Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011 CVR nr CVR nr

2 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Resultatopgørelse Balance Noter Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Navn og hjemsted (Herefter forkortet Foreningen) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Thomas Skjellerup (formand) Henning Skovlund Pedersen Henrik Franck Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (Herefter forkortet IFS SEBinvest A/S) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Niels Jørgen Larsen Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken A/S (herefter forkortet SEB A/S) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (Herefter forkortet Mermaid AM) Havnegade København K CVR nr Revision Statsautoriseret revisor John Ladekarl Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S s halvårsrapport er tillige tilgængelig på foreningens hjemmeside: 2 Halvårsrapport 30. juni 2011

3 Ledelsesberetning Foreningen kort fortalt Foreningen er en dansk hedgeforening, jf. 7 og kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen, som ejes af medlemmerne, blev stiftet 2. juli 2007 og påbegyndte investeringerne den 27. september Foreningen forvaltes og administreres af IFS SEBinvest A/S. Foreningens investeringer foretages efter anbefaling fra Foreningens rådgiver Mermaid AM. Foreningens investeringsstrategi er fortrinsvis at investere i nordiske (Danmark, Sverige, Norge og Finland) aktier gennem både lange og korte positioner, med det formål at skabe et positivt afkast uanset udviklingen på det generelle aktiemarked. Foreningens fuldstændige prospekt og oplysninger om indre værdi m.m. findes på mermaidnordic.dk. Det nordiske aktiemarked Det nordiske aktiemarked blev i 1. halvår præget af flere dramatiske begivenheder rundt omkring i verden. Først på året startede en revolution i Nordafrika og Mellemøsten, som indtil videre har betydet afsættelse af tidligere magtfulde diktatorer og krav om demokrati samt i enkelte lande borgerkrigslignende tilstande. Uroen har også betydet højere oliepriser, da området rummer betydelige dele af verdens oliereserver. Japan blev ramt af det værste jordskælv nogensinde med efterfølgende tsunami og nedbrud på et atomkraftværk. Katastrofen medførte tab af mange menneskeliv og en langvarig forurening af et stort område omkring atomkraftværket. Store dele af Japans industriproduktion blev ramt, hvilket medførte leveranceproblemer, som forplantede sig til den øvrige verdens industrier. Både i USA og Europa blev den offentlige gældsætning gjort til hovedproblemet med hensyn til en fortsat konjunkturopgang. I USA blev underskuddet et varmt politisk emne på grund af stor uenighed mellem demokraterne og republikanerne om størrelse og indhold af de finanspolitiske indgreb. I Europa fortsatte den græske gældsætning måned for måned uden, at der blev fundet en varig og troværdig løsning. Grækenland har fået og vil også et stykke tid fremover, få hjælp fortrinsvis gennem lån fra både Den Internationale Valutafond (IMF) og Den Europæiske Union (EU). Grækenland kunne ikke længere låne på de internationale finansielle markeder til en betalbar rente. For at yde lånene krævede IMF og EU restrukturering af den græske økonomi herunder, at skatteopkrævningen blev effektiviseret, at der blev foretaget offentlige besparelser, samt at der blev solgt ud af offentligt ejede virksomheder mm. Trods restruktureringen mm. er det stadig meget usikkert, om Grækenland vil være i stand til at tilbagebetale/afdrage allerede optagne lån. Derfor er de sidste aftaler næppe gjort i denne sag. Portugal og Irland har modtaget støtte for at kunne klare gældsproblemerne. Spanien og Italien har vedtaget større offentlige besparelser for at få gældsætningen under kontrol, således at de kan bevare markedets tillid. Foreløbig kun med begrænset held. I andre europæiske lande, herunder Storbritannien, har store underskud på de offentlige budgetter også affødt omfattende stramninger af finanspolitikken. Opbremsning i væksten Aktiemarkederne startede året med små stigninger i forventning om, at konjunkturopgangen og dermed væksten ville fortsætte i Men prisstigninger på energi, jordskælvskatastrofen og stramningerne af penge- og finanspolitikken, som følge af stigende inflation og gældsproblemerne, vendte markedet, og 2. kvartal blev præget af kursfald efter svage nøgletal for konjunkturerne. Det er specielt forbruget, som ikke er steget så meget som forventet under det igangværende konjunkturopsving. Det burde egentlig ikke være kommet som nogen overraskelse. De meget markante krav om nedbringelse af gæld, må uundgåelig gå ud over forbruget uanset, om besparelserne er i den offentlige sektor eller i den private. Opsparing og faldende forbrug kan på mange måder betragtes som et sundhedstegn i en økonomisk genopretning, men desværre er der den kedelige bivirkning, at beskæftigelsen falder, og der opstår arbejdsløshed. Turbulens på aktiemarkederne er ikke usædvanlig, og i perioder kan udsvingene være markante. Kursfaldene i 1. halvår på aktier var uventede, hvorfor de negative afkast i aktieafdelingerne er utilfredsstillende set i forhold til vore forventninger primo året. Foreningens investeringsstrategi er bygget op omkring håndtering af turbulensen. Der tages både lange og korte positioner i markedet samtidig med, at den samlede risiko målt ved standardafvigelsen er væsentlig lavere end for de nordiske aktiemarkeder generelt. Positioner i 1. halvår Blandt de positive bidragsydere til foreningens afkast i 1. halvår var de lange positioner i selskaberne William Demant og Cargotec samt de korte positioner i Skanska og Tieto. Blandt de negative bidragsydere var de lange positioner i Polarcus, Subsea og TDC. Formueudviklingen I 1. halvår 2011 er foreningens formue faldet med 2,1 mio. EUR til i alt 36,1 mio. EUR. Ved indløsning er netto udbetalt 2,8 mio. EUR. Derudover indgår halvårets overskud på i alt 0,7 mio. EUR i formuen. Afkast i 1. halvår 2011 Halvårets nettoresultat udviste et overskud på EUR. Foreningens afkast i procent blev positiv med 1,85 pct. for halvåret. Foreningen har leveret positive afkast i samtlige af halvårets måneder bortset fra april. Juni udviste det højeste afkast for en enkel måned med +0,96 pct., mens april var dårligst med et tab på -0,55 pct. Sammenholdt med udviklingen på aktiemarkederne generelt samt resultaterne for tilsvarende konkurrerende foreninger og fonde er afkastet for 1. halvår tilfredsstillende. Det er dog mindre tilfredsstillende sammenholdt med vores forventninger om et samlet afkast på 10 pct. for hele Omkostningsudviklingen I 1. halvår 2011 udgjorde foreningens samlede administrationsomkostninger EUR mod EUR i 1. halvår Årsagen til de højere omkostninger er dels en stigning i den gennemsnitlige formue og dels, at der er hensat til det afkastafhængige honorar til rådgiver på 20 pct. af halvårets resultat. I 1. halvår af 2010 var afkastet negativt, hvorfor der ikke var afkastafhængige hensættelser. Der er i 1. halvår 2011, som i 1. halvår 2010, betalt EUR til IFS SEBinvest i fast administrationshonorar. Markedsforventninger til 2. halvår 2011 Aktiemarkederne startede 2. halvår positivt, men i slutningen af juli 2011 vendte markederne. Investorerne blev ekstremt negative med flere dages kraftige kursfald til følge i begyndelsen af august. Baggrunden for de panikagtige fald var især det uskønne forløb i den amerikanske kongres omkring forhøjelsen af låneloftet. Det lykkedes i sidste øjeblik med et kompromis og en forhøjelse, men skaden var sket, befolkningen og investorerne havde mistet tilliden til politikerne. Tillidskrisen blev beseglet af en historisk nedgradering fra Standard & Poors af den ameri- 3

4 kanske stats kreditværdighed fra det fine AAA selskab til AA+. Hovedbegrundelsen var politikernes manglende evner og lyst til at håndtere gældsproblemet. Den økonomiske afmatning, som satte ind i 2. kvartal, ventes derfor nu at fortsætte året ud med risiko for en ny recession i USA og store dele af Europa. Gældskrisen i Europa kan udvikle sig til en eurokrise og dermed et anslag mod Den Europæiske Union. Gældsbekæmpelse gennem besparelser vil uundgåelig føre til lavere beskæftigelse, lavere forbrug og lavere boligpriser. Der er ingen nemme løsninger ud af denne negative økonomiske spiral. Økonomierne i de nordiske lande hører sammen med tysk økonomi til blandt de mere sunde dele af Europa. Men en nedgang i den globale vækst begrænser også for disse lande mulighederne for stimuli gennem finanspolitikken. Pengepolitikken vil blive lempet igen, men da renten i forvejen er lav, vil effekten være begrænset. Den globale vækst er således igen i hænderne på de store udviklingslande med Kina og Indien i spidsen. De usikre fremtidsudsigter og de store globale udfordringer giver foreningen en berettigelse i mange investeringsporteføljer, idet vi gennem en fornuftig lav risikoprofil og muligheder for korte positioner har gode muligheder for at opfylde målsætningen om et positivt afkast på op til 10 pct. for Investeringspolitik m.v. Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formuepleje at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter, som defineret i placeringsreglerne. Der investeres under hensyn til både spredningskrav, til reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Mermaid Nordics investeringsstrategi bygger på to grundpiller: Investeringsfilosofien bygger på hedgeprincipper, som afskærmer investorerne mod voldsomme udsving i aktiemarkederne. Der fokuseres på aktieinvesteringer i nordiske børsnoterede selskaber. Der investeres gennem både lange og korte positioner i nordiske børsnoterede selskaber med det formål at levere et langsigtet positivt afkast - også når udviklingen på aktiemarkederne er negativ. derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter har Foreningen i 1. halvår 2011 ikke haft problemer med fastsættelse af indre værdi. Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden mermaidnordic.dk, hvor alle relevante oplysninger om Foreningen findes. De skriftlige rapporter findes også på hjemmesiden. Det er desuden muligt at bestille rapporter til fremsendelse pr. post hos IFS SEBinvest A/S. For øjeblikket udgives hel- og halvårsrapporter for Foreningen. Derudover ligger der på hjemmesiden en performance update for den forgangne måned. Foreningens beviser distribueres gennem Mermaid AM. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil blive offentliggjort via hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan finde relevante kontaktoplysninger på hjemmesiden. Øvrige begivenheder Foreningens bestyrelsesformand Advokat Jesper Schultz Larsen ønskede af arbejdsmæssige årsager ikke at fortsætte og genopstillede derfor ikke på foreningens ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 4. april I stedet blev Advokat Thomas Skjellerup valgt som nyt medlem. Thomas Skjellerup er født i 1971 og er partner i Accura Advokatpartnerselskab med Bank og Finans som arbejdsområde. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten. Korte positioner opnås ved at anvende aktielån, hvilket giver mulighed for at tjene penge på en aktie, der falder i værdi. Før der investeres i en aktie gennemføres en grundig analyse af selskabets regnskaber, ligesom der foretages en nøje evaluering af selskabets ledelse, kunder, leverandører og konkurrenter. Et væsentligt element i investeringsrådgiverens analyse er også en direkte dialog med selskabets ledelse og med øvrige brancheeksperter. Hedgeforeningen arbejder med en relativt koncentreret portefølje på selskaber. På den måde udnyttes investeringsrådgiveres ekspertise og analytiske arbejde bedst muligt, samtidig med at volatilitet og risiko holdes på et passende niveau. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen 4 Halvårsrapport 30. juni 2011

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen i Foreningen og direktionen i IFS SEBinvest A/S har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. At halvårsregnskabet for Foreningen giver et retvisende billede af Foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en kort beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen kan påvirkes af. København, den 23. august 2011 Thomas Skjellerup Bestyrelsesformand Henrik Franck Bestyrelsesmedlem Henning Skovlund Pedersen Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Larsen Direktør, IFS SEBinvest A/S 5

6 6 Halvårsrapport 30. juni 2011 [ Denne side er blank ]

7 Mermaid Nordic Foreningen investerer fortrinsvis i nordiske (danske, norske, svenske og finske) aktier gennem både lange og korte positioner. Formålet er at skabe positivt afkast uanset den generelle kursudvikling på markederne. Foreningens afkast vil derfor afhænge af investeringsrådgiverens evne til at forudsige kursudviklingen for individuelle aktier. Skattestatus Akkumulerende Fondskode ISIN DK Primær rådgiver Mermaid Asset Management Fondsmæglerskab A/S Startdato 27. september 2007 ÅOP Ultimo ,65 pct. Nominel kurs EUR 100 Resultatopgørelse for 1. halvår Resultatopgørelse for 1. halvår (EUR 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (EUR 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Afledte finansielle instrumenter 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (EUR 1.000) Note Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt

8 Noter 1 Finansielle instrumenter pr. 30. juni, ultimo året f.s.a. sammenligningstal (pct.) Børsnoterede 73,9 71,8 Noterede på andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemiterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 26,1 28,2 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters fordeling på lande pr. 30. juni 2011 (pct.) Børsnoterede Noteret på andet reguleret marked Nyemitterede fin. instrumenter Øvrige Sverige 24,7 0,0 0,0 18,8 43,4 Finland 3,8 0,0 0,0 5,4 9,3 Norge 34,5 0,0 0,0 0,0 34,5 Danmark 10,8 0,0 0,0 1,9 12,8 Valutaterminer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 73,9 0,0 0,0 26,1 100,0 I alt 3 Medlemmernes formue (1.000 DKK) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/Indløsningsfradrag 10 Overført fra resultatopgørelsen 672 Medlemmernes formue ultimo Foreningen ejer 0,01 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, der pr havde en egenkapital på tkr. En komplet beholdningsoversigt kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf eller på 8 Halvårsrapport 30. juni 2011

9 Anvendt regnskabspraksis Regnskaberne er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Medlemmernes formue (EUR 1.000) Cirkulerende kapital (nom. EUR 1.000) Indre værdi pr. nom. EUR 100 andel 125,76 123,48 122,41 103,12 99,52 High Water Mark 123,48 122,41 103,12 100,00 100,00 ÅOP 1) (Årlige Omkostninger i Procent) - 2,65 6, ÅOP 2) justeret for performance fee - 2,50 2, Standardafvigelse 3) 6,71 7, Sharpe Ratio 3) 0,48 0, Hoved- og nøgletal pr. 1. halvår Halvårets nettoresultat (EUR 1.000) Afkast 1. halvår (pct.) 1,85 0,79 9,61 8,82-1) Foreningen påbegyndte investeringerne d. 27. september ) ÅOP justeret for performance fee er ikke et officielt nøgletal. 3) Standardafvigelse og Sharpe Ratio udregnes kun på historik på min. 36 måneder. 9

10 Foreningens beholdningsoversigt er tilgængelig ved henvendelse Yderligere eksemplarer af finansielle rapporter samt afdelingens komplette beholdningsoversigt kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf eller på

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup. Årsrapport 2008 Indhold: Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Udbytte- og nøgletal 12 Bestyrelse og Direktion 13 Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Revisionspåtegning 15 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere