Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C"

Transkript

1 Fysioterapeutuddannelsen UNIVER- SITY COL- LEGE LIL- LEBÆLT Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - Et kvantitativt studie Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C Intern vejleder: Lene Lønnerup. Ekstern vejleder: Helle Mätzke Rasmussen. Peder Berg. Bacheloropgave Januar 2011

2 Formalia Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Opgaven er udarbejdet i fællesskab, men grundet formelle krav er der under de enkelte afsnit markeret, hvem der er ansvarlig for dette. Med nedenstående forkortelser; Maria Aagaard Jensen: MAJ Maria Holmegaard Hansen: MHH Karoline Gerster Krog: KGK Vi vil gerne sige tak til Helle M. Rasmussen for god vejledning og hjælp til baggrund og udarbejdelse af metode, samt for at have fundet børn til vores projekt, til Lene Lønnerup for råd og vejledning til udarbejdelse og opbygning og sidst men ikke mindst Peder Berg for vejledning til statistik. Desuden stor tak til de folk der har hjulpet med korrekturlæsning og oversættelse af abstract. Anslag: excl. mellemrum Antal Bilag: 4 sider. Vedlagte sider (rådata): 6 sider inkl. forside Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeutstuderende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for den / de studerendes egne synspunkter. Jeg / vi giver hermed tilladelse til at opgaven må indgå i opgavebanken på biblioteket Blangstedgårdsvej 4, og under forudsætning af opgaven bedømmes bestået, kan den således stilles til rådighed for interesserede. 2

3 Resumé Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - et kvantitativt studie. Af Maria Holmegaard Hansen, Karoline Gerster Krog & Maria Aagaard Jensen Internvejleder: Lene Lønnerup Eksternvejleder: Helle Mätzke Rasmussen & Peder Berg Fysioterapeutuddannelsen Odense, University College Lillebaelt, professionsbachelor project januar 2011 Kontaktperson: Karoline Gerster Krog, Baggrund: Svenske studier af CPUP opfølgningsprogrammet viser, at rettidige indsatser kan begrænse de sekundære følger af CP. CPUP har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges og derved reduceres behandlingsomkostningerne. Dette viser vigtigheden i, at der bliver indført et fælles opfølgningsprogram, med standardiserede målemetoder. CPOP er hentet fra Sveriges CPUP til implementering i Region Syddanmark, i forsøg på at få samme resultater som i Sverige. Formål: Denne opgave er at bidrage til kvalitetsudvikling i CPOP, ved at undersøge inter- og intratester-reliabiliteten for hofteekstension, dorsalfleksion, samt hofteabduktion fra ledundersøgelsen i den fysioterapeutiske protokol fra CPOP, samt foretage en vurdering af validiteten af disse. Metode: Vores projekt er et tværsnitsstudie, med naturvidenskabelig tilgang. Vi har udvalgt 3 ledundersøgelser af UE, fra den fysioterapeutiske protokol i CPOP. Vi fik tildelt 34 mulige kandidater til intertester og intratester. Intertester-reliabiliteten vil blive testet af to fysioterapeutstuderende. Intratester-reliabiliteten bliver testet af den ene, med ca. 14 dages mellemrum og der vil være en observatør tilstede ved begge test. Før testrunder er der udført pilot på 5 velfungerende børn. Resultater: Intertester-reliabilitet viste middel til dårlig reliabilitet: Korrelations koefficient r 0,45-0,67. P-værdi <0,05 og 95 % Limits of agreement, viser en stor spredning. Intratester-reliabilitet viser at der er acceptabel til dårlig intratester-reliabilitet. Korrelation koefficienten r 0,38-0,73. Tvetydig P-værdi og 95 % Limits of agreement, viser en stor spredning. Overflade- og indholdsvaliditet modsiger hinanden. Konklusion: Undersøgelsen viste overordnet at reliabiliteten og validiteten, for de udvalgte ledmålinger, ikke var overbevisende. Perspektivering: Ud fra vores undersøgelse, har det ikke været muligt at komme med noget endegyldigt resultat. Derfor opfordrer vi til yderligere forskning indenfor området. Nøgleord: Ledmåling, Reliabilitet, Børn med CP, Validitet. 3

4 Abstract Inter- and intra tests and reliability examinations of selected joint measurements from CPOP a quantitative study. By Maria Holmegaard Hansen, Karoline Gerster Krog & Maria Aagaard Jensen. Internal supervisor: Lene Lønnerup External supervisor: Helle Mätzke Rasmussen og Peder Berg. Education of physiotherapists Odense, University College of Lillebælt, professions bachelor project January Contact person: Karoline Gerster Krog, Background: Swedish studies of the CPUP follow-up program show, that efforts made in time can limit the secondary results of CP. CPUP has shown that the number of severe contractures, bad positions and scoliosis can be reduced, hip dislocations prevented, and thereby reduce treatment costs. This shows the importance in the introducing of a follow-up program, with standardized measuring methods. CPOP is taken from Swedens CPUP for implementation in Region Syddanmark, in an attempt of gaining the same results as in Sweden. Purpose: This assignment is to contribute to the quality development of CPOP, by examining interand intra tests reliability for hip extensions, dorsal flexion, together with hip abduction from the joint examination in the physiotherapeutic protocol from CPOP, and also make a valuation of the validity of the above. Method: Our project is a cross section study, with scientific approach. We have picked three joint examinations from UE, from the physiotherapeutic protocol in CPOP. We were given 34 possible candidates for inter-tester and intra-tester. The inter-tester reliability will be tested by two physiotherapist students. The intra-tester reliability will be tested by one of them, with approximately 14 days between, and there will be an observer present at both tests. Before the test rounds, pilot has been performed on five well functioning children. Results: The inter-tester reliability showed average to bad reliability. Correlations coefficient r 0,45 0,67. P-value <0,05 and 95 % limits of agreement, show a great spreading. The intra-tester reliability shows that there is an acceptable to bad intra-tester reliability. Correlations coefficient r 0,38 0,73. Ambiguous P-value and 95 % limits of agreement, show a great spreading. Surfaceand containing validity contradict each other. Conclusion: Overall the research showed, that the reliability and validity, of the chosen joint measurements, were not convincing. The perspectives: From our research, it has not been possible to get a definitive result. Because of this we call on and encourage further research on this field. Key words: Joint measurement, reliability, children with CP, validity. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Indledning...8 Forforståelse...9 Baggrund...9 Definition af CP...10 Cerebral Parese...11 CPOP...13 Artikler...15 Formål...17 Problemformulering...17 Teori...18 Kvalitetsudvikling...18 Standardisering af procedurer...19 Reliabilitet...19 Validitet...20 Bias...21 GMFCS-E&R niveauer:...21 Tonus...22 Led:...23 Led- og muskellære...23 Hofteled (Articulatio coxae)...23 Ankelled (articulatio talocruralis)...24 Ledbevægelse og ledmåling...25 Ledmåling...26 Pædagogiske overvejelser

6 Opsamling...29 Metode...30 Design:...30 Dataindsamling:...30 Fremgangsmåde:...30 Pilotforsøg:...34 Søgestrategi...35 Etiske overvejelser:...37 Data - Anvendelse af statistiske begreber...38 Intratester-reliabiliteten...39 Intertester-reliabiliteten...39 Pearson`s korrelations koefficient (r)...40 P-værdi...40 Limits of agreement (Bland-Altman-plottet)...40 Præsentation og behandling af data...42 Opsamling af figur 1 og tabel Opsamling af tabel Opsamling af tabel Scatter plot og Difference plot...49 Opsamling af tabel 13 & Validitet...55 Opsamling af præsenteret data...56 Diskussion...57 Diskussion af metode...57 Diskussion af litteratur...59 Diskussion af data...60 Statistiske test...60 Data

7 Diskussion af resultater...62 Diskussion af forløbet...63 Konklusion...64 Perspektivering...65 Litteraturliste...67 Supplerende litteratur...71 Bilag 1 - Resultatseddel...73 Bilag 2 - Eks. på krydshenvisning...75 Bilag 3 - Samtykkeerklæring

8 Indledning Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Indenfor fysioterapi professionen er der kommet flere krav til harmonisering, opkvalificering og kvalitetssikring af fysioterapien og uddannelsen, både nationalt og internationalt. Vores profession har tidligere været en form for lægens forlænget arm, og der skulle foreligge en lægehenvisning for at fysioterapeuterne måtte behandle. Det blev ændret 1. januar 2007, hvor vedtagelsen af lov om autorisation af sundhedspersoner trådte i kraft, dvs. at fysioterapeuterne gerne må give behandling uden lægehenvisning, dette gav fysioterapeuterne den fulde faglige selvstændighed. Samlet set gav det en udvikling, som allerede var begyndt i 1990 erne, hvor sundhedsuddannelserne gennemgik en akademisering, og blev til professionsbacheloruddannelser i Alt dette skal således fører til øget forskning, evidens, kvalitetssikring og patienssikkerhed indenfor faget. [1 s; 27-91] MAJ Dette er baggrunden for at vi gerne vil arbejde med et klinisk fagligt kvalitetsudviklingsarbejde, med udspring i et igangværende projekt i Region Syddanmark, kaldet CPOP, cerebral parese opfølgningsprogram, som bygger på det svenske CPUP. MHH CPOP består af en række monofaglige protokoller, der anvendes som klinisk arbejdsredskab for den enkelte faggruppe. Alle data samles i en database, der anvendes til tværfaglig og tværsektoriel informationsudveksling. Databasen er godkendt af Sundhedsstyrelsen som klinisk kvalitetsdatabase. På nuværende tidspunkt er CPOP for børn født i 2003 og frem. Fra januar 2011 udvides børnegruppen til at omfatte alle børn, der følges på en af de fire pædiatriske afdelinger i regionen. De overordnede formål med CPOP er at sikre en effektiv forebyggelse af, alvorlige sekundære følger til cerebral parese (CP), som hofteluksationer, skoliose og svære fejlstillinger, samt at sikre børn med CP en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret opfølgning.[2] KGK Da der i vores faggruppe som fysioterapeuter, generelt mangler undersøgelser af validitet og reliabilitet, af ledmåling, fandt vi det interessant at undersøge dette. Ledmåling er et mindre evidensbaseret område, særligt inde for børn med CP. [3 s; 162] Vi fandt det derfor oplagt at gå ind i dette, efter ønske fra ovennævnte projekt. Vi vil i denne opgave undersøge inter- og intratester reliabiliteten ifht. udvalgte ledmålinger fra den fysioterapeutiske protokol i CPOP. Disse ledmålinger er hofteekstension, dorsalfleksion og hofteabduktion. Vores projekt inkluderer børn med CP i alderen 0-18 år med alle neurologiske hovedsymptomer og GMFCS-E&R (Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised) niveauer, fordelt i hele Regionsyddanmark. MAJ 8

9 Forforståelse Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Vi har den forforståelse at CPOP er en god database med en samling af testredskaber til børn med CP. I ledbevægelighedsundersøgelsen fra den fysioterapeutiske protokol, har vi den forforståelse, at de er svære at udføre på børn med CP som ene terapeut. Yderligere har vi den formodning at goniometermålinger i praksis bliver nedprioteret og derfor er fysioterapeuter ikke fortrolige med dette testredskab. Vi har den forforståelse at reliabiliteten i intertester og intratester er god i CPOP ledmåling fra protokollen, da den er standardiseret. Ligeledes formoder vi at intratester har højere reliabilitet end intertester, da vi mener det er nemmere at genskabe sine egne testresultater, da man typisk har egne arbejdsgange. MHH Vores forhåbning er, at institutionerne er samarbejdsvillige og imødekommende, da de selv har meldt sig til dette projekt. Ligeledes forventer vi, at de er villige til at stille det nødvendige rum og redskaber til rådighed. Et barn med CP kan have forskellige grader af kognitive problemstillinger, derfor er vi af den overbevisning at samarbejdet og kommunikationen kan blive vanskelig. På den baggrund har vi en forhåbning om, at den faste terapeut vil være til stede ved behov og kunne skabe tryghed for barnet. KGK Baggrund I Danmark er der ca mennesker med diagnosen CP, ud af dem er under 18 år. CP skyldes en skade i hjernen og den hyppigste årsag til funktionsnedsættelse hos børn. De nyeste tal viser at 2,0 promille af en årgang, får diagnosen CP, svarende til ca. 180 børn årligt i Danmark. [4]CP er en livslang tilstand med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for kontinuerlig støtte og indsats, hvilket betyder at der er behov for tilbud fra barndommen og igennem hele livet.[3 s; 20, 180] MAJ En artikel lavet i Frankrig, fra 2000, beskriver 14 CP registreringscentres samarbejde, i 8 Europæiske lande. Samarbejdet er lavet for at skabe grundlag for forskning og udveksling mellem landene. Formålet er at skabe enighed omkring definition, klassifikation og diagnosticering af CP. Det viste sig at de 14 centre brugte 5 forskellige definitioner af CP. I stedet for en fælles definition, brugte man 5 nøgleelementer, der skulle indgå. Disse begreber var: 9

10 En paraply diagnose Permanent lidelse men ikke uden forandringer Involvere forstyrrelse af bevægelighed og/eller kropsholdning og motorisk funktion Skyldes en ikke progressiv læsion / abnormalitet Forekommer i den udviklende / umodne hjerne. [5] MHH Det har i mange år været svært at blive enige om definitionen og diagnosticeringen af CP, hvilket denne artikel viser. I år 2006 blev en række førende fagpersoner enige om den første fælles definition. Denne har vi valgt at benytte i vores opgave, da det er den nyeste. KGK Definition af CP Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to nonprogressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and behavior, by epilepsy, and by secondary musculoskeletal problems. [6 s; 9] MAJ CP skyldes en skade i hjernen, som 9 ud af 10 gange opstår prænatalt, ved skader og forstyrrelser i den umodne hjerne. I 1 ud af 10 tilfælde sker det under eller kort tid efter fødslen. Hjerneskaden er ikke progressiv, men de kliniske manifestationer ændres under barnets udvikling og opvækst.[4] MHH For de fleste børn med CP forbedres de grovmotoriske færdigheder under opvæksten, men langsommere end børn uden CP.[7] Hvis 100 % svare til, hvad en rask 5-årig kan grovmotorisk, vil en på GMFCS-E&R niveau 1 svare til 72.5 % og en niveau %. [8 s; 298 tabel 1 og s; 299 figur 1]For de børn med sværeste funktionsnedsættelser, vil der ofte ske en forværring i de motoriske funktioner omkring 11 års alderen.[8] Dette kan skyldes, at der er en risiko for fejlstillinger, som kan udvikle sig til kontrakturer, der kan medfører motorisk indskrænkning, som påvirker barnets funktionsevne, eks. immobilitet, flere smerter, træthed og nedsættelse af muskelstyrke. Fysisk træning, intensiv og effektiv behandling kan mindske/udsætte de sekundære følger. Hvis den fysiske tilstand vedligeholdes, nedsættes behovet for operativ behandling, og på denne måde reduceres be- 10

11 handlingsomkostningerne.[3 s; , 180] Svenske studier af CPUP opfølgningsprogrammet viser, at rettidige indsatser kan begrænse de sekundære følger af CP. [ ] KGK En artikel fra Sverige 1995 om CPUP nævner, at en af de vigtigste kompetencer for sundhedsfaglige tilbud, er at give børn med cerebral parese mere effektiv og mindre krævende behandlinger, som forhåbentlig vil resultere i, at de når voksenalderen med en bedre funktionsevne, med øget uafhængighed og selvstændighed. Den effektive behandling og det forbedrede resultat kan også have økonomiske konsekvenser ved at reducere udgifterne til behandling og faciliteter.[9] MAJ Dette viser vigtigheden i, at der bliver indført et fælles opfølgningsprogram, da det har vist sig, hvor stor indvirkning diagnosens fremtidige udsigter har på barnet, de pårørende og samfundsøkonomien. Det er vigtigt at få en standardiseret måde at opdage forværringer i tide, mono- og tværfagligt, da det med den retmæssige behandling kan mindske de fremtidige sekundære følger. Som tidligere nævnt har flere studier, fra Sverige vist, at CPUP opfølgningsprogrammet kan være med til at nedsætte udviklingen af alvorlige kontrakturer og reducere behovet for operativ behandling. Dette kan give en samfundsøkonomisk besparelse. MHH Cerebral Parese Diagnosen CP bliver stillet af en neuropædiater ved hjælp af en neurologisk undersøgelse, og der er stor forskel på, hvornår man opdager, at et barn har CP, afhængigt af hjerneskadens sværhedsgrad. [13] Baggrunden for hjerneskadens opståen er i hovedparten af tilfældene ukendt, men kan bl.a. skyldes iltmangel, mangel på næringsstoffer, meningitis og traumer.[7. 14] Symptomerne afhænger af, hvor og hvornår skaden er opstået i hjernen, og symptomerne kan inddeles i tre hovedgrupper.[15 s; 85-93] KGK 1) Spastisk CP udgør ca % af tilfældene og er den hyppigste type. Symptomerne kan være øget muskeltonus og patologisk reflekssvar, som udvidede reflekszoner, positiv babinski refleks, spastisk dystoni, spasmer, forøget ko-kontraktion i musklerne, klonus og associerede reaktioner. Den øgede muskeltonus kan skyldes en ændret modulering af musklernes hastighedsafhængige strækrefleks (spasticitet). Bevægemønstret bærer ofte præg af indadrotation og adduktion i hoften og spidsfodsstilling i ankelleddet. Under de første leveår udvikler spasticiteten sig langsomt, og hypotoni kan være fremtrædende i de første år. Diagnosen kan derfor i nogle tilfælde først stilles i 11

12 2-4 års alderen. Spastisk CP kan inddeles i undergrupper efter lokalisation af den motoriske dysfunktion: unilateral (hemiplegi) og bilateral (diplegi og tetraplegi).[5. 6 s; s; ] MAJ 2) Dyskinesi udgør ca. 10 % af tilfældene og er den næststørste type. Dyskinesi udgøres af ufrivillige, ukontrolleret, tilbagevendende og lejlighedsvis stereotype bevægelser, der forværres når aktive bevægelser skal udføres, eller ved stress, smerte eller andet ubehag. De primitive refleksmønstre er fremherskende og med varierende muskeltonus. Der findes to undertyper, dystoni og choreoatetose, men da disse er svære at adskille, har man samlet dem under betegnelsen dyskinesi.[6 s; s; 90] MHH 3) Ataksi udgør ca. 5 % af tilfældene og er den mindste af typerne. Der er problemer med koordinationen af muskelbevægelserne og dvs. at samspillet mellem muskelgrupperne ikke fungere optimalt, herved bliver bevægelserne delt op i enkelte elementer og gør dem upræcise, usikre og urytmiske. Børnene er desuden præget af hypotoni og slaphed fra fødslen. Tremor er et andet almindeligt tegn, primært langsom intentions tremor.[6 s; s; 90] KGK Blandet CP former: Når der er en blandet CP form, eks. spasticitet med ataksi og / eller dyskinesi, bør barnet klassificeres i henhold til den dominerende kliniske funktion, men i nogle tilfælde er dette ikke muligt og derfor klassificeres barnet i ikke-klassificerbar/blandingsform.[6 s; 36] MAJ Uafhængig af, hvilken af de tre hovedsymptomer barnet har, kan der være følgehandicap, såsom høre- og synsproblemer, samt talevanskeligheder, der kan hæmme deres kommunikation med omverdenen. Ca. 50 % af børn med CP er ikke normal begravet, og en stor del har kognitive vanskeligheder, der kommer til udtryk ved nedsat koncentrations- og kombinationsevne, strukturering og overblik, korttidshukommelse og evnen til at fuldføre et forløb. Ca. 30 % af børn med CP vil på et tidspunkt få epilepsi, og dette forekommer oftest ved spastisk CP.[15 s; 96-97] MHH Der er forskellige sundhedsfaglige behandlingsformer til børn med CP, og de målrettes efter deres behov, derfor er det vigtigt at kende til de neurologiske hovedsymptomerne og de sekundære følger barnet har. Behandlingsmulighederne kan være; medicinering med eks. Botulimuntoksin og Baklofen, operation, ortosebehandling, fysioterapi, ergoterapi m.fl.[17] KGK 12

13 Da CP er en livslang lidelse, er det vigtigt at sætte forebyggende ind, både for barnet med CP og for samfundsøkonomiens skyld. Der har ikke tidligere i Danmark været et fælles opfølgningsprogram til børn med CP. CPOP er et opfølgningsprogram der forsøger at afhjælpe dette problem, denne er beskrevet nedenfor. MAJ CPOP CPOP er hentet fra Sveriges CPUP til implementering i Region Syddanmark, fordi en gruppe læger og fysioterapeuter gerne vil forsøge at få samme resultater som i Sverige. I Sverige er børn med CP sikret en ensartet, systematisk og standardiseret opfølgning. Ledmålingen i CPOP bliver brugt som screeningsredskab og den regelmæssige opfølgning sikre, at der tidligt opdages forværringer i tilstanden, såsom nedsat ledbevægelighed, luksation eller subluksation af hoften. Når forværringerne opdages tidligt, kan der sættes ind med sekundær forebyggelse.[ ] MHH CPOP er en regional kvalitets database til børn og unge med CP. Det startede i den sydlige del af Sverige i 1994, og er i dag udbredt til hele Sverige og Norge, hvor det anvendes som et klinisk arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister. Det er udviklet i samarbejde mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer, så disse kan byde ind med en samlet tværfaglig indsats. Fagprofessionerne følger børn med CP og CP lign. symptomer kontinuerligt gennem opvæksten, i CPUP, hvor de undersøger og registrerer bl.a. grov- og finmotorik, ledbevægelighed og spasticitet. Behandlinger og operationer bliver desuden registreret. På denne måde sikres en tidlig opdagelse af forværringer i tilstanden og derved kan de tværfaglige professioner vurdere iværksættelse af indsatser og forebyggelse af sekundære følger. CPUP har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.[18] KGK Dette bakkes op af to studier, der har analyseret de første 10 år af CPUP opfølgningsprogram. Det ene viste en reducering af svære kontrakturer og hofteluksation, der giver et samlet fald i operative behandlinger fra 40 til 15 %. Det anden viste at ingen af de involverede 236 børn med CP udviklede hofteluksationer, sammenlignet med en kontrolgruppe på 106 børn, hvor 8 udviklede luksationer. Den kontinuerlige opfølgning med CPUP, gjorde at der bl.a. tidligere kunne sættes ind med behandling overfor spasticitet. Programmet har vist en klinisk signifikans med en P-værdi på p<0,001.[11. 12] MAJ 13

14 I Region Syddanmark er der nedsat en styregruppe, med repræsentanter fra regionens fire børneafdelinger. Styregruppen har sammen udarbejdet projektbeskrivelsen for en 2-årig periode og ansat en koordinerende fysioterapeut, som sammen er ansvarlige for implementeringen. De har bl.a. udarbejdet de danske oversættelser af de svenske protokoller og manualer. For at bruge CPOP som redskab, skal man på kursus. Disse afholdes løbende af styregruppen og den koordinerende fysioterapeut. Den fysioterapeutiske protokol indeholder både internationalt anerkendte og velafprøvet/undersøgt klassifikations- og målemetoder (GMFCS-E&R, FMS, MAS, her kendes begrænsningerne så der kan tages forbehold under anvendelse), og mindre velundersøgte metoder (vurdering af ledbevægelighed, visuel vurdering af ryg og fod, og beskrivelse af de fysioterapeutiske indsatser).[18] MHH Det overordnede formål med etablering af CPOP i Region Syddanmark er: At forhindre funktionsbegrænsende og smertefuld luksation eller subluksation (totalt eller delvist skred af hofteleddet) hos børn med CP At forhindre udvikling af svær skoliose (krumning) af rygsøjlen At forhindre udvikling af svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene At fremme livskvaliteten for barnet og familien og optimere de motoriske funktioner De overordnede kvalitetsmål for arbejdet med at indføre CPOP i Region Syddanmark er: At tilbyde en mere ensartet standard for undersøgelse og behandling af børn med CP At skabe mulighed for at dokumentere behov for ressourcetilførsel til området At skabe mulighed for at validere behandlingstiltag til børn med CP[19] KGK CPOP har ikke umiddelbart stillet sig kritisk overfor de protokoller og manualer der er udarbejdet i Sverige, men ønsker på sigt at undersøge kvaliteten af indholdet i protokollerne. Vi finder det derfor interessant at undersøge inter- og intratester-reliabiliteten af ledmålingerne. MAJ Vi har en formodning om, at børn med CP problemstillinger kan give vanskeligheder ifht. at få udført en ledmåling, og derfor har vi søgt på artikler indenfor området. Vi fandt 4 relevante artikler der beskriver ledmåling til børn. MHH 14

15 Artikler Nogle studier har vist forskellige resultater omkring goniometermålinger til børn med CP. Vi har her valgt at præsentere et udpluk af artiklernes resultater. KGK Ankle Joint Range of Motion Measurements in Spastic Cerebral Palsy Children: Intraobserver and Interobserver Reliability and Reproducibility of Goniometry and Visual Estimation (J. pediatr. Orthop.): Dette studie fra Belgien er lavet i 2002 og blev udført på 24 børns ankler. Inklusionskriterierne var at de skulle være i alderen 3-14 år, have fået stillet diagnosen Spastisk CP, ingen operationer de foregående år, ikke modtaget injektion af botulinum-a toksin og ingen ændringer i medicin foretaget. Hvert barn blev målt 3 gange af 2 fysioterapeuter efter en streng protokol. Ved hver session blev der målt med øjet og med goniometer. Målingerne forløb indenfor 10 dage. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere intra- og inter- observations reliabilitet og reproducerbarhed af goniometer og visuel vurdering af ankelleddets bevægelse af målinger, hos børn med spastisk CP. Resultatet af studiet viste, at der var en høj reliabilitet for ankel dorsifleksion og plantarfleksion ifølge Pearsons s korrelationskoefficient. Eversion og inversion viste lavere pålidelighed. Yderligere viste det en god pålidelighed mellem visuel vurdering og goniometer, med korrelationskoefficienter r> 0,944 (0,944-0,989) og overensstemmende koefficienter r> 0,945 (0,945 til 0,989). Konklusionen på studiet lyder at både visuel og goniometrisk vurdering af ankelleddet er reliabelt og reproducerbart ved CP, hvis man følger en streng protokol.[20] MAJ Reliability of hip range of motion using goniometry in pediatric femur shaft fractures (Can J Surg.): Et studie fra Canada lavet på 101 børn i 2005, havde til formål at bestemme intertester-reliabiliteten i vurderingen af hofteleddet med goniometer. De fandt at reliabiliteten af hofteleddets ROM er generelt lav til moderat. Alle ICC var mellem 0,2 og 0,5, hvilket indikerer mindre overensstemmelse. Den højeste ICC (0,48) var for højre hoftefleksion (95% konfidensinterval (CI) 0,29-0,63). Da 19 ud af 101 havde ufuldstændige vurderinger blev de udelukket fra analysen. Studiet inkluderer børn i alderen 4-10 år med brud på femur, der er behandlet med hoftegips eller med ekstern fiksation. Det er et Randomiseret kontrolleret forsøg, hvor klinikere var blindet for behandling og frakturstedet, 15

16 ved at barnet fik strømpebukser på før undersøgelse. Hofteleddets bevægelse blev vurderet ved hjælp af en standardiseret goniometrisk teknik efter mdr. postfrakture.[21] MHH Reliability of goniometric measurements in children with spastic cerebral palsy (Med. Sci. Monit.): Yderligere viser et studie fra Tyrkiet lavet i 2007, at intratester-reliabiliteten var høj for alle deltagende fysioterapeuter, dog havde de mest erfarne fysioterapeuter højere resultater sammenlignet med de andre. Studiet viste også at intertester-reliabiliteten var høj. Der var ingen statistisk signifikans i den gennemsnitlige forskel mellem de fysioterapeutiske målinger (p> 0,05) med undtagelse af hoftefleksion med ekstenderet knæ (p <0,05). Intertester pålidelighed var høj (p <0,01). Den højeste ICC værdi var 0,95 for hofteekstension og lavest var 0,61 for hofte abduktion. Studiet var et prospektivt tværsnitsstudie, vis formål var at undersøge intra- og intertester pålideligheden af goniometriskemålinger i vurderingen af PROM af UE hos børn med spastisk diplegi cerebral parese. Undersøgelsen omfattede 38 børn med diagnosen spastisk diplegi CP, eksklusionskriterierne var, at de ikke måtte have modtaget nogen ortopædisk kirurgi, BOTOX injektion, anvende anti-spastisk medicin og enhver kontraktur i UE. Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af et universelt goniometer, hvor hvert barn blev vurderet af 3 fysioterapeuter, 2 gange med en uge imellem. Resultaterne fra denne undersøgelse anbefaler brugen af goniometrisk målinger i forbindelse med vurderingen af børn med spastiske CP da der vises høj reliabilitet, dog mener de at der er behov for fremtidige studier af dette emne.[22] KGK Intrarater Range of Motion Reliability in Cerebral Palsy: A Comparison of Assessment Methods (Pediatric Physical Therapy): Et amerikansk studie fra 2008, lavet på 25 børn, i alderen 6-18 år. Børnene skal have diagnosen CP og evner til at tolerer gentagne forsøg. Formålene med undersøgelsen var at undersøge, hvorledes resultaterne blev påvirket af, om der var en eller to personer til at teste, samt at undersøge gyldigheden af det visuelle skøn ved sammenligning med guld standard for ROM med goniometrisk måling i andre led end anklen. Der blev anvendt små goniometre og den ene undersøger var blindet og den anden var hjælper og registrerede resultater. Resultaterne viste at alle ICC for 1-person goniometry og 2-person goniometry lå over 0,96, og er fremragende. ICC for 1-person goniometry varierede fra 0,9701 til 0,9804 og for 2-person goniometry fra 0,9685 til 0,9822. Pålideligheden af 1-person goniometry og 2-person goniometry var ikke signifikant forskellige.[23] MAJ 16

Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C

Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C 13-01-2011 Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - Et kvantitativt studie Udarbejdet af: Maria Aagaard

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

Cerebral parese (spastisk lammelse).

Cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (spastisk lammelse). Hvad er cerebral parese? En gruppe af varige udviklingsforstyrrelser i forhold til bevægelse og holdning, der medfører aktivitetsbegrænsning og som er forårsaget af

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvilke redskaber anvender i til at undersøge børn og unge med CP? Mål med CPOP Forbedre samarbejde Øge kundskaben om cerebral parese Forbedre / sikre

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Page 1 of 7 Cerebral Parese Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Cerebral Parese Hvad er CP? Cerebral betyder 'vedrørende hjernen' - Parese betyder 'lammelse'

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvordan undersøger I børn og unge med CP? Hvilke redskaber anvender i? Hvor ofte? Hvor gemmes resultaterne? Hvem er de tilgængelige for? Mål med CPOP

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese CPOP. Beskrivelse af indikatorer. Revideret: 20. november 2015 (Version 1.1)

CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese CPOP. Beskrivelse af indikatorer. Revideret: 20. november 2015 (Version 1.1) National Klinisk Kvalitetsdatabase CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese CPOP af er Revideret: 20. november 2015 (Version 1.1) Fremsendt i høring: 17. November 2015 1 Databasens styregruppe pr. 15.11.2015

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering CPOP netværksmøde europædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering Fredag d. 18. marts 2016 Charlotte Reinhardt Pedersen ordsjællands Hospital Hillerød Børne

Læs mere

Velkommen til Netværksmøde

Velkommen til Netværksmøde Velkommen til Netværksmøde Inspiration Sparring Samarbejde Udvikling Organisation Optimering af indsats Program Velkomst & CPOP konsultationen v. Mette Røn Kristensen og Louise Laursen Regional Koordinator

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral parese Deltagere: Regionen: Miriam Bjødstrup (regional koordinator),

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Årsrapport 2012. Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. Perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2012. Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. Perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2012 Perioden 1.1.2012 til 31.12.2012 Regional Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Region Syddanmark Udgivet 30.5.2013 Årsrapport 2012 CPOP Opfølgningsprogram for

Læs mere

Indikatorbeskrivelser. National Klinisk Kvalitetsdatabase. for børn og unge med cerebral parese. September 2012 - Version 1.2

Indikatorbeskrivelser. National Klinisk Kvalitetsdatabase. for børn og unge med cerebral parese. September 2012 - Version 1.2 Indikatorbeskrivelser National Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese September 2012 - Version 1.2 CPOP - Den Central arbejdsgruppe Indikatorbeskrivelser 2012 CPOP Opfølgningsprogram

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel:

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 091001

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 091001 Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 091001 Indhold Grovmotorisk klassifikation, GMFCS-E&R...3 Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised....3 Hofte opfølgning...5

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Sundhedsaftale Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese Regionshuset Viborg Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Politisk sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2011

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2011 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2011 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Hvad er 3-D ganganalyse? Ganglaboratoriet OUH. Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Hvad er 3-D ganganalyse? Ganglaboratoriet OUH. Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster Dias 1 3 dimensionel ganganalyse Hvad er det? Hvilken rolle spiller denne undersøgelse i CPOP? Dias 2 Hvad er 3-D ganganalyse? Databaseret systematisk måling, beskrivelse og vurdering af gangmønster Dias

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 04.07.2014

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 04.07.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 04.07.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag)

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese -organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 01.01.14

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 01.01.14 Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 01.01.14 Indhold Grovmotorisk klassifikation, GMFCS-E&R... 3 Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised.... 3 Hofte opfølgning...

Læs mere

Styrketræning til børn med cerebral parese

Styrketræning til børn med cerebral parese Styrketræning til børn med cerebral parese - overvejelser om implementering og gennemførelse Torsdag d. 15. November, 2007 1 Indhold Styrketræning til børn med cerebral parese implementering Styrketræningsprojekt

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur DIGNITY er en selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik. I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne

Læs mere

Funktionel måling af siddende bækken kipning

Funktionel måling af siddende bækken kipning Funktionel måling af siddende bækken kipning Udvikling af metode og undersøgelse af 3D bækkenkipning hos børn med Cerebral Parese efter hofte og bækken kirurgi Line Kjeldgaard Pedersen CPOP-dagen 2016

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Årsrapport Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden til for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden til for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2013 Perioden 1.1.2013 til 31.12.2013 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Udgivet 22.5.2014 Årsrapport 2013 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese

Læs mere

Udarbejdet af: Mette Sofie Rasmussen Fys208 Signe Daugaard Steensen Fys208

Udarbejdet af: Mette Sofie Rasmussen Fys208 Signe Daugaard Steensen Fys208 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT INTRATESTER-RELIABILITETS UNDERSØGELSE AF MEASURE OF PROCESSES OF CARE FOR SERVICE PROVIDERS SPØRGE- SKEMAET FRA CPOP-I ET KVANTITATIVT STUDIE. Udarbejdet af: Mette Sofie Rasmussen

Læs mere

Program Ridefysioterapi

Program Ridefysioterapi Program Ridefysioterapi Modul 1: 19. - 21. maj 2017 Modul 2: 15. 17. september 2017 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding og Skærgården, Center for Ridefysioterapi og Handicapridning, Skærsøvej

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

CP og ortopædkirurgi. Søren Harving

CP og ortopædkirurgi. Søren Harving Søren Harving 1 Planlagte emner Pes plano-valgus Normale CP Fodkapsler Operationer Achillessener Platfødder Femurrotationsforhold Normale CP Botox 2 Pes plano-valgus Rigid platfod Blød platfod 3 Pes plano-valgus

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Fagligt inspirationsmateriale

Fagligt inspirationsmateriale som følge af CP Anvendelse af test og måleredskaber til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med CP Helle Mätzke Rasmussen Fagligt Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Helle Poulsen Ergoterapifagligt

Læs mere

Styrketræning. Fagligt inspirationsmateriale

Styrketræning. Fagligt inspirationsmateriale Fagligt inspirationsmateriale Styrketræning Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 8 af 9 Denne folder er en del af et fagligt

Læs mere

National Klinisk Kvalitetsdatabase for. CPOP- Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese. CPOP-databasen. Beskrivelse af indikatorer

National Klinisk Kvalitetsdatabase for. CPOP- Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese. CPOP-databasen. Beskrivelse af indikatorer National Klinisk Kvalitetsdatabase for CPOP- Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese CPOP-databasen af er Revideret: 12. februar 2016 (Endelig verion) Fremsendt i høring: 17. november 2015 1 CPOP-databasens

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Ortoser til børn med cerebral parese. Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro

Ortoser til børn med cerebral parese. Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro Ortoser til børn med cerebral parese Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro Odense, 1. september 2009 Eftermiddagens program Hvem er vi!! Ortoser til øvre ekstremiteter og korsetter Ortoser

Læs mere

Årsrapport Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport Regional Klinisk Kvalitetsdatabase. Region Syddanmark. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2011 Regional Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Region Syddanmark Helle Mätzke Rasmussen, Susanne Hygum Sørensen, Ulrike Dunkhase-Heinl og Niels Wisbech Pedersen,

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Ankel fod ortoser (AFO)

Ankel fod ortoser (AFO) Ankel fod ortoser (AFO) Generelle informationer Ankel Fod ortoser (AFO) er et af de mest brugte hjælpemidler inden for ortopædien. Denne AFO guide er tænkt som et lille opslagsværk, der kan give et overblik

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Sundhedshus Nørrebro -

Sundhedshus Nørrebro - Sundhedshus Nørrebro - Fyraftensmøde d. 24. nov. 2016 Operativ behandling og ambulant genoptræning til patienter med femoroacetabular impingement (FAI) www.kk.dk Side 2 / Program: 17.20-17.30: Velkomst

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen

Afdelingen for Kvalitet & Forskning. v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Afdelingen for Kvalitet & Forskning v/ afdelingschef Lisbeth L. Rasmussen Fremtidige udfordringer Studier fra USA og Holland viser at 30% - 40% af patienterne ikke modtager behandling, der er baseret på

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Gang & løb. PanumPanik UE B- spørgsmål

Gang & løb. PanumPanik UE B- spørgsmål Gang & løb Gang og løb er menneskets to naturlige måder at bevæge sig på. Bevægelsen er yderst kompliceret og kræver fin koordination af talrige muskler. Svigter denne koordination indtræder afvigelser

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Det første år med CPOP i Region Syddanmark

Det første år med CPOP i Region Syddanmark Helle Mätzke Rasmussen, Koordinerende fysioterapeut CPOP Resume Styregruppen bag CPOP i Region Syddanmark har ønsket at evaluere det første år med CPOP i region Syddanmark, med udgangspunkt i projektbeskrivelsen

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1)

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1) Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1) Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført

Læs mere