Principper for Kastrupgårdsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for Kastrupgårdsskolen"

Transkript

1 Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling... 4 Dagsorden... 4 Formanden for skolebestyrelsen... 4 Principvedtagelse Planlægning af skoledag Modulordning Skemalægning Pauseplan Omlægning og ændringer Normal- og specialklassernes fagfordeling Timetildeling Håndtering af lærerfravær Indskoling (børnehaveklasse og kl.)... Vedrørende dannelse af børnehaveklasse: Skole/hjem-samarbejdet Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen vedr. undervisning,ekskursioner, lejrskoler og kurser Undervisningsmiddelbudget Undervisningsmidler: Ekskursioner: Lejrskoler: Kursusmiddeldisponering Specialcentret Samværspolitik & ordensregler for Kastrupgårdsskolen Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) Faseinddelt skole Brug af forældreintra... 20

2 Kastrupgårdsskolen 2 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub. Værdigrundlag: er - fælles med alle andre folkeskoler og SFO/klubber i Danmark åndsfrihed, ligeværd, demokrati, dansk kultur, frihed og folkestyre. Specielt lægger vi vægt på livsglæde og værdier som: Gensidig respekt Tryghed Fællesskab Tolerance Ansvarlighed Engagement Tradition Målsætning: Med en hverdag præget af tryghed og livsglæde skal børnene, medarbejdere og forældre i samarbejde skabe et godt arbejds- og værested. Vi lægger vægt på: at arbejdet foregår med et højt fagligt sigte. at de sociale kompetencer styrkes. at indflydelse og ansvarlighed blandt interessegrupper styrkes. at der skabes gode fysiske rammer Handleplan: Arbejdet foregår med et højt fagligt sigte og med differentiering - byggende på et fællesskab som et bærende princip. Dette opnås ved: at differentieringen til stadighed udvikles, at der sættes ind med forebyggende specialpædagogisk forebygning i dansk og matematik så tidligt som muligt, at børnene får mulighed for både tværfagligt arbejde og faglig fordybelse, at børnene får mulighed for at arbejde i vekslende gruppestørrelser og -sammensætninger, at skole og SFO/klub prioriterer medarbejdernes efter-/videreuddannelse højt, alle medarbejderne arbejder i selvstyrende team med mulighed for fleksibel planlægning,

3 Kastrupgårdsskolen 3 at to-lærerordningen i skolen bevares i størst muligt omfang med størst vægt på indskolingen, de praktisk-musiske i skolen styrkes ved tildeling af øgede resurser i forhold til vejledende timetalsplaner. De sociale kompetencer styrkes ved: at emner som demokrati, ansvarlighed, rettigheder og pligter, moral og etik indgår i undervisningen, at der med de yngste børn arbejdes med at få indsigt i og udtrykke sig om egne og andres følelser og reaktioner, med at arbejde og lege sammen og at løse konflikter, at trivselen udvikles bedst muligt for at opnå det bedst mulige miljø, at forældrene inddrages i arbejdet det enkelte barns trivsel Indflydelse og medansvar blandt interessegrupper styrkes ved: at der afsættes resurser til at støtte børnedemokrati. at elevrådet i skolen tilrettelægger 1-2 skolebestyrelsesmøder i løbet af et skoleår. at der afsættes tid i skolen/klassen til at debattere elevrådsarbejdet. at børnene inddrages i udformning og evaluering af individuelle mål og handleplaner. at der lægges vægt på at alle børn repræsenteres ved forældremøder. at skolebestyrelse og ledelse lytter til pædagogisk råd og SFO/klub personale. at give medarbejderne størst muligt råderum. at alle skolens klasser vælger 1-2 kontaktforældrerepræsentanter at der gives mulighed for at alle skolens klasser kan oprette klasseråd. Gode fysiske rammer opnås ved: at de til enhver tid givne rammer udnyttes optimalt med henblik på såvel undervisning som rekreative formål. At lægge vægt på det æstetiske miljø Vedtaget i Skolebestyrelsen 10/3 2010

4 Kastrupgårdsskolen 4 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG Udover de af kommunen fastsatte vedtægter for skolebestyrelsens sammensætning og mødevirksomhed gælder følgende: Mødeafvikling Det tilstræbes, at der afholdes et møde om måneden undtagen i juli. Møderne fastlægges for min. et halvt år ad gangen og så vidt muligt på forskellige hverdage. Formanden er mødeleder. Formanden udfærdiger mødedagsorden i samarbejde med skolebestyrelsens sekretær. Dagsordenen bekendtgøres for de enkelte skolebestyrelsesmedlemmer via skolens intranet samt på skoleporten. Som afslutning på hvert dagsordenspunkt konkluderer formanden og sikrer at konklusionen er indført i protokollen, hvorefter punktet afsluttes. Ved mødets start vælges en dirigent. Det tilstræbes, at dirigenthvervet går på skift blandt skolebestyrelsesmedlemmerne. Dagsorden 1. Mødets åbning. a) fraværende; b ) valg af dirigent; c) regnskab min. Indlæg om diverse områder på skolen. 3. Meddelelser fra elevråd 4. Sager; udestående punkter; arbejde med principper; styrelsesbestemte punkter; henvendelser fra og om elever, forældre og ansatte; etc. 5. Kastrupgårdsskolen her og nu 6. Meddelelser fra a) Pæd.Råd/lærermøde ; b) kommunalbestyrelsen/skoleudvalg; c) SFO/klub; d) formanden; e) skoleledelsen 7. Eventuelt 8. Personsager 9. Underskrivelse af beslutningsprotokol Formanden for skolebestyrelsen kan, hvis det ikke er muligt at indkalde resten af bestyrelsen, træffe beslutning i enkeltsager, der ikke har principiel betydning. På førstkommende skolebestyrelsesmøde orienteres skolebestyrelsen om beslutningen. Den beslutningsdygtige skolebestyrelse kan omgøre beslutningen.

5 Kastrupgårdsskolen 5 Principvedtagelse Skolebestyrelsen og Pæd.Råd kan komme med forslag til principper for skolens virksomhed. Der udarbejdes et forslag til princip. Forslaget forelægges Pæd.Råd til udtalelse og viderebearbejdning. Der udarbejdes en indstilling til princip. Det endelige princip vedtages i skolebestyrelsen. Beslutningsreferat offentliggøres på skoleporten og hjemsendes via skolens intranet. Suppleanter indkaldes ved forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers længere tids forfald. Vedtaget i skolebestyrelsen d. 19. september 2007.

6 Kastrupgårdsskolen 6 3. Planlægning af skoledag 1. Modulordning Planlægning af elevens skoledag tager udgangspunkt i, at elevernes daglige lektioner opdeles i grundmoduler på 90 min. (2 lektioner á 45 min), hvor fagene som hovedregel indplaceres med dobbeltlektioner. Lærerskift, fagskift og lokaleskift i modulerne undgås. Modulerne lægges således: 1. modul kl modul kl modul kl modul kl :10 2. Skemalægning Hvor det kan lade sig gøre, fordeles fagenes ugentlige timetal jævnt over ugens dage. Klasselærer eller anden teamlærere skal være i klassen hver dag To fremmedsprog må ikke ligge i forlængelse af hinanden Praktik-musiske fag spredes på ugens dage Valgfag, hold- og gruppeaktiviteter henlægges til sidst på skoledagen Eleverne møder så vidt muligt hver dag kl Klasser under 7. klassetrin må ikke have mellemtimer. Dele- og holdtimer, som medfører, at grupper eller enkelte elever ikke har undervisning, søges henlagt til ydertimer Undervisning, der er faglokalerelevant, henlægges til faglokalet. 3. Pauseplan Pauseplan incl. spisepause med tilsyn tilrettelægges og fordeles med: 10 min fra min fra min fra (spisepause) 30 min fra min fra Desuden gælder: Der afsættes tilstrækkelig tid til spisning f.eks. ved i de små klasser at inddrage noget af undervisningstiden Spisning anses for en vigtig ting, såvel ernæringsmæssigt som socialt og pædagogisk

7 Kastrupgårdsskolen 7 4. Omlægning og ændringer Omlægninger og ændringer pga. tværfaglige projekter, særlige emner og temaer, alternativdage, ekstra pauser o.lign. sker under hensyn til gældende læseplaner. Vedtaget i Skolebestyrelsen

8 Kastrupgårdsskolen 8 4. Normal- og specialklassernes fagfordeling Inden for rammerne for faseinddelt skole gælder: Et lærerteam omkring en enkelt klasse bør bestå af kvindelige og mandlige lærere. Ved dannelse af 1. klasserne bør lærerteamet højst være på 4 lærere. Det enkelte fag bør dækkes af en liniefagsuddannet lærer eller af en lærer med tilsvarende efteruddannelse/erfaring inden for faget. Under hensyntagen til at fagrækken udvides op gennem klassetrinnene og de fagspecifikke krav øges, kan teamet ændres og udvides. I specialklasserne søges få-lærerprincippet bibeholdt gennem hele skoleforløbet. Få-timers fag, der ikke naturligt dækkes af faglærere, dækkes af klasselærer eller anden hovedlærer. Vedtaget i Skolebestyrelsen

9 Kastrupgårdsskolen 9 5. Timetildeling. Inden skoleårets planlægning tildeles fagene det årlige antal timer som Tårnby Kommunes styrelsesvedtægts timetalsplan og undervisningsministeriets vejledende undervisningstimetal samt minimumstimetal for skoleåret foreskriver. Har skolen fået tildelt flere timer end timetalsplanen foreskriver, skal følgende områder styrkes: 1. 2-lærer- eller deletimer hvor holdstørrelsen overskrider lokalekapaciteten 2. 2-lærertimer i indskolingen 3. Holddannelsestimer 4. Ekstra lærer ved store hold eller når 2 klasser undervises sammen i idræts- /svømmetimer 5. 2-lærer- eller deletimer i dansk, matematik og engelsk fra 4. klasse og opad 6. De kreative fag. 7. Tværgående aktiviteter/temaer Det tilstræbes at så mange som muligt af områderne styrkes. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 23. januar 2008

10 Kastrupgårdsskolen Håndtering af lærerfravær På Kastrupgårdsskolen arbejder lærerne i selvstyrende team - inddelt i faser. Det betyder at kendt fravær dækkes af teamkolleger som har klassen i andre fag. Herved opnås, at alle lærere underviser egne klasser i egne fag. Når dette ikke kan lade sig gøre er det overordnede princip, at der i alle vikartimer foregår relevant undervisning enten af en lærer, der kan undervise i faget, som kender klassen i forvejen eller som arbejder i samme fase. I tilfælde af lærers fravær f.eks. pga. sygdom er det ikke altid, at lektionerne kan besættes ved vikar. Der er så forskellige muligheder: støttelærer læser timen for faglærer faglærer undværer støttelærer 2-lærertime læses af den ene lærer støttetime aflyses, eleven bliver i egen klasse klassen tilbringer timen på skolebiblioteket klassen sidder alene under tilsyn af anden klasses lærer delehold lægges sammen klassen sendes hjem med hjemmearbejde elever til støttecentret sendes i egen klasse og kliniklæreren bruges som vikar i en klasse Afhængigt af klassetrin vælges efter forholdene mellem de forskellige muligheder, måske mellem kombinationer af dem. Det vil være vanskeligt på forhånd at foretage en prioritering, som skal gøres under hensyntagen til klassetrinet. Det tilstræbes at: alle timer i en klasse/hold ved længerevarende fravær pga. sygdom, barsel og kurser læses af den samme vikar læreren ved kendt fravær aftaler med vikaren, hvad der skal arbejdes med under fraværet. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18. december 2007

11 Kastrupgårdsskolen Indskoling (børnehaveklasse og kl.) Vedrørende dannelse af børnehaveklasse: Skolen venter med at danne bh.klasserne, indtil medarbejderne i børnehaveklassen har dannet sig et indtryk af den enkelte elev og dennes sociale relationer til børnehaveklassegruppen. Målet er at danne 2 lige, velfungerende klasser, der gennem hele skoleforløbet kan samarbejde fagligt og fungere socialt. Endvidere bliver personalet bedre i stand til at rådgive ledelsen ved dannelse af børnehaveklasserne. Der skal foregå et samarbejde mellem børnehaveklasse og kl., således at indskolingen fremstår som en samlet afdeling. Vedtaget i Skolebestyrelsen

12 Kastrupgårdsskolen Skole/hjem-samarbejdet Område : Sammenhæng / Status Målsætning Principper for skole-hjem-samarbejde på KAG På KAG arbejder vi til stadighed for at styrke samarbejdet, tilliden og fortroligheden mellem skole og hjem til gavn for elevernes trivsel og faglige udvikling. Vi anser skole-hjem-samarbejdet som et væsentligt middel til at opnå dette mål. Vi mener, en aktiv og engageret forældregruppe, som er trygge ved både skolen og hinanden, fremmer trivsel og forebygger konflikter blandt eleverne. Det er derfor målet for KAG, at flest muligt forældre deltager aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen, og at skolen i sin kommunikation med forældrene er tydelig i forhold til formålet med skolehjem-samarbejdet og forventninger til forældrenes deltagelse og rolle i dette. Tiltag/Praksis Det er skolens rolle at: Tydeliggøre forældrenes rolle i skole-hjem-samarbejdet og klart kommunikere, hvilke forventninger skolen har, fx ift. deltagelse i forældremøder og andre arrangementer. Dette sker dels på et introduktionsmøde for de kommende 0.-klasser inden sommerferien, hvor 0.- klassepersonalet og skoleledelsen deltager, dels løbende ved dialog med forældrene gennem hele skoleforløbet. Udlevere velkomstmateriale, bl.a. information om relevante foldere til forældrene, fx skolens principper og mobbepolitik samt folderne Kontaktforældre og Kom godt i gang med ForældreIntra (sidstnævnte er oversat til en række sprog, så tosprogede familier kan muligvis få denne på deres modersmål). Bruge ForældreIntra aktivt til at fremme dialogen med hjemmet og fremme forældrenes brug af ForældreIntra, fx ved at vise ForældreIntra-funktioner til forældremøder. Løbende arbejde for, at flest muligt forældre deltager aktivt i skole-hjem-samarbejdet, herunder hvert skoleår afholde to fælles forældremøder eventuelt tilrettelagt i samarbejde med klassens kontaktforældre og to skole-hjem-samtaler, der tager udgangspunkt i den enkeltes elevplan, som kan findes på Intra forud for samtalen. Sørge for tolk til forældremøder og skole-hjem-samtaler, hvor dette er hensigtsmæssigt. Tolkning varetages ikke af eleven selv. Skabe videndeling og sparring lærerne imellem ift., hvordan det gode skole-hjem-samarbejde fremmes, fx ved brug af ideer fra Idé-kataloget. Det er skolebestyrelsens rolle at: Arbejde for, at skolens forældre kender skolens principper for skole-hjem-samarbejde mv. Tydeliggøre kontaktforældrenes rolle, herunder hvad der er faste opgaver, og hvad der er mulige opgaver, kontaktforældrene selv kan vælge til. Deltage på første fælles forældremøde i 0.klasse. Arrangere kontaktforældremøder to gange årligt. Udarbejde idé-katalog til fremme af det gode skole-hjem-samarbejde. Udarbejde og efter behov revidere skolens principper for skole-hjem-samarbejdet. Udarbejde og efter behov revidere skolens folder om kontaktforældre. Det er kontaktforældrenes rolle at: Fungere som bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen, blandt andet ved at deltage i kontaktforældremøder to gange årligt. Notere hvor mange af klassens børn, der er repræsenteret på forældremøder og give skolebestyrelsen besked om dette efter mødet. I samarbejde med klassens lærere at arbejde for et godt skole-hjem-samarbejde, fx ved brug af Idé-kataloget.

13 Kastrupgårdsskolen 13 Tegn / Det vi gerne vil se ske Evaluering / Tilsyn Orientere sig nærmere om kontaktforælderrollen i folderen Kontaktforældre og Kontaktforældre-stafetten på skolens hjemmeside. Det er alle forældres rolle at: Skabe gode rammer for barnets læringsparathed ved fx at sørge for, barnet møder veludhvilet og mæt i skole om morgenen. Understøtte barnets skolegang ved gennem hele skoleforløbet at tale med barnet om skolen, lektier, trivsel, læring mv. Deltage aktivt i møder og sociale arrangementer på skolen. Være med til at skabe godt samarbejde, tillid og positiv dialog mellem forældregruppen og klassens lærere. Derudover kan de enkelte klasser selv beslutte at oprette festudvalgt, legegrupper mv. Stort fremmøde til forældremøder. Forældre arrangerer selv sociale aktiviteter for klassen enten uafhængig af eller i samarbejde med klassens lærere. Alle klasser har kontaktforældre, og der er stort fremmøde til de to årlige kontaktforældremøder. Stort set alle forældre er aktive brugere af ForældreIntra. Forældre og kontaktforældre giver udtryk for, at de er tilfredse med kommunikationen mellem skole og hjem, og at de er klar over skolens forventninger til dem. Skolebestyrelsen evaluerer årligt skolens skole-hjem-samarbejde. Inden evalueringen kan skolebestyrelsen bede skoleledelsen og kontaktforældrene om oplysninger, der kan danne baggrund for evalueringen. Revideret og godkendt d. 16. januar 2012

14 Kastrupgårdsskolen Økonomistyring på Kastrupgårdsskolen vedr. undervisning, ekskursioner, lejrskoler og kurser Skolebestyrelsen udarbejder budgetoplæg/-bemærkninger, ønsker til puljerne fast ejendomsvedligeholdelse og inventar, skolens budget for fordeling af undervisningsmiddelkontoen og fordeling af kursusmiddelkontoen. Forslag til ovennævnte kan efter behov og ønske fra skolebestyrelsen udarbejdes af et af skolebestyrelsen nedsat økonomiudvalg. Udvalget består af: 3 forældrevalgte, 1 personalerepræsentant og 1 elevrepræsentant. Desuden deltager skolens ledelse uden stemmeret. 1. Undervisningsmiddelbudget Undervisningsmidler: Forslag til årets budget forelægges den samlede skolebestyrelsen senest på januarmødet samme år. 48 Ekskursioner: Beløbet deles i 2 lige store dele. 1 del til januar juni og 1 del til august december. Klasserne søger løbende med hensyntagen til styrelsesvedtægten (alle klasser skal på ekskursion 1 gang om året). 49 Lejrskoler: 1. Alle klasser skal have mulighed for at komme på lejrskole i mindst 10 dage i skole-forløbet. 2. Mindst et ophold skal være i forløbet kl. og mindst 1 ophold i kl. 3. Hvis der i skolens 10. kl. program loves et lejrskoleophold, skal beløbet til lejrskolen forlods afsættes fra lejrskolekontoen. 4. Hvis det er nødvendigt, for at opfylde punkt 1, overføres der midler fra 47 og Administrative regler til sikring af ovenstående udarbejdes og forvaltes af skolens ledelse.

15 Kastrupgårdsskolen Kursusmiddeldisponering De afsatte midler vurderes samlet med henblik på at udmelde evt. udviklingsområder. Det gælder såvel intern skoleudvikling, kommunalt udmeldte skoleudviklingsområder og folkeskolelovens udviklingstendenser/krav. Manglende faglig og pædagogisk ekspertise afhjælpes bl.a. gennem kursusmidlerne. Særligt hensyn tages til en fordeling, der tilgodeser bredest muligt, og som når ud til flest mulige. Vedtaget i Skolebestyrelsen

16 Kastrupgårdsskolen Specialcentret Specialcentret er et rådgivnings- og planlægningsorgan for skolens samlede specialundervisning i normalklasserne samt for specialundervisningstimer i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog. Der lægges vægt på en intensiv udnyttelse af ressourcerne. Inden for ovenstående rammer gælder følgende principper for tilrettelæggelse af undervisningen: Der lægges vægt på forebyggende støtteforanstaltninger med henblik på at hindre, at eleven får vanskeligheder. Behovet afdækkes gennem løbende evaluering af alle skolens elever. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer. Eleven søges gjort medansvarlig og aktivt involveret i sin egen undervisning. Elevens tilhørsforhold til sin klasse bør bevares i videst muligt omfang. Iværksættelse og gennemførelse af specialundervisning og af specialundervisning i dansk som andetsprog skal ske i tæt kontakt og i samarbejde mellem skole, hjem og elev. Det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem specialundervisningen og den almindelige undervisning. Ansvaret for elevens samlede undervisning er et fællesanliggende mellem specialundervisningen/dansk som andetsprog og den almindelige undervisning. Fleksibilitet: Der bør lægges vægt på, at der er gode muligheder for at variere undervisningens intensitet. Vedtaget i skolebestyrelsen d.

17 Kastrupgårdsskolen Samværspolitik & Ordensregler for Kastrupgårdsskolen. Skolens område er fortovene langs skolen på Blåklokkevej og Røllikevej, gangarealet indenfor plantekummerne på Sirgræsvej og græs- og asfalt/fliseområdet bag skolen omkranset af cykelog gangstier. Særlige regler, der ikke bryder skolens ordensregler, kan iværksættes for de enkelte klasser. 1. Personlig Adfærd. Vi skal behandle og tale pænt til hinanden. Alle klasser udarbejder hvert år en trivselsplan for klassen. Det er altid Læreren som bestemmer i klasserne. Mobning vil ikke blive tolereret og trivselsplaner/mobning drøftes på forældremøderne, så der er en fælles holdning i de enkelte klasser. Elever, lærer og forældre har alle et ansvar for en god atmosfære på Kastrupgårdsskolen. 2. Ophold på Kastrupgårdsskolen. Frikvarter foregår ude i gården eller inde i klasselokalet, hvis klassen har indeordning - og ikke på gangene. Alle lærere kan suspendere en klasses indeordning. Ophold inde på skolen skal foregå roligt. Ingen må opholde sig i cykelparkering og portrum. Planen over boldbanerne skal overholdes. Det er forbudt at ryge, drikke alkohol og indtage stoffer på skolens område. 8. klasse må forlade skolen i mellemtimerne og spisepauserne klasse må også forlade skolen i andre pauser samt sidde ved spisepladserne i den røde hal i alle frikvartererne. 3. Værdigenstande. Alle værdigenstande medbringes på eget ansvar. Elevernes cykler o. lign. skal placeres i cykelskurene eller i cykelstativerne omkring skolen. Stålportene ud for N2 og N3 holdes lukket. Eleverne trækker deres cykel gennem gården til det cykelskur som er ud for deres egen gang. Rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. må ikke bruges på skolens område i skoletiden. Mobiltelefoner må ikke være tændt/fremme på skolens område i undervisningstiden, medmindre læreren inddrager dem i undervisningen. Vedtaget i Skolebestyrelsen 11/

18 Kastrupgårdsskolen 18 Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet) Vi er parate til timen, når det ringer, og så: skal der være nydeligt i klasseværelset (intet papir eller andet ligger og flyder). Efter frikvarteret skal mælkekurven være afleveret og evt. spildt mælk tørret op. Tavlen må godt benyttes, men skal være visket ren og klar til brug. Eventuelle computere i klasselokalet skal være slukket. Når vi er i klassen, gælder følgende: 1) Det er forbudt at rode i andres ting. 2) Der må ikke spilles bold i lokalet, kastes/skydes med ting fx papir, bøger og elastikker. 3) Der må gerne høres musik, men det må ikke være til gene for andre. 4) Telefonen må ikke bruges. 5) Låsen i døren skal være slået fra. 6) Vinduerne skal ikke bruges som dør. 7) Ikke gå/stå/hoppe i møblerne 8) Kontorstolene må ikke bruges 9) Alle klassens elever har lige ret til at være i lokalet. 10) Skal der leges vildt, foregår det udenfor. 11) Kun klassens elever må være i lokalet ************* Vi er indforstået med at overholde disse regler/aftaler: Klasse: Klasselærer: Godkendt: dato: Skolens ledelse

19 Kastrupgårdsskolen Faseinddelt skole I Tårnby Kommune arbejdes der med faseinddelt skole på alle skoler. Eleverne inddeles i 3 faser: Indskoling Mellemtrin Udskoling (0.-3. kl.) (4.-6. kl.) ( kl.) Lærerne underviser de yngste klassetrin (0./1.-6. kl.) eller de ældste klassetrin (4.-9./10. kl.) Lærerne arbejder i selvstyrende team i de tre faser. På Kastrupgårdsskolen, hvor vi også har en fuld specialklasserække samt gruppeordninger, må vi hvert år vurdere i hvilket omfang modellen skal fastholdes for disse elever eller om det vil være bedre for dem at fortsætte med de samme lærere. Som udgangspunkt vil alle følge kommunens model: Udskoling (10.) Mellemtrin Indskoling Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18. december 2007

20 Kastrupgårdsskolen Brug af ForældreIntra ForældreIntra benyttes til kommunikation mellem skole og hjem til generel information, som er relevant for hele klassen eksempelvis nyhedsbreve, uge-, måneds- og årsplaner. Endvidere sker indkaldelse og tilmelding til arrangementer, forældremøder og skole-hjemsamtaler på ForældreIntra. Det forventes, at forældrene holder sig ajour med informationerne. Hjem, der ønsker det, skal have informationerne på anden vis. Beskedsystemet anvendes til gensidig orientering af generel karakter eller spørgsmål med det formål at sikre god information. Kommunikationen kan erstatte brugen af kontaktbøger til korte praktiske meddelelser. Beskeder må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Den enkelte klasses lærere og forældre aftaler på et forældremøde i hvilket omfang, og hvordan man benytter ForældreIntra i den pågældende klasse. Forældrene kan forvente svar på henvendelser senest 8 dage efter afsendelse undtagen ved sygdom eller andet fravær. Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 11/

Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole

Sådan gør vi det til en god skole. Principper på. Christianshavns Skole 31-10- Sådan gør vi det til en god skole. Principper på Christianshavns Skole Indholdsfortegnelse 31-10- Målsætningen... 3 Principper for specialundervisning... 4 Principper for arbejdsfordeling... 7 Principper

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere