REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet tlf

2 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Struktur Obstetrikken er i Region Sjælland Sygehus Syd er placeret på to geografier, sygehuset i Næstved samt sygehuset i Nykøbing Falster. Den lægelige, behandlings og sygeplejefaglige ledelse for de to geografier består af den lægelige chef, en oversygeplejerske og en jordemoderchef. Dagligt ledes obstetrisk afsnit på Næstved sygehus af vores afdelingssygeplejerske, som samarbejder med afdelingens souschef, en ansvarlig klinisk underviser samt afsnittets sygeplejersker og assistenter. Afsnitstype Obstetrisk afsnit på Næstved sygehus rummer i alt 20 barselspatienter med deres nyfødte børn. Afsnittet ligger i tilknytning til svangre og fødeafsnit og modtager alle ukomplicerede og komplicerede barselspatienter fra eget fødeafsnit. Desuden komplicerede barselspatienter samt barselspatienter, der har født børn med behov for behandling på sygehusets neonatal afsnit, fra fødeafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus samt Rigshospitalet. Det tilstræbes, at fædre eller anden person nært relateret til patienten medindlægges 24 timer, som rask ledsager. Overvejende modtager afsnittet akutte patienter, en mindre del er planlagte eks. planlagte kejsersnit. Dertil varetager afsnittet pleje og behandling af det nyfødte barn med lavt blodsukker og gulsot samt barnet med behov for observans på grund af medicinsk behandling af moderen. Afsnittet samarbejder internt med barsels- og børnelæger, føde- og svangre afsnit. Barselsambulatorium og neonatal afsnit. Eksternt har vi i afsnittet samarbejde barsels og føde- afdelingen på Nykøbing Falster og Rigshospitalet. Med sundhedsplejerskerne i region sjællands nærliggende kommuner samt praktiserende læger og sagsbehandlere. Mere specifikt samarbejdes der med psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, socialrådgivere og sagsbehandlere i div. kommuner og institutioner. Indlæggelsestid Den ukomplicerede barselspatient tilbydes timers indlæggelse. Den komplicerede barselspatient 3 døgn. Patienterne visiteres til barselsafsnittet ud fra afdelingens retningslinjer. Ved større eller mindre problemstillinger for mor og barn er indlæggelsestiden individuel. Fysiske rammer på afdelingen Afsnittet råder over 20 barsel pladser fordelt på fem to-sengsstuer og ti familiestuer, heraf kan en benyttes til isolation. Fem toiletter med bad, et handicapvenligt. Opholdsstue/spisestue og børnestue/puslestue med sechers bord til akut behandling af det dårlige barn. 2 2

3 For personalet har vi et arbejdskontor med fem skrivepladser og en spisestue fælles med svangrepersonalet. Studie og undervisningslokale. To kontorer til specialets sekretærer samt kontor til afdelingssygeplejerske og souschef. Diverse depoter og birum ex. mælkekøkken, medicindepot, personaletoilet og skyllerum. Personale Personale i afsnittet 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef 1 ansvarlig klinisk underviser 17 sygeplejersker i delvis blandede vagter 7 SSA'er i delvis blandede vagter 1 afdelingssekretær 4 Serviceassister.jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og assistent-elever Vagtdækning og fordeling Dagvagt i hverdage kl til el. 30 dækkes af min 4 plejepersonaler samt afdelingssygeplejerske og ansvarlig klinisk underviser. Aftenvagt kl dækkes af 2 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. Nattevagt kl dækkes af 2 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. Weekendvagt dækkes af 2 sygeplejersker og 1 SSA el. sygeplejerske. Nattevagt i weekender dækkes af 1 sygeplejerske og 1 SSA el. sygeplejerske. De studerende i afsnittet deltager i vagter. Alle plejepersonaler samarbejder med de studerende således, at de studerende opnår det læringsudbytte, som defineret i deres læringsmål for deres uddannelse. Plejepersonalets faglige efter og videreuddannelse Sygeplejersker og assistenter i vores afsnit holder sig ajour via kurser, temadage, efter og videreuddannelse. Obstetrisk efteruddannelse klinisk vejleder uddannelse Kvalitetsudvikling Årlige kompetence og udviklingssamtaler Sundhedsfaglig diplom uddannelse Efter og videreuddannelse inden for ledelse og sygeplejefaglig udvikling. Efter og videreuddannelse inden for amning. National som international. Afsnittet deltog i efteråret 2009 i et projekt, der havde det formål at forbedre patientkommunikationen med særligt henblik på at sikre fælles udgangspunkt for god patientkommunikation samt medvirke til kvalitetsløft i den mundtlige og skriftlige patientkommunikation. Deltaget i kurser og temadage omhandlende Pleje og omsorg til patienten med anden etnisk baggrund Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Vellykket amning og spædbarnets ernæring 3 3

4 Gynækologisk og obstetrisk behandling, pleje og omsorg ryge stop De sundhedsfaglige uddannelser Patientsikkerhed Sygeplejefaglig vejledning til plejepersonalet It-kurser ex. elektronisk patient journal Kvalitetssikring Pleje og arbejdsformer Barselsafsnittet arbejder med tildelt patientpleje og kontaktsygepleje funktionen dvs., at alle patienter under deres indlæggelse får tildelt en kontaktansvarlig person. Kontaktpersonerne er autoriseret sundhedsfagligt personale. Valg af kontaktperson foretages ud fra fagkompetencer, plejetyngde og fremmøde i afdelingen. Vores plejegruppe består både af specialekendt og erfarent personale, nyuddannede sygeplejersker og assistenter. Studerende og praktikanter inden for de sundhedsfaglige uddannelser. Vi, som plejepersonale på afdelingen, er medansvarlige for vejledning og undervisning af de studerende og nye kollegaer. Og alle ansatte er ansvarlige for et godt og inspirerende arbejds- og studiemiljø. Kontinuitet, faglighed og udvikling samt den gode patient kommunikation vægtes højt. Med den hensigt, at alle patienter får en behandling og pleje af høj kvalitet. Oplever sammenhæng, bliver velinformerede og føler sig trygge under hele deres indlæggelsesforløb. Der arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af basissygeplejersker med specielle ansvarsområder. Der fokuseres målrettet på det spædbarnsvenlige initiativ og de ti skridt mod vellykket amning ved tværfagligt arbejde i primær og sekundær sundhedstjeneste. Vi lægger vægt på forebyggende og sundhedsfremmende sygepleje, hvor vejledning og undervisning af patient, pårørende og samarbejdspartnere prioriteres højt. Som plejepersonale har vi kontakt til patienter og pårørende med forskellig opfattelse af menneskelige og kulturelle værdier samt egen og families situation. Dette bidrager til, at øge egen bevidsthed om værdier, holdninger og adfærd. Etiske dilemmaer i sygeplejen og den mellemmenneskelige relation. Vores kortvarige indlæggelsesforløb betyder kortvarige samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og relaterede samarbejdspartnere. Og kort tid til problemidentificering og problemløsende planlægning. I tværfaglige grupper arbejdes der blandt andet med ammepolitik samt familier med særlige problemstillinger i forhold til mestring af forældrerollen (ISIS-gruppen)og de unge mødre. I den mundtlige kommunikation tilstræber vi en åben og ærlig dialog/meningsudveksling som sætter fokus på etiske, moralske og sygeplejefaglige problemstillinger med den hensigt, at højne og udvikle sygeplejekvaliteten (Klar tale- kodeks for god patientkommunikation) Den skriftlige kommunikation foregår via opus obstetrik (Elektronisk Patient Journalsystem), som ajourføres og indeholder alle nødvendige data til brug for behandling, udførelse og vurdering af sygeplejen. 4 4

5 sygepleje instrukser, procedurer, vejledninger og undersøgelser, personalepolitik etc. findes elektronisk:http://intra.regionsjaelland.dk og D4 infonet Afsnittet har daglig behovsstuegang ved gynækologisk/obstetrisk læge. Pædiatrisk læge tilkaldes ved behov for tilsyn og behandling af det nyfødte barn. Daglig morgen og middagskonference i afsnittet med deltagelse af afdelingssygeplejerske og øvrigt sundhedsfagligt personale samt månedlige personalemøder med fagligt indhold. Tværfaglig mundtlig og skriftlig kommunikation via fælleskonferencer og ad hoc møder. Opfølgende telefon samtale med udskrevne patienter Samarbejde med afsnittets barselsambulatorium Information til gravide i uge ved Åbent hus arrangement. Samarbejdsrelationer Internt har afsnittet samarbejde med specialets læger og pædiatriske læger. Barselsambulatorium, føde, svangre og neonatal afsnit. Røntgen og, operations, opvågning og anæstesi afdeling. Fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og biokemisk afdeling. Eksternt med barsels og føde- afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus og Rigshospitalet. Med sundhedsplejerskerne i region sjællands nærliggende kommuner samt praktiserende læger. Mere specifikt samarbejdes der med psykolog, børnepsykiatrisk afdeling, socialrådgivere og sagsbehandlere i div. kommuner og institutioner. Værdigrundlag og målsætning I forbindelse med etableringen af Storstrømmens Sygehus blev der udarbejdet et fælles værdigrundlag, som blev godkendt af sundhedsudvalget d Værdigrundlaget skal sikre at samarbejdet omkring patientforløb afvikles med interessenternes behov og ønsker. Alle berørte parter i Regionens Sundhedsvæsen sygehus syd er forsat ansvarlige for efterlevelsen af værdigrundlaget anno I virksomhedsplanen for Sygehus Syd er rammerne for driften og udviklingen af Sygehus Syd opridset. Med udgangspunkt i sygehusets centrale opgave med patientbehandling og uddannelse af sundhedsfagligt personale, præciseres 4 perspektiver. Hvert enkelt perspektiv giver et bud på indsatsområder og handlinger, som skal implementeres ide kommende år. De 4 perspektiver er: Udviklingsperspektivet Kvalitetsperspektivet Driftsperspektivet Medarbejderperspektivet For at sikre et optimalt uddannelsesmiljøet og den pædagogiske kvalitet i de enkelte afsnit, er der er taget udgangspunkt i Region Sjællands spillebane for ledelse og ledelsesværdier. FRISK - fornyelse, resultater, indlevelse, sammenhæng og klarhed. udarbejdet med henblik på at sikre kvaliteten Målet med spillebanen er, at det sygeplejefaglige personale er bevidst om og handler efter spilleregler for god pædagogisk adfærd overfor de uddannelsessøgende. 5 5

6 Mål for sygeplejen i afsnittet At barselsopholdet giver familien de bedste forudsætninger for at varetage barnets og egne behov. At patienten føler sig ventet og godt modtaget i afdelingen. At patienten snarest efter ankomsten i afnittet får kendskab til sin kontaktperson, introduceres i afdelingens tilbud og gensidige forventninger afstemmes. At støtte og vejlede patienten i vurdering af egne iagttagelser og handlinger i forhold til barnet. At plejeforløbet tilrettelægges ud fra familiens ressourcer/behov. At patienten modtager individuel støtte og vejledning i amme-etablering eller anden ernæring til det nyfødte barn. At den nybagte mor vejledes i- og får forståelse for fysiske og psykiske forandringer med egen krop efter fødslen. At børn og forældre med specielle fysiske, psykiske, sociale og kulturelle behov ydes bistand fra et kvalificeret tværfagligt team. At patienten i det daglige plejes af få personer for, at skabe høj faglighed, god patient kommunikation og sammenhæng i behandlingsforløb. At familien får ro og omsorg, således at kontakten til barnet kan etableres og udvikles. At familien forberedes til udskrivelsen med den hensigt, at forebygge faktorer eller situationer, der kan føre til trivsel og sundhedsproblemer. Faglig udvikling og aktivitet På vores afsnit arbejdes der efter principperne i " Spædbarnsvenligt Sygehus" og de ti skridt. Afsnittet har et tæt samarbejde både internt og eksternt omkring svært belastede familier mhp. tidlig indsats. I ISIS-gruppe Nord samarbejdes der målrettet med planlægning af handlingsforløb for den gravide kvinde, hendes fremtid og hendes familie. Der findes rygestop instruktør i afdelingen. Vi har løbende tværfaglige samarbejdsgrupper med kollegaer fra ex. neonatalafsnit, føde- og barselsafsnit Nykøbing Falster Sygehus samt sundhedsplejen. Vi samarbejder med sygehusets udviklingsafdeling og Region Sjællands uddannelsessteder. Tværfaglig ammegruppe. Klinisk undervisning og vejledning af sygepleje og jordemoderstuderende samt assistentelevere. Introduktion og undervisning af nyt personale mhp. løbende udvikling af kompetencer. Løbende patient tilfredshedsundersøgelse i afsnittet, hvor fornemmelser" bliver udskiftet med "data" udvikling af konkrete forbedringer og kvalitet i patientmøde. 6 6

7 Hyppigst forekommende fysisk, psykisk- og sociale sygeplejefaglige opgaver På vores afsnit udføres sygeplejeopgaver af både almen og specifik art. Vi lægger vægt på forebyggende sygepleje, hvor vejledning og undervisning af patient, pårørende og samarbejdspartnere samt udvikling af kommunikationskompetence prioriteres højt. På vores afdeling har vi kontakt til patienter og pårørende med forskellig opfattelse af menneskelige og kulturelle værdier samt egen og families situation. Dette medvirker til, at vi øger vores bevidsthed om egne værdier, holdninger, egen adfærd. Etiske dilemmaer i sygeplejen og den mellemmenneskelige relation. Vores kortvarige indlæggelsesforløb betyder kortvarige samarbejdsrelationer med patienter, pårørende og relaterede samarbejdspartnere. Og kort tid til problemidentificering og problemløsende planlægning. Almene sygeplejeopgaver i afsnittet Modtagelse af patient/barn fra fødeafsnittet, herunder forventningssamtale/indlæggelsessamtale med patienten. Her informeres patienten blandt andet om afsnittets vanlige procedurer, tilbud og indlæggelsestid. Gensidige forventninger afstemmes og planlægning af plejeforløb etableres i samarbejde med patienten. Udarbejdelse af skriftlig sygeplejejournal og anden dokumentation. Orientering i patientjournal. Almen observation og pleje af kvinden og barn. Ex. mobilitet, søvn og hvile, kredsløb, respiration, ernæring, væske, udskillelser, smerter, bevidsthedsniveau og personlig hygiejne. Stuegang ud fra kvindens/barnets behov. Præ og postoperativ sygepleje til operationspatient ex. ved kejsersnit. Undervisning, vejledning, information og pleje af barselskvinden ved ammeetablering eller anden ernæringsform til det nyfødte barn. undervisning, vejledning og information til forældre og primære personer i mestring af omsorgen til barnet, sig selv og familien de følgende barselsdage. Udskrivningssamtale med barselskvinden/fædre/primær omsorgs personer mhp. forebyggende og fortsat omsorg for sig selv, barnet og familien. Ambulant opfølgning. Specifikke sygeplejeopgaver i afsnittet Pleje af barselskvinder med kronisk sygdom, eks. diabetes, epilepsi, stofskifte sygdomme, psykiatriske sygdomme etc. Barselskvinder med komplicerede fødselsforløb, f.eks. pga. forhøjet blodtryk, ruptur, episiotomi, akut kejsersnit, infektioner, post partum blødning, div. patologiske foster præsentationer, flerfoldsfødsler, svangerskabsforgiftning ect. Barselskvinder med forudgående langt indlæggelsesforløb på svangerafdeling (gynækologisk afdeling). Behandling og pleje til akut og elektiv kejsersnits patient. Præ og post operativ behandling og pleje Familier med særlige problemstillinger i forhold til mestring af forældrerollen 7 7

8 Div. Ammeproblemer Nyfødte i behandling for gulsot Nyfødte i behandling for hypoglykæmi Trivselsproblemer hos det nyfødte barn Nyfødte med handicaps eks. læbe/ganespalte, hofteluksation, klumpfødder Nyfødte med syndromer Familier med kulturelle og sproglige barrierer Fænomener der arbejdes med i sygeplejen Fænomen: betegner i sin mest generelle betydning blot en faktisk sanselig hændelse eller genstand. Bliver dog også brugt til at betegne den enestående eller usædvanlige person, ting eller hændelse. levevis mere hjemmeliv større regelmæssighed ændret/strammere økonomi ændret ryge, drikke og spisevaner Identitetsproblemer rolleskift ændringer i parforholdet og familiemønster ændret og øget ansvar forventninger til sig selv, fra omgivelserne og samfundet gode råd og kommentarer fra omgivelserne kropsopfattelse blodtab smerter/immobilitet ruptur/episiotomi/cicatrice brystspænding vandladningsbesvær obstipation vægtstigning Sprog og formidling Kommunikationsproblemer pga. sprogbarrierer eller der "tales forbi hinanden" Utryghed og bekymring at være indlagt for første gang søskende jalousi ny situation, nye omgivelser og kultur børnepasningsproblemer far alene hjemme 8 8

9 Isolation adskillelse fra familien, det vante miljø og kultur fra afdelingens øvrige mødre, hvis barnet er sygt Angst og frygt sygdom hos barn/kvinde manglende forældreevne/utilstrækkelig forældre evne egen krop/psyke reaktion/depression vuggedød Smerter efterveer episiotomi/ruptur efter kejsersnit smertefuld amning hæmatomer brækket haleben hovedpine efter spinalanæstesi operationssmerter Uddannelsesmiljø i barselsafsnittet Uddannelse indgår som et element i Sygehusets strategi for udvikling af sygeplejen. I Sygehus Syd er der udarbejdet en pædagogisk organisering med ansvarlig klinisk underviser (AKU), Kliniske vejleder (KV) og praktikvejleder (PV). Desuden er alle sygeplejefaglige personaler forpligtiget til at bidrage i det pædagogiske arbejde med de uddannelsessøgende jvf. sygeplejestrukturen i Sygehus Syd. Afdelingen er godkendt som klinisk uddannelsessted for sygepleje og jordemoderstuderende samt assistentelevere. Ansvarlig klinisk underviser og lederen på afsnittet har en særlig forpligtigelse for, at sikre uddannelsesmiljøet og rammerne. I afsnittet arbejdes ud fra pædagogisk spillebane. I forbindelse med evaluering og udarbejdelse af afsnittets uddannelsesaftale vurderes uddannelsesmiljøet op imod den pædagogiske spillebane, således at nødvendige tiltag og indsatsområder kan iværksættes I den kliniske undervisningsperiode tildeles hver studerende to kliniske vejledere, som der samarbejdes med under hele det kliniske modul. Begge vejledere har en sygeplejefaglig uddannelse. I udarbejdelse af "arbejdsplanen" for det kliniske modul lægges vægt på, at underviser og studerende følger hinanden tæt dvs., at den studerende følger sine undervisere og deres arbejdsplan i hverdagene og med tilbud om aften og nattevagt i hverdage eller weekend. Individuelle ønsker tages der naturligvis højde for, i samråd med vejleder og ud fra afdelingens rutiner, ressourcer og arbejdsrytme. Den studerendes egne læringsbehov og læringsproces. 9 9

10 Ansvarsfordelingen mellem ansvarlig klinisk vejleder, klinisk vejleder og den studerende i det kliniske uddannelsesforløb vil være sådan, at ansvarlig klinisk underviser har ansvar for at tilrettelægge undervisningsprocessen og skabe vilkår således, at den studerende får mulighed for at lære. Selve læringsprocessen og læringen foregår hos den studerende De daglige kliniske undervisere i afsnittet støtter, vejleder og giver den studerende et læringsmiljø præget af faglighed, engagement, tid og opbakning med henblik på, at den studerende evner at udfordre og udvikle sine handlekompetencer i bestræbelserne på at lære sit fag. Selve læringsprocessen og læringen foregår hos den studerende og eleven. Den studerende er den aktive part i uddannelsessamtalerne og i anvendelsen af læringsmetoder og modeller. Og det forventes at den studerende er parat til at vurdere sig selv og kunne modtage vejledning herunder vurdering og evaluering af faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer. Afsnittets syn på læring i klinisk virksomhed Sygeplejeuddannelsen er en vekseluddannelse med forskellige udfordringer i den kliniske og teoretiske del. Forståelsen af forholdet mellem teori og klinik får betydning for forståelsen af hvordan og hvad der skal læres. Teori kan belyse klinisk virksomhed og skal på en hensigtsmæssig måde ledsage kliniske sygeplejesituationer og udvikling af sygeplejefaglige kompetencer. Den studerende skal indføres i læringsbegreber ud fra sundhedsvæsenets særlige interesser og med henblik på livslang læring i organisationerne. Uddannelsen til sygeplejerske sigter mod opnåelse af handlekompetence i forhold til virksomhedsområdet. Den studerende vurderes på viden, færdigheder og holdning/adfærd. Uddannelsen skal planlægges og gennemføres, så de kundskaber og egenskaber udvikles og stimuleres på bedst mulig måde. Handlekompetence er en personlig kompetence, der inddrager hele personen og som omfatter både kognitive, emotionelle og interpersonelle elementer. Handlekompetence ses i forhold til de opgaver der skal varetages af sygeplejersken og de situationer som opgaverne forekommer i. At nærme sig læring og fornemme, opleve og erkende sygeplejefaget i et autentisk miljø i fagets praksis er komplekst for den studerende. Den studerendes læring afhænger både af evner, intellekt, følelser, indhold og hvordan læringssituationen opleves. Afhængig af praksissituationen vil forskellige læringsformer være relevante og til hjælp for den studerende i de kliniske moduler i sygeplejerskeuddannelsen. Som ansvarlig klinisk underviser, klinisk vejleder og kollega til den studerende er det væsentligt, at overveje hvilke kompetencer der skal udvikles og hvordan læring i forhold til disse kan fremmes hos den enkelte. Vejledning af studerende er en vigtig del af fællesskabets læreprocesser og er værdifuld i både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Vejledning kan bestå af, at vise til rette og diskutere praksissituationer. Relationen kropsligt og sprogligt mellem den erfarne sygeplejerske og den studerende er en dynamisk og vigtig proces. Herved videregives praktisk kundskab, fagets traditioner, normer og værdier

11 Ved at lægge vægt på det tætte samarbejde mellem studerende og klinisk vejleder indgår der en systematisk vejledning der fremmer den studerendes bevidsthed om hvilke teoretiske, erfaringsmæssige og etiske grundlag der er for handlinger. Specifikt for barselsafsnittet Mulighed for udveksling og studiebesøg i afdelinger relateret til specialet eks. neonatalafsnit, fødeafsnit og gynækologisk afsnit. Operationsafdeling, svangre og barselsambulatorium. Et inspirerende miljø betinget af personales interesse for faglig og personlig udvikling. Løbende undervisningstilbud i afsnittet med et aktuelt indhold. Daglig og kontinuerlig kontakt til vejleder med det formål, at skabe kvalitet, sammenhæng og tryghed for hver enkelt studerende. Praksisfællesskab og kendskab til praksiskultur vægtes højt og alle personaler incl. studerende betragtes som kollegaer. Vidensdeling kollegaer imellem, formelt ved daglig konference, uformelt ved et naturligt engagement i hinandens trivsel og kompetencer. Kollegialt fællesskab med andre studerende i afdelingen ex. jordemoderstuderende. Fokus på kommunikation, vejledning, information og forebyggende sygepleje. Fokus på både kvinden, barnet og mor-barn kontakt og relation til barnefader samt familiedynamik og netværk. Skriftlig dokumentation ved brug af elektronisk patientjournal Korte patientforløb der udfordrer ens evner til at, vurdere, prioritere, delegere og koordinere sygeplejeopgaver. Samt medtænke menneskelige, tidsmæssige, materielle og økonomiske ressourcer i sin planlægning og udførelse. Evaluering af klinisk uddannelsessted Formålet med de studerendes evaluering af klinisk uddannelsessted er, at bidrage til refleksion over udbyttet af uddannelsesforløbet. Få medindflydelse på klinisk uddannelsesperiode ved, at give klinikstedet et veldokumenteret grundlag til udvikling samt et redskab til, at måle den oplevede kvalitet i uddannelsesforløbet. Efterfølgende er det lederne for de enkelte uddannelsesafsnit og de ansvarlige kliniske undervisere, der har forpligtelse til, at følge op på evalueringsresultaterne i samarbejde med uddannelseskonsulenterne og uddannelsesinstitutionerne. Med venlig hilsen Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet tlf

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Indholdsfortegnelse 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur:

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere