke indføres cash pooling, ville netting kunne tage en del af risiciene og kombineret med terminskontakter og/eller optioner ville der kunne elimineres endnu flere risici.

4 4 af 4 sider Furniture A/S har indgået ikke bindende kontakter om levering af varer, der typisk løber 6 mdr. Hvad ikke bindende indebær er jeg ikke helt med på, men det kunne være at kunden ikke var forpligtiget til at aftage det aftalte antal styk, eller at prisen ikke var endelig aftalt, altså ikke bundet. Hvis prisen der er aftalt salg omkring ikke er bundet kan Furniture A/S sende en del af valutasvingningerne videre til deres kunder og dermed eliminere deres risiko der. Hvis det er antallet af varer der ikke er endeligt aftalt, står Furniture A/S med et større problem, de ved ikke hvor meget de skal købe ind af råvarer, de ved ikke hvor meget de sælger og kender derfor ikke deres behov for valuta eller det de vil få ind og kan derfor ikke indgå terminskontakter og optioner da de skal være sikre på den mængde valuta de vil sikre. Opgave 4.: Til udregningen af terminskontakten skal vi beregne en teoretisk terminskurs, da vi ikke har fået oplyst nogen, den finder vi på side 54 i ICM. Spotkurs ved køb*renteforskel DKK/USD*løbetid Teoretisk præmie = * ,42*(2,15-1,25)*180 Teoretisk præmie = = 2,85 Tillæg 360*100 Tillægget skyldes renteforskellen mellem USD og DKK og vi kan altså aftale os til at sælge USD til kurs (633,42+2,85)= 636,27, om 6 mdr. På optionen skal vi ved en Put give en præmie på 20,53 DKK pr. 100 USD vi vil sikre dette giver os retten til at sælge men ikke pligten. Da der ikke er oplyst noget om rammeaftalens størrelse, forudsætter jeg at der er tale om salg på 1. mio. dollars. Ved brug af terminskontakten får Furniture A/S følgende ud af det: Terminskontrakt USD / 100 * 636,27 = DKK Ved brug af optionen får de følgende ud af det: Option USD / 100 * 660,00 = DKK Præmie USD / 100 * 20,53 = DKK Til udbetaling DKK Ud fra ovenstående skal de helt klart vælge optionen, da de er sikre på at kunne få kurs 660,00, som jeg har læst som strikekursen på optionen.

5 5 af 5 sider Hvis spotkursen er lig strikekursen giver optionen følgende resultat: Option USD / 100 * 633,85 = DKK Præmie USD / 100 * 20,53 = DKK Til udbetaling DKK Dette giver et lidt andet resultat og det er nu terminskontakten der skal vælges. Da den giver det største afkast, på den anden side hvis kursen forventes at stige til 660,00 er det så spørgsmålet om det ikke ville være det vær at betale optionspræmie og så have muligheden for at score kursgevinsten. Hvis man er til det sikre er det terminskontrakten der skal vælges og hvis man er villig til at gamble lidt er det optionen. Terminskontaktens styrke er at virksomheden ved hvad den får i hånden om 6 mdr., svagheden er at hvis bankens forudsigelse om kurs 660,00 holder stik har man tabt DKK, det er ikke alle der kan se det sjove i det. Optionens styrke er terminskontaktens svaghed, nemlig at hvis bankens kurs holder stik, vil virksomheden kunne undlade at udnytte optionen og sælge sine dollars på spotmarkedet i stedet for og så score kursstigningen på dollars. Der skal dog betales en præmie for optionen, men i dette tilfælde opvejes den fuldt ud kursstigningen på dollars. Svagheden, hvis man kan kalde det det er at der skal betales en præmie for at have muligheden for at ikke indløse optionen. Afhængig hvilken risikostrategi Furniture A/S vælger kan det godt være at de stadig vælger optionen. Furniture A/S har meget med valutahandel at gøre og de vil nok ikke vælge at sikre alt hvad de kan, da der er nogle små valutaer i mellem og nogle af den er ret faste overfor DKK, her tænker jeg specielt på SEK og NOK. Furniture A/S mener jeg bør sikre det de kan i de store valutaer, gennem terminskontakter og/eller optioner. I den ovenstående beregning kunne det måske betale sig at tage optionen i begge tilfælde hvis Furniture A/S ville satse lidt. Bankens forventning til kursen 6 mdr. senere var trods alt 660,00 og hvis de havde valgt optionen som put, var de ikke forpligtiget til at sælge til den aftalte kurs, men kunne sælge til spotkursen 6 mdr. senere som var forventet 660,00. Dette ville give en gevinst i forhold til terminskontakten til trods for at der var betalt præmie for optionen. Der er mange ting der skal overvejes i forbindelse med valg af en risikostrategi i Furniture A/S, den kan gå efter det helt sikre og afsikre alle valutadispositioner, men det vil sikkert være for tids- og omkostningskrævende. Spørgsmålet er om de vil helt over i den anden grøft hvor de lader os om der intet sker og ingen ting afsikre, men ud fra opgaveteksten ser det ud som de har afsikret dele af deres omsætning. Valget ligger nok mere i mellem om de kun skal bruge terminskontakter eller om de skal kombineres med optioner hvor det ser ud til at være fordelagtigt. De fleste virksomheder vil gerne have rimeligt styr på hvad de kan få ind på kontoen, men ved at vælge den kombinerede løsning er de også sikre på hvad de får, dog kan de være heldige at vinde på deres optioner, men skal selvfølgelig stadig betale præmie på de optioner hvor de indløser den til strikekursen. Hvis man vil løbe risiko og have mulighed for at vinde, bliver man nød til at betale for det.

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Valutarisikostyring i Pandora

Valutarisikostyring i Pandora Valutarisikostyring i Pandora 1 Navn: Studium: Muoi Si HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Emneformulering: Pandora er ligesom mange andre virksomheder, som har meget handel i udlandet, eksponeret over

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere