REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet tlf

2 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Struktur Obstetrikken er i Region Sjælland Sygehus Syd er placeret på to geografier, sygehuset i Næstved samt sygehuset i Nykøbing Falster. Den lægelige, behandlings og sygeplejefaglige ledelse for de to geografier består af den lægelige chef, en oversygeplejerske og en jordemoderchef. Dagligt ledes obstetrisk afsnit på Næstved sygehus af vores afdelingssygeplejerske, som samarbejder med afdelingens souschef, en ansvarlig klinisk underviser samt afsnittets sygeplejersker og assistenter. Afsnitstype Obstetrisk afsnit på Næstved sygehus rummer i alt 20 barselspatienter med deres nyfødte børn. Afsnittet ligger i tilknytning til svangre og fødeafsnit og modtager alle ukomplicerede og komplicerede barselspatienter fra eget fødeafsnit. Desuden komplicerede barselspatienter samt barselspatienter, der har født børn med behov for behandling på sygehusets neonatal afsnit, fra fødeafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus samt Rigshospitalet. Det tilstræbes, at fædre eller anden person nært relateret til patienten medindlægges 24 timer, som rask ledsager. Overvejende modtager afsnittet akutte patienter, en mindre del er planlagte eks. planlagte kejsersnit. Dertil varetager afsnittet pleje og behandling af det nyfødte barn med lavt blodsukker og gulsot samt barnet med behov for observans på grund af medicinsk behandling af moderen. Afsnittet samarbejder internt med barsels- og børnelæger, føde- og svangre afsnit. Barselsambulatorium og neonatal afsnit. Eksternt har vi i afsnittet samarbejde barsels og føde- afdelingen på Nykøbing Falster og Rigshospitalet. Med sundhedsplejerskerne i region sjællands nærliggende kommuner samt praktiserende læger og sagsbehandlere. Mere specifikt samarbejdes der med psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, socialrådgivere og sagsbehandlere i div. kommuner og institutioner. Indlæggelsestid Den ukomplicerede barselspatient tilbydes timers indlæggelse. Den komplicerede barselspatient 3 døgn. Patienterne visiteres til barselsafsnittet ud fra afdelingens retningslinjer. Ved større eller mindre problemstillinger for mor og barn er indlæggelsestiden individuel. Fysiske rammer på afdelingen Afsnittet råder over 20 barsel pladser fordelt på fem to-sengsstuer og ti familiestuer, heraf kan en benyttes til isolation. Fem toiletter med bad, et handicapvenligt. Opholdsstue/spisestue og børnestue/puslestue med sechers bord til akut behandling af det dårlige barn. 2 2

3 For personalet har vi et arbejdskontor med fem skrivepladser og en spisestue fælles med svangrepersonalet. Studie og undervisningslokale. To kontorer til specialets sekretærer samt kontor til afdelingssygeplejerske og souschef. Diverse depoter og birum ex. mælkekøkken, medicindepot, personaletoilet og skyllerum. Personale Personale i afsnittet 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef 1 ansvarlig klinisk underviser 17 sygeplejersker i delvis blandede vagter 7 SSA'er i delvis blandede vagter 1 afdelingssekretær 4 Serviceassister.jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og assistent-elever Vagtdækning og fordeling Dagvagt i hverdage kl til el. 30 dækkes af min 4 plejepersonaler samt afdelingssygeplejerske og ansvarlig klinisk underviser. Aftenvagt kl dækkes af 2 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. Nattevagt kl dækkes af 2 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. Weekendvagt dækkes af 2 sygeplejersker og 1 SSA el. sygeplejerske. Nattevagt i weekender dækkes af 1 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. De studerende i afsnittet deltager i vagter. Alle plejepersonaler samarbejder med de studerende således, at de studerende opnår det læringsudbytte, som defineret i deres læringsmål for deres uddannelse. Plejepersonalets faglige efter og videreuddannelse Sygeplejersker og assistenter i vores afsnit holder sig ajour via kurser, temadage, efter og videreuddannelse. Obstetrisk efteruddannelse klinisk vejleder uddannelse Kvalitetsudvikling Årlige kompetence og udviklingssamtaler Sundhedsfaglig diplom uddannelse Efter og videreuddannelse inden for ledelse og sygeplejefaglig udvikling. Efter og videreuddannelse inden for amning. National som international. Afsnittet deltog i efteråret 2009 i et projekt, der havde det formål at forbedre patientkommunikationen med særligt henblik på at sikre fælles udgangspunkt for god patientkommunikation samt medvirke til kvalitetsløft i den mundtlige og skriftlige patientkommunikation. Deltaget i kurser og temadage omhandlende Pleje og omsorg til patienten med anden etnisk baggrund Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Vellykket amning og spædbarnets ernæring 3 3

4 Gynækologisk og obstetrisk behandling, pleje og omsorg ryge stop De sundhedsfaglige uddannelser Patientsikkerhed Sygeplejefaglig vejledning til plejepersonalet It-kurser ex. elektronisk patient journal Kvalitetssikring Pleje og arbejdsformer Barselsafsnittet arbejder med tildelt patientpleje og kontaktsygepleje funktionen dvs., at alle patienter under deres indlæggelse får tildelt en kontaktansvarlig person. Kontaktpersonerne er autoriseret sundhedsfagligt personale. Valg af kontaktperson foretages ud fra fagkompetencer, plejetyngde og fremmøde i afdelingen. Vores plejegruppe består både af specialekendt og erfarent personale, nyuddannede sygeplejersker og assistenter. Studerende og praktikanter inden for de sundhedsfaglige uddannelser. Vi, som plejepersonale på afdelingen, er medansvarlige for vejledning og undervisning af de studerende og nye kollegaer. Og alle ansatte er ansvarlige for et godt og inspirerende arbejds- og studiemiljø. Kontinuitet, faglighed og udvikling samt den gode patient kommunikation vægtes højt. Med den hensigt, at alle patienter får en behandling og pleje af høj kvalitet. Oplever sammenhæng, bliver velinformerede og føler sig trygge under hele deres indlæggelsesforløb. Der arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af basissygeplejersker med specielle ansvarsområder. Der fokuseres målrettet på det spædbarnsvenlige initiativ og de ti skridt mod vellykket amning ved tværfagligt arbejde i primær og sekundær sundhedstjeneste. Vi lægger vægt på forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje, hvor vejledning og undervisning af patient, pårørende og samarbejdspartnere prioriteres højt. Som plejepersonale har vi kontakt til patienter og pårørende med forskellig opfattelse af menneskelige og kulturelle værdier samt egen og families situation. Dette bidrager til, at øge egen bevidsthed om værdier, holdninger og adfærd. Etiske dilemmaer i sygeplejen og den mellemmenneskelige relation. Vores kortvarige indlæggelsesforløb betyder kortvarige samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og relaterede samarbejdspartnere. Og kort tid til problemidentificering og problemløsende planlægning. I tværfaglige grupper arbejdes der blandt andet med ammepolitik samt familier med særlige problemstillinger i forhold til mestring af forældrerollen (ISIS-gruppen)og de unge mødre. I den mundtlige kommunikation tilstræber vi en åben og ærlig dialog/meningsudveksling som sætter fokus på etiske, moralske og sygeplejefaglige problemstillinger med den hensigt, at højne og udvikle sygeplejekvaliteten (Klar tale- kodeks for god patientkommunikation) Den skriftlige kommunikation foregår via opus obstetrik (Elektronisk Patient Journalsystem), som ajourføres og indeholder alle nødvendige data til brug for behandling, udførelse og vurdering af sygeplejen. 4 4

5 sygepleje instrukser, procedurer, vejledninger og undersøgelser, personalepolitik etc. findes elektronisk:http://intra.regionsjaelland.dk og D4 infonet Afsnittet har daglig behovsstuegang ved gynækologisk/obstetrisk læge. Pædiatrisk læge tilkaldes ved behov for tilsyn og behandling af det nyfødte barn. Daglig morgen og middagskonference i afsnittet med deltagelse af afdelingssygeplejerske og øvrigt sundhedsfagligt personale samt månedlige personalemøder med fagligt indhold. Tværfaglig mundtlig og skriftlig kommunikation via fælleskonferencer og ad hoc møder. Opfølgende telefon samtale med udskrevne patienter Samarbejde med afsnittets barselsambulatorium Information til gravide i uge ved Åbent hus arrangement. Samarbejdsrelationer Internt har afsnittet samarbejde med specialets læger og pædiatriske læger. Barselsambulatorium, føde, svangre og neonatal afsnit. Røntgen og, operations, opvågning og anæstesi afdeling. Fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og biokemisk afdeling. Eksternt med barsels og føde- afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus og Rigshospitalet. Med sundhedsplejerskerne i region sjællands nærliggende kommuner samt praktiserende læger. Mere specifikt samarbejdes der med psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, socialrådgivere og sagsbehandlere i div. kommuner og institutioner. Værdigrundlag og målsætning I forbindelse med etableringen af Storstrømmens Sygehus blev der udarbejdet et fælles værdigrundlag, som blev godkendt af sundhedsudvalget d Værdigrundlaget skal sikre at samarbejdet omkring patientforløb afvikles med interessenternes behov og ønsker. Alle berørte parter i Regionens Sundhedsvæsen sygehus syd er forsat ansvarlige for efterlevelsen af værdigrundlaget anno I virksomhedsplanen for Sygehus Syd er rammerne for driften og udviklingen af Sygehus Syd opridset. Med udgangspunkt i sygehusets centrale opgave med patientbehandling og uddannelse af sundhedsfagligt personale, præciseres 4 perspektiver. Hvert enkelt perspektiv giver et bud på indsatsområder og handlinger, som skal implementeres ide kommende år. De 4 perspektiver er: Udviklingsperspektivet Kvalitetsperspektivet Driftsperspektivet Medarbejderperspektivet For at sikre et optimalt uddannelsesmiljøet og den pædagogiske kvalitet i de enkelte afsnit, er der er taget udgangspunkt i Region Sjællands spillebane for ledelse og ledelsesværdier. FRISK - fornyelse, resultater, indlevelse, sammenhæng og klarhed. udarbejdet med henblik på at sikre kvaliteten Målet med spillebanen er, at det sygeplejefaglige personale er bevidst om og handler efter spilleregler for god pædagogisk adfærd overfor de uddannelsessøgende. 5 5

6 Mål for sygeplejen i afsnittet At barselsopholdet giver familien de bedste forudsætninger for at varetage barnets og egne behov. At patienten føler sig ventet og godt modtaget i afdelingen. At patienten snarest efter ankomsten i afnittet får kendskab til sin kontaktperson, introduceres i afdelingens tilbud og gensidige forventninger afstemmes. At støtte og vejlede patienten i vurdering af egne iagttagelser og handlinger i forhold til barnet. At plejeforløbet tilrettelægges ud fra familiens ressourcer/behov. At patienten modtager individuel støtte og vejledning i amme-etablering eller anden ernæring til det nyfødte barn. At den nybagte mor vejledes i- og får forståelse for fysiske og psykiske forandringer med egen krop efter fødslen. At børn og forældre med specielle fysiske, psykiske, sociale og kulturelle behov ydes bistand fra et kvalificeret tværfagligt team. At patienten i det daglige plejes af få personer for, at skabe høj faglighed, god patient kommunikation og sammenhæng i behandlingsforløb. At familien får ro og omsorg, således at kontakten til barnet kan etableres og udvikles. At familien forberedes til udskrivelsen med den hensigt, at forebygge faktorer eller situationer, der kan føre til trivsel og sundhedsproblemer. Faglig udvikling og aktivitet På vores afsnit arbejdes der efter principperne i " Spædbarnsvenligt Sygehus" og de ti skridt. Afsnittet har et tæt samarbejde både internt og eksternt omkring svært belastede familier mhp. tidlig indsats. I ISIS-gruppe Nord samarbejdes der målrettet med planlægning af handlingsforløb for den gravide kvinde, hendes fremtid og hendes familie. Der findes rygestop instruktør i afdelingen. Vi har løbende tværfaglige samarbejdsgrupper med kollegaer fra ex. neonatalafsnit, føde- og barselsafsnit Nykøbing Falster Sygehus samt sundhedsplejen. Vi samarbejder med sygehusets udviklingsafdeling og Region Sjællands uddannelsessteder. Tværfaglig ammegruppe. Klinisk undervisning og vejledning af sygepleje og jordemoderstuderende samt assistentelevere. Introduktion og undervisning af nyt personale mhp. løbende udvikling af kompetencer. Løbende patient tilfredshedsundersøgelse i afsnittet, hvor fornemmelser" bliver udskiftet med "data" udvikling af konkrete forbedringer og kvalitet i patientmøde. 6 6

7 Hyppigst forekommende fysisk, psykisk- og sociale sygeplejefaglige opgaver På vores afsnit udføres sygeplejeopgaver af både almen og specifik art. Vi lægger vægt på forebyggende sygepleje, hvor vejledning og undervisning af patient, pårørende og samarbejdspartnere samt udvikling af kommunikationskompetence prioriteres højt. På vores afdeling har vi kontakt til patienter og pårørende med forskellig opfattelse af menneskelige og kulturelle værdier samt egen og families situation. Dette medvirker til, at vi øger vores bevidsthed om egne værdier, holdninger, egen adfærd. Etiske dilemmaer i sygeplejen og den mellemmenneskelige relation. Vores kortvarige indlæggelsesforløb betyder kortvarige samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og relaterede samarbejdspartnere. Og kort tid til problemidentificering og problemløsende planlægning. Almene sygeplejeopgaver i afsnittet Modtagelse af patient/barn fra fødeafsnittet, herunder forventningssamtale/indlæggelsessamtale med patienten. Her informeres patienten blandt andet om afsnittets vanlige procedurer, tilbud og indlæggelsestid. Gensidige forventninger afstemmes og planlægning af plejeforløb etableres i samarbejde med patienten. Udarbejdelse af skriftlig sygeplejejournal og anden dokumentation. Orientering i patientjournal. Almen observation og pleje af kvinden og barn. Ex. mobilitet, søvn og hvile, kredsløb, respiration, ernæring, væske, udskillelser, smerter, bevidsthedsniveau og personlig hygiejne. Stuegang ud fra kvindens/barnets behov. Præ og postoperativ sygepleje til operationspatient ex. ved kejsersnit. Undervisning, vejledning, information og pleje af barselskvinden ved ammeetablering eller anden ernæringsform til det nyfødte barn. undervisning, vejledning og information til forældre og primære personer i mestring af omsorgen til barnet, sig selv og familien de følgende barselsdage. Udskrivningssamtale med barselskvinden/fædre/primær omsorgs personer mhp. forebyggende og fortsat omsorg for sig selv, barnet og familien. Ambulant opfølgning. Specifikke sygeplejeopgaver i afsnittet Pleje af barselskvinder med kronisk sygdom, eks. diabetes, epilepsi, stofskifte sygdomme, psykiatriske sygdomme etc. Barselskvinder med komplicerede fødselsforløb, f.eks. pga. forhøjet blodtryk, ruptur, episiotomi, akut kejsersnit, infektioner, post partum blødning, div. patologiske foster præsentationer, flerfoldsfødsler, svangerskabsforgiftning ect. Barselskvinder med forudgående langt indlæggelsesforløb på svangerafdeling (gynækologisk afdeling). Behandling og pleje til akut og elektiv kejsersnits patient. Præ og post operativ behandling og pleje Familier med særlige problemstillinger i forhold til mestring af forældrerollen 7 7

8 Div. Ammeproblemer Nyfødte i behandling for gulsot Nyfødte i behandling for hypoglykæmi Trivselsproblemer hos det nyfødte barn Nyfødte med handicaps eks. læbe/ganespalte, hofteluksation, klumpfødder Nyfødte med syndromer Familier med kulturelle og sproglige barrierer Fænomener der arbejdes med i sygeplejen Fænomen: betegner i sin mest generelle betydning blot en faktisk sanselig hændelse eller genstand. Bliver dog også brugt til at betegne den enestående eller usædvanlige person, ting eller hændelse. levevis mere hjemmeliv større regelmæssighed ændret/strammere økonomi ændret ryge, drikke og spisevaner Identitetsproblemer rolleskift ændringer i parforholdet og familiemønster ændret og øget ansvar forventninger til sig selv, fra omgivelserne og samfundet gode råd og kommentarer fra omgivelserne kropsopfattelse blodtab smerter/immobilitet ruptur/episiotomi/cicatrice brystspænding vandladningsbesvær obstipation vægtstigning Sprog og formidling Kommunikationsproblemer pga. sprogbarrierer eller der "tales forbi hinanden" Utryghed og bekymring at være indlagt for første gang søskende jalousi ny situation, nye omgivelser og kultur børnepasningsproblemer far alene hjemme 8 8

9 Isolation adskillelse fra familien, det vante miljø og kultur fra afdelingens øvrige mødre, hvis barnet er sygt Angst og frygt sygdom hos barn/kvinde manglende forældreevne/utilstrækkelig forældre evne egen krop/psyke reaktion/depression vuggedød Smerter efterveer episiotomi/ruptur efter kejsersnit smertefuld amning hæmatomer brækket haleben hovedpine efter spinalanæstesi operationssmerter Uddannelsesmiljø i barselsafsnittet Uddannelse indgår som et element i Sygehusets strategi for udvikling af sygeplejen. I Sygehus Syd er der udarbejdet en pædagogisk organisering med ansvarlig klinisk underviser (AKU), Kliniske vejleder (KV) og praktikvejleder (PV). Desuden er alle sygeplejefaglige personaler forpligtiget til at bidrage i det pædagogiske arbejde med de uddannelsessøgende jvf. sygeplejestrukturen i Sygehus Syd. Afdelingen er godkendt som klinisk uddannelsessted for sygepleje og jordemoderstuderende samt assistentelevere. Ansvarlig klinisk underviser og lederen på afsnittet har en særlig forpligtigelse for, at sikre uddannelsesmiljøet og rammerne. I afsnittet arbejdes ud fra pædagogisk spillebane. I forbindelse med evaluering og udarbejdelse af afsnittets uddannelsesaftale vurderes uddannelsesmiljøet op imod den pædagogiske spillebane, således at nødvendige tiltag og indsatsområder kan iværksættes I den kliniske undervisningsperiode tildeles hver studerende to kliniske vejledere, som der samarbejdes med under hele det kliniske modul. Begge vejledere har en sygeplejefaglig uddannelse. I udarbejdelse af "arbejdsplanen" for det kliniske modul lægges vægt på, at underviser og studerende følger hinanden tæt dvs., at den studerende følger sine undervisere og deres arbejdsplan i hverdagene og med tilbud om aften og nattevagt i hverdage eller weekend. Individuelle ønsker tages der naturligvis højde for, i samråd med vejleder og ud fra afdelingens rutiner, ressourcer og arbejdsrytme. Den studerendes egne læringsbehov og læringsproces. 9 9

10 Ansvarsfordelingen mellem ansvarlig klinisk vejleder, klinisk vejleder og den studerende i det kliniske uddannelsesforløb vil være sådan, at ansvarlig klinisk underviser har ansvar for at tilrettelægge undervisningsprocessen og skabe vilkår således, at den studerende får mulighed for at lære. Selve læringsprocessen og læringen foregår hos den studerende De daglige kliniske undervisere i afsnittet støtter, vejleder og giver den studerende et læringsmiljø præget af faglighed, engagement, tid og opbakning med henblik på, at den studerende evner at udfordre og udvikle sine handlekompetencer i bestræbelserne på at lære sit fag. Selve læringsprocessen og læringen foregår hos den studerende og eleven. Den studerende er den aktive part i uddannelsessamtalerne og i anvendelsen af læringsmetoder og modeller. Og det forventes at den studerende er parat til at vurdere sig selv og kunne modtage vejledning herunder vurdering og evaluering af faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer. Afsnittets syn på læring i klinisk virksomhed Sygeplejeuddannelsen er en vekseluddannelse med forskellige udfordringer i den kliniske og teoretiske del. Forståelsen af forholdet mellem teori og klinik får betydning for forståelsen af hvordan og hvad der skal læres. Teori kan belyse klinisk virksomhed og skal på en hensigtsmæssig måde ledsage kliniske sygeplejesituationer og udvikling af sygeplejefaglige kompetencer. Den studerende skal indføres i læringsbegreber ud fra sundhedsvæsenets særlige interesser og med henblik på livslang læring i organisationerne. Uddannelsen til sygeplejerske sigter mod opnåelse af handlekompetence i forhold til virksomhedsområdet. Den studerende vurderes på viden, færdigheder og holdning/adfærd. Uddannelsen skal planlægges og gennemføres, så de kundskaber og egenskaber udvikles og stimuleres på bedst mulig måde. Handlekompetence er en personlig kompetence, der inddrager hele personen og som omfatter både kognitive, emotionelle og interpersonelle elementer. Handlekompetence ses i forhold til de opgaver der skal varetages af sygeplejersken og de situationer som opgaverne forekommer i. At nærme sig læring og fornemme, opleve og erkende sygeplejefaget i et autentisk miljø i fagets praksis er komplekst for den studerende. Den studerendes læring afhænger både af evner, intellekt, følelser, indhold og hvordan læringssituationen opleves. Afhængig af praksissituationen vil forskellige læringsformer være relevante og til hjælp for den studerende i de kliniske moduler i sygeplejerskeuddannelsen. Som ansvarlig klinisk underviser, klinisk vejleder og kollega til den studerende er det væsentligt, at overveje hvilke kompetencer der skal udvikles og hvordan læring i forhold til disse kan fremmes hos den enkelte. Vejledning af studerende er en vigtig del af fællesskabets læreprocesser og er værdifuld i både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Vejledning kan bestå af, at vise til rette og diskutere praksissituationer. Relationen kropsligt og sprogligt mellem den erfarne sygeplejerske og den studerende er en dynamisk og vigtig proces. Herved videregives praktisk kundskab, fagets traditioner, normer og værdier

11 Ved at lægge vægt på det tætte samarbejde mellem studerende og klinisk vejleder indgår der en systematisk vejledning der fremmer den studerendes bevidsthed om hvilke teoretiske, erfaringsmæssige og etiske grundlag der er for handlinger. Specifikt for barselsafsnittet Mulighed for udveksling og studiebesøg i afdelinger relateret til specialet eks. neonatalafsnit, fødeafsnit og gynækologisk afsnit. Operationsafdeling, svangre og barselsambulatorium. Et inspirerende miljø betinget af personales interesse for faglig og personlig udvikling. Løbende undervisningstilbud i afsnittet med et aktuelt indhold. Daglig og kontinuerlig kontakt til vejleder med det formål, at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed for hver enkelt studerende. Praksisfællesskab og kendskab til praksiskultur vægtes højt og alle personaler incl. studerende betragtes som kollegaer. Vidensdeling kollegaer imellem, formelt ved daglig konference, uformelt ved et naturligt engagement i hinandens trivsel og kompetencer. Kollegialt fællesskab med andre studerende i afdelingen ex. jordemoderstuderende. Fokus på kommunikation, vejledning, information og forebyggende sygepleje. Fokus på både kvinden, barnet og mor-barn kontakt og relation til barnefader samt familiedynamik og netværk. Skriftlig dokumentation ved brug af elektronisk patientjournal Korte patientforløb der udfordrer ens evner til at, vurdere, prioritere, delegere og koordinere sygeplejeopgaver. Samt medtænke menneskelige, tidsmæssige, materielle og økonomiske ressourcer i sin planlægning og udførelse. Evaluering af klinisk uddannelsessted Formålet med de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted er, at bidrage til refleksion over udbyttet af uddannelsesforløbet. Få medindflydelse på klinisk uddannelsesperiode ved, at give klinikstedet et veldokumenteret grundlag til udvikling samt et redskab til, at måle den oplevede kvalitet i uddannelsesforløbet. Efterfølgende er det lederne for de enkelte uddannelsesafsnit og de ansvarlige kliniske undervisere, der har forpligtelse til, at følge op på evalueringsresultaterne i samarbejde med uddannelseskonsulenterne og uddannelsesinstitutionerne. Med venlig hilsen Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet tlf

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere