Principper for Kastrupgårdsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for Kastrupgårdsskolen"

Transkript

1 Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling... 4 Dagsorden... 4 Formanden for skolebestyrelsen... 4 Principvedtagelse Planlægning af skoledag Modulordning Skemalægning Pauseplan Omlægning og ændringer Normal- og specialklassernes fagfordeling Timetildeling Håndtering af lærerfravær Indskoling (børnehaveklasse og kl.)... Vedrørende dannelse af børnehaveklasse: Skole/hjem-samarbejdet Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen vedr. undervisning,ekskursioner, lejrskoler og kurser Undervisningsmiddelbudget Undervisningsmidler: Ekskursioner: Lejrskoler: Kursusmiddeldisponering Specialcentret Samværspolitik & ordensregler for Kastrupgårdsskolen Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) Faseinddelt skole Brug af forældreintra... 20

2 Kastrupgårdsskolen 2 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub. Værdigrundlag: er - fælles med alle andre folkeskoler og SFO/klubber i Danmark åndsfrihed, ligeværd, demokrati, dansk kultur, frihed og folkestyre. Specielt lægger vi vægt på livsglæde og værdier som: Gensidig respekt Tryghed Fællesskab Tolerance Ansvarlighed Engagement Tradition Målsætning: Med en hverdag præget af tryghed og livsglæde skal børnene, medarbejdere og forældre i samarbejde skabe et godt arbejds- og værested. Vi lægger vægt på: at arbejdet foregår med et højt fagligt sigte. at de sociale kompetencer styrkes. at indflydelse og ansvarlighed blandt interessegrupper styrkes. at der skabes gode fysiske rammer Handleplan: Arbejdet foregår med et højt fagligt sigte og med differentiering - byggende på et fællesskab som et bærende princip. Dette opnås ved: at differentieringen til stadighed udvikles, at der sættes ind med forebyggende specialpædagogisk forebygning i dansk og matematik så tidligt som muligt, at børnene får mulighed for både tværfagligt arbejde og faglig fordybelse, at børnene får mulighed for at arbejde i vekslende gruppestørrelser og -sammensætninger, at skole og SFO/klub prioriterer medarbejdernes efter-/videreuddannelse højt, alle medarbejderne arbejder i selvstyrende team med mulighed for fleksibel planlægning,

3 Kastrupgårdsskolen 3 at to-lærerordningen i skolen bevares i størst muligt omfang med størst vægt på indskolingen, de praktisk-musiske i skolen styrkes ved tildeling af øgede resurser i forhold til vejledende timetalsplaner. De sociale kompetencer styrkes ved: at emner som demokrati, ansvarlighed, rettigheder og pligter, moral og etik indgår i undervisningen, at der med de yngste børn arbejdes med at få indsigt i og udtrykke sig om egne og andres følelser og reaktioner, med at arbejde og lege sammen og at løse konflikter, at trivselen udvikles bedst muligt for at opnå det bedst mulige miljø, at forældrene inddrages i arbejdet det enkelte barns trivsel Indflydelse og medansvar blandt interessegrupper styrkes ved: at der afsættes resurser til at støtte børnedemokrati. at elevrådet i skolen tilrettelægger 1-2 skolebestyrelsesmøder i løbet af et skoleår. at der afsættes tid i skolen/klassen til at debattere elevrådsarbejdet. at børnene inddrages i udformning og evaluering af individuelle mål og handleplaner. at der lægges vægt på at alle børn repræsenteres ved forældremøder. at skolebestyrelse og ledelse lytter til pædagogisk råd og SFO/klub personale. at give medarbejderne størst muligt råderum. at alle skolens klasser vælger 1-2 kontaktforældrerepræsentanter at der gives mulighed for at alle skolens klasser kan oprette klasseråd. Gode fysiske rammer opnås ved: at de til enhver tid givne rammer udnyttes optimalt med henblik på såvel undervisning som rekreative formål. At lægge vægt på det æstetiske miljø Vedtaget i Skolebestyrelsen 10/3 2010

4 Kastrupgårdsskolen 4 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG Udover de af kommunen fastsatte vedtægter for skolebestyrelsens sammensætning og mødevirksomhed gælder følgende: Mødeafvikling Det tilstræbes, at der afholdes et møde om måneden undtagen i juli. Møderne fastlægges for min. et halvt år ad gangen og så vidt muligt på forskellige hverdage. Formanden er mødeleder. Formanden udfærdiger mødedagsorden i samarbejde med skolebestyrelsens sekretær. Dagsordenen bekendtgøres for de enkelte skolebestyrelsesmedlemmer via skolens intranet samt på skoleporten. Som afslutning på hvert dagsordenspunkt konkluderer formanden og sikrer at konklusionen er indført i protokollen, hvorefter punktet afsluttes. Ved mødets start vælges en dirigent. Det tilstræbes, at dirigenthvervet går på skift blandt skolebestyrelsesmedlemmerne. Dagsorden 1. Mødets åbning. a) fraværende; b ) valg af dirigent; c) regnskab min. Indlæg om diverse områder på skolen. 3. Meddelelser fra elevråd 4. Sager; udestående punkter; arbejde med principper; styrelsesbestemte punkter; henvendelser fra og om elever, forældre og ansatte; etc. 5. Kastrupgårdsskolen her og nu 6. Meddelelser fra a) Pæd.Råd/lærermøde ; b) kommunalbestyrelsen/skoleudvalg; c) SFO/klub; d) formanden; e) skoleledelsen 7. Eventuelt 8. Personsager 9. Underskrivelse af beslutningsprotokol Formanden for skolebestyrelsen kan, hvis det ikke er muligt at indkalde resten af bestyrelsen, træffe beslutning i enkeltsager, der ikke har principiel betydning. På førstkommende skolebestyrelsesmøde orienteres skolebestyrelsen om beslutningen. Den beslutningsdygtige skolebestyrelse kan omgøre beslutningen.

5 Kastrupgårdsskolen 5 Principvedtagelse Skolebestyrelsen og Pæd.Råd kan komme med forslag til principper for skolens virksomhed. Der udarbejdes et forslag til princip. Forslaget forelægges Pæd.Råd til udtalelse og viderebearbejdning. Der udarbejdes en indstilling til princip. Det endelige princip vedtages i skolebestyrelsen. Beslutningsreferat offentliggøres på skoleporten og hjemsendes via skolens intranet. Suppleanter indkaldes ved forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers længere tids forfald. Vedtaget i skolebestyrelsen d. 19. september 2007.

6 Kastrupgårdsskolen 6 3. Planlægning af skoledag 1. Modulordning Planlægning af elevens skoledag tager udgangspunkt i, at elevernes daglige lektioner opdeles i grundmoduler på 90 min. (2 lektioner á 45 min), hvor fagene som hovedregel indplaceres med dobbeltlektioner. Lærerskift, fagskift og lokaleskift i modulerne undgås. Modulerne lægges således: 1. modul kl modul kl modul kl modul kl :10 2. Skemalægning Hvor det kan lade sig gøre, fordeles fagenes ugentlige timetal jævnt over ugens dage. Klasselærer eller anden teamlærere skal være i klassen hver dag To fremmedsprog må ikke ligge i forlængelse af hinanden Praktik-musiske fag spredes på ugens dage Valgfag, hold- og gruppeaktiviteter henlægges til sidst på skoledagen Eleverne møder så vidt muligt hver dag kl Klasser under 7. klassetrin må ikke have mellemtimer. Dele- og holdtimer, som medfører, at grupper eller enkelte elever ikke har undervisning, søges henlagt til ydertimer Undervisning, der er faglokalerelevant, henlægges til faglokalet. 3. Pauseplan Pauseplan incl. spisepause med tilsyn tilrettelægges og fordeles med: 10 min fra min fra min fra (spisepause) 30 min fra min fra Desuden gælder: Der afsættes tilstrækkelig tid til spisning f.eks. ved i de små klasser at inddrage noget af undervisningstiden Spisning anses for en vigtig ting, såvel ernæringsmæssigt som socialt og pædagogisk

7 Kastrupgårdsskolen 7 4. Omlægning og ændringer Omlægninger og ændringer pga. tværfaglige projekter, særlige emner og temaer, alternativdage, ekstra pauser o.lign. sker under hensyn til gældende læseplaner. Vedtaget i Skolebestyrelsen

8 Kastrupgårdsskolen 8 4. Normal- og specialklassernes fagfordeling Inden for rammerne for faseinddelt skole gælder: Et lærerteam omkring en enkelt klasse bør bestå af kvindelige og mandlige lærere. Ved dannelse af 1. klasserne bør lærerteamet højst være på 4 lærere. Det enkelte fag bør dækkes af en liniefagsuddannet lærer eller af en lærer med tilsvarende efteruddannelse/erfaring inden for faget. Under hensyntagen til at fagrækken udvides op gennem klassetrinnene og de fagspecifikke krav øges, kan teamet ændres og udvides. I specialklasserne søges få-lærerprincippet bibeholdt gennem hele skoleforløbet. Få-timers fag, der ikke naturligt dækkes af faglærere, dækkes af klasselærer eller anden hovedlærer. Vedtaget i Skolebestyrelsen

9 Kastrupgårdsskolen 9 5. Timetildeling. Inden skoleårets planlægning tildeles fagene det årlige antal timer som Tårnby Kommunes styrelsesvedtægts timetalsplan og undervisningsministeriets vejledende undervisningstimetal samt minimumstimetal for skoleåret foreskriver. Har skolen fået tildelt flere timer end timetalsplanen foreskriver, skal følgende områder styrkes: 1. 2-lærer- eller deletimer hvor holdstørrelsen overskrider lokalekapaciteten 2. 2-lærertimer i indskolingen 3. Holddannelsestimer 4. Ekstra lærer ved store hold eller når 2 klasser undervises sammen i idræts- /svømmetimer 5. 2-lærer- eller deletimer i dansk, matematik og engelsk fra 4. klasse og opad 6. De kreative fag. 7. Tværgående aktiviteter/temaer Det tilstræbes at så mange som muligt af områderne styrkes. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 23. januar 2008

10 Kastrupgårdsskolen Håndtering af lærerfravær På Kastrupgårdsskolen arbejder lærerne i selvstyrende team - inddelt i faser. Det betyder at kendt fravær dækkes af teamkolleger som har klassen i andre fag. Herved opnås, at alle lærere underviser egne klasser i egne fag. Når dette ikke kan lade sig gøre er det overordnede princip, at der i alle vikartimer foregår relevant undervisning enten af en lærer, der kan undervise i faget, som kender klassen i forvejen eller som arbejder i samme fase. I tilfælde af lærers fravær f.eks. pga. sygdom er det ikke altid, at lektionerne kan besættes ved vikar. Der er så forskellige muligheder: støttelærer læser timen for faglærer faglærer undværer støttelærer 2-lærertime læses af den ene lærer støttetime aflyses, eleven bliver i egen klasse klassen tilbringer timen på skolebiblioteket klassen sidder alene under tilsyn af anden klasses lærer delehold lægges sammen klassen sendes hjem med hjemmearbejde elever til støttecentret sendes i egen klasse og kliniklæreren bruges som vikar i en klasse Afhængigt af klassetrin vælges efter forholdene mellem de forskellige muligheder, måske mellem kombinationer af dem. Det vil være vanskeligt på forhånd at foretage en prioritering, som skal gøres under hensyntagen til klassetrinet. Det tilstræbes at: alle timer i en klasse/hold ved længerevarende fravær pga. sygdom, barsel og kurser læses af den samme vikar læreren ved kendt fravær aftaler med vikaren, hvad der skal arbejdes med under fraværet. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18. december 2007

11 Kastrupgårdsskolen Indskoling (børnehaveklasse og kl.) Vedrørende dannelse af børnehaveklasse: Skolen venter med at danne bh.klasserne, indtil medarbejderne i børnehaveklassen har dannet sig et indtryk af den enkelte elev og dennes sociale relationer til børnehaveklassegruppen. Målet er at danne 2 lige, velfungerende klasser, der gennem hele skoleforløbet kan samarbejde fagligt og fungere socialt. Endvidere bliver personalet bedre i stand til at rådgive ledelsen ved dannelse af børnehaveklasserne. Der skal foregå et samarbejde mellem børnehaveklasse og kl., således at indskolingen fremstår som en samlet afdeling. Vedtaget i Skolebestyrelsen

12 Kastrupgårdsskolen Skole/hjem-samarbejdet Område : Sammenhæng / Status Målsætning Principper for skole-hjem-samarbejde på KAG På KAG arbejder vi til stadighed for at styrke samarbejdet, tilliden og fortroligheden mellem skole og hjem til gavn for elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi anser skole-hjem-samarbejdet som et væsentligt middel til at opnå dette mål. Vi mener, en aktiv og engageret forældregruppe, som er trygge ved både skolen og hinanden, fremmer trivsel og forebygger konflikter blandt eleverne. Det er derfor målet for KAG, at flest muligt forældre deltager aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen, og at skolen i sin kommunikation med forældrene er tydelig i forhold til formålet med skolehjem-samarbejdet og forventninger til forældrenes deltagelse og rolle i dette. Tiltag/Praksis Det er skolens rolle at: Tydeliggøre forældrenes rolle i skole-hjem-samarbejdet og klart kommunikere, hvilke forventninger skolen har, fx ift. deltagelse i forældremøder og andre arrangementer. Dette sker dels på et introduktionsmøde for de kommende 0.-klasser inden sommerferien, hvor 0.- klassepersonalet og skoleledelsen deltager, dels løbende ved dialog med forældrene gennem hele skoleforløbet. Udlevere velkomstmateriale, bl.a. information om relevante foldere til forældrene, fx skolens principper og mobbepolitik samt folderne Kontaktforældre og Kom godt i gang med ForældreIntra (sidstnævnte er oversat til en række sprog, så tosprogede familier kan muligvis få denne på deres modersmål). Bruge ForældreIntra aktivt til at fremme dialogen med hjemmet og fremme forældrenes brug af ForældreIntra, fx ved at vise ForældreIntra-funktioner til forældremøder. Løbende arbejde for, at flest muligt forældre deltager aktivt i skole-hjem-samarbejdet, herunder hvert skoleår afholde to fælles forældremøder eventuelt tilrettelagt i samarbejde med klassens kontaktforældre og to skole-hjem-samtaler, der tager udgangspunkt i den enkeltes elevplan, som kan findes på Intra forud for samtalen. Sørge for tolk til forældremøder og skole-hjem-samtaler, hvor dette er hensigtsmæssigt. Tolkning varetages ikke af eleven selv. Skabe videndeling og sparring lærerne imellem ift., hvordan det gode skole-hjem-samarbejde fremmes, fx ved brug af ideer fra Idé-kataloget. Det er skolebestyrelsens rolle at: Arbejde for, at skolens forældre kender skolens principper for skole-hjem-samarbejde mv. Tydeliggøre kontaktforældrenes rolle, herunder hvad der er faste opgaver, og hvad der er mulige opgaver, kontaktforældrene selv kan vælge til. Deltage på første fælles forældremøde i 0.klasse. Arrangere kontaktforældremøder to gange årligt. Udarbejde idé-katalog til fremme af det gode skole-hjem-samarbejde. Udarbejde og efter behov revidere skolens principper for skole-hjem-samarbejdet. Udarbejde og efter behov revidere skolens folder om kontaktforældre. Det er kontaktforældrenes rolle at: Fungere som bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, blandt andet ved at deltage i kontaktforældremøder to gange årligt. Notere hvor mange af klassens børn, der er repræsenteret på forældremøder og give skolebestyrelsen besked om dette efter mødet. I samarbejde med klassens lærere at arbejde for et godt skole-hjem-samarbejde, fx ved brug af Idé-kataloget.

13 Kastrupgårdsskolen 13 Tegn / Det vi gerne vil se ske Evaluering / Tilsyn Orientere sig nærmere om kontaktforælderrollen i folderen Kontaktforældre og Kontaktforældre-stafetten på skolens hjemmeside. Det er alle forældres rolle at: Skabe gode rammer for barnets læringsparathed ved fx at sørge for, barnet møder veludhvilet og mæt i skole om morgenen. Understøtte barnets skolegang ved gennem hele skoleforløbet at tale med barnet om skolen, lektier, trivsel, læring mv. Deltage aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen. Være med til at skabe godt samarbejde, tillid og positiv dialog mellem forældregruppen og klassens lærere. Derudover kan de enkelte klasser selv beslutte at oprette festudvalgt, legegrupper mv. Stort fremmøde til forældremøder. Forældre arrangerer selv sociale aktiviteter for klassen enten uafhængig af eller i samarbejde med klassens lærere. Alle klasser har kontaktforældre, og der er stort fremmøde til de to årlige kontaktforældremøder. Stort set alle forældre er aktive brugere af ForældreIntra. Forældre og kontaktforældre giver udtryk for, at de er tilfredse med kommunikationen mellem skole og hjem, og at de er klar over skolens forventninger til dem. Skolebestyrelsen evaluerer årligt skolens skole-hjem-samarbejde. Inden evalueringen kan skolebestyrelsen bede skoleledelsen og kontaktforældrene om oplysninger, der kan danne baggrund for evalueringen. Revideret og godkendt d. 16. januar 2012

14 Kastrupgårdsskolen Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen vedr. undervisning, ekskursioner, lejrskoler og kurser Skolebestyrelsen udarbejder budgetoplæg/-bemærkninger, ønsker til puljerne fast ejendomsvedligeholdelse og inventar, skolens budget for fordeling af undervisningsmiddelkontoen og fordeling af kursusmiddelkontoen. Forslag til ovennævnte kan efter behov og ønske fra skolebestyrelsen udarbejdes af et af skolebestyrelsen nedsat økonomiudvalg. Udvalget består af: 3 forældrevalgte, 1 personalerepræsentant og 1 elevrepræsentant. Desuden deltager skolens ledelse uden stemmeret. 1. Undervisningsmiddelbudget Undervisningsmidler: Forslag til årets budget forelægges den samlede skolebestyrelsen senest på januarmødet samme år. 48 Ekskursioner: Beløbet deles i 2 lige store dele. 1 del til januar juni og 1 del til august december. Klasserne søger løbende med hensyntagen til styrelsesvedtægten (alle klasser skal på ekskursion 1 gang om året). 49 Lejrskoler: 1. Alle klasser skal have mulighed for at komme på lejrskole i mindst 10 dage i skole-forløbet. 2. Mindst et ophold skal være i forløbet kl. og mindst 1 ophold i kl. 3. Hvis der i skolens 10. kl. program loves et lejrskoleophold, skal beløbet til lejrskolen forlods afsættes fra lejrskolekontoen. 4. Hvis det er nødvendigt, for at opfylde punkt 1, overføres der midler fra 47 og Administrative regler til sikring af ovenstående udarbejdes og forvaltes af skolens ledelse.

15 Kastrupgårdsskolen Kursusmiddeldisponering De afsatte midler vurderes samlet med henblik på at udmelde evt. udviklingsområder. Det gælder såvel intern skoleudvikling, kommunalt udmeldte skoleudviklingsområder og folkeskolelovens udviklingstendenser/krav. Manglende faglig og pædagogisk ekspertise afhjælpes bl.a. gennem kursusmidlerne. Særligt hensyn tages til en fordeling, der tilgodeser bredest muligt, og som når ud til flest mulige. Vedtaget i Skolebestyrelsen

16 Kastrupgårdsskolen Specialcentret Specialcentret er et rådgivnings- og planlægningsorgan for skolens samlede specialundervisning i normalklasserne samt for specialundervisningstimer i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog. Der lægges vægt på en intensiv udnyttelse af ressourcerne. Inden for ovenstående rammer gælder følgende principper for tilrettelæggelse af undervisningen: Der lægges vægt på forebyggende støtteforanstaltninger med henblik på at hindre, at eleven får vanskeligheder. Behovet afdækkes gennem løbende evaluering af alle skolens elever. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. Eleven søges gjort medansvarlig og aktivt involveret i sin egen undervisning. Elevens tilhørsforhold til sin klasse bør bevares i videst muligt omfang. Iværksættelse og gennemførelse af specialundervisning og af specialundervisning i dansk som andetsprog skal ske i tæt kontakt og i samarbejde mellem skole, hjem og elev. Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning. Ansvaret for elevens samlede undervisning er et fællesanliggende mellem specialundervisningen/dansk som andetsprog og den almindelige undervisning. Fleksibilitet: Der bør lægges vægt på, at der er gode muligheder for at variere undervisningens intensitet. Vedtaget i skolebestyrelsen d.

17 Kastrupgårdsskolen Samværspolitik & Ordensregler for Kastrupgårdsskolen. Skolens område er fortovene langs skolen på Blåklokkevej og Røllikevej, gangarealet indenfor plantekummerne på Sirgræsvej og græs- og asfalt/fliseområdet bag skolen omkranset af cykelog gangstier. Særlige regler, der ikke bryder skolens ordensregler, kan iværksættes for de enkelte klasser. 1. Personlig Adfærd. Vi skal behandle og tale pænt til hinanden. Alle klasser udarbejder hvert år en trivselsplan for klassen. Det er altid Læreren som bestemmer i klasserne. Mobning vil ikke blive tolereret og trivselsplaner/mobning drøftes på forældremøderne, så der er en fælles holdning i de enkelte klasser. Elever, lærer og forældre har alle et ansvar for en god atmosfære på Kastrupgårdsskolen. 2. Ophold på Kastrupgårdsskolen. Frikvarter foregår ude i gården eller inde i klasselokalet, hvis klassen har indeordning - og ikke på gangene. Alle lærere kan suspendere en klasses indeordning. Ophold inde på skolen skal foregå roligt. Ingen må opholde sig i cykelparkering og portrum. Planen over boldbanerne skal overholdes. Det er forbudt at ryge, drikke alkohol og indtage stoffer på skolens område. 8. klasse må forlade skolen i mellemtimerne og spisepauserne klasse må også forlade skolen i andre pauser samt sidde ved spisepladserne i den røde hal i alle frikvartererne. 3. Værdigenstande. Alle værdigenstande medbringes på eget ansvar. Elevernes cykler o. lign. skal placeres i cykelskurene eller i cykelstativerne omkring skolen. Stålportene ud for N2 og N3 holdes lukket. Eleverne trækker deres cykel gennem gården til det cykelskur som er ud for deres egen gang. Rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. må ikke bruges på skolens område i skoletiden. Mobiltelefoner må ikke være tændt/fremme på skolens område i undervisningstiden, medmindre læreren inddrager dem i undervisningen. Vedtaget i Skolebestyrelsen 11/

18 Kastrupgårdsskolen 18 Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) Vi er parate til timen, når det ringer, og så: skal der være nydeligt i klasseværelset (intet papir eller andet ligger og flyder). Efter frikvarteret skal mælkekurven være afleveret og evt. spildt mælk tørret op. Tavlen må godt benyttes, men skal være visket ren og klar til brug. Eventuelle computere i klasselokalet skal være slukket. Når vi er i klassen, gælder følgende: 1) Det er forbudt at rode i andres ting. 2) Der må ikke spilles bold i lokalet, kastes/skydes med ting fx papir, bøger og elastikker. 3) Der må gerne høres musik, men det må ikke være til gene for andre. 4) Telefonen må ikke bruges. 5) Låsen i døren skal være slået fra. 6) Vinduerne skal ikke bruges som dør. 7) Ikke gå/stå/hoppe i møblerne 8) Kontorstolene må ikke bruges 9) Alle klassens elever har lige ret til at være i lokalet. 10) Skal der leges vildt, foregår det udenfor. 11) Kun klassens elever må være i lokalet ************* Vi er indforstået med at overholde disse regler/aftaler: Klasse: Klasselærer: Godkendt: dato: Skolens ledelse

19 Kastrupgårdsskolen Faseinddelt skole I Tårnby Kommune arbejdes der med faseinddelt skole på alle skoler. Eleverne inddeles i 3 faser: Indskoling Mellemtrin Udskoling (0.-3. kl.) (4.-6. kl.) ( kl.) Lærerne underviser de yngste klassetrin (0./1.-6. kl.) eller de ældste klassetrin (4.-9./10. kl.) Lærerne arbejder i selvstyrende team i de tre faser. På Kastrupgårdsskolen, hvor vi også har en fuld specialklasserække samt gruppeordninger, må vi hvert år vurdere i hvilket omfang modellen skal fastholdes for disse elever eller om det vil være bedre for dem at fortsætte med de samme lærere. Som udgangspunkt vil alle følge kommunens model: Udskoling (10.) Mellemtrin Indskoling Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18. december 2007

20 Kastrupgårdsskolen Brug af ForældreIntra ForældreIntra benyttes til kommunikation mellem skole og hjem til generel information, som er relevant for hele klassen eksempelvis nyhedsbreve, uge-, måneds- og årsplaner. Endvidere sker indkaldelse og tilmelding til arrangementer, forældremøder og skole-hjemsamtaler på ForældreIntra. Det forventes, at forældrene holder sig ajour med informationerne. Hjem, der ønsker det, skal have informationerne på anden vis. Beskedsystemet anvendes til gensidig orientering af generel karakter eller spørgsmål med det formål at sikre god information. Kommunikationen kan erstatte brugen af kontaktbøger til korte praktiske meddelelser. Beskeder må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Den enkelte klasses lærere og forældre aftaler på et forældremøde i hvilket omfang, og hvordan man benytter ForældreIntra i den pågældende klasse. Forældrene kan forvente svar på henvendelser senest 8 dage efter afsendelse undtagen ved sygdom eller andet fravær. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 11/

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole

Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole 31-10- Sådan gør vi det til en god skole. Principper på Christianshavns Skole Indholdsfortegnelse 31-10- Målsætningen... 3 Principper for specialundervisning... 4 Principper for arbejdsfordeling... 7 Principper

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Lundtofte Skoles værdiregelsæt

Lundtofte Skoles værdiregelsæt Lundtofte Skoles værdiregelsæt 1. Forord 2. Lundtofte Skoles værdiregelsæt 3. Lundtofte Skoles målsætning 4. Lundtofte Skoles samværsregler 5. Princip for samarbejde mellem skole og hjem 6. Princip for

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere