Inter- og intratester reliabilitet i Myofascial Release diagnostik ved lændesmerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inter- og intratester reliabilitet i Myofascial Release diagnostik ved lændesmerter"

Transkript

1 Projektarbete 20 p inom forskningsförberedande Fördjupningskurs i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet, Stockholm 1999 Inter- og intratester reliabilitet i Myofascial Release diagnostik ved lændesmerter -et reproducerbarhedsstudie- Författare Per Kjær, Fysioterapeut, DipMT Handledare: Hans Lund Fysioterapeut, PhD

2 KAROLINSKA INSTITUTET RESEARCH PROJECT credit points D-level Advanced course in Physiotherapy Title INTER- OG INTRAEXAMINER RELIABILITY OF MYOFASCIAL RELEASE DIAGNOSTICS IN LOW BACK PAIN Authors Per Kjær Fysiotereapeut, DipMT Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe Tutor Hans Lund Fysioterapeut, PhD Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Keywords Myofascial release, intertester-reliability, intratester-reliability, diagnostics, Low Back Pain Abstract: Background and purpose: Myofascial releasee (MFR) is increasingly applied in the treatment of patients with Low Back Pain (LBP). The aim of the diagnostics in MFR is to identify areas of tightness, which are adressed with specific manual methods. The main conclusions wether areas are tight or loose are based on examinations of posture, movement analysis and advanced palpation of skin, fascia and muscles. Wether it is possible to make reliable conclusions, and wether the special palpatoric tests in MFR are reproducible have not been investigated in previous studies. The purpose of this study was to examine the intra- and interexaminer reliability, the sensitivity and the specificity for the main conclusions and to evaluate the reproducability of the underlying diagnostic tests proposed in the MFR koncept in subjects with and without LBP. Subjects and methods: Twenty eight subjects of which 11 actually received treatment for LBP by Physiotherapists, were examined as outlined in the MFR concept in two independent groups by four blinded Physiotherapists (to in each group) in a test retest design. Percent agreement and Cohens Kappa evaluated the reliability of the main conclusions and the diagnostic tests. Sensitivity and specificity were based on data from the Physiotherapist s identification of LBP and questionnaires filled in by the patients. Results: No acceptable inter- and intra-tester reliability was shown for the main conclusions on tight or loose areas in the low back. Group two showed good reliability in the main conclusions of the relevance of MFR and in identifying LBP. Group one showed acceptable reliability for one tester. The median sensitivity in identifying LBP was 0,71 and the specificity 0,95. The evaluation of the underlying test showed a tendency to acceptable reliability in the evaluation of lumbar posture, lumbar range of movement and pain in relation to movement. The special palpatoric tests showed poor reliability with a tendency for better reliability in the deepest palpation. A tendency to better reliability was seen for the two testers, who had worked together with MFR. Conclusion: The present results were based on a small number of subjects and could not immediately be generalized. Errors in the procedures for group one and lack of training of the testers inflated the results. The importance of adequate training of testers in reliability studies and the importance of a large study sample became obvious in this study. Further studies with more subjects and adequate training of testers are required to generalize results.

3 KAROLINSKA INSTITUTET PROJEKT poäng D-nivå Fördjupningskurs i sjukgymnastik Titel INTER- OG INTRATESTER RELIABILITET I MYOFASCIAL RELEASE DIAGNOSTIK VED LÆNDESMERTER Författare Per Kjær Fysiotereapeut, DipMT Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe Handledare Hans Lund Fysioterapeut, PhD Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Nyckelord Myofascial release, intertester-reliabilitet, intratester-reliabilitet, diagnostik, lændesmerter Baggrund og formål: Myofascial release (MFR) benyttes i stigende omfang i behandling af patienter med Low Back Pain (LBP). Diagnostikken i MFR sigter på at identificere stramme områder, som behandles med specifikke håndgreb. De samlede konklusioner om stramme og løse områder baseres på delundersøgelser som inspektion, bevæge analyse og avanceret palpation af hud, fascier og muskulatur. Om det er muligt at komme frem til reliable konklusioner, og om de særlige palpatoriske undersøgelser i MFR er reproducerbare, er ikke tidligere undersøgt. Formålet med dette studie var at belyse inter- og intratester reliabiliteten, sensitiviteten og specificiteten på de samlede konklusioner, samt at vurdere de tilgrundliggende tests reproducerbarhed udfra MFR konceptet hos forsøgspersoner med og uden LBP. Materiale og metoder: Otteogtyve forsøgpersoner, hvoraf 11 havde LBP og var i behandling hos fysioterapeut, blev blev undersøgt efter MFR konceptet i to uafhængige grupper af 4 erfarne og blindede fysioterapeuter (to i hver gruppe) i et test - retest design. Reliabiliteten ved de samlede konklusioner og de specifikke delundersøgelser blev belyst ved % inter- og intratester overensstemmelse og Cohens Kappa. Sensitiviteten og specificieteten blev baseret på testernes identifikation af LBP og spørgeskemaer udfyldt af forsøgspersonerne. Resultater: Der var ikke acceptabel inter- eller intratester reliabilitet for de samlede konklusioner omkring stramme og løse områder i lænden. Gruppe II viste god reliabilitet i de samlede vurderinger af, om MFR var relevant og ved identificering af LBP. Gruppe I havde for samme emner acceptabel intratester reliabilitet hos den ene tester. Median sensitivitet i udpegning af LBP var 0,71 og specificiteten 0,95. I delundersøgelserne var der en tendes til acceptabel inter- og intratester reliabilitet omkring ved vurdering holdning og aktiv bevægelighed i lænd samt smerte ved bevægelse. De særlige palpatoriske undersøgelser viste svag reliabilitet og en tendens til bedre reliabilitet for den dybere palpation. Der var en tendens til bedre intra-tester reliabilitet for to af testerne, som havde arbejdet sammen omkring MFR. Konklusion: De foreliggende resultater var baseret på et lille antal forsøgspersoner og kan ikke umiddelbart generaliseres. Opståede fejl i procedurerne i den ene gruppe og mangelfuld træning af testerne svækkede resultaterne. Betydningen af grundig træning og afprøvning af testene blev tydeliggjort. Der er behov for yderligere studier med flere forsøgspersoner og grundig træning af testere, før endelige konklusioner kan drages.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 ENGELSK ABSTRACT 2 DANSK ABSTRACT 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION LOW BACK PAIN: MYOFASCIAL RELEASE: RELIABILITET I FYSIOTERAPEUTISKE UNDERSØGELSER: PALPATION I FYSIOTERAPI OG MFR: DESIGN OG PROCEDURER I RELIABILITETSSTUDIER DETTE STUDIE: FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER: 12 Problemstillinger: MATERIALE OG METODE: FORSØGSPERSONER: 13 Inklusionskriterier: TESTERE: 15 SPØRGESKEMA: UNDERSØGELSESSKEMA OG TESTS: DESIGN: 19 MFR- diagnostik side 4 Per Kjær

5 2.6 PROCEDURE: STATISTISKE METODER: 21 Intra- og inter-observatør overensstemmelsen i de enkelte tests: RESULTATER: INTER TESTER RELIABILITET PÅ SAMLEDE KONKLUSIONER: INTRA TESTER RELIABILITET VED DE SAMLEDE KONKLUSIONER: SENSITIVITET OG SPECIFICITET: RESULTATER FRA INSPEKTIONSUNDERSØGELSER: 27 Inspektion intertester: 28 Inspektion intratester: RESULTATER FRA FUNKTIONSUNDERSØGELSER: 29 Funktion intertester: 30 Funktion intratester: RESULTATER PALPATION I STÅENDE 32 Palpation i stående: 34 Stående flektions test: RESULTATER PALPATION I LIGGENDE: 34 Resultater fra palpation i liggende: DISKUSSION: 38 MFR- diagnostik side 5 Per Kjær

6 4.1 ANTAL FORSØGSPERSONER OG STATISTIK: TESTERNES FORUDSÆTNINGER: TEST RETEST DESIGN OG RELIABILITET: SENSITIVITET OG SPECIFICITET: RELATION MELLEM POSITIVE FUND, MFR RELEVANT OG RYGPATIENT: KONKLUSION: PERSPEKTIVERING: AKNOWLEDGEMENTS: 48 Personlige 48 Tak for økonomisk støtte: REFERENCER 49 BILAG 1, SPØRGESSKEMA BILAG 2, UNDERSØGELSESSKEMA BILAG 3, TESTMANUAL MFR- diagnostik side 6 Per Kjær

7 1.0 INTRODUKTION 1.1 LOW BACK PAIN: Low Back Pain (LBP) er et udbredt problem i Danmark og et stort arbejdsfelt indenfor fysioterapi. Det diskuteres i øjeblikket meget, hvilke behandlingsmetoder, som er de mest effektive ved behandling af LBP. Tidligere bestod fysioterapeutiske behandling overvejende af varme og massage, men de seneste årtiers udvikling har forskningsresultater peget på betydningen af aktivitet og styrke/udholdenhedstræning. 7 Passive behandlingsformer indenfor fysioterapi som f. eks. massage og ledmobilisering har ikke været specifikt undersøgt, men indgået som kontrolgrupper i enkelte randomiserede kliniske undersøgelser Tendensen er at aktiv træning, mobilisering/manipulation 11 er de mest effektive behandlingsmodaliteter. Disse resultater er dog langt fra entydige. Senest viser et norsk studie, 12 at traditionel fysioterapi med varme, massage øvelser har bedre effekt end medicinsk træningsterapi eller gå tur. Økonomiske omkostninger ved sygefravær er benyttet som effektparameter i nævnte studie. Og en kvalitativ undersøgelse i Danmark 13 har netop påvist forskellighederne i faggruppers opfattelse af, hvordan behandling af LBP skal behandles, til trods for at forskningen peger i bestemte retninger. Sundhedsstyrelsen giver i sin 2. rapport 14 retningslinjer for udredning og behandling ved LBP. Heri nævnes Myofascial Release (MFR) som en mulighed for initial behandling ved LBP inden mere dokumenterede behandlingsformer som mobilisering/manipulation. 1.2 MYOFASCIAL RELEASE: MFR angives i litteraturen som effektivt ved blandt andet LBP, men der er ikke fundet studier som bekræfter dette. MFR er en behandlingsmetode, som gradvis har vundet indpas blandt læger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Metoden er udviklet blandt amerikanske osteopater og bragt til landet af osteopat Robert Ward I og læge Johannes Fossgreen II i slutningen af 80-erne. MFR har sine egne diagnostiske metoder som omfatter anamnese, inpektion af I II Professor ved School of Osteopati, Michigan State University Læge, underviser i dansk selskab for osteopatisk craniosacral medicin. Tidl. Formand og underviser i Dansk selskab for muskuloskeletal medicin. MFR- diagnostik side 7 Per Kjær

8 holdning, vurdering af bevægelse, palpation under bevægelse, vurdering af specifik ledbevægelighed og palpation af fascier og muskulatur. Diagnostikken afviger fra det vi normalt gør i fysioterapi ved at sætte mere fokus på vurdering af de overfladiske fasciers (hudens) elasticitet og binding til underlaget, samt de dybere fasciers (muskulfascier) elasticitet og binding ved palpation. Ligeledes vurderes musklernes tonus og ændringer i kvalitet i muskulaturen. Formålet med de diagnostiske metoder er at finde frem til områder, som er stramme, kaldet tight eller løse, kaldet loose Dysfunktion og smerter i det myofascielle system ses i dette koncept som en reaktion på traume, overbelastning eller adaptation til specielle kropsholdninger. I følge Ward og Barnes 15 vil traume eller overbelastning medføre helingsprocesser eller adaptive processer, som forårsager en øget stivhed i muskel- sene- og fascie-væv og eventuelt arvæv, som hæmmer det frie mekaniske glid, som skal være til stede mellem de forskellige strukturer. De neurofysiologiske processer påvirkes, og dysfungerende områder udvikler abnorm funktion i det efferente og afferente system. Hermed opstår områder med ændret muskulær tonus, ændret smerteperception og proprioception. Resultatet bliver, ifølge Ward og Barnes, at der opstår en assymmetri i det myofascielle system med områder, som er præget af smerte, stramhed og/eller løshed. Behandling rettes mod det stramme og eventuelt smertefulde områder ved bestemte håndgreb, som har til formål at påvirke huden og muskulaturen, så der opnås en løsning af de stramme områder. Den normaliserende effekt formodes at opstå gennem dels via en neuroreflektorisk virkning på tonus i muskulaturen, på karrene via det autonome nervesystem, og dels gennem en mekanisk påvirkning af fascierne Vigtigheden af at kunne identificere stramme og løse områder for at kunne applicere den korrekte behandling fremhæves af alle forfattere, som har beskrevet MFR En hypotese i MFR kan udtrykkes således: Der opstår identificerbare forandringer i muskel- og fascievæv ved smerte, traume og gentagen belastning. Denne hypotese er ikke testet i den tilgængelige litteratur, og der er ikke fundet studier, som har beskæftiget sig med reliabiliteten eller MFR- diagnostik side 8 Per Kjær

9 validiteten af de diagnostiske metoder og test, som benyttes i MFR, og som hypotesen er baseret på. 1.3 RELIABILITET I FYSIOTERAPEUTISKE UNDERSØGELSER: "Reliability is the dependability, repeatability, or reproducibility of research or a measuring instrument." 20 "An instrument is reliable if it consistently measures similar values in the same quantities or qualities with repeated application." 21 Reliabilitet er således et udtryk for en målings præcision. I klinisk sammenhæng er måleinstrumentet ofte en test. Men testeren, som udfører og tolker testen er også måleinstrument. Reliabilitet undersøges i klinisk sammenhæng ved at sammenstille resultaterne fra en given test udført enten af samme person flere gange, intra-tester reliabilitet eller udført af flere forskellige personer, inter-tester reliabilitet. Ved opgørelse af resultaterne fås et tal for overensstemmelsen eller reproducerbarheden af de udførte tests. Jo større overensstemmelse og jo bedre reproducerbarhed ved gentagne målinger, jo bedre kan man sige, at reliabiliteten af den undersøgte test eller metode er. I fysioterapi er kendskab til reliabiliteten af de undersøgelsesmetoder og test, der anvendes nødvendig, fordi de danner grundlag for valg af behandling og vurdering af effekt af behandling. Det samme gør sig gældende for de diagnostiske metoder og test, som benyttes i MFR. Der er sammenfald mellem undersøgelsesmetoder i MFR og fysioterapi, og der kan drages paralleller fra områderne inspektion, funktionsundersøgelse og palpation Omkring inspektion og herunder vurdering af lændens krumninger, scoliose og shift viser en række undersøgelser, at det er vanskeligt at opnå god reliabilitet i undersøgelserne. Det samme gør sig gældende ved vurdering af generel og specifik bevægelighed i lændeområdet. Her viser det sig, at rent visuel vurdering er vanskelig, og det samme gør sig gældende ved måling med forskellige instrumenter. 35 Enkelte studier viser god reliabilitet ved bevægeundersøgelser, hvor der benyttes centimeter mål, men kun et af disse studier omhandler bevægelighed i lænden specifikt. 33 MFR- diagnostik side 9 Per Kjær

10 1.4 PALPATION I FYSIOTERAPI OG MFR: Palpation er et væsentligt område indenfor fysioterapi og et vanskeligt område at dokumentere reliabilitet på. Palpation er en vigtig og specifik del af de diagnostiske metoder, som benyttes i MFR Begrebet stivhedsgrad er en betegnelse, som benyttes indenfor den psykosomatiske del af fysioterapien. 22 Stivhedsgrad er et udtryk for det modtryk fysioterapeuten føler mod sine fingerspidser, når en muskel presses sammen. Dette modtryk gradueres efter Bunkan 22 i fem forskellig grader. Der findes ingen nyere studier, som viser, at stivhedsgrad er en reliabel måleenhed. Sundsvoll 39 henviser til ældre studier med modstridende resultater i vurdering af stivhedsgrad. Når det gælder palpation af triggerpunkter i muskulatur, viser det sig vanskeligt at opnå overensstemmelse mellem testere ved undersøgelse af nakkeområdet hos raske 40 og ved palpationsundersøgelse af patienter med lændesmerter. 41 Et af problemerne ved identificering af triggerpunkter er, at opnå ensartethed i det tryk som appliceres. Det viser sig muligt at opnå bedre reliabilitet ved at benytte et trykfølsomt materiale på pegefingeren, 42 så trykket kan kontrolleres. Omkring palpation af hud viser et studie, at det ikke er muligt at opnå rimelig reliabilitet ved Kiblers test, 43 og et andet viser ringe reliabilitet ved vurdering af hudtykkelse og hud compliance. 44 En lang række studier har beskæftiget sig med palpation af specifik ledfunktion omkring lænden og pelvis Det er kun ganske få af disse som dokumenterer acceptabel reliabilitet omkring palpation af specifik ledbevægelighed. 33 Større reliabilitet opnås i samme studier på smerteprovokationstest, selvom der ikke tages stilling til den kraft testene udføres med. 50 De nævnte studier viser, at det er vanskeligt at opnå reliabilitet ved palpation, både når det gælder stivhedsgrad og tonus, vævsforandringer som ved triggerpunkter, hudtykkelse, hudcompliance og specifik ledbevægelighed. Studierne omkring palpation viser metodiske svagheder ved f. eks. at undersøge på en rask gruppe, et lille studiesample, eller der er undersøgt en enkelt test taget ud af sin sammenhæng. 1.5 DESIGN OG PROCEDURER I RELIABILITETSSTUDIER Ved undersøgelse af reliabilitet er der i ovennævnte studier anvendt vidt forskellige design og procedurer. I nogle studier er der kun indgået raske forsøgspersoner Andre har MFR- diagnostik side 10 Per Kjær

11 valgt udelukkende patienter, mens andre igen har mikset grupper af patienter og kontroller En yderligere faktor ved design af reliabilitets studier er valget af, hvor mange test som skal indgå. I en del af de nævnte studier ses på enkelte test og andre ser på en mere sammensat procedure indbefattende en række undersøgelser og tests, som mere afspejler den kliniske hverdag Der er fordele og ulemper ved de forskellige designs. Ved benyttelse af en ren rask gruppe er det vanskeligt at undersøge test, som er designet til at påvise dysfunktioner. Man må her forvente, at der er for få positive fund. Denne form for studier har deres force i at kunne påvise normalforekomsten af positive fund hos raske. I et design som udelukkende beskæftiger sig med patienter, fås et mere reelt billede af de positive fund hos patienter, men det fremgår ikke, om de positive fund i den undersøgte gruppe adskiller sig fra fund hos raske. I princippet kan man godt undersøge reproducerbarheden af bestemte undersøgelser i begge designs, men statistikken er afhængig af en vis forekomst af positive svar. Og testen får først klinisk relevans, hvis den både kan reproduceres og skelne mellem syge og raske. I et design, hvor raske og syge blandes, kan en tests skelneevne i forhold til at udpege syge og raske (sensitivitet og specificitet) beregnes, og der er den fordel, at der gerne skulle tegne sig et billede af, hvilke test som er positive hos dem, som er syge og ikke hos dem, som er raske. Det bliver herefter muligt at sortere de ikke relevante test fra. Når en test tages ud af sin kliniske sammenhæng og skal stå alene i et videnskabeligt forsøg, er formålet med testen ikke længere det samme. Fra at indgå i kliniske ræsonnementer, hvor de enkelte test indgår på lige fod med en række andre test i afvejningen af diagnostiske hypoteser, bliver den til den ene diagnostisk afgørende. I dette studie blev forsøgspersoner med og uden LBP blandet i en et klinisk design, som skulle afspejle den kliniske hverdag de undersøgte tests normalt indgår i. 1.6 DETTE STUDIE: Diagnostikken i MFR består af en række test, som munder ud i en samlet konklusion omkring hvilke områder, som er stramme og hvilke som er løse. MFR- diagnostik side 11 Per Kjær

12 Det er en udbredt opfattelse, at selv om fysioterapeuter ikke er enige om detaljerne i en undersøgelse, så kommer de frem til overensstemmende konklusioner, som leder frem til en bestemt behandling. For at belyse dette i relation til diagnostik indenfor MFR, gennemførtes i dette studie systematiske test indenfor tre områder, nemlig inspektion af holdning, bevægeanalyse og palpation. Det gør det muligt for testerne, at drage samlede konklusioner omkring stramme og løse områder udfra flere forskellige undersøgelser. Anamnese er udeladt i dette studie, for at kunne belyse den samlede visuelle og manuelle undersøgelses værdi i forhold til at identificere: 1. områder som stramme/løse, 2. relevansen af MFR og 3. forsøgspersoner med LBP. I dette studie gennemgås undersøgelser udfra MFR konceptet med relation til forsøgspersoner med og uden LBP. Forsøget blev godkendt ved videnskabsetisk komite for Vejle og Fyns amter journal nr Alle forsøgspersoner modtog både skriftlig og mundtlige information om projektet ved eksperimentets start og underskrev informeret samtykkeerklæring 1.6 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER: Hovedformålet med projektet var at vurdere intra- og intertester-reliabiliteten, sensitiviteten og specificiteten af de samlede konklusioner på de diagnostiske test som anvendes i MFR i relation til columna lumbalis og pelvis hos forsøgspersoner med og uden lændesmerter. Et andet formål var at belyse de enkelte tests reproducerbarhed. Problemstillinger: 1. Hvordan var inter- og intratester overensstemmelsen ved den samlede bedømmelse af tight og loose områder i lænden hos raske og patienter med LBP på baggrund af diagnostiske metoder i MFR? 2. Hvordan var overensstemmelsen ved vurdering af, om MFR var en relevant behandling MFR- diagnostik side 12 Per Kjær

13 eller ej? 3. Hvordan var overensstemmelsen i vurderingen af, om det var en patient eller ej? 4. Hvordan var sensitiviteten og specificiteten ved de samlede konklusioner i forhold til at udpege de reelle rygpatienter? 5. Hvordan var overensstemmelsen i de enkelte tests, som dannede grundlag for de samlede konklusioner? Inter- og intratester reliabiliteten, samt sensitivitet og specificitet belystes for de samlede konklusioner på delundersøgelserne. Inter- og intratester reliabilitet belystes for de test, som ledte frem til den samlede konklusion. Spørgsmålet om testenes validitet krævede omfattende analyser og golden standards, som ikke var tilgængelige indenfor rammerne af dette projekt. 2.0 MATERIALE OG METODE: 2.1 FORSØGSPERSONER: Der deltog 17 frivillige forsøgspersoner fra Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Odense. De bestod af 7 mænd og 10 kvinder mellem 21 og 40 år median alder 25 år. Forsøgspersonerne blev fundet ved opslag om forsøgets formål på iøjnefaldende steder på skolen. Interesserede kontaktede forfatteren telefonisk eller via , hvorefter skriftlig information om eksperimentets formål og indhold blev fremsendt. Der deltog 11 patienter med LBP, som gik til behandling hos praktiserende fysioterapeut i Odense området. Gruppen bestod af 3 mænd og 8 kvinder mellem 21 og 43 år, median alder 28 år i gruppe 1 og 25 år i gruppe 2. Se Tabel 1 MFR- diagnostik side 13 Per Kjær

14 Tabel 1: Oversigt over karakteristika for forsøgspersoner fra spørgeskema.(bilag 1) Første kolonne henviser til variable. Historie henviser til en score på 0-5 (anden kolonne) vedrørende tidligere ryghistorie med rygsmerter og eventuelle traumer ( 0-5). Behandling henviser til henholdsvis fysioterapeutisk behandling og medicinsk behandling. Ryg og bensmerte er summen af 3 eleven box skalaer for aktuel smerte, værste sidste 14 dage og gennemsnit sidste 14 dage. 52 Aktiviteter er et udtryk for score på Manniches disability scale. 52 Deltagelse er en score for sygemelding i forbindelse med rygbesvær (participation) Anden kolonne angiver den mulige score i spørgeskema. Gruppe 1 blev undersøgt af undersøgerne A og B, og gruppe 2 af undersøgerne C og D. 3. Scoringer er angivet i gennemsnit (mean) og efterfulgt af variationerne i parentes (range). Gruppe I Gruppe II variable score LBP Kontrol LBP Kontrol range range range Kvinder Mænd Median alder (år) 28 (23-43) 25,5 (24-40) 25 (21-35) 25 (21-29) Historie Rygsmerte ,4 (0-4) 3,7 (3-5) 1,3 (0-3) Trauma 0-5 2,2 (2-4) 1 (0-3) 1 (0-3) 1,1 (0-4) Behandling Fysio (1) 1 (0-1) Medicin 0-1 0,2 (0-1) 0,7 (0-1) Rygsmerte ,2 (11-18) 1 (0-6) 14,5 (12-18) 3,4 (0-6) Bensmerte (0-18) 0,7 (0-6) 6 (0-12) 2,1 (0-6) Aktiviteter ,2 (0-11) 10,3 (5-17 2,7 (0-7) Deltagelse 0-5 2,4 (0-5) 2,3 (0-4) 0,5 (0-1 Inklusionskriterier: Lændesmerter +/- udstråling af mere end 8 ugers varighed. Gruppen defineres som subacutte ifølge Queebec Task Force 51 Patienter med neurologiske udfald i form af svær kraftnedsættelse, radiculære smerter, spondylolisthese, rheumatisk lidelse i aktivitet, maligne tilstande, graviditet, kendt psykisk MFR- diagnostik side 14 Per Kjær

15 lidelse og tilstande, som forværres væsentligt ved gentagne bevægelser af columna lumbalis, blev ekskluderet fra studiet. Patienterne blev fundet af praktiserende fysioterapeuter i Odense. Seksten klinikker for fysioterapi i Odense området blev kontaktet først med brev som indeholdt information om eksperimentets formål, indhold og kriterier for patientudvælgelse. Fysioterapeuterne blev kontaktet telefonisk nogle dage efter. Her blev de yderligere opfordret til at finde relevante patienter og informere dem om muligheden for at deltage i projektet. Patienterne blev udvalgt blandt populationen af rygpatienter, som var i behandling, for at fysioterapeuten kunne medvirke til at vurdere, om de kunne tolerere de planlagte undersøgelser. Relevante patienter, som opfyldte kriterierne for deltagelse, fik mundtlig og skriftlig information om projektet af deres fysioterapeut. Hvis de ønskede at deltage kontaktede de forfatteren. Herefter fik patienterne tilsendt yderligere skriftlig information om eksperimentets formål og indhold. Patienter og kontroller var ikke individuelt alders- og køns-matchede, eftersom studiet havde til formål at påvise overensstemmelse hos og imellem observatører og ikke forskelle mellem patienter og kontroller. 2.2 TESTERE: Der blev udvalgt 4 fysioterapeuter med lang erfaring (minimum 12 år) og højeste eksamen i manuel terapi og mindst 5 års kendskab til MFR. 2 mænd og 2 kvinder mellem 41 og 73 år. Fysioterapeuterne blev udvalgt blandt en population på 24, som underviser i manuel terapi og betragtes som eksperter i manuel terapi og i besiddelse af højt udviklede palpatoriske færdigheder. Fysioterapeuterne A og B havde ikke arbejdet sammen omkring MFR før. Fysioterapeuterne C og D havde arbejdet sammen omkring MFR som kursusdeltagere i 2 dage og undervist sammen i MFR i to dage. Alle havde forhåndskendskab til MFR og brugte denne behandlingsform i hverdagen. MFR- diagnostik side 15 Per Kjær

16 Tabel 2. Karakteristik af testere. Gruppe I Gruppe II Tester A B C D Alder Køn Kvinde Mand Mand Kvinde Uddannet Diplom MT MFR kursus Undervisning MFR 4 workshops 10 kurser Mange workshops og kurser SPØRGESKEMA: Skema til indsamling af deskriptive data med henblik på alder, køn, ryghistorie, smertescore, funktionsscore og handicapscore udarbejdedes. (Bilag 1) Skemaet var baseret på Manniche et al 1994, Low Back Pain Rating scale 52 og bestod af uddrag af C:O:B:R:A journalen. III I skemaet er indeholdt en skala på ryghistorie 0-5 point efter hyppighed og varighed af ryggener, en score på traume 0-5, på behandling 0-1, på medicin 0-1. Ryg og bensmerter vurderes i 11 box scale og giver en mulighed for en score på 0-30 for både ryg- og bensmerte. 52 En score for disability 52 indgår i skemaet med mulighed for at score mellem Et skema til registrering af aktuel smerte lige efter sidste test blev udviklet. Det bestod af to 11 box skalaer for henholdsvis ryg- og bensmerter, samt en afkrydsningsmulighed for smerte i fod. Skemaet indeholdt et felt og en opfordring til forsøgspersonen om at kommentere, hvordan det oplevedes at være med i undersøgelsen. 2.4 UNDERSØGELSESSKEMA OG TESTS: Forfatteren udviklede et testskema med de udvalgte tests fra MFR konceptet. (Bilag 2) Testskemaet blev udviklet dels i samarbejde med en meget erfaren underviser i MFR, og dels ved et pilotforsøg med 6 undervisere i manuel terapi. Hensigten med pilotforsøget var at danne III Copenhagen and Odense Back Research Association. Med tilladelse fra Claus Manniche og Tom Bendix, Cobra- MFR- diagnostik side 16 Per Kjær

17 konsensus omkring testene og justere testskema og manual. Til testskemaet blev udarbejdet en manual med nøje beskrivelse af hver enkelt test og definitioner på positive og negative testsvar.(bilag 3) En måned inden det kliniske eksperiment modtog testerne det reviderede testskema, den reviderede manual og supplerende litteratur omkring tests efter MFR konceptet. Testene blev gennemgået af forfatteren og tester A ca. 6 uger inden forsøget i forbindelse med et pilotprojekt med 4 forsøgspersoner. En uge inden blev testene gennemgået med tester B og A i både teori og praksis. Testene blev gennemgået og afprøvet i praksis med tester D 6 uger inden forsøget. Testene bestod i en række emner som undersøgelse af holdning, bevægelighed og bevægekvalitet samt palpation alle med fokus på lændeområdet. Delundersøgelserne mundede ud i, at der for hver undersøgt forsøgsperson blev lavet en samlet konklusion, hvor de 8 definerede områder i lændeområdet blev bedømt som stramme, løse eller normale. Der blev angivet om MFR var relevant for denne forsøgsperson, og om det var en rygpatient eller ej. Af Tabel 3 fremgår hvilke områder som blev undersøgt ved inspektion og ved funktionsundersøgelse. Fund blev registreret på undersøgelsesskemaer og data optalt i dikotomier som henholdsvis + (positive) og (negative). Fund ved funktionsundersøgelsen blev registreret som normal, let, moderat eller svært nedsat. Ved databearbejdning blev disse data optalt i dikotomier med normal og let nedsat som negative fund og moderat/svær nedsat som positive fund. Hypermobilitet blev registreret for sig selv. Ændret bevægekvalitet ved funktionsundersøgelsen blev registreret som proksimal eller distal kompensation. Smerte ved funktionsundersøgelsen blev registreret. Af Bilag 3 fremgår nærmere definitioner af de enkelte test. gruppen MFR- diagnostik side 17 Per Kjær

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14

Pause. Huskeregler. Gennemgang af greb. Gennemgang af greb. Foldninger. Forskydninger 7/7/14 Dagsorden Hel- og halvkropsmassage samt grundlæggende massagegreb Massageopbygning Delkropsmassage Helkropsmassage Huskeregler Københavns Massageuddannelse Repetition af massagegreb Praktisk massage Massageopbygning

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud.

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Formål: Gennemgang undersøgelse, behandling og effektmåling af en pagent med kroniske nakkesmerter 58, rengøringsassistent,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere