Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C"

Transkript

1 Fysioterapeutuddannelsen UNIVER- SITY COL- LEGE LIL- LEBÆLT Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - Et kvantitativt studie Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C Intern vejleder: Lene Lønnerup. Ekstern vejleder: Helle Mätzke Rasmussen. Peder Berg. Bacheloropgave Januar 2011

2 Formalia Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Opgaven er udarbejdet i fællesskab, men grundet formelle krav er der under de enkelte afsnit markeret, hvem der er ansvarlig for dette. Med nedenstående forkortelser; Maria Aagaard Jensen: MAJ Maria Holmegaard Hansen: MHH Karoline Gerster Krog: KGK Vi vil gerne sige tak til Helle M. Rasmussen for god vejledning og hjælp til baggrund og udarbejdelse af metode, samt for at have fundet børn til vores projekt, til Lene Lønnerup for råd og vejledning til udarbejdelse og opbygning og sidst men ikke mindst Peder Berg for vejledning til statistik. Desuden stor tak til de folk der har hjulpet med korrekturlæsning og oversættelse af abstract. Anslag: excl. mellemrum Antal Bilag: 4 sider. Vedlagte sider (rådata): 6 sider inkl. forside Denne opgave er udarbejdet af fysioterapeutstuderende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således udtryk for den / de studerendes egne synspunkter. Jeg / vi giver hermed tilladelse til at opgaven må indgå i opgavebanken på biblioteket Blangstedgårdsvej 4, og under forudsætning af opgaven bedømmes bestået, kan den således stilles til rådighed for interesserede. 2

3 Resumé Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - et kvantitativt studie. Af Maria Holmegaard Hansen, Karoline Gerster Krog & Maria Aagaard Jensen Internvejleder: Lene Lønnerup Eksternvejleder: Helle Mätzke Rasmussen & Peder Berg Fysioterapeutuddannelsen Odense, University College Lillebaelt, professionsbachelor project januar 2011 Kontaktperson: Karoline Gerster Krog, Baggrund: Svenske studier af CPUP opfølgningsprogrammet viser, at rettidige indsatser kan begrænse de sekundære følger af CP. CPUP har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges og derved reduceres behandlingsomkostningerne. Dette viser vigtigheden i, at der bliver indført et fælles opfølgningsprogram, med standardiserede målemetoder. CPOP er hentet fra Sveriges CPUP til implementering i Region Syddanmark, i forsøg på at få samme resultater som i Sverige. Formål: Denne opgave er at bidrage til kvalitetsudvikling i CPOP, ved at undersøge inter- og intratester-reliabiliteten for hofteekstension, dorsalfleksion, samt hofteabduktion fra ledundersøgelsen i den fysioterapeutiske protokol fra CPOP, samt foretage en vurdering af validiteten af disse. Metode: Vores projekt er et tværsnitsstudie, med naturvidenskabelig tilgang. Vi har udvalgt 3 ledundersøgelser af UE, fra den fysioterapeutiske protokol i CPOP. Vi fik tildelt 34 mulige kandidater til intertester og intratester. Intertester-reliabiliteten vil blive testet af to fysioterapeutstuderende. Intratester-reliabiliteten bliver testet af den ene, med ca. 14 dages mellemrum og der vil være en observatør tilstede ved begge test. Før testrunder er der udført pilot på 5 velfungerende børn. Resultater: Intertester-reliabilitet viste middel til dårlig reliabilitet: Korrelations koefficient r 0,45-0,67. P-værdi <0,05 og 95 % Limits of agreement, viser en stor spredning. Intratester-reliabilitet viser at der er acceptabel til dårlig intratester-reliabilitet. Korrelation koefficienten r 0,38-0,73. Tvetydig P-værdi og 95 % Limits of agreement, viser en stor spredning. Overflade- og indholdsvaliditet modsiger hinanden. Konklusion: Undersøgelsen viste overordnet at reliabiliteten og validiteten, for de udvalgte ledmålinger, ikke var overbevisende. Perspektivering: Ud fra vores undersøgelse, har det ikke været muligt at komme med noget endegyldigt resultat. Derfor opfordrer vi til yderligere forskning indenfor området. Nøgleord: Ledmåling, Reliabilitet, Børn med CP, Validitet. 3

4 Abstract Inter- and intra tests and reliability examinations of selected joint measurements from CPOP a quantitative study. By Maria Holmegaard Hansen, Karoline Gerster Krog & Maria Aagaard Jensen. Internal supervisor: Lene Lønnerup External supervisor: Helle Mätzke Rasmussen og Peder Berg. Education of physiotherapists Odense, University College of Lillebælt, professions bachelor project January Contact person: Karoline Gerster Krog, Background: Swedish studies of the CPUP follow-up program show, that efforts made in time can limit the secondary results of CP. CPUP has shown that the number of severe contractures, bad positions and scoliosis can be reduced, hip dislocations prevented, and thereby reduce treatment costs. This shows the importance in the introducing of a follow-up program, with standardized measuring methods. CPOP is taken from Swedens CPUP for implementation in Region Syddanmark, in an attempt of gaining the same results as in Sweden. Purpose: This assignment is to contribute to the quality development of CPOP, by examining interand intra tests reliability for hip extensions, dorsal flexion, together with hip abduction from the joint examination in the physiotherapeutic protocol from CPOP, and also make a valuation of the validity of the above. Method: Our project is a cross section study, with scientific approach. We have picked three joint examinations from UE, from the physiotherapeutic protocol in CPOP. We were given 34 possible candidates for inter-tester and intra-tester. The inter-tester reliability will be tested by two physiotherapist students. The intra-tester reliability will be tested by one of them, with approximately 14 days between, and there will be an observer present at both tests. Before the test rounds, pilot has been performed on five well functioning children. Results: The inter-tester reliability showed average to bad reliability. Correlations coefficient r 0,45 0,67. P-value <0,05 and 95 % limits of agreement, show a great spreading. The intra-tester reliability shows that there is an acceptable to bad intra-tester reliability. Correlations coefficient r 0,38 0,73. Ambiguous P-value and 95 % limits of agreement, show a great spreading. Surfaceand containing validity contradict each other. Conclusion: Overall the research showed, that the reliability and validity, of the chosen joint measurements, were not convincing. The perspectives: From our research, it has not been possible to get a definitive result. Because of this we call on and encourage further research on this field. Key words: Joint measurement, reliability, children with CP, validity. 4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Indledning...8 Forforståelse...9 Baggrund...9 Definition af CP...10 Cerebral Parese...11 CPOP...13 Artikler...15 Formål...17 Problemformulering...17 Teori...18 Kvalitetsudvikling...18 Standardisering af procedurer...19 Reliabilitet...19 Validitet...20 Bias...21 GMFCS-E&R niveauer:...21 Tonus...22 Led:...23 Led- og muskellære...23 Hofteled (Articulatio coxae)...23 Ankelled (articulatio talocruralis)...24 Ledbevægelse og ledmåling...25 Ledmåling...26 Pædagogiske overvejelser

6 Opsamling...29 Metode...30 Design:...30 Dataindsamling:...30 Fremgangsmåde:...30 Pilotforsøg:...34 Søgestrategi...35 Etiske overvejelser:...37 Data - Anvendelse af statistiske begreber...38 Intratester-reliabiliteten...39 Intertester-reliabiliteten...39 Pearson`s korrelations koefficient (r)...40 P-værdi...40 Limits of agreement (Bland-Altman-plottet)...40 Præsentation og behandling af data...42 Opsamling af figur 1 og tabel Opsamling af tabel Opsamling af tabel Scatter plot og Difference plot...49 Opsamling af tabel 13 & Validitet...55 Opsamling af præsenteret data...56 Diskussion...57 Diskussion af metode...57 Diskussion af litteratur...59 Diskussion af data...60 Statistiske test...60 Data

7 Diskussion af resultater...62 Diskussion af forløbet...63 Konklusion...64 Perspektivering...65 Litteraturliste...67 Supplerende litteratur...71 Bilag 1 - Resultatseddel...73 Bilag 2 - Eks. på krydshenvisning...75 Bilag 3 - Samtykkeerklæring

8 Indledning Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Indenfor fysioterapi professionen er der kommet flere krav til harmonisering, opkvalificering og kvalitetssikring af fysioterapien og uddannelsen, både nationalt og internationalt. Vores profession har tidligere været en form for lægens forlænget arm, og der skulle foreligge en lægehenvisning for at fysioterapeuterne måtte behandle. Det blev ændret 1. januar 2007, hvor vedtagelsen af lov om autorisation af sundhedspersoner trådte i kraft, dvs. at fysioterapeuterne gerne må give behandling uden lægehenvisning, dette gav fysioterapeuterne den fulde faglige selvstændighed. Samlet set gav det en udvikling, som allerede var begyndt i 1990 erne, hvor sundhedsuddannelserne gennemgik en akademisering, og blev til professionsbacheloruddannelser i Alt dette skal således fører til øget forskning, evidens, kvalitetssikring og patienssikkerhed indenfor faget. [1 s; 27-91] MAJ Dette er baggrunden for at vi gerne vil arbejde med et klinisk fagligt kvalitetsudviklingsarbejde, med udspring i et igangværende projekt i Region Syddanmark, kaldet CPOP, cerebral parese opfølgningsprogram, som bygger på det svenske CPUP. MHH CPOP består af en række monofaglige protokoller, der anvendes som klinisk arbejdsredskab for den enkelte faggruppe. Alle data samles i en database, der anvendes til tværfaglig og tværsektoriel informationsudveksling. Databasen er godkendt af Sundhedsstyrelsen som klinisk kvalitetsdatabase. På nuværende tidspunkt er CPOP for børn født i 2003 og frem. Fra januar 2011 udvides børnegruppen til at omfatte alle børn, der følges på en af de fire pædiatriske afdelinger i regionen. De overordnede formål med CPOP er at sikre en effektiv forebyggelse af, alvorlige sekundære følger til cerebral parese (CP), som hofteluksationer, skoliose og svære fejlstillinger, samt at sikre børn med CP en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret opfølgning.[2] KGK Da der i vores faggruppe som fysioterapeuter, generelt mangler undersøgelser af validitet og reliabilitet, af ledmåling, fandt vi det interessant at undersøge dette. Ledmåling er et mindre evidensbaseret område, særligt inde for børn med CP. [3 s; 162] Vi fandt det derfor oplagt at gå ind i dette, efter ønske fra ovennævnte projekt. Vi vil i denne opgave undersøge inter- og intratester reliabiliteten ifht. udvalgte ledmålinger fra den fysioterapeutiske protokol i CPOP. Disse ledmålinger er hofteekstension, dorsalfleksion og hofteabduktion. Vores projekt inkluderer børn med CP i alderen 0-18 år med alle neurologiske hovedsymptomer og GMFCS-E&R (Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised) niveauer, fordelt i hele Regionsyddanmark. MAJ 8

9 Forforståelse Maria Aagaard Jensen, Maria Holmegaard Hansen & Karoline Gerster Krog. Vi har den forforståelse at CPOP er en god database med en samling af testredskaber til børn med CP. I ledbevægelighedsundersøgelsen fra den fysioterapeutiske protokol, har vi den forforståelse, at de er svære at udføre på børn med CP som ene terapeut. Yderligere har vi den formodning at goniometermålinger i praksis bliver nedprioteret og derfor er fysioterapeuter ikke fortrolige med dette testredskab. Vi har den forforståelse at reliabiliteten i intertester og intratester er god i CPOP ledmåling fra protokollen, da den er standardiseret. Ligeledes formoder vi at intratester har højere reliabilitet end intertester, da vi mener det er nemmere at genskabe sine egne testresultater, da man typisk har egne arbejdsgange. MHH Vores forhåbning er, at institutionerne er samarbejdsvillige og imødekommende, da de selv har meldt sig til dette projekt. Ligeledes forventer vi, at de er villige til at stille det nødvendige rum og redskaber til rådighed. Et barn med CP kan have forskellige grader af kognitive problemstillinger, derfor er vi af den overbevisning at samarbejdet og kommunikationen kan blive vanskelig. På den baggrund har vi en forhåbning om, at den faste terapeut vil være til stede ved behov og kunne skabe tryghed for barnet. KGK Baggrund I Danmark er der ca mennesker med diagnosen CP, ud af dem er under 18 år. CP skyldes en skade i hjernen og den hyppigste årsag til funktionsnedsættelse hos børn. De nyeste tal viser at 2,0 promille af en årgang, får diagnosen CP, svarende til ca. 180 børn årligt i Danmark. [4]CP er en livslang tilstand med funktionsnedsættelser, hvor der er behov for kontinuerlig støtte og indsats, hvilket betyder at der er behov for tilbud fra barndommen og igennem hele livet.[3 s; 20, 180] MAJ En artikel lavet i Frankrig, fra 2000, beskriver 14 CP registreringscentres samarbejde, i 8 Europæiske lande. Samarbejdet er lavet for at skabe grundlag for forskning og udveksling mellem landene. Formålet er at skabe enighed omkring definition, klassifikation og diagnosticering af CP. Det viste sig at de 14 centre brugte 5 forskellige definitioner af CP. I stedet for en fælles definition, brugte man 5 nøgleelementer, der skulle indgå. Disse begreber var: 9

10 En paraply diagnose Permanent lidelse men ikke uden forandringer Involvere forstyrrelse af bevægelighed og/eller kropsholdning og motorisk funktion Skyldes en ikke progressiv læsion / abnormalitet Forekommer i den udviklende / umodne hjerne. [5] MHH Det har i mange år været svært at blive enige om definitionen og diagnosticeringen af CP, hvilket denne artikel viser. I år 2006 blev en række førende fagpersoner enige om den første fælles definition. Denne har vi valgt at benytte i vores opgave, da det er den nyeste. KGK Definition af CP Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to nonprogressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and behavior, by epilepsy, and by secondary musculoskeletal problems. [6 s; 9] MAJ CP skyldes en skade i hjernen, som 9 ud af 10 gange opstår prænatalt, ved skader og forstyrrelser i den umodne hjerne. I 1 ud af 10 tilfælde sker det under eller kort tid efter fødslen. Hjerneskaden er ikke progressiv, men de kliniske manifestationer ændres under barnets udvikling og opvækst.[4] MHH For de fleste børn med CP forbedres de grovmotoriske færdigheder under opvæksten, men langsommere end børn uden CP.[7] Hvis 100 % svare til, hvad en rask 5-årig kan grovmotorisk, vil en på GMFCS-E&R niveau 1 svare til 72.5 % og en niveau %. [8 s; 298 tabel 1 og s; 299 figur 1]For de børn med sværeste funktionsnedsættelser, vil der ofte ske en forværring i de motoriske funktioner omkring 11 års alderen.[8] Dette kan skyldes, at der er en risiko for fejlstillinger, som kan udvikle sig til kontrakturer, der kan medfører motorisk indskrænkning, som påvirker barnets funktionsevne, eks. immobilitet, flere smerter, træthed og nedsættelse af muskelstyrke. Fysisk træning, intensiv og effektiv behandling kan mindske/udsætte de sekundære følger. Hvis den fysiske tilstand vedligeholdes, nedsættes behovet for operativ behandling, og på denne måde reduceres be- 10

11 handlingsomkostningerne.[3 s; , 180] Svenske studier af CPUP opfølgningsprogrammet viser, at rettidige indsatser kan begrænse de sekundære følger af CP. [ ] KGK En artikel fra Sverige 1995 om CPUP nævner, at en af de vigtigste kompetencer for sundhedsfaglige tilbud, er at give børn med cerebral parese mere effektiv og mindre krævende behandlinger, som forhåbentlig vil resultere i, at de når voksenalderen med en bedre funktionsevne, med øget uafhængighed og selvstændighed. Den effektive behandling og det forbedrede resultat kan også have økonomiske konsekvenser ved at reducere udgifterne til behandling og faciliteter.[9] MAJ Dette viser vigtigheden i, at der bliver indført et fælles opfølgningsprogram, da det har vist sig, hvor stor indvirkning diagnosens fremtidige udsigter har på barnet, de pårørende og samfundsøkonomien. Det er vigtigt at få en standardiseret måde at opdage forværringer i tide, mono- og tværfagligt, da det med den retmæssige behandling kan mindske de fremtidige sekundære følger. Som tidligere nævnt har flere studier, fra Sverige vist, at CPUP opfølgningsprogrammet kan være med til at nedsætte udviklingen af alvorlige kontrakturer og reducere behovet for operativ behandling. Dette kan give en samfundsøkonomisk besparelse. MHH Cerebral Parese Diagnosen CP bliver stillet af en neuropædiater ved hjælp af en neurologisk undersøgelse, og der er stor forskel på, hvornår man opdager, at et barn har CP, afhængigt af hjerneskadens sværhedsgrad. [13] Baggrunden for hjerneskadens opståen er i hovedparten af tilfældene ukendt, men kan bl.a. skyldes iltmangel, mangel på næringsstoffer, meningitis og traumer.[7. 14] Symptomerne afhænger af, hvor og hvornår skaden er opstået i hjernen, og symptomerne kan inddeles i tre hovedgrupper.[15 s; 85-93] KGK 1) Spastisk CP udgør ca % af tilfældene og er den hyppigste type. Symptomerne kan være øget muskeltonus og patologisk reflekssvar, som udvidede reflekszoner, positiv babinski refleks, spastisk dystoni, spasmer, forøget ko-kontraktion i musklerne, klonus og associerede reaktioner. Den øgede muskeltonus kan skyldes en ændret modulering af musklernes hastighedsafhængige strækrefleks (spasticitet). Bevægemønstret bærer ofte præg af indadrotation og adduktion i hoften og spidsfodsstilling i ankelleddet. Under de første leveår udvikler spasticiteten sig langsomt, og hypotoni kan være fremtrædende i de første år. Diagnosen kan derfor i nogle tilfælde først stilles i 11

12 2-4 års alderen. Spastisk CP kan inddeles i undergrupper efter lokalisation af den motoriske dysfunktion: unilateral (hemiplegi) og bilateral (diplegi og tetraplegi).[5. 6 s; s; ] MAJ 2) Dyskinesi udgør ca. 10 % af tilfældene og er den næststørste type. Dyskinesi udgøres af ufrivillige, ukontrolleret, tilbagevendende og lejlighedsvis stereotype bevægelser, der forværres når aktive bevægelser skal udføres, eller ved stress, smerte eller andet ubehag. De primitive refleksmønstre er fremherskende og med varierende muskeltonus. Der findes to undertyper, dystoni og choreoatetose, men da disse er svære at adskille, har man samlet dem under betegnelsen dyskinesi.[6 s; s; 90] MHH 3) Ataksi udgør ca. 5 % af tilfældene og er den mindste af typerne. Der er problemer med koordinationen af muskelbevægelserne og dvs. at samspillet mellem muskelgrupperne ikke fungere optimalt, herved bliver bevægelserne delt op i enkelte elementer og gør dem upræcise, usikre og urytmiske. Børnene er desuden præget af hypotoni og slaphed fra fødslen. Tremor er et andet almindeligt tegn, primært langsom intentions tremor.[6 s; s; 90] KGK Blandet CP former: Når der er en blandet CP form, eks. spasticitet med ataksi og / eller dyskinesi, bør barnet klassificeres i henhold til den dominerende kliniske funktion, men i nogle tilfælde er dette ikke muligt og derfor klassificeres barnet i ikke-klassificerbar/blandingsform.[6 s; 36] MAJ Uafhængig af, hvilken af de tre hovedsymptomer barnet har, kan der være følgehandicap, såsom høre- og synsproblemer, samt talevanskeligheder, der kan hæmme deres kommunikation med omverdenen. Ca. 50 % af børn med CP er ikke normal begravet, og en stor del har kognitive vanskeligheder, der kommer til udtryk ved nedsat koncentrations- og kombinationsevne, strukturering og overblik, korttidshukommelse og evnen til at fuldføre et forløb. Ca. 30 % af børn med CP vil på et tidspunkt få epilepsi, og dette forekommer oftest ved spastisk CP.[15 s; 96-97] MHH Der er forskellige sundhedsfaglige behandlingsformer til børn med CP, og de målrettes efter deres behov, derfor er det vigtigt at kende til de neurologiske hovedsymptomerne og de sekundære følger barnet har. Behandlingsmulighederne kan være; medicinering med eks. Botulimuntoksin og Baklofen, operation, ortosebehandling, fysioterapi, ergoterapi m.fl.[17] KGK 12

13 Da CP er en livslang lidelse, er det vigtigt at sætte forebyggende ind, både for barnet med CP og for samfundsøkonomiens skyld. Der har ikke tidligere i Danmark været et fælles opfølgningsprogram til børn med CP. CPOP er et opfølgningsprogram der forsøger at afhjælpe dette problem, denne er beskrevet nedenfor. MAJ CPOP CPOP er hentet fra Sveriges CPUP til implementering i Region Syddanmark, fordi en gruppe læger og fysioterapeuter gerne vil forsøge at få samme resultater som i Sverige. I Sverige er børn med CP sikret en ensartet, systematisk og standardiseret opfølgning. Ledmålingen i CPOP bliver brugt som screeningsredskab og den regelmæssige opfølgning sikre, at der tidligt opdages forværringer i tilstanden, såsom nedsat ledbevægelighed, luksation eller subluksation af hoften. Når forværringerne opdages tidligt, kan der sættes ind med sekundær forebyggelse.[ ] MHH CPOP er en regional kvalitets database til børn og unge med CP. Det startede i den sydlige del af Sverige i 1994, og er i dag udbredt til hele Sverige og Norge, hvor det anvendes som et klinisk arbejdsredskab og nationalt kvalitetsregister. Det er udviklet i samarbejde mellem ortopædkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og børneneurologer, så disse kan byde ind med en samlet tværfaglig indsats. Fagprofessionerne følger børn med CP og CP lign. symptomer kontinuerligt gennem opvæksten, i CPUP, hvor de undersøger og registrerer bl.a. grov- og finmotorik, ledbevægelighed og spasticitet. Behandlinger og operationer bliver desuden registreret. På denne måde sikres en tidlig opdagelse af forværringer i tilstanden og derved kan de tværfaglige professioner vurdere iværksættelse af indsatser og forebyggelse af sekundære følger. CPUP har vist at antallet af svære kontrakturer, fejlstillinger og skolioser kan mindskes og hofteluksationer forebygges.[18] KGK Dette bakkes op af to studier, der har analyseret de første 10 år af CPUP opfølgningsprogram. Det ene viste en reducering af svære kontrakturer og hofteluksation, der giver et samlet fald i operative behandlinger fra 40 til 15 %. Det anden viste at ingen af de involverede 236 børn med CP udviklede hofteluksationer, sammenlignet med en kontrolgruppe på 106 børn, hvor 8 udviklede luksationer. Den kontinuerlige opfølgning med CPUP, gjorde at der bl.a. tidligere kunne sættes ind med behandling overfor spasticitet. Programmet har vist en klinisk signifikans med en P-værdi på p<0,001.[11. 12] MAJ 13

14 I Region Syddanmark er der nedsat en styregruppe, med repræsentanter fra regionens fire børneafdelinger. Styregruppen har sammen udarbejdet projektbeskrivelsen for en 2-årig periode og ansat en koordinerende fysioterapeut, som sammen er ansvarlige for implementeringen. De har bl.a. udarbejdet de danske oversættelser af de svenske protokoller og manualer. For at bruge CPOP som redskab, skal man på kursus. Disse afholdes løbende af styregruppen og den koordinerende fysioterapeut. Den fysioterapeutiske protokol indeholder både internationalt anerkendte og velafprøvet/undersøgt klassifikations- og målemetoder (GMFCS-E&R, FMS, MAS, her kendes begrænsningerne så der kan tages forbehold under anvendelse), og mindre velundersøgte metoder (vurdering af ledbevægelighed, visuel vurdering af ryg og fod, og beskrivelse af de fysioterapeutiske indsatser).[18] MHH Det overordnede formål med etablering af CPOP i Region Syddanmark er: At forhindre funktionsbegrænsende og smertefuld luksation eller subluksation (totalt eller delvist skred af hofteleddet) hos børn med CP At forhindre udvikling af svær skoliose (krumning) af rygsøjlen At forhindre udvikling af svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene At fremme livskvaliteten for barnet og familien og optimere de motoriske funktioner De overordnede kvalitetsmål for arbejdet med at indføre CPOP i Region Syddanmark er: At tilbyde en mere ensartet standard for undersøgelse og behandling af børn med CP At skabe mulighed for at dokumentere behov for ressourcetilførsel til området At skabe mulighed for at validere behandlingstiltag til børn med CP[19] KGK CPOP har ikke umiddelbart stillet sig kritisk overfor de protokoller og manualer der er udarbejdet i Sverige, men ønsker på sigt at undersøge kvaliteten af indholdet i protokollerne. Vi finder det derfor interessant at undersøge inter- og intratester-reliabiliteten af ledmålingerne. MAJ Vi har en formodning om, at børn med CP problemstillinger kan give vanskeligheder ifht. at få udført en ledmåling, og derfor har vi søgt på artikler indenfor området. Vi fandt 4 relevante artikler der beskriver ledmåling til børn. MHH 14

15 Artikler Nogle studier har vist forskellige resultater omkring goniometermålinger til børn med CP. Vi har her valgt at præsentere et udpluk af artiklernes resultater. KGK Ankle Joint Range of Motion Measurements in Spastic Cerebral Palsy Children: Intraobserver and Interobserver Reliability and Reproducibility of Goniometry and Visual Estimation (J. pediatr. Orthop.): Dette studie fra Belgien er lavet i 2002 og blev udført på 24 børns ankler. Inklusionskriterierne var at de skulle være i alderen 3-14 år, have fået stillet diagnosen Spastisk CP, ingen operationer de foregående år, ikke modtaget injektion af botulinum-a toksin og ingen ændringer i medicin foretaget. Hvert barn blev målt 3 gange af 2 fysioterapeuter efter en streng protokol. Ved hver session blev der målt med øjet og med goniometer. Målingerne forløb indenfor 10 dage. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere intra- og inter- observations reliabilitet og reproducerbarhed af goniometer og visuel vurdering af ankelleddets bevægelse af målinger, hos børn med spastisk CP. Resultatet af studiet viste, at der var en høj reliabilitet for ankel dorsifleksion og plantarfleksion ifølge Pearsons s korrelationskoefficient. Eversion og inversion viste lavere pålidelighed. Yderligere viste det en god pålidelighed mellem visuel vurdering og goniometer, med korrelationskoefficienter r> 0,944 (0,944-0,989) og overensstemmende koefficienter r> 0,945 (0,945 til 0,989). Konklusionen på studiet lyder at både visuel og goniometrisk vurdering af ankelleddet er reliabelt og reproducerbart ved CP, hvis man følger en streng protokol.[20] MAJ Reliability of hip range of motion using goniometry in pediatric femur shaft fractures (Can J Surg.): Et studie fra Canada lavet på 101 børn i 2005, havde til formål at bestemme intertester-reliabiliteten i vurderingen af hofteleddet med goniometer. De fandt at reliabiliteten af hofteleddets ROM er generelt lav til moderat. Alle ICC var mellem 0,2 og 0,5, hvilket indikerer mindre overensstemmelse. Den højeste ICC (0,48) var for højre hoftefleksion (95% konfidensinterval (CI) 0,29-0,63). Da 19 ud af 101 havde ufuldstændige vurderinger blev de udelukket fra analysen. Studiet inkluderer børn i alderen 4-10 år med brud på femur, der er behandlet med hoftegips eller med ekstern fiksation. Det er et Randomiseret kontrolleret forsøg, hvor klinikere var blindet for behandling og frakturstedet, 15

16 ved at barnet fik strømpebukser på før undersøgelse. Hofteleddets bevægelse blev vurderet ved hjælp af en standardiseret goniometrisk teknik efter mdr. postfrakture.[21] MHH Reliability of goniometric measurements in children with spastic cerebral palsy (Med. Sci. Monit.): Yderligere viser et studie fra Tyrkiet lavet i 2007, at intratester-reliabiliteten var høj for alle deltagende fysioterapeuter, dog havde de mest erfarne fysioterapeuter højere resultater sammenlignet med de andre. Studiet viste også at intertester-reliabiliteten var høj. Der var ingen statistisk signifikans i den gennemsnitlige forskel mellem de fysioterapeutiske målinger (p> 0,05) med undtagelse af hoftefleksion med ekstenderet knæ (p <0,05). Intertester pålidelighed var høj (p <0,01). Den højeste ICC værdi var 0,95 for hofteekstension og lavest var 0,61 for hofte abduktion. Studiet var et prospektivt tværsnitsstudie, vis formål var at undersøge intra- og intertester pålideligheden af goniometriskemålinger i vurderingen af PROM af UE hos børn med spastisk diplegi cerebral parese. Undersøgelsen omfattede 38 børn med diagnosen spastisk diplegi CP, eksklusionskriterierne var, at de ikke måtte have modtaget nogen ortopædisk kirurgi, BOTOX injektion, anvende anti-spastisk medicin og enhver kontraktur i UE. Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af et universelt goniometer, hvor hvert barn blev vurderet af 3 fysioterapeuter, 2 gange med en uge imellem. Resultaterne fra denne undersøgelse anbefaler brugen af goniometrisk målinger i forbindelse med vurderingen af børn med spastiske CP da der vises høj reliabilitet, dog mener de at der er behov for fremtidige studier af dette emne.[22] KGK Intrarater Range of Motion Reliability in Cerebral Palsy: A Comparison of Assessment Methods (Pediatric Physical Therapy): Et amerikansk studie fra 2008, lavet på 25 børn, i alderen 6-18 år. Børnene skal have diagnosen CP og evner til at tolerer gentagne forsøg. Formålene med undersøgelsen var at undersøge, hvorledes resultaterne blev påvirket af, om der var en eller to personer til at teste, samt at undersøge gyldigheden af det visuelle skøn ved sammenligning med guld standard for ROM med goniometrisk måling i andre led end anklen. Der blev anvendt små goniometre og den ene undersøger var blindet og den anden var hjælper og registrerede resultater. Resultaterne viste at alle ICC for 1-person goniometry og 2-person goniometry lå over 0,96, og er fremragende. ICC for 1-person goniometry varierede fra 0,9701 til 0,9804 og for 2-person goniometry fra 0,9685 til 0,9822. Pålideligheden af 1-person goniometry og 2-person goniometry var ikke signifikant forskellige.[23] MAJ 16

Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering

Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Bacheloropgave afleveres 07.01.2014 Professionshøjskolen University College Nordsjælland Udarbejdet

Læs mere

- med målgruppen ældre over 60 år

- med målgruppen ældre over 60 år - med målgruppen ældre over 60 år Bachelorprojekt efteråret 2008 Udarbejdet af: Marie Boa Jørgensen, Helle Haslund Laursen, Ulla Madsen Topp & Pia Vitten Vejleder: Lektor og fysioterapeut cand.scient.san.,

Læs mere

Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed.

Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed. Forord Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed. Tak til: - University College Nordjylland for lån af lokaler, testløbesko samt sponsorering af

Læs mere

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang?

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang? VIA University College Holstebro - Fysioterapeut uddannelsen Bachelorprojekt 9.1.2014 Vejleder: Gitte Bek Andersen Anslag: 77.525 FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN Kan Shock Wave

Læs mere

University College Lillebælt

University College Lillebælt University College Lillebælt Antal anslag: 77.877 Antal anslag i begrebsdefinitioner: 652 Antal anslag i alt: 78.529 Antal anslag i bilag: 13.796 I opgaven henvises der til transskriptioner og materiale,

Læs mere

Nakke-/skuldersmerter

Nakke-/skuldersmerter 12. januar 2012 Hold F76 Ida Noesgaard Nakke-/skuldersmerter Effektstudie i stabilitetstræning kontra styrketræning til kontoransatte Inge Dueholm Sørensen Sara Næsby Johansen Mathilde Henriksen Fysioterapeutisk

Læs mere

Et tværsnitsstudie om benamputerede

Et tværsnitsstudie om benamputerede Et tværsnitsstudie om benamputerede Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance Et tværsnitstudie om benamputerede * Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance * Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541 1 Træning af ældre på skiergometer (ThoraxTrainer). Effekten af fire ugers intervention med højintensiv intervaltræning; fokus på core stabilitet og balance. Training of elderly people on a skiing ergometer

Læs mere

Bachelorprojekt januar 2013

Bachelorprojekt januar 2013 Bachelorprojekt januar 2013 Virtuel genoptræning til borgere med KOL - Et kvalitativt studie om motivation og compliance for hjemmetræning Virtual rehabilitation for patients with COPD - A qualitative

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi - Et kvalitativt studie Opgaven er udarbejdet af: Barbara Have Knudsen eksamensnummer 4349 Annita Worm Nørtoft Lauridsen

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere

Udarbejdet af: Josephine Nielsen, Louise Kruse Kristiansen, Christina Vangsø og Rikke Nørmølle Larsen

Udarbejdet af: Josephine Nielsen, Louise Kruse Kristiansen, Christina Vangsø og Rikke Nørmølle Larsen Kvalitetssikring af den postoperative behandling efter en total knæalloplastik Professionsbachelorprojekt afleveret d. 1. juni 2011. Fysioterapeutuddannelsen på University College Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

ADHD. rammer vi plet?

ADHD. rammer vi plet? ADHD rammer vi plet? Et kvalitativt interviewstudie om skydeidrættens betydning for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder set ud fra et fysioterapeutisk perspektiv En bacheloropgave af: Else Gløe-Jakobsen,

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer.

Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer. 750 Unilateral vippebrættrænings virkning på postural kontrol hos raske personer. - et kvantitativt interventionsstudie med fokus på cross-over effekt og dosis-respons forhold Impact of Unilateral Ankle

Læs mere