Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C"

Transkript

1 Fysioterapeutuddannelsen UNIVER- SITY COL- LEGE LIL- LEBÆLT Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - Et kvantitativt studie Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C Intern vejleder: Lene Lønnerup. Ekstern vejleder: Helle Mätzke Rasmussen. Peder Berg. Bacheloropgave Januar 2011

2 Formalia Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Opgaven er udarbejdet i fællesskab, men grundet formelle krav er der under de enkelte afsnit markeret, hvem der er ansvarlig for dette. Med nedenstående forkortelser; Maria Aagaard Jensen: MAJ Maria Holmegaard Hansen: MHH Karoline Gerster Krog: KGK Vi vil gerne sige tak til Helle M. Rasmussen for god vejledning og hjælp til baggrund og udarbejdelse af metode, samt for at have fundet børn til vores projekt, til Lene Lønnerup for råd og vejledning til udarbejdelse og opbygning og sidst men ikke mindst Peder Berg for vejledning til statistik. Desuden stor tak til de folk der har hjulpet med korrekturlæsning og oversættelse af abstract. Anslag: excl. mellemrum Antal Bilag: 4 sider. Vedlagte sider (rådata): 6 sider inkl. forside Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeutstuderende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for den / de studerendes egne synspunkter. Jeg / vi giver hermed tilladelse til at opgaven må indgå i opgavebanken på biblioteket Blangstedgårdsvej 4, og under forudsætning af opgaven bedømmes bestået, kan den således stilles til rådighed for interesserede. 2

3 Resumé Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - et kvantitativt studie. Af Maria Holmegaard Hansen, Karoline Gerster Krog & Maria Aagaard Jensen Internvejleder: Lene Lønnerup Eksternvejleder: Helle Mätzke Rasmussen & Peder Berg Fysioterapeutuddannelsen Odense, University College Lillebaelt, professionsbachelor project januar 2011 Kontaktperson: Karoline Gerster Krog, Baggrund: Svenske studier af CPUP opfølgningsprogrammet viser, at rettidige indsatser kan begrænse de sekundære følger af CP. CPUP har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges og derved reduceres behandlingsomkostningerne. Dette viser vigtigheden i, at der bliver indført et fælles opfølgningsprogram, med standardiserede målemetoder. CPOP er hentet fra Sveriges CPUP til implementering i Region Syddanmark, i forsøg på at få samme resultater som i Sverige. Formål: Denne opgave er at bidrage til kvalitetsudvikling i CPOP, ved at undersøge inter- og intratester-reliabiliteten for hofteekstension, dorsalfleksion, samt hofteabduktion fra ledundersøgelsen i den fysioterapeutiske protokol fra CPOP, samt foretage en vurdering af validiteten af disse. Metode: Vores projekt er et tværsnitsstudie, med naturvidenskabelig tilgang. Vi har udvalgt 3 ledundersøgelser af UE, fra den fysioterapeutiske protokol i CPOP. Vi fik tildelt 34 mulige kandidater til intertester og intratester. Intertester-reliabiliteten vil blive testet af to fysioterapeutstuderende. Intratester-reliabiliteten bliver testet af den ene, med ca. 14 dages mellemrum og der vil være en observatør tilstede ved begge test. Før testrunder er der udført pilot på 5 velfungerende børn. Resultater: Intertester-reliabilitet viste middel til dårlig reliabilitet: Korrelations koefficient r 0,45-0,67. P-værdi <0,05 og 95 % Limits of agreement, viser en stor spredning. Intratester-reliabilitet viser at der er acceptabel til dårlig intratester-reliabilitet. Korrelation koefficienten r 0,38-0,73. Tvetydig P-værdi og 95 % Limits of agreement, viser en stor spredning. Overflade- og indholdsvaliditet modsiger hinanden. Konklusion: Undersøgelsen viste overordnet at reliabiliteten og validiteten, for de udvalgte ledmålinger, ikke var overbevisende. Perspektivering: Ud fra vores undersøgelse, har det ikke været muligt at komme med noget endegyldigt resultat. Derfor opfordrer vi til yderligere forskning indenfor området. Nøgleord: Ledmåling, Reliabilitet, Børn med CP, Validitet. 3

4 Abstract Inter- and intra tests and reliability examinations of selected joint measurements from CPOP a quantitative study. By Maria Holmegaard Hansen, Karoline Gerster Krog & Maria Aagaard Jensen. Internal supervisor: Lene Lønnerup External supervisor: Helle Mätzke Rasmussen og Peder Berg. Education of physiotherapists Odense, University College of Lillebælt, professions bachelor project January Contact person: Karoline Gerster Krog, Background: Swedish studies of the CPUP follow-up program show, that efforts made in time can limit the secondary results of CP. CPUP has shown that the number of severe contractures, bad positions and scoliosis can be reduced, hip dislocations prevented, and thereby reduce treatment costs. This shows the importance in the introducing of a follow-up program, with standardized measuring methods. CPOP is taken from Swedens CPUP for implementation in Region Syddanmark, in an attempt of gaining the same results as in Sweden. Purpose: This assignment is to contribute to the quality development of CPOP, by examining interand intra tests reliability for hip extensions, dorsal flexion, together with hip abduction from the joint examination in the physiotherapeutic protocol from CPOP, and also make a valuation of the validity of the above. Method: Our project is a cross section study, with scientific approach. We have picked three joint examinations from UE, from the physiotherapeutic protocol in CPOP. We were given 34 possible candidates for inter-tester and intra-tester. The inter-tester reliability will be tested by two physiotherapist students. The intra-tester reliability will be tested by one of them, with approximately 14 days between, and there will be an observer present at both tests. Before the test rounds, pilot has been performed on five well functioning children. Results: The inter-tester reliability showed average to bad reliability. Correlations coefficient r 0,45 0,67. P-value <0,05 and 95 % limits of agreement, show a great spreading. The intra-tester reliability shows that there is an acceptable to bad intra-tester reliability. Correlations coefficient r 0,38 0,73. Ambiguous P-value and 95 % limits of agreement, show a great spreading. Surfaceand containing validity contradict each other. Conclusion: Overall the research showed, that the reliability and validity, of the chosen joint measurements, were not convincing. The perspectives: From our research, it has not been possible to get a definitive result. Because of this we call on and encourage further research on this field. Key words: Joint measurement, reliability, children with CP, validity. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Indledning...8 Forforståelse...9 Baggrund...9 Definition af CP...10 Cerebral Parese...11 CPOP...13 Artikler...15 Formål...17 Problemformulering...17 Teori...18 Kvalitetsudvikling...18 Standardisering af procedurer...19 Reliabilitet...19 Validitet...20 Bias...21 GMFCS-E&R niveauer:...21 Tonus...22 Led:...23 Led- og muskellære...23 Hofteled (Articulatio coxae)...23 Ankelled (articulatio talocruralis)...24 Ledbevægelse og ledmåling...25 Ledmåling...26 Pædagogiske overvejelser

6 Opsamling...29 Metode...30 Design:...30 Dataindsamling:...30 Fremgangsmåde:...30 Pilotforsøg:...34 Søgestrategi...35 Etiske overvejelser:...37 Data - Anvendelse af statistiske begreber...38 Intratester-reliabiliteten...39 Intertester-reliabiliteten...39 Pearson`s korrelations koefficient (r)...40 P-værdi...40 Limits of agreement (Bland-Altman-plottet)...40 Præsentation og behandling af data...42 Opsamling af figur 1 og tabel Opsamling af tabel Opsamling af tabel Scatter plot og Difference plot...49 Opsamling af tabel 13 & Validitet...55 Opsamling af præsenteret data...56 Diskussion...57 Diskussion af metode...57 Diskussion af litteratur...59 Diskussion af data...60 Statistiske test...60 Data

7 Diskussion af resultater...62 Diskussion af forløbet...63 Konklusion...64 Perspektivering...65 Litteraturliste...67 Supplerende litteratur...71 Bilag 1 - Resultatseddel...73 Bilag 2 - Eks. på krydshenvisning...75 Bilag 3 - Samtykkeerklæring

8 Indledning Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Indenfor fysioterapi professionen er der kommet flere krav til harmonisering, opkvalificering og kvalitetssikring af fysioterapien og uddannelsen, både nationalt og internationalt. Vores profession har tidligere været en form for lægens forlænget arm, og der skulle foreligge en lægehenvisning for at fysioterapeuterne måtte behandle. Det blev ændret 1. januar 2007, hvor vedtagelsen af lov om autorisation af sundhedspersoner trådte i kraft, dvs. at fysioterapeuterne gerne må give behandling uden lægehenvisning, dette gav fysioterapeuterne den fulde faglige selvstændighed. Samlet set gav det en udvikling, som allerede var begyndt i 1990 erne, hvor sundhedsuddannelserne gennemgik en akademisering, og blev til professionsbacheloruddannelser i Alt dette skal således fører til øget forskning, evidens, kvalitetssikring og patienssikkerhed indenfor faget. [1 s; 27-91] MAJ Dette er baggrunden for at vi gerne vil arbejde med et klinisk fagligt kvalitetsudviklingsarbejde, med udspring i et igangværende projekt i Region Syddanmark, kaldet CPOP, cerebral parese opfølgningsprogram, som bygger på det svenske CPUP. MHH CPOP består af en række monofaglige protokoller, der anvendes som klinisk arbejdsredskab for den enkelte faggruppe. Alle data samles i en database, der anvendes til tværfaglig og tværsektoriel informationsudveksling. Databasen er godkendt af Sundhedsstyrelsen som klinisk kvalitetsdatabase. På nuværende tidspunkt er CPOP for børn født i 2003 og frem. Fra januar 2011 udvides børnegruppen til at omfatte alle børn, der følges på en af de fire pædiatriske afdelinger i regionen. De overordnede formål med CPOP er at sikre en effektiv forebyggelse af, alvorlige sekundære følger til cerebral parese (CP), som hofteluksationer, skoliose og svære fejlstillinger, samt at sikre børn med CP en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret opfølgning.[2] KGK Da der i vores faggruppe som fysioterapeuter, generelt mangler undersøgelser af validitet og reliabilitet, af ledmåling, fandt vi det interessant at undersøge dette. Ledmåling er et mindre evidensbaseret område, særligt inde for børn med CP. [3 s; 162] Vi fandt det derfor oplagt at gå ind i dette, efter ønske fra ovennævnte projekt. Vi vil i denne opgave undersøge inter- og intratester reliabiliteten ifht. udvalgte ledmålinger fra den fysioterapeutiske protokol i CPOP. Disse ledmålinger er hofteekstension, dorsalfleksion og hofteabduktion. Vores projekt inkluderer børn med CP i alderen 0-18 år med alle neurologiske hovedsymptomer og GMFCS-E&R (Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised) niveauer, fordelt i hele Regionsyddanmark. MAJ 8

9 Forforståelse Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Vi har den forforståelse at CPOP er en god database med en samling af testredskaber til børn med CP. I ledbevægelighedsundersøgelsen fra den fysioterapeutiske protokol, har vi den forforståelse, at de er svære at udføre på børn med CP som ene terapeut. Yderligere har vi den formodning at goniometermålinger i praksis bliver nedprioteret og derfor er fysioterapeuter ikke fortrolige med dette testredskab. Vi har den forforståelse at reliabiliteten i intertester og intratester er god i CPOP ledmåling fra protokollen, da den er standardiseret. Ligeledes formoder vi at intratester har højere reliabilitet end intertester, da vi mener det er nemmere at genskabe sine egne testresultater, da man typisk har egne arbejdsgange. MHH Vores forhåbning er, at institutionerne er samarbejdsvillige og imødekommende, da de selv har meldt sig til dette projekt. Ligeledes forventer vi, at de er villige til at stille det nødvendige rum og redskaber til rådighed. Et barn med CP kan have forskellige grader af kognitive problemstillinger, derfor er vi af den overbevisning at samarbejdet og kommunikationen kan blive vanskelig. På den baggrund har vi en forhåbning om, at den faste terapeut vil være til stede ved behov og kunne skabe tryghed for barnet. KGK Baggrund I Danmark er der ca mennesker med diagnosen CP, ud af dem er under 18 år. CP skyldes en skade i hjernen og den hyppigste årsag til funktionsnedsættelse hos børn. De nyeste tal viser at 2,0 promille af en årgang, får diagnosen CP, svarende til ca. 180 børn årligt i Danmark. [4]CP er en livslang tilstand med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for kontinuerlig støtte og indsats, hvilket betyder at der er behov for tilbud fra barndommen og igennem hele livet.[3 s; 20, 180] MAJ En artikel lavet i Frankrig, fra 2000, beskriver 14 CP registreringscentres samarbejde, i 8 Europæiske lande. Samarbejdet er lavet for at skabe grundlag for forskning og udveksling mellem landene. Formålet er at skabe enighed omkring definition, klassifikation og diagnosticering af CP. Det viste sig at de 14 centre brugte 5 forskellige definitioner af CP. I stedet for en fælles definition, brugte man 5 nøgleelementer, der skulle indgå. Disse begreber var: 9

10 En paraply diagnose Permanent lidelse men ikke uden forandringer Involvere forstyrrelse af bevægelighed og/eller kropsholdning og motorisk funktion Skyldes en ikke progressiv læsion / abnormalitet Forekommer i den udviklende / umodne hjerne. [5] MHH Det har i mange år været svært at blive enige om definitionen og diagnosticeringen af CP, hvilket denne artikel viser. I år 2006 blev en række førende fagpersoner enige om den første fælles definition. Denne har vi valgt at benytte i vores opgave, da det er den nyeste. KGK Definition af CP Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to nonprogressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and behavior, by epilepsy, and by secondary musculoskeletal problems. [6 s; 9] MAJ CP skyldes en skade i hjernen, som 9 ud af 10 gange opstår prænatalt, ved skader og forstyrrelser i den umodne hjerne. I 1 ud af 10 tilfælde sker det under eller kort tid efter fødslen. Hjerneskaden er ikke progressiv, men de kliniske manifestationer ændres under barnets udvikling og opvækst.[4] MHH For de fleste børn med CP forbedres de grovmotoriske færdigheder under opvæksten, men langsommere end børn uden CP.[7] Hvis 100 % svare til, hvad en rask 5-årig kan grovmotorisk, vil en på GMFCS-E&R niveau 1 svare til 72.5 % og en niveau %. [8 s; 298 tabel 1 og s; 299 figur 1]For de børn med sværeste funktionsnedsættelser, vil der ofte ske en forværring i de motoriske funktioner omkring 11 års alderen.[8] Dette kan skyldes, at der er en risiko for fejlstillinger, som kan udvikle sig til kontrakturer, der kan medfører motorisk indskrænkning, som påvirker barnets funktionsevne, eks. immobilitet, flere smerter, træthed og nedsættelse af muskelstyrke. Fysisk træning, intensiv og effektiv behandling kan mindske/udsætte de sekundære følger. Hvis den fysiske tilstand vedligeholdes, nedsættes behovet for operativ behandling, og på denne måde reduceres be- 10

11 handlingsomkostningerne.[3 s; , 180] Svenske studier af CPUP opfølgningsprogrammet viser, at rettidige indsatser kan begrænse de sekundære følger af CP. [ ] KGK En artikel fra Sverige 1995 om CPUP nævner, at en af de vigtigste kompetencer for sundhedsfaglige tilbud, er at give børn med cerebral parese mere effektiv og mindre krævende behandlinger, som forhåbentlig vil resultere i, at de når voksenalderen med en bedre funktionsevne, med øget uafhængighed og selvstændighed. Den effektive behandling og det forbedrede resultat kan også have økonomiske konsekvenser ved at reducere udgifterne til behandling og faciliteter.[9] MAJ Dette viser vigtigheden i, at der bliver indført et fælles opfølgningsprogram, da det har vist sig, hvor stor indvirkning diagnosens fremtidige udsigter har på barnet, de pårørende og samfundsøkonomien. Det er vigtigt at få en standardiseret måde at opdage forværringer i tide, mono- og tværfagligt, da det med den retmæssige behandling kan mindske de fremtidige sekundære følger. Som tidligere nævnt har flere studier, fra Sverige vist, at CPUP opfølgningsprogrammet kan være med til at nedsætte udviklingen af alvorlige kontrakturer og reducere behovet for operativ behandling. Dette kan give en samfundsøkonomisk besparelse. MHH Cerebral Parese Diagnosen CP bliver stillet af en neuropædiater ved hjælp af en neurologisk undersøgelse, og der er stor forskel på, hvornår man opdager, at et barn har CP, afhængigt af hjerneskadens sværhedsgrad. [13] Baggrunden for hjerneskadens opståen er i hovedparten af tilfældene ukendt, men kan bl.a. skyldes iltmangel, mangel på næringsstoffer, meningitis og traumer.[7. 14] Symptomerne afhænger af, hvor og hvornår skaden er opstået i hjernen, og symptomerne kan inddeles i tre hovedgrupper.[15 s; 85-93] KGK 1) Spastisk CP udgør ca % af tilfældene og er den hyppigste type. Symptomerne kan være øget muskeltonus og patologisk reflekssvar, som udvidede reflekszoner, positiv babinski refleks, spastisk dystoni, spasmer, forøget ko-kontraktion i musklerne, klonus og associerede reaktioner. Den øgede muskeltonus kan skyldes en ændret modulering af musklernes hastighedsafhængige strækrefleks (spasticitet). Bevægemønstret bærer ofte præg af indadrotation og adduktion i hoften og spidsfodsstilling i ankelleddet. Under de første leveår udvikler spasticiteten sig langsomt, og hypotoni kan være fremtrædende i de første år. Diagnosen kan derfor i nogle tilfælde først stilles i 11

12 2-4 års alderen. Spastisk CP kan inddeles i undergrupper efter lokalisation af den motoriske dysfunktion: unilateral (hemiplegi) og bilateral (diplegi og tetraplegi).[5. 6 s; s; ] MAJ 2) Dyskinesi udgør ca. 10 % af tilfældene og er den næststørste type. Dyskinesi udgøres af ufrivillige, ukontrolleret, tilbagevendende og lejlighedsvis stereotype bevægelser, der forværres når aktive bevægelser skal udføres, eller ved stress, smerte eller andet ubehag. De primitive refleksmønstre er fremherskende og med varierende muskeltonus. Der findes to undertyper, dystoni og choreoatetose, men da disse er svære at adskille, har man samlet dem under betegnelsen dyskinesi.[6 s; s; 90] MHH 3) Ataksi udgør ca. 5 % af tilfældene og er den mindste af typerne. Der er problemer med koordinationen af muskelbevægelserne og dvs. at samspillet mellem muskelgrupperne ikke fungere optimalt, herved bliver bevægelserne delt op i enkelte elementer og gør dem upræcise, usikre og urytmiske. Børnene er desuden præget af hypotoni og slaphed fra fødslen. Tremor er et andet almindeligt tegn, primært langsom intentions tremor.[6 s; s; 90] KGK Blandet CP former: Når der er en blandet CP form, eks. spasticitet med ataksi og / eller dyskinesi, bør barnet klassificeres i henhold til den dominerende kliniske funktion, men i nogle tilfælde er dette ikke muligt og derfor klassificeres barnet i ikke-klassificerbar/blandingsform.[6 s; 36] MAJ Uafhængig af, hvilken af de tre hovedsymptomer barnet har, kan der være følgehandicap, såsom høre- og synsproblemer, samt talevanskeligheder, der kan hæmme deres kommunikation med omverdenen. Ca. 50 % af børn med CP er ikke normal begravet, og en stor del har kognitive vanskeligheder, der kommer til udtryk ved nedsat koncentrations- og kombinationsevne, strukturering og overblik, korttidshukommelse og evnen til at fuldføre et forløb. Ca. 30 % af børn med CP vil på et tidspunkt få epilepsi, og dette forekommer oftest ved spastisk CP.[15 s; 96-97] MHH Der er forskellige sundhedsfaglige behandlingsformer til børn med CP, og de målrettes efter deres behov, derfor er det vigtigt at kende til de neurologiske hovedsymptomerne og de sekundære følger barnet har. Behandlingsmulighederne kan være; medicinering med eks. Botulimuntoksin og Baklofen, operation, ortosebehandling, fysioterapi, ergoterapi m.fl.[17] KGK 12

13 Da CP er en livslang lidelse, er det vigtigt at sætte forebyggende ind, både for barnet med CP og for samfundsøkonomiens skyld. Der har ikke tidligere i Danmark været et fælles opfølgningsprogram til børn med CP. CPOP er et opfølgningsprogram der forsøger at afhjælpe dette problem, denne er beskrevet nedenfor. MAJ CPOP CPOP er hentet fra Sveriges CPUP til implementering i Region Syddanmark, fordi en gruppe læger og fysioterapeuter gerne vil forsøge at få samme resultater som i Sverige. I Sverige er børn med CP sikret en ensartet, systematisk og standardiseret opfølgning. Ledmålingen i CPOP bliver brugt som screeningsredskab og den regelmæssige opfølgning sikre, at der tidligt opdages forværringer i tilstanden, såsom nedsat ledbevægelighed, luksation eller subluksation af hoften. Når forværringerne opdages tidligt, kan der sættes ind med sekundær forebyggelse.[ ] MHH CPOP er en regional kvalitets database til børn og unge med CP. Det startede i den sydlige del af Sverige i 1994, og er i dag udbredt til hele Sverige og Norge, hvor det anvendes som et klinisk arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister. Det er udviklet i samarbejde mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer, så disse kan byde ind med en samlet tværfaglig indsats. Fagprofessionerne følger børn med CP og CP lign. symptomer kontinuerligt gennem opvæksten, i CPUP, hvor de undersøger og registrerer bl.a. grov- og finmotorik, ledbevægelighed og spasticitet. Behandlinger og operationer bliver desuden registreret. På denne måde sikres en tidlig opdagelse af forværringer i tilstanden og derved kan de tværfaglige professioner vurdere iværksættelse af indsatser og forebyggelse af sekundære følger. CPUP har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.[18] KGK Dette bakkes op af to studier, der har analyseret de første 10 år af CPUP opfølgningsprogram. Det ene viste en reducering af svære kontrakturer og hofteluksation, der giver et samlet fald i operative behandlinger fra 40 til 15 %. Det anden viste at ingen af de involverede 236 børn med CP udviklede hofteluksationer, sammenlignet med en kontrolgruppe på 106 børn, hvor 8 udviklede luksationer. Den kontinuerlige opfølgning med CPUP, gjorde at der bl.a. tidligere kunne sættes ind med behandling overfor spasticitet. Programmet har vist en klinisk signifikans med en P-værdi på p<0,001.[11. 12] MAJ 13

14 I Region Syddanmark er der nedsat en styregruppe, med repræsentanter fra regionens fire børneafdelinger. Styregruppen har sammen udarbejdet projektbeskrivelsen for en 2-årig periode og ansat en koordinerende fysioterapeut, som sammen er ansvarlige for implementeringen. De har bl.a. udarbejdet de danske oversættelser af de svenske protokoller og manualer. For at bruge CPOP som redskab, skal man på kursus. Disse afholdes løbende af styregruppen og den koordinerende fysioterapeut. Den fysioterapeutiske protokol indeholder både internationalt anerkendte og velafprøvet/undersøgt klassifikations- og målemetoder (GMFCS-E&R, FMS, MAS, her kendes begrænsningerne så der kan tages forbehold under anvendelse), og mindre velundersøgte metoder (vurdering af ledbevægelighed, visuel vurdering af ryg og fod, og beskrivelse af de fysioterapeutiske indsatser).[18] MHH Det overordnede formål med etablering af CPOP i Region Syddanmark er: At forhindre funktionsbegrænsende og smertefuld luksation eller subluksation (totalt eller delvist skred af hofteleddet) hos børn med CP At forhindre udvikling af svær skoliose (krumning) af rygsøjlen At forhindre udvikling af svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene At fremme livskvaliteten for barnet og familien og optimere de motoriske funktioner De overordnede kvalitetsmål for arbejdet med at indføre CPOP i Region Syddanmark er: At tilbyde en mere ensartet standard for undersøgelse og behandling af børn med CP At skabe mulighed for at dokumentere behov for ressourcetilførsel til området At skabe mulighed for at validere behandlingstiltag til børn med CP[19] KGK CPOP har ikke umiddelbart stillet sig kritisk overfor de protokoller og manualer der er udarbejdet i Sverige, men ønsker på sigt at undersøge kvaliteten af indholdet i protokollerne. Vi finder det derfor interessant at undersøge inter- og intratester-reliabiliteten af ledmålingerne. MAJ Vi har en formodning om, at børn med CP problemstillinger kan give vanskeligheder ifht. at få udført en ledmåling, og derfor har vi søgt på artikler indenfor området. Vi fandt 4 relevante artikler der beskriver ledmåling til børn. MHH 14

15 Artikler Nogle studier har vist forskellige resultater omkring goniometermålinger til børn med CP. Vi har her valgt at præsentere et udpluk af artiklernes resultater. KGK Ankle Joint Range of Motion Measurements in Spastic Cerebral Palsy Children: Intraobserver and Interobserver Reliability and Reproducibility of Goniometry and Visual Estimation (J. pediatr. Orthop.): Dette studie fra Belgien er lavet i 2002 og blev udført på 24 børns ankler. Inklusionskriterierne var at de skulle være i alderen 3-14 år, have fået stillet diagnosen Spastisk CP, ingen operationer de foregående år, ikke modtaget injektion af botulinum-a toksin og ingen ændringer i medicin foretaget. Hvert barn blev målt 3 gange af 2 fysioterapeuter efter en streng protokol. Ved hver session blev der målt med øjet og med goniometer. Målingerne forløb indenfor 10 dage. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere intra- og inter- observations reliabilitet og reproducerbarhed af goniometer og visuel vurdering af ankelleddets bevægelse af målinger, hos børn med spastisk CP. Resultatet af studiet viste, at der var en høj reliabilitet for ankel dorsifleksion og plantarfleksion ifølge Pearsons s korrelationskoefficient. Eversion og inversion viste lavere pålidelighed. Yderligere viste det en god pålidelighed mellem visuel vurdering og goniometer, med korrelationskoefficienter r> 0,944 (0,944-0,989) og overensstemmende koefficienter r> 0,945 (0,945 til 0,989). Konklusionen på studiet lyder at både visuel og goniometrisk vurdering af ankelleddet er reliabelt og reproducerbart ved CP, hvis man følger en streng protokol.[20] MAJ Reliability of hip range of motion using goniometry in pediatric femur shaft fractures (Can J Surg.): Et studie fra Canada lavet på 101 børn i 2005, havde til formål at bestemme intertester-reliabiliteten i vurderingen af hofteleddet med goniometer. De fandt at reliabiliteten af hofteleddets ROM er generelt lav til moderat. Alle ICC var mellem 0,2 og 0,5, hvilket indikerer mindre overensstemmelse. Den højeste ICC (0,48) var for højre hoftefleksion (95% konfidensinterval (CI) 0,29-0,63). Da 19 ud af 101 havde ufuldstændige vurderinger blev de udelukket fra analysen. Studiet inkluderer børn i alderen 4-10 år med brud på femur, der er behandlet med hoftegips eller med ekstern fiksation. Det er et Randomiseret kontrolleret forsøg, hvor klinikere var blindet for behandling og frakturstedet, 15

16 ved at barnet fik strømpebukser på før undersøgelse. Hofteleddets bevægelse blev vurderet ved hjælp af en standardiseret goniometrisk teknik efter mdr. postfrakture.[21] MHH Reliability of goniometric measurements in children with spastic cerebral palsy (Med. Sci. Monit.): Yderligere viser et studie fra Tyrkiet lavet i 2007, at intratester-reliabiliteten var høj for alle deltagende fysioterapeuter, dog havde de mest erfarne fysioterapeuter højere resultater sammenlignet med de andre. Studiet viste også at intertester-reliabiliteten var høj. Der var ingen statistisk signifikans i den gennemsnitlige forskel mellem de fysioterapeutiske målinger (p> 0,05) med undtagelse af hoftefleksion med ekstenderet knæ (p <0,05). Intertester pålidelighed var høj (p <0,01). Den højeste ICC værdi var 0,95 for hofteekstension og lavest var 0,61 for hofte abduktion. Studiet var et prospektivt tværsnitsstudie, vis formål var at undersøge intra- og intertester pålideligheden af goniometriskemålinger i vurderingen af PROM af UE hos børn med spastisk diplegi cerebral parese. Undersøgelsen omfattede 38 børn med diagnosen spastisk diplegi CP, eksklusionskriterierne var, at de ikke måtte have modtaget nogen ortopædisk kirurgi, BOTOX injektion, anvende anti-spastisk medicin og enhver kontraktur i UE. Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af et universelt goniometer, hvor hvert barn blev vurderet af 3 fysioterapeuter, 2 gange med en uge imellem. Resultaterne fra denne undersøgelse anbefaler brugen af goniometrisk målinger i forbindelse med vurderingen af børn med spastiske CP da der vises høj reliabilitet, dog mener de at der er behov for fremtidige studier af dette emne.[22] KGK Intrarater Range of Motion Reliability in Cerebral Palsy: A Comparison of Assessment Methods (Pediatric Physical Therapy): Et amerikansk studie fra 2008, lavet på 25 børn, i alderen 6-18 år. Børnene skal have diagnosen CP og evner til at tolerer gentagne forsøg. Formålene med undersøgelsen var at undersøge, hvorledes resultaterne blev påvirket af, om der var en eller to personer til at teste, samt at undersøge gyldigheden af det visuelle skøn ved sammenligning med guld standard for ROM med goniometrisk måling i andre led end anklen. Der blev anvendt små goniometre og den ene undersøger var blindet og den anden var hjælper og registrerede resultater. Resultaterne viste at alle ICC for 1-person goniometry og 2-person goniometry lå over 0,96, og er fremragende. ICC for 1-person goniometry varierede fra 0,9701 til 0,9804 og for 2-person goniometry fra 0,9685 til 0,9822. Pålideligheden af 1-person goniometry og 2-person goniometry var ikke signifikant forskellige.[23] MAJ 16

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvad er cerebral parese?

Hvad er cerebral parese? Hvad er cerebral parese? CP er den hyppigst forekomne diagnose hos børn med medfødt hjerneskade i Danmark (Esben 2005 s. 3). Det er en tilstand der i 90 % af tilfældene er medfødt og skyldes en skade i

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

ALT OM SPASTICITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SPASTICITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SPASTICITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER SPASTICITET? Kroppens muskler opretholder, hvad der kaldes normal muskel tonus, et niveau af muskelspænding, hvilket gør det muligt

Læs mere

3 dimensionel ganganalyse Hvad er det? Hvilken rolle spiller denne undersøgelse i CPOP?

3 dimensionel ganganalyse Hvad er det? Hvilken rolle spiller denne undersøgelse i CPOP? 3 dimensionel ganganalyse Hvad er det? Hvilken rolle spiller denne undersøgelse i CPOP? Ganglaboratoriet OUH Hvad er 3-D ganganalyse? Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1 Bevægeapparatet 1. Knogler 2. Led 3. Muskler Tengbjerg massageuddannelse 1 Skelettet Værd at vide om skelettet for en Massør/Behandler Skelettet giver mange referencepunkter, som gør det lettere dels at

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ er den hyppigste årsag til smerter på ydersiden af knæet hos løbere. Og er relateret til stramhed af det iliotibiale bånd,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er side 12 fysioterapeuten nr. 04 februar 2009 Spasticitet hvad er det nu lige, det er Objektiv måling af tonus kræver en del udstyr. Her måler Jakob Lorentzen (forrest) og Jens Bo Nielsen tonus over ankelleddet

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning).

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning). Hvad er ABR : ABR Belgien instruerer forældre og andre udøvere i ABR teknikken. Denne terapi er for hjerneskadede. Den er baseret på en pligtopfyldende langsigtet genoptræningsstrategi, hvor igennem den

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Studiespørgsmål til bevægeapparatet

Studiespørgsmål til bevægeapparatet Studiespørgsmål til bevægeapparatet 1. Beskriv, gerne støttet af en figur, opbygningen af et ægte led 2. Beskriv synovialmembranens funktioner 3. Ledfladerne i et ægte led er beklædt med hyalin brusk.

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen Voksen med cerebral parese - i relation til senfølger, forebyggelse og træning Spastikerforeningen Spastikerforeningen bliver ofte kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål om at blive ældre med cerebral

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi CPOP-dag Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi Min Ph.D Børne Ortopædkirurgi og smertebehandling Cerebral Parese Ph.D-projekter: Smerte behandling hos børn med CP i forbindelse

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere