sæt fokus på rilutsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sæt fokus på rilutsliv"

Transkript

1 sæt fokus på rilutsliv

2 sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye muligheder for at opbygge en dansk naturforvaltning, der kan skabe sammenhæng mellem by og land, prioritere naturbeskyttelse højt og give borgerne mulighed for at komme ud i naturen og få gode friluftsoplevelser. Kommunerne bør derfor sætte fokus på naturens værdier og friluftslivets glæder. En lang række livstilsrelaterede sygdomme så som stress, depressioner, overvægt, type 2-diabetes og flere hjerte-kar-sygdomme kan forebygges ved ophold i grønne områder. Ifølge Skov- og Landskab (2005) har ophold i natur og grønne områder i sig selv en stressreducerende virkning ved påvirkning af puls, blodtryk og muskelspændinger. Den gode indflydelse kan også ses ved positiv indflydelse på motoriske evner, modstandsdygtighed mod sygdomme, knogleskørhed, justering af det indre ur og forbedring af søvnkvaliteten.

3 Natur og grønne områder har i sig selv en positiv indflydelse på vores helbred og humør og dermed den enkeltes livskvalitet. Derfor bør borgernes muligheder for et aktivt friluftsliv indarbejdes i den kommunale sundhedspolitik, fritidspolitik, kulturpolitik og børne- og ungepolitik.

4 lav en rilutspolitik En friluftspolitik er et godt redskab til at udforme rammerne for fælles målsætninger, strategier og handleplaner for, hvordan kommunen vil løse de nye opgaver. En friluftspolitik skal sikre synlighed og fælles fokus. Den skal bl.a. definere, hvad kommunen aktivt vil arbejde med, og hvilke opgaver der skal prioriteres. For at få et bredt medejerskab bør aktørerne på området inddrages i arbejdet med at formulere friluftspolitikken. En fælles indsats vil efterfølgende give grundlag for et godt samarbejde mellem for eksempel friluftsorganisationer, naturorganisationer, private aktører, lodsejere, kommunens forskellige forvaltninger, andre kommuner, regionen og Skovog Naturstyrelsens skovdistrikter. Det fremgår af bemærkningerne til planlovens 11 a, nr. 9, om arealer til friluftsformål i kommuneplanen, at: Bestemmelsen har udgjort grundlaget for, at den hidtidige regionplanlægning i vid udstrækning har indeholdt strategier for friluftslivet, herunder strategier og planlægning for områder til rekreativ udfoldelse og færdselsmuligheder ad vandre-, cykel- og rideruter og reduktion af især større trafikanlægs barrierevirkning for den rekreative adgang til og i landskabet. Denne praksis forudsættes videreført i kommuneplanlægningen.

5 spørgsmål til inspiration Hvilke mål og visioner har vi for friluftsliv og natur i kommunen? Hvor kan frilufts- og idrætsorganisationer udøve deres aktiviteter? Har alle borgere mindre end 5 minutters gang til nærmeste grønne område? Hvordan kan naturvejledning udvikles som en del af tilbuddet til kommunens borgere? Hvordan skaber vi adgang til skove, søer, åer, moser og andre naturområder? Hvordan sikrer vi en god dialog og et godt samarbejde med ejerne af naturen? Hvilke foldere kan vi lave over naturområderne i kommunen? Hvilke muligheder har vi for at have en naturskole eller en friluftsgård? Hvordan kan et samlet kort over stier, aktivitets- og oplevelsesmuligheder se ud? med svar på disse spørgsmål er indholdet til en friluftspolitik godt på vej...

6 gør naturen til en god oplevelse Friluftsliv forudsætter, at vi har en varieret natur og et rent miljø at udfolde os i. Den lille grønne plet i byen, der giver os mulighed for at stoppe op og dvæle et øjeblik. Det åbne land med sine skove, marker og søer. Det bølgende hav med de lange kyststrækninger, der byder på de store naturoplevelser... I det danske kulturlandskab, hvor stort set al natur gennem århundreder er blevet opdyrket og præget af menneskehånd, er det vigtigt at skabe forståelse for, at naturbenyttelse og naturbeskyttelse hænger sammen. Kommunen får en række nye opgaver: - Samlet planlægning af by og land i kommuneplanen - Helhedsorienteret varetagelse af det åbne land - Sammenhæng i naturforvaltnin - gen også på tværs af kommune - grænser - Beskyttede naturtyper( 3) og Natura 2000-områder - Offentlighedens adgang - Formidling af naturen - Handleplaner for vand og natur - Bygge- og beskyttelseslinjer - Myndighedsopgaver på alle vandløb

7

8 invester i natur og rilutsliv Friluftsliv er ikke kun sundt for borgerne. Det er også sundt for kommunens økonomi, når udgifter til helbredelse, indlæggelse og genoptræning reduceres. Raske mennesker med god kondition giver færre udgifter og er derfor værd at investere i. Udsigt til kyst, skov, grønne områder og anden natur gør boligområder attraktive og eksklusive. Ved planlægning af nye boligområder bør det sikres, at eksisterende naturværdier ikke ødelægges, og at der skabes adgang til naturen og det omkringliggende skab via stisystemer. land- Naturoplevelser er et af turismeerhvervets vigtigste produkter. Erhvervet er derfor afhængigt af en let tilgængelig natur og af, at der findes oplevelsestilbud, formidling og faciliteter for kommunens gæster.

9

10 grønne og blå områder giver livskvalitet Grønne og blå områder bruges aktivt af mange mennesker. De danner rammerne om borgernes aktive friluftsliv, giver øget livskvalitet og velvære og er afgørende parametre ved valg af bolig for mange mennesker. Afstanden til grønne og blå områder er afgørende for, om folk benytter dem. Undersøgelser viser, at overstiger afstanden 5 minutters gang - eller 300 meter - benytter borgerne ikke områderne. Alligevel er grønne og blå områder ofte tabere i konkurrencen med byudvikling, hvor økonomiske gevinster er mere synlige. Grønne og blå områder bør i fremtiden gøres endnu mere attraktive, og deres mange forskellige potentialer bør udnyttes og indgå som en væsentlig del af alle byomdannelser og byudviklingsområder. Min erfaring fra borgermøder er, at det er vigtigt, at borgerne har mulighed for et aktivt friluftsliv og god adgang til natur i nærheden af deres bolig. Derfor skal friluftsmulighederne vægtes højt, Nick Hækkerup Borgmester i Hillerød Kommune.

11

12 Haderslev Kommune

13 sæt fokus på friluftsliv i planstrategien Formålet med planstrategien er at give kommunen større mulighed for at tilrettelægge en fremadrettet planlægning på baggrund af aktuelle udfordringer og muligheder i kommunen. For at få sat fokus på friluftsliv er det vigtigt, at der allerede i planstrategien tages stilling til, hvordan kommunen ønsker at arbejde med friluftsliv. Det kan for eksempel være overvejelser om offentlighedens adgang til naturområder, sikring af grønne og blå områder i byerne, udbygning af det rekreative stinet, rekreativ udnyttelse af råstofgrave, oprettelse af naturcentre eller friluftsgårde, etablering af isætnings- og ophalingspladser ved vandløb, etablering af sheltere og fugle tårne eller rejsning af skov. Planstrategien kan også indeholde en målsætning om at lave en mere detaljeret friluftsstrategi, der kan følge op på en friluftspolitik.

14 opret et grønt råd Gennem dialog med foreninger, interesseorganisationer, lodsejere, borgere og erhvervsinteresser, som landbrug og skovbrug, kan kommunen få værdifulde informationer og forankre et medejerskab, der kan lette implementeringen af politik, planer og strategier. En god forvaltning er betinget af en god dialog og inddragelse af borgerne, og et grønt råd giver en god ramme herfor. Det er vigtigt, at alle interesser er repræsenteret, så det bliver en reel dialog, der kan modvirke konflikter. Mange kommuner har gode erfaringer med grønne råd, Agenda 21-grupper, netværk og andre dialogfora. Friluftsrådet bidrager gerne, når kommunerne skal drøfte en politik for, hvordan borgerne skal inddrages. Friluftsrådet opfordrer til, at kommuner, der ikke har et grønt råd, opretter et.

15 Samtidig er engagerede borgere og ildsjæle et uvurderligt aktiv for en kommune i udvikling. De kommer med ideer og forslag, som kommunalpolitikere og kommunens embedsmænd ikke selv ville kunne f inde på. Lars Løkke Rasmussen, Indenrigsminister

16 Kort & Matrikelstyrelsen og Skjern Kommune

17 lav et friluftskort Hvilke skove er offentlige? Hvilke stier kan man benytte til cykling, ridning eller stavgang? Hvor kan man se på fugle? Hvor kan man tænde bål og spise frokost? Hvor kan man få en stille naturoplevelse eller fræse af sted på sin mountainbike? Hvor må man køre motocross? Hvor kan man fiske? Hvor kan man sætte sin kajak i vandet? Hvor kan man overnatte i telt? Hvor kan man melde sig ind i en forening? For at borgerne kan lære lokalområdet bedre at kende, kan kommunen udarbejde et friluftskort, hvor borgerne kan hente inspiration til at besøge naturområder, kulturhistoriske steder, naturlegepladser, fugletårne og andre friluftsfaciliteter. På bagsiden kan der oplyses om lokale arrangementer og foreninger. Hvorfor lave et friluftskort? - Det giver et godt overblik over kommunen - Det skaber identitet for borgerne - Det viser forskellige kultur- og naturattraktioner samt muligheder for friluftsaktiviteter - Det er nemt at have med i lommen, når man skal på tur - Det afslører, om der mangler faciliteter i kommunen

18 friluftsliv for alle Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. Der kan dog være særligt behov for at støtte udvalgte grupper i kommunen. Børn, der i deres institutionstid leger på naturlegepladser og i skoven, er mindre syge, bedre til at koncentrere sig og har bedre motorik. Skolerne har behov for grønne omgivelser, for at eleverne kan lære om naturen og studere planter og dyr i det fri. De travle voksne har behov for, at friluftslivet kan være en del af hverdagen, for eksempel ved at transporten til arbejdet helt eller delvis kan foregå som gå- eller cykeltur, og at arbejdspladsens omgivelser er grønne. Ældre, der tilbringer meget tid udendørs, har bedre helbred, sover bedre og har færre tegn på depression. Handicappede har brug for lettilgængelige grønne områder. Visionen er at fastholde og udvide den folkelige forståelse af værdien af en righoldig og bæredygtig dansk natur, der er tilgængelig for borgerne. Visionen er ikke blot at skabe mere natur, men ligeledes at sætte fokus på at skabe større mangfoldighed i naturen, hvor der tages særlige hensyn overfor de sjældne og sårbare naturtyper. KL i Visioner og udfordringer på det kommunaltekniske område 2005

19 En klar politik giver den nødvendige opbakning til, at skoler, institutioner og forskellige forvaltninger kan inddrage friluftslivet som element i det daglige arbejde.

20 Friluftsrådet en aktiv medspiller Friluftsrådet varetager mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet ønsker at bidrage aktivt til at udvikle det lokale demokrati. Som konsekvens af kommunalreformen har Friluftsrådet ændret sin organisering. 23 nye kredsbestyrelser vil gå konstruktivt ind i dialogen for at bidrage til kommunens interesse i at skabe gode betingelser for friluftsliv for borgerne. Det er Friluftsrådets ambition at være den friluftsorganisation, der har overblikket og kan give kommunerne med- og modspil i alt, hvad der rør sig om friluftsliv og natur. Oplag: Design: Kliborg Design - Tryk: Salo gruppen - Fotos: S. 3: Lisbeth Samsøe Schmidt, S. 7: Preben Schmidt, Dansk Orienterings-Forbund, S. 12: Brian Nilsson, Dansk Ornitologisk Forening, S. 19: Per Boysen, Dansk Kano og Kajak Forbund, S. 16: Lars Nygaard, Naturvejlederforeningen i Danmark Udgivet af Friluftsrådet med støtte fra Tips- og Lottomidlerne til friluftsliv - Februar 2006 Læs mere om Friluftsrådet på

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere