Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes på Interskolens hjemmeside. Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse Fra skoleåret 2014 skal klasse selv have PC med.? Reklamekampagne Interskolen tager et stort socialt ansvar kan det uddybes?! IS tager naturligvis også ansvar, vi smider selvfølgelig ikke elever ud, fordi de f.eks. er ordblinde eller har fået en diagnose, og dermed sænker niveauet. Eleverne vælges heller ikke pga. det faglige niveau, det kan man jo ikke se i 0. klasse.! Tosprogede børn er en positiv ting, der bidrager til skolen.? Hvad gør man, hvis et barn ikke har knækket læsekoden, er der støttemuligheder?! Den del ligger i den pædagogiske ledelse, men det er bestyrelsens opfattelse, at skolen gør det, den kan, inden for de rammer, der er mulige. Der SKAL tilbydes støtte til elever, der har vanskeligheder i den ene eller anden retning. Thomas: Det socioøkonomiske ansvar gennemsnitsindkomst omkring kr , vi har rigtig mange tosprogede elever på skolen. Det vigtigste på skolen er, at eleven gør, hvad denne kan. Særligt indenfor dansk (og i dette skoleår) tilbydes specialundervisning til elever med de behov mest i de små klasser, men helt op til 6. klasse er der elever, der modtager special/ekstra-undervisning.? Heldagsskole hvad er skolens holdning og privatskoleforeningens?! Ikke diskuteret i bestyrelsen vi er en fri grundskole, og har mulighed for at gøre nogle andre ting. Der kan være fordele og ulemper ved en heldagsskole, men det er ikke diskuteret endnu.! Vi kan dog adskille os på valgfag fremmedsprog, IT osv. Denne diskussion er ikke færdig.! Vi har dog flere timer end den almindelige folkeskole. Kurt Ernst: En fri grundskole behøver ikke at indrette deres skoledag som folkeskolen behøver. Man behøver ikke at skele til tilskud og andre ting. Det er op til skolens ledelse, bestyrelse og forældre. Folkeskolerne kører med minimumstimetal, og en løftelse af det faglige niveau kan med flere timer løftes. Beretningen godkendes.

2 Jørgen Trolle har oplyst, at der er 26 stemmeberettigede, 3 har afl. Gyldig fuldmagt. 4. Orientering ved skolens ledelse? Nordisk skole hvad er det?! Vi springer ikke på alt, der kommer fra ministeriets side, dertil kommer der for meget. Rigtig mange af vores børn er jo f.eks. i skole hele dagen (i relation til heldagsskolen). Vi kigger på, hvad de gør i Folkeskolen, og så tager vi det bedste. Mht. Nordisk skole, så venter vi lige lidt. Vi vil rigtig gerne videreudvikle det, vi gør i forvejen.! I forhold til Nordisk skole havde vi Andreas Rasch inviteret, og han fremlagde tankegangen bag, og i bestyrelsen diskuterede vi, hvad vi kunne bruge, så vi har overvejet det. Skolelederens beretning blev anerkendt med applaus. 5. Orientering ved skolens tilsynsførende Hanne Ehlers, tilsynsførende (det halve af tilsynet Leif Lauersen) s orientering. Siden sidste år, Certificerede tilsynsførende. Derfor stor forskel på 1. og denne tilsynserklæring. Valgt for 4-årig periode kommer to gange årligt en hel skoledag (kravet er kun én dag årligt). Praktisk aftales det med Thomas og Jørgen, hvilken dag, det passer, da der ikke er interesse i at komme uanmeldt, derfor aftales datoer og somme tider også nogle fokuspunkter. Nogle gange går de ind sammen, nogle gange hver for sig. Tilsynet påhviler forældrekredsen, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, der står mål med, hvad der alm.vis kræves af folkeskolen. Det er de tilsynsførende så valgt til at gøre. Dansk, regning, matematik og engelsk, og at undervisningsproget er dansk (dog ikke i sprogfag) og forberede eleverne på text, der slutter på ligestilling mellem kønnene. Der har været fokus på de Musisk kreative fag, da de ikke eksisterede som fag for sig selv på Interskolen, og det skal de. Derfor er disse fag nu på skolen (de må dog gerne hedde noget andet, end i folkeskolen). Musik, materiel design, idræt, kost og ernæring. De flotte læseplaner og faglokalerne imponerer tilsynet. OG den kompetente undervisning i alle fag, imponerer også. Forandringen er sket på rigtig kort tid, og det er rigtig flot. Tilsynet er rigtig glade for at komme på skolen, med glade og aktive børn, som har en god skolegang, efter tilsynets vurdering. Tilsynets erklæring ligger på skolens hjemmeside. Thomas: De praktisk musiske fag der har ligget et kæmpe stykke arbejde bag, med at beskrive i forskellige fagudvalg, og godkendende instans var meget imponerede. Kurt Ernst: Tilsynsførendes certificering er en god idé, da kvaliteten af tilsyn tidligere ikke var god nok. Tilsynsførende garanterer, at kvaliteten er i orden.? Svømning skal folkeskolerne tilbyde svømning, og skal de fri grundskoler så også?! Forpligtelsen er opfyldt, uden at have svømning.

3 ? Er der planer om at tilbyde svømning?! Havde faktisk snakken, om det kunne lade sig gøre. Svømning bruger min. 2 lektioner, og det afhænger også af økonomi og at der skal tages nogle andre timer. Så skal en idrætstime på mellemtrinnet kompensere for det. Typisk kommer de fri skoler bagerst i køen, når der skal lejes kommunale svømmehaller på andre skoler.! Skolen er altid int. I input fra forældrene. 6. Bestyrelsen forelægger den reviderede og godkendte årsrapport til orientering Stabil og sund udvikling i økonomien, hvilket betyder, at man kan have nemmere at låne penge. Det er nødvendigt for en skole at tjene penge, for at kunne investere. Tilskud pr. elev fra det offentlige er nedadgående, da folkeskoleeleverne bliver billigere og dermed falder vores tilskud. En skole er selvstændig, og kan derfor gå konkurs, hvormed det ikke er nemmere for en skole at låne penge, end det er for private husstande. Interskolens soliditetsgrad (egenkapital) er forholdsvis lav, fordi vi har bygget en del de sidste år. Statstilskuddet er meget afhængigt af datoen 15. september, da den er afgørende for, om man får tilskud for et helt år. Elevtallet er faldet, da ISAA ikke længere er på skolen. Tallene skal dikteret fra statslig side vises pr. elev. Resultatopgørelsen (2011 er et fuldt år med ISAA, 2012 er et halvt år med ISAA). Renteomkostningerne er faldet, da man i 2011 optog lån i forb. med ombygninger, hvilket kostede et kurstab på kr , så det skyldes ikke omlægning til lavere rente. Største anlægsaktiver er de nye bygninger de falder i værdi, da man skal afskrive ejendommene. Omsætningsaktiver tilgodehavender (skolepenge og tilskud til barselsrefusion, fleksjobbere osv., der ikke er bet. Pr ). Kr i kassen Ministeriet forudbetaler tilskudet (januar), derfor det voldsomme beløb. Derudover har skolen en forpligtelse til at betale ca. kr i afdrag pa., hvilket er meget likviditetskrævende. Budgettet for 2013 følges der op på kvartalsvis i økonomiudvalget. Et forventeligt overskud på kr i 2013.? Antallet af årsværk af øvrigt personale er næsten lige så stort som antallet af lærere?! SFO-personale, IT-mand og administrativt materiale går ind under øvrigt personale? Øvrigt personale er steget voldsomt er det trenden?! Der kommer flere lærere pr. de nye klasser, der starter i år og næste år, og ikke mere adm. Personale, men der kommer ikke mere SFO-personale, da vi ER to spor i alle de små klasser, som går i SFO.

4 ! 5/12 af et år er vist, og derfor slår tallene fra ISAAs afgåen ikke helt igennem. Det er bestyrelsens ansvar, at regnskabet sendes ind. 7. Bestyrelsen forelægger forslag til forældrebetaling til orientering Fokus på økonomien, bl.a. fordi statstilskuddet falder. Faglighed, materialer, rejser, uddannelse af lærere. I budgettet for 2013 er der en stigning på kr. 5 på skolepengene, SFO deltid er steget med kr. 20, det samme på helhed. (DANSKE KRONER).? Skolepenge bliver nu betalt 12 gange om året, i stedet for tidligere 11 gange om året.! Det er en ændring, der ER integreret, så stigning i skolepengene er RET beskeden i år. Orientering er modtaget med tilfredshed. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Hvad er en bestyrelse: Få indflydelse på, hvad det er for en skole, I vil have til jeres børn. Bestyrelsen forventer naturligvis af medlemmerne, at man deltager aktivt og er forberedt på de ca. 6-8 uger pa. Derudover forventes det, at man indgår i de underudvalg, man har interesse i. Danmarks Privatskoleforening har et seminar, man anbefales at deltage i (fredag til lørdag). De sidste par år, har man brugt en lørdag på strategi og værdier en tradition, bestyrelsen også gerne ser, man deltager i. Følgende er stillet op til bestyrelsen: Merete Bjerreman Petersen (Alexander 5. b, William i kommende 0. b) Spændende udfordringer med at sikre økonomi, og spændende med de nye tiltag. Derudover meget interesseret i kommunikation og muligheder på skolen f.eks. i form af valgfag. Susanne Rothe (Annika 6. b, Lene 4. b) Været i bestyrelsen i 2 år, flyttede fra Tyskland i Spændende og kreativt at være i bestyrelsen. Arbejder i Danmark som Relocation-hjælper. Jytte Christiansen (William 5. b) brænder for at være i sådan et udvalg, hvor der sker noget, og hvor der er grundlag for udvikling. Bred erhvervserfaring, selvstændig, arbejdet med udsatte unge og voksne, og arbejdet som administrator, nu i pædagogisk psykologisk retning og med samtaleterapi. Været lærervikar, senest på Skåde Skole. André Hjorth (Marius 6. b), sidder i Fundraising udvalg. Der skal vælges 3 alle skal notere 3 navne på stemmesedlen. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Merete, 25 stemmer Susanne, 22 stemmer André, 20 stemmer

5 (Jytte 14 stemmer) Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, vil det igen i år være muligt at lave en beskrivelse af, hvem man er, og hvorfor man ønsker at stille op mv. Dette skal sendes til og vil efterfølgende blive lagt på forældreintra. Det er naturligvis ikke et krav, og man kan til enhver tid blot møde op på aftenen og vælge at stille op. 9. Valg af suppleanter Følgende 2 suppleanter blev valgt for 1 år. Jytte Christiansen (William 5. b), 1. suppleant Gabriele Rosschou (Adam 9., Stefan og?? i 2. klasse) 2. suppleant Suppleanterne finder selv ud af, hvem der er 1. og 2. suppleant. Ingen har indsigelser i mod dette, hvormed det vedtages. 10. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 11. Eventuelt.? Sidste gen.forsamling talte flere om Kommunikation som et vigtigt punkt det har knebet lidt. F.eks. står gen.forsamling ikke under AKTUELT på intra. Bestyrelsen senest opdateret i december. Internyt, der aldrig har noget nyt. Bliver det næste år bedre? Ingen debat eller kommunikation med forældrene. Indslag på forsiden af Intra er ikke til debat.? Forældreintra, kan det ikke laves om, så det bliver mere brugbart? Beskederne vises tit, når begivenhederne er overstået.! Enig i, at kommunikationen ikke er god nok, men bestyrelsen arbejder jo i bestyrelsen i fritiden, men det er ikke godt nok. Oprindeligt skulle bestyrelsens blog, være en blog, men det har ikke været muligt teknisk, men det skal udfordres igen. Merete vil gøre sit til, at den opdateres oftere. Intra bruges til kommunikation, ikke hjemmesiden!? Hvorfor er man bundet til Forældre Intra.! Forældreintra er et produkt, der er lavet til skoler af UNI-C (styrelse under ministeriet), og vores IT-mand kan ikke ændre på det. Derfor har det en del begrænsninger. Derudover er det sammenkørt med adresser, telefonnumre osv.!interskolen vil meget gerne være pilot-projekt for ændringer af Forældreintra.! VIGTIGE beskeder sendes pr. mail, da ting drukner i opslagene. Advisering i mailboks har headline.? Beskeder vises først, når det er for sent.! Kl. 17 sendes advisering til egne mails. Adviseringer KAN dog tvinges igennem.! Thomas er begyndt at skrive en gang om måneden under NYT fra kontoret!.? Det fungerer fint i 6. b, da man ved, at skæringstidspunktet er kl. 17. Man kan til smartphones på en app til intra.

6 ? 2 slags beskeder: 1. Almindelig information bundet til Uni-C. 2. Hastebeskeder f.eks. SMS, som f.eks. SFO ens system. Man kunne diskutere, om dette system kunne bruges andre steder og til andet.? Grundlæggende mange muligheder i systemet.? Lockout er der tjenestemandsansatte?! Ikke på de fri grundskoler? Kan SFOens personale ikke passe børnene?! Nej, det er konfliktramt arbejde.? I 5. b er der i Google lavet et dokument, hvor forældrene kan skrive på, hvilke dage, man kan passe enten drengene eller pigerne. (Doodle kan også bruges)! Der er lavet planer for de elever, der har meldt til pasning. Kurt Ernst siger tak for god ro og orden. Susanne Green takker også for god ro og orden.? Spørgsmål fra salen! Svar fra bestyrelsen eller navngivne personer.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere