Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys."

Transkript

1 Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber (herefter benævnt selskaber). Ved opgørelsen af det røde risikoscenarie (middel negativ markedsudvikling) og det gule risikoscenarie (meget negativ markedsudvikling) angives konsekvensen for selskabets basiskapital og kapitalkrav samt for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser konsekvensen for selskabets kollektive bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser af: renterisiko på rentebærende fordringer renterisiko på livsforsikringshensættelser (for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser) renterisiko på præmie- og erstatningshensættelser (for skadesforsikringsselskaber og arbejdsskadeselskaber) aktiekursrisiko råvarerisiko valutakursrisiko ejendomsrisiko kredit- og modpartsrisiko risiko i dattervirksomheder I begge scenarier angives effekten såvel af en rentestigning som af et rentefald. Beregningerne skal foretages i overensstemmelse med reglerne for markedsværdibaseret regnskabsaflæggelse. Tab (risiko) for selskabet anføres med positivt fortegn, mens gevinster anføres med negativt fortegn. I skema RG 04 angives ændringer i garanterede ydelser, bonuspotentiale på fripoliceydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier med det faktiske fortegn. Et fald i eksempelvis garanterede ydelser angives således med negativt fortegn. Såfremt selskabet har særlige forhold, der er relevante for vurderingen af selskabets situation i risikoscenarierne, oplyses disse i en supplerende skrivelse til Finanstilsynet. Indberetning Kapitalforhold og risici skal ordinært indberettes efter hvert kvartal. Fristen for indsendelse er en måned efter opgørelsesdatoen. Indberetningsskemaerne findes på Finanstilsynets hjemmeside: her kan der også hentes et regneark hvori de standardiserede beregninger kan foretages 1 (se endvidere bilag 2). Finanstilsynet kontakter selskabet, såfremt selskabet ifølge indberetningen befinder sig i rødt lys. Såfremt selskabet ifølge de standardiserede beregninger er i rødt lys, men ifølge egne beregninger er i gult eller grønt lys, bedes der redegjort herfor på en følgeskrivelse til 1 Indberetning/Virksomhedsområder/Livsforsikring og pensionsselskaber/rg - Trafiklys eller Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

2 indberetningen. Kommer selskabet i rødt lys i løbet af en indberetningsperiode, skal selskabet straks underrette Finanstilsynet. Skema RG 01 Konklusion: Skemaet indeholder to kolonner: En for udfaldene i rødt scenarie og en for udfaldene i gult scenarie. 1. Værste rentescenarie: For hhv. det røde og gule risikoscenarie angives den renteændring, der vil medføre det største tab i basiskapitalen (stigning eller fald). 2. Renterisiko rentebærende fordringer: Overføres fra skema RG 03 (Total i hhv. rødt og gult scenarie). Der vælges det værste scenarie for basiskapitalen. 3. Aktiekursrisiko: Overføres fra skema RG 05 (Total i hhv. rødt og gult scenarie). 4. Råvarerisiko: Overføres fra skema RG 05 (Total i hhv. rødt og gult scenarie). 5. Valutakursrisiko: Overføres fra skema RG 06 (Total i hhv. rødt og gult scenarie). 6. Ejendomsrisiko: Overføres fra skema RG 07 (Total i hhv. rødt og gult scenarie). 7. Kredit- og modpartsrisiko: Overføres fra skema RG 08 (Summen af kredit- og modpartsrisiko). 8. Risiko i dattervirksomheder: Overføres fra skema RG Samlet risiko på aktiverne: Summen af de ovenstående risikofaktorer. I samlet risiko korrigeres ikke for ændringen i værdien af skatteaktivet. 10. Renterisiko - livsforsikringshensættelser: Overføres fra skema RG 04 som summen af ændringen i garanterede ydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier, i hhv. rødt og gult scenarie. Der vælges det værste scenarie for basiskapitalen. 11. Renterisiko præmie- og erstatningshensættelser: Overføres fra skema RG 04. Der vælges det værste scenarie for basiskapitalen. For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udfyldes punkterne : 12. Basiskapital efter scenarie: Beregnes som basiskapital før scenariet fratrukket den del af tabet på aktiverne som basiskapitalen skal bære samt den eventuelle del af forsikringstagernes tab som ikke kan dækkes af det kollektive bonuspotentiale og bonuspotentialet på fripoliceydelserne. Værdien af det opståede skatteaktiv indregnes. 13. Kapitalkrav efter scenarie: Selskabets kapitalkrav før scenariet tillagt 4 % af renterisikoen på livsforsikringshensættelser. 2 Beløbene i punkt 11, 15 og 16 opgøres i henhold til Bekendtgørelse om kontributionsprincippet (nr af 14/12/2004). 2

3 14. 3 pct. af hensættelserne efter scenarie: Der beregnes 3 pct. af renterisikoen på livsforsikringshensættelserne opgjort efter scenariet. Hensættelser på policer, der hører til forsikringsklasse III uden investeringsrisiko for selskabet medregnes ikke. 15. Overdækning: Den beregnede basiskapital efter scenariet fratrukket kapitalkravet efter scenariet tillagt 3 pct. af hensættelserne efter scenariet. 16. Kollektivt bonuspotentiale efter scenarie: Beregnes som kollektivt bonuspotentiale før scenarie fratrukket den del af renterisikoen på livsforsikringshensættelserne, som kan dækkes af det kollektive bonuspotentiale fratrukket forsikringstagernes samlede tab (hvis negativ dog 0). 17. Bonuspotentiale på fripoliceydelserne efter scenarie: Beregnes som bonuspotentiale på fripoliceydelser efter renteændring og før fradrag af evt. tab der ikke kan dækkes af kollektivt bonuspotentiale, fratrukket den del af forsikringstagernes tab der ikke kan dækkes af kollektivt bonuspotentiale (hvis negativ dog 0). 18. Risikojusteret solvensgrad: Risikojusteret solvensgrad angiver, hvor meget basiskapitalen udgør i forhold til kapitalkravet, når effekten af det røde scenarie indregnes. 19. Selskabet er i: Her angives, hvorvidt selskabet befinder sig i rødt, gult eller grønt lys. For skades- og genforsikringsselskaber samt arbejdsskadeselskaber udfyldes punkterne 20-23: 20. Basiskapital efter scenarie: Beregnes som basiskapital før scenariet fratrukket risikoen på aktiverne samt for skadesforsikringsselskaber og arbejdsskadeselskaber fratrukket renterisikoen på præmie- og erstatningshensættelser. 21. Kapitalkravet: Overføres fra skema RG Overdækning: Den beregnede basiskapital efter scenariet fratrukket kapitalkravet. 23. Selskabet er i: Her angives, hvorvidt selskabet befinder sig i rødt, gult eller grønt lys. Skema RG 02 Basisoplysninger: 1. Balance: Selskabets balance opgjort i henhold til regnskabsbekendtgørelsen Kapitalkravet før scenarie: Selskabets kapitalkrav opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed nr af 10. december , stk For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udelades kapitalkravet til forsikringsklasse III uden investeringsrisiko for selskabet. Det af selskabet opgjorte individuelle solvensbehov er uden direkte betydning for trafiklysindberetningen. Det invididuelle solvensbehov kan derfor ikke opføres som kapitalkrav før scenarie, uanset om det er større end kapitalkravet opgjort efter 126, stk Det samme gælder for et evt. højere individuelt solvenskrav fastsat af Finanstilsynet. 3 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, nr af 13/12/

4 3. Basiskapital før scenarie: Selskabets basiskapital opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed nr af 10. december For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udfyldes punkterne 4-10: 4. Kollektivt bonuspotentiale før scenarie: Det kollektive bonuspotentiale opgjort i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 5. Kontributionsbrøk: Brøken beregnes som kollektivt bonuspotentiale plus livsforsikringshensættelserne i forhold til balancen. Såfremt selskabet benytter en anden relativ fordeling mellem egenkapital og forsikringsbestand angives denne Andel af bonuspotentiale på fripolice der kan anvendes til dækning af tab i rødt/gult scenarie for rentestigning/rentefald: Den del af bonuspotentialet på fripoliceydelserne der ved den nye rentesats kan anvendes til dækning af tab i de respektive scenarier. 10. Skattesats: Her angives den skattesats som selskabet anvender i beregningen (som udgangspunkt pensionsafkastbeskatning på 15 %). Skema RG 03 Renterisiko rentebærende fordringer: Nominelt forrentede obligationer: Nominelt forrentede obligationer opdeles i følgende varighedszoner: Zone 1: Positioner med en (effektiv) modificeret varighed på højst 1 år. Zone 2: Positioner med en (effektiv) modificeret varighed på over 1 år og højst 3,6 år. Zone 3: Positioner med en (effektiv) modificeret varighed på over 3,6 år. Markedsværdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Renterisikoen beregnes som: markedsværdien multipliceret med den (effektive 4 ) modificerede varighed multipliceret med renteændringen. Rentescenarierne er beskrevet i afsnit nedenfor. 4. Indeksobligationer: Metoden til beregning af renterisikoen på indeksobligationer er som ved nominelle obligationer, bortset fra at der multipliceres med 0,5: markedsværdien multipliceret med den modificerede varighed multipliceret med renteændringen multipliceret med 0,5. 5. Pantebreve og erhvervsobligationer: Renterisikoen på pantebreve og erhvervsobligationer beregnes efter samme principper som nominelle obligationer. 6. Finansielle instrumenter: Markedsværdien af finansielle instrumenter og ændringer heri som følge af de forudsatte renteændringer anføres, jf. bilag Total: Summen af renterisikoen i de anførte rentescenarier Alternativt kan selskabet beregne renterisikoen på de rentebærende fordringer ved at forskyde den rentekurve de rentebærende fordringer er værdiansat ud fra med de scenarier, der er angivet nedenfor. Denne alternative mulighed fordrer, at selskabet anvender en rentekurve ved værdiansættelse og/eller risikomåling af de rentebærende fordringer. Selskabets rentekurve til 4 Varigheden på en konverterbar obligation. 4

5 værdiansættelse af de rentebærende fordringer er ikke nødvendigvis identisk med den rentekurve som tilsynet offentliggør til værdiansættelse af livsforsikringshensættelserne. Scenarier Der betragtes to renteudviklinger i det røde risikoscenarie: Fald i den korte rente på 1,0 pct. point, i den mellemlange på 0,85 pct. point og i den lange rente på 0,7 pct. point. Stigning i den korte rente på 1,0 pct. point, i den mellemlange på 0,85 pct. point og i den lange rente på 0,7 pct. point. Tilsvarende betragtes to renteudviklinger i det gule risikoscenarie: Fald i den korte rente på 1,43 pct. point, i den mellemlange på 1,18 pct. point og i den lange rente på 1,0 pct. point. Stigning i den korte rente på 1,43 pct. point, i den mellemlange på 1,18 pct. point og i den lange rente på 1,0 pct. point. Ændringerne i henholdsvis den korte og mellemlange rente er større absolut set. Dette skyldes, at der forudsættes en større volatilitet i de korte og mellemlange renter end i den lange rente. Investeringsforeningsandele og kapitalandele i investeringsdattervirksomheder med obligationer som underliggende aktiv skal medregnes under renterisiko (se-igennem-princippet). Under forudsætning af at opdelingen i løbetidszoner bliver korrekt, skal se-igennem-princippet ikke nødvendigvis være helt ned på fondskodeniveau, men kan godt være ned på et niveau bestående af grupper af underliggende aktiver. Skema RG 04 Renterisiko livsforsikrings-, præmie- og erstatningshensættelser: Renterisiko livsforsikringshensættelser Denne del af skemaet skal kun udfyldes af livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Selskabets forpligtelser opdeles i relevante bestande. For hver bestand opgøres de garanterede ydelser, bonuspotentiale på fripoliceydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier. For hver bestand angives rentefølsomheden på de garanterede ydelser, bonuspotentialet på fripoliceydelser og bonuspotentialet på fremtidige præmier. For beskrivelse af de forskellige rentescenarier se særskilt afsnit nedenfor Garanterede ydelser: Værdien af de garanterede ydelser anføres og ændringen heri opgøres for hvert scenarie. Såfremt de garanterede ydelser falder anvendes negativt fortegn, og omvendt Bonuspotentiale på fripoliceydelser: Værdien af bonuspotentialet på fripoliceydelser anføres og ændringen heri opgøres i hvert scenarie. Såfremt bonuspotentiale på fripoliceydelser falder anvendes negativt fortegn, og omvendt. 5

6 Bonuspotentiale på fremtidige præmier: Værdien af bonuspotentialet på fremtidige præmier anføres og ændringen heri opgøres i hvert scenarie. Såfremt bonuspotentiale på fremtidige præmier falder anvendes negativt fortegn, og omvendt Anvendt sandsynlighed for tilbagekøb: Den af selskabet anvendte sandsynlighed for, at forsikringerne tilbagekøbes inden udløb i de anførte scenarier. 13. Garanterede ydelser i alt: Summen af de garanterede ydelser og den samlede risiko ved rentestigning og rentefald i det røde og gule scenarie. 14. Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt: Summen af bonuspotentiale på fripoliceydelser og den samlede risiko ved rentestigning og rentefald i det røde og gule scenarie. 15. Bonuspotentiale på fremtidige præmier i alt: Summen af bonuspotentiale på fremtidige præmier og den samlede risiko ved rentestigning og rentefald i det røde og gule scenarie. Scenarier: Hvis der anvendes en diskonteringsrente, som er opgjort efter reglerne i bilag 8 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, betragtes et fald og en stigning på 0,7 pct. point i referencerenten i det røde risikoscenarie svarende til en ændring i diskonteringsrenten på 0,595. I det gule risikoscenarie betragtes et fald og en stigning i referencerenten på 1,0 pct. point svarende til en ændring i diskonteringsrenten på 0,85. Hvis der anvendes en nulkuponrentestruktur forudsættes i det røde risikoscenarie en parallelforskydning af nulkuponkurven opad og nedad med 0,595 pct. point. I det gule risikoscenarie betragtes tilsvarende en opad- og nedadgående parallelforskydning af nulkuponkurven med 0,85 pct. point. Hvis der anvendes en nulkuponrentestruktur kan selskabet alternativt vælge at forskyde rentekurven til beregning af renterisikoen på livsforsikringshensættelserne på samme måde, som det er tilfældet for de rentebærende fordringer. Det betyder bl.a., at rentekurven vil blive forskudt mest i løbetidszonerne med kort varighed. Rentestødene til livsforsikringshensættelserne vil fortsat skulle være efter skat. Rentekurveforskydningen i de tre løbetidszoner i hhv. op- og nedadgående retning skal være følgende i det røde risikoscenarie: Ændring i den korte rente på 0,85 pct. point, i den mellemlange på 0,72 pct. point og i den lange rente på 0,595 pct. point. Rentekurveforskydningen i de tre løbetidszoner i hhv. op- og nedadgående retning skal være følgende i det gule risikoscenarie: Ændring i den korte rente på 1,22 pct. point, i den mellemlange på 1,0 pct. point og i den lange rente på 0,85 pct. point. Renterisiko præmie- og erstatningshensættelser Denne del af skemaet skal kun udfyldes af skadesforsikringsselskaber og arbejdsskadeselskaber. 16. Præmiehensættelser: Præmiehensættelserne anføres, hvis en diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af hensættelserne og ændringen heri opgøres for hvert scenarie. Såfremt præmiehensættelserne falder anvendes negativt fortegn, og omvendt. 6

7 17. Erstatningshensættelser: Erstatningshensættelserne anføres, hvis en diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af hensættelserne og ændringen heri opgøres for hvert scenarie. Såfremt erstatningshensættelserne falder anvendes negativt fortegn, og omvendt. I overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen indgår løbende ydelser i arbejdsskade i denne post. Scenarier: Hvis der opgøres hensættelser efter variabelrentemetoden 5 forudsættes i det røde risikoscenarie en parallelforskydning af nulkuponkurven opad og nedad med 0,7 pct. point. I det gule risikoscenarie betragtes tilsvarende en op- og nedadgående parallelforskydning af nulkuponkurven med 1,0 pct. point. Hvis der anvendes en nulkuponrentestruktur kan selskabet alternativt vælge at forskyde rentekurven til beregning af renterisikoen på præmie- og erstatningshensættelserne på samme måde, som det er tilfældet for de rentebærende fordringer. Det betyder bl.a., at rentekurven vil blive forskudt mest i løbetidszonerne med kort varighed. Rentekurveforskydningen i de tre løbetidszoner i hhv. op- og nedadgående retning skal være følgende i det røde risikoscenarie: Ændring i den korte rente på 1,0 pct. point, i den mellemlange på 0,85 pct. point og i den lange rente på 0,7 pct. point. Rentekurveforskydningen i de tre løbetidszoner i hhv. op- og nedadgående retning skal være følgende i det gule risikoscenarie: Ændring i den korte rente på 1,43 pct. point, i den mellemlange på 1,18 pct. point og i den lange rente på 1,0 pct. point. Selskaber der anvender fastrentemetoden skal ikke udfylde felterne. Skema RG 05 Aktiekurs- og råvarerisiko: 1. Aktier: Danske og udenlandske noterede og unoterede aktier. Investeringsforeningsandele og kapitalandele i investeringsdattervirksomheder med aktier som underliggende aktiv skal medregnes under aktiekursrisiko (se-igennem-princippet). Markedsværdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Værdiændringen i scenarierne angives. 2. Finansielle instrumenter: Her anføres markedsværdien af finansielle instrumenter med aktier som underliggende aktiv, samt værdiændringen i de to scenarier, jf. bilag Total aktierisiko: Den samlede værdiændring i aktier og finansielle instrumenter i de to scenarier. 4. Råvareindekserede obligationer: Den samlede markedsværdi af investeringer i råvareindekserede obligationer angives her. Kapitalandele i investeringsdattervirksomheder med råvareinvestering som underliggende aktiv skal medregnes under råvarerisiko (se-igennemprincippet). Markedsværdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 5 Jf. 69 og 70 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, nr af 13/12/

8 5. Finansielle instrumenter: Her anføres markedsværdien af finansielle instrumenter med råvarepriser som underliggende, samt værdiændringen i de to scenarier, jf. bilag Total råvarerisiko: Den samlede værdiændring i råvareindekserede obligationer og finansielle instrumenter i de to scenarier. Scenarier: Aktiekursrisiko: I det røde risikoscenarie forudsættes et aktiekursfald på 12 procent. I de gule risikoscenarie forudsættes et aktiekursfald på 30 procent. Råvarerisiko: I det røde risikoscenarie forudsættes et værdifald på 18 procent. I det gule risikoscenarie forudsættes et værdifald på 45 procent. Skema RG 06 Valutakursrisiko: Valuta: Nettobeholdningen (uafdækkede positioner) i de anførte valutaer angives. Der medtages værdien på alle aktiver i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Investeringsforeningsandele og kapitalandele i investeringsdattervirksomheder med aktiver denomineret i fremmed valuta skal medregnes (se-igennem-princippet). Under forudsætning af at opdelingen i valutaer bliver korrekt, skal se-igennem-princippet ikke nødvendigvis være helt ned på fondskodeniveau, men kan godt være en fordeling på denomineringsvalutaer. 9. Total: Summen af nettobeholdningen i de anførte valutaer. 10. VaR (99 %): Value-at-Risk mål opgjort ved 99 pct. niveau, jf. afsnit nedenfor (rødt scenarie). 11. VaR (99,5 %): Value-at-Risk mål opgjort ved 99,5 pct. niveau, jf. afsnit nedenfor (gult scenarie). 12. Øvrig valuta: Nettobeholdningen af øvrige valutaer angives Total: Summen af Value-at-Risk målet og risikoen på øvrige valutaer ved henholdsvis rødt og gult scenarie, jf. afsnit nedenfor. Scenarier: Til brug for opgørelsen af Value-at-Risk målet benyttes regneark samt kovariansmatrice, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside: 6. I det røde risikoscenarie anvendes et niveau på 99 pct., og i det gule scenarie et niveau på 99,5 pct. Risikoen på øvrige valutaer sættes til 8 pct. af nettobeholdningen i rødt risikoscenarie og 12 pct. af nettobeholdningen i gult risikoscenarie. Skema RG 07 Ejendomsrisiko: 1. Ejendomme: Markedsværdien af egne ejendomme opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Værdi af pantebreve medtages ikke. 2. Ejendomsdattervirksomhed: Markedsværdien af ejendomsselskaber, herunder ejendomsselskaber mv., hvis hovedaktivitet er investering i ejendomme, skal medregnes herunder (se-igennem-princippet). Værdien opgøres i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. 6 Tal & Fakta/Oplysninger for virksomheder/varians- og kovariansmatricer til valutaindikator 2/Value at risk. 8

9 3. Finansielle instrumenter: Her anføres markedsværdien af finansielle instrumenter med ejendomspriser som underliggende, samt værdiændringen i de to scenarier, jf. bilag Total: Den samlede markedsværdi og risiko ved de to scenarier angives. Scenarier: Rødt risikoscenarie er et fald i ejendomsværdierne på 8 pct., og gult risikoscenarie et fald på 12 pct. Skema RG 08 Kredit- og modpartsrisiko: Kreditrisiko Den specifikke risiko (i det videre benævnt kreditrisikoen), er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi en positions markedsværdi ændres som følge af forhold, der er relateret til den enkelte udsteder af gældsinstrumentet. Kreditrisikoen på gældsinstrumenter opgøres efter hvilken modpart og restløbetid gældsinstrumenterne har. Kapitalkravet, der modsvarer kreditrisikoen, er 8 pct. af gældsinstrumenternes risikovægtede værdi. Den vægtede værdi afhænger af type af modpart, lov om finansiel virksomhed nr af 10. december , stk. 1, og restløbetid: For statsobligationer mv. vægtes obligationerne med 0. For realkreditobligationer mv. vægtes obligationerne med 0,01563, hvis restløbetiden er mindre end ½ år. For realkreditobligationer mv. vægtes obligationerne med 0,0625, hvis restløbetiden er mindre end eller lig 2 år og mere end eller lig ½ år. For realkreditobligationer mv. vægtes obligationerne med 0,10, hvis restløbetiden er mere end 2 år. For andre gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter m.v. vægtes gældsinstrumenter med 0,03125, hvis restløbetiden er mindre end ½ år. For andre gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter m.v. vægtes gældsinstrumenter med 0,125, hvis restløbetiden er mindre end eller lig 2 år og mere end eller lig ½ år. For andre gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter m.v. vægtes gældsinstrumenter med 0,20, hvis restløbetiden er mere end 2 år. Øvrige gældsinstrumenter med renterisiko, herunder pantebreve og erhvervsobligationer, vægtes med 1. Bemærk, at kreditrisikoen i forbindelse med kontrakter på afledte finansielle instrumenter henregnes under modpartsrisiko. 1. Statsobligationer: Her anføres markedsværdien af positioner i statsobligationer Realkreditobligationer: Her anføres markedsværdien af positioner i realkreditobligationer samt obligationer udstedt af Danmarks Skibskreditfond. Positionerne fordeles efter restløbetid. 9

10 5.-7. Andre gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter mv.: Her anføres markedsværdien af positioner i gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter i Zone A lande. Positionerne fordeles efter restløbetid. 8. Øvrige gældsinstrumenter mv.: Her anføres markedsværdien af alle andre positioner i gældsinstrumenter end de under ovenstående poster nævnte. Fx pantebreve og erhvervsobligationer. 9. Total: Den samlede vægtede værdi af positionerne i gældsinstrumenter beregnes. 10. Total kreditrisiko: Den samlede kreditrisiko angives. Modpartsrisiko Modpartsrisikoen, er risikoen for, at selskabet påføres et tab fordi en modpart i en kontrakt på et afledt finansielt instrument ikke kan opfylde sin forpligtelse overfor selskabet. Modpartsrisikoen er en kreditrisiko, men betegnelsen dækker kun i forbindelse med afledte finansielle instrumenter. Garanterede kontrakter på afledte finansielle instrumenter medregnes ikke. Med et garanteret afledt finansielt instrument forstås en kontrakt, hvor en clearingscentral indtræder i den pågældende kontrakt, hvis modparten i kontrakten ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, og hvor den pågældende clearingcentral stiller krav om daglige marginindbetalinger. Ved opgørelse af modpartsrisikoen indgår markedsværdien af kontrakter med positiv markedsværdi og hovedstolene af samtlige kontrakter. Markedsværdierne af kontrakterne indgår med vægtene for de pågældende modparter. Hovedstolene indgår både med vægte, der er afhængige af de pågældende kontrakters løbetid, og med vægtene for de pågældende modparter. Den vægtede værdi af kontrakter på afledte finansielle instrumenter afhænger af kontrakttype og restløbetid: Den positive markedsværdi af de indgåede kontrakter vægtes med 0,2 multipliceret med faktoren a. Rentekontrakter vægtes med 0, hvis restløbetiden er mindre end 1 år. Rentekontrakter vægtes med 0,001 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mellem 1 og 5 år. Rentekontrakter vægtes med 0,003 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mere end 5 år. Valutakurskontrakter vægtes med 0,002 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mindre end 1 år. Valutakurskontrakter vægtes med 0,01 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mellem 1 og 5 år. Valutakurskontrakter vægtes med 0,015 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er over 5 år. Aktiekontrakter vægtes med 0,012 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mindre end 1 år. Aktiekontrakter vægtes med 0,016 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mellem 1 og 5 år. Aktiekontrakter vægtes med 0,02 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mere end 5 år. 10

11 Råvarekontrakter vægtes med 0,02 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mindre end 1 år. Råvarekontrakter vægtes med 0,024 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mellem 1 og 5 år. Råvarekontrakter vægtes med 0,03 multipliceret med faktoren a, hvis restløbetiden er mere end 5 år. Faktoren a afhænger af modparten: centralregeringer eller centralbanker (a=0), kreditinstitutter (a=1) og øvrige modparter (a=2,5). Kapitalkravet der modsvarer modpartsrisikoen udgør 8 pct. af den vægtede værdi. 11. Positiv markedsværdi af indgåede kontrakter: Her anføres værdien af rente- aktie- og valutakursrelaterede kontrakter. Kun kontrakter med en positiv markedsværdi indgår i opgørelsen Rentekontrakter: Her anføres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter. Med renterelaterede kontrakter menes spotforretninger i gældsinstrumenter, renteswaps (single currency swaps), FRA'er, rentefutures, erhvervede renteoptioner og andre renterelaterede instrumenter Valutakurskontrakter: Her anføres den underliggende hovedstol på alle valutarelaterede kontrakter. Med valutarelaterede kontrakter menes valutaswaps (cross-currency interest rate swaps), valutaterminsforretninger, valutafutures, erhvervede valutaoptioner og andre valutarelaterede instrumenter Aktiekontrakter: Her anføres den underliggende hovedstol på alle aktierelaterede kontrakter. Med aktierelaterede kontrakter menes aktieterminsforretninger, aktiefutures, erhvervede aktieoptioner og andre aktierelaterede instrumenter Råvarekontrakter: Her anføres den underliggende hovedstol på alle råvarerelaterede kontrakter. 24. Total: Her angives den samlede vægtede værdi af positionerne i kontrakter på afledte finansielle instrumenter. 25. Total modpartsrisiko: Den totale modpartsrisiko anføres. Skema RG 09 Risici i dattervirksomheder: Der anføres den risiko som moderselskabet pådrager sig i de forskellige risikoscenarier i dattervirksomheder (kun livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber). Ved beregningen tages der højde for alle dattervirksomheder, relevante skatteforhold og de gældende kapitaldækningsregler. Hvis et dattervirksomhed er delvist ejet anføres den forholdsmæssige afledte risiko for moderselskabet. Renterisiko rentebærende fordringer: Moderselskabets afledte risiko fra dattervirksomheder ved en rentestigning/rentefald i hhv. rødt og gult risikoscenarie. 11

12 Renterisiko livsforsikringshensættelser: Moderselskabets afledte risiko fra dattervirksomheder ved en rentestigning/rentefald i hhv. rødt og gult risikoscenarie. Renterisiko præmie- og erstatningshensættelser: Moderselskabets afledte risiko fra dattervirksomheder ved en rentestigning/rentefald i hhv. rødt og gult risikoscenarie. Aktiekursrisiko: Moderselskabets afledte risiko fra dattervirksomheder ved et aktiekursfald i hhv. rødt og gult risikoscenarie. Råvarerisiko: Moderselskabets afledte råvarerisiko fra dattervirksomheder i hhv. rødt og gult risikoscenarie. Valutakursrisiko: Moderselskabets afledte valutakursrisiko fra dattervirksomheder i hhv. rødt og gult risikoscenarie. Ejendomsrisiko: Moderselskabets afledte risiko fra dattervirksomheder ved et ejendomsværdifald i hhv. rødt og gult risikoscenarie. Kredit- og modpartsrisiko: Moderselskabets afledte risiko fra dattervirksomheder ved indregning af kredit- og modpartsrisiko i hhv. rødt og gult risikoscenarie. 12

13 Bilag 1 Finansielle instrumenter Ved beregning af værdiændringen på afledte finansielle instrumenter i de betragtede scenarier kan anvendes nedenstående opdeling af de enkelte instrumenter i lange og korte positioner. Selskabet kan alternativt anvende interne modeller til beregning af værdiændringen i scenarierne eller anvende opgørelser fra eksterne leverandører af priser på afledte finansielle instrumenter. Gældsinstrumenter Obligations- og rentefutures, forward rate agreements (FRA-kontrakter), terminsforpligtelser til køb eller salg af gældsinstrumenter, ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger i gældsinstrumenter, optioner baseret på gældsinstrumenter mv., renteswaps og andre finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika opdeles i lange og korte positioner, jf. nedenfor. Uafviklede spotkøb eller -salg af gældsinstrumenter samt valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures, valutaoptioner og lignende valutaforretninger beskrives i særskilt afsnit nederst i afsnittet om gældsinstrumenter. Punkt 1: Obligations- og rentefutures En lang obligationsfuture- eller rentefutureposition opdeles i en lang position i det underliggende instrument eller den underliggende syntetiske position bag den pågældende future og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. En kort obligationsfuture- eller rentefutureposition opdeles i en kort position i det underliggende instrument eller den underliggende syntetiske position bag den pågældende future og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Punkt 2: FRA En solgt FRA opdeles i en lang position i et gældsinstrument med forfaldsdato på afregningstidspunktet plus kontraktperioden samt en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på afregningstidspunktet. En købt FRA opdeles tilsvarende som en kort og en lang position. Punkt 3: Terminskøb af gældsinstrumenter Et terminskøb af et gældsinstrument opdeles i en lang position i selve gældsinstrumentet og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet. Et terminssalg opdeles tilsvarende i en kort og en lang position. Punkt 4: Salgs- og tilbagekøbsforretning og købs- og tilbagesalgs-forretning i form af spotsalg og -køb En ægte salgs- og tilbagekøbsforretning i form af spotsalg mod terminskøb medtages i opgørelsen som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for kontraktens udløb. En ægte købs- og tilbagesalgsforretning i form af spotkøb mod terminssalg medtages i opgørelsen som en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for kontraktens udløb. En ægte salgs- og tilbagekøbsforretning i form af terminssalg mod terminskøb medtages som en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminssalget, og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminskøbet. En ægte købs- og tilbagesalgsforretning i form af terminskøb og terminssalg medtages i opgørelsen som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminskøbet, og en lang position, der forfalder på tidspunktet for terminssalget. 13

14 Punkt 5: Salgs- og tilbagekøbsforretning, købs- og tilbagesalgsforretning og udlån af værdipapirer Ved ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ved udlån af værdipapirer indgår det tilbagekøbte hhv. udlånte værdipapir i kapitaldækningsopgørelsen. Ved ægte købs- og tilbagesalgsforretninger og lån af værdipapirer indgår det tilbagesolgte hhv. lånte værdipapir ikke i kapitaldækningsopgørelsen. Punkt 6: Optioner Optioner baseret på renter, gældsinstrumenter, obligationsfutures, rentefutures eller swaps opdeles i to positioner på samme måde som futures, idet begge positioner desuden multipliceres med optionens delta. Købte call-optioner og solgte put-optioner opdeles i en lang position i det underliggende gældsinstrument og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på optionens udløbsdag. Solgte call-optioner og købte put-optioner opdeles i en kort position i det underliggende gældsinstrument og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på optionens udløbsdag. Punkt 7: Renteswap En renteswap, i henhold til hvilken instituttet modtager variabel rente og betaler fast rente, opdeles i en lang position i et variabelt forrentet instrument med en løbetid lig med perioden indtil næste rentefastsættelse og en kort position i et fast forrentet instrument med samme løbetid som swap'en. En renteswap, i henhold til hvilken instituttet modtager fast rente og betaler variabel rente, opdeles i en kort position i et variabelt forrentet instrument med en løbetid lig med perioden indtil næste rentefastsættelse og en lang position i et fast forrentet instrument med samme løbetid som swap'en. Punkt 8: Uafviklede spotkøb Ved uafviklede spotkøb medtages positionerne som lange positioner i de pågældende gældsinstrumenter, og ved uafviklede spotsalg medtages positionerne som korte positioner i de pågældende gældsinstrumenter. Punkt 9: Valutaterminsforretninger mm. Valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures og lignende valutaforretninger opdeles i lange og korte positioner svarende til forretningernes betalinger. Valutaoptioner opdeles på tilsvarende måde, idet de fremkomne positioner multipliceres med optionens delta. 14

15 Aktier Købte og solgte optioner og futures på enkeltaktier, terminsforpligtelser til køb eller salg af aktier og andre finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika opdeles i lange og korte positioner, jf. punkt 2 til 7. Punkt 10: Aktiefutures En købt future på en enkeltaktie opdeles i en lang position i den underliggende aktie og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Den korte position indgår i beregningerne af renterisiko. En solgt future på en enkeltaktie opdeles tilsvarende i en kort position i den underliggende aktie og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Den lange position indgår i beregningerne af renterisiko. Punkt 11: Terminskøb af aktier Et terminskøb af en aktie opdeles i en lang position i selve aktien og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for aktien. Den korte position indgår i beregningerne af renterisiko. Et terminssalg af en aktie opdeles tilsvarende i en kort position i aktien og en lang position i et gældsinstrument der forfalder på leveringstidspunktet for aktien. Den lange position medtages ved beregningerne af renterisiko. Punkt 12: Salgs- og tilbagekøbsforretning, købs- og tilbagesalgs-forretning og udlån af værdipapirer Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger, ægte købs- og tilbagesalgsforretninger samt lån og udlån af aktier behandles efter de samme principper som angivet i punkterne 4 og 5. Punkt 13: Swap En swap, i henhold til hvilken instituttet betaler fast eller variabel rente og modtager et afkast, der afhænger af udviklingen i prisen på en aktie eller et aktieindeks, opdeles i en kort position i et gældsinstrument og en lang position i den underliggende aktie eller aktieindeks. Den korte position skal have en løbetid, der er lig med swap'ens løbetid (ved fast rente) henholdsvis perioden indtil næste rentefastsættelse (ved variabel rente). En swap, i henhold til hvilken instituttet modtager fast eller variabel rente og betaler en ydelse, der afhænger af udviklingen i prisen på en aktie eller et aktieindeks, opdeles i en lang position i et gældsinstrument og en kort position i den underliggende aktie eller aktieindeks. Den lange position skal have en løbetid, der er lig med swap'ens løbetid (ved fast rente) henholdsvis perioden indtil næste rentefastsættelse (ved variabel rente). Punkt 14: Aktieoptioner Optioner baseret på aktier og aktieindeks opdeles i to positioner på samme måde som futures, jf. punkt 10, idet begge positioner desuden multipliceres med optionens delta. Punkt 15: Warrants Warrants, herunder warrants der udstedes af en anden end emittenten af det underliggende værdipapir (covered warrants), behandles på samme måde som optioner. Punkt 16: Uafviklede spotkøb Ved uafviklede spotkøb medtages positionerne som lange positioner i de pågældende aktier, og ved uafviklede spotsalg medtages positionerne som korte positioner i de pågældende aktier. 15

16 Bilag 2 Beskrivelse af beregninger, der automatisk udføres i hjælpe-regneark Beregningerne i konklusionsskemaet tager udgangspunkt i den værste renteudvikling for basiskapitalen i henholdsvis rødt og gult scenarie. Ikke alle formler og beregninger kan ses i det beskyttede regneark. Proceduren til bestemmelse af det værste scenarie fremgår af nedenstående: Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser: KB 1 = Maks(KB FP FA ; 0) BF 1 = (1 ABF)*(BF r ) + Maks((ABF * BF r ) + Min(KB FP FA ; 0));0) BK 1 = BK BA + Min((ABF * BF r ) + Min(KB FP FA ; 0));0) Skades- og genforsikringsselskaber samt arbejdsskadeselskaber: BK 1 = BK A + Min(FPE ; 0) Hvor: A= summen af alle risici på aktivsiden. FP= forsikringstagernes tab på livsforsikringshensættelserne FPE= Tab på præmie- og erstatningshensættelser. FA= forsikringstagernes kontributionsmæssige tab på aktiverne efter skat. BA= basiskapitalens tab/gevinst som følge af risici på aktivsiden. ABF= andel af BF der kan anvendes til dækning af tab BF = bonuspotentiale på fripoliceydelser (BF 1 er efter indregning af tab) KB = kollektivt bonuspotentiale (KB 1 er efter indregning tab) BK = basiskapital (BK 1 er efter indregning af tab) Værste scenarie vælges som det udfald hvor basiskapitalen (BK 1 ) bliver mindst. RG 01 Konklusion: 1. Værste rentescenarie: Den værste renteudvikling (stigning/fald) beregnes automatisk i henholdsvis rødt og gult scenarie. 2. Renterisiko - rentebærende fordringer: Overføres automatisk fra RG 03. HVIS (Værste scenarie "fald") SÅ HENTES (Renterisiko på rentebærende fordringer ved rentefald ELLERS HENTES Renterisiko på rentebærende fordringer ved rentestigning). 3. Aktiekursrisiko: Overføres automatisk fra RG 05. Total aktiekursrisiko. 4. Råvarerisiko: Overføres automatisk fra RG 05. Total råvarerisiko. 16

17 5. Valutakursrisiko: Overføres automatisk fra RG 06. Total valutakursrisiko. 6. Ejendomsrisiko: Overføres automatisk fra RG 07. Total ejendomsrisiko. 7. Kredit- og modpartsrisiko: Overføres automatisk fra RG 08. Total kreditrisiko + total modpartsrisiko. 8. Risiko i dattervirksomheder: Overføres automatisk fra RG 09. HVIS (Værste scenarie "fald") SÅ HENTES (Renterisiko på rentebærende fordringer ved rentefald + Renterisiko på livsforsikringshensættelser ved rentefald + Renterisiko på præmie- og erstatningshensættelser ved rentefald + Aktiekursrisiko + råvarerisiko + Valutakursrisiko + Ejendomsrisiko + Kredit- og modpartsrisiko) ELLERS HENTES (Renterisiko på rentebærende fordringer ved rentestigning + Renterisiko på livsforsikringshensættelser ved rentestigning + Renterisiko på præmie- og erstatningshensættelser ved rentestigning + Aktiekursrisiko + råvarerisiko + Valutakursrisiko + Ejendomsrisiko + Kredit- og modpartsrisiko). 9. Samlet risiko på aktiverne: Beregnes automatisk som summen af de ovenstående risikofaktorer. 10. Renterisiko - livsforsikringshensættelser: Overføres automatisk fra RG 04. HVIS (Værste scenarie "fald") SÅ HENTES (Renterisiko på livsforsikringshensættelser ved rentefald) ELLERS HENTES (Renterisiko på livsforsikringshensættelser ved rentestigning). 11. Renterisiko præmie- og erstatningshensættelser: Overføres automatisk fra RG 04. HVIS (Værste scenarie "fald") SÅ HENTES (Renterisiko på præmie- og erstatningshensættelser ved rentefald) ELLERS HENTES (Renterisiko på præmie- og erstatningshensættelser ved rentestigning). 12. Basiskapital efter scenarie: Basiskapital før scenarie fratrukket den del af tabet på aktiverne som basiskapitalen skal bære samt den eventuelle del af forsikringstagernes tab som ikke kan dækkes af det kollektive bonuspotentiale og bonuspotentialet på fripoliceydelserne (se ovenfor). 13. Kapitalkravet efter scenarie: Kapitalkravet før scenariet + 0,04 * Renterisiko på livsforsikringshensættelser pct. af hensættelserne efter scenarie: 0,03 * hensættelserne + 0,03 * HVIS (Værste scenarie "stigning") SÅ HENTES (Renterisiko på livsforsikringshensættelser ved rentestigning) ELLERS HENTES (Renterisiko på livsforsikringshensættelser ved rentefald). 15. Overdækning: Basiskapital efter scenarie Kapitalkravet efter scenarie + 3 pct. af hensættelserne efter scenarie. 16. Kollektivt bonuspotentiale efter scenarie: Kollektivt bonuspotentiale før scenarie fratrukket den del af renterisikoen på livsforsikringshensættelserne, som kan dækkes af det kollektive bonuspotentiale fratrukket forsikringstagernes samlede tab, hvis negativ dog 0 (se ovenfor). 17. Bonuspotentiale på fripoliceydelserne efter scenarie: Bonuspotentiale på fripoliceydelser efter renteændring og før fradrag af evt. tab der ikke kan dækkes af kollektivt bonuspotentiale, fratrukket den del af forsikringstagernes tab der ikke kan dækkes af kollektivt bonuspotentiale (se ovenfor). 17

18 18. Risikojusteret solvensgrad: Basiskapital før scenarie / (Kapitalkrav før scenarie (0,03 * Samlede hensættelser) + (Basiskapital før scenarie Basiskapital efter scenarie) + (0,04 * Renterisiko på livsforsikrings-hensættelser)). 19. Selskabet er i: HVIS (Overdækning i rødt scenarie 0) SÅ ("rødt lys") ELLER HVIS (Overdækning i gult scenarie 0) SÅ ("gult lys") ELLERS ("grønt lys"). 20. Basiskapital efter scenarie: Basiskapital før scenarie fratrukket tabet på aktiverne samt løbende ydelser i arbejdsskade. 21. Kapitalkravet: Overføres automatisk fra RG 02. Kapitalkravet før scenarie. 22. Overdækning: Basiskapital efter scenarie Kapitalkravet. 23. Selskabet er i: HVIS (Overdækning i rødt scenarie 0) SÅ ("rødt lys") ELLER HVIS (Overdækning i gult scenarie 0) SÅ ("gult lys") ELLERS ("grønt lys"). RG 02 Basisoplysninger: Se vejledningen. 5. Kontributionsbrøk: Brøken beregnes automatisk som kollektivt bonuspotentiale før scenarie plus summen af livsforsikringshensættelserne i forhold til balancen. 6. Kontributionsbrøk ifølge selskabet: Såfremt selskabet benytter en anden relativ fordeling mellem egenkapital og forsikringsbestand angives denne i dette felt. Bemærk at dette felt ikke indgår i de elektroniske indberetningsskemaer Se vejledningen. RG 03 Renterisiko rentebærende fordringer: Se vejledningen. 7. Total: Summen af renterisikoen i de anførte rentescenarier beregnes automatisk. RG 04 Renterisiko livsforsikringshensættelser, præmie- og erstatningshensættelser: Renterisiko livsforsikringshensættelser Se vejledningen. 13. Garanterede ydelser i alt: Summen af de garanterede ydelser og den samlede risiko ved rentestigning og rentefald i det røde og gule scenarie beregnes automatisk. 14. Bonuspotentiale på fripoliceydelser i alt: Summen af bonuspotentiale på fripoliceydelser og den samlede risiko ved rentestigning og rentefald i det røde og gule scenarie beregnes automatisk. 15. Bonuspotentiale på fremtidige præmier i alt: Summen af bonuspotentiale på fremtidige præmier og den samlede risiko ved rentestigning og rentefald i det røde og gule scenarie beregnes automatisk. 18

19 Renterisiko præmie- og erstatningshensættelser Se vejledningen. RG 05 Aktiekurs- og råvarerisiko: 1. Aktierisiko: Risikoen i rødt scenarie beregnes automatisk som 12 % af markedsværdien og i gult scenarie som 30 % af markedsværdien. 2. Se vejledningen. 3. Total aktierisiko: Den samlede værdiændring i aktier og finansielle instrumenter i de to scenarier beregnes automatisk. 4. Råvarerisiko: Risikoen i rødt scenarie beregnes automatisk som 18 % af markedsværdien og i gult scenarie som 45 % af markedsværdien. 5. Se vejledningen. 6. Total råvarerisiko: Den samlede værdiændring i aktier og finansielle instrumenter i de to scenarier beregnes automatisk. RG 06 Valutakursrisiko: Se vejledningen. 9. Total: Summen af nettobeholdningen i de anførte valutaer beregnes automatisk Det forventede tab på valutapositionerne findes ved hjælp af Value-at-Risk-regnearket, der kan findes på Finanstilsynets hjemmeside (se vejledningen). 12. Se vejledningen Total: Risikoen i rødt scenarie beregnes automatisk som Value-at-Risk ved et sikkerhedsniveau på 99 % tillagt 8 % af nettobeholdningen af øvrige valutaer. Risikoen i gult scenarie beregnes automatisk som Value-at-Risk ved et sikkerhedsniveau på 99,5 % tillagt 12 % af nettobeholdningen af øvrige valutaer. RG 07 Ejendomsrisiko: 1. Ejendomme: Risikoen i rødt scenarie beregnes automatisk som 8 % af markedsværdien og i gult scenarie som 12 % af markedsværdien. 2. Ejendomsdattervirksomhed: Risikoen i rødt scenarie beregnes automatisk som 8 % af markedsværdien og i gult scenarie som 12 % af markedsværdien. 3. Se vejledningen. 4. Total: Den samlede markedsværdi og risiko ved de to scenarier beregnes automatisk. RG 08 Kredit- og modpartsrisiko: Kreditrisiko: 19

20 1.-8. De uvægtede beløb anføres og ganges automatisk med vægtene. 9. Total: Den samlede vægtede værdi af positionerne i gældsinstrumenter beregnes automatisk. 10. Total kreditrisiko: Den samlede kreditrisiko beregnes automatisk som 8 % af det samlede vægtede beløb. Modpartsrisiko: Se vejledningen. 24. Total: Den samlede vægtede værdi af positionerne i kontrakter på afledte finansielle instrumenter beregnes automatisk. 25. Total modpartsrisiko: Den totale modpartsrisiko beregnes automatisk som 8 % af det samlede vægtede beløb. RG 09 Risici i dattervirksomheder: Se vejledningen. 20

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb.

----- ------ CS!?7 FINANSTILSYNET. IJoum. Madarb. CS!?7 ----- ------ FINANSTILSYNET Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K 18. juli 2008 Ref. JHL J.nr. 162-0005 Sagsbehandler IJoum. Madarb. Rimelig

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2008 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1. Konklusioner Den internationale finansielle krise har sat sine tydelige spor på selskabernes investeringsafkast i 2008.

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere