Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a"

Transkript

1 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Per Madsen Økonomidirektør Telefon Fax CVR Københavns nr Lufthavne A/S Side 1 af 25

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resume for 3. kvartal og de første ni måneder af Highlights for resultaterne... 3 Forventninger til HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS DELÅRSBERET-NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultat korrigeret for særlige forhold... 7 Trafik... 9 Kommerciel International Øvrige resultatposter Pengestrømsopgørelse Øvrige forhold Forventninger til Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalsopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelserne Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn anvendes for den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 25

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september RESUME FOR 3. KVARTAL OG DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2009 I 3. kvartal faldt passagerantallet med 7,1 procent i forhold til året før. Antallet af passagerer har gennem de første ni måneder ligget 10,9 procent under samme periode i fjor, hvilket dog er en forbedring i forhold til årets første seks måneder, hvor trafiktallet var nede med 13,0 procent sammenlignet med sidste år. Forbedringen skyldes bl.a. en fornuftig sommertrafik, hvor en række flyselskaber fortsat har ekspanderet og åbnet nye ruter. Dette har haft betydelig indvirkning på CPH s resultater. Omsætningen faldt med 6,6 procent i forhold til et fald i passagerantallet på 10,9 procent, som følge af påvirkningen fra den foreløbige prisaftale samt åbningen af en række nye butikker og restauranter i 2. halvår CPH s omsætning er faldet med 6,6 procent til DKK 2.216,5 mio., og resultatet før skat blev på DKK 667,6 mio., hvilket er 27,5 procent lavere end for de første ni måneder af Omsætningen for 3. kvartal 2009 faldt 5,9 procent til DKK 791,9 mio. og resultat før skat blev på DKK 274,0 mio. CPH har haft øgede afskrivninger som følge af investering i serviceforbedringer, øgede engangspersonaleomkostninger på grund af omstruktureringer samt øgede finansielle omkostninger efter en refinansiering gennemført tidligere på året. CPH har tidligere på året tilpasset organisationen med henblik på at reducere omkostningerne, og fremadrettet vil CPH desuden fokusere på tiltag, der vil øge indtægterne. I løbet af tredje kvartal 2009 indgik CPH en 5½-årig aftale om de priser, som flyselskaberne betaler for at benytte Københavns Lufthavn. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. oktober Prisstrukturen blev omlagt og priserne fastfrosset i de første 18 måneder af aftaleperioden. Derefter stiger priserne med et beløb, der svarer til Danmarks Statistiks forbrugerprisindex plus én procent. Aftalen fastlægger prisniveauet og prisstrukturen, som flyselskaberne skal betale for brugen af faciliteterne i Københavns Lufthavn i perioden 1. oktober marts CPH er forpligtet til at udvikle København som knudepunkt og destination. CPH vil arbejde sammen med lokale og nationale politikere såvel som private selskaber og flyselskaber om at markedsføre København i udlandet. HIGHLIGHTS FOR RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt med 7,1 procent i 3. kvartal og 10,9 procent i årets første ni måneder. faldt antallet af lokalt afgående passagerer med 8,1 procent, og transfererende passagerer faldt med 18,4 procent Omsætningen faldt med 6,6 procent til DKK 2.216,5 mio. (2008: DKK 2.373,0 mio.), mod et fald i passagerantallet på 10.9 procent EBITDA faldt 12,5 procent til DKK 1.167,1 mio. (2008: DKK 1.334,5 mio.). EBITDA udgjorde DKK 1.202,3 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK 1.351,4 mio.) EBIT faldt 19,1 procent til DKK 839,7 mio. (2008: DKK 1.038,4 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 874,9 mio. (2008: DKK 1.055,3 mio.) Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 9,2 mio., hvilket er en stigning på DKK 4,1 mio. (2008: overskud på DKK 5,1 mio.) Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 25

4 Resultat før skat faldt til DKK 667,6 mio. (2008: DKK 920,5 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 702,8 mio. (2008: DKK 937,4 mio.). Resultat før skat er påvirket af høje renteomkostninger grundet et højere gældsniveau kombineret med en stigning i øvrige finansielle omkostninger som følge af refinansieringen i marts 2009 Investeringer udgjorde DKK 377,8 mio. i de første ni måneder (2008: DKK 640,9 mio.). CPH tilpassede organisationen i 1. kvartal 2009 som følge af det faldende passagerantal. Det betød, at CPH har afskediget 74 medarbejdere I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK mio. og EUR 131 mio. med tre års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet af en gruppe på syv banker FORVENTNINGER TIL 2009 Det samlede passagerantal forventes at falde i 2009, trods en forbedret trend i 3. kvartal, grundet påvirkninger fra den økonomiske afmatning og Sterlings konkurs. På baggrund af den negative forventning til trafikken forventes resultat før skat fortsat at være lavere end i 2008, når der korrigeres for særlige forhold. CPH søger løbende at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske situation. CPH arbejder løbende på at forbedre sine services til luftfartselskaber og passagerer og forventer at fortsætte sine investeringer på trods af den økonomiske krise. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 25

5 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK mio.) Q Q YTD 2009 YTD Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 55,6% 58,3% 52,7% 56,2% 52,0% EBIT-margin 41,5% 46,4% 37,9% 43,8% 39,4% Aktivernes omsætningshastighed 0,40 0,43 0,37 0,42 0,41 Afkastningsgrad 16,5% 20,2% 14,1% 18,2% 16,1% Egenkapitalforrentning 26,3% 32,6% 21,2% 26,6% 21,8% Soliditetsgrad 36,4% 39,0% 36,4% 39,0% 39,6% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 104,4 134,3 84,9 116,7 96,2 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 161,2 185,1 140,5 167,0 146,3 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,0 401,5 392,0 401,5 407,2 NOPAT margin 31,7% 34,9% 27,4% 33,3% 28,6% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,41 0,48 0,39 0,43 0,43 ROCE 13,1% 16,6% 10,8% 14,5% 12,3% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2005 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Defintionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 25

6 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2009 Resultat i forhold til forventning 3. kvartal Udviklingen i 3. kvartal har været påvirket af et fald i antallet af passagerer på 7,1 procent i Københavns Lufthavn. Koncernens resultat før skat for 3. kvartal 2009 udgør DKK 280,3 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 6,3 mio. vedrørende omkostninger til omstrukturering. Resultat i forhold til 2008 for de første ni måneder Koncernomsætningen er faldet med DKK 156,5 mio. til DKK 2.216,5 mio., hvilket hovedsageligt skyldes den økonomiske afmatning, Sterlings konkurs og SAS kapacitetsreduktion. Trafikindtægterne er faldet med 8,1 procent til DKK 1.191,8 mio., primært på grund af faldet i passagerantallet på 10,9 procent delvist modsvaret af den etårige takstaftale. Koncessions-omsætningen er faldet med 6,3 procent på grund af et fald i omsætning fra parkering og lavere omsætning fra tax-free butikkerne, begge drevet af nedgangen i passagerantallet. Dette er delvist modsvaret af åbning af et antal nye butikker og restauranter i andet halvår 2008, som har forøget passagerernes valgmuligheder væsentligt. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 1,9 procent i forhold til 2008 og udgjorde DKK 1.342,8 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Eksterne omkostninger er faldet med DKK 1,6 mio. til DKK 354,0 mio. grundet fortsat fokus på effektivisering. Personaleomkostningerne er faldet med 0,7 procent (DKK 4,6 mio.) til DKK 661,4 mio. på grund af tilpasningen af organisationen. EBITDA er faldet med 12,5 procent til DKK 1.167,1 mio., primært på grund af den negative påvirkning af omsætningen fra faldet i passagerantallet og øgede personaleomkostninger grundet omstruktureringsomkostninger. Korrigeret for særlige forhold er EBITDA faldet med 11,0 procent, koncernomsætningen er faldet med 6,6 procent, og driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger er faldet med 0,6 procent. Resultatet af de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 9,2 mio., hvilket er en stigning på DKK 4,1 mio. sammenlignet med Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 58,3 mio., hvilket primært skyldes et højere gennemsnitligt gældsniveau kombineret med en stigning i de finansielle omkostninger som følge af den nylige refinansiering, hvor CPH optog lån på DKK 2,6 mia. Koncernens resultat før skat er faldet med DKK 252,9 mio. til DKK 667,6 mio. Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat faldet med DKK 234,6 mio. til DKK 702,8 mio., hvilket primært skyldes faldet i passagerantallet og højere finansieringsomkostninger. Ekstraordinært udbytte Det er CPH s mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. Under hensyntagen til de forretningsmæssige forventninger og behov blev der i august 2009 udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio., svarende til DKK 33,1 pr. aktie. 3. kvartal DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Omsætning 791,9 841,7-49,8-5,9% 2.216, ,0-156,5-6,6% EBITDA 440,3 490,4-50,1-10,2% 1.167, ,5-167,4-12,5% EBIT 328,9 390,7-61,8-15,8% 839, ,4-198,7-19,1% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,7 5,7-3,0-52,6% 9,2 5,1 4,1 80,4% Nettofinansieringsomkostninger 57,6 44,3 13,3 30,0% 181,3 123,0 58,3 47,4% Resultat før skat 274,0 352,1-78,1-22,2% 667,6 920,5-252,9-27,5% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 25

7 RESULTAT KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar september 2009 Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangs- DKK mio. poster Omsætning 2.216,5 0, ,5 Andre driftsindtægter 1,2 0,0 1,2 Eksterne omkostninger 358,2-4,2 354,0 Personaleomkostninger 692,4-31,0 661,4 EBITDA 1.167,1 35, ,3 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 327,4 0,0 327,4 EBIT 839,7 35,2 874,9 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 9,2 0,0 9,2 Resultat før renter og skat 848,9 35,2 884,1 Nettofinansieringsomkostninger 181,3 0,0 181,3 Resultat før skat 667,6 35,2 702,8 Skat af periodens resultat 167,8 8,8 176,6 Periodens resultat 499,8 26,4 526,2 1. januar september 2008 Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangs- DKK mio. poster Omsætning 2.373,0 0, ,0 Andre driftsindtægter -1,0 1,0 0,0 Eksterne omkostninger 363,0-7,4 355,6 Personaleomkostninger 674,5-8,5 666,0 EBITDA 1.334,5 16, ,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 296,1 0,0 296,1 EBIT 1.038,4 16, ,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 5,1 0,0 5,1 Resultat før renter og skat 1.043,5 16, ,4 Nettofinansieringsomkostninger 123,0 0,0 123,0 Resultat før skat 920,5 16,9 937,4 Skat af periodens resultat 233,6 3,9 237,5 Periodens resultat 686,9 13,0 699,9 Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 25

8 3. kvartal 2009 Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangs- DKK mio. poster Omsætning 791,9 0,0 791,9 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Eksterne omkostninger 126,8-0,6 126,2 Personaleomkostninger 224,8-5,7 219,1 EBITDA 440,3 6,3 446,6 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 111,4 0,0 111,4 EBIT 328,9 6,3 335,2 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 2,7 0,0 2,7 Resultat før renter og skat 331,6 6,3 337,9 Nettofinansieringsomkostninger 57,6 0,0 57,6 Resultat før skat 274,0 6,3 280,3 Skat af periodens resultat 69,1 1,6 70,7 Periodens resultat 204,9 4,7 209,6 3. kvartal 2008 Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangs- DKK mio. poster Omsætning 841,7 0,0 841,7 Andre driftsindtægter -0,9 1,0 0,1 Eksterne omkostninger 125,2-3,1 122,1 Personaleomkostninger 225,2-5,3 219,9 EBITDA 490,4 9,4 499,8 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 99,7 0,0 99,7 EBIT 390,7 9,4 400,1 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 5,7 0,0 5,7 Resultat før renter og skat 396,4 9,4 405,8 Nettofinansieringsomkostninger 44,3 0,0 44,3 Resultat før skat 352,1 9,4 361,5 Skat af periodens resultat 88,6 2,0 90,6 Periodens resultat 263,5 7,4 270,9 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPH s resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og ændring i egenkapitalen for perioden 1. januar 30. september 2009 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 1.191, ,5-105,7-8,1% 177,2 296,4-119,2-40,2% Kommerciel 999, ,7-33,2-3,2% 647,8 709,8-62,0-8,7% Fortsættende aktiviteter 2.191, ,2-138,9-6,0% 825, ,2-181,2-18,0% International 25,2 42,8-17,6-41,1% 14,7 32,2-17,5-54,3% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 9,2 5,1 4,1 80,4% Internationale aktiviteter 25,2 42,8-17,6-41,1% 23,9 37,3-13,4-35,9% I alt 2.216, ,0-156,5-6,6% 848, ,5-194,6-18,6% Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 25

9 TRAFIK 3. kvartal Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 439,5 461,6-22,1-4,8% 1.191, ,5-105,7-8,1% 1.675,9 Resultat før renter 114,8 130,5-15,7-12,0% 177,2 296,4-119,2-40,2% 261,3 Segmentaktiver 4.924, ,8 58,0 1,2% 5.152,9 Passagerer Det samlede antal passagerer faldt 7,1 procent i 3. kvartal Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 15,0 mio. i de første ni måneder af 2009, hvilket svarer til et fald på 10,9 procent i forhold til samme periode i Trafikken var negativt påvirket af lavere efterspørgsel grundet den økonomiske afmatning. Faldet i trafikken ramte både indenrigs, europæiske og interkontinentale ruter, men indenrigstrafikken var mindre berørt end udenrigstrafikken. Total passengers by market Passagerer (mio.) ,6% Europa -10,4% -5,% Interkontinental Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer er faldet med 8,1 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 18,4 procent. Lokalt afgående passagerer udgør 74,2 procent af det samlede antal afgående passagerer, mens transfererende passagerer udgør 25,8 procent af det samlede antal afgående passagerer. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for september Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 352,0 399,7-47,7-11,9% Passagerafgifter 506,6 546,9-40,3-7,4% Securityafgifter 214,7 234,9-20,2-8,6% Handling 74,5 80,2-5,7-7,1% Opholdsafgifter, CUTE med videre 44,0 35,8 8,2 22,9% I alt 1.191, ,5-105,7-8,1% Startafgifter er faldet med 11,9 procent, hvilket er på niveau med nedsættelsen af flykapaciteten. Passagerafgifter og securityafgifter er samlet faldet med DKK 60,5 mio. eller 7,7 procent. Faldet skyldes nedgangen i passagerer, hvilket delvist er modsvaret af prisstigninger i april I løbet af tredje kvartal indgik CPH en 5½-årig aftale om de priser, som flyselskaberne betaler for at benytte lufthavnen. Aftalen er trådt i kraft pr. 1. oktober Prisstrukturen blev omlagt med vægten lagt på passagerantallet. Priserne er fastfrosset i de første 18 måneder af aftaleperioden. Derefter stiger priserne årligt med et beløb, der svarer til Danmarks Statistiks forbrugerprisindex plus én procent. Den langsigtede aftale fastlægger prisniveauet og prisstrukturen, som flyselskaberne skal betale for brugen af faciliteterne i Københavns Lufthav i perioden 1. oktober marts Den nye takststruktur er offentliggjort på Resultat før renter (EBIT) EBIT er faldet, hvilket primært skyldes det faldende passagerantal samt omkostninger til omstrukturering. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 25

10 KOMMERCIEL 3. kvartal Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 344,1 369,8-25,7-7,0% 999, ,7-33,2-3,2% 1.386,5 Resultat før renter 209,1 253,2-44,1-17,4% 647,8 709,8-62,0-8,7% 930,9 Segmentaktiver 2.657, ,2 101,8 4,0% 2.711,7 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 404,9 408,6-3,7-0,9% Parkering 121,6 153,3-31,7-20,7% Øvrige indtægter 41,1 43,6-2,5-5,7% I alt 567,6 605,5-37,9-6,3% Koncessionsomsætningen fra shoppingcentret faldt med 0,9 procent, hvilket primært skyldes fald i omsætning fra tax-free butikkerne på grund af faldende passagerantal. Faldet i tax-free indtægter bliver delvis opvejet af øget indtægt fra åbningen af et antal nye butikker i andet halvår 2008, som har forøget passagerernes valgmuligheder. Omsætningen fra parkering faldt med 20,7 procent grundet faldet i passagerantallet og et fald i den gennemsnitlige billetpris på 6,0 procent samt et fald i omsætning pr. lokalt afgående passager med 7,6 procent sammenlignet med sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes et større fald i business parkanter. Øvrige indtægter er faldet 5,7 procent. Dette skyldes primært et fald i markedsføringsindtægter, som er drevet af nedgangen i passagerantallet. Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 131,9 126,7 5,2 4,1% Udlejning af arealer 48,7 48,4 0,3 0,6% Øvrige lejeindtægter 6,2 6,3-0,1-1,9% I alt 186,8 181,4 5,4 3,0% Stigningen i udlejning af lokaler skyldes primært nye lejemål og i mindre grad lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 131,9 160,4-28,5-17,8% Øvrige 113,2 85,4 27,8 32,6% I alt 245,1 245,8-0,7-0,3% Salg af tjenesteydelser er på niveau med 2008, hvilket skyldes indtægter fra serviceordningen for rejsende med et handicap (PRM), som startede i juli Serviceordningen er profitneutral. Dette er modsvaret af et fald i hotelaktiviteten. Grundet den økonomiske afmatning har hotellet opnået en lavere belægningsgrad og haft manglende mødeog konferenceaktivitet i Resultat før renter (EBIT) EBIT faldt med DKK 62,0 mio. primært grundet faldet i passagerantallet, omkostninger til omstrukturering og PRM-omkostninger, der delvist er opvejet af lavere omkostninger til hoteldrift og tilbageførsel af hensættelser. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 25

11 INTERNATIONAL 3. kvartal Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 8,3 10,3-2,0-19,4% 25,2 42,8-17,6-41,1% 51,1 EBIT 4,8 7,0-2,2-31,3% 14,7 32,2-17,5-54,3% 35,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2,7 5,7-3,0-52,6% 9,2 5,1 4,1 80,4% (37,3) Resultat før renter 7,5 12,7-5,2-40,9% 23,9 37,3-13,4-35,9% (1,9) Kapitalandele i associerede virksomheder 136,6 238,0-101,4-42,6% 158,3 Omsætning Omsætningen er faldet med 17,6 procent, primært som følge af væsentlige ekstra konsulentindtægter fra ITA i EBIT EBIT er faldet med DKK 17,5 mio. grundet de væsentlige ekstra konsulentindtægter fra ITA i Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat DKK mio Udv. NIAL, ITA 9,2 5,1 4,1 I alt 9,2 5,1 4,1 Resultatet fra de internationale kapitalandele er steget med DKK 4,1 mio. sammenlignet med Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 25

12 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Renter 145,4 124,5 20,9 Markedsværdireguleringer 0,5-1,0 1,5 Øvrige 35,4-0,5 35,9 I alt 181,3 123,0 58,3 Nettorenteomkostninger steg med 58,3 millioner i 2009 primært grundet et højere gennemsnitligt gældsniveau samt en større mængde uudnyttede kreditfaciliteter. Markedsværdireguleringer i 2009 relaterer sig til et mindre nettotab på valutaterminsforretninger i modsætning til en mindre nettogevinst på valutaterminsforretninger i Stigningen i øvrige finansielle omkostninger på DKK 35,9 millioner skyldes refinansieringen i marts, hvor CPH optog lån på DKK 2,6 mia., kombineret med et højere niveau for commitment fees og amortisering af låneomkostninger. I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK mio. og EUR 131 mio. med tre års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet til rådighed af en gruppe på syv banker omfattende både danske og udenlandske banker. Denne bredt baserede gruppe af långivere vurderes at støtte CPH i reduceringen af selskabets fremtidige refinansieringsrisiko. Kreditfaciliteterne er anvendt til at indfri eksisterende kortfristede bilaterale faciliteter og vil ligeledes blive anvendt til fremtidige investeringer. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 819, ,0-251,8 Investeringsaktivitet -338,8-628,2 289,4 Finansieringsaktivitet -188,1-414,4 226,3 Pengestrømme i alt 292,3 28,4 263,9 Likvider primo 43,1 31,8 11,3 Likvider ultimo 335,4 60,2 275,2 Driftsaktivitet Faldet i pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes hovedsageligt et faldende passagerantal og etableringsomkostninger i relation til den nylige refinansiering. Investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i de første ni måneder i 2009 DKK 377,8 mio. og omfatter primært igangværende arbejder på en ny terminal SWIFT, et større renoveringsarbejde i en af fingrene, ombygning af spidsen af terminal 3, udvidelse og flytning af cafe og restauranter i terminalerne, ombygning af toiletter samt opgradering af IT systemer og monitorer til checkin. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteten relaterer sig til provenu fra optagelse af både korte og lange lån fratrukket tilbagebetaling af korte lån og betaling af udbytte. Likvider CPH havde DKK 335,4 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.367,3 mio. pr. 30. september Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 25

13 ØVRIGE FORHOLD FORVENTNINGER TIL 2009 Forventninger til resultat før skat I årsrapporten for 2008 forventedes for 2009 et fald i det samlede antal passagerer og et lavere resultat før skat end i 2008, når der korrigeres for særlige forhold. Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn er faldet med 10,9 procent i de første 9 måneder af Faldet i passagerantallet blev reduceret over sommeren, hvilket viser at mange har valgt at rejse på sommerferie på trods af den økonomiske afmatning samt at faldet i passagerantallet, der sammenlignes med, begyndte i september Faldet i passagerer har haft en væsentlig effekt på omsætningen og resultat før skat. Forventningerne til 2009 fastholdes. Forventninger til investeringer i materielle anlægsaktiver Som beskrevet i årsrapporten for 2008 forventedes investeringer i materielle anlæg i 2009 også at være på et højt niveau. CPH besluttede at investere et betydeligt beløb i henhold til en kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaberne og passagererne. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPH s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPH s serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPH s risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for CPH har og vil fortsat tilpasse investeringsniveauet til den økonomiske afmatning. Investeringer i anlægsaktiver omfatter primært igangværende arbejder på en ny terminal SWIFT, et større renoveringsarbejde i en af fingrene, ombygning af spidsen af terminal 3, udvidelse og flytning af cafe og restauranter i terminalerne, ombygning af toiletter samt opgradering af IT systemer og monitorer til checkin. Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 25

14 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 3. kvartal DKK mio Trafikindtægter 439,5 461, , ,5 Koncessionsindtægter 201,6 223,6 567,6 605,5 Lejeindtægter 62,0 60,5 186,8 181,4 Salg af tjenesteydelser med videre 88,8 95,7 270,3 288,6 Omsætning 791,9 841, , ,0 Andre driftsindtægter 0,0-0,9 1,2-1,0 Eksterne omkostninger 126,8 125,2 358,2 363,0 Personaleomkostninger 224,8 225,2 692,4 674,5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 111,4 99,7 327,4 296,1 Driftsresultat 328,9 390,7 839, ,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 2,7 5,7 9,2 5,1 Finansielle indtægter 4,9 4,0 18,7 11,5 Finansielle omkostninger 62,5 48,3 200,0 134,5 Resultat før skat 274,0 352,1 667,6 920,5 Skat af periodens resultat 69,1 88,6 167,8 233,6 Periodens resultat 204,9 263,5 499,8 686,9 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 104,4 134,3 84,9 116,7 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 25

15 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 3. kvartal DKK mio Periodens resultat 204,9 263,5 499,8 686,9 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -8,7 5,3-1,6 6,4 Regulering af investering i associerede virksomheder 0,0 0,0 8,5-3,1 Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner 0,0 0,1 0,0 40,3 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner -67,3 133,3-201,2 72,0 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 55,5-145,7 60,3-42,4 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen 3,0 3,1 35,2-7,4 Periodens anden totalindkomst efter skat -17,5-3,9-98,8 65,8 Totalindkomst for perioden i alt 187,4 259,6 401,0 752,7 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 25

16 BALANCE Aktiver 30. september 30. september 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 173,9 149,4 153,3 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.935, , ,6 Investeringsejendomme 164,4 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.538, , ,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 410,2 346,6 368,3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 359,0 847,8 914,4 Materielle anlægsaktiver i alt 7.407, , ,0 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 136,6 238,0 158,3 Andre finansielle anlægsaktiver 1,1 0,1 3,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 137,7 238,1 161,3 Anlægsaktiver i alt 7.719, , ,6 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 329,8 319,4 284,9 Andre tilgodehavender 22,8 15,9 17,3 Periodeafgrænsningsposter 33,6 26,1 41,0 Tilgodehavender i alt 386,2 361,4 343,2 Likvide beholdninger 335,4 60,2 43,1 Omsætningsaktiver i alt 721,6 421,6 386,3 Aktiver i alt 8.441, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 25

17 Passiver 30. september 30. september 31. december Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -15,9 76,2 89,8 Reserve for valutakursregulering -35,4-15,1-33,8 Overført overskud 2.343, , ,7 Egenkapital i alt 3.076, , ,5 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 780,4 810,4 809,4 5 Kreditinstitutter 2.922, , ,2 Anden gæld 464,0 301,5 262,8 Langfristede forpligtelser i alt 4.166, , ,4 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 5 Kreditinstitutter 386, ,5 957,2 Forudbetalinger fra kunder 130,5 96,4 104,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 156,9 172,5 194,2 Skyldig selskabsskat 268,7 161,6 168,5 6 Anden gæld 246,0 195,0 209,5 Periodeafgrænsningsposter 9,0 13,2 7,9 Kortfristede forpligtelser i alt 1.198, , ,0 Forpligtelser i alt 5.364, , ,4 Egenkapital og forpligtelser i alt 8.441, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 25

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE 3. kvartal DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 791,2 846, , ,2 Udbetalt til personale, leverandører med videre -424,6-359, , ,3 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 366,6 487, , ,9 Renteindbetalinger med videre 2,0 2,2 8,2 6,5 Renteudbetalinger med videre -80,3-56,0-257,9-116,2 Pengestrømme fra drift før skat 288,3 433,4 880, ,2 Betalt selskabsskat 0,0 0,0-61,4-54,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet 288,3 433,4 819, ,0 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -140,9-199,1-377,8-640,9 Indbetalinger fra salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,0 2,3 1,2 2,3 Udlodning fra associerede virksomheder 0,0 0,0 37,8 10,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -140,9-196,8-338,8-628,2 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -2,2 0,0-6,5 0,0 Optagelse af gæld med lang løbetid 0,0 0, ,2 0,0 Afdrag på gæld med kort løbetid -2,1-285, ,8-531,8 Optagelse af gæld med kort løbetid 0,0 380, , ,5 Betalt udbytte -260,0-423,4-520, ,1 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -264,3-328,5-188,1-414,4 Nettopengestrømme -116,9-91,9 292,3 28,4 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 452,3 152,1 43,1 31,8 Likvide beholdninger ved periodens udgang 335,4 60,2 335,4 60,2 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 25

19 EGENKAPITALSOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8 54,0-21, , ,3 Egenkapitalbevægelser i perioden Totalindkomst for perioden - 22,2 6,4 724,1 752,7 Udbetaling af udbytte , ,1 Egenkapitalbevægelser i alt - 22,2 6,4-612,0-583,4 Egenkapital pr. 30. september ,8 76,2-15, , ,9 Egenkapital pr. 1. oktober ,8 76,2-15, , ,9 Egenkapitalbevægelser i perioden Totalindkomst for perioden - 13,6-18,7 49,7 44,6 Udbetaling af udbytte ,0 0,0 Egenkapitalbevægelser i alt - 13,6-18,7 49,7 44,6 Egenkapital pr. 31. december ,8 89,8-33, , ,5 Egenkapital pr. 1. januar ,8 89,8-33, , ,5 Egenkapitalbevægelser i perioden Totalindkomst for perioden ,7-1,6 508,3 401,0 Udbetaling af udbytte ,0-520,0 Egenkapitalbevægelser i alt ,7-1,6-11,7-119,0 Egenkapital pr. 30. september ,8-15,9-35, , ,5 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 25. marts 2009, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 260,0 mio. eller DKK 33,1 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet for 2008 blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 423,4 mio. På baggrund af halvårsresultatet blev der den 19. august 2009 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio., svarende til DKK 33,1 pr. aktie. Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 25

20 NOTER NOTE 1: Generelle oplysninger CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. NOTE 2: Anvendt regnskabspraksis Grundlag for regnskabsaflæggelse Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som Årsrapporten for 2008 bortset fra nedenstående. Årsrapporten for 2008 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union (EU). For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2008 side Ændring i anvendt regnskabspraksis CPH har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) "Præsentation af årsregnskaber", IAS 23 (ajourført 2007) "Låneomkostninger", IFRS 8 "Driftssegmenter", "amendments to IAS 32 and IAS 1", "amendments to IAS 39", "amendments to IFRS 1 and IAS 27" og " improvements to IFRSs May 2008". Ud over IAS 23 har de nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 og IFRS 8 medfører alene ændringer i regnskabsopstillingerne. Sammenligningstal er tilpasset. IAS 1 har ændret præsentationen af de primære opgørelser. Standarden giver mulighed for præsentation af totalindkomstopgørelsen i en samlet opgørelse (en totalindkomstopgørelse) eller to opgørelser (en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, der viser periodens resultat og indtægter der indgår i anden totalindkomst). Desuden skal ejerrelaterede egenkapitalbevægelser præsenteres i en særskilt egenkapitalopgørelse. I delårsrapporten har CPH valgt at vise totalindkomstopgørelsen i to opgørelser. IAS 23 kræver, at låneomkostninger fra både specifik og generel låntagning vedrørende opførelse eller udvikling af kvalificerede aktiver (immaterielle aktiver, materielle aktiver og investeringsejendomme med længere opførelsestid, der måles til kostpris), indregnes i kostprisen for sådanne aktiver. Standarden har betydning for en del af de immaterielle og materielle anlægsaktiver under udførelse, der indgår i balancen. Der er i de første ni måneder af 2009 aktiveret DKK 10 mio. vedrørende en række igangværende anlægsprojekter. De aktiverede renteomkostninger for hele 2009 forventes at udgøre cirka DKK 15 mio. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de interne driftssegmenter, hvor aktiviteterne overvåges på produkter/services, geografiske områder, større kunder eller større dattervirksomheder. Driftssegmenter er de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. I modsætning hertil krævede IAS 14 en opdeling på forretningsmæssige og geografiske segmenter. CPH har valgt at reklassificere visse leverancer og services samt de tilhørende anlægsaktiver med videre. Dette med henblik på at få en mere præcis inddeling af disse aktiviteter i relation til deres forretningsmæssige og ledelsesmæssige placering i CPH. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPH s risici henvises tillige til side 50-51, side 73 samt side i årsrapporten for Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 25

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere