Principper for Kastrupgårdsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for Kastrupgårdsskolen"

Transkript

1 Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling... 4 Dagsorden... 4 Formanden for skolebestyrelsen... 4 Principvedtagelse Planlægning af skoledag Modulordning Skemalægning Pauseplan Omlægning og ændringer Normal- og specialklassernes fagfordeling Timetildeling Håndtering af lærerfravær Indskoling (børnehaveklasse og kl.)... Vedrørende dannelse af børnehaveklasse: Skole/hjem-samarbejdet Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen vedr. undervisning,ekskursioner, lejrskoler og kurser Undervisningsmiddelbudget Undervisningsmidler: Ekskursioner: Lejrskoler: Kursusmiddeldisponering Specialcentret Samværspolitik & ordensregler for Kastrupgårdsskolen Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) Faseinddelt skole Brug af forældreintra... 20

2 Kastrupgårdsskolen 2 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub. Værdigrundlag: er - fælles med alle andre folkeskoler og SFO/klubber i Danmark åndsfrihed, ligeværd, demokrati, dansk kultur, frihed og folkestyre. Specielt lægger vi vægt på livsglæde og værdier som: Gensidig respekt Tryghed Fællesskab Tolerance Ansvarlighed Engagement Tradition Målsætning: Med en hverdag præget af tryghed og livsglæde skal børnene, medarbejdere og forældre i samarbejde skabe et godt arbejds- og værested. Vi lægger vægt på: at arbejdet foregår med et højt fagligt sigte. at de sociale kompetencer styrkes. at indflydelse og ansvarlighed blandt interessegrupper styrkes. at der skabes gode fysiske rammer Handleplan: Arbejdet foregår med et højt fagligt sigte og med differentiering - byggende på et fællesskab som et bærende princip. Dette opnås ved: at differentieringen til stadighed udvikles, at der sættes ind med forebyggende specialpædagogisk forebygning i dansk og matematik så tidligt som muligt, at børnene får mulighed for både tværfagligt arbejde og faglig fordybelse, at børnene får mulighed for at arbejde i vekslende gruppestørrelser og -sammensætninger, at skole og SFO/klub prioriterer medarbejdernes efter-/videreuddannelse højt, alle medarbejderne arbejder i selvstyrende team med mulighed for fleksibel planlægning,

3 Kastrupgårdsskolen 3 at to-lærerordningen i skolen bevares i størst muligt omfang med størst vægt på indskolingen, de praktisk-musiske i skolen styrkes ved tildeling af øgede resurser i forhold til vejledende timetalsplaner. De sociale kompetencer styrkes ved: at emner som demokrati, ansvarlighed, rettigheder og pligter, moral og etik indgår i undervisningen, at der med de yngste børn arbejdes med at få indsigt i og udtrykke sig om egne og andres følelser og reaktioner, med at arbejde og lege sammen og at løse konflikter, at trivselen udvikles bedst muligt for at opnå det bedst mulige miljø, at forældrene inddrages i arbejdet det enkelte barns trivsel Indflydelse og medansvar blandt interessegrupper styrkes ved: at der afsættes resurser til at støtte børnedemokrati. at elevrådet i skolen tilrettelægger 1-2 skolebestyrelsesmøder i løbet af et skoleår. at der afsættes tid i skolen/klassen til at debattere elevrådsarbejdet. at børnene inddrages i udformning og evaluering af individuelle mål og handleplaner. at der lægges vægt på at alle børn repræsenteres ved forældremøder. at skolebestyrelse og ledelse lytter til pædagogisk råd og SFO/klub personale. at give medarbejderne størst muligt råderum. at alle skolens klasser vælger 1-2 kontaktforældrerepræsentanter at der gives mulighed for at alle skolens klasser kan oprette klasseråd. Gode fysiske rammer opnås ved: at de til enhver tid givne rammer udnyttes optimalt med henblik på såvel undervisning som rekreative formål. At lægge vægt på det æstetiske miljø Vedtaget i Skolebestyrelsen 10/3 2010

4 Kastrupgårdsskolen 4 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG Udover de af kommunen fastsatte vedtægter for skolebestyrelsens sammensætning og mødevirksomhed gælder følgende: Mødeafvikling Det tilstræbes, at der afholdes et møde om måneden undtagen i juli. Møderne fastlægges for min. et halvt år ad gangen og så vidt muligt på forskellige hverdage. Formanden er mødeleder. Formanden udfærdiger mødedagsorden i samarbejde med skolebestyrelsens sekretær. Dagsordenen bekendtgøres for de enkelte skolebestyrelsesmedlemmer via skolens intranet samt på skoleporten. Som afslutning på hvert dagsordenspunkt konkluderer formanden og sikrer at konklusionen er indført i protokollen, hvorefter punktet afsluttes. Ved mødets start vælges en dirigent. Det tilstræbes, at dirigenthvervet går på skift blandt skolebestyrelsesmedlemmerne. Dagsorden 1. Mødets åbning. a) fraværende; b ) valg af dirigent; c) regnskab min. Indlæg om diverse områder på skolen. 3. Meddelelser fra elevråd 4. Sager; udestående punkter; arbejde med principper; styrelsesbestemte punkter; henvendelser fra og om elever, forældre og ansatte; etc. 5. Kastrupgårdsskolen her og nu 6. Meddelelser fra a) Pæd.Råd/lærermøde ; b) kommunalbestyrelsen/skoleudvalg; c) SFO/klub; d) formanden; e) skoleledelsen 7. Eventuelt 8. Personsager 9. Underskrivelse af beslutningsprotokol Formanden for skolebestyrelsen kan, hvis det ikke er muligt at indkalde resten af bestyrelsen, træffe beslutning i enkeltsager, der ikke har principiel betydning. På førstkommende skolebestyrelsesmøde orienteres skolebestyrelsen om beslutningen. Den beslutningsdygtige skolebestyrelse kan omgøre beslutningen.

5 Kastrupgårdsskolen 5 Principvedtagelse Skolebestyrelsen og Pæd.Råd kan komme med forslag til principper for skolens virksomhed. Der udarbejdes et forslag til princip. Forslaget forelægges Pæd.Råd til udtalelse og viderebearbejdning. Der udarbejdes en indstilling til princip. Det endelige princip vedtages i skolebestyrelsen. Beslutningsreferat offentliggøres på skoleporten og hjemsendes via skolens intranet. Suppleanter indkaldes ved forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers længere tids forfald. Vedtaget i skolebestyrelsen d. 19. september 2007.

6 Kastrupgårdsskolen 6 3. Planlægning af skoledag 1. Modulordning Planlægning af elevens skoledag tager udgangspunkt i, at elevernes daglige lektioner opdeles i grundmoduler på 90 min. (2 lektioner á 45 min), hvor fagene som hovedregel indplaceres med dobbeltlektioner. Lærerskift, fagskift og lokaleskift i modulerne undgås. Modulerne lægges således: 1. modul kl modul kl modul kl modul kl :10 2. Skemalægning Hvor det kan lade sig gøre, fordeles fagenes ugentlige timetal jævnt over ugens dage. Klasselærer eller anden teamlærere skal være i klassen hver dag To fremmedsprog må ikke ligge i forlængelse af hinanden Praktik-musiske fag spredes på ugens dage Valgfag, hold- og gruppeaktiviteter henlægges til sidst på skoledagen Eleverne møder så vidt muligt hver dag kl Klasser under 7. klassetrin må ikke have mellemtimer. Dele- og holdtimer, som medfører, at grupper eller enkelte elever ikke har undervisning, søges henlagt til ydertimer Undervisning, der er faglokalerelevant, henlægges til faglokalet. 3. Pauseplan Pauseplan incl. spisepause med tilsyn tilrettelægges og fordeles med: 10 min fra min fra min fra (spisepause) 30 min fra min fra Desuden gælder: Der afsættes tilstrækkelig tid til spisning f.eks. ved i de små klasser at inddrage noget af undervisningstiden Spisning anses for en vigtig ting, såvel ernæringsmæssigt som socialt og pædagogisk

7 Kastrupgårdsskolen 7 4. Omlægning og ændringer Omlægninger og ændringer pga. tværfaglige projekter, særlige emner og temaer, alternativdage, ekstra pauser o.lign. sker under hensyn til gældende læseplaner. Vedtaget i Skolebestyrelsen

8 Kastrupgårdsskolen 8 4. Normal- og specialklassernes fagfordeling Inden for rammerne for faseinddelt skole gælder: Et lærerteam omkring en enkelt klasse bør bestå af kvindelige og mandlige lærere. Ved dannelse af 1. klasserne bør lærerteamet højst være på 4 lærere. Det enkelte fag bør dækkes af en liniefagsuddannet lærer eller af en lærer med tilsvarende efteruddannelse/erfaring inden for faget. Under hensyntagen til at fagrækken udvides op gennem klassetrinnene og de fagspecifikke krav øges, kan teamet ændres og udvides. I specialklasserne søges få-lærerprincippet bibeholdt gennem hele skoleforløbet. Få-timers fag, der ikke naturligt dækkes af faglærere, dækkes af klasselærer eller anden hovedlærer. Vedtaget i Skolebestyrelsen

9 Kastrupgårdsskolen 9 5. Timetildeling. Inden skoleårets planlægning tildeles fagene det årlige antal timer som Tårnby Kommunes styrelsesvedtægts timetalsplan og undervisningsministeriets vejledende undervisningstimetal samt minimumstimetal for skoleåret foreskriver. Har skolen fået tildelt flere timer end timetalsplanen foreskriver, skal følgende områder styrkes: 1. 2-lærer- eller deletimer hvor holdstørrelsen overskrider lokalekapaciteten 2. 2-lærertimer i indskolingen 3. Holddannelsestimer 4. Ekstra lærer ved store hold eller når 2 klasser undervises sammen i idræts- /svømmetimer 5. 2-lærer- eller deletimer i dansk, matematik og engelsk fra 4. klasse og opad 6. De kreative fag. 7. Tværgående aktiviteter/temaer Det tilstræbes at så mange som muligt af områderne styrkes. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 23. januar 2008

10 Kastrupgårdsskolen Håndtering af lærerfravær På Kastrupgårdsskolen arbejder lærerne i selvstyrende team - inddelt i faser. Det betyder at kendt fravær dækkes af teamkolleger som har klassen i andre fag. Herved opnås, at alle lærere underviser egne klasser i egne fag. Når dette ikke kan lade sig gøre er det overordnede princip, at der i alle vikartimer foregår relevant undervisning enten af en lærer, der kan undervise i faget, som kender klassen i forvejen eller som arbejder i samme fase. I tilfælde af lærers fravær f.eks. pga. sygdom er det ikke altid, at lektionerne kan besættes ved vikar. Der er så forskellige muligheder: støttelærer læser timen for faglærer faglærer undværer støttelærer 2-lærertime læses af den ene lærer støttetime aflyses, eleven bliver i egen klasse klassen tilbringer timen på skolebiblioteket klassen sidder alene under tilsyn af anden klasses lærer delehold lægges sammen klassen sendes hjem med hjemmearbejde elever til støttecentret sendes i egen klasse og kliniklæreren bruges som vikar i en klasse Afhængigt af klassetrin vælges efter forholdene mellem de forskellige muligheder, måske mellem kombinationer af dem. Det vil være vanskeligt på forhånd at foretage en prioritering, som skal gøres under hensyntagen til klassetrinet. Det tilstræbes at: alle timer i en klasse/hold ved længerevarende fravær pga. sygdom, barsel og kurser læses af den samme vikar læreren ved kendt fravær aftaler med vikaren, hvad der skal arbejdes med under fraværet. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18. december 2007

11 Kastrupgårdsskolen Indskoling (børnehaveklasse og kl.) Vedrørende dannelse af børnehaveklasse: Skolen venter med at danne bh.klasserne, indtil medarbejderne i børnehaveklassen har dannet sig et indtryk af den enkelte elev og dennes sociale relationer til børnehaveklassegruppen. Målet er at danne 2 lige, velfungerende klasser, der gennem hele skoleforløbet kan samarbejde fagligt og fungere socialt. Endvidere bliver personalet bedre i stand til at rådgive ledelsen ved dannelse af børnehaveklasserne. Der skal foregå et samarbejde mellem børnehaveklasse og kl., således at indskolingen fremstår som en samlet afdeling. Vedtaget i Skolebestyrelsen

12 Kastrupgårdsskolen Skole/hjem-samarbejdet Område : Sammenhæng / Status Målsætning Principper for skole-hjem-samarbejde på KAG På KAG arbejder vi til stadighed for at styrke samarbejdet, tilliden og fortroligheden mellem skole og hjem til gavn for elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi anser skole-hjem-samarbejdet som et væsentligt middel til at opnå dette mål. Vi mener, en aktiv og engageret forældregruppe, som er trygge ved både skolen og hinanden, fremmer trivsel og forebygger konflikter blandt eleverne. Det er derfor målet for KAG, at flest muligt forældre deltager aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen, og at skolen i sin kommunikation med forældrene er tydelig i forhold til formålet med skolehjem-samarbejdet og forventninger til forældrenes deltagelse og rolle i dette. Tiltag/Praksis Det er skolens rolle at: Tydeliggøre forældrenes rolle i skole-hjem-samarbejdet og klart kommunikere, hvilke forventninger skolen har, fx ift. deltagelse i forældremøder og andre arrangementer. Dette sker dels på et introduktionsmøde for de kommende 0.-klasser inden sommerferien, hvor 0.- klassepersonalet og skoleledelsen deltager, dels løbende ved dialog med forældrene gennem hele skoleforløbet. Udlevere velkomstmateriale, bl.a. information om relevante foldere til forældrene, fx skolens principper og mobbepolitik samt folderne Kontaktforældre og Kom godt i gang med ForældreIntra (sidstnævnte er oversat til en række sprog, så tosprogede familier kan muligvis få denne på deres modersmål). Bruge ForældreIntra aktivt til at fremme dialogen med hjemmet og fremme forældrenes brug af ForældreIntra, fx ved at vise ForældreIntra-funktioner til forældremøder. Løbende arbejde for, at flest muligt forældre deltager aktivt i skole-hjem-samarbejdet, herunder hvert skoleår afholde to fælles forældremøder eventuelt tilrettelagt i samarbejde med klassens kontaktforældre og to skole-hjem-samtaler, der tager udgangspunkt i den enkeltes elevplan, som kan findes på Intra forud for samtalen. Sørge for tolk til forældremøder og skole-hjem-samtaler, hvor dette er hensigtsmæssigt. Tolkning varetages ikke af eleven selv. Skabe videndeling og sparring lærerne imellem ift., hvordan det gode skole-hjem-samarbejde fremmes, fx ved brug af ideer fra Idé-kataloget. Det er skolebestyrelsens rolle at: Arbejde for, at skolens forældre kender skolens principper for skole-hjem-samarbejde mv. Tydeliggøre kontaktforældrenes rolle, herunder hvad der er faste opgaver, og hvad der er mulige opgaver, kontaktforældrene selv kan vælge til. Deltage på første fælles forældremøde i 0.klasse. Arrangere kontaktforældremøder to gange årligt. Udarbejde idé-katalog til fremme af det gode skole-hjem-samarbejde. Udarbejde og efter behov revidere skolens principper for skole-hjem-samarbejdet. Udarbejde og efter behov revidere skolens folder om kontaktforældre. Det er kontaktforældrenes rolle at: Fungere som bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, blandt andet ved at deltage i kontaktforældremøder to gange årligt. Notere hvor mange af klassens børn, der er repræsenteret på forældremøder og give skolebestyrelsen besked om dette efter mødet. I samarbejde med klassens lærere at arbejde for et godt skole-hjem-samarbejde, fx ved brug af Idé-kataloget.

13 Kastrupgårdsskolen 13 Tegn / Det vi gerne vil se ske Evaluering / Tilsyn Orientere sig nærmere om kontaktforælderrollen i folderen Kontaktforældre og Kontaktforældre-stafetten på skolens hjemmeside. Det er alle forældres rolle at: Skabe gode rammer for barnets læringsparathed ved fx at sørge for, barnet møder veludhvilet og mæt i skole om morgenen. Understøtte barnets skolegang ved gennem hele skoleforløbet at tale med barnet om skolen, lektier, trivsel, læring mv. Deltage aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen. Være med til at skabe godt samarbejde, tillid og positiv dialog mellem forældregruppen og klassens lærere. Derudover kan de enkelte klasser selv beslutte at oprette festudvalgt, legegrupper mv. Stort fremmøde til forældremøder. Forældre arrangerer selv sociale aktiviteter for klassen enten uafhængig af eller i samarbejde med klassens lærere. Alle klasser har kontaktforældre, og der er stort fremmøde til de to årlige kontaktforældremøder. Stort set alle forældre er aktive brugere af ForældreIntra. Forældre og kontaktforældre giver udtryk for, at de er tilfredse med kommunikationen mellem skole og hjem, og at de er klar over skolens forventninger til dem. Skolebestyrelsen evaluerer årligt skolens skole-hjem-samarbejde. Inden evalueringen kan skolebestyrelsen bede skoleledelsen og kontaktforældrene om oplysninger, der kan danne baggrund for evalueringen. Revideret og godkendt d. 16. januar 2012

14 Kastrupgårdsskolen Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen vedr. undervisning, ekskursioner, lejrskoler og kurser Skolebestyrelsen udarbejder budgetoplæg/-bemærkninger, ønsker til puljerne fast ejendomsvedligeholdelse og inventar, skolens budget for fordeling af undervisningsmiddelkontoen og fordeling af kursusmiddelkontoen. Forslag til ovennævnte kan efter behov og ønske fra skolebestyrelsen udarbejdes af et af skolebestyrelsen nedsat økonomiudvalg. Udvalget består af: 3 forældrevalgte, 1 personalerepræsentant og 1 elevrepræsentant. Desuden deltager skolens ledelse uden stemmeret. 1. Undervisningsmiddelbudget Undervisningsmidler: Forslag til årets budget forelægges den samlede skolebestyrelsen senest på januarmødet samme år. 48 Ekskursioner: Beløbet deles i 2 lige store dele. 1 del til januar juni og 1 del til august december. Klasserne søger løbende med hensyntagen til styrelsesvedtægten (alle klasser skal på ekskursion 1 gang om året). 49 Lejrskoler: 1. Alle klasser skal have mulighed for at komme på lejrskole i mindst 10 dage i skole-forløbet. 2. Mindst et ophold skal være i forløbet kl. og mindst 1 ophold i kl. 3. Hvis der i skolens 10. kl. program loves et lejrskoleophold, skal beløbet til lejrskolen forlods afsættes fra lejrskolekontoen. 4. Hvis det er nødvendigt, for at opfylde punkt 1, overføres der midler fra 47 og Administrative regler til sikring af ovenstående udarbejdes og forvaltes af skolens ledelse.

15 Kastrupgårdsskolen Kursusmiddeldisponering De afsatte midler vurderes samlet med henblik på at udmelde evt. udviklingsområder. Det gælder såvel intern skoleudvikling, kommunalt udmeldte skoleudviklingsområder og folkeskolelovens udviklingstendenser/krav. Manglende faglig og pædagogisk ekspertise afhjælpes bl.a. gennem kursusmidlerne. Særligt hensyn tages til en fordeling, der tilgodeser bredest muligt, og som når ud til flest mulige. Vedtaget i Skolebestyrelsen

16 Kastrupgårdsskolen Specialcentret Specialcentret er et rådgivnings- og planlægningsorgan for skolens samlede specialundervisning i normalklasserne samt for specialundervisningstimer i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog. Der lægges vægt på en intensiv udnyttelse af ressourcerne. Inden for ovenstående rammer gælder følgende principper for tilrettelæggelse af undervisningen: Der lægges vægt på forebyggende støtteforanstaltninger med henblik på at hindre, at eleven får vanskeligheder. Behovet afdækkes gennem løbende evaluering af alle skolens elever. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. Eleven søges gjort medansvarlig og aktivt involveret i sin egen undervisning. Elevens tilhørsforhold til sin klasse bør bevares i videst muligt omfang. Iværksættelse og gennemførelse af specialundervisning og af specialundervisning i dansk som andetsprog skal ske i tæt kontakt og i samarbejde mellem skole, hjem og elev. Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning. Ansvaret for elevens samlede undervisning er et fællesanliggende mellem specialundervisningen/dansk som andetsprog og den almindelige undervisning. Fleksibilitet: Der bør lægges vægt på, at der er gode muligheder for at variere undervisningens intensitet. Vedtaget i skolebestyrelsen d.

17 Kastrupgårdsskolen Samværspolitik & Ordensregler for Kastrupgårdsskolen. Skolens område er fortovene langs skolen på Blåklokkevej og Røllikevej, gangarealet indenfor plantekummerne på Sirgræsvej og græs- og asfalt/fliseområdet bag skolen omkranset af cykelog gangstier. Særlige regler, der ikke bryder skolens ordensregler, kan iværksættes for de enkelte klasser. 1. Personlig Adfærd. Vi skal behandle og tale pænt til hinanden. Alle klasser udarbejder hvert år en trivselsplan for klassen. Det er altid Læreren som bestemmer i klasserne. Mobning vil ikke blive tolereret og trivselsplaner/mobning drøftes på forældremøderne, så der er en fælles holdning i de enkelte klasser. Elever, lærer og forældre har alle et ansvar for en god atmosfære på Kastrupgårdsskolen. 2. Ophold på Kastrupgårdsskolen. Frikvarter foregår ude i gården eller inde i klasselokalet, hvis klassen har indeordning - og ikke på gangene. Alle lærere kan suspendere en klasses indeordning. Ophold inde på skolen skal foregå roligt. Ingen må opholde sig i cykelparkering og portrum. Planen over boldbanerne skal overholdes. Det er forbudt at ryge, drikke alkohol og indtage stoffer på skolens område. 8. klasse må forlade skolen i mellemtimerne og spisepauserne klasse må også forlade skolen i andre pauser samt sidde ved spisepladserne i den røde hal i alle frikvartererne. 3. Værdigenstande. Alle værdigenstande medbringes på eget ansvar. Elevernes cykler o. lign. skal placeres i cykelskurene eller i cykelstativerne omkring skolen. Stålportene ud for N2 og N3 holdes lukket. Eleverne trækker deres cykel gennem gården til det cykelskur som er ud for deres egen gang. Rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. må ikke bruges på skolens område i skoletiden. Mobiltelefoner må ikke være tændt/fremme på skolens område i undervisningstiden, medmindre læreren inddrager dem i undervisningen. Vedtaget i Skolebestyrelsen 11/

18 Kastrupgårdsskolen 18 Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) Vi er parate til timen, når det ringer, og så: skal der være nydeligt i klasseværelset (intet papir eller andet ligger og flyder). Efter frikvarteret skal mælkekurven være afleveret og evt. spildt mælk tørret op. Tavlen må godt benyttes, men skal være visket ren og klar til brug. Eventuelle computere i klasselokalet skal være slukket. Når vi er i klassen, gælder følgende: 1) Det er forbudt at rode i andres ting. 2) Der må ikke spilles bold i lokalet, kastes/skydes med ting fx papir, bøger og elastikker. 3) Der må gerne høres musik, men det må ikke være til gene for andre. 4) Telefonen må ikke bruges. 5) Låsen i døren skal være slået fra. 6) Vinduerne skal ikke bruges som dør. 7) Ikke gå/stå/hoppe i møblerne 8) Kontorstolene må ikke bruges 9) Alle klassens elever har lige ret til at være i lokalet. 10) Skal der leges vildt, foregår det udenfor. 11) Kun klassens elever må være i lokalet ************* Vi er indforstået med at overholde disse regler/aftaler: Klasse: Klasselærer: Godkendt: dato: Skolens ledelse

19 Kastrupgårdsskolen Faseinddelt skole I Tårnby Kommune arbejdes der med faseinddelt skole på alle skoler. Eleverne inddeles i 3 faser: Indskoling Mellemtrin Udskoling (0.-3. kl.) (4.-6. kl.) ( kl.) Lærerne underviser de yngste klassetrin (0./1.-6. kl.) eller de ældste klassetrin (4.-9./10. kl.) Lærerne arbejder i selvstyrende team i de tre faser. På Kastrupgårdsskolen, hvor vi også har en fuld specialklasserække samt gruppeordninger, må vi hvert år vurdere i hvilket omfang modellen skal fastholdes for disse elever eller om det vil være bedre for dem at fortsætte med de samme lærere. Som udgangspunkt vil alle følge kommunens model: Udskoling (10.) Mellemtrin Indskoling Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18. december 2007

20 Kastrupgårdsskolen Brug af ForældreIntra ForældreIntra benyttes til kommunikation mellem skole og hjem til generel information, som er relevant for hele klassen eksempelvis nyhedsbreve, uge-, måneds- og årsplaner. Endvidere sker indkaldelse og tilmelding til arrangementer, forældremøder og skole-hjemsamtaler på ForældreIntra. Det forventes, at forældrene holder sig ajour med informationerne. Hjem, der ønsker det, skal have informationerne på anden vis. Beskedsystemet anvendes til gensidig orientering af generel karakter eller spørgsmål med det formål at sikre god information. Kommunikationen kan erstatte brugen af kontaktbøger til korte praktiske meddelelser. Beskeder må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Den enkelte klasses lærere og forældre aftaler på et forældremøde i hvilket omfang, og hvordan man benytter ForældreIntra i den pågældende klasse. Forældrene kan forvente svar på henvendelser senest 8 dage efter afsendelse undtagen ved sygdom eller andet fravær. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 11/

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

MÅL & VÆRDIER. - en moderne skole fra 1828

MÅL & VÆRDIER. - en moderne skole fra 1828 MÅL & VÆRDIER for Lille Næstved Skole - en moderne skole fra 1828 Skolens målsætning Indhold Skolens målsætning Side 3 Gensidige forventninger Side 5 Værdier Side 10 Ordensregler Side 12 Foranstaltninger

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere