Inter- og intratester reliabilitet i Myofascial Release diagnostik ved lændesmerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inter- og intratester reliabilitet i Myofascial Release diagnostik ved lændesmerter"

Transkript

1 Projektarbete 20 p inom forskningsförberedande Fördjupningskurs i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet, Stockholm 1999 Inter- og intratester reliabilitet i Myofascial Release diagnostik ved lændesmerter -et reproducerbarhedsstudie- Författare Per Kjær, Fysioterapeut, DipMT Handledare: Hans Lund Fysioterapeut, PhD

2 KAROLINSKA INSTITUTET RESEARCH PROJECT credit points D-level Advanced course in Physiotherapy Title INTER- OG INTRAEXAMINER RELIABILITY OF MYOFASCIAL RELEASE DIAGNOSTICS IN LOW BACK PAIN Authors Per Kjær Fysiotereapeut, DipMT Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe Tutor Hans Lund Fysioterapeut, PhD Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Keywords Myofascial release, intertester-reliability, intratester-reliability, diagnostics, Low Back Pain Abstract: Background and purpose: Myofascial releasee (MFR) is increasingly applied in the treatment of patients with Low Back Pain (LBP). The aim of the diagnostics in MFR is to identify areas of tightness, which are adressed with specific manual methods. The main conclusions wether areas are tight or loose are based on examinations of posture, movement analysis and advanced palpation of skin, fascia and muscles. Wether it is possible to make reliable conclusions, and wether the special palpatoric tests in MFR are reproducible have not been investigated in previous studies. The purpose of this study was to examine the intra- and interexaminer reliability, the sensitivity and the specificity for the main conclusions and to evaluate the reproducability of the underlying diagnostic tests proposed in the MFR koncept in subjects with and without LBP. Subjects and methods: Twenty eight subjects of which 11 actually received treatment for LBP by Physiotherapists, were examined as outlined in the MFR concept in two independent groups by four blinded Physiotherapists (to in each group) in a test retest design. Percent agreement and Cohens Kappa evaluated the reliability of the main conclusions and the diagnostic tests. Sensitivity and specificity were based on data from the Physiotherapist s identification of LBP and questionnaires filled in by the patients. Results: No acceptable inter- and intra-tester reliability was shown for the main conclusions on tight or loose areas in the low back. Group two showed good reliability in the main conclusions of the relevance of MFR and in identifying LBP. Group one showed acceptable reliability for one tester. The median sensitivity in identifying LBP was 0,71 and the specificity 0,95. The evaluation of the underlying test showed a tendency to acceptable reliability in the evaluation of lumbar posture, lumbar range of movement and pain in relation to movement. The special palpatoric tests showed poor reliability with a tendency for better reliability in the deepest palpation. A tendency to better reliability was seen for the two testers, who had worked together with MFR. Conclusion: The present results were based on a small number of subjects and could not immediately be generalized. Errors in the procedures for group one and lack of training of the testers inflated the results. The importance of adequate training of testers in reliability studies and the importance of a large study sample became obvious in this study. Further studies with more subjects and adequate training of testers are required to generalize results.

3 KAROLINSKA INSTITUTET PROJEKT poäng D-nivå Fördjupningskurs i sjukgymnastik Titel INTER- OG INTRATESTER RELIABILITET I MYOFASCIAL RELEASE DIAGNOSTIK VED LÆNDESMERTER Författare Per Kjær Fysiotereapeut, DipMT Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe Handledare Hans Lund Fysioterapeut, PhD Parker Instituttet Frederiksberg Hospital Nyckelord Myofascial release, intertester-reliabilitet, intratester-reliabilitet, diagnostik, lændesmerter Baggrund og formål: Myofascial release (MFR) benyttes i stigende omfang i behandling af patienter med Low Back Pain (LBP). Diagnostikken i MFR sigter på at identificere stramme områder, som behandles med specifikke håndgreb. De samlede konklusioner om stramme og løse områder baseres på delundersøgelser som inspektion, bevæge analyse og avanceret palpation af hud, fascier og muskulatur. Om det er muligt at komme frem til reliable konklusioner, og om de særlige palpatoriske undersøgelser i MFR er reproducerbare, er ikke tidligere undersøgt. Formålet med dette studie var at belyse inter- og intratester reliabiliteten, sensitiviteten og specificiteten på de samlede konklusioner, samt at vurdere de tilgrundliggende tests reproducerbarhed udfra MFR konceptet hos forsøgspersoner med og uden LBP. Materiale og metoder: Otteogtyve forsøgpersoner, hvoraf 11 havde LBP og var i behandling hos fysioterapeut, blev blev undersøgt efter MFR konceptet i to uafhængige grupper af 4 erfarne og blindede fysioterapeuter (to i hver gruppe) i et test - retest design. Reliabiliteten ved de samlede konklusioner og de specifikke delundersøgelser blev belyst ved % inter- og intratester overensstemmelse og Cohens Kappa. Sensitiviteten og specificieteten blev baseret på testernes identifikation af LBP og spørgeskemaer udfyldt af forsøgspersonerne. Resultater: Der var ikke acceptabel inter- eller intratester reliabilitet for de samlede konklusioner omkring stramme og løse områder i lænden. Gruppe II viste god reliabilitet i de samlede vurderinger af, om MFR var relevant og ved identificering af LBP. Gruppe I havde for samme emner acceptabel intratester reliabilitet hos den ene tester. Median sensitivitet i udpegning af LBP var 0,71 og specificiteten 0,95. I delundersøgelserne var der en tendes til acceptabel inter- og intratester reliabilitet omkring ved vurdering holdning og aktiv bevægelighed i lænd samt smerte ved bevægelse. De særlige palpatoriske undersøgelser viste svag reliabilitet og en tendens til bedre reliabilitet for den dybere palpation. Der var en tendens til bedre intra-tester reliabilitet for to af testerne, som havde arbejdet sammen omkring MFR. Konklusion: De foreliggende resultater var baseret på et lille antal forsøgspersoner og kan ikke umiddelbart generaliseres. Opståede fejl i procedurerne i den ene gruppe og mangelfuld træning af testerne svækkede resultaterne. Betydningen af grundig træning og afprøvning af testene blev tydeliggjort. Der er behov for yderligere studier med flere forsøgspersoner og grundig træning af testere, før endelige konklusioner kan drages.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 ENGELSK ABSTRACT 2 DANSK ABSTRACT 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION LOW BACK PAIN: MYOFASCIAL RELEASE: RELIABILITET I FYSIOTERAPEUTISKE UNDERSØGELSER: PALPATION I FYSIOTERAPI OG MFR: DESIGN OG PROCEDURER I RELIABILITETSSTUDIER DETTE STUDIE: FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER: 12 Problemstillinger: MATERIALE OG METODE: FORSØGSPERSONER: 13 Inklusionskriterier: TESTERE: 15 SPØRGESKEMA: UNDERSØGELSESSKEMA OG TESTS: DESIGN: 19 MFR- diagnostik side 4 Per Kjær

5 2.6 PROCEDURE: STATISTISKE METODER: 21 Intra- og inter-observatør overensstemmelsen i de enkelte tests: RESULTATER: INTER TESTER RELIABILITET PÅ SAMLEDE KONKLUSIONER: INTRA TESTER RELIABILITET VED DE SAMLEDE KONKLUSIONER: SENSITIVITET OG SPECIFICITET: RESULTATER FRA INSPEKTIONSUNDERSØGELSER: 27 Inspektion intertester: 28 Inspektion intratester: RESULTATER FRA FUNKTIONSUNDERSØGELSER: 29 Funktion intertester: 30 Funktion intratester: RESULTATER PALPATION I STÅENDE 32 Palpation i stående: 34 Stående flektions test: RESULTATER PALPATION I LIGGENDE: 34 Resultater fra palpation i liggende: DISKUSSION: 38 MFR- diagnostik side 5 Per Kjær

6 4.1 ANTAL FORSØGSPERSONER OG STATISTIK: TESTERNES FORUDSÆTNINGER: TEST RETEST DESIGN OG RELIABILITET: SENSITIVITET OG SPECIFICITET: RELATION MELLEM POSITIVE FUND, MFR RELEVANT OG RYGPATIENT: KONKLUSION: PERSPEKTIVERING: AKNOWLEDGEMENTS: 48 Personlige 48 Tak for økonomisk støtte: REFERENCER 49 BILAG 1, SPØRGESSKEMA BILAG 2, UNDERSØGELSESSKEMA BILAG 3, TESTMANUAL MFR- diagnostik side 6 Per Kjær

7 1.0 INTRODUKTION 1.1 LOW BACK PAIN: Low Back Pain (LBP) er et udbredt problem i Danmark og et stort arbejdsfelt indenfor fysioterapi. Det diskuteres i øjeblikket meget, hvilke behandlingsmetoder, som er de mest effektive ved behandling af LBP. Tidligere bestod fysioterapeutiske behandling overvejende af varme og massage, men de seneste årtiers udvikling har forskningsresultater peget på betydningen af aktivitet og styrke/udholdenhedstræning. 7 Passive behandlingsformer indenfor fysioterapi som f. eks. massage og ledmobilisering har ikke været specifikt undersøgt, men indgået som kontrolgrupper i enkelte randomiserede kliniske undersøgelser Tendensen er at aktiv træning, mobilisering/manipulation 11 er de mest effektive behandlingsmodaliteter. Disse resultater er dog langt fra entydige. Senest viser et norsk studie, 12 at traditionel fysioterapi med varme, massage øvelser har bedre effekt end medicinsk træningsterapi eller gå tur. Økonomiske omkostninger ved sygefravær er benyttet som effektparameter i nævnte studie. Og en kvalitativ undersøgelse i Danmark 13 har netop påvist forskellighederne i faggruppers opfattelse af, hvordan behandling af LBP skal behandles, til trods for at forskningen peger i bestemte retninger. Sundhedsstyrelsen giver i sin 2. rapport 14 retningslinjer for udredning og behandling ved LBP. Heri nævnes Myofascial Release (MFR) som en mulighed for initial behandling ved LBP inden mere dokumenterede behandlingsformer som mobilisering/manipulation. 1.2 MYOFASCIAL RELEASE: MFR angives i litteraturen som effektivt ved blandt andet LBP, men der er ikke fundet studier som bekræfter dette. MFR er en behandlingsmetode, som gradvis har vundet indpas blandt læger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Metoden er udviklet blandt amerikanske osteopater og bragt til landet af osteopat Robert Ward I og læge Johannes Fossgreen II i slutningen af 80-erne. MFR har sine egne diagnostiske metoder som omfatter anamnese, inpektion af I II Professor ved School of Osteopati, Michigan State University Læge, underviser i dansk selskab for osteopatisk craniosacral medicin. Tidl. Formand og underviser i Dansk selskab for muskuloskeletal medicin. MFR- diagnostik side 7 Per Kjær

8 holdning, vurdering af bevægelse, palpation under bevægelse, vurdering af specifik ledbevægelighed og palpation af fascier og muskulatur. Diagnostikken afviger fra det vi normalt gør i fysioterapi ved at sætte mere fokus på vurdering af de overfladiske fasciers (hudens) elasticitet og binding til underlaget, samt de dybere fasciers (muskulfascier) elasticitet og binding ved palpation. Ligeledes vurderes musklernes tonus og ændringer i kvalitet i muskulaturen. Formålet med de diagnostiske metoder er at finde frem til områder, som er stramme, kaldet tight eller løse, kaldet loose Dysfunktion og smerter i det myofascielle system ses i dette koncept som en reaktion på traume, overbelastning eller adaptation til specielle kropsholdninger. I følge Ward og Barnes 15 vil traume eller overbelastning medføre helingsprocesser eller adaptive processer, som forårsager en øget stivhed i muskel- sene- og fascie-væv og eventuelt arvæv, som hæmmer det frie mekaniske glid, som skal være til stede mellem de forskellige strukturer. De neurofysiologiske processer påvirkes, og dysfungerende områder udvikler abnorm funktion i det efferente og afferente system. Hermed opstår områder med ændret muskulær tonus, ændret smerteperception og proprioception. Resultatet bliver, ifølge Ward og Barnes, at der opstår en assymmetri i det myofascielle system med områder, som er præget af smerte, stramhed og/eller løshed. Behandling rettes mod det stramme og eventuelt smertefulde områder ved bestemte håndgreb, som har til formål at påvirke huden og muskulaturen, så der opnås en løsning af de stramme områder. Den normaliserende effekt formodes at opstå gennem dels via en neuroreflektorisk virkning på tonus i muskulaturen, på karrene via det autonome nervesystem, og dels gennem en mekanisk påvirkning af fascierne Vigtigheden af at kunne identificere stramme og løse områder for at kunne applicere den korrekte behandling fremhæves af alle forfattere, som har beskrevet MFR En hypotese i MFR kan udtrykkes således: Der opstår identificerbare forandringer i muskel- og fascievæv ved smerte, traume og gentagen belastning. Denne hypotese er ikke testet i den tilgængelige litteratur, og der er ikke fundet studier, som har beskæftiget sig med reliabiliteten eller MFR- diagnostik side 8 Per Kjær

9 validiteten af de diagnostiske metoder og test, som benyttes i MFR, og som hypotesen er baseret på. 1.3 RELIABILITET I FYSIOTERAPEUTISKE UNDERSØGELSER: "Reliability is the dependability, repeatability, or reproducibility of research or a measuring instrument." 20 "An instrument is reliable if it consistently measures similar values in the same quantities or qualities with repeated application." 21 Reliabilitet er således et udtryk for en målings præcision. I klinisk sammenhæng er måleinstrumentet ofte en test. Men testeren, som udfører og tolker testen er også måleinstrument. Reliabilitet undersøges i klinisk sammenhæng ved at sammenstille resultaterne fra en given test udført enten af samme person flere gange, intra-tester reliabilitet eller udført af flere forskellige personer, inter-tester reliabilitet. Ved opgørelse af resultaterne fås et tal for overensstemmelsen eller reproducerbarheden af de udførte tests. Jo større overensstemmelse og jo bedre reproducerbarhed ved gentagne målinger, jo bedre kan man sige, at reliabiliteten af den undersøgte test eller metode er. I fysioterapi er kendskab til reliabiliteten af de undersøgelsesmetoder og test, der anvendes nødvendig, fordi de danner grundlag for valg af behandling og vurdering af effekt af behandling. Det samme gør sig gældende for de diagnostiske metoder og test, som benyttes i MFR. Der er sammenfald mellem undersøgelsesmetoder i MFR og fysioterapi, og der kan drages paralleller fra områderne inspektion, funktionsundersøgelse og palpation Omkring inspektion og herunder vurdering af lændens krumninger, scoliose og shift viser en række undersøgelser, at det er vanskeligt at opnå god reliabilitet i undersøgelserne. Det samme gør sig gældende ved vurdering af generel og specifik bevægelighed i lændeområdet. Her viser det sig, at rent visuel vurdering er vanskelig, og det samme gør sig gældende ved måling med forskellige instrumenter. 35 Enkelte studier viser god reliabilitet ved bevægeundersøgelser, hvor der benyttes centimeter mål, men kun et af disse studier omhandler bevægelighed i lænden specifikt. 33 MFR- diagnostik side 9 Per Kjær

10 1.4 PALPATION I FYSIOTERAPI OG MFR: Palpation er et væsentligt område indenfor fysioterapi og et vanskeligt område at dokumentere reliabilitet på. Palpation er en vigtig og specifik del af de diagnostiske metoder, som benyttes i MFR Begrebet stivhedsgrad er en betegnelse, som benyttes indenfor den psykosomatiske del af fysioterapien. 22 Stivhedsgrad er et udtryk for det modtryk fysioterapeuten føler mod sine fingerspidser, når en muskel presses sammen. Dette modtryk gradueres efter Bunkan 22 i fem forskellig grader. Der findes ingen nyere studier, som viser, at stivhedsgrad er en reliabel måleenhed. Sundsvoll 39 henviser til ældre studier med modstridende resultater i vurdering af stivhedsgrad. Når det gælder palpation af triggerpunkter i muskulatur, viser det sig vanskeligt at opnå overensstemmelse mellem testere ved undersøgelse af nakkeområdet hos raske 40 og ved palpationsundersøgelse af patienter med lændesmerter. 41 Et af problemerne ved identificering af triggerpunkter er, at opnå ensartethed i det tryk som appliceres. Det viser sig muligt at opnå bedre reliabilitet ved at benytte et trykfølsomt materiale på pegefingeren, 42 så trykket kan kontrolleres. Omkring palpation af hud viser et studie, at det ikke er muligt at opnå rimelig reliabilitet ved Kiblers test, 43 og et andet viser ringe reliabilitet ved vurdering af hudtykkelse og hud compliance. 44 En lang række studier har beskæftiget sig med palpation af specifik ledfunktion omkring lænden og pelvis Det er kun ganske få af disse som dokumenterer acceptabel reliabilitet omkring palpation af specifik ledbevægelighed. 33 Større reliabilitet opnås i samme studier på smerteprovokationstest, selvom der ikke tages stilling til den kraft testene udføres med. 50 De nævnte studier viser, at det er vanskeligt at opnå reliabilitet ved palpation, både når det gælder stivhedsgrad og tonus, vævsforandringer som ved triggerpunkter, hudtykkelse, hudcompliance og specifik ledbevægelighed. Studierne omkring palpation viser metodiske svagheder ved f. eks. at undersøge på en rask gruppe, et lille studiesample, eller der er undersøgt en enkelt test taget ud af sin sammenhæng. 1.5 DESIGN OG PROCEDURER I RELIABILITETSSTUDIER Ved undersøgelse af reliabilitet er der i ovennævnte studier anvendt vidt forskellige design og procedurer. I nogle studier er der kun indgået raske forsøgspersoner Andre har MFR- diagnostik side 10 Per Kjær

11 valgt udelukkende patienter, mens andre igen har mikset grupper af patienter og kontroller En yderligere faktor ved design af reliabilitets studier er valget af, hvor mange test som skal indgå. I en del af de nævnte studier ses på enkelte test og andre ser på en mere sammensat procedure indbefattende en række undersøgelser og tests, som mere afspejler den kliniske hverdag Der er fordele og ulemper ved de forskellige designs. Ved benyttelse af en ren rask gruppe er det vanskeligt at undersøge test, som er designet til at påvise dysfunktioner. Man må her forvente, at der er for få positive fund. Denne form for studier har deres force i at kunne påvise normalforekomsten af positive fund hos raske. I et design som udelukkende beskæftiger sig med patienter, fås et mere reelt billede af de positive fund hos patienter, men det fremgår ikke, om de positive fund i den undersøgte gruppe adskiller sig fra fund hos raske. I princippet kan man godt undersøge reproducerbarheden af bestemte undersøgelser i begge designs, men statistikken er afhængig af en vis forekomst af positive svar. Og testen får først klinisk relevans, hvis den både kan reproduceres og skelne mellem syge og raske. I et design, hvor raske og syge blandes, kan en tests skelneevne i forhold til at udpege syge og raske (sensitivitet og specificitet) beregnes, og der er den fordel, at der gerne skulle tegne sig et billede af, hvilke test som er positive hos dem, som er syge og ikke hos dem, som er raske. Det bliver herefter muligt at sortere de ikke relevante test fra. Når en test tages ud af sin kliniske sammenhæng og skal stå alene i et videnskabeligt forsøg, er formålet med testen ikke længere det samme. Fra at indgå i kliniske ræsonnementer, hvor de enkelte test indgår på lige fod med en række andre test i afvejningen af diagnostiske hypoteser, bliver den til den ene diagnostisk afgørende. I dette studie blev forsøgspersoner med og uden LBP blandet i en et klinisk design, som skulle afspejle den kliniske hverdag de undersøgte tests normalt indgår i. 1.6 DETTE STUDIE: Diagnostikken i MFR består af en række test, som munder ud i en samlet konklusion omkring hvilke områder, som er stramme og hvilke som er løse. MFR- diagnostik side 11 Per Kjær

12 Det er en udbredt opfattelse, at selv om fysioterapeuter ikke er enige om detaljerne i en undersøgelse, så kommer de frem til overensstemmende konklusioner, som leder frem til en bestemt behandling. For at belyse dette i relation til diagnostik indenfor MFR, gennemførtes i dette studie systematiske test indenfor tre områder, nemlig inspektion af holdning, bevægeanalyse og palpation. Det gør det muligt for testerne, at drage samlede konklusioner omkring stramme og løse områder udfra flere forskellige undersøgelser. Anamnese er udeladt i dette studie, for at kunne belyse den samlede visuelle og manuelle undersøgelses værdi i forhold til at identificere: 1. områder som stramme/løse, 2. relevansen af MFR og 3. forsøgspersoner med LBP. I dette studie gennemgås undersøgelser udfra MFR konceptet med relation til forsøgspersoner med og uden LBP. Forsøget blev godkendt ved videnskabsetisk komite for Vejle og Fyns amter journal nr Alle forsøgspersoner modtog både skriftlig og mundtlige information om projektet ved eksperimentets start og underskrev informeret samtykkeerklæring 1.6 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER: Hovedformålet med projektet var at vurdere intra- og intertester-reliabiliteten, sensitiviteten og specificiteten af de samlede konklusioner på de diagnostiske test som anvendes i MFR i relation til columna lumbalis og pelvis hos forsøgspersoner med og uden lændesmerter. Et andet formål var at belyse de enkelte tests reproducerbarhed. Problemstillinger: 1. Hvordan var inter- og intratester overensstemmelsen ved den samlede bedømmelse af tight og loose områder i lænden hos raske og patienter med LBP på baggrund af diagnostiske metoder i MFR? 2. Hvordan var overensstemmelsen ved vurdering af, om MFR var en relevant behandling MFR- diagnostik side 12 Per Kjær

13 eller ej? 3. Hvordan var overensstemmelsen i vurderingen af, om det var en patient eller ej? 4. Hvordan var sensitiviteten og specificiteten ved de samlede konklusioner i forhold til at udpege de reelle rygpatienter? 5. Hvordan var overensstemmelsen i de enkelte tests, som dannede grundlag for de samlede konklusioner? Inter- og intratester reliabiliteten, samt sensitivitet og specificitet belystes for de samlede konklusioner på delundersøgelserne. Inter- og intratester reliabilitet belystes for de test, som ledte frem til den samlede konklusion. Spørgsmålet om testenes validitet krævede omfattende analyser og golden standards, som ikke var tilgængelige indenfor rammerne af dette projekt. 2.0 MATERIALE OG METODE: 2.1 FORSØGSPERSONER: Der deltog 17 frivillige forsøgspersoner fra Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Odense. De bestod af 7 mænd og 10 kvinder mellem 21 og 40 år median alder 25 år. Forsøgspersonerne blev fundet ved opslag om forsøgets formål på iøjnefaldende steder på skolen. Interesserede kontaktede forfatteren telefonisk eller via , hvorefter skriftlig information om eksperimentets formål og indhold blev fremsendt. Der deltog 11 patienter med LBP, som gik til behandling hos praktiserende fysioterapeut i Odense området. Gruppen bestod af 3 mænd og 8 kvinder mellem 21 og 43 år, median alder 28 år i gruppe 1 og 25 år i gruppe 2. Se Tabel 1 MFR- diagnostik side 13 Per Kjær

14 Tabel 1: Oversigt over karakteristika for forsøgspersoner fra spørgeskema.(bilag 1) Første kolonne henviser til variable. Historie henviser til en score på 0-5 (anden kolonne) vedrørende tidligere ryghistorie med rygsmerter og eventuelle traumer ( 0-5). Behandling henviser til henholdsvis fysioterapeutisk behandling og medicinsk behandling. Ryg og bensmerte er summen af 3 eleven box skalaer for aktuel smerte, værste sidste 14 dage og gennemsnit sidste 14 dage. 52 Aktiviteter er et udtryk for score på Manniches disability scale. 52 Deltagelse er en score for sygemelding i forbindelse med rygbesvær (participation) Anden kolonne angiver den mulige score i spørgeskema. Gruppe 1 blev undersøgt af undersøgerne A og B, og gruppe 2 af undersøgerne C og D. 3. Scoringer er angivet i gennemsnit (mean) og efterfulgt af variationerne i parentes (range). Gruppe I Gruppe II variable score LBP Kontrol LBP Kontrol range range range Kvinder Mænd Median alder (år) 28 (23-43) 25,5 (24-40) 25 (21-35) 25 (21-29) Historie Rygsmerte ,4 (0-4) 3,7 (3-5) 1,3 (0-3) Trauma 0-5 2,2 (2-4) 1 (0-3) 1 (0-3) 1,1 (0-4) Behandling Fysio (1) 1 (0-1) Medicin 0-1 0,2 (0-1) 0,7 (0-1) Rygsmerte ,2 (11-18) 1 (0-6) 14,5 (12-18) 3,4 (0-6) Bensmerte (0-18) 0,7 (0-6) 6 (0-12) 2,1 (0-6) Aktiviteter ,2 (0-11) 10,3 (5-17 2,7 (0-7) Deltagelse 0-5 2,4 (0-5) 2,3 (0-4) 0,5 (0-1 Inklusionskriterier: Lændesmerter +/- udstråling af mere end 8 ugers varighed. Gruppen defineres som subacutte ifølge Queebec Task Force 51 Patienter med neurologiske udfald i form af svær kraftnedsættelse, radiculære smerter, spondylolisthese, rheumatisk lidelse i aktivitet, maligne tilstande, graviditet, kendt psykisk MFR- diagnostik side 14 Per Kjær

15 lidelse og tilstande, som forværres væsentligt ved gentagne bevægelser af columna lumbalis, blev ekskluderet fra studiet. Patienterne blev fundet af praktiserende fysioterapeuter i Odense. Seksten klinikker for fysioterapi i Odense området blev kontaktet først med brev som indeholdt information om eksperimentets formål, indhold og kriterier for patientudvælgelse. Fysioterapeuterne blev kontaktet telefonisk nogle dage efter. Her blev de yderligere opfordret til at finde relevante patienter og informere dem om muligheden for at deltage i projektet. Patienterne blev udvalgt blandt populationen af rygpatienter, som var i behandling, for at fysioterapeuten kunne medvirke til at vurdere, om de kunne tolerere de planlagte undersøgelser. Relevante patienter, som opfyldte kriterierne for deltagelse, fik mundtlig og skriftlig information om projektet af deres fysioterapeut. Hvis de ønskede at deltage kontaktede de forfatteren. Herefter fik patienterne tilsendt yderligere skriftlig information om eksperimentets formål og indhold. Patienter og kontroller var ikke individuelt alders- og køns-matchede, eftersom studiet havde til formål at påvise overensstemmelse hos og imellem observatører og ikke forskelle mellem patienter og kontroller. 2.2 TESTERE: Der blev udvalgt 4 fysioterapeuter med lang erfaring (minimum 12 år) og højeste eksamen i manuel terapi og mindst 5 års kendskab til MFR. 2 mænd og 2 kvinder mellem 41 og 73 år. Fysioterapeuterne blev udvalgt blandt en population på 24, som underviser i manuel terapi og betragtes som eksperter i manuel terapi og i besiddelse af højt udviklede palpatoriske færdigheder. Fysioterapeuterne A og B havde ikke arbejdet sammen omkring MFR før. Fysioterapeuterne C og D havde arbejdet sammen omkring MFR som kursusdeltagere i 2 dage og undervist sammen i MFR i to dage. Alle havde forhåndskendskab til MFR og brugte denne behandlingsform i hverdagen. MFR- diagnostik side 15 Per Kjær

16 Tabel 2. Karakteristik af testere. Gruppe I Gruppe II Tester A B C D Alder Køn Kvinde Mand Mand Kvinde Uddannet Diplom MT MFR kursus Undervisning MFR 4 workshops 10 kurser Mange workshops og kurser SPØRGESKEMA: Skema til indsamling af deskriptive data med henblik på alder, køn, ryghistorie, smertescore, funktionsscore og handicapscore udarbejdedes. (Bilag 1) Skemaet var baseret på Manniche et al 1994, Low Back Pain Rating scale 52 og bestod af uddrag af C:O:B:R:A journalen. III I skemaet er indeholdt en skala på ryghistorie 0-5 point efter hyppighed og varighed af ryggener, en score på traume 0-5, på behandling 0-1, på medicin 0-1. Ryg og bensmerter vurderes i 11 box scale og giver en mulighed for en score på 0-30 for både ryg- og bensmerte. 52 En score for disability 52 indgår i skemaet med mulighed for at score mellem Et skema til registrering af aktuel smerte lige efter sidste test blev udviklet. Det bestod af to 11 box skalaer for henholdsvis ryg- og bensmerter, samt en afkrydsningsmulighed for smerte i fod. Skemaet indeholdt et felt og en opfordring til forsøgspersonen om at kommentere, hvordan det oplevedes at være med i undersøgelsen. 2.4 UNDERSØGELSESSKEMA OG TESTS: Forfatteren udviklede et testskema med de udvalgte tests fra MFR konceptet. (Bilag 2) Testskemaet blev udviklet dels i samarbejde med en meget erfaren underviser i MFR, og dels ved et pilotforsøg med 6 undervisere i manuel terapi. Hensigten med pilotforsøget var at danne III Copenhagen and Odense Back Research Association. Med tilladelse fra Claus Manniche og Tom Bendix, Cobra- MFR- diagnostik side 16 Per Kjær

17 konsensus omkring testene og justere testskema og manual. Til testskemaet blev udarbejdet en manual med nøje beskrivelse af hver enkelt test og definitioner på positive og negative testsvar.(bilag 3) En måned inden det kliniske eksperiment modtog testerne det reviderede testskema, den reviderede manual og supplerende litteratur omkring tests efter MFR konceptet. Testene blev gennemgået af forfatteren og tester A ca. 6 uger inden forsøget i forbindelse med et pilotprojekt med 4 forsøgspersoner. En uge inden blev testene gennemgået med tester B og A i både teori og praksis. Testene blev gennemgået og afprøvet i praksis med tester D 6 uger inden forsøget. Testene bestod i en række emner som undersøgelse af holdning, bevægelighed og bevægekvalitet samt palpation alle med fokus på lændeområdet. Delundersøgelserne mundede ud i, at der for hver undersøgt forsøgsperson blev lavet en samlet konklusion, hvor de 8 definerede områder i lændeområdet blev bedømt som stramme, løse eller normale. Der blev angivet om MFR var relevant for denne forsøgsperson, og om det var en rygpatient eller ej. Af Tabel 3 fremgår hvilke områder som blev undersøgt ved inspektion og ved funktionsundersøgelse. Fund blev registreret på undersøgelsesskemaer og data optalt i dikotomier som henholdsvis + (positive) og (negative). Fund ved funktionsundersøgelsen blev registreret som normal, let, moderat eller svært nedsat. Ved databearbejdning blev disse data optalt i dikotomier med normal og let nedsat som negative fund og moderat/svær nedsat som positive fund. Hypermobilitet blev registreret for sig selv. Ændret bevægekvalitet ved funktionsundersøgelsen blev registreret som proksimal eller distal kompensation. Smerte ved funktionsundersøgelsen blev registreret. Af Bilag 3 fremgår nærmere definitioner af de enkelte test. gruppen MFR- diagnostik side 17 Per Kjær

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold

Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold Ondt i ryggen og PTSD efter trafikulykke og vold Fysioterapeutisk indhold er baseret på alment kendte elementer for træning/behandling til rygpatienter Individuelle forløb Holdtræningsforløb udeladt som

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1

Program for Kursus 2 Mål: Ansvarlige: Kursus 2 Dag 1 Program for Kursus 2 Mål: Kursisterne får kendskab til diverse redskaber, som er forberedende til deres egne projekter. Ansvarlige: Rikke Guldberg, AUH, delkursusleder og underviser Ulrik Schiøler Kesmodel,

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Anamnese - Columna Thoracalis

Anamnese - Columna Thoracalis Anamnese - Columna Thoracalis 3,01 3,00 B A 1. Data: alder erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på personkort) a. lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer Appendiks 1 Undersøgelse af Truncus Testpersonens navn: Ref #: Testerens navn: Dato: Niveau for manuel støtte Bækken-/lår- Sele benyttes undtagen som angivet Funktionsniveau Arme og hænder løftet undtagen

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2013se svarprocent 67 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 2? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Undersøge og vurdere

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge

Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge Opgave 2. Vi betragter målinger af hjertevægt (i g) og total kropsvægt (målt i kg) for 10 normale mænd og 11 mænd med hjertesvigt. Målingerne er taget ved

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

4 må man være. Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen.

4 må man være. Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen. 4 må man være Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen. Kurserne vil ikke blive lagt fast, du/i må finde sammen 4 personer

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Dårligt (0%) Mindre godt (23%) Særdeles godt (23%) Godt (54%) Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur DIGNITY er en selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik. I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003

CASEMETODEN. Knut Aspegren 02.12.2003 1 CASEMETODEN Knut Aspegren 02.12.2003 Casemetoden er en form af probleminitieret analyse og læring. Den stammer oprindeligt fra Harvard Business School, hvor man allerede i 1920-erne begyndte at bruge

Læs mere

Kapitel 13 Reliabilitet og enighed

Kapitel 13 Reliabilitet og enighed Kapitel 13 Reliabilitet og enighed Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 Version 11. april 2011 1 / 23 Indledning En observation er sammensat af en sand værdi og en målefejl

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Etiske og praktiske overvejelser

Etiske og praktiske overvejelser Etiske og praktiske overvejelser Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Eksamen og vejledning Dato for aflevering: 2. juni, klokken 12.00 Vejledning I: I dag, efter klokken 13 Send mig hvad

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere