Generalforsamling. 1. April 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. 1. April 2009"

Transkript

1 Generalforsamling 1. April 2009

2 Formandens beretning

3 Indledning Krisen, der startede i september 2008, har været voldsom for de fleste virksomheder. Aktiekursfald på over 50% hører til dagens orden. BioPorto var en af de blot fire aktier på Københavns børs, der ikke faldt i værdi i løbet af kalenderåret Desværre er kursen dog faldet markant i den seneste periode, i lyset af at forhandlingerne om licenssalg endnu ikke er afsluttet og at vore forhandlingsparter gør hvad de kan for at komplicere tingene. Vi arbejder imidlertid hårdt på at nå vores mål for 2009, og dermed forventeligt at vende kursudviklingen. Årets aktivitet BioPorto havde i 2008 en omsætningsvækst på 18 % og en væsentligt forbedret produktionsøkonomi. Salgsvæksten kommer især fra produkterne inden for områderne NGAL (test til måling af akut nyreskade) og GLP1 (antistoffer til diabetes- og fedmeforskning), der steg henholdsvis 44 % og 45 %. NGAL har i alle henseender været det største produktområde i De store diagnostiske selskaber Abbott og Biosite har besluttet at lancere NGAL analyser på deres eksisterende måleapparatur. De to selskabers maskiner er samlet set opstillet på hospitaler verden over. I henhold til deres seneste offentliggjorte udmeldinger, forventer de at lancere i Europa i 2009, og senest har Biosite på deres hjemmeside oplyst at NGAL testen nu er tilgængelig, dog uden at det endnu er angivet at denne test skal anvendes til diagnostik af akut nyreskade eller hvor den kan købes. BioPorto har som bekendt i 2008 fået accepteret en NGAL patentansøgning til udstedelse i Europa, samt opnået patent for testen i New Zealand, Singapore og Sydafrika og patent i flere lande er i vente. Desværre blev udstedelsen i Europa for nylig sat i bero af de Europæiske patentmyndigheder i marts 2009, idet Cincinnati Childrens Hospital har anlagt sag med en udokumenteret påstand om at BioPorto skulle have tiltaget sig opfindelsen fra dem. Dette er naturligvis ikke tilfældet og vi arbejder nu intenst på at få patentmyndighederne til at genoptage udstedelsen hurtigst muligt. Cincinnati Childrens Hospitals udokumenterede sagsanlæg ser vi som et led i det igangværende forhandlingsspil. Vi er stadig af den opfattelse at BioPorto kan opnå et eller flere forhandlingsresultater i indeværende år baseret på de to selskabers seneste udmeldinger om lancering af NGAL-testen i 2009.

4 Det korte af det lange er, at markedspotentialet for NGAL er stort, og at de diagnostiske selskaber vil ind på markedet og at BioPorto har centrale rettigheder, som er essentielle for dem. Så det er klart at vores højeste prioritet er NGAL.. Ud over test på de store maskiner er det diagnostiske marked begyndt at se mulighederne i anvendelse af BioPortos egenudviklede NGAL ELISA test. ELISA testen ventes især at kunne afsættes i områder hvor dyrt måleapparatur ikke er tilgængeligt, f.eks. i Kina og Indien. Samtidigt undersøger vi i BioPorto mulighederne for at overføre NGAL testen til andre testformater. I 2008 har koncernen således suppleret porteføljen med udvikling af NGAL produkter til brug i prækliniske dyreforsøg i den farmaceutiske industri. Disse produkter ventes at generere et stigende salg og anvendelsen bidrager samtidig til yderligere accept af selve NGAL testen til human brug. Vi må imidlertid ikke glemme at BioPorto er mere end NGAL. Selskabet har udviklet og markedsfører andre diagnostiske tests: Et MBL ELISA til diagnosticering af mangler ved immunforsvaret, Et Gc-globulin ELISA til vurdering af leverskader og multiple traumer og senest er udviklet og lanceret Et APC-PCI ELISA til udvælgelse af patienter til sepsisbehandling (blodforgiftning). Hertil kommer rækken af antistoffer, herunder det nævnte GLP1 antistof, som har vist god salgsfremgang. Med denne portefølje ser vi positivt på fremtiden. Governance I det forgange år har bestyrelsen fortsat sit arbejde med corporate governance, herunder har vi foretaget den første årlige selvevaluering af bestyrelse og direktion. En sådan proces er med til at give orden og struktur i bestyrelsesarbejdet og samtidig pege på forbedringer der fremover kan gennemføres. BioPortos aktiekapital bestod indtil 2008 af både A og B aktier. Som resultat af vurderingen af selskabets kapital- og aktiestruktur foreslog bestyrelsen generalforsamlingen at A-aktieklassen blev nedlagt, hvilket blev gennemført i BioPorto har derfor nu kun én aktieklasse i overensstemmelse med fondsbørsens anbefalinger. En ændring i revisorloven har medført krav om etablering revisionsudvalg i børsnoterede virksomheder. I BioPorto, hvor bestyrelsen er på blot fire personer udøves revisionsudvalgets funktioner naturligt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen opfylder de opstillede krav om uafhængighed og at ingen bestyrelsesmedlemmer samtidig er medlem af direktionen og at mindst ét bestyrelsesmedlem har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen. Opgaverne består blandt andet i at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, at risikostyringssystemet fungerer effektivt samt at overvåge den årlige revision af årsregnskabet.

5 Honorarer Bestyrelsens basishonorar er fastsat på et niveau, som vurderes at være konkurrencedygtigt og rimeligt i forhold til både branchen i almindelighed og til selskabets aktuelle situation. Det årlige bestyrelseshonorar udgjorde i tusind kr. og bestyrelsesformanden modtager dobbelt honorar. Dette budgetteres uændret for Generalforsamlingen godkender endeligt bestyrelsens honorar i forbindelse med behandlingen af årsrapporten under punkt 2. Direktionen består af én person, som er ansat på kontraktbasis. I 2008 har direktionen fået udbetalt tusind kr. i gage inkl. pension. Bonusaftalen fra 2008 fortsættes i 2009 således udbetaling af bonus finder sted, såfremt der opnås downpayment eller milestone-betalinger i forbindelse med de igangværende forhandlinger om licensadgang til koncernens NGAL IP-rettigheder. Direktionen deltager i selskabets warrantprogram. Der eksisterer ingen ekstraordinære eller usædvanlige aftaler om aflønning ved fratræden. Afslutning Ser vi fremad ventes flere af BioPortos tests, herunder NGAL, at være etableret på det diagnostiske marked. En eksakt diagnose og dermed mere præcis behandling er gennem de seneste årtier blevet en afgørende beslutningsfaktor for verdens læger. For patienterne betyder forbedrede diagnostiske metoder en mere specifik og sikker og dermed succesfuld behandling. For sundhedsvæsenet medfører en forbedret diagnose reducerede omkostninger ved at mindske det ressourcespild, der opstår i forbindelse med valg af ineffektive og dyre behandlinger og ved opnåelse af færre hospitalsindlæggelsesdage. Det rutinediagnostiske marked er ikke alene attraktivt på grund af størrelse og vækst, men især fordi det er kendetegnet ved gentagne salg, når der først er opnået accept af en ny diagnostisk test. BioPortos aktiviteter i dette marked ventes over en årrække at skabe positive resultater, uafhængigt af indtægterne fra licenser til NGAL patenter. Udover den organiske vækst ved salg af egne produkter, er det desuden afgørende at etablere gode licensaftaler vedrørende adgangen til koncernens patentrettigheder for NGAL, APC-PCI, m.fl. BioPortos lille medarbejderstab har gjort en solid indsats i 2008 og jeg benytter lejligheden til at udtrykke bestyrelsens tilfredshed med deres arbejde. Alle har haft øjnene rettet mod aftalte mål og påtaget sig et personligt ansvar for at nå disse. Med den udviste idérigdom, engagement og produktivitet, vil BioPorto være i stand til at indfri koncernens målsætninger i 2009 og fremefter. Og samtidig må man konstatere at tiden er inde til at få lagt den sidste brik i spillet om den første licensaftale, og vi venter i 2009 at kunne kvittere med et godt resultat.

6 Omsætning Koncernens nettoomsætning øgedes i 2008 med 18 % til i alt DKK 9,88 million fra DKK 8,34 million i 2007

7 Resultat Årets resultat i 2008 blev et underskud på DKK 14,74 million mod et underskud på DKK 14,26 million i 2007

8 NGAL patent NGAL cutoff-patent indleveres DEC 04 PCT ansøgning DEC 05 Nationalfasen påbegyndes JUL 07 Godkendt til udstedelse i Europa JUL 08 Første patent udstedt (Sydafrika) SEP 08 CCH stævning, udstedelse i Europa bero MAR 09 Søger at få genoptaget udstedelsesprocessen hos patentmyndighederne i Europa Forhandlinger med flere diagnostiske selskaber intensiveret og mere konkrete over året

9 Produktlanceringer 2008 Rotte NGAL ELISA Kit Antistoffer til måling af NGAL i: aber mus 2009 (januar) Antistofpar til måling af NGAL i hunde til måling af aprotinin

10 Automatiseret udstyr Der er i løbet af 2008 enkelte kunder, der har opstartet anvendelse af BioPortos ELISA kits på automatiseret udstyr til rutinediagnostik Eksempelvis MBL analyse hos IBT Laboratories

11 Distributørnet Der er iværksat aktiviteter til optimering og udvidelse af distributionsnettet for at etablere salgskanaler, der målrettet kan håndtere salg af rutinediagnostiske produkter. Forskningsmarkedet (RUO) Registrering: ISO standard CE-mærkning Rutinediagnostik (IVD)

12 Produktion Væsentlig reduktion i produktionsomkostningerne Etablering af velfungerende in-house produktion af ELISA kits Første egenproducerede ELISA kit var rotte NGAL

13 Forventninger til 2009 BioPorto forventer i 2009 en yderligere vækst i produktsalget på omkring % til niveauet DKK 12 13,5 million uden indtægter fra salg af licenser. Uden licensindtægter ventes et negativt nettoresultat i niveauet DKK 12 million, og med licensindtægter forventes årets resultat at blive positivt. Det er BioPortos vurdering at koncernens nuværende kapitalberedskab er tilstrækkeligt til at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2009.

14 Licensforhandlinger BioPorto forventer i relation til koncernens IP rettigheder til NGAL målemetoden at opnå licensindtægter i form af én eller flere downpayments. Licensindtægterne forventes at udgøre tocifrede millionbeløb fra 2009 og i årene fremefter Udmeldinger om forventede lanceringer i 2009:

15 Forventede lanceringer i 2009 To dyre-ngal ELISA kit 3-6 unikke antistoffer et antal indlicenserede antistofprodukter APC-PCI lanceret i marts 2009 Søge at påvirke key opinion leaders Kontakte potentielle samarbejdspartnere

16 Øvrige fokusområder IP rettigheder Storvolumensalg Antistoffer Kits IVD distribution Optimering af kitproduktion

17 Strategi

18 Dagsorden 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab samt meddelelse af decharge til selskabets ledelse 3. Forslag fra bestyrelsen: a. Ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen, således at bemyndigelsen forlænges til 31. marts 2014 og den maksimale kapitalforhøjelse reduceres til DKK 100 millioner. Den ændrede bemyndigelse indsættes i vedtægterne som ny 15a til erstatning af vedtægternes 15a. b. Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil den 31. marts 2014 ad en eller flere gange at udstede konvertible gældsbreve med en hovedstol på op til i alt DKK 50 millioner samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som ny 15b. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter 5. Samtlige selskabets bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsesmedlem Ejner Bech Jensen har meddelt, at han ikke søger genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild og Niels T. Foged samt nyvalg af Marianne Weile Nonboe. 6. Valg af revision og evt. suppleanter 7. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 8. Eventuelt

19 Ad dagsordenens punkt 3 a Med henblik på at bestyrelsen skal kunne agere hensigtmæssigt for gennemførsel af selskabets aktiviteter, herunder at sørge for tilførsel af tilstrækkelig kapital, fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen. Ændringen medfører en forlængelse af bemyndigelsen til 31. marts 2014 samt en reduktion af det maksimale kapitalforhøjelsesbeløb til DKK 100 millioner. Endvidere forkortes og moderniseres bemyndigelsens indhold. Den foreslåede bemyndigelse har følgende ordlyd, der foreslås indsat i vedtægterne som ny 15a, idet den eksisterende 15a samtidig udgår: 15a: Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt DKK 100 millioner. Forhøjelsen kan ske mod kontant indbetaling eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen kan efter bestyrelsen bestemmelse ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Hvis kapitaludvidelsen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, skal aktierne tegnes til markedskurs. De nye aktier skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed.

20 Ad dagsordenens punkt 3 b Af samme grunde som anført til fremsættelsen af forslaget under dagsordenspunkt 3.a. foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Den foreslåede bemyndigelse har følgende ordlyd, der foreslås indsat i vedtægterne som ny 15b: 15b: "Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. marts 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån med en samlet hovedstol på op til DKK 50 millioner mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible gældsbreve ). I samme periode er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Bestyrelsen fastsætter lånevilkårene, herunder rentefod, emissionskurs og ombytningskurs, idet ombytningskursen dog mindst skal være pari. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible gældsbreve kan efter bestyrelsens bestemmelse ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal ombytningskursen for de konvertible lån som minimum svare til markedskursen på udstedelsestidspunktet. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible gældsbreve skal være omsætningspapirer og kan lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed."

21 BioPorto A/S Grusbakken 8 DK-2820 Gentofte Denmark Phone (+45) Fax (+45) Web

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere