REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet tlf

2 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Struktur Obstetrikken er i Region Sjælland Sygehus Syd er placeret på to geografier, sygehuset i Næstved samt sygehuset i Nykøbing Falster. Den lægelige, behandlings og sygeplejefaglige ledelse for de to geografier består af den lægelige chef, en oversygeplejerske og en jordemoderchef. Dagligt ledes obstetrisk afsnit på Næstved sygehus af vores afdelingssygeplejerske, som samarbejder med afdelingens souschef, en ansvarlig klinisk underviser samt afsnittets sygeplejersker og assistenter. Afsnitstype Obstetrisk afsnit på Næstved sygehus rummer i alt 20 barselspatienter med deres nyfødte børn. Afsnittet ligger i tilknytning til svangre og fødeafsnit og modtager alle ukomplicerede og komplicerede barselspatienter fra eget fødeafsnit. Desuden komplicerede barselspatienter samt barselspatienter, der har født børn med behov for behandling på sygehusets neonatal afsnit, fra fødeafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus samt Rigshospitalet. Det tilstræbes, at fædre eller anden person nært relateret til patienten medindlægges 24 timer, som rask ledsager. Overvejende modtager afsnittet akutte patienter, en mindre del er planlagte eks. planlagte kejsersnit. Dertil varetager afsnittet pleje og behandling af det nyfødte barn med lavt blodsukker og gulsot samt barnet med behov for observans på grund af medicinsk behandling af moderen. Afsnittet samarbejder internt med barsels- og børnelæger, føde- og svangre afsnit. Barselsambulatorium og neonatal afsnit. Eksternt har vi i afsnittet samarbejde barsels og føde- afdelingen på Nykøbing Falster og Rigshospitalet. Med sundhedsplejerskerne i region sjællands nærliggende kommuner samt praktiserende læger og sagsbehandlere. Mere specifikt samarbejdes der med psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, socialrådgivere og sagsbehandlere i div. kommuner og institutioner. Indlæggelsestid Den ukomplicerede barselspatient tilbydes timers indlæggelse. Den komplicerede barselspatient 3 døgn. Patienterne visiteres til barselsafsnittet ud fra afdelingens retningslinjer. Ved større eller mindre problemstillinger for mor og barn er indlæggelsestiden individuel. Fysiske rammer på afdelingen Afsnittet råder over 20 barsel pladser fordelt på fem to-sengsstuer og ti familiestuer, heraf kan en benyttes til isolation. Fem toiletter med bad, et handicapvenligt. Opholdsstue/spisestue og børnestue/puslestue med sechers bord til akut behandling af det dårlige barn. 2 2

3 For personalet har vi et arbejdskontor med fem skrivepladser og en spisestue fælles med svangrepersonalet. Studie og undervisningslokale. To kontorer til specialets sekretærer samt kontor til afdelingssygeplejerske og souschef. Diverse depoter og birum ex. mælkekøkken, medicindepot, personaletoilet og skyllerum. Personale Personale i afsnittet 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef 1 ansvarlig klinisk underviser 17 sygeplejersker i delvis blandede vagter 7 SSA'er i delvis blandede vagter 1 afdelingssekretær 4 Serviceassister.jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og assistent-elever Vagtdækning og fordeling Dagvagt i hverdage kl til el. 30 dækkes af min 4 plejepersonaler samt afdelingssygeplejerske og ansvarlig klinisk underviser. Aftenvagt kl dækkes af 2 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. Nattevagt kl dækkes af 2 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. Weekendvagt dækkes af 2 sygeplejersker og 1 SSA el. sygeplejerske. Nattevagt i weekender dækkes af 1 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. De studerende i afsnittet deltager i vagter. Alle plejepersonaler samarbejder med de studerende således, at de studerende opnår det læringsudbytte, som defineret i deres læringsmål for deres uddannelse. Plejepersonalets faglige efter og videreuddannelse Sygeplejersker og assistenter i vores afsnit holder sig ajour via kurser, temadage, efter og videreuddannelse. Obstetrisk efteruddannelse klinisk vejleder uddannelse Kvalitetsudvikling Årlige kompetence og udviklingssamtaler Sundhedsfaglig diplom uddannelse Efter og videreuddannelse inden for ledelse og sygeplejefaglig udvikling. Efter og videreuddannelse inden for amning. National som international. Afsnittet deltog i efteråret 2009 i et projekt, der havde det formål at forbedre patientkommunikationen med særligt henblik på at sikre fælles udgangspunkt for god patientkommunikation samt medvirke til kvalitetsløft i den mundtlige og skriftlige patientkommunikation. Deltaget i kurser og temadage omhandlende Pleje og omsorg til patienten med anden etnisk baggrund Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Vellykket amning og spædbarnets ernæring 3 3

4 Gynækologisk og obstetrisk behandling, pleje og omsorg ryge stop De sundhedsfaglige uddannelser Patientsikkerhed Sygeplejefaglig vejledning til plejepersonalet It-kurser ex. elektronisk patient journal Kvalitetssikring Pleje og arbejdsformer Barselsafsnittet arbejder med tildelt patientpleje og kontaktsygepleje funktionen dvs., at alle patienter under deres indlæggelse får tildelt en kontaktansvarlig person. Kontaktpersonerne er autoriseret sundhedsfagligt personale. Valg af kontaktperson foretages ud fra fagkompetencer, plejetyngde og fremmøde i afdelingen. Vores plejegruppe består både af specialekendt og erfarent personale, nyuddannede sygeplejersker og assistenter. Studerende og praktikanter inden for de sundhedsfaglige uddannelser. Vi, som plejepersonale på afdelingen, er medansvarlige for vejledning og undervisning af de studerende og nye kollegaer. Og alle ansatte er ansvarlige for et godt og inspirerende arbejds- og studiemiljø. Kontinuitet, faglighed og udvikling samt den gode patient kommunikation vægtes højt. Med den hensigt, at alle patienter får en behandling og pleje af høj kvalitet. Oplever sammenhæng, bliver velinformerede og føler sig trygge under hele deres indlæggelsesforløb. Der arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af basissygeplejersker med specielle ansvarsområder. Der fokuseres målrettet på det spædbarnsvenlige initiativ og de ti skridt mod vellykket amning ved tværfagligt arbejde i primær og sekundær sundhedstjeneste. Vi lægger vægt på forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje, hvor vejledning og undervisning af patient, pårørende og samarbejdspartnere prioriteres højt. Som plejepersonale har vi kontakt til patienter og pårørende med forskellig opfattelse af menneskelige og kulturelle værdier samt egen og families situation. Dette bidrager til, at øge egen bevidsthed om værdier, holdninger og adfærd. Etiske dilemmaer i sygeplejen og den mellemmenneskelige relation. Vores kortvarige indlæggelsesforløb betyder kortvarige samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og relaterede samarbejdspartnere. Og kort tid til problemidentificering og problemløsende planlægning. I tværfaglige grupper arbejdes der blandt andet med ammepolitik samt familier med særlige problemstillinger i forhold til mestring af forældrerollen (ISIS-gruppen)og de unge mødre. I den mundtlige kommunikation tilstræber vi en åben og ærlig dialog/meningsudveksling som sætter fokus på etiske, moralske og sygeplejefaglige problemstillinger med den hensigt, at højne og udvikle sygeplejekvaliteten (Klar tale- kodeks for god patientkommunikation) Den skriftlige kommunikation foregår via opus obstetrik (Elektronisk Patient Journalsystem), som ajourføres og indeholder alle nødvendige data til brug for behandling, udførelse og vurdering af sygeplejen. 4 4

5 sygepleje instrukser, procedurer, vejledninger og undersøgelser, personalepolitik etc. findes elektronisk:http://intra.regionsjaelland.dk og D4 infonet Afsnittet har daglig behovsstuegang ved gynækologisk/obstetrisk læge. Pædiatrisk læge tilkaldes ved behov for tilsyn og behandling af det nyfødte barn. Daglig morgen og middagskonference i afsnittet med deltagelse af afdelingssygeplejerske og øvrigt sundhedsfagligt personale samt månedlige personalemøder med fagligt indhold. Tværfaglig mundtlig og skriftlig kommunikation via fælleskonferencer og ad hoc møder. Opfølgende telefon samtale med udskrevne patienter Samarbejde med afsnittets barselsambulatorium Information til gravide i uge ved Åbent hus arrangement. Samarbejdsrelationer Internt har afsnittet samarbejde med specialets læger og pædiatriske læger. Barselsambulatorium, føde, svangre og neonatal afsnit. Røntgen og, operations, opvågning og anæstesi afdeling. Fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og biokemisk afdeling. Eksternt med barsels og føde- afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus og Rigshospitalet. Med sundhedsplejerskerne i region sjællands nærliggende kommuner samt praktiserende læger. Mere specifikt samarbejdes der med psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, socialrådgivere og sagsbehandlere i div. kommuner og institutioner. Værdigrundlag og målsætning I forbindelse med etableringen af Storstrømmens Sygehus blev der udarbejdet et fælles værdigrundlag, som blev godkendt af sundhedsudvalget d Værdigrundlaget skal sikre at samarbejdet omkring patientforløb afvikles med interessenternes behov og ønsker. Alle berørte parter i Regionens Sundhedsvæsen sygehus syd er forsat ansvarlige for efterlevelsen af værdigrundlaget anno I virksomhedsplanen for Sygehus Syd er rammerne for driften og udviklingen af Sygehus Syd opridset. Med udgangspunkt i sygehusets centrale opgave med patientbehandling og uddannelse af sundhedsfagligt personale, præciseres 4 perspektiver. Hvert enkelt perspektiv giver et bud på indsatsområder og handlinger, som skal implementeres ide kommende år. De 4 perspektiver er: Udviklingsperspektivet Kvalitetsperspektivet Driftsperspektivet Medarbejderperspektivet For at sikre et optimalt uddannelsesmiljøet og den pædagogiske kvalitet i de enkelte afsnit, er der er taget udgangspunkt i Region Sjællands spillebane for ledelse og ledelsesværdier. FRISK - fornyelse, resultater, indlevelse, sammenhæng og klarhed. udarbejdet med henblik på at sikre kvaliteten Målet med spillebanen er, at det sygeplejefaglige personale er bevidst om og handler efter spilleregler for god pædagogisk adfærd overfor de uddannelsessøgende. 5 5

6 Mål for sygeplejen i afsnittet At barselsopholdet giver familien de bedste forudsætninger for at varetage barnets og egne behov. At patienten føler sig ventet og godt modtaget i afdelingen. At patienten snarest efter ankomsten i afnittet får kendskab til sin kontaktperson, introduceres i afdelingens tilbud og gensidige forventninger afstemmes. At støtte og vejlede patienten i vurdering af egne iagttagelser og handlinger i forhold til barnet. At plejeforløbet tilrettelægges ud fra familiens ressourcer/behov. At patienten modtager individuel støtte og vejledning i amme-etablering eller anden ernæring til det nyfødte barn. At den nybagte mor vejledes i- og får forståelse for fysiske og psykiske forandringer med egen krop efter fødslen. At børn og forældre med specielle fysiske, psykiske, sociale og kulturelle behov ydes bistand fra et kvalificeret tværfagligt team. At patienten i det daglige plejes af få personer for, at skabe høj faglighed, god patient kommunikation og sammenhæng i behandlingsforløb. At familien får ro og omsorg, således at kontakten til barnet kan etableres og udvikles. At familien forberedes til udskrivelsen med den hensigt, at forebygge faktorer eller situationer, der kan føre til trivsel og sundhedsproblemer. Faglig udvikling og aktivitet På vores afsnit arbejdes der efter principperne i " Spædbarnsvenligt Sygehus" og de ti skridt. Afsnittet har et tæt samarbejde både internt og eksternt omkring svært belastede familier mhp. tidlig indsats. I ISIS-gruppe Nord samarbejdes der målrettet med planlægning af handlingsforløb for den gravide kvinde, hendes fremtid og hendes familie. Der findes rygestop instruktør i afdelingen. Vi har løbende tværfaglige samarbejdsgrupper med kollegaer fra ex. neonatalafsnit, føde- og barselsafsnit Nykøbing Falster Sygehus samt sundhedsplejen. Vi samarbejder med sygehusets udviklingsafdeling og Region Sjællands uddannelsessteder. Tværfaglig ammegruppe. Klinisk undervisning og vejledning af sygepleje og jordemoderstuderende samt assistentelevere. Introduktion og undervisning af nyt personale mhp. løbende udvikling af kompetencer. Løbende patient tilfredshedsundersøgelse i afsnittet, hvor fornemmelser" bliver udskiftet med "data" udvikling af konkrete forbedringer og kvalitet i patientmøde. 6 6

7 Hyppigst forekommende fysisk, psykisk- og sociale sygeplejefaglige opgaver På vores afsnit udføres sygeplejeopgaver af både almen og specifik art. Vi lægger vægt på forebyggende sygepleje, hvor vejledning og undervisning af patient, pårørende og samarbejdspartnere samt udvikling af kommunikationskompetence prioriteres højt. På vores afdeling har vi kontakt til patienter og pårørende med forskellig opfattelse af menneskelige og kulturelle værdier samt egen og families situation. Dette medvirker til, at vi øger vores bevidsthed om egne værdier, holdninger, egen adfærd. Etiske dilemmaer i sygeplejen og den mellemmenneskelige relation. Vores kortvarige indlæggelsesforløb betyder kortvarige samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og relaterede samarbejdspartnere. Og kort tid til problemidentificering og problemløsende planlægning. Almene sygeplejeopgaver i afsnittet Modtagelse af patient/barn fra fødeafsnittet, herunder forventningssamtale/indlæggelsessamtale med patienten. Her informeres patienten blandt andet om afsnittets vanlige procedurer, tilbud og indlæggelsestid. Gensidige forventninger afstemmes og planlægning af plejeforløb etableres i samarbejde med patienten. Udarbejdelse af skriftlig sygeplejejournal og anden dokumentation. Orientering i patientjournal. Almen observation og pleje af kvinden og barn. Ex. mobilitet, søvn og hvile, kredsløb, respiration, ernæring, væske, udskillelser, smerter, bevidsthedsniveau og personlig hygiejne. Stuegang ud fra kvindens/barnets behov. Præ og postoperativ sygepleje til operationspatient ex. ved kejsersnit. Undervisning, vejledning, information og pleje af barselskvinden ved ammeetablering eller anden ernæringsform til det nyfødte barn. undervisning, vejledning og information til forældre og primære personer i mestring af omsorgen til barnet, sig selv og familien de følgende barselsdage. Udskrivningssamtale med barselskvinden/fædre/primær omsorgs personer mhp. forebyggende og fortsat omsorg for sig selv, barnet og familien. Ambulant opfølgning. Specifikke sygeplejeopgaver i afsnittet Pleje af barselskvinder med kronisk sygdom, eks. diabetes, epilepsi, stofskifte sygdomme, psykiatriske sygdomme etc. Barselskvinder med komplicerede fødselsforløb, f.eks. pga. forhøjet blodtryk, ruptur, episiotomi, akut kejsersnit, infektioner, post partum blødning, div. patologiske foster præsentationer, flerfoldsfødsler, svangerskabsforgiftning ect. Barselskvinder med forudgående langt indlæggelsesforløb på svangerafdeling (gynækologisk afdeling). Behandling og pleje til akut og elektiv kejsersnits patient. Præ og post operativ behandling og pleje Familier med særlige problemstillinger i forhold til mestring af forældrerollen 7 7

8 Div. Ammeproblemer Nyfødte i behandling for gulsot Nyfødte i behandling for hypoglykæmi Trivselsproblemer hos det nyfødte barn Nyfødte med handicaps eks. læbe/ganespalte, hofteluksation, klumpfødder Nyfødte med syndromer Familier med kulturelle og sproglige barrierer Fænomener der arbejdes med i sygeplejen Fænomen: betegner i sin mest generelle betydning blot en faktisk sanselig hændelse eller genstand. Bliver dog også brugt til at betegne den enestående eller usædvanlige person, ting eller hændelse. levevis mere hjemmeliv større regelmæssighed ændret/strammere økonomi ændret ryge, drikke og spisevaner Identitetsproblemer rolleskift ændringer i parforholdet og familiemønster ændret og øget ansvar forventninger til sig selv, fra omgivelserne og samfundet gode råd og kommentarer fra omgivelserne kropsopfattelse blodtab smerter/immobilitet ruptur/episiotomi/cicatrice brystspænding vandladningsbesvær obstipation vægtstigning Sprog og formidling Kommunikationsproblemer pga. sprogbarrierer eller der "tales forbi hinanden" Utryghed og bekymring at være indlagt for første gang søskende jalousi ny situation, nye omgivelser og kultur børnepasningsproblemer far alene hjemme 8 8

9 Isolation adskillelse fra familien, det vante miljø og kultur fra afdelingens øvrige mødre, hvis barnet er sygt Angst og frygt sygdom hos barn/kvinde manglende forældreevne/utilstrækkelig forældre evne egen krop/psyke reaktion/depression vuggedød Smerter efterveer episiotomi/ruptur efter kejsersnit smertefuld amning hæmatomer brækket haleben hovedpine efter spinalanæstesi operationssmerter Uddannelsesmiljø i barselsafsnittet Uddannelse indgår som et element i Sygehusets strategi for udvikling af sygeplejen. I Sygehus Syd er der udarbejdet en pædagogisk organisering med ansvarlig klinisk underviser (AKU), Kliniske vejleder (KV) og praktikvejleder (PV). Desuden er alle sygeplejefaglige personaler forpligtiget til at bidrage i det pædagogiske arbejde med de uddannelsessøgende jvf. sygeplejestrukturen i Sygehus Syd. Afdelingen er godkendt som klinisk uddannelsessted for sygepleje og jordemoderstuderende samt assistentelevere. Ansvarlig klinisk underviser og lederen på afsnittet har en særlig forpligtigelse for, at sikre uddannelsesmiljøet og rammerne. I afsnittet arbejdes ud fra pædagogisk spillebane. I forbindelse med evaluering og udarbejdelse af afsnittets uddannelsesaftale vurderes uddannelsesmiljøet op imod den pædagogiske spillebane, således at nødvendige tiltag og indsatsområder kan iværksættes I den kliniske undervisningsperiode tildeles hver studerende to kliniske vejledere, som der samarbejdes med under hele det kliniske modul. Begge vejledere har en sygeplejefaglig uddannelse. I udarbejdelse af "arbejdsplanen" for det kliniske modul lægges vægt på, at underviser og studerende følger hinanden tæt dvs., at den studerende følger sine undervisere og deres arbejdsplan i hverdagene og med tilbud om aften og nattevagt i hverdage eller weekend. Individuelle ønsker tages der naturligvis højde for, i samråd med vejleder og ud fra afdelingens rutiner, ressourcer og arbejdsrytme. Den studerendes egne læringsbehov og læringsproces. 9 9

10 Ansvarsfordelingen mellem ansvarlig klinisk vejleder, klinisk vejleder og den studerende i det kliniske uddannelsesforløb vil være sådan, at ansvarlig klinisk underviser har ansvar for at tilrettelægge undervisningsprocessen og skabe vilkår således, at den studerende får mulighed for at lære. Selve læringsprocessen og læringen foregår hos den studerende De daglige kliniske undervisere i afsnittet støtter, vejleder og giver den studerende et læringsmiljø præget af faglighed, engagement, tid og opbakning med henblik på, at den studerende evner at udfordre og udvikle sine handlekompetencer i bestræbelserne på at lære sit fag. Selve læringsprocessen og læringen foregår hos den studerende og eleven. Den studerende er den aktive part i uddannelsessamtalerne og i anvendelsen af læringsmetoder og modeller. Og det forventes at den studerende er parat til at vurdere sig selv og kunne modtage vejledning herunder vurdering og evaluering af faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer. Afsnittets syn på læring i klinisk virksomhed Sygeplejeuddannelsen er en vekseluddannelse med forskellige udfordringer i den kliniske og teoretiske del. Forståelsen af forholdet mellem teori og klinik får betydning for forståelsen af hvordan og hvad der skal læres. Teori kan belyse klinisk virksomhed og skal på en hensigtsmæssig måde ledsage kliniske sygeplejesituationer og udvikling af sygeplejefaglige kompetencer. Den studerende skal indføres i læringsbegreber ud fra sundhedsvæsenets særlige interesser og med henblik på livslang læring i organisationerne. Uddannelsen til sygeplejerske sigter mod opnåelse af handlekompetence i forhold til virksomhedsområdet. Den studerende vurderes på viden, færdigheder og holdning/adfærd. Uddannelsen skal planlægges og gennemføres, så de kundskaber og egenskaber udvikles og stimuleres på bedst mulig måde. Handlekompetence er en personlig kompetence, der inddrager hele personen og som omfatter både kognitive, emotionelle og interpersonelle elementer. Handlekompetence ses i forhold til de opgaver der skal varetages af sygeplejersken og de situationer som opgaverne forekommer i. At nærme sig læring og fornemme, opleve og erkende sygeplejefaget i et autentisk miljø i fagets praksis er komplekst for den studerende. Den studerendes læring afhænger både af evner, intellekt, følelser, indhold og hvordan læringssituationen opleves. Afhængig af praksissituationen vil forskellige læringsformer være relevante og til hjælp for den studerende i de kliniske moduler i sygeplejerskeuddannelsen. Som ansvarlig klinisk underviser, klinisk vejleder og kollega til den studerende er det væsentligt, at overveje hvilke kompetencer der skal udvikles og hvordan læring i forhold til disse kan fremmes hos den enkelte. Vejledning af studerende er en vigtig del af fællesskabets læreprocesser og er værdifuld i både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Vejledning kan bestå af, at vise til rette og diskutere praksissituationer. Relationen kropsligt og sprogligt mellem den erfarne sygeplejerske og den studerende er en dynamisk og vigtig proces. Herved videregives praktisk kundskab, fagets traditioner, normer og værdier

11 Ved at lægge vægt på det tætte samarbejde mellem studerende og klinisk vejleder indgår der en systematisk vejledning der fremmer den studerendes bevidsthed om hvilke teoretiske, erfaringsmæssige og etiske grundlag der er for handlinger. Specifikt for barselsafsnittet Mulighed for udveksling og studiebesøg i afdelinger relateret til specialet eks. neonatalafsnit, fødeafsnit og gynækologisk afsnit. Operationsafdeling, svangre og barselsambulatorium. Et inspirerende miljø betinget af personales interesse for faglig og personlig udvikling. Løbende undervisningstilbud i afsnittet med et aktuelt indhold. Daglig og kontinuerlig kontakt til vejleder med det formål, at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed for hver enkelt studerende. Praksisfællesskab og kendskab til praksiskultur vægtes højt og alle personaler incl. studerende betragtes som kollegaer. Vidensdeling kollegaer imellem, formelt ved daglig konference, uformelt ved et naturligt engagement i hinandens trivsel og kompetencer. Kollegialt fællesskab med andre studerende i afdelingen ex. jordemoderstuderende. Fokus på kommunikation, vejledning, information og forebyggende sygepleje. Fokus på både kvinden, barnet og mor-barn kontakt og relation til barnefader samt familiedynamik og netværk. Skriftlig dokumentation ved brug af elektronisk patientjournal Korte patientforløb der udfordrer ens evner til at, vurdere, prioritere, delegere og koordinere sygeplejeopgaver. Samt medtænke menneskelige, tidsmæssige, materielle og økonomiske ressourcer i sin planlægning og udførelse. Evaluering af klinisk uddannelsessted Formålet med de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted er, at bidrage til refleksion over udbyttet af uddannelsesforløbet. Få medindflydelse på klinisk uddannelsesperiode ved, at give klinikstedet et veldokumenteret grundlag til udvikling samt et redskab til, at måle den oplevede kvalitet i uddannelsesforløbet. Efterfølgende er det lederne for de enkelte uddannelsesafsnit og de ansvarlige kliniske undervisere, der har forpligtelse til, at følge op på evalueringsresultaterne i samarbejde med uddannelseskonsulenterne og uddannelsesinstitutionerne. Med venlig hilsen Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet tlf

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisation og struktur Barselsafsnittet er en del af gynækologisk/obstetrisk

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Obstetrisk afsnit Kontaktperson: Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel,

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Struktur Obstetrikken er i Region Sjælland Sygehus Syd er placeret på

Læs mere

BARSELSAFSNITTET NÆSTVED SYGEHUS

BARSELSAFSNITTET NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET NÆSTVED SYGEHUS Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 2016 1 1 Organisation og struktur Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Barselsafsnittet er en del af gynækologisk/obstetrisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1 Organisation og struktur Gynækologisk afsnit 9 skiftede pr. 1. januar 2014 status

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Juni 2017 Klinisk studieplan

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Børneafdeling 17 Kontaktperson: Nina Riisager, AKU Mødetid: Dag: 7.15

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen.

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige forhold. 3 2.1 Samarbejdsrelationer.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Revideret maj 2014. - 1 -

Revideret maj 2014. - 1 - Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen i Slagelse. Revideret maj 2014. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Præsentation af afdeling P 12.

Præsentation af afdeling P 12. Pædiatrisk afdeling P Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Præsentation af afdeling P 12. Afdeling P 12 er en pædiatrisk afdeling, som modtager syge børn fra hele Vejle Amt. De indlagte børn er

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Gl. Landevej 61 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere