Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken Jyderup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk"

Transkript

1 20. juni 2014 Kære forældre, børn og unge samt alle på opholdssteder og plejefamilier Sommerferien står snart for døren og vi skal derfor give Jer lidt information omkring det kommende skoleår 2014 / Informationer omhandler til at begynde med forhold omkring Søbæk skole og Erhvervsskolen og til slut informationer ift. vores Opholds & Bosteder. Har I spørgsmål, så sig endelig til. Nedenstående materiale sendes til alle forældre/oph/pl.fam. og Uploades på forældreintra & hjemmesiden Klasselister med indplacering på klasser & afdelinger Personale & ressourceplan fordelt på klasser & afdelinger Årskalender med vigtige datoer. Vejledende skole skema for alle klasser på Søbæk skole. Klasserne udsender efter sommerferien et mere specifikt skema. Invitation til velkomst & intro aften torsdag den 28. august 2014 Skolebus plan vil blive sendt og uploaded på hjemmesiden i begyndelsen af august, så man kan finde information om tider der. Småinformationer Kort men godt! a. FSA Afgangsprøver Alle afgangselever sveder helt vildt disse dage og knokler med at få gode karakterer. Det går over alt forventning og rigtig mange får super gode karakterer Flot og stort tillykke til både elever og lærere. Vi glæder os til at fejre Jer ved dimissionsfesten 26. juni. b. Skoleåret starter mandag den 11. august kl Skolebusplan udsendes i ugen op til skolestart. Uploades på hjemmeside og forældreintra. c. Test Faglige test og nationale test Skolen udarbejder som vanligt både faglige test og nationale test for at måle på elevernes faglige status. Dette sker mindst en gang årligt. Da faglig konsulent Lene Fabricius stopper, må vi ændre procedure ift. rettelse og vurdering af disse test. d. Sanserum for de mindste - ABC & Junior På Lerchehuset etablerer vi et sanserum for skolens mindste elever. Sanserummet styrker koncentrationen. Mange elever kan være understimulerede på deres sanser og kan have vanskeligt ved at fornemme egen krop og kontakten med sig selv. Ved at arbejde med sanserne, oplever vi, at de bliver mere tålmodige, får lettere ved at koncentrere sig og bliver bedre til at omgås andre mennesker. e. IT Learning Skolen vil fra skoleårets start satse hårdt på at udvikle IT Leaning for skolens elever. Vi har allerede mange computere til rådighed, men vil gradvist i det ny skoleår udbygge dette, således at skolebøger med tiden skiftes ud med IT baserede løsninger, der tilgodeser hver enkelt elev. Allerede fra august laver vi pilotprojekt, hvor elever i ABC indskoling og Junior klassen har Ipads til rådighed. Skolens ansatte modtager kurser i denne undervisningsform, så elever får optimalt udbytte.

2 f. PPR. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning En epoke er slut, idet ledende skolepsykolog Jakob Schmidt og faglig konsulent Lene Fabricius har valgt at stoppe som konsulenter for Holbæk Kommune, da de begge ønsker at nyde deres otium. Vi siger dem begge mange tak for mange års fantastisk samarbejde og ønsker god vind. Istedet kommer Hanne Wiborg og Lise Rasmussen, som begge er ansat af Holbæk Kommune. PPR deltager som konsulenter ved visitationer til skolen samt som faglig konsulent ift. specifikke elevsager. g. I sommerferien kan ledelsen træffes på følgende numre: Uge Thomas Bachmann Uge Mikael Nielsen Uge Erik Filthuth Planlægning Skoleåret Klasseorganisation og fordeling på afdelinger Elevantal Efterhånden som vi nærmer os ferien, tegner der sig et billede af hvordan skolen ser ud næste skoleår. Der er som altid en vis usikkerhed, da ikke alle kommuner har meldt tilbage på nuværende tidspunkt ift. revisitation. På Søbæk Skole har vi også næste skoleår mange forskellige klassetilbud, som vi mener, vil tilgodese de fleste børn og unge og deres individuelle behov. På trods af kommunernes inklusionsbestræbelser, så starter vi forventeligt skoleåret op med omtrent 117 børn og unge på grundskoleniveau fra indskoling til 10. klasse samt unge, som er i STU uddannelse. Det er faktisk lidt flere elever end ved sidste skoleårs start. Den ny skolereform - Lov 409 Fra august 2014 træder lov 409 Den ny folkeskolereform i kraft. På Søbæk er vi helt klar til at tage denne udfordring op. Søbæk skole og den ny folkeskolereform. Som alle er klar over træder der en ny folkeskolereform i kraft pr. 1. august Elever på Søbæk skole er, uanset om de kan have andre behov, også omfattet af denne ny lovgivning. Lov 409, som den hedder bevirker, at alle elever vil opleve, at de nu får en længere skoledag. Alle elever skal tilbydes en skoledag med fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. Som tidligere oplyst er vi ved at bearbejde undervisningstilsynet i Holbæk kommune samt undervisningsministeriet ift. at få nedsat skoledagens længde til i gennemsnit 32,5 om ugen. Dette fordi vi mener, at skoledagen kan være for lang for rigtig mange elever ift. de specialpædagogiske behov, som hver enkelt har. Vi har ikke fået svar endnu, så indtil videre planlægger vi ud fra de krav som gælder pt.

3 Skoledagens længde for grundskole elever på Søbæk Skoledagen er tilrettelagt så alle elever uanset klassetrin tilbydes 35 timer om ugen timer årligt. På Søbæk skole møder alle basis elever dagligt kl Skoledagen er hver dag planlagt til kl undtagen torsdag, som er til kl for alle. Mandag, tirsdag og onsdag tilbyder skolen Lektie cafe fra til Vi skal som skole tilbyde tid til lektiehjælp og faglig fordybelse. Det er frivilligt for eleven, om man vil gøre brug af dette. I skoletiden er inkluderet alle timer til den fagopdelte undervisning (Se timefordelingsplan på hjemmesiden), samt tid til understøttende undervisning. I skoledagen er således indeholdt tid til lejrskole, ekskursioner, erhvervs & arbejdsmarkeds orientering, ekstra undervisning eller eksempelvis Adl træning Almindelig daglig levevis samt pauser. På Søbæk skole kan det forekomme, at der undervises på tværs af årgange og klassetrin. Hvis der i en klasse er elever fra flere klassetrin / årgange, skal der vejledende planlægges på det alderstrin de fleste befinder sig på eller et gennemsnit af de årgange som indgår. Se skema for hver enkelt klassetrin. Fritagelser - fravigelser Der skal planlægges ift. folkeskolelovens minimumsbestemmelser for timetal til de enkelte fag og faggrupper. Med mindre en elev er aftalt fritaget eller der er aftalt fravigelser, skal alle elever undervises i de fag og det antal timer, der fremgår af timefordelingen. Skoledagens længde for STU elever på Søbæk Unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Dagen for en STU elev er anderledes, idet der ikke er de samme timekrav. Skoledagen skal bestå af 840 timer årligt eller 21 timer ugentligt. På Søbæk har alle STU elever vejledende 25 timer ugentligt elller 1000 timer årligt. På Søbæk skole møder alle STU elever dagligt kl Skoledagen er alle ugens dage planlagt til kl Se Skema for STU klassen. Skolebus & befordring. Skolebusordningen er primært lavet for at sikre transporten til og fra skole for grundskoleelever. Skolebusplanen tilrettelægges, så alle der kører med bussen kan møde til tiden kl Efter skoledagens ophør kører busserne retur kl undtagen torsdag hvor det er kl Hvis der er STU elever som skal med bus, må de påregne en ventetid. Husk at ringe til kontoret om morgenen på , hvis jeres barn er syg eller af anden årsag ikke kommer og på samme måde den dag, hvor jeres barn skal med igen, dog efter en weekend kommer vi altid forbi igen. Bevægelse & motion Alle klasser på Søbæk tilbydes i gennemsnit 45 minutter pr. dag til motion og bevægelse - elller 3,758 time pr uge. Det betyder, at der i ugens løb vil være idræt og motion krop og bevægelse. Det kan indgå i fagene, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan f.eks. være morgenløb, boldspil, aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger mv. eller det kan bruges pædagogisk i arbejdet med fagenes indhold. Idrætsfaget vil på 9. klassetrin indgå i rækken af prøvefag til udtræk. Den hidtidige udtalelse i faget erstattes af standpunktskarakterer i kl. Nye fælles mål Fælles mål præciseres og forenkles for at tydeliggøre elevernes læringsudbytte.

4 Fremmedsprog. Der indføres engelsk fra 1. klasse og 2. fremmedsprog tysk fra 5. klasse samt håndværk og design. Det nye fag håndværk og design erstatter fagene sløjd og håndarbejde. Klasseorganisation og fordeling på afdelinger På Søbæk Skole har vi også næste skoleår mange forskellige klassetilbud, som vi mener, vil tilgodese de fleste børn og unge og deres individuelle behov. Al planlægning er med et vist forbehold, idet der helt frem til august sker mange ting, som kan påvirke vores planlægning. Vi etablerer indenfor Søbæk Skole følgende klasser i skoleåret Børne afdeling Lerchehuset, Slagelsevej 12, 4450 Jyderup Afd. leder Annette Filthuth og koordinator Astrid Boserup a. ABC klasse Lerchehuset for indskoling 0. til 3. klasse b. Junior klasse Lerchehuset for 4. til 6. Klasse Unge afdeling, Søbæksparken 10, 4450 Jyderup Afd. leder Jesper Rasmussen c. ISS Søbæksparken - Identitet - Selverkendelse Selvopfattelse for 7. til 8. klasse d. ISS Søbæksparken -Identitet - Selverkendelse Selvopfattelse for 9. og 10. klasse Ressource afdeling Kirkvej 6, 4440 Mørkøv. Afd leder Martin Holm e. Erhverv Mini AKT klassen Stigs Bjergby. Ressourceklasse for unge med behov for særligt individuelt tilrettelagt undervisningsforløb. Erhvervs & autismecenter Søbæk, Slagelsevej 9 samt Bryggervænget 15, 4450 Jyderup. Afd. leder Simon Johansen f. Basis klasse for undervisningspligtige elever tilbydes praktisk / teoretisk undervisning Jfr. LFS. 33,4. g. STU Værkstedsbaseret særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Værkstedsbaseret undervisning og aktiviteter for unge drenge & piger år. Elever der har afsluttet grundskolen. h. STU - ASF Klassen er et tilbud for unge imellem 16 & 24 år med autisme spektrum forstyrrelser. i. EMU erhvervs, modning & udviklingsklasse. Værkstedsbaseret undervisning tilrettelagt jfr aktivering lovgivning LAP Døgnophold tilbydes på a. Opholdsstederne Søbæk Jyderup og Søbæk Knabstrup b. Bostedet Søbæk Kollegiet 142,7 & 107 c. Bostedet ASF Søbæk kollegiet for unge med autisme problematikker.

5 Elevplan Statusmøder, revisitationer og plan for næste skoleår Næste skoleår ændres praksis omkring udarbejdelse af elevplaner & status redegørelser. Tidsplan er som følger: nov. Ansatte laver Elevplan & STU Plan for skoleåret januar udsendes reviderede elevplaner, med skolens indstilling til kommende skoleår. Samtidig inviteres forældre og samarbejdspartnere til statusmøde, hvor vi sammen gennemgår status og vilkår for revisitation på baggrund af skolens anbefalinger januar til 25. marts. Statusmøder afvikles. - Vi forsøger at koordinere møde så opholdssteder og Søbæk skole holder møde samme dag. Hvis nogle mangler informationer eller er usikre på hvad der er aftalt ift. kommende skoleår, så er det meget vigtigt, at I siger til, så vi kan afklare og afstemme forventninger. Indstilling til STU Visse elever på 9. eller 10. klasse, som afslutter grundskoleforløbet, kan have betydelige psyko sociale eller andre vanskeligheder, som gør, at han eller hun ikke umiddelbart kan tage en almindelig ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Disse unge kan indstilles til det man kalder et STU forløb, som er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indstilling til STU sker via Specialvejleder Birthe Østerbye eller Dorthe Elly Johansen tlf Statusmøder på Opholdsstederne Søbæk. For alle beboere på vore opholdssteder Søbæk udarbejder kontaktpersonen, med samme deadline som på skolen en statusredegørelse, som beskriver strategi og mål for beboeren under opholdet på opholdsstedet. Opholdsstedets medarbejdere koordinerer med skolens medarbejdere og afvikler i fællesskab dette møde. Kommunikation - ForældreIntra Som I tidligere er informeret om, så benytter skolen / klasserne sig af ForældreIntra Det betyder, at I som forældre, opholdssteder & plejefamilier, hvis I har adgang til computer, får leveret alle informationer til og fra skolen via den vej. Fremadrettet vil tilmeldinger til diverse arrangementer også foregå via forældreintra. Vi kan desværre på vore tælle system konstatere, at der er rigtig mange, som endnu ikke har fundet ud af at logge ind. Er i tvivl om hvordan man logger ind så kontakt sekretær Lene Therkelsen på eller mail Vejledning - Login til forældreintra For at komme ind, skal I benytte kode og login, som blev givet på intromødet i september sidste år. Tillige er kode blevet fremsendt til de forældre/opholdssteder/pl. forældre, som ikke var til intodagen eller der hvor deres børn er opstartet senere. I skal anvende webadressen: når I logger ind.

6 Såfremt I mangler kode eller har problemer med at logge ind, er I meget velkommen til at kontakte sekretær Lene Therkelsen på eller mail Beskeder - You got a mail - på opslagstavlen I Intra. Klasserne på Søbæk skole og ledelsen, vil efter behov uploade planer for de ting, der sker i klassen og på skolen, herunder info om undervisning, aktiviteter og begivenheder i klassen for den kommende måned. Ligeledes hvis der er tale om personaleændringer. SMS system: Personalet kan, når De sender en besked på ForældreIntra ligeledes sende beskeden som sms besked til jeres mobil. Derved kan alle de forældre, opholdssteder og plejefamilier, som har opgivet sit mobilnummer se, at der er kommet en besked og se de første 160 tegn af beskeden på mobilen og derefter læse hele beskeden på ForældreIntra. Har I spørgsmål ift. forældreintra, så kontakt Lene Therkelsen eller Kontakt & Telefon numre Til orientering ser skolens ledelse og administration således ud: Kontor - hoved nr Erik Filthuth Skoleleder Pædagogisk ansv. leder Annette Filthuth HR Personale Visitator Annemette Lund Sekretær - Kontor Lene Therkelsen Sekretær - Kontor Simon Johansen Afd. leder Erhvervsskolen Søbæk Jesper Rasmussen Afd. leder Søbæksparken ISS Martin Holm Larsen Afd. leder Erhverv AKT Stigs Bjergby Thomas Bachmann Afd. Leder opholdsstederne Søbæk Mikael Nielsen Afd. leder Bostedet Søbæk Kollegiet Astrid Boserup Koordinator for afd. Lerchehuset, Jyderup Alle medarbejdere ønsker alle børn, unge og forældre, pl. familier og opholdssteder en god, varm sommerferie. Tak for samarbejdet i dette skoleår og på gensyn 11. august kl Mange hilsner Annette & Erik Filthuth Red Filler

OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP. Døgntilbud for drenge og piger mellem 12 18 år. Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 4450 Jyderup

OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP. Døgntilbud for drenge og piger mellem 12 18 år. Afd. Lerchehuset Jyderup Slagelsevej 12 4450 Jyderup Redigeret 2010-09-30 EF OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP Døgntilbud for drenge og piger mellem 12 18 år SKOLE ÅRET 2010-2011 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP www.bakkegaarden.nu

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere